Hotărârea nr. 170/2016

Hotãrârea nr. 170 privind repartizarea de locuinţe sociale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 170 privind repartizarea de locuințe sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilierilor Robert Ionuț Vîscan, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu, Paulica Drăgușin, Cristina Ana - Maria Enache, Ionuț Ionescu și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune repartizarea unei locuințe sociale;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 13 mai 2016;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 388 / 30 octombrie 2015, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și Hotărârea Consiliului Local nr. 15 / 29 ianuarie 2016, privind aprobarea Listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a ), pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă repartizarea de unități locative cu destinația de locuință socială conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2016

Str. Mihai Bravu, nr. 231Nr. crt.

Nume și Prenume

Nr. Cameră

-

Observații

1.

Cristescu Maria

12, în suprafață de 19,34 mp. și dependințe în folosință comună.

Unitatea locativă a devenit liberă în urma renunțării la beneficiul de contract de către fostul chiriaș, Teodor Teodor Antonio. D-na Cristescu ocupă poziția 2 în Lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale pe anul 2016.

2.

Grosu Șandor

10, în suprafață de 19,34 mp. și dependințe în folosință comună.

Unitatea locativă a devenit liberă în urma decesului fostei chiriașe, Ioan Luminița. Dl. Grosu ocupă poziția 5 în Lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale pe anul 2016.

3.

Gheorghe Maria

4, în suprafață de 19,34 mp. și dependințe în folosință comună.

Unitatea locativă a devenit liberă în urma renunțării la beneficiul de contract de către fosta chiriașă, Petrescu Mariana. D-na Gheorghe ocupă poziția 8 în Lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale pe anul 2016.


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale


în exercitarea atribuțiilor ce-i revin în baza Legii nr. 215 / 2001, actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformi cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuinț^f^';

în conformitate cu art. 43 din Legea nr. 114 / 1996 și a HotărârțV^e/C^^ 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea normelor metodologice penâ'ux^ăîerea^î^ aplicare a Legii nr. 114/1996, locuințele sociale se repartizează de către ConiiLplTLi^al Municipiului Ploiești.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 / 29.01.2016 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale valabilă pe anul 2016.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, în ședința din data de 13.05.2016, a analizat situația locativă și social - economică a solicitanților de locuințe sociale și, în temeiul Listei de priorități privind locuințele sociale valabilă pentru anul 2016, am formulat următoarele propuneri de repartizare:

- Unitatea locativă numărul 12 situată în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 231, compusă din o cameră în suprafață de 19,34 mp. și dependințe în folosință comună, d-nei Cristescu Maria. Locuința socială a devenit liberă în urma renunțării la beneficiul de contract de către fostul chiriaș, Teodor Teodor Antonio. D-na Cristescu Maria ocupă poziția 2 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru locuințele

sociale.

  • -  Unitatea locativă numărul 10 situată în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 231, compusă din o cameră în suprafață de 19,34 mp. și dependințe în folosință comună, d-lui Grosu Șandor. Locuința socială a devenit liberă în urma decesului fostei chiriașe, Ioan Luminița. Dl. Grosu Șandor ocupă poziția 5 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru locuințele sociale.

  • -  Unitatea locativă numărul 4 situată în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 231, compusă din o cameră în suprafață de 19,34 mp. și dependințe în folosință comună, d-nei Gheorghe Maria. Locuința socială a devenit liberă în urma renunțării la beneficiul de contract de către fosta chiriașă, Petrescu Mariana. D-na Gheorghe Maria ocupă poziția 8 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru locuințele sociale. Am luat la cunoștință faptul că dl. Anica T. Ion, ocupantul poziției 3 în Lista cu

ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru locuințele sociale, d-na Nica Cătălina Steluța, poziția 4, d-na Mincu Elena, poziția 6 și dl. Popa Silviu, poziția 7 au refuzat în scris unitățile locative propuse spre repartizare.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.


Consilieri:

Robert Ionuț Vîsca Constantin Gabrie.

Marilena Stanciu,\ Sanda Dragulea, Paulica Dragușin,

Cristina Ana - Marfa Enache, Ionuț Ionescu. —

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE Serviciul Locuințe Sociale


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale

Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, Legea privind locuințele, republicată și actualizată și a Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114 / 1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

In sensul conferit de Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, legea privind locuințele, prin termenul de locuință socială se înțelege locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 / 29.01.2016 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale valabilă pe anul 2016.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, în ședința din data de 13.05.2016 a analizat situația locativă și social - economică a solicitanților de locuințe sociale și, în temeiul Listei de priorități privind locuințele sociale valabilă pentru anul 2016, a formulat următoarele propuneri de repartizare:

  • -  Unitatea locativă numărul 12 situată în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 231, compusă din o cameră în suprafață de 19,34 mp. și dependințe în folosință comună, d-nei Cristescu Maria. Locuința socială a devenit liberă în urma renunțării la beneficiul de contract de către fostul chiriaș, Teodor Teodor Antonio. D-na Cristescu s-a născut în orașul Mizil, în data de 31.05.1959 și realizează venituri din pensie, în valoare de 684 lei și indemnizația de handicap, în valoare de 272 lei. In ceea ce privește starea de sănătate, precizăm faptul că susnumita este încadrată în grad de handicap accentuat. D-na Cristescu Maria ocupă poziția 2 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru locuințele sociale.

  • -  Unitatea locativă numărul 10 situată în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 231, compusă din o cameră în suprafață de 19,34 mp. și dependințe în folosință comună, d-lui Grosu Șandor. Locuința socială a devenit liberă în urma decesului fostei chiriașe, Ioan Luminița. Susnumitul s-a născut în Ploiești, în data de 28.11.1967 si realizează venit din salariu, în valoare de 912 lei. Dl. Grosu Șandor ocupă poziția 5 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru locuințele sociale.

  • -  Unitatea locativă numărul 4 situată în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 231, compusă din o cameră în suprafață de 19,34 mp. și dependințe în folosință comună, d-nei Gheorghe Maria. Locuința socială a devenit liberă în urma renunțării la beneficiul

de contract de către fosta chiriașă, Petrescu Mariana. D-na Gheorghe s-a născut în Ploiești, în data de 03.12.1975, locuiește împreună cu soțul său, numitulIoan, în vârstă de 39 ani și cei doi copii, Gheorghe Alexandru Alin, îiȚvaiMă de ani, elev și Gheorghe Maria Cristina, în vârstă de 13 ani, elevă. Ver/t^rllel^^^iA


se compun din salariul d-nei Gheorghe, în valoare de 770 lei și alocaț|ilBcoțjfiȚ valoare de 168 lei. D-na Gheorghe Maria ocupă poziția 8 în Lista prioritate pe anul 2016 pentru locuințele sociale.

Precizăm faptul că dl. Anica T. Ion, ocupantul poziției 3 în Lista cu o


prioritate pe anul 2016 pentru locuințele sociale, d-na Nica Cătălina Steluța, poziția 4, d-na Mincu Elena, poziția 6 și dl. Popa Silviu, poziția 7 au refuzat în scris unitățile locative propuse spre repartizare.


DIRECTOR GENERAL,

Dan'Dinu

,\T\N -O\\

)ȘEF SERVICIU, Ovidiu Bădulescu


SERVICIUL JURIDIC, AUTORITATE TUTELARA,  Daniela Siniona Chiva
VIZAT


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV,CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALRAPORT