Hotărârea nr. 17/2016

Hotãrârea nr. 17 privind aprobarea dezmembrării în trei loturi a imobilului situat în Ploieşti, str. Libertăţii, nr.1

ROMÂNIA


vizat pEWTau

LEGALI

• SE


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 17 privind aprobarea dezmembrării în trei loturi a imobilului situat în Ploiești, str. Libertății, nr.l

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Marcian Cosma, Marilena Stanciu, George Pană, Cristian Dumitru, Robert Vîscan, Gheorghe Popa și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploiești, str, Libertății, nr. 1 în trei loturi.

Având în vedere că imobilul situat în Ploiești, str. Libertății, nr. 1 care face obiectul prezentului proiect de hotărâre a Consiliului Local aparține domeniului privat al municipiului Ploiești conform Hotărârii nr. 111/2003 a Consiliului Local al municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare și este înscris în Cartea Funciară cu nr. 123378 UAT Ploiești, având numărul cadastral 123378;

în baza prevederilor art. 4 al Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.25, alin.(2) al Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.879 si art.880 din Codul Civil, republicat;

în temeiul prevederilor art.132, alin. (1), art. 133, alin. (1), art. 134 al Ordinului 700/2014 cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 22.01.2016;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă dezmembrarea imobilului situat în Ploiești, str. Libertății, nr.l, în suprafață de 6649 mp situat în județul Prahova, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, cu număr cadastrali23378, în trei loturi conform planului Anexă nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre si a referatului de admitere nr. 11437/24.12.2015 emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova, astfel:

141392 - județ Prahova, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str. Libertății, nr.l avandsuprafațamasuratade 6017mp,

141393 - județ Prahova, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str. Libertății, nr. 1 avand suprafața masurata de 345 mp,

141394 - județ Prahova, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str. Libertății, nr. 1 avand suprafața masurata de 287 mp.

Art.2. împuternicește Viceprimarul cu atribuții de Primar al Municipiului Ploiești să semneze actul de dezmembrare în formă autentică și orice alte documente privind operațiunea de dezmembrare a imobilului menționat la art. 1.

Art.3. Direcția de Gestiune Patrimoniu si Direcția Economica din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind aprobarea dezmc în trei loturi a imobilului situat în Ploiești, str. Libertății, nr. i

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Municipiul Ploiești deține in proprietate terenul in suprafața de 6649mp situat in Ploiești, Cartier Libertății - ansamblul 9 Mai, etapa I, potrivit Hotărârii nr. 111/30.05.2003 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea unor terenuri in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”cu modificările si completările ulterioare.

Inițial terenul susmenționat măsură, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 11/2003, 6500 mp - etapa I si era inscris in Cartea Funciara a municipiului Ploiești nr. 5866, avand număr cadastral 7710, stabilindu-i-se adresa poștala str. Libertății, nr. 1. Ulterior, in urma finalizării procedurii de selecție prin licitație publica conform prevederilor legale in vigoare, a fost desemnat agentul economic care sa procedeze la masurarea si înscrierea in cartea funciara a tuturor bunurilor care fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești si apoi la dezmembrarea in vederea valorificării a unora dintre ele. Astfel, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 12/2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 11/2003 privind includerea unor bunuri in patrimoniul municipiului Ploiești, s-au actualizat informațiile cadastrale in sensul ca s-a modificat suprafața imobilului, din 6500mp in 6649 mp avand nr. Cadastral 123378 conform Extrasului de Carte Funciara a municipiului Ploiești nr. 123378.

Pe acest teren au fost edificate blocurile de locuințe 30A, 30B, 30C, 30D, 30 E, 30F, 30G proprietate privata a statului conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările si completările ulterioare.

Avand in vedere ca majoritatea locuințelor situate in acest bloc sunt valorificate prin inchiriere către diverse persoane fizice conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agenției Naționale pentru Locuința si faptul ca art. 10 din legea susmenționata permite acestora cumpărarea spatiilor deținute in prezent cu chirie, in vederea valorificării, conform prevederilor Regulamentului aprobat prin Ordinul Directorului Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr.700/2014, modificat si completat prin Ordinul nr. 1340/2015 privind modificarea si completarea Regulamentului de avizare, recepție si înscriere in evidentele de cadastru si carte fundata aprobat prin Ordinul Directorului general al Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 700/2014 este necesar ca in prealabil sa se realizeze dezmembrarea acestui imobil. întrucât s-a Încheiat Acordul-cadru nr.2912/11.02.2013, avand ca obiect "Servicii de Cadastru si Topografie", in baza caruia au fost semnate Contracte subsecvente in vederea realizării serviciilor menționate pentru o parte din bunurile ce fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești, asocierea S.C. PROTELCO S.A. - SC BLOM ROMANIA SRL a depus la

Registratura Primăriei municipiului Ploiești documente privind propunerea de dezmembrare vizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară^ PrahdVa/%are constituie anexa la prezentul proiect de hotarare. Totodată a fost ~ admitere nr. 11437/24.12.2015 emis de Oficiul de Cadastru si P


> referatul de ijțBffiâ/biliăfa

0^7 /Ac/ 141392 - județ Prahova, UAT Ploiești, localitate Ploidst^șțr^Kbbrtafii, nr.l avand suprafața masurata de 6017 mp,


Prahova privind dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 123378 astfeEțA^

•   1  . v» 1        TTA'TT»! • x‘ 1     1 *x x V>1

141393 - județ Prahova, UAT Ploiești, loalitate Ploiești, str. Libertății, nr. 1 avand suprafața masurata de 345 mp,

141394 - județ Prahova, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str. Libertății, nr. 1 avand suprafața masurata de 287 mp.

Aceasta varianta de lotizare a fost aleasa intrucat in urma analizelor efectuate la nivelul instituției s-a stabilit ca este oportuna dezmembrarea succesiva a terenului in cate trei loturi, procedura care nu implica realizarea PUZ operațiune care ar fi implicat costuri mult mai mari si durata mai mare de timp. Ulterior, se vor realiza si celelalte dezmembrări necesare, precum si apartamentarea blocurilor de locuințe.

Fata de cele prezentate mai sus, se impune promovarea unui proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrării imobilului situat in Ploiești, str. Libertății, nr. 1, in trei loturi, drept pentru care supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

Situația a fost prezentata Comisiei nr. 2 - pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care, conform Procesului Verbal din data de 22.01.2016, a acordat aviz favorabil promovării proiectului de hotarare corespunzător.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Amedeo Florin Tăbîrcă

ȘEF SERVICIU S.I.E.B.,

Gabriela Mîndruțiu

VIZAT,DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,DIRECȚIA ECONOMICA,

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Crâciunoiu

J/y 2 5JAN29W


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind aprobarea dezmembrării în trei loturi a imobilului situat în Ploiești, str. Libertății, nr. 1

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Municipiul Ploiești deține in proprietate terenul in suprafața de 6649mp situat in Ploiești, Cartier Libertății - ansamblul 9 Mai, etapa I , potrivit Hotărârii nr.l 11/30.05.2003 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea unor terenuri in inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”cu modificările si completările ulterioare .

Inițial terenul susmenționat măsură, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 111/2003, 6500 mp - etapa I si era înscris in Cartea Funciara a municipiului Ploiești nr. 5866, avand număr cadastral 7710, stabilindu-i-se adresa poștala str. Libertății, nr. 1. Ulterior s-au actualizat informațiile cadastrale in sensul ca s-a modificat suprafața imobilului, din 6500mp in 6649 mp avand nr. Cadastral 123378 conform Extrasului de Carte Funciara a municipiului Ploiești nr. 123378.

Pe acest teren sunt amplasate blocurile de locuințe 30A, 30B, 30C, 30D, 30 E, 30F, 30G, proprietate privata a statului conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările si completările ulterioare.

Avand in vedere ca majoritatea locuințelor situate in acest bloc sunt valorificate prin inchiriere către diverse persoane fizice conform prevederilor legii susmenționate si faptul ca art. 10 din aceasta lege permite acestora cumpărarea spatiilor deținute in prezent cu chirie, in vederea valorificării, conform prevederilor Regulamentului aprobat prin Ordinul Directorului Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr.700/2014 modificat si completat prin Ordinul nr. 1340/2015 privind modificarea si completarea Regulamentului de avizare, recepție si inscriere in evidentele de cadastru si carte fundata aprobat prin Ordinul Directorului general al Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr, 700/2014 este necesar ca in prealabil sa se realizeze dezmembrarea acestui imobil teren, ulterior urmând sa se realizeze apartamentarea blocurilor de locuințe . întrucât s-a încheiat Acordul-cadru nr.2912/11.02.2013, avand ca obiect "Servicii de Cadastru si Topografie", in baza caruia au fost semnate Contracte subsecvente in vederea realizării serviciilor menționate pentru o parte din bunurile ce fac parte din patrimoniul municipiului

Fata de cele prezentate mai sus, se impune promovarea unui

privind aprobarea dezmembrării imobilului situat in Ploiești, stt^Cibertâfiiî nrv


Ploiești, asocierea selectata a depus la Registratura Primăriei municipij^uiJPloiesti documente privind propunerea de dezmembrare vizate de Oficiul <de' Cădastru si Publicitate Imobiliara Prahova.                                   /?

proiect de hotararp K________-j-_________ __________________________________._____________, _ Ajțib©rtatii, nr£ J,

o.


drept pentru care supunem spre analiza si aprobare Consiliului LocăFal.munțci^ Ploiești proiectul de hotarare alaturat.


George Pană

Robert Vîscan

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

V.

123378

6649

Ploiești, Strada Libertății Nr. 1

xxu1

Județul Prahova

\K .

£

Ploiești - Intravilan


;                Situația actuala

|            • înainte de dezlipire

Situația viitoare după dezlipire

! Nr.

■ cad.

Suprafața mp

Categoria folosința

Descrierea imobilului

Nr, cad.

Suprafața mp

Categoria folosința

Descrierea imobilului

I23371J

6649

CC

Intravilan

141332

6017

CC

Lotl

IW

345

CC

Lot2

IM

287

CC

Lot3

Tolttl

6649

6649

Executant: SC Ranibolf Moalii Eust Europe SRL

Inspector

Con lipiLcxccutaica uutsuralorilor la teren coreei î tu 11 i ti ca i 11 toci 11 î rî i doc u i tic n tal iei codaș t ral c /.si coicșpotțdctita'accșicia.ctfrcaiitdlcadiir teren.

,Co;j (îrm fritjyduccrea iingbrhiltii in &ti£a de dale ȘOiiitd^dra'si'iuibiiit^iijiitsiîiiMiiĂdhatnîl

PîivVAhJ ^U^ihHWSÂN !

/ £

\ Sen

"r-’

■, '£ }'£-•. -v, H K}\’>.

XI

■                     2 f

. ?/

3^. UsaiQ-j^

Dulăii 1,2..2() 15'

*         7

*%

Stampila BCPl

Q r>          r> L >

Va. "Suan^ A/
COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare privind aprobarea dezmembrării în trei loturi a imobilului situat în Ploiești, str. Libertății, nr. 1

si a emis:


PREȘEDINTE,

Marcian Cosma

r

Data: