Hotărârea nr. 169/2016

Hotãrârea nr. 169 privind încheierea contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinaţia de locuinţă de necesitate

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


fi

nw

p CI

m—-


HOTĂRÂREA Nr. 169


privind încheierea contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilierilor Robert Ionuț Vîscan, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu, Paulica Drăgușin, Cristina Ana - Maria Enache, Ionuț Ionescu și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune încheierea contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate situată în str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 45;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5 pentru protecție și asistență socială din data 13.05.2016;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 362 / 28.10.2010 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate unor locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale și repartizarea acestora conform prevederilor legale;

având în vedere prevederile art. 2, lit. f, art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legii locuinței;

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă încheierea contractului de închiriere pe o perioadă de șase luni, începând cu data de 15.05.2016 până în data de 14.11.2016, pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate situată in str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 45, cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

Art. 2 împuternicește directorul general al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești să semneze contractul de închiriere pentru locuința prevăzută la art. 1.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2016PREȘEDINTE DE

Gheorghe Simio


socială deosebit de gravă, reprezentată de cazul familiei Dicu Daniela Mihaela. Familia Dicu a fost evacuată din imobilul revendicat și restituit foștilor proprietari, situat în str. Industriei, nr. 2 și locuia într-o locuință improvizată amplasată pe domeniul public, sub podul de la Gara de Sud, în condiții igienico - sanitare improprii, constituind pericol atât pentru sănătatea membrilor familiei, cât și pentru mediu înconjurător.

Aceasta familie este compusă din șapte persoane, din care patru sunt minori. Singurele surse de venit ale familiei Dicu le reprezintă alocațiile minorilor, in valoare de 210 lei.

Pentru a veni în sprijinul acestei familii, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 362 / 28.10.2010 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate unor locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale și repartizarea acestora conform prevederilor legale, a repartizat unitatea locativă 45 din imobilul cu destinația de locuințe sociale situat in str. Rafinorilor, nr. 13, familiei Dicu Daniela Mihaela, pentru o perioadă de șase luni cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

Am luat la cunoștință faptul că, în data de 15.05.2016, durata actului adițional de prelungire a contractului de închiriere a expirat, motiv pentru care chiriașii au solicitat prelungirea contractului de închiriere.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești privind protecția și asistența socială s-a întrunit și a apreciat că în timpul scurs de la data încheierii contractului de închiriere și până în prezent situația socială în care se găsesc aceste persoane nu s-a îmbunătățit, problema acestei familii constituind din nou o situație de risc social la nivelul Municipiului Ploiești, motiv pentru care confirmăm și avizăm încheierea contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate.

Față de această situație propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectului de hotărâre alăturat.


Consilieri:

Robert Ionuț Vîscan,


Constantin Gabriel Minea,

Marilena Stanciu,

Sanda Dragulea,

Paulica Drăgușin, V/\J '

Cristina Ana - Maria Enache

Ionuț Ionescu.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE Serviciul Locuințe Sociale


RAPORT DE SPECIALITATE


privind încheierea contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate

Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, Legea privind locuințele, republicată și actualizată și a Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/ 1996, locuințele de necesitate se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

La sfârșitul anului 2010 autoritatea publică locală se confrunta cu o problemă socială deosebit de gravă, reprezentată de cazul familiei Dicu Daniela Mihaela, această familie locuind într-o locuință improvizată amplasată pe domeniul public, sub podul de la Gara de Sud, în condiții igienico - sanitare improprii, constituind pericol atât pentru sănătatea membrilor familiei, cât și pentru mediu înconjurător.

Familia Dicu este compusă din șapte persoane, după cum urmează:

  • -  Dicu Daniela Mihaela, născută în Ploiești, jud. Prahova la data de 03.12.1973,

  • -  Răducanu Gabriel, concubin, în vârstă de 41 ani,

  • -  Dicu Ionuț Dragoș, în vârstă de 18 ani,

  • -  Dicu Iuliana Carmen, în vârstă de 15 ani,

  • -  Dicu Mihaela Georgiana, în vârstă de 14 ani,

  • -  Dicu Diana Gabriela, în vârstă de 11 ani,

  • -  Dicu David Andrei, în vârstă de 10 ani.

Prin Sentința Civilă nr. 6228  /  27.05.2009 s-a dispus evacuarea

necondiționată a acestei familii din imobilul situat in str. Industriei, nr. 2, imobil care a făcut obiectul legilor proprietății.

Singurele venituri ale familiei se compun din alocațiile copiilor în valoare de 210 lei.

Cu privire la starea de sănătate precizăm faptul că membrii familiei sunt aparent sănătoși.

Pentru a veni în sprijinul acestei familii, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 362 / 28.10.2010 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate unor locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale și

repartizarea acestora conform prevederilor legale, a repartizat unitatea locativă 45 din imobilul cu destinația de locuințe sociale situat in str. Rafinorilor, nr. 13, fapailiși DictE*^ Daniela Mihaela pentru o perioadă de șase luni, cu posibilitatea de prelungirejîn. cazurP

temeinic justificate.


O xWt1 Potrivit art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actu^hzatăWfȚegea locuinței, locuințele de necesitate se închiriază temporar. începând divanul 20 lOz-ș'i^ până în prezent Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a încheiafțd’ntra^f de închiriere cu această familie, pentru o perioadă de șase luni, prelungit prm acte

adiționale succesive, în baza hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești; precizăm faptul că în data de 15.05.2016 durata actului adițional de prelungire a contractului de închiriere a expirat, motiv pentru care chiriașii au solicitat prelungirea


contractului de închiriere.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești privind protecția și asistența socială s-a întrunit, a analizat situația economico - socială în care se găsește această familie și a apreciat că în timpul scurs de la data încheierii contractului de închiriere și până în prezent situația socială în care se află aceste persoane nu s-a îmbunătățit, problema lor constituind din nou o situație de risc social la nivelul Municipiului Ploiești; punctul de vedere al Comisiei se regăsește în Expunerea de Motive, parte componentă a

prezentului proiect de hotărâre.

DIRECTOR GENERAL, Ion Dan Dinu

//O ADM/f-nsri ’L CoS;!fRE 0,7

\\ (


<2%

'7\\

O •■/

ȘEF SERVICIU,

Ovidiu BădulescuSERVICIU^^gJ^ÎCa AUTORITATE TUTELARĂ,


ona Chiva

VIZAT

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana Popa

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIAL,RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate

și a constatat:

y&p#/#;&// ,
Data: 13.05.2016