Hotărârea nr. 168/2016

Hotãrârea nr. 168 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 314/2015 privind aprobarea închirierii/arendării unor bunuri imobile aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Ploieşti şi transmise in concesiunea/administrarea Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti SRL


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 168 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 314/2015 privind aprobarea închirierii/arendării unor bunuri imobile aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Ploiești și transmise in concesiunea/administrarea SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI SRL

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a Viceprimarului cu atribuții de Primar al Municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 314/2015 privind aprobarea închirierii/arendării unor bunuri imobile, aflate pe domeniul public/privat al. Municipiului Ploiești și date în concesiunea/ administrarea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 2 - Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale din data de 24.05.2016;

în baza art. 14, alin. (1) și art. 15 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 1, alin. (2), lit. g) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice ;

în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată;

A

In conformitate cu prevederile art. 5, alin. (1), lit. a) și art. 20, alin. 1, lit. d) și e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în baza Codului de procedură civilă;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

în temeiul art. 36 alin. 2 si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă modificarea articolului 2, alin. 2.1., litera d) și litera e) din Hotărârea Consiliului Local nr. 314/2015 privind aprobarea închirierii/arendării unor bunuri imobile, aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Ploiești și date în concesiunea/ administrarea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., în sensul că acestea vor avea următorul conținut:

« d) 502 mp în Cimitirul Mihai Bravu, împărțiți în 4 loturi, astfel :

 • -  lotul nr. 1 - suprafață construită de 31 mp și suprafață teren de 98 mp

 • -  lotul nr. 2 - suprafață construită de 52 mp și suprafață teren de 62 mp

 • -  lotul nr. 3 - suprafață construită de 37 mp și suprafață teren de 68 mp

 • -  lotul nr. 4 - suprafață construită - 60 mp și suprafață teren - 94 mp. Ambele suprafețe (atât suprafață construită, cât și suprafață de teren) din lotul nr. 4 vor avea ca preț de pornire la licitație prețul de 2,70 euro/mp/lună, cu obligația noului locatar de a amenaja suprafață construită pe propria cheltuială.

e) 1 lot - suprafață teren de 264 mp în Cimitirul Bolovani. »

Art.2 Aprobă modificarea Anexei 1 D și a Anexei 1 E, în conformitate cu prevederile art. 1 din prezenta hotărâre, conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 2.2.1., în sensul că acesta va avea următorul conținut: « Prețul de pornire al licitațiilor publice, pentru spațiile prevăzute la art. 2.2. va fl de 2,51 lei/mp/zi, cu TVA inclus .»

Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, contractele în vigoare vor fi modificate prin acte adiționale.

Art.5 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2016

CONTRASEMNEAZĂ ;         Simona Albu

SECRETAR
ELABORATOR

TITLU PROFESIONAL - NUME

SEMI

k.

MASURAT

ARON DANIEL

DESENAT

ARON DANIEL

VERIFICAT
ELABORATOR

TITLU PROFESIONAL-NUME

SEMNAT.

MASURAT

ARON DANIEL

DESENAT

ARON DANIEL

VERIFICAT


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea H.C.L. nr. 314/2015 privind aprobarea închirierii/arendării unor bunuri imobile aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Ploiești si transmise in concesiunea/administrarea SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI SRL

Prin Hotărârile Consiliului Local numărul 219/28.07.2010 și numărul 306/30.08.2010 s-a aprobat inființarea SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI SRL, prin reorganizarea Administrației Domeniului Public și Privat și parțială a Oficiului Public Proiect, având ca asociat unic Municipiul Ploiești.

In relația cu autoritățile administrației publice locale aceasta societate este operator al serviciilor de utilitate publică ce asigură desfășurarea unei game diverse de activități aferente domeniului public si privat al Municipiului Ploiești, conform Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, nr. 14782/25.08.2010, incheiat in baza Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare.

La art.4.2. lit. a) din Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune, printre alte drepturi ale concesionarului, se afla si acesta : « să exploateze in mod direct, pe riscul si răspunderea sa, bunurile, activitățile și serviciile publice care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii prin concesiune ».

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.  314/2015 privind aprobarea

închirierii/arendarii unor bunuri imobile, aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Ploiești si date in concesiunea/ administrarea Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. s-a aprobat si scoaterea la licitație a unei suprafețe de teren de 174 mp, cat si a unei suprafețe construite de 93 mp. Ulterior adoptării acestei hotarari, atașat la adresa înregistrata la S.C. S.G.U.P. S.R.L. sub nr. 21150/20.10.2015 s-au depus documente justificative din care reiese ca dl. Roma Emil Gabriel -reprezentantul legal al S.C. ROMA EMIL ALEXANDRU S.R.L. este proprietarul construcțiilor edificate pe terenul din Cimitirul Bolovani al cărui locatar este in baza Contactului de inchiriere nr. 6891/22.10.1998. In plus, depune atașata factura nr. 30346/30.05.1996 si chitanța nr. 2064/04.06.1996 prin care face dovada ca a cumpărat de la Cooperativa Mestesugareasca Constructorul Socom Ploiești construcțiile existente (baraca metalica nr. inventar 10054) pe terenul al cărui chiriaș este, teren aflat in concesiunea societății noastre .

Astfel, din verificarea tuturor documentelor rezulta ca S.C. Roma Emil

- Alexandru S.R.L. este proprietarul construcțiilor, respectiv baraca nedemontabila, reprezentând atelier construcții funerare, existenta pe terenul Închiriat de la societatea noastra .

Mai mult decât atat, din adresa Direcției de Gestiune Patrimoniu - Serviciul ■< Inventariere si Evidenta Bunuri nr. 2037/05.02.2016, înregistrata la S.C. S.G.U.P.

S.R.L. sub nr. 2584/08.02.2016, reiese in mod clar ca aceasta construcție - baraca nedemontabila nu este proprietatea Municipiului Ploiești.

Conform Anexei 1D la H.C.L. nr. 314/2015, suprafața construita a lotului nr.

2 este de 97,40 m.p., din care suprafața aferenta unei magazii neutilizabila datorita stării de degradare este de 64 m.p.. In conformitate cu adresa Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 24018/05.02.2016, inregistrata la S.C. S.G.U.P. S.R.L. sub nr. 2583/08.02.2016, se constata ca “magazia se afla in stare avansata de degradare si i afecteaza si construcția alaturata” .

Având in vedere ca suprafața construita de 64 m.p., aferenta unei magazii, este neutilizabila datorita stării avansate de degradare, cat si disponibilitatea constructorilor de a o amenaja pe cheltuiala proprie, va supun spre aprobare relotizarea suprafețelor din cadrul Cimitirului Mihai Bravu ce urmeaza a fi scoase la licitație.

In acest sens, propun spre aprobare proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 314/2015 privind aprobarea inchirierii/arendarii unor bunuri imobile, aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Ploiești si date in concesiunea/ administrarea Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

SERVICH DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea H.C.L. nr. 314/2015 privind aprobarea închirierii/arendării unor bunuri imobile aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Ploiești si transmise in concesiunea/administrarea SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI SRL

Autoritățile administrației publice locale răspund de organizarea, administrarea și coordonarea activității cimitirelor aflate în subordinea acestora, asigurând serviciile necesare colectivității în condiții optime, reprezentând grija față de ploieștean, prin servicii de utilitate publică la nivelul cerințelor cetățenilor:

 • •  Cimitirul Bolovani

 • •  Cimitirul Viișoara

 • •  Cimitirul Mihai Bravu

 • •  Cimitirul Eternitatea

Gestionarea și administrarea patrimoniului cimitirelor se realizează de către Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, cu diligența unui bun proprietar.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Cimitirelor, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.433/28.11.2012, reglementează o multitudine de situații adunate în decursul anilor.

Execuția de lucrări în cimitire se efectuează la cererea concesionarului/moștenitorului, în baza Autorizației de execuție eliberată de Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., de către constructorii cu care societatea încheie Contracte de Colaborare, conform condițiilor impuse, care au rolul de a proteja cetățeanul și de a crește nivelul calitativ al lucrărilor funerare.

Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. are obligativitatea de a asigura administrarea cimitirelor Ploieștiului în condiții de eficiență economică, cât și satisfacerea serviciilor de utilitate publică necesare cetățenilor.

Deoarece activitatea de construcții funerare este o activitate efectuată de către firme colaboratoare, au fost stabilite criterii de selecție care să vină în întâmpinarea cetățeanului prin calitatea și promptitudinea serviciilor pe care să le poată oferi.

Una din condiții este că vor fi doar un număr de societăți egal cu numărul loturilor de închiriat în incinta cimitirelor, loturi destinate acestui scop .

în acest sens, se va delimita o suprafață de teren pe care constructorii să închirieze câte un lot.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 314/2015 privind aprobarea inchirierii/arendarii unor bunuri imobile, aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Ploiești si date in concesiunea/ administrarea Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. s-a aprobat si scoaterea la licitație a unei suprafețe de teren de 174 mp, cat si a unei suprafețe construite de 93 mp . Ulterior adoptării acestei hotarari, atașat la adresa inregistrata la S.C. S.G.U.P. S.R.L. sub nr. 21150/20.10.2015 s-au depus documente justificative din care reiese ca dl. Roma Emil Gabriel -reprezentantul legal al S.C. ROMA EMIL ALEXANDRU S.R.L. este proprietarul construcțiilor edificate pe terenul din Cimitirul Bolovani al cărui locatar este in baza Contactului de închiriere nr. 6891/22.10.1998. In plus, depune atașata factura nr. 30346/30.05.1996 si chitanța nr. 2064/04.06.1996 prin care face dovada ca a cumpărat de la Cooperativa Mestesugareasca Constructorul Socom Ploiești construcțiile existente (baraca metalica nr. inventar 10054) pe terenul al cărui chiriaș este, teren aflat in concesiunea societarii noastre .

Astfel, din verificarea tuturor documentelor rezulta ca S.C. Roma Emil Alexandru S.R.L. este proprietarul construcțiilor, respectiv baraca nedemontabila, reprezentând atelier construcții funerare, existenta pe terenul inchiriat de la societatea noastra.

Mai mult decât atat, din adresa Direcției de Gestiune Patrimoniu - Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri nr. 2037/05.02.2016, inregistrata la S.C. S.G.U.P. S.R.L. sub nr. 2584/08.02.2016, reiese in mod clar ca aceasta construcție - baraca nedemontabila nu este proprietatea Municipiului Ploiești.

Conform Anexei 1D la H.C.L. nr. 314/2015, suprafața construita a lotului nr. 2 este de 97,40 m.p., din care suprafața aferenta unei magazii neutilizabila datorita stării de degradare este de 64 m.p.. In conformitate cu adresa Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 24018/05.02.2016, inregistrata la S.C. S.G.U.P. S.R.L. sub nr. 2583/08.02.2016, se constata ca “magazia se afla in stare avansata de degradare si afecteaza si construcția alaturata” .

Având in vedere ca suprafața construita de 64 m.p., aferenta unei magazii, este neutilizabila datorita stării avansate de degradare, cat si disponibilitatea constructorilor de a o amenaja pe cheltuiala proprie, va supunem spre aprobare relotizarea suprafețelor din cadrul Cimitirului Mihai Bravu ce urmeaza a fi scoase la licitație, in sensul ca :

 • -  lotul nr. 1 in suprafața totala de 129 mp va fi alcătuit din suprafața construita - 31 mp si suprafața teren - 98 mp

 • -  lotul nr. 2 in suprafața totala de 114 mp va fi format din suprafața construita

 • - 52 mp si suprafața teren - 62 mp

 • -  lotul nr. 3 in suprafața totala de 105 mp va fi alcătuit din suprafața construita - 37 mp si suprafața teren - 68 mp

 • -  lotul nr. 4 in suprafața totala de 154 mp va fi format din suprafața construita

 • - 60 mp si suprafața teren - 94 mp. Ambele suprafețe (atat suprafața construita, cat si suprafața de teren) din lotul nr. 4 (suprafața totala de 154,00 mp) vor avea ca preț de pornire la licitație prețul de 2,70 euro/mp/luna, cu obligația noului locatar de a amenaja suprafața construita pe propria cheltuiala.

Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiza și aprobare Consiliului Local, proiectul de hotărâre alăturat.


DIRECTOR DIRECȚIA


PROIECTARE,


te


ÎNTREȚINERE DOMENIU PUBLIC

Marius Hanamte

DIRECTOR SERVJCUPUBLICE

Mihail Cristian Păun

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTUTĂ SI PROMOVARE OPERA ȚIUNI COMERCIALE

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.314/2015 privind aprobarea inchirierii si arendării unor bunuri imobile aflate pe domeniul public/privat al municipiului Ploiești si transmise in concesiunea/administrarea SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI SRL, și a emis:PREȘEDI

MARCIA1

f)


OSMA
CUI


LJri>ru^i


■O1(>


RO27449967


certKom

SiSTEH DE MANAGEMENT CERT Ut *T ID CJ34137

ISO 3001


,r—mi—j          — . „                         ,             - . _

SC S F. R VIciTDE G 6 SPODARIRE URBANA PLOIEȘTI 5 R.l

R E G I S-T R AT U R A

NR

CĂTRE,

;                CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

J                             AL S.C. S.G.U.Ploiesti S.R.L.

.<! J

Prin prezenta, va aducem la cunoștința ca prin Hotararea Consiliului Local nr. 31'4/25.09.2015, privind aprobarea inchirierii/arendarii unor bunuri imobile aflate pe cjbmeniul public/privat al Municipiului Ploiești si transmise in concesiunea/ administrarea S.C. S.G.U.Ploiesti S.R.L., au fost stabilite loturile din Cimitirul Mihai Bravu in vederea închirierii, conform Anexei 1D lahotarare.

Conform Anexei ID la H.C.L. nr. 314/2015, suprafața construita a lotului nr. 2 este de 97,40 m.p., din care suprafața aferenta unei magazii neutilizabila datorita stării de degradare este de 64 m.p..

Menționam ca, s-a intocmit adresa către Primăria Mun. Ploiești - Direcția de Gestiune Patrimoniu in vederea constituirii unei comisii care sa constate starea acesteia si sa procedeze conform legii, iar in dața de 08.02.2016 s-a primit răspunsul înregistrat sub nr. 2583/08.02.2016.

Mai mult decât atat, precizam ca, la acest moment, suprafețele construite (cu excepția magaziei) impreuna cu suprafețe de teren aferente sunt închiriate de doua societari comerciale, iar contractele de închiriere expira la sfârșitul lunii in curs. Astfel, in cel mai scurt timp, societatea noastra urmeaza sa scoata la licitație aceste /spatii, in baza H.C.L. nr. 314/25.09.2015.

Având in vedere ca suprafața construita de 64 m^jp., aferenta unei magazii, este neutilizabila datorita stării sale de degradare, vâ solicitam sa aprobați relotizarea suprafețelor din cadrul Cimitirului Mihai Bravu ce urmeaza a fi scoase la licitație, in sensul ca :

1                                                                                                                                                        -                • * .-.K.. > .■«

 • -  lotul nr. 1 va fi alcătuit din suprafata.^pg^it^-31 mp si suprafața teren

 • -  lotul nr. 2 va fi format din suprafâț^^^H^^.52 mp si suprafața teren

 • -  lotul nr. 3 va fi alcătuit din suprafața            37 mp si suprafața teren

■■ /   -68mp                  -Aiililr

 • -  lotul nr. 4 va fi format din din suprafea^^struita - 60 mp si suprafața teren - 94 mp. Menționam ca, ambeleșuj^fdte din lotul nr. 4 (suprafața totala de 154,00 mp) vor avea ca preț de pornire la licitație prețul de 2,70 euro/mp/luna, cu obligația noului locatar de a amenaja suprafața construita pe propria cheltuiala.

Va atașam xerocopii ale următoarelor documente :

 • -  Adresa Direcției Gestiune Patrimoniu - Serviciul Inventariere si Evidenta ' Bunuri nr. 24018/05.02.2016, înregistrata la S.C. S.G.U.P. S.R.L. sub nr.

2583/08.02.2016;

 • -  Anexa 1D la H.C.L. nr. 314/25.09.2015; Propunerea de anexa la H.C.L. nr. 314/25.09.2015 .

Fata de aceste considerente, va rugam sa analizați si sa aprobați modificarea Anexei 1D la H.C.L. nr. 314/25.09.2015, astfel cum este detaliat mai sus.


DIRECTOR

zDSniîd^Nicolae^n^taîftin \


DIREC

Elena Ții


DIRECTOR DIRECȚIA JI

fTENCIOS,


RESURSE

GheorgheCorist

DIRECTOR DCOORDONATOR COMP. CIMITIRE,

Iulia Cătălină Voicu

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

B-dul Republicii nr. 2 100066 - Ploiești

TEL: 0244 / 516699 : 0244 / 515982

FAX: 0244/ 513829


aea;y

SmKi.v-:.-


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA B NR. 24018/z<


J <J4. U'lp                                              i - ■

* r r ..

Catre>                                     i *R            .   08 FEB. 201

SC Servicii de Gospodărire Urbana PloiestfSRL


adresei dumneavoastră nr.24530/2015 înregistrata la Municipiul


Urmare

Ploiești sub numărul 24018/2015 prin care solicitați scoaterea din funcțiune a ..magaziei situate in continuarea spatiilor închiriate de SC Rodany 2005 SRL ” din incinta Cimitirului Mihai Bravu, va comunicam următoarele:

In urma deplasării in teren in data de 1|.01.2016 impreuna cu reprezentantul S.C. S.G.U. Ploiești S.R.L., am constatat făptui ca magazia se afla in stare avansata de degradare si afecteaza si construcția alaturata închinata către S.C. Roma Emil Alexandru S.R.L.

Ca atare, propunerea dumneavoastră va fi luata in discuție de către Comisia care se va constitui in vederea scoaterii din funcțiune și casarii bunurilor la nivelul Municipiului Ploiești, comisie care, după finalizarea operațiunii de inventarierea patrimoniului Municipiului Ploiești va analiza toate propunerile de casare primite pe parcursul anului, precum si propunerile înaintate de comisiile de inventariere.

Cu considerație,


DIRECTO FlorinDIRECTORI


trach


a 4 r-țhwio'*10*1 J

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI; ?

NR. 2037/             r nn


Către,                                       i m h


SCJ Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL
Urmare^adresei dumneavoastră nr.2115Q/28.01.2016 înregistrata la Municipiul Ploiești sub numărul 2037/29.01.2016 , va comunicam următoarele:

Terenul la care faceți referire, in suprafața de 267 mp (identificat in Anexa IE la Hotararea nr.314/25.09.2015, proiect de hotarare promovat de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.) se afla in incinta Cimitirului Bolovani.

Cimitirul Bolovani face parte din domeniul public al municipiului Ploiești potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor sLcomunelor din județul Prahova si este transmis in concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. potrivit Hotărârii nr.385/23.11.2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Potrivit încheierii nr.34776/13.08.2009, Cimitirul Bolovani are numărul cadastral 104938 (teren intravilan curți construcții in suprafața masurata de 120.925 mp si cu următoarele construcții: CI- Capela in suprafața de.117 mp si C2 -Poarta -Birouri in suprafața de 63 mp), si este înscris in cartea fuiîbiai^^§1737.

Menționam faptul ca, in evidentele conSbileOfiinregistrate in domeniul public al municipiului si transmise in concesiune către SGl^^inatoarele mijloace fixe aflate in incinta Cimitirului Bolovani:

-Pavilion Poarta nr. inventar 1018 ;

-Portal intrare nr. Inventar 1019 ;         -•

-Capela nr. inventar 1024 ;              .  . •

-Construcție Anexa Cimitir Bolovani nr* inventar 3001.

Cu<
ÎNTOCMIT:


Ana Petru M|rius/2EX

02.02.2<J16Urbană Ploiești .1.

C.U.I. 27449967  J29/121 2/01.1 0.2010   RO27449967

SSTBiOE HAM 1HK ENT CERTIRCaT IO C134132

ISO 90D1


F'lo.iihti. Su Viildii ni. 32. t<:l-O244r>4421?, 525252, fax:0244-510353 cod postai 100046

f S"C S b HVTCTrT7F~UUSP0D"AHrR I URBANA PLOIEST| S R.L

CĂTRE,


* Nft


REGISTRATURA

05 WV.2uî5


Consiliul de Administrație al S.C. S.G.U.P. S.R.L.

Prin prezenta, va aducem la cunoștința următoarele aspecte :

> Prin adresa, înregistrata la S.C. S.G.U.P. S.R.L. sub nr. 21150/ 20.10.2015, dl. Roma Emil Gabriel - reprezentantul legal al S.C. ROMA EMIL ALEXANDRU S.R.L., ne aduce la cunoștința ca este proprietarul construcțiilor edificate pe terenul din Cimitirul Bolovani al cărui locatar este in baza Contactului de închiriere nr. 6891/22.10.1998.

Mai mult decât atat, depune atașata factura nr. 30346/30.05.1996 si chitanța nr. 2064/04.06.1996 prin care face dovada ca a cumpărat de la Cooperativa Mestesugareasca Constructorul Socom Ploiești construcțiile existente (baraca metalica nr. inventar 10054) pe terenul al cărui chiriaș este, teren aflat in concesiunea societății noastre.

Astfel, din verificarea tuturor documentelor rezulta ca S.C. Roma Emil

Alexandru S.R.L. este proprietarul construcțiilor, respectiv baraca nedemontabila, reprezentând atelier construcții ^funerare, existenta pe terenul inchiriat de la societatea noastra (fapte relatate si prin adresa nr. 7711/23.04.2015 ).

In urma efectuării Raportului de expertiza tehnica extrajudiciara întocmit de către expertul tehnic ing. Neagu Nicu - specialitatea topografie, cadastru si geodezie, s-a concluzionat ca terenul de 241 mp stipulat in Anexa nr. 1 din H.C.L. nr. 190/2003 nu este unul si același cu terenul inchiriat de S.C. ROMA

EMIL ALEXANDRU S.R.L. prin Contactul de închiriere nr. 6891/22.10.1998 si nici cu cel existent in planul cadastral al Cimitirului Bolovani (cu număr cadastral 104938/2009) .

jea la licitatiea spațiului ie teren de 267 m.p. p. suprafața teren, insa, ieste proprietatea d-lui


Prin H.C.L. nr. 314/25.09.2015 s-a aprqbag din cadrul Cimitirului Bolovani, respectiv-(Anexa 1 E) din care 93 m.p. suprafața construita^ asa cum am menționat si mai sus, construd^f^ Roma Emil Gabriel.                    ;


Fata de aceste considerente, va rugarm dispuneți masuri in consecința .

Cu considerație,

P'ORGENBR^<


onald)Nicola^Constantin./

COORD. COMP. JURIDIC- CONTENCIOS COORD. COMP. CIMITIRE cons. jr. Lqfedana Ioana Onea                   Iulia Cătălină Voicu
o> <' ti, !>«te referitoare h teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața <np)

Valoare de Inpozltaretlel)

Mențiuni

1

CC

265 np

INTRAVILAN

Total

265 np

\  *                        B;D«tc referitoare 1» conitructil

Cod constr.

Suprafața construita la sol <np>

Valoare de Impozitare <lel)

Mențiuni

CI

  94

Sn=lRRmp

Rarter,e ta |

iotai

94

---

------------------------------------------------------------------------<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

INVENTARUL l)E COORDONATE

SIX I liM 1)1; TROlliCTIIi STRRHO 1070

Ejteiiitant',f\ GRIGORE CONSTANTIN


E(m)


N(m) • 579814.52

579816,60

 • 579824.53

579827,25

579833,67

579821,89


381134,58

381135,29

381138,02 381136,98

381119,04

381114,67lj. ■


Sennatura


S lip in (ii I :i totul iii :isii ra tn~-265ni |> Supt «nu» din nete -265 mp


’ i..' ■

■hi:'i-:i

4''iau*Servicii de Qpspodârire Urbana Ploiești sx

C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967

StrAfelanl nr. 32. t*l:O24'4~&442‘f2.Ș2t52K2« «țK:O|244-S1<>3S3 «xod po»t«l 100046
răc. SERVICII DE GOSPODĂRIRE urbana ploiești S.R.L. R T R *' r u R A 2 NR.2gg^UL4 APR 2016 [


DECIZIE

a Consiliului de Administrație

al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Consiliul de administrație al S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L., numit prin Hotararea A.G.A. nr. 17960/13.08.2012sinr.04/08.01.2016 vazand:

 • - Procesul-verbal al Consiliului de Administrație al S.C. SERVICII

DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI SJLL. nr. 7584/04.04.2016.

 • - H.C.L. nr. 219/28.07.2010 privind înființarea Societății Comerciale ;

Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., modificata prin H.C.L. nr. 306/30.08.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010, cu modificările si completările ulterioare.            x

 • -  In temeiul H.C.L. nr. 262/14.07.2012 privind numirea

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Adunarea Generala a i; Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SR-L.             ? : ’

 • - Dispozițiile Legii nr. 3111990 republicata, cu modificările si ’ /

completările ulterioare;                       âu

 • - Statutul S.C. SERVICH DE^ WSPODARIRE URBANA

PLOIEȘTI S.R.L.

Decide: • 1. Având in vedere considerentele prezentate de către Directorul

General al societarii in Referatul nr. 7177/29.03.2016, se suspenda aplicarea

Deciziei Consiliului de Administrație nr. 5200/03.03.2016 pana pe data de 01.07.2016.        .                    .............

 • 2. Conducerea societarii va lua sumelor reieșite din adresa nr. 5892/11. perioada respectiva.

 • 3. Se proroga.

 • 4. Se aproba procedura privind^

nr. 5928/11.03.2016 intocmita de DirectoBufi

 • 5. Având in vedere ca exista OF53*țge se impun pentru recuperarea Directorului Economic, pentru


avansurilor conform adresei c.

’^Bonsiliului de Administrație anterioara, subiectul nu mai este de actualitate,'


 • 6. Se vor efectua demersuri către Direcția de Gestiune Patrimoniu in vederea scoaterii din concesiunea societății noastre a suprafețelor respective-pentru a putea fi închiriate de către direcția mai sus menționata.

 • 7. Se proroga.

 • 8. Se împuternicește Directorul General sa rezolve situația prezentata in adresa nr. 6931/24.03.2016 întocmită de către Directorul D.P.I.D.P. - dl. Marius Panainte.

 • 9. Se proroga.

10.Se aproba programul de achiziții, conform B.V.C. aferent anului 2016.

La punctul Diverse s-au luat următoarele decizii:

 • 11. Suma de 520,00 lei (conform adresei nr. 6641/22.03.2016) va fi trecuta pe costuri ținând cont de faptul ca șoferul menționat in respectiva adresa este decedat.

 • 12. Referitor adresa nr. 5473/07.03.2016, se aproba propunerile privind nivelul garanțiilor gestionarilor, conform legii, prezentata de către conducerea societății.

(13.Se aproba relotizarea propusa de către conducerea societății conform adresei nr. 7378/31.03.2016, urmând a se modifica H.C.L. nr. 314/25.09.2015 in mod corespunzător . De asemenea, se va proceda si la relotizarea spațiului ce face obiectul art. 2.1. lit. e) din H.C.L. nr. 314/25.09.2015, in sensul ca suprafața ce va fi scoasa la licitație este de 264 mp - suprafața teren.


Secretarul de ședința al

al S.C. Servicii de Consiliului de


Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Administrație celor interesați.

Consiliul de Administrație al


Iordache Marian


Secretar de ședința : Constantin Gheorghe