Hotărârea nr. 166/2016

Hotãrârea nr. 166 privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 166 privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Viceprimarului cu atribuții de primar, domnul Ganea Cristian Mihai și Raportul de Specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, avizat de Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ și Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea statului de funcții ca urmare a transformării gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, din cadrul Serviciului Stabilire Impozite și Taxe Persoane Juridice;

în conformitate cu prevederile art. 61, alin. (1), lit. “a” din Legea nr. 188/1999, republicată în 2007, privind Statutul funcționarilor publici, modificată și completată ulterior, care reglementează numirea funcționarilor publici de execuție definitivi în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în funcțiile publice de grad profesional asistent;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții, si reclamații din data de 23 mai 2016 ;

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.516/2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

în temeiul art. 36 alin. (2), lit “a” și alin. (3), lit. “b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă statul de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.06.2016.

Art.2. Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale, începând cu data de 01.06.2016.

Art.3. începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 103/29.03.2016 își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2016

PREȘEDINTE DE Ș^DINȚĂ/^M Gheorghe Simion/jȘ


TRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Simona Albu

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) și alin.( 3), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată in 2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează atribuțiile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și al instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine, aprobând, în condițiile legii, la propunerea primarului, statul de funcții al acestora.

Potrivit prevederilor art. 61, alin. (1), lit. “a” din Legea nr. 188/1999 (r2), privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, este reglementată numirea funcționarilor publici de execuție definitivi în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în funcțiile publice de grad profesional asistent.

Astfel, propun transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, din cadrul Serviciului Stabilire Impozite și Taxe Persoane Juridice, începând cu data de 01.06.2016, pentru funcționarul public care a absolvit perioada de stagiu.

Concomitent cu transformarea gradului profesional din debutant în asistent se completează fișa postului cu noi atribuții corespunzătoare nivelului funcției publice.

Având în vedere aceste considerente, propun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

VICEPRIMAR,

CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) și alin.( 3), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată in 2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează atribuțiile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și al instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine, aprobând, în condițiile legii, la propunerea primarului, statul de funcții al acestora.

Totodată, potrivit prevederilor art. 61, alin. (1), lit. “a” din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare, este reglementată numirea funcționarilor publici de execuție definitivi în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în funcțiile publice de grad profesional asistent la terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării realizate.

Astfel, propunem transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, din cadrul Serviciului Stabilire Impozite și Taxe Persoane Juridice , începând cu data de 01.06.2016, pentru funcționarul public care a absolvit perioada de stagiu și care a obținut la evaluarea activității calificativul “corespunzător”.

Concomitent cu transformarea gradului profesional din debutant în asistent se completează fișa postului cu noi atribuții corespunzătoare nivelului funcției publice.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.Șef Birou Juridip^olitencios, Resurse^Uînane, Contestații, Facilități, Control Intern și Managementul Documentelor Zamfir Cristiana OV , S

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director Executiv,

Popa Geondâna

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI

Anexa la H.C.L. nr. /2016


STAT DE FUNCȚII

Nr. crt

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Treapta /Grad profesional

Nivel studii

Conducere

Execuție

1

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI

DIRECTOR EXECUTIV

I

S

2

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

SEF SERVICIU

I

S

3

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

4

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

5

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

6

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

7

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

8

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

9

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

10

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

11

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

12

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

13

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

principal

s

14

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

principal

s

15

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

1

principal

s

16

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

asistent

s

/

17

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

1

asistent

s

V

\/ w i A 2-

18

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

SEF SERVICIU

1

s

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

T reapta /Grad profesional

Nivel studii

Conducere

Execuție

19

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

S

20

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

S

21

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

22

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

23

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

l

superior

s

24

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

25

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

26

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

27

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

principal

s

28

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

principal

s

29

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

principal

s

30

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

l

principal

s

31

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

asistent

s

32

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

SEF BIROU

I

s

33

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

I

superior

s

34

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

I

superior

s

35

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

I

superior

s

.

36

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

I

superior

s

' n i W& o?i

37

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

I

asistent

s

w

"   y -

38

BIROUL AMENZI

SEF BIROU

I

s

xlțj

39

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

40

BIROUL AMENZI

CONSILIER

l

superior

s

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Treapta /Grad profesional

Nivel studii

Conducere

Execuție

41

BIROUL AMENZI

CONSILIER

l

superior

S

42

BIROUL AMENZI

CONSILIER

l

superior

S

43

BIROUL AMENZI

CONSILIER

l

superior

s

44

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

45

BIROUL AMENZI

CONSILIER

l

superior

s

46

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

47

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

48

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

principal

s

49

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

principal

s

50

BIROUL AMENZI

CONSILIER

l

principal

s

51

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

asistent

s

52

BIROUL AMENZI

CONSILIER

l

asistent

s

53

BIROUL AMENZI

CONSILIER

l

debutant

s

54

BIROUL AMENZI

REFERENT

III

asistent

M

55

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

SEF SERVICIU

I

s

56

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA St ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

57

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

58

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

59

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

60

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

61

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

62

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

63

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

64

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

65

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

a s/

\ 5w

66

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

SEF BIROU

I

s

67

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Treapta /Grad profesional

Nivel studii

Conducere

Execuție

68

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

S

69

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

S

70

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

S

71

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

72

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

SEF SERVICIU

I

S

73

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

74

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

75

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

76

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

77

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

78

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

79

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

80

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

81

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

82

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

principal

s

83

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

principal

s

84

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

principal

s

85

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

principal

s

86

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

principal

s

87

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLAT!

CONSILIER

I

asistent

s

88

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

REFERENT

III

superior

M

89

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

SEF SERVICIU

l

s

90

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

s

91

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

s

92

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

s

93

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

s

/ \® 1

g/ M

94

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

s

V-X

ș»/ /w

95

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

INSPECTOR DE SPECIALITATE

96

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

INSPECTOR DE

SPECIALITATE |

IA

S

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Treapta /Grad profesional

Nivel studii

Conducere

Execuție

97

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

MUNCITOR CALIFICAT

I

98

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

MUNCITOR CALIFICAT

IV

99

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

100

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

101

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

ȘOFER

l

102

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, PROTECȚIA MUNCII, ARHIVA

SEF BIROU

I

S

103

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, PROTECȚIA MUNCII, ARHIVA

CONSILIER

I

superior

S

104

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, PROTECȚIA MUNCII, ARHIVA

CONSILIER

I

principal

s

105

COMPARTIMENTUL ARHIVA

ARHIVAR

M

106

COMPARTIMENTUL ARHIVA

ARHIVAR

M

107

COMPARTIMENTUL ARHIVA

ARHIVAR

G

108

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

SEF SERVICIU

I

s

109

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

110

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

111

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

112

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

113

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE-CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

1S.. JV.

114

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

“pgg

115

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

Wy

w

116

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

117

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

Nr. crt.

I              STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

T reapta /Grad profesional

Nivel studii

Conducere

Execuție

118

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

S

119

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

S

120

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

principal

s

121

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

l

principal

S

122

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

principal

S

123

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

asistent

s

124

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

asistent

s

125

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

SEF SERVICIU

I

s

126

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

127

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

128

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

129

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

130

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

131

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

132

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

133

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

REFERENT

III

superior

M

_

134

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

REFERENT

III

superior

M

A^

135

BIROUL EVIDENTA AUTO

SEF BIROU

I

s

136

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

superior

s

yyS

gg3/ /a

137

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

superior

s

138

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

superior

s

139

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

principal

s

140

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

asistent

s

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

debutant

s

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Treapta /Grad profesional

Nivel studii

Conducere

Execuție

141

BIROUL EVIDENTA AUTO

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

142

BIROUL JURIDIC CONTENCIOS,RESURSE UMANE, CONTESTAȚII, FACILITAȚI, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

SEF BIROU

I

S

143

BIROUL JURIDIC CONTENCIOS,RESURSE UMANE, CONTESTAT!!, FACILITAT!, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

CONSILIER

l

superior

S

144

BIROUL JURIDIC CONTENCIOS,RESURSE UMANE, CONTESTAT!!, FACILITAT!, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

S

146

BIROUL JURIDIC CONTENCIOS,RESURSE UMANE, CONTESTAT!!, FACILITAȚI, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

S

147

BIROUL JURIDIC CONTENCIOS,RESURSE UMANE, CONTESTAT!I, FACILITAT!, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

S

148

BIROUL JURIDIC CONTENCIOS,RESURSE UMANE, CONTESTAȚII, FACILITAȚI, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

CONSILIER JURIDIC

I

superior

S

149

BIROUL JURIDIC CONTENCIOS,RESURSE UMANE, CONTESTAȚII, FACILITAT!, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

REFERENT

III

superior

M

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLÂ

RAPORT


!\

PREȘEDINTE,

Radu Socoleanu

D.U, Zi 06- 2o/£

SECRETAR,