Hotărârea nr. 165/2016

Hotãrârea nr. 165 privind mandatul reprezentantului municipiului Ploieşti în Adunarea Generală a Asociaţilor de la SC Veolia Energie Prahova SRL

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 165 privind mandatul reprezentantului municipiului Ploiești

în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului viceprimar cu atribuții de primar, Cristian Mihai Ganea, și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune mandatul reprezentantului municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L.;

Luând în considerare raportul comisiei de specialitate nr. 3 - Comisia pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 27 mai 2016;

Având în vedere adresa S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploiești înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 10526/25.05.2016;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 93/2015 privind numirea reprezentanților municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Dalkia Termo Prahova” S.R.L. și în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Apa Nova” S.R.L.;

In baza Hotărârii Consiliului Local nr. 516/2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

In conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată;

In temeiul art. 36 alin. 3, lit. c și art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Stabilește mandatul reprezentantului municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L., astfel:

  • (1) Bilanțul la 31.12.2015

Contul de profit și pierdere;

Situația modificărilor de capital;

Situația fluxurilor de trezorerie la 31.12.2015;

Notele explicative;

- vot de abținere

  • (2) Bugetul de venituri și cheltuieli 2016 - vot de abținere

  • (3) Plan de investiții 2016 - vot de abținere

Art. 2 Doamna Anca Agapie - Administrator Public - reprezentantul municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploiești Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2016

PREȘEDINTE         Ă,

Gheorghe SiCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,Simona AlbuMUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind mandatul reprezentantului municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L.

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, stipulează faptul că „Consiliul Local hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora; de asemena, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale

Potrivit art. 37 din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată, persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 93/2015, dna Anca Agapie a fost numită reprezentantul Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților.

S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L., prin adresa nr. 10526/25.05.2016, solicită acordul asociaților pentru aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului 2015 întocmite la 31.12.2015.

Față de cele de mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,

cristian mihai ganea


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCI £*2-^


ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE                    7^,...

itțs 7,

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind mandatul reprezentantului municipimui^Plolești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L.

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, stipulează faptul că Consiliul Local hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora; de asemena, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale.

Potrivit art. 37 din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată, persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local.

Organul de conducere al societății este Adunarea Generală a Asociaților. Asociații vor fi reprezentați în Adunarea Generală prin mandatari cu împuternicire scrisă. Asociații pot vota și prin corespondență.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 93/2015, dna Anca Agapie a fost numită reprezentantul Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților.

S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L., prin adresa nr. 10526/25.05.2016, solicită acordul asociaților pentru aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului 2015 întocmite la 31.12.2015. Situațiile financiare cuprind:

-Bilanțul la31.12.2015;

5                                               5

  • - Contul de profit și pierdere;

  • - Situația modificărilor de capital;

  • - Situația fluxurilor de trezorerie la 31.12.2015;

  • - Notele explicative;

  • - Bugetul de venituri și cheltuieli 2016;

  • - Plan de investiții 2016.

In consecință, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre prin care se stabilește mandatul reprezentantului municipiului Ploiești pentru aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului 2015 întocmite la 31.12.2015 de la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L.

DIRECTOR EXECUTIV, GEORGIANA POPA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA

MEDIULUI


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind mandatul reprezentantului municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L.

și a emis:

PREȘEDINTE,

Constantin Gabriel Minea


Data: Z > ~      Z