Hotărârea nr. 164/2016

Hotãrârea nr. 164 pentru aprobarea iniţierii procedurilor în vederea elaborării unui studiu privind îmbunătăţirea şi diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unităţile sanitare cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, aflate în reţeaua sanitară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 164 pentru aprobarea inițierii procedurilor în vederea elaborării unui studiu privind îmbunătățirea și diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, aflate în rețeaua sanitară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Având în vedere Expunerea de motive a consilierilor locali Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica, Dumitru Cristian, Enache Cristina Ana-Maria, Ionescu Cristian Ionuț, Popa Gheorghe, Sîrbu Simion Gheorghe, Șerban Geta și Șuga Nicolae și Raportul de specialitate comun al Direcției Tehnic - Investiții și al Direcției Economice prin care se propune aprobarea inițierii procedurilor în vederea elaborării unui studiu privind îmbunătățirea și diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, aflate în rețeaua sanitară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

Văzând raportul Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport, din data de 18.05.2016;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 516/2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

Luând în considerare prevederile art.2 alin.(7) și art.3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile H.G. nr.529/2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale și la Primăria Municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, precum și ale H.G. nr.999/2014 privind aprobarea transferului managementului asistenței medicale al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești de la Consiliul Local al Municipiului Ploiești la Consiliul Județean Prahova, aprobarea transferului managementului asistenței medicale al Spitalului de Pediatrie Ploiești de la Consiliul Județean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploiești, precum și desființarea și reorganizarea unor unități sanitare din județul Prahova;

Avându-se în vedere Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgență locale, județene și regionale din punctul de vedere al competențelor, resurselor materiale și umane și al capacității lor de a asigura asistența medicală de urgență și îngrijirile medicale definitive pacienților aflați în stare critică;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(l), alin.(2) lit.d) și alin.(6) lit.a) punctul 3, precum și art.115, alin.(l), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă inițierea procedurilor în vederea elaborării unui studiu privind îmbunătățirea, adaptarea infrastructurii la situația reală a necesarului de servicii medicale, în conformitate cu indicatorii epidemiologici ai populației arealului deservit și starea de sănătate corelată cu riscurile de îmbolnăvire, precum și diversificarea serviciilor medicale oferite prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, aflate în rețeaua sanitară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

(2) Avându-se în vedere gradul ridicat de așteptare al comunității față de administrația publică locală de a rezolva o stringentă problemă socială - asistența medicală spitalicească și ambulatorie la parametri calitativi superiori a copiilor și adulților din municipiul Ploiești, studiul va urmări analiza situației de fapt la momentul actual, cauzele care au dus la precaritatea și inadecvarea ofertei de servicii medicale în municipiul Ploiești și va indica soluțiile optime din punctul de vedere al raportului calitate servicii/cost investițional, precum și etapele de urmat pentru furnizarea de servicii de nivel înalt, atât spitalicești, cât și în ambulatoriu, pentru populația Ploieștiului, în conformitate cu necesitățile cetățenilor și cu capacitatea investițională a municipalității.

Art.2. Studiul va fi prezentat plenului Consiliului Local al Municipiului Ploiești, care va hotărî, în condițiile legii, în funcție de considerentele și propunerile cuprinse în acesta.

Art.3. (1) Spitalul Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești vor pune la dispoziția realizatorului studiului, selectat conform legii, toate informațiile necesare.

(2) în elaborarea studiului, vor fi obligatoriu consultate structurile subordonate ale Ministerului Sănătății (Direcția de Sănătate Publică Prahova, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Prahova), asociațiile profesionale ale cadrelor medicale, asociații ale pacienților.

Art.4. Direcția Tehnic - Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9


EXPUNERE DE MOTIVE

Serviciile de sănătate fac parte dintre determinanții stării de sănătate, preocuparea pentru aceștia fiind unul dintre principiile care stau la baza asistenței de sănătate publică - art.7 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Conform art.2 alin.(7) al aceleiași legi, responsabilitatea pentru asigurarea sănătății publice revine inclusiv autorităților din administrația publică locală. De asemenea, art.3 al legii prevede că protecția sănătății publice constituie o obligație a autorităților administrației publice centrale și locale. Astfel, este de datoria legislativului local să se implice atunci când situația asigurării stării de sănătate a populației o cere, inclusiv prin analiza cauzelor care generează lipsa, insuficiența sau acordarea necorespunzătoare a asistenței medicale pentru comunitate.

Consiliul local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, inclusiv privind sănătatea - art.36 alin.(2) lit.d) și alin.(6) lit.a) punctul 3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In momentul actual, apreciem că situația de fapt nu oferă perspective corespunzătoare de asigurare a asistentei medicale, de dezvoltare și diversificare a ofertei de servicii medicale, din motive ce țin de spațiul deficitar/inadecvat, de dotările tehnice necorespunzatoare, de imposibilitatea respectării circuitelor funcționale optime, etc. Spitalul Municipal Ploiești este clasificat, precum unele spitale mici și nu cum ar trebui să fie, conform OMS nr. 1408/2010, cu gradul IV (cu plan de conformare), acest nivel fiind considerat bazal/limitat. Pentru a corecta starea de fapt și a veni în întâmpinarea necesităților sociale, pentru a oferi cetățenilor din Municipiul Ploiești un spital modern de urgența de grad III, adaptat necesităților de asigurare a asistenței medicale pentru un municipiu industrializat și dinamic cum este orașul nostru, într-o primă etapă se impune realizarea unui studiu care va analiza situația actuală, motivele ce au condus la aceasta, identificând soluțiile adecvate, indicând etapele de urmat cu încadrarea în cerințele prevederilor legale în domeniu, resursele materiale și umane care trebuie avute în vedere, riscurile de sănătate la care trebuie adaptată structura de servicii medicale a municipalității, elemente de cost-eficiență, studiul reprezentând o expertiză ce va asigura o baza rațională, științifică de pornire în demersurile autorității publice locale de a dezvolta la un nivel înalt infrastructura și oferta de servicii publice în domeniul sanitar.

Astfel, pentru a asigura un cadru juridic corect și pe baze reale și independente pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sănătatea, se propune inițierea procedurilor în vederea elaborării unui studiu care va furniza datele obiective necesare pentru privind eficientizarea, regândirea, îmbunătățirea și diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, aflate în rețeaua sanitară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, urmând ca pe bazele acestui studiu să se ia măsurile ce se impun ca în final să se ajungă la creșterea satisfacției cetățenilor în raport cu serviciile publice de sănătate. Odată finalizat, studiul va fi prezentat planului Consiliului Local al Municipiului Ploiești, care va hotărî în funcție de considerentele și propunerile cuprinse,în acesta.

Spitalul Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești vor pune la dispoziția realizatorului studiului, selectat în condițiile legii, toate informațiile necesare. De asemenea, pentru studiul respectiv vor fi consultate structuri subordonate Ministerul Sănătății - Direcția de Sănătate Publică Prahova, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Se va solicita de realizatoriul studiului; punctul de vedere al asociațiilor profesionale ale cadrelor medicale - Colegiul Medicilor, Ordinul Biochimișților, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România, Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor, asociații ale pacienților.

Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința celor interesați de către Direcția Tehnic Investiții.

Date fiind acestea, am elaborat și supunem spițe aprobare prezentul proiect de hotărâre.Popa,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITIIAPR_

Viceprimar               / ■

de primau ? >.__/

Cristian Mihai, CrancaAij^


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind aprobarea inițierii procedurilor in vederea elaborării unui studiu privind imbunatatirea si diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, aflate in rețeaua sanitara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

In conformitate cu art.2 alin.(7) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificările si completările ulterioare, responsabilitatea pentru asigurarea sanatatii publice revine inclusiv autoritatilor din administrația publica locala. De asemenea, art.3 al Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificările si completările ulterioare, prevede ca protecția sanatatii publice, constituie o obligație a autoritatilor administrației publice centrale si locale, privind asigurarea resurselor financiare pentru cheltuielile de întreținere si gospodărire, reparații, consolidare, extindere si modernizare a unităților sanitare publice, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinație in bugetele locale.

Conform Legii nr.215/2001 ari36 alin.(2) lit.d si alin.(6) lit.a) punctul 3 privind administrația publica locala, republicata cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, asigura potrivit competentelor sale si in condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, inclusiv sanatatea.

Potrivit Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si compentente exercitate de Ministerul Sanatatii către autoritatile administrației publice locala si Hotărârii de Guvern nr.562/2009 privind strategia de descentralizare a sanatatii, are ca obiective specifice transferul competentelor privind administrarea unităților sanitare cu paturi si managementul asistentei medicale către autoritatile administrației publice locale, inclusiv elaborarea, implementarea si monitorizarea politicilor de sanatate publica si a reglementarilor necesare funcționarii sistemului de sanatate.

In momentul de fata, in Romania se operează cu o multitudine de clasificări ale spitalelor. Numai in Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificările si completările ulterioare, prevede ca protecția sanatatii publice, sunt enumerate o serie de clasificări, respectiv spitale de gradul I, II, III, IV, V in funcție

de criteriul regional (regionale, județene, locale), specificul patologiei (ginpralc^de -A urgenta, de specialitate, pentru afecțiuni cronice), de regimul proprie&i' (pqftiSeX ’ private, publice cu secții private) sau din punct de vedere al invatamantuluimedial si cercetării (spitale clinice, institute).                                                      J

La aceasta data, spitalele din rețeaua sanitara a Consiliului^Lo^A^aLA^ Municipiului Ploiești (Spitalul Municipal Ploiești si Spitalul de Pediatrie) sunt clasificate la un nivel mai scăzut.

Se apreciaza ca in Municipiul Ploiești situația de fapt, nu oferă perspective corespunzătoare de asigurare a asistentei medicale, de dezvoltare si diversificare a ofertei de servicii medicale, din motive ce tin de spațiul deficitar/inadecvat, de dotările tehnice necorespunzatoare, de imposibilitatea respectării circuitelor funcționale optime, s.a.

Pentru realizarea unor servicii medicale de calitate, respectiv obținerea clasificatiei la un nivel inalt, este util realizarea unui studiu privind imbunatatirea, adaptarea infrastructurii la situația reala a necesarului de servicii medicale.

Realizarea studiului va analiza situația actuala, motivele ce au condus la starea actuala si va asigura o baza raționala, științifica de pornire in demersurile autoritatilor publice locale de a oferi cetățenilor din Municipiul Ploiești servicii medicale in unitati Spitalicești clasificate la un inalt nivel.

De asemenea, studiul va stabili etapele de urmat cu incadrarea in cerințele prevederilor legale in domeniu, resurse materiale si umane necesare, costurile acestora, riscurile de sanatate la care trebuie adaptata structura de servicii medicale a municipalității.

Prin urmare, unitățile de sanatate inscrise in rețeaua sanitara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești (Spitalul Municipal Ploiești si Spitalul de Pediatrie), vor pune la dispoziție realizatorului studiului, toate informațiile necesare, vor furniza datele necesare pentru efîcientizarea, regandirea, imbunatatirea si diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publica. Vor fi consultați si Ministerul Sanatatii, Direcția de Sanatate Publica Prahova, Casa Județeană de Asigurări de Sanatate Prahova, asociațiile profesionale ale cadrelor medicale, Colegiul Medicilor, Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania, Ordinul Asistenților Medicali si Moașelor, asociații ale pacientilor, s.a.

Prin urmare, avandu-se în vedere gradul ridicat de așteptare al comunității față de administrația publică locală de a rezolva o stringentă problemă socială - asistența medicală spitalicească și ambulatorie la parametri calitativi superiori, pentru imbunatatirea/corectarea stării actuale si a veni in intampinarea necesităților sociale respectiv satisfacerea necesităților cetățenilor, se apreciaza a fi necesar elaborarea unui studiu privind imbunatatirea si diversificarea serviciilor medicale in unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica din Municipiul Ploiești.

• • • •                                            «^7 Q O

Astfel, pentru demararea achiziției acestui studiu, propunem alpcar^a ihA bugetul local pe anul 2016 a sumei de 5 mii lei.                                      x


După finalizarea studiului, acesta va fi prezentat plenului Cofâiliului ț/ddal al Municipiului Ploiești, care va hotărî în funcție de considerentel^și propi|neri.|e cuprinse în acesta.


Prin urmare, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

Director Executiv, Madalina CRĂCIUN


Director Executiv Adjunct

Mariana STOCHITAAvizat,

Direcția Economică


Director Executiv,

Nicoleta CRACIUNOIU

11

19 MAY 2G16Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții

Publice, Contracte Director Executiv, Georgiana POPA

întocmit: Ni tu Carmen ywi Verificat: Constantin Dorina

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6

COMISIA PENTRUINVATAMANT, SANATATE, STIINTA,CULTE, TINERET SI SPORT

RAPORT