Hotărârea nr. 163/2016

Hotãrârea nr. 163 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana 2014-2020 (SIDU) si a Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) pentru Polul de Crestere Ploiesti. Anexa 1. Anexa 2.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 163

privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana 2014-2020 (SIDU) si a Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) pentru Polul de Creștere Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului cu atribuții de primar al Municipiului Ploiești - domnul Mihai Cristian GANEA și Raportul de specialitate al Direcției Relații Internaționale și Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2014-2020 și a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă;

Având în vedere:

 • -  Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006, articolul 7;

 • -  Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

 • -  Hotărârea Consiliului Local nr. 230/2008 privind participarea Municipiului Ploiești la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova;

 • -  Prevederile art. 35 alin. 3, 4, 5, 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea 246/2005;

 • -  Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, actualizată;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații, din data de 23 mai 2016;

In temeiul prevederilor art. 11-13, art. 36 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești, conform Anexei nr.l, și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Ploiești, conform Anexei nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești se angajează să contribuie la implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești, a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Ploiești, inclusiv prin asigurarea tuturor resurselor materiale, umane și financiare necesare.

Art.3 Se împuternicește Viceprimarul cu atribuții de primar al Municipiului Ploiești să efectueze modificările/actualizările SIDU și PMUD, prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, ce pot interveni ulterior aprobării acestora.

Art.4 Direcția Relații Internaționale și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana 2014-2020 (SIDU) si a Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) pentru Polul de Creștere Ploiești

Abordarea dezvoltării urbane durabile, prevăzută la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, va fi implementată în România prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020 în cadrul căruia a fost stabilită o axă prioritară, respectiv Axa Prioritara 4 intitulată Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Acordul de Parteneriat 2014-2020 menționează că, în cadrul acestei axe prioritare, vor fi combinate obiective tematice si priorități de investiții relevante pentru dezvoltarea orașelor în România.

Existența unei strategii integrate de dezvoltare urbană la nivel local constituie condiția de bază pentru acordarea finanțării prin intermediul axei prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a POR 2014-2020.

în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1301/2013, FEDR sprijină dezvoltarea urbană durabilă prin strategii care stabilesc acțiuni integrate pentru a aborda provocări economice, sociale, climatice, demografice și de mediu care afectează zonele urbane, ținând seama de nevoia de a promova legăturile dintre zonele urbane și cele rurale.

Reprezentând o actualizare a Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de creștere Ploiești 2007-2013, SIDU a fost elaborată în conformitate cu provocările


Urbană Durabilădezvoltate la nivelul municipiilor reședință de județ. Conform


prevederilor art. 43 și art. 46 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, planul de mobilitate urbană este „instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităților din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate și transport al persoanelor, bunurilor și mărfurilor.”

Menționam că SIDU 2014-2020 a fost elaborat de către reprezentanții Băncii Mondiale în cadrul proiectului „Sprijin pentru coordonarea implementării planului de dezvoltare al polului de creștere Ploiești” finanțat din FEDR prin POAT 2007-2013, iar PMUD de Consorțiul PTV Transport Consult GmbH, SEARCH Co., TTK, PTV AG în cadrul contractului încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) privind realizarea proiectului "Planuri de mobilitate pentru polii de creștere din România”.

Prin proiectul de hotarare prezentat se propune aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana 2014-2020 (SIDU) si a Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) pentru Polul de Creștere Ploiești.

Ambele documente, SIDU 2014-2020 și PMUD, au parcurs etapa de încadrare conform HG nr. 1076/2004. Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședințelor Comitetelor Special constituite, a luat Decizia etapei de încadrare conform căreia documentațiile nu se supun proceduri 1q evaluare de mediu, fiind supuse procedurii de adoptare fără aviz de mediiC y

£

Față de cele menționate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.'

- - - -- - -


Direcția Relații Internationale

V.


9                      9                             9

Director executiv Milena Perpelea


Direcția Tehnic Investiții Director executiv, Mădălina Crăciun

Vizat,Direcția Economică Director executiv,

Nicoleta Craciunoiu


2 3 MAY 2016

Vizat,Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director executiv,

Georgiana Popa

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate Urbana 2014-2020 (SIDU) si a Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) pentru Polul de Creștere Ploiești

Dezvoltarea durabilă a orașelor este cel mai important motor al dezvoltării economice si sociale si poate fi realizată doar printr-o abordare integrată, care să urmărească toate dimensiunile sustenabilității urbane, precum și noile tendințe în domeniu.

Abordarea dezvoltării urbane durabile, prevăzută la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, va fi implementată în România prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020 în cadrul căruia a fost stabilită o axă prioritară, respectiv Axa Prioritara 4 intitulată Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Finanțarea proiectelor de dezvoltare urbană se va face in perioada de programare 2014-2020 în baza Strategiilor Integrate de Dezvoltare Urbană si, specific pentru proiectele de mobilitate urbană (transport public etc.), pe baza Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă elaborate și aprobate.

Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020 stabilește un mod de abordare structurat si coerent al activitatilor pe care autoritatile administrației publice locale trebuie sa le inițieze, implementeze si susține în vederea atingerii obiectivelor strategice de dezvoltare și în context regional si național. SIDU 2014-2020 constituie cadrul pentru selectarea proiectelor individuale de dezvoltare urbană.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Ploiești a fost conceput ca un plan strategic pentru a satisface nevoile de mobilitate a persoanelor, mărfurilor și bunurilor din Ploiești și zona sa de influență, pentru o mai bună calitate a vieții. PMUD Ploiești se bazează pe practici de planificare existente, luând în considerare principii precum integrare, participare si evaluare.

Având în vedere cele expuse, supunem atenției Consiliului Local prpj hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR, MIHAI CRISTIAN GANEACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


COMISIA JURIDICA, ORDINE PUBLICA, RESPECTAREA D LIBERTĂȚILOR CETATENESTI, PETITII SI RECLAM ATU

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei IntegrateROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 163

privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana 2014-2020 (SIDU) si a Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) pentru Polul de Creștere Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului cu atribuții de primar al Municipiului Ploiești - domnul Mihai Cristian GANEA și Raportul de specialitate al Direcției Relații Internaționale și Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2014-2020 și a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă;

Având în vedere:

 • -  Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006, articolul 7;

 • -  Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

 • -  Hotărârea Consiliului Local nr. 230/2008 privind participarea Municipiului Ploiești la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova;

 • -  Prevederile art. 35 alin. 3, 4, 5, 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea 246/2005;

 • -  Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, actualizată;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații, din data de 23 mai 2016;

In temeiul prevederilor art. 11-13, art. 36 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești, conform Anexei nr.l, și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Ploiești, conform Anexei nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești se angajează să contribuie la implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești, a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Ploiești, inclusiv prin asigurarea tuturor resurselor materiale, umane și financiare necesare.

Art.3 Se împuternicește Viceprimarul cu atribuții de primar al Municipiului Ploiești să efectueze modificările/actualizările SIDU și PMUD, prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, ce pot interveni ulterior aprobării acestora.

Art.4 Direcția Relații Internaționale și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana 2014-2020 (SIDU) si a Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) pentru Polul de Creștere Ploiești

Abordarea dezvoltării urbane durabile, prevăzută la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, va fi implementată în România prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020 în cadrul căruia a fost stabilită o axă prioritară, respectiv Axa Prioritara 4 intitulată Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Acordul de Parteneriat 2014-2020 menționează că, în cadrul acestei axe prioritare, vor fi combinate obiective tematice si priorități de investiții relevante pentru dezvoltarea orașelor în România.

Existența unei strategii integrate de dezvoltare urbană la nivel local constituie condiția de bază pentru acordarea finanțării prin intermediul axei prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a POR 2014-2020.

în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1301/2013, FEDR sprijină dezvoltarea urbană durabilă prin strategii care stabilesc acțiuni integrate pentru a aborda provocări economice, sociale, climatice, demografice și de mediu care afectează zonele urbane, ținând seama de nevoia de a promova legăturile dintre zonele urbane și cele rurale.

Reprezentând o actualizare a Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de creștere Ploiești 2007-2013, SIDU a fost elaborată în conformitate cu provocările


Urbană Durabilădezvoltate la nivelul municipiilor reședință de județ. Conform


prevederilor art. 43 și art. 46 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, planul de mobilitate urbană este „instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităților din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate și transport al persoanelor, bunurilor și mărfurilor.”

Menționam că SIDU 2014-2020 a fost elaborat de către reprezentanții Băncii Mondiale în cadrul proiectului „Sprijin pentru coordonarea implementării planului de dezvoltare al polului de creștere Ploiești” finanțat din FEDR prin POAT 2007-2013, iar PMUD de Consorțiul PTV Transport Consult GmbH, SEARCH Co., TTK, PTV AG în cadrul contractului încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) privind realizarea proiectului "Planuri de mobilitate pentru polii de creștere din România”.

Prin proiectul de hotarare prezentat se propune aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana 2014-2020 (SIDU) si a Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) pentru Polul de Creștere Ploiești.

Ambele documente, SIDU 2014-2020 și PMUD, au parcurs etapa de încadrare conform HG nr. 1076/2004. Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședințelor Comitetelor Special constituite, a luat Decizia etapei de încadrare conform căreia documentațiile nu se supun proceduri 1q evaluare de mediu, fiind supuse procedurii de adoptare fără aviz de mediiC y

£

Față de cele menționate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.'

- - - -- - -


Direcția Relații Internationale

V.


9                      9                             9

Director executiv Milena Perpelea


Direcția Tehnic Investiții Director executiv, Mădălina Crăciun

Vizat,Direcția Economică Director executiv,

Nicoleta Craciunoiu


2 3 MAY 2016

Vizat,Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director executiv,

Georgiana Popa

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate Urbana 2014-2020 (SIDU) si a Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) pentru Polul de Creștere Ploiești

Dezvoltarea durabilă a orașelor este cel mai important motor al dezvoltării economice si sociale si poate fi realizată doar printr-o abordare integrată, care să urmărească toate dimensiunile sustenabilității urbane, precum și noile tendințe în domeniu.

Abordarea dezvoltării urbane durabile, prevăzută la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, va fi implementată în România prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020 în cadrul căruia a fost stabilită o axă prioritară, respectiv Axa Prioritara 4 intitulată Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Finanțarea proiectelor de dezvoltare urbană se va face in perioada de programare 2014-2020 în baza Strategiilor Integrate de Dezvoltare Urbană si, specific pentru proiectele de mobilitate urbană (transport public etc.), pe baza Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă elaborate și aprobate.

Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020 stabilește un mod de abordare structurat si coerent al activitatilor pe care autoritatile administrației publice locale trebuie sa le inițieze, implementeze si susține în vederea atingerii obiectivelor strategice de dezvoltare și în context regional si național. SIDU 2014-2020 constituie cadrul pentru selectarea proiectelor individuale de dezvoltare urbană.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Ploiești a fost conceput ca un plan strategic pentru a satisface nevoile de mobilitate a persoanelor, mărfurilor și bunurilor din Ploiești și zona sa de influență, pentru o mai bună calitate a vieții. PMUD Ploiești se bazează pe practici de planificare existente, luând în considerare principii precum integrare, participare si evaluare.

Având în vedere cele expuse, supunem atenției Consiliului Local prpj hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR, MIHAI CRISTIAN GANEACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


COMISIA JURIDICA, ORDINE PUBLICA, RESPECTAREA D LIBERTĂȚILOR CETATENESTI, PETITII SI RECLAM ATU

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei IntegrateROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 163

privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana 2014-2020 (SIDU) si a Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) pentru Polul de Creștere Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului cu atribuții de primar al Municipiului Ploiești - domnul Mihai Cristian GANEA și Raportul de specialitate al Direcției Relații Internaționale și Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2014-2020 și a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă;

Având în vedere:

 • -  Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006, articolul 7;

 • -  Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

 • -  Hotărârea Consiliului Local nr. 230/2008 privind participarea Municipiului Ploiești la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova;

 • -  Prevederile art. 35 alin. 3, 4, 5, 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea 246/2005;

 • -  Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, actualizată;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații, din data de 23 mai 2016;

In temeiul prevederilor art. 11-13, art. 36 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești, conform Anexei nr.l, și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Ploiești, conform Anexei nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești se angajează să contribuie la implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești, a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Ploiești, inclusiv prin asigurarea tuturor resurselor materiale, umane și financiare necesare.

Art.3 Se împuternicește Viceprimarul cu atribuții de primar al Municipiului Ploiești să efectueze modificările/actualizările SIDU și PMUD, prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, ce pot interveni ulterior aprobării acestora.

Art.4 Direcția Relații Internaționale și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana 2014-2020 (SIDU) si a Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) pentru Polul de Creștere Ploiești

Abordarea dezvoltării urbane durabile, prevăzută la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, va fi implementată în România prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020 în cadrul căruia a fost stabilită o axă prioritară, respectiv Axa Prioritara 4 intitulată Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Acordul de Parteneriat 2014-2020 menționează că, în cadrul acestei axe prioritare, vor fi combinate obiective tematice si priorități de investiții relevante pentru dezvoltarea orașelor în România.

Existența unei strategii integrate de dezvoltare urbană la nivel local constituie condiția de bază pentru acordarea finanțării prin intermediul axei prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a POR 2014-2020.

în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1301/2013, FEDR sprijină dezvoltarea urbană durabilă prin strategii care stabilesc acțiuni integrate pentru a aborda provocări economice, sociale, climatice, demografice și de mediu care afectează zonele urbane, ținând seama de nevoia de a promova legăturile dintre zonele urbane și cele rurale.

Reprezentând o actualizare a Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de creștere Ploiești 2007-2013, SIDU a fost elaborată în conformitate cu provocările


Urbană Durabilădezvoltate la nivelul municipiilor reședință de județ. Conform


prevederilor art. 43 și art. 46 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, planul de mobilitate urbană este „instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităților din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate și transport al persoanelor, bunurilor și mărfurilor.”

Menționam că SIDU 2014-2020 a fost elaborat de către reprezentanții Băncii Mondiale în cadrul proiectului „Sprijin pentru coordonarea implementării planului de dezvoltare al polului de creștere Ploiești” finanțat din FEDR prin POAT 2007-2013, iar PMUD de Consorțiul PTV Transport Consult GmbH, SEARCH Co., TTK, PTV AG în cadrul contractului încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) privind realizarea proiectului "Planuri de mobilitate pentru polii de creștere din România”.

Prin proiectul de hotarare prezentat se propune aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana 2014-2020 (SIDU) si a Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) pentru Polul de Creștere Ploiești.

Ambele documente, SIDU 2014-2020 și PMUD, au parcurs etapa de încadrare conform HG nr. 1076/2004. Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședințelor Comitetelor Special constituite, a luat Decizia etapei de încadrare conform căreia documentațiile nu se supun proceduri 1q evaluare de mediu, fiind supuse procedurii de adoptare fără aviz de mediiC y

£

Față de cele menționate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.'

- - - -- - -


Direcția Relații Internationale

V.


9                      9                             9

Director executiv Milena Perpelea


Direcția Tehnic Investiții Director executiv, Mădălina Crăciun

Vizat,Direcția Economică Director executiv,

Nicoleta Craciunoiu


2 3 MAY 2016

Vizat,Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director executiv,

Georgiana Popa

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate Urbana 2014-2020 (SIDU) si a Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) pentru Polul de Creștere Ploiești

Dezvoltarea durabilă a orașelor este cel mai important motor al dezvoltării economice si sociale si poate fi realizată doar printr-o abordare integrată, care să urmărească toate dimensiunile sustenabilității urbane, precum și noile tendințe în domeniu.

Abordarea dezvoltării urbane durabile, prevăzută la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, va fi implementată în România prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020 în cadrul căruia a fost stabilită o axă prioritară, respectiv Axa Prioritara 4 intitulată Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Finanțarea proiectelor de dezvoltare urbană se va face in perioada de programare 2014-2020 în baza Strategiilor Integrate de Dezvoltare Urbană si, specific pentru proiectele de mobilitate urbană (transport public etc.), pe baza Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă elaborate și aprobate.

Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020 stabilește un mod de abordare structurat si coerent al activitatilor pe care autoritatile administrației publice locale trebuie sa le inițieze, implementeze si susține în vederea atingerii obiectivelor strategice de dezvoltare și în context regional si național. SIDU 2014-2020 constituie cadrul pentru selectarea proiectelor individuale de dezvoltare urbană.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Ploiești a fost conceput ca un plan strategic pentru a satisface nevoile de mobilitate a persoanelor, mărfurilor și bunurilor din Ploiești și zona sa de influență, pentru o mai bună calitate a vieții. PMUD Ploiești se bazează pe practici de planificare existente, luând în considerare principii precum integrare, participare si evaluare.

Având în vedere cele expuse, supunem atenției Consiliului Local prpj hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR, MIHAI CRISTIAN GANEACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


COMISIA JURIDICA, ORDINE PUBLICA, RESPECTAREA D LIBERTĂȚILOR CETATENESTI, PETITII SI RECLAM ATU

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate