Hotărârea nr. 162/2016

Hotãrârea nr. 162 privind aprobarea programului de investitii Fond lucrari si a programului de investiţii Fond prioritar obligatie concesionar pentru anul 2016 in cadrul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare

ROMANI A

JUDEȚUL PRAHOVA


rl

VIZAT PEI

LEGALit

ATS

---------'-!■■■!■ 2.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 162


privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări si a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2016 in cadrul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Constantin Popa, George Sorin Nicolae Botez, Iulian Teodorescu, Radu Mateescu, Gheorghe Sarbu, Iulian Bolocan , Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea programului de investiții Fond lucrări si a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2016 in cadrul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, pentru lucrările ce revin Societății Comerciale Apa Nova Ploiești S.R.L. potrivit Contractului de Concesiune;

Având in vedere prevederile Contractului de Concesiune încheiat cu operatorul S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. in 14.06.2000 privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apa si a serviciului de canalizare in municipiul Ploiești;

In baza Hotărârii Consiliului Local nr.516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

Având în vedere art.10 alin.l lit.b si art 12 alin.l din Legea nr.241/2006-serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata;

In conformitate cu prevederile art. 8 si art.44 alin.l, alin.2 lit.a din Legea 51/2006-Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr.3 - Comisia pentru utilitati publice, calitatea vieții si protecția mediului din data de 12.05.2016;

In temeiul art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a, punctul 14 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Ia act de lucrările de investiții din programul de investiții Fond lucrări realizate de S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. in anul 2015, conform Anexei nr.l, in valoare de 9.067.337 lei.

Art. 2.(1) Aproba un program de investiții Fond lucrări pe anul 2016, in valoare de 7.681.646 lei, conform Anexei nr. 2.

 • (2) Valoarea fondurilor disponibile estimate pe 2016 din fondul de lucrări este de 7.681.646 lei.

 • (3) Ia act de faptul ca, programul de investiții previzionat pentru 2016 poate fi realizat corespunzător fondului de lucrări disponibil estimat in valoare de 7.679.000, la care se adauga reportul din 2015 in valoare de 2.646 lei.

Art. 3. la act de lucrările de investiții realizate de S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.din Fondul prioritar obligație concesionar in anul 2015, in valoare de 1.192.080 lei, conform Anexei nr.3.

Art. 4.(1) Aproba programul de investiții prevăzut in Anexa nr.4 la prezenta in valoare de 2.866.800 lei, ce vor fi realizate de S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. din Fondul prioritar obligație concesionar in anul 2016.

(2)Valoarea fondurilor disponibile estimate pe 2016 din fondul prioritar obligație concesionar este de 2.863.920 lei.

Art. 5. Angajarea si executarea lucrărilor de investiții prevăzute in Anexele nr.2 și nr.4 din prezenta, vor respecta prevederile Contractului de concesiune si legislația in vigoare.

Art. 6. împuternicește Viceprimarul cu atribuții de Primar in calitate de Ordonator principal de credite, ca in cazul unor economii valorice rezultate pe parcursul realizării programului, sa aprobe la propunerea fundamentata a Comitetului de Coordonare, lucrări de investiții neprevăzute, cu caracter urgent.

Art. 7. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești si S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.

Art. 8. Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări si a programului de investiții Fond prioritar obligație concesionar pentru anul 2016 in cadrul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare

Programul de investiții pentru anul 2016 al operatorului Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Ploiești - S.C.Apa Nova Ploiești S.R.L- a fost elaborat si fundamentat in conformitate cu prevederile programului orientativ al investițiilor, stabilit prin Actul Adițional nr.2 la contractul de concesiune aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.25/ 01.02.2006, in concordanta cu sumele care urmeaza sa se constituie din tarif cu aceasta destinație, fiind coroborat cu programul de investiții pe anul 2016 al Primăriei Municipiului Ploiești privind modernizarea străzilor si refacerea sistemului rutier.

Ca parte componenta a tarifului aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 149/2002 (modificata si completata prin Hotararea de Guvern 1643/2006), Fondul de lucrări asigura surse rezultate din facturarea consumului de apa potabila si preluarea apelor uzate la canalizare, fiind utilizat in principal pentru lucrări de reabilitare a rețelelor de apă si canalizare, inlocuirea branșamentelor de apa si a racordurilor de canalizare la utilizatori, punerea in conformitate a sistemului de hidranti de incendiu, vane, lucrări de reabilitare pentru producția apei, etc.

Programul de investiții din Fondul prioritar, obligație concesionar, se incadreaza in prevederile Contractului de Concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Ploiești, de asemenea si programul de investiții Fond de lucrări, acesta fiind destinat cu prioritate lucrărilor de investiții stabilite de comun acord cu Comitetul de Coordonare al S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L in ședințele din 11.11.2015 si 13.04.2016 si 11.05.2016.

Pentru a veni in sprijinul cetățenilor municipiului Ploiești aflati in situația de a nu avea acces la rețeaua publica de alimentare cu apa, in conformitate cu prevederile legislației in vigoare referitoare la asigurarea de către autoritatile administrației locale a accesului nediscriminatoriu la rețelele publice de alimentare cu apa, in ședința comitetului de coordonare din 13.04.2016 s-a decis includerea in propunerea de program de investiții pe 2016 a unor lucrări de extindere a rețelei de apa si realizarea branșamentelor de apa aferente, in limita fondurilor disponibilizate din fondul de lucrări pentru acest tip de investiții.

In baza adresei transmise de S.C.Apa Nova Ploiești S.R.L. DE/AM/15.2016 înregistrata la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești cu nr.2455/15.04.2016, a fost inclusa in propunerea de buget lucrarea de extindere a rețelei de apa pe strada Apelor (tronsonul cuprins intre strada Romulus si str. Apelor nr.24), in lungime de 320 ml, inclusiv branșamentele aferente.

Fata de cele prezentate, avand in vedere Raportul de specialitate aLR^giei Autonome de Servicii Publice Ploiești si avizul Comitetului de CobrdonâȚj, privind activitatea S.C.Apa Nova Ploiești, propunem aprobarea proi hotarare.


CONSILIERI,

Constantin PopaGeorge Sorin Nicolae Botez


Iulian Teodorescu

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări si a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2016 în cadrul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare.

In conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare încheiat la 14.06.2000 cu S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L., operatorul trebuie sa prezinte anual Concedentului (Consiliul Local Municipal Ploiești), programele de investiții cu finanțare din Fondul de lucrări si Fondul prioritar obligație Concesionar in vederea aprobării.

Pornind de la aceste prevederi, in corelare cu necesitățile stabilite de Direcția Tehnic Investiții a Municipiului Ploiești si Comitetul de Coordonare, S.C. APA NOVA Ploiești S.R.L. a întocmit propuneri care se incadreaza in programul orientativ al investițiilor - stabilit prin Actul Adițional nr.2 la Contractul de Concesiune, si vizeaza in principal lucrări de reabilitare a rețelelor de apa si de canalizare.

Pentru constituirea surselor aferente lucrărilor necesar a fi executate in 2016, la stabilirea programului de investiții aferent Fondului de lucrări pentru anul 2016, s-a avut in vedere fondul de lucrări disponibil de investit din totalul fondului de lucrări estimat a fi încasat in 2016, la care se adauga reportul din anul 2015.

Programul de investiții din Fondul de lucrări pe anul 2016 a fost prezentat, analizat si avizat in ședințele Comitetului de Coordonare din 11.11.2015, 13.04.2016 si 11.05.2016;

In anul 2015 a fost aprobat prin HCL nr. 133/23.04.2015, pe baza surselor estimate un program de investiții în valoare de 8.712.963 lei.

Situația surselor constituite efectiv, consumul de fonduri si disponibilitățile care se reportează la finele anului 2015, se prezintă astfel :

 • - Fond de lucrări reportat din 2014:

1.253.194 lei

 • - Fond lucrări incasat în 2015:

7.816.788 lei.

 • - Fond de lucrări disponibil de investit pentru anul 2015:

1.253.194+ 7.816.788 lei = 9.069.982 lei

 • - Fond de lucrări consumat in 2015:


9.067.336 lei

 • - Fond de lucrări disponibil care urmează sa se reporteze în 2016:

2.646 lei

In baza programului de investiții aprobat prin HCL nr. 133/23.04.2^^ ’iffij anului 2015, au fost cheltuiti 9.067.337 lei fata de valoarea programata lei, programul fiind realizat din punct de vedere valoric in proporție de 99.97% raportat la fondul de lucrări disponibil pentru 2015.

Investițiile finanțate din fondul de lucrări realizate in 2015 sunt prezentate in Anexa nr.l.

Reabilitare rețelele de apa: S-a realizat reabilitarea a 4992 ml rețele de apa pe următoarele străzi prevăzute in programul de investiții de asfaltare/modemizare străzi al Primăriei Municipiului Ploiești pentru anul 2015 : Amaradiei, Calusari, Caramidari, Cosari, Cosmos, Cozia, Democrației, Eroilor (Nufărului- Popescu Ciocănel), Faurari, Fuiorului, Intarea Grădinilor, Intrarea Prundului, Libertății (tronson Gara Vest), Licurici, Maior Sontu, Marin Brutaru, Mieilor, Muscel, si Nufărului.

Cu aprobarea Comitetului de Coordonare al S.C. Apa Nova Ploiești a fost înlocuit un tronson de 77 ml rețea apa pe strada Valea Alba .

Programul de reabilitare a rețelelor de apa a fost realizat fizic si valoric in procent de 88%.

Inlocuire/reportare branșamente apa: au fost inlocuite 476 branșamente , 42 separații tehnice si 233 branșamente au fost reportate pe conductele noi.

Branșamente apa noi: Au fost executate cu aprobarea Comitetului de Coordonare 4 branșamente noi si 4 separații tehnice pentru alimentarea cu apa a unor imobile apartinand Primăriei Municipiului Ploiești.

Reabilitări rețele canalizare: S-au reabilitat 2326 ml rețea canalizare pe străzile: Aleea Mureș, Aleea Strejnic bl A1-A10, Cameliei bloc 32-32A, Constructorilor, Republicii bl.8,9,19, Sgt.Erou Mateescu Gheorghe bl.4,5,6, Sld.Erou Moldoveanu Marian bl.l 1,17,18,19,20,21,22.

Programul de reabilitare a rețelei de canalizare a fost realizat in proporție de peste 100% cantitativ si financiar.

înlocuire racorduri canalizare : 46 buc ;

înlocuire racorduri guri de scurgere: 49 buc;

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa/canalizare pentru pentru protejarea investiilor derulate sub autoritatea Primăriei Ploiești a implicat deasemenea inlocuirea/montarea a 125 hidranti, 38 vane si 104 guri de scurgere sau racorduri guri scurgere (noi sau inlocuite).

Costurile medii pentru lucrările de reabilitare rețea apa (incluzând si branșamentele) in anul 2015 au fost de 753.28 lei/ml (comparativ cu 661 lei/ml in anul 2014), iar pentru reabilitare rețea canalizare 1309 lei/ml ( fata de 863 lei/ml in 2014).


Programul de investiții Fond prioritar obligație Concesionar în anul realizat conform Anexei nr.3.

Fondul prioritar a fost realizat in procent de 40% fata de valoare In valoare de 1.192.080 lei fondul prioritar a fost consumat astfel: 44%\\:-dfnCf^ pentru achiziționarea de materiale, utilaje si echipamente, 9,8 % periferice/accesorii, 9,2 % fonduri pentru sectorul de producție (achizitionâî'e^gom submersibile) si 37 % pentru reînnoire parc auto.

Au fost achiziționate din fondul prioritar 4 pompe submersibile pentru fronturile de captare NE/NV/Crangul lui Bot, 3 autoturisme, 2 remorci, 1 autosasiu, 1 buldoexcavator, 1 ciocan rotopercutor, 1 correlux digital, motodebitator 2 buc, fuzeta, 1 balanța analitica, 1 desfundator rețea canalizare portabil, aparat sudura 2 buc., 1 set loggeri sebalog; mai compactor, 1 mașina sudura cap la cap Dn 160, IT-server, telegestiune monitorizare si control la Crângul lui Bot.

Se constata ca programul fond prioritar a fost realizat valoric in proporție de 40%, avand in vedere ca nu s-a achiziționat un hidrocuratitor conform programului si nu s-au efectuat lucrările programate la clădirea sediului societății.

In conformitate cu prevederile Contractului de concesiune se propun pentru anul 2016 doua programe de investiții, corespunzător fondurilor generate de serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare după cum urmeaza:

Programul de investiții din fondul de lucrări 2016: se propune un program de investiții din fondul de lucrări in valoare de 7.681.646 lei, conform Anexei nr.2, care are la bază următoarele surse estimate:

 • - Fond lucrări reportat din 2015:

2646 lei

 • - Fond lucrări estimat a fi încasat pentru 2016:

7.679.000 lei

 • - Fondul de lucrări disponibil pentru investit, constituit pe seama încasărilor estimate pentru 2016 si a reportului din anul 2015 este :

7.679.000+2646= 7.681.646 lei

Programul de investiții fond lucrări, pe anul 2016 este structurat astfel:

1. Distribuție apa potabila si colectare ape uzate :

 • - extinderi rețele apa potabila

(Colonia Telejen, Apelor, Costache Negri) .............1465 ml..................720.000

 • - reinoire rețele apa potabila

(inclusiv branșamentele aferente) ................................... 4146 ml...............3.618.000

 • - reînnoire branșamente apa         220 buc.................704.000

 • - punere in conformitate a sistemului de protecție

contra incendiilor (hidranti incendiu).............................. 70 buc.................329.000 lei

 • - reinoire/ reabilitări rețele canalizare................................1573 ml............... 1.900.000 lei

 • - guri de scurgere................................................................15 buc...................45.000 lei

 • - racorduri canalizare noi...........................................................5 buc...............30.000 lei

 • - accesorii rețea apa potabila /sectorizare,vane....................... 26 buc..............254.000 lei

 • - accesorii rețea canalizare (sectorizare,

pompe submersibile ape uzate)..................................................................83.750 lei

FOND LUCRĂRI necesar 2016

FONDURI ESTIMATE ca disponibile pentru 2016 Report din 2015 :

TOTAL FOND LUCRĂRI estimat ca disponibil in 2016


Programul operatorului este stabilit in corelare cu programul de investiții de modernizare străzi derulat de Primăria Municipiului Ploiești, necesitând punerea in conformitate a rețelelor de apa si canalizare pentru protejarea investițiilor de modernizare si asfaltare străzi, locațiile fiind stabilite in funcție de randamentul scăzut al rețelelor, ca urmare a pierderilor survenite in urma avariilor la conducte vechi din otel corodat sau fonta si întreruperilor in furnizarea apei.

Referitor la investițiile de reabilitare a rețelelor de apa, s-a inclus cu prioritate reabilitarea mai multor rețele pe următoarele străzi care urmeaza sa fie asfaltate in 2016, in lungime de 5611 ml inclusiv reabilitarea a 398 branșamente si realizarea a 79 branșamente noi pe străzi pe care se vor realiza extinderi ale rețelei de apa după cum urmeaza: 1060 ml extindere rețea apa potabila colonie Teleajen / LukOil- Uztel si 85 ml str.Costache Negri- extindere rețea apa si anulare a alimentarii din Str Anul 1907 si 320 ml extindere rețea pe strada Apelor (Romulus - Apelor nr.24), conform adresei S.C Apa Nova Ploiești S.R.L.nr.DE/AM/15.2016 înregistrata la Regia Autonoma de Servicii Publice cu nr.2455/15.04.2016).

înlocuiri rețea apa se vor executa pe străzile Văleni (tronson Doja-Gageni), Caliman, Bobalna, Dorului, Feroviarilor, Cema, Mecet, Intrarea Grădinilor, Istrita, Crang-Firul 1 (tronson CF-Pod ieșire Targoviste), Anul 1907 (tronson Rudului-Vasile Boerescu), Jepilor.

In total s-au alocat 3.618.000 lei reprezentând cca. 50 % din valoarea fondului de lucrări pe 2016, pentru reabilitarea a 4146 ml rețea apa.

In vederea înlocuirii unor rețele de canalizare care prezintă disfunctionalitati si pentru care au fost necesare mai multe intervenții pentru decolmatare pe parcursul ultimului an, sau pe străzi aflate in programul de asfaltare al Primăriei, s-au alocat 1.900.000 lei pentru reabilitarea a 1.573 ml rețea .

Străzile incluse in programul de reabilitare rețea canalizare sunt: Eremia Grigorescu bloc 76, Marasesti bloc II, Mihai Bravu nr.167 bloc 1-2, str.Polux bloc G12-13, Zarandului (tronson Cosminele-Aleea Stanisoarei), Cirezarilor bloc 25-27, str.Fat Frumos, Metalurgistilor bloc 52-50-51AB-53AB, Libertății (redimensionare pentru prelucrare ape pluviale zona lucrări Tramvai 102II).

In proiectul de investiții 2016 este prevăzută si inlocuirea a 220 branșamente apa, realizarea a 70 de hidranti de incendiu noi, 5 racorduri canalizare pentru imobile apartinand Primăriei Municipiului Ploiești, 15 guri scurgere in zone inundabile. .

La capitolul accesorii rețea apa si sectorizare, a fost alocata suma de 251.896 lei pentru accesorii rețea apa potabila/sectorizare (montare contorizare si alarme detecție nivel maximal, intruziune, sistem de gestiune la distanta) si înlocuire a 26 vane.

Nu sunt prevăzute investiții finanțate din fondul de lucrări in sectorul producție de apa.

Investițiile pe sectoare de activitate au următoarea pondere a fondului de lucrări, estimat la 7.681.646 lei:


 • -  distribuție de apa potabila - 73,20 % - 5.622.896

 • -  colectare ape uzate       - 26.80 %-2.058.750

Din prezentarea propunerii programului de investiții al operatoralM peț^ji^fnul 2016 sunt de retinut următoarele aspecte importante:

La un program de investiții previzionat de 7.681.646 lei pentru 2016, corespunzător unui fond de lucrări estimat a fi disponibil de investit de 7.679.000 lei si un report de 2.646 lei din 2015, rezultă ca exista resurse pentru realizarea tuturor investițiilor prevăzute in programul pe 2016.

Programul de investiții prioritar obligație concesionar:

Programul prevede angajarea in 2016 a unui volum de lucrări in valoare de 2.866.800 lei, necesar pentru investiții cu finanțare din fondurile proprii ale operatorului.

Fondul prioritar vizeaza in principal următoarele investiții:

1. Producție apa potabila

 • - pompe submersibile la Fronturi

de captare NE; NV; Crângul lui Bot.............................4 buc 95.000 lei

 • - sisteme de securitate fizica / securitate la intruziune.........3 buc......175.000 lei

 • - sistem de telegestiune si securitate informaționala............................405.000

 • 2. Diverse

-Sisteme periferice si accesorii ....................................................... 161.000

 • -  clădiri ........................................................................................... 950.000

 • 3. Utilaje, instalații si echipamente

 • - reinoire parc auto- buldoexcavator ..............2 buc....................700.000 lei

 • - reinoire parc auto- utilitare..............................4 buc....................117.000 lei

 • - utilaje instalații si echipamente.....................................................263.800

TOTAL FOND PRIORITAR                        2.866.800 lei

FONDURI ESTIMATE ca disponibile pentru 2016 Report din 2015 :

1.922.000 lei

941.920 lei

2.863.920 lei


TOTAL FONDURI ESTIMATE ca disponibile in 2016

Pe partea de producție, in conformitate cu programul anual de înlocuire a pompelor de la foraje s-a prevăzut inlocuirea a 4 pompe submersibile la Fronturi de captare NE; NV; Crângul lui Bot.

Fondurile proprii alocate pentru realizarea de investiții au următoarea pondere :

in sectorul producție :

-6,1%;

-14,1%.achiziționare 4 pompe submersibile reabilitare clădiri sisteme periferice/accesorii reinoire parc auto utilaje instalații si echipamente

 • -  3,3 %; foraje);

 • - 33,1 %;

 • - 5,6 % ;

 • - 28.6 %;

- 9,2 %


sisteme de securitate fizica / securitate la intruziune

sistem de telegestiune si securitate informaționala

La capitolul Diverse au fost prevăzute investiții din fonduri proprii pentru sisteme periferice si accesorii ( refacere rețele IT - Ana Ipatescu clădire noua), diverse dotări pentru situații de urgenta si pentru clădiri str.Ana Ipatescu 6 (demolare arhiva si construcție noua) si demolare corp B din Ana Ipatescu 8.

La capitolul utilaje, instalații si echipamente de laborator s-a prevăzut pentru reinnoirea parcului auto achiziționarea a 4 autoutilitare, 2 buldoexcavatoare cu braț telescopic, motocompresor-2 buc, motocoasa-3 buc ,1 buc-mai-compactor, lbuc-masina de sudura cap la cap DN 160 , blindaje 2000x1000 cu 8 respectiv 6 distantieri, aparat de taiere in plasma-1 buc , 6- motopompa de 10 mc, 20 mc, 80 mc, motodebitator- 5 buc, ciocan rotopercutor SDS-max -lbuc, ciocan pneumatic-1 buc,dispozitiv hidropneumatic de vopsire airless la interior-lbuc, instalații de debitare cu plasma-1, fotocolorimetru-lbuc

Având in vedere situația prezentata, menționam ca atat fondul de lucrări cat si investițiile fmantate din fonduri obligație concesionar (fonduri prioritare), respecta structura prevăzută in contractul de concesiune, se incadreaza in nivelul sumelor prevăzute in Anexa 2 la contract si nu influențează cheltuielile bugetului local al municipiului Ploiești.


SEF SERVICIU APA CANAL ing. Gabriela POPESCU

SEF BJCAPUC

jr. Madalina CHIVU

Nr.crt.

Obiective investiții

UM

PROGRAM aprobat HCL 133/2015

REALIZĂRI 2015

Cantit.

Valoare estimata (lei)

Cantit.

Valoare lei

1

Producție apa potabila

2

Distribuție apa potabila si colectare ape uzate

3

Extinderi rețele apa potabila

ml

1,060

450,000

22 ml+1 brans. ( Pictor Rosenthal)

6,877

4

Reinnoire rețele apa potabila (inclusiv branșamentele aferente)

ml

5,655

4,279,463

4992ml+176 brans+233 brans report+16 sep th+41 HI

3,753,525

5

Reinnoire branșamente apa

buc

200

540,000

326

1,145,774

Branșamente noi

buc

4

5,672

6

punere in conformitate a protecției contra incendiilor (sistemul de hidranti incendiu)

buc

20

90,000

89

417,559

7

accesorii rețea apa potabila /sectorizare

buc

6

228,000

8

149,638

8

vane

buc

24

130,000

38

189,978

9

reinoire/ reabilitări rețele canalizare - prioritate 1 (cartier Nord)

ml

2,235

2,819,500

2326 ml+41 racorduri

2,986,368

10

guri de scurgere

buc

10

28,000

104

338,414

11

racorduri canalizare sociale noi(inlocuite)

buc

10

40,000

5

45,703

12

accesorii rețea Canalizare /sectorizare

buc

2

108,000

0

0

13

Extindere rețele canalizare str.Tinerimii (statie pompare ape uzate)

ml

43

27,829

Total

8,712,963

9,067,337

PROGRAM DE INVESTIȚII FOND LUCRĂRI AN 2016Nr.crt.

Obiective investiții

UM

Cantitate

estimara^^*

1

Producție apa potabila

2

Distribuție apa potabila si colectare ape uzate

2.1

Extindere rețea apa

mi

1465

720,000

2.2

Reinoire rețele apa potabila (inclusiv branșamentele aferente)

ml

4,146

3,618,000

2.3

Reînnoire branșamente apa

buc

220

704,000

2.4

punere in conformitate a protecției contra incendiilor (sistemul de hidranti incendiu)

buc

70

329,000

2.5

accesorii rețea apa potabilă /sectorizare/vane

buc

26

251,896

2.6

reinoire/ reabilitări rețele canalizare - prioritate 1 (cartier Nord)

ml

1,573

1,900,000

2.7

guri de scurgere

buc

15

45,000

2.8

racorduri canalizare sociale / noi

buc

5

30,000

2.9

accesorii rețea Canalizare /sectorizare/sisteme de pompare apa uzata

buc

83,750

Total propuneri Fond Lucrări 2016

7,681,646


Fonduri estimate a fi disponibile 2016

7,679,000

Report 2015

2,646

TOTAL FOND LUCRĂRI ESTIMAT DISPONIBIL 2016

7,681,646


Nr. crt.

Destinația investițiilor

Natura investiției

UNI

Programat conf.HCL 133/2015

Realizat 2015

cantitate

valoare estimata (lei)

cantitate

valoare (lei)

1

Producție

pompe submersibile foraje

buc

4

90,000

4

109,811

2

Diverse

sisteme periferice/accesorii

142,500

116,534

reabilitare clădiri

934,500

228

3

Utilaje,instalații, echipamente, aparatura laborator

reinoire parc auto - hidrocuratitor

buc

1

764,600

reinoire parc auto - buldoexcavator

buc

1

310,000

296,815

reinoire parc auto - utilitare

buc

1

152,100

144,179

adaptare bena autobasculanta,aparat de sudura-1 buc, aparat sudura tip invertor-1 buc, autosasiu-1 buc, balanța analitica-1 buc, ciocan rotopercutor-1 buc, correlux digital-1 buc,desfundator rețea canalizare portabil-1 buc,, fuzeta-1 buc, loggeri sebalog-15 buc, mai-compactor-1 buc, mașina de sudura cap ia cap dn 160-1 buc, motodebitator-2buc, plita electrica -1 buc, remorca,-1 buc, remorca transport -1 buc. etc.

buc

587,300

524,513

4

TOTAL Fond Prioritar 2015

2,981,000

1,192,080


Nr. crt.

Destinația investițiilor

Natura investiției

UNI

Cant.

1

Producție apa potabila

pompe submersibile foraje

buc

4

95,000

sisteme de securitate fizica/securitate la intruziune

3

175,000

sistem de telegestiune si securitate informaționala

405,000

2

Diverse

sisteme periferice si accesorii

161,000

reabilitare clădiri

950,000

3

Utilaje, instalații, echipamente, aparatura laborator

reinoire parc auto - buldoexcavator

buc

2

700,000

reinoire parc auto - utilitare

buc

4

117,000

motocompresor-2 buc, 1-mai-compactor, 1- mașina de sudura cap la cap DN 160 , blindaje 2000x1000 cu 8 respectiv 6 distantieri, aparat de taiere in plasma-1 , masti de autosalvare, 6-motopompa de 10 mc, 20 mc, 80 mc, motodebitator- 5 buc, ciocan rotopercutor SDS-max-1, ciocan pneumatic-1, .dispozitiv hidropneumatic de vopsire airless la interior-1, instalații de debitare cu plasma-1, fotocolorimetru-1

buc

263,800

iiiiiib

;/&866i800^i

Fonduri estimate a fi disponibile 2016

1,922,000

Report 2015

941,920

TOTAL FOND PRIORITAR DISPONIBIL 2016

2,863,920


Situația fondului de lucrări pe anul 2015

Indicator

Valoare (ron)

Report 2014

1,253,194

Fond lucrări incasari 2015

7,816,788

Disponibil pentru investit

9,069,982

Investit 2015

9,067,336

Report 2015

2,646Estimarea fondului de lucrări pe anul 2016

Indicator

Valoare (ron)

Report 2015

2,646

Estimare incasari 2016

7,679,000

Disponibil pentru investit

7,681,646

Program investiții 2016

7.681.646

Necesar de fond investiții 2016

0

Situația fondului de lucrări pe anul 2015

NR.

CRT.

LUNA

FOND LUCRĂRI FACTURAT 2015

FACTURAT

TOTAL

FOND LUCRĂRI ÎNCASAT

DISPONIBIL DE INVESTIT LEI

CONSUMAT PENTRU INVESTIȚII

APA

CANAL

REPORT 2014

1,253,194

1

Jan-15

505,640

323,711

829,351

716,503

583,807

2

Feb-15

430,578

281,933

712,511

792,353

678,351

3

Mar-15

461,547

314,944

776,491

754,190

629,951

4

Apr-15

477,239

319,957

797,196

730,066

602,515

5

May-15

462,620

301,977

764,597

764,169

641,833

6

Jun-15

480,974

314,879

795,853

777,501

650,165

7

Jul-15

499,876

321,713

821,589

809,750

678,296

8

Aug-15

492,491

310,049

802,540

805,393

676,987

9

Oct-15

491,287

311,636

802,923

803,150

674,683

10

Oct-15

490,599

310,177

800,776

832,583

704,459

11

Nov-15

455,557

281,565

737,122

751,708

633,768

12

Dec-15

486,065

305,376

791,440

788,604

661,973

TOTAL

5,734,472

3,697,917

9,432,389

9,325,970

9,069,982

9,067,336

REPORT 2015

2,646

Estimare Fond Lucrări 2016

Luna

Apa Potabila

Canalizare

Total FL facturat

Total FL încasat

Disponibil pt investiții

Cantitate MC

Preț Unitar

Valoare FL

Cantitate MC

Preț Unitar

Valoare FL

Jan-16

683,387

0.51

348,527

1,086,301

0.23

249,849

598,377

751,868

656,128

Feb-16

835,242

0.51

425,974

1,169,863

0.23

269,068

695,042

707,042

595,835

Mar-16

849,651

0.51

433,322

1,295,205

0.23

297,897

731,219

731,984

614,989

Apr-16

844,799

0.51

430,847

1,253,425

0.23

288,288

719,135

719,135

604,073

May-16

899,052

0.51

458,516

1,295,205

0.23

297,897

756,414

756,414

635,388

Jun-16

863,715

0.51

440,495

1,253,425

0.23

288,288

728,782

728,782

612,177

Jul-16

931,846

0.52

484,560

1,295,205

0.23

297,897

782,457

782,457

657,264

Aug-16

926,439

0.52

481,748

1,295,205

0.23

297,897

779,645

779,645

654,902

Sep-16

891,547

0.52

463,605

1,253,425

0.23

288,288

751,892

751,892

631,589

Oct-16

910,242

0.52

473,326

1,295,205

0.23

297,897

771,223

771,223

647,827

Nov-16

869,191

0.52

451,979

1,253,425

0.23

288,288

740,267

740,267

621,824

Dec-16

1,044,889

0.52

543,342

1,504,110

0.23

345,945

889,288

889,288

747,002

Total

10,550,000

5,436,242

15,250,000

3,507,500

8,943,742

9,109,998

7,679,000

APA NOVA

Ploiești

NR.Ploiești, 13.04.2016


In atentia:

Domnului Director Vasîle IONESCU

Referitor: Referința ns:

propunere buget de investiții 2016

DE/AM/15.2016

Domnule Director,

Ca urmare a discuțiilor purtate in cadrul Comitetului de Coordonare din 13,04.2016 va transmitem alaturat modificările solicitate pentru propunerea programului de investiții al Apa Nova Ploiești pentru anul 2016.

ln sensul celor discutate, menționam ca in propunerea de buget s-a introdus lucrarea de extindere rețea de apa potabila pe strada Apelor, tronsonul cuprins intre strada Romulus si nr.24 din strada Apelor în lungime de 320 ml, iar Ia capitolul Bansamente de apa potabila figurează un număr de 20 de „bansamente sociale”.

Va rugam sa faceți demersurile necesare in vederea introducerii pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local pentru luna in curs a propunerii de Hotarare de Consiliu Local pentru aprobarea programului de investiții Fond lucrări si a programului de investiții Fond prioritar pentru anul 2016.

Cu stima,
APA NOVA Ploiești, societate cu răspundere limitată

Str. Bobairta nr. 10,100330 Ploiești, România

Tel.: +40(0)244-407 630, Fax: +40(0)244-591 560; Apel QfSfafc 0800.800.923 www.apanova-ploiesti.rti; e-mait: dienfi,apanov3ploiesti@veolta.com Capital social: 7,110.580 lei, C.I.F. R013102711

O veouA


INVESTIȚII 2016 - APA NOVA PLOIEȘTI

Natura investițiilor

Producție apa potabila

pompe sumersibile foraje

sisteme de securitate fizica / securitate la intruziune sistem de teiegestiune si securitate informaționala Distribuție apa potabila si colectare ape uzate extindere rețea apa

reinoire si rețele apa potabila (inclusiv branșamentele aferente) reinoire branșamente apa

protecție contra incendiilor (sistemul de hidranti incendiu) accesorii rețea apa potabila /sectorizare, vane reinoire/ reabilitări rețele canalizare

guri de scurgere

racorduri canalizare noi

accesorii rețea Canalizare /sectorizare, sisteme de pompare apa uzata

Diverse

sisteme periferice / acesorii

clădiri

utilaje instalații si echipamente

reinoire parc auto - buldoexcavator reinoire parc auto -autoutilitare utilaje, instalații si echipamente

VALOARE fonduri estimate pentru 2016

Report din 2015

TOTAL fonduri estimate a fi disponibile in 2016

Fonduri Proprii

Fond de Lucrări

lei

lei

cantitate

UM

4

buc

95,000

3

175,000

405,000

1,465

ml

720,000

4,146

ml

3,618,000

220

buc

704,000

70

buc

329,000

26

buc

251,896

1,573

ml

1,900,000

15

buc

45,000

5

buc

30,000

0

83,750


161,000

950,000

2                        700,000

4                        117,000

263,800

: Z7” 2,866,800


1,922,000

941,920

2,863,920Locație

tip lucrare

Cantitatea prevăzută buc

U M

Sursa de finanțare f

Preț unitar lei

Valoare estimata lucrări lei

observații/ necesitatea investiției / beneficiile investiții

Ploiești

Racord de Canalizare

5

buc

fond lucrări

6000

30,000

solicitări ale PMP/ RASP privind asigurarea evacuării apelor uzate menajere de la imobile aflate in patrimoniu PMP

5       buc                              30,000 Iei

Locație

Tip lucrare

Cantitate

U.M.

Preț unitar Iei

Sursa de finanțare

Valoarea estimata a lucrărilor lei

observații/ necesitatea investiției/ beneficiile investiții

Ploiești

gura de scurgere

15

buc

3000

fond lucrări

45000

Rezolvarea preluării apelor pluviale in anumite zone inundabile

15       buc                              45000 lei

Locație

tip lucrare

Cantitatea prevăzută buc

U M

Sursa de finanțare

Preț unitar lei

Valoare estimata lucrări lei

observații/ necesitatea investiției / beneficiile investiții

Ploiești

reinoire branșamente apa

200

buc

fond lucrări

3200

640,000

protejarea investițiilor PMP; eliminarea pierderilor de apa detectate, înlocuirea branșamentelor din Plumb

Ploiești

branșamente apa sociale

20

buc

fond lucrări

3200

64,000

in baza unei proceduri de aprobare a branșamentelor noi pentru cazuri sociale.

220 buc                               704,000 Iei

Locație

tip lucrare

Cantitatea

U M

Sursa de finanțare

Preț unitar lei

Valoare estimata lucrări Iei

observații/ necesitatea investiției / beneficiile investiții

Ploiești

sisteme de protecție contra incendiilor -hidrant! de incendiu

70

buc

fond lucrări

4700

329,000

asigurarea funcționarii sistemului de protecție contra incendiilor

70 buc                                 329,000 lei

prioritate

Denumire stradă

Locație

Tip lucrare extindere/ inlocuire

Cant Conducta ml

U.M.

DN mm

Nr.BA de reabilitat buc

Sursa de finanțare

Valoare estimata lei

0

COLONIA TELEAJEN

colonie Teleajen/ LuckOil- Uztel

extindere rețea apa

1060

ml

110/160

60

fond lucrări

510,000

0

APELOR (Romulus- Apelor nr.24)

Bereasca

extindere rețea apa

320

ml

110

8

fond lucrări

140,000

1

COZIA

RUDULUI

inlocuire rețea apa/ASFALTARE

0

ml

0

0

fond lucrări

46,000

1

Marin Brutaru

RUDULUI

inlocuire rețea apa /ASFALTARE

0

ml

0

0

fond lucrări

25,000

1

Fabricilor (tronson str. Fierarului - bul Petrolului)

Mimiu

inlocuire rețea apa si scoatere din proprietăți

350

ml

110

9

fond lucrări

225,000

1

Văleni (tronson Doja-Gageni)

Centru

inlocuire rețea apa

340

ml

200

51

fond lucrări

330,000

1

Caliman

Eroilor- Rudului

inlocuire rețea apa

1115

ml

160

120

fond lucrări

820,000

1

Bobalna

Bobalna

inlocuire rețea apa

1135

ml

200

147

fond lucrări

930,000

1

Feroviarilor

Rudului

inlocuire rețea apa

116

ml

110

14

fond lucrări

60,000

1

Cerna

Rudului

inlocuire rețea apa

208

ml

110

21

fond lucrări

120,000

1

Mecet

Rudului

inlocuire rețea apa

277

ml

110

16

fond lucrări

150,000

1

Istrita

Rudului

inlocuire rețea apa

90

ml

75

3

fond lucrări

40,000

1

Cang - firul 1 Fonta DN 500 (tronson CF - Pod ieșire Tara o vis te)

DN72

reabilitare prin camasuire

300

ml

500

0

fond lucrări

750,000

1

Anul 1907 (tronson Rudului-Vasiie Boerescu)

Rudului

reabilitare

50

ml

160

4

fond lucrări

40,000

0

Costache Negri

Rudului

extindere rețea apa si anulare a alimentari din Str Anul 1907

85

ml

110

11

fond lucrări

70,000

1

JEPILOR

DOMNIȘORI

inlocuire rețea apa

165

110

13

fond lucrări

82,000

g                                                          ic* >

prioritate

Denumire stradă

Locație

Tip lucrare extindere/ inlocuire

Cantitate prevăzută buc

U.M.

DN

mm

Sursa de finanțare

Valoare estimata lucrări lei

1

EREMIA GRIGORESCU BL.76

Vesti

in locuire rețea canalizare

128

ml

250

fond lucrări

110,000

1

MARASESTI BL.I1

Marasesti

inlocuire rețea canalizare

61

ml

400

fond lucrări

90,000

1

MIHAI BRAVU NR.167 BL.1-2

Mihai Bravu

inlocuire rețea canalizare

50

ml

250

fond lucrări

50,000

1

POLUX BL.G12-G13

Nord

inlocuire rețea canalizare

145

ml

200/250

fond lucrări

135,000

1

ZA RÂNDULUI

(tronson COSMINELE - aleea STANISOAREI)

Vest

inlocuire rețea canalizare

245

ml

250/315

fond lucrări

320,000

1

CIREZARILOR BL.25-27

Malu Roșu

inlocuire rețea canalizare

39

ml

200

fond lucrări

45,000

1

FAT FRUMOS

Eminescu

inlocuire rețea canalizare

335

ml

250/315

fond lucrări

485,000

1

METALURGISTILOR BL.52-50-51AB-53AB

Mihai Bravu

inlocuire rețea canalizare

135

ml

250

fond lucrări

200,000

1

LIBERTĂȚII

Gara de Vest

inlocuire rețea canalizare cu redimentionare pentru preluare ape pluviale zona lucrări Tramvai 102 II

75

ml

200 / 250

fond lucrări

50,000

1

ALEEA STREJNIC BLA1-A10

Vesti

inlocuire rețea canalizare

300

ml

250/315

fond lucrări

280,000

1

Cameliei bl 32-32a

Nord

inlocuire rețea canalizare

60

ml

160

fond lucrări

40,000

1

MOLDOVEANU MARIAN Bl: 11, 17-22

Vesti

inlocuire rețea canalizare / ASFALTARE

0

ml

0

fond lucrări

80,000

1

CONSRUCTORILOR

Bobalna

inlocuire rețea canalizare / ASFALTARE

0

ml

0

fond lucrări

15,000


reabilitări - total prioritate 1    1,573 ml

buc             1,900,000 lei


Denumire INVESTIȚIE

Locație

tip lucrare

Cant Buc

Sursa de finanțare

Valoare estimata lucrări Ini

observații/ necesitatea investiției / beneficiile investiții

pompe sumersibile

Fronturi de captare NE; NV; Crângul lui Bot

pompe sumersibile

4

fonduri proprii

95,000

program anual de inlocuire a pompelor de ta foraje

UP-gradare sistem de telegestîune si securizare informaționala

SP 23 August,Nord Gageni, front captare NV, NE

sistem securizare - informaționala

fonduri proprii

405,000

sistem de securitate

Fronturi de captare NE; NV; Crângul lui Bot

sistem securizare - securitate fizica si la intruziune (fara protecție perimetrafa)

3

fonduri proprii

175,000

respectarea legislației

Total - fondurii proprii 675,000 lei

Denumire cartier

Denumire stradă

DN

Scurta descriere a caracteristicilor lucrării

Cant.

U.M.

Sursa de finanțare

Valoare estimata unitare lei

Valoare totala estimata lei

observații/ necesitatea investiției / beneficiile investiții

ploiești

vane

100/250

montat vana

20

buc

fond lucrări

4,500

90,000

modernizarea sistemului de alimentare cu apa

ploiești

producție

300

montat vana

1

buc

fond lucrări

9,896

9,896

modernizarea sistemului de alimentare cu apa

ploiești

vana

400

montat vana

2

buc

fond lucrări

18,000

36,000

modernizarea sistemului de alimentare cu apa

ploiești

vana

500

montat vana / fir 1 Crâng - Aricești

1

buc

fond lucrări

40,000

40,000

modernizarea sistemului de alimentare cu apa

Zona Distribuție Crângul (ui Bot

Independentei(dn100) Petrolului

pucte de sectorizare -AP

montare contorizare si automatizare alarmare detectare pierderi cu sistem de gestiune la distanta

2

buc

fond lucrări

38000

76,000

modernizarea sistemului de alimentare cu apa

total VANE 24                                          175,896


total sectorizare 2

76,000


Total fond lucrări 26


buc


251,896 lei
TOTAL reabilitări


rea bilitare/in locuire rețea apa- TOTAL prioritate 1   4,146


ml


398


3,618,000        lei


TOTAL extinderi


extindere rețea apa - TOTAL 1,465


ml


79


720,000         lei


y                         REf^CĂNALÎ^RE -sectorizare si sisteme depompare apauzata- 2016 '

Denumire cartier

Denumire stradă

DN

Scurta descriere a caracteristicilor lucrării

Cant

U.M.

Sursa de finanțare

Valoare estimata unitare

Valoare totala estimata

observații/ necesitatea investiției / beneficiile investiții

ploiești

SP - apa uzata

-

pompe sumersibile

3

buc

fond lucrări

11250

33750

modernizarea sistemului de colectare apa uzata

sectorizare rețea canalizare

colector 1 si colector 2, zona intare STEP

-

montare contorizare si automatizare, alarmare detectare debite pluviometrice maximale, sistem de gestiune la distanta

2

pucte de sectorizare -AU

fond lucrări

25000

50000

modernizarea sistemului de colectare apa uzata

accesorii - sisteme de pompare apa uzata

33,750 lei

sectorizare rețea canalizare Total fond lucrări

50,000 lei

83,750 lei


UTILAJE; INSTALAȚII; ECHIPAMENTE - "2016

prior itate

Denumire

Locație/ Serviciu

Scurta descriere a caracteristicilor lucrării / investiției

Cant.

U.M,

Sursa de finanțare

Valoare estimata lei

observații/ necesitatea investiției / beneficiile investit!!

1

parc auto

parc auto

Buldoexcavator 4x4, cu braț telescopic

2

buc

fonduri proprii

700,000

parc auto

1

parc auto

parc auto

autoutilitare

4

buc

fonduri proprii

117,000

parc auto

1

utilaje, instalații, echip

CC

motocompresor

2

buc

fonduri proprii

76,500

parc auto

1

utilaje, instalații, echip

CC

mar - compactor

1

buc

fonduri proprii

7,500

utilaje, instalații, echip

1

utilaje, instalații, echip

SLNR

mașina de sudura cap la cap DN 160

1

buc

fonduri proprii

15,000

utilaje, instalații, echip

1

echipamente de securitate si protecția muncii

CC

blindaje 2000x1000 cu cu 8 repectiv Gdistantieri 944/1895

1

buc

fonduri proprii

18,000

dolari pentru lucru in siguranța

echipamente de securitate si protecția muncii

NE/SV/CC

trepied

1

fonduri proprii

11,250

dotări pentru lucru in siguranța

echipamente de securitate si protecția muncii

Prod

aparat de taiere in plasma

1

fonduri proprii

9,000

dotări pentru lucru in siguranța

1

echipamente de securitate si protecția muncii

NE

blindaje CADRU si distrantîerî

1

buc

fonduri proprii

20,000

dotări pentru lucru in siguranța

1

utilaje, instalații, echip

NE/SV/CC

motopompa 10 mc/h

3

buc

fonduri proprii

7,500

utilaje, instalații, echip

1

utilaje, instalații, echip

SV/NE

motopompa 20 mc/h

2

buc

fonduri proprii

7,000

utilaje, instalații, echip

1

utilaje, instalații, echip

CC

motopompa 80 mc/h

1

buc

fonduri proprii

6,000

utilaje, instalații, echip

1

utilaje, instalații, echip

NE/CC/SLR

motodebitator - TS420

4

buc ‘

fonduri proprii

10,400

utilaje, instalații, echip

1

utilaje, instalații, echip

sv

motodebitator ASFALT -TS421 cu cărucior

1

buc

fonduri proprii

5,000

utilaje, instalații, echip

1

utilaje, instalații, echip

Prod

Motocositoare

3

buc

fonduri proprii

6,000

utilaje, instalații, echip

1

utilaje, instalații, echip

SLNR

mașina de găurit cu carata diamantata dn162 si 112

1

buc

fonduri proprii

6,500

utilaje, instalații, echip

1

utilaje, instalații, echip

SLNR

ciocan rotopercutor SDS max

1

buc

fonduri proprii

2,500

utilaje, instalații, echip

1

utilaje, instalații, echip

NE/SV/CC

ciocan pneumatic

1

buc

fonduri proprii

2,500

utilaje, instalații, echip

1

utilaje, instalații, echip

NE

generator de curent 220v

1

buc

fonduri proprii

5,000

utilaje, instalații, echip

1

utilaje, instalații, echip

NE/SV/CC

instalații de debitare cu plasma

1

buc

fonduri proprii

20,000

utilaje, instalații, echip

1

utilaje, instalații, echip

laborator

fotocol ori metru portabil DR 900

1

buc

fonduri proprii

7,000

monitorizarea calitatii apei potabile

1

utilaje, instalații, echip

producție

dispozitiv hidropneumatic de vopsire airless la interior pentru țevi Dn100,125,150mm

1

buc

fonduri proprii

21,150

utilaje, instalații, echip


Total

1,080,800

lei

buldoexcavator

700,000

lei

parc auto

117,000

lei

diverse dotări

263,800

lei
Denumire tip investiție

Locație/ Serviciu

Scurta descriere a caracteristicilor lucrării

Cant. Buc

Sursa de finanțare

Valoare estimata lucrări lei

software

IT- producție

calculator de proces statia de pompare 23 August

2

Fonduri proprii

11,000

software

IT

înlocuire statii lucru

Fonduri proprii

110,000

rețele

IT

refacere rețele IT - Ana Ipatescu - clădire noua

1

Fonduri proprii

20,000

clădire

ANP

clădiri strAna Ipatescu 6 (demolare arhiva si construcție noua) si demolare corp B din Ana Ipatescu 8

Fonduri proprii

950,000

dotări

serv Privat pt Sit. de Urgenta

Dotări pentru situații de urgenta

1

Fonduri proprii

20,000

: i diverse dotări •: •,

hi n&opau d

itei- i.-i

i i i. clădiri f ;-:i <

' :-95p;op0 [ ii j.

: lei : î:


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII^EPrB MEDIULUI

RAPORT


Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări si a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2016 in cadrul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare

_

PREȘEDINTE,


Minea Constantin

Data: VZ ’