Hotărârea nr. 161/2016

Hotãrârea nr. 161 privind aprobarea cotizatiei anuale a Municipiului Ploieşti pe anul 2016 în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Polul de creştere Ploieşti-Prahova

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA Nr, 161 privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe anul 2016 în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului cu atribuții de primar al Municipiului Ploiești - domnul Mihai Cristian GANEA și Raportul de specialitate al Direcției Relații Internaționale prin care se propune aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe anul 2016, prevăzut in art. 3 din Hotararea Consiliului Local nr. 299/2008;

In conformitate cu prevederile art. 35 alin. 3, 4, 5, 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, actualizată;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din data de 01 februarie 2016 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2016 și a Hotărârilor Consiliului Local nr. 230/2008 privind participarea Municipiului Ploiești la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova și nr. 299/2008 privind aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova”;

Luând act de Hotararea nr. 3 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară din data de 28.04.2016;

Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești - Prahova” nr. 298/03.05.2016 înregistrată la instituția noastră în data de 03.05.2016 sub nr. 8918 prin care se solicită virarea cotizației anuale;

In baza art. 59 alin. 5 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 23 mai 2016;

în temeiul prevederilor art. 12, art. 36 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Aprobă cotizația anuală a Municipiului Ploiești pe anul 2016 reprezentând echivalentul în lei a 50.000 EURO calculata la cursul BNR din data plătii, in calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova”, pentru promovarea proiectelor prioritare „Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”.

Art.2 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2016

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe anul 2016 în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova”

Municipiul Ploiești a fost declarat Pol național de creștere pentru Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, în cadrul Programului Operațional Regional (POR), Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor. în această calitate trebuie să elaboreze planul integrat de dezvoltare urbană menit să rezolve disfuncționalități în infrastructura urbană, economică și socială la nivelul polului de creștere. Polul de creștere este compus din municipiul Ploiești și localitățile cuprinse în aria de influență.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 230/2008 a fost aprobată participarea Municipiului Ploiești la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova, urmând ca prin Hotărârea Consiliului Local nr. 299/2008 să fie aprobat Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova”. Totodată, a fost aprobată și contribuția Municipiului Ploiești în vederea funcționării asociației.

Asociația reprezintă o structură de cooperare cu personalitate juridică și exprimă voința de asociere și de cooperare a unităților administrativ-teritoriale, pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice.

Scopul și obiectivele, relațiile dintre asociați, drepturile și obligațiile acestora precum și alte articole prin care se reglementează regimul de funcționare al asociației în vederea dezvoltării și implementării planului integrat de dezvoltare în municipiu și arealul de influență sunt definite în Statutul și Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova” TEN IV.

Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației, constituită sub forma unei întruniri de analiză și hotărâri, cu participarea reprezentanților legali ai

membrilor Asociației, personal sau prin mandatar. Adunarea Generala se întrunește în ședință ordinară o dată pe an, în ultimul trimestru al anului curent și ori de câțeHtfi j necesar, în ședință extraordinară, la convocarea Consiliului Director saihlă cererea>a cel i»/ * puțin 20 % din numărul membrilor Asociației.


Adunarea Generală ia hotărâri cu privire la: stabilirea strategiei

obiectivelor generale, pentru aducerea la îndeplinire a scopului Asociației; analiza si evaluarea activității si aprobarea raportului de activitate, pentru perioada supusa discuției; aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a bilanțului contabil și a raportului

Cenzorului; descărcarea de gestiune a Consiliului Director, pentru anul bugetar precedent; modificarea Actului Constitutiv și a Statutului, ș.a.

In data de 28.04.2016 a fost convocată Adunarea Generală a Asociației de

9

Dezvoltare - Polul de Creștere Ploiești Prahova, printre punctele ordinii de zi figurând stabilirea contribuției membrilor ADI. Astfel, contribuția Municipiului Ploiești este de 50.000 euro/an calculata la cursul BNR din data plătii, această contribuție fiind absolut necesară având în vedere cheltuielile materiale obligatoriu a fi realizate pentru buna funcționare a structurii executive ADI.

Față de cele menționate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

Direcția Relații Internationale

9                      9                             9


Direcția Economică Director executiv,

Nicoleta Craciundiu

Vizat,

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții publice, Contracte Director executiv, Georgiana Popa

Prin Hotărârile Consiliului Local nr. 230/2008 privind participarea Municipiului Ploiești la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova și nr. 299/2008 privind aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova”, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat participarea la Asociația de Dezvoltare Comunitară „Polul de Creștere Ploiești-Prahova”, stabilind și aportul în numerar la patrimoniul inițial, adoptând de asemenea Actul constitutiv și Statutul asociației.

Asociația a devenit funcțională prin angajarea aparatului executiv.

Prin aportul acestui aparat, au fost demarate activitățile specifice privind realizarea proiectelor prioritare cu finanțare pe Axa prioritară 1, stabilită de comun acord cu ceilalți membrii ai asociației (conform Anexei).

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a propus, în ședința din 28.04.2016, un buget de finanțare anual, în care contribuția Municipiului Ploiești este de 50.000 Euro calculata la cursul BNR din data plătii.

Având în vedere cele expuse, supunem atenției Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,

MIHAI CRISTIAN GANEA


ROMÂNIAAsociația de Dezvoltare Inter

“Polul de Creștere Ploieștj

Ploiești, Bd Republicii nr. 2-4, et.8, camera

Tel/Fax:0244/522999; Fax:0344 818 566; email: adj poxlyre^ter&pbK@vahgj>.

! asocîMoeiiîwoăHîiAS | i POLUL f)E CREȘTERE PLG^STI PRAHOVA, i

Municipiul ploTe^tF

ÎNREGISTRARE      j

8918|


-3 -05- 2016

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

în atentia domnului Cristian Mihai Ganea_Viceprimar cu atribuții de primar

Tel: 0244-515982; Fax: 0244-516699

Prin prezenta, vă rugăm să virați în contul nr. RO 05RNCB0205112887610001, deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Ploiești contravaloarea cotizației aferente anului 2016, în valoare de 50.000 euro calculată la cursul BNR din data plății, conform Hot. AG nr. 3/28.04.2016


întocmit,Elena Mandic


inescuHOTĂRÂREA NR. 3

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară - Polul de Creștere Ploiești-Prahova, întrunită în ședință extraordinară în data de 28.04.2016,

în temeiul prevederilor Ordonanței nr. 26/2000 privind Asociațiile și Fundațiile,

în temeiul Actului Constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară - Polul de Creștere Ploiești-Prahova, autentificat sub nr. 1405/2009 și în conformitate cu prevederile art. 4.10 alin.2 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Ploiești-Prahova

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Cotizațiile membrilor ADI rămân la nivelul stabilit prin Hotărârea Adunării Generale nr.2 din 21.01. 2010.

Art. 2 Prezenta Hotărâre va fi dusă Ia îndeplinire de către Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Ploiești Prahova.

Dată în Ploiești, azi, 28.04.2016

Vizat

Consilier juridic, FeliciaBadici^îu

ROMAN IA


Asociația de Dezvoltare Intere “Polul de Creștere Ploiești-Pra

Ploiești, Bd Republicii nr. 2-4, et.8, camera 824, COD 100066

Tol/Fax:0244/522999; Fax:0344 818 566; email: adi polcrestereph@valioo.com

Hotărârea nr. 6

Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare-Polul de Creștere Ploiesti-Prahova, întrunită in ședința extraordinara in data de 10.02.2011

In conformitate cu prevederile art. 4.10 alin.2 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara "Polul de Creștere Ploiești Prahova."

In temeiul Actului Constitutiv si al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitara-'Polul de Creștere Ploiesti-Prahova" autentificate sub nr. 1405/2009

Hotărăște:

Art.1 Stabilește cotizația anuală pentru membri A.D.l. "Polul de Creștere Ploiești-Prahova", astfel:

Municipiul Ploiești

- 50.000 euro

Consiliul Județean Prahova

-50.000 euro

Orașul Băicoî

- 5.000 euro

Orașul Plopeni

- 5.000 euro

Orașul Boldești -Scăieni

- 5.000 euro

Comuna Ariceștii Rahtivani

- 3.000 euro

Comuna Bărcanești

- 3.000 euro

Comuna Berceni

- 3.000 euro

Comuna Blejoi

- 3.000 euro

Comuna Brazi

- 3.000 euro

Comuna Bucov

- 3.000 euro

Comuna Dumbravești

- 3.000 euro

Comuna Păulești

- 3.000 euro

Comuna Târgșoru Vechi

- 3.000 euro

Comuna Valea Călugărească

- 3.000 euro

Prezenta Hotărâre a fost votata cu unanimitate de voturi.


Prezenta Hotărâre va fi dusa Sa îndeplinire de către Consiliul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Ploiești Prahova.

Data in Ploiești, azi 10.02.2011


Asociația de Dezvoltare Intercomunitara "Polul de Creștere Ploiești Prahova."HOTARAREA NR. 2

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de Creștere Ploiești-Prahova întrunită în ședință extraordinară în data de 21.01.2010;

în conformitate cu prevederile art. 4.10 alin. 4 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ Polul de Creștere Ploiești-Prahova”;

în conformitate cu prevederile art. 4.10 al. 9 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ Polul de Creștere Ploiești-Prahova";

în temeiul Actului Constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de Creștere Ploiești-Prahova” autentificate sub nr. 1405/2009:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al ADI pe anul 2010, conform anexei 1;

Art. 2. Stabilirea contribuției membrilor ADI pentru anul 2010, astfel:

  • -  Municipiul Ploiești si Consiliul Județean Prahova: 50000 EURO (fiecare);

  • -  Orașe:                                     5000 EURO;

  • -  Comune:                                 3000 EURO.

Art. 3. Numirea domnului Tociu Ionel în funcția de director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de Creștere Ploiești-Prahova” începând cu data de 22.01.2010, cu


o retribuție lunară de 3.600 lei, la care se adaugă sporul de vechime^^ifid§r^&ație de 10% din salariu.

I


VrX?' ,,<?x -

Art. 4. Președintele si Consiliul Director al Ascoiației de Dezvoltare In^rcornunitară “Polul de Creștere Ploiești-Prahova" vor duce la îndeplinire prevederile n iței.

Dată in Ploiești azi 21.01.2010

Andrei Liviu VOLOSEVICl
Președintele Consiliului Director

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de Creștere Ploiești-Prahova”

--.®A

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

; )-)

,'7

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII SI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe anul 2016 în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova” și a emis:
PREȘEDINTE,


SECRETAR,

Dragulea Sanda