Hotărârea nr. 160/2016

Hotãrârea nr. 160 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

1

[ViZĂT PK

MTFIU

LEGALIJ


HOTĂRÂREA Nr. 160

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2016;

Având în vedere prevederile:

-Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.47/30.03.2016 modificata prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.57/26.04.2016 privind asocierea județului Prahova cu localități din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2016 în vederea realizării unor obiective de interes public;

 • - art.5 din Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice;

 • - art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

- Hotărârii Consiliului Local nr. 516/15.12.2015, privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești.

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 23 mai 2016;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2016, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții, conform Anexei nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli al Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă” Ploiești, având ca sursă de finanțare bugetul local, conform Anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 5 Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli al Școlii Gimnaziale „Sfântul Vasile” Ploiești, având ca sursă de finanțare bugetul local, conform Anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 6 Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli al Gădiniței cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Ploiești, având ca sursă de finanțare bugetul local, conform Anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.7 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.8 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2016

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr.56/25.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.91/29.03.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.150/28.04.2016 și Hotărârii Consiliului Local nr. 155/21.05.2016.

Prezenta rectificare este impusa de prevederile:

-prevederile Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.47/30.03.2016 modificata prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.57/26.04.2016 privind asocierea județului Prahova cu localități din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2016 în vederea realizării unor obiective de interes public;

 • -  Ordinului nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, art.5 „Instituțiile publice care beneficiează de donații/sponsorizări au obligația să solicite ordonatorilor de credit ierarhic superiori majorarea bugetului de venituri și cheltuieli...”

 • -  adresa nr.9136/06.05.2016 al Asociației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești si adresei nr.10039/18.05.2016 a Direcției de Sanatate Publica Prahova, privind solicitarea achitării unor sume reprezentând varsaminte de la persoanele juridice pentru persoane cu handicap neancadrate in perioada 2013-2015;

 • -  Notei de fundamentare nr.3012/12.05.2016 a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

 • - art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Veniturile bugetului local în sumă de 504.181,88 mii lei se majorează cu suma de 570,00 mii lei, astfel:

 • - majorarea cu suma de 300,00 mii lei la alte venituri (36.02.50), conform Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.47/30.03.2016 modificata prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.57/26.04.2016 privind asocierea județului Prahova cu localități din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2016 în vederea realizării unor obiective de interes public;

 • - majorarea cu suma de 270,00 mii lei la donații si sponsorizări ( 37.02.01), conform contractelor de sponsorizare dintre Asociația Școala de Valori si Școala Gimnaziala „Rares Vodă”, Școala Gimnaziala „Sfanțul Vasile” si Grădiniță cu Program Prelungit „Dumbrava Minunata”.


de 2,34 mii lei la bunuri si servicii in vederea suplimentarii prevederii bu^arejlj^ bunuri si servicii pentru invatamant ( sistemul de supraveghere video din unitățile invatamantului preuniversitar de stat - 2,34 mii lei), conform Notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții; diminuarea cu suma de 15,00 mii lei, necesara achiziționării a doua corturi pliabile, cu structura metalica si montare rapida, conform Notei de funcționare a Direcției Comunicare, Relații Publice; diminuarea cu suma de 33,40 mii lei in vederea majorării activelor nefinanciare, conform Anexei nr.2 , a Notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții și a prevederii bugetare aferente reparațiilor curente străzi.

 • 2. CapitoIul ”Alte servicii publice generale” - prevederea in suma de 34.549,84 mii lei se diminuează cu suma de 7,92 mii lei la fondul de rezerva in vederea plătii către Direcției de Sanatate Publica Prahova a varsamintelor de la persoanele juridice pentru persoane cu handicap neancadrate in perioada 2013-2015, conform adresei nr.9136/06.05.2016 al Asociației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești si adresei nr. 10039/18.05.2016 a Direcției de Sanatate Publica Prahova.

 • 3. Capitolul “Invatamant” - prevederea în sumă 133.014,22 mii lei se majoreaza cu suma de 248,44 mii lei, în structura efectuându-se următoarele modificări:

- majorarea cu suma de 168,34 mii lei, respectiv: Școala Gimnaziala „Rares Vodă”- suma de 79,00 mii lei, Școala Gimnaziala „Sfanțul Vasile” - suma de 24,90 mii lei, Grădiniță cu Program Prelungit „Dumbrava Minunata” - suma de 62,00 mii lei si suma de 2,34 mii lei sistemul de supraveghere video din unitățile invatamantului preuniversitar de stat;

 • - majorarea cu suma de 104,10 mii lei la active nefinanciare (Școala Gimnaziala „Rares Vodă”- suma de 11,00 mii lei, Școala Gimnaziala „Sfanțul Vasile” - suma de 65,10 mii lei si Grădiniță cu Program Prelungit „Dumbrava Minunata” - suma de 28,00 mii lei), conform bugetelor rectificate ale acestora, respectiv Anexele nr.4-6.

 • - diminuarea cu suma de 23,90 mii lei la reparații curente unități învățământ, suma ce se aloca la reparații curente creșe.

 • 4. Capitolul „Sanatate” - prevederea in suma de 10.372,42 mii lei se majoreaza cu suma de 5,00 mii lei la active nefinanciare, conform Anexei nr.2 si a Notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții.

 • 5. Capitolul „Cultura, recreere si religie” - prevederea in suma de 53.993,29 mii lei se majoreaza cu suma de 8,40 mii lei la active nefinanciare, conform Anexei nr.2 si a Notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții.

6. Capitolul “Asigurări și asistență socială” - prevederea în suma de 47.591,23 mii lei se majoreaza cu suma de 331,82 mii lei, astfel:

 • - majorarea cu suma de 7,92 mii lei la bunuri si servicii primărie, vederea^ '

plătii către Direcției de Sanatate Publica Prahova a varsamintelor de la persoanele \ juridice pentru persoane cu handicap neancadrate in perioada 2013-2015, conform adresei nr.9136/06.05.2016 al Asociației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești si adresei nr. 10039/18.05.2016 a Direcției de Sanatate Publica Prahova;                /V

 • - majorarea cu suma de 300,00 mii lei la ajutoare energie termica, gaze ':naturale, lemne, energie electrica.

 • - majorarea cu suma de 23,90 mii lei pentru lucrări de reparații curente creșe, suma provenind din diminuarea reparațiilor curente la capitolul “învățământ”

 • 7. Capitolul “Protecția mediului” - prevederea in suma de 12.057,30 mii lei se majoreaza cu suma de 100,00 mii lei la active nefinanciarer, conform Notei de fundamentare nr.3012/12.05.2016 a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, Notei de fundamentare a Direcției Tehnic -Investiții si anexei nr.2.

 • 8. Capitolul “Combustibili si energie” - prevederea in suma de 7.900,00 mii lei se diminuează cu suma de 450,00 mii lei.

 • 9. Capitolul “Transporturi” - prevederea in suma de 131.327,12 mii lei se majoreaza cu suma de 370,00 mii, astfel:

 • - majorarea cu suma de 300,00 mii lei la bunuri si servicii (reparații străzi), suma finanțata de Consiliul Județean Prahova conform Hotărârii nr.47/30.03.2016 modificata prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.57/26.04.2016 privind asocierea județului Prahova cu localități din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2016 în vederea realizării unor obiective de interes public. Menționam ca la aceasta asociere municipiul Ploiești va contribui cu suma de 30,00 mii lei, suma ce se regăsește in majorarea prevederii bugetare la reparații străzi, conform Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 150/28.04.2016;

 • - majorarea cu suma de 70,00 mii lei la active nefinanciare, potrivit Notei de fundamentare nr.3012/12.05.2016 a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, Notei de fundamentare si Referatului nr.632/25.05.2016 - Direcția Tehnic -Investiții, conform anexei nr.2.

 • - majorarea cu suma de 20,00 mii lei la reparații curente străzi, conform

Notei de fundamentare a Direcției Tehnic Investiții.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului hotărâre alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,


SEF SERVICIU BUGET, d ÎMPRUMUTURI,

EțjiLauța STANCIUVIZAT,

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios,^ Achiziții Publice, Contracte, DIRECTOR EXECUTIV

Georgiana POPA

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr.56/25.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.91/29.03.2016,Hotărârii Consiliului Local nr. 150/28.04.2016 si Hotărârii Consiliului Local nr. 155/23.05.2016

Prezenta rectificare este impusa de prevederile:

-Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.47/30.03.2016 modificata prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.57/26.04.2016 privind asocierea județului Prahova cu localități din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2016 în vederea realizării unor obiective de interes public;

 • -  art.5 din Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice;

 • - art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Veniturile bugetului local în sumă de 504.181,88 mii lei se majorează cu suma de 570,00 mii lei.

Cheltuielile bugetului local în suma de 505.231,88 mii lei se majorează cu suma de 570,00 mii lei, în structura efectuându-se modificări prezentate detaliat în Anexele de la nr.l la nr.6 și a Raportului de specialitate al Direcției Economice.

Fata de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre alaturat.

VICEPRIMAR

CU ATRIBUȚII DE PRIMAR, Cristian Mihai GANEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI

RAPORT
si a emis:

5PREȘEDINTE,

Popa


SECRETAR, Sanda DraguleaJUDEȚUL PRAHdVA MUNICIPIUL PLOIEȘTIBUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 - VENITURI-


ANEXA nr.l


i lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL /23.05.2016

l

(+/-)

" Prevederi conform rectificare

1

VENITURI - TOTAL

0001

504.181,88

570,00

504.751,88

2

VENITURI PROPRII

0101

297.575,82

300,00

297.875,82

3

I. VENITURI CURENTE

0002

450.840,94

570,00

451.410,94

4

A. VENITURI FISCALE

0003

429.023,28

0,00

429.023,28

5

AL IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

197.347,00

0,00

197.347,00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

0,00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

196.597,00

0,00

196.597,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

4.500,00

0,00

4.500,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

4.500,00

4.500,00

12

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

192.097,00

0,00

192.097,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

190.476,00

190.476,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.621,00

1.621,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

750,00

0,00

750,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFITSI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

750,00

0,00

750,00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

750,00

750,00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

64.077,50

0,00

64.077,50

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

64.077,50

0,00

64.077,50

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

52.166,00

0,00

52.166,00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

12.864,00

12.864,00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

39.302,00

39.302,00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

10.311,50

0,00

10.311,50

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

3.750,00

3.750,00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.547,00

6.547,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

14,50

14,50

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.600,00

1.600,00

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

167.598,78

0,00

167.598,78

30

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

153.248,62

0,00

153.248,62

31

Sume defalcate din T.V.A ptr, finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr, finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun, București

110202

151.599,62

151.599,62

33

Sume defalcate din T.V.A ptr. subvenționarea energiei termice livrate populației

110203

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

724,00

724,00

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

925,00

925,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL /23.05.2016

/ & & VW   .țlte

^JPj^^deri

'-conform ^-^tectificafț

38

AL TE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

15,00

15,00

39

Taxe hoteliere

120207

15,00

-'^(yiys.oo

40

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

50,00

50,00

41

Impozit pe spectacole

150201

50,00

50,00

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITA TI

1602

14.285,16

0,00

14.285,16

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

12.621,00

0,00

12.621,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

7.600,00

7.600,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.021,00

5.021,00

47

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.603,16

1.603,16

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

61,00

61,00

49

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite si taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

21.817,66

570,00

22.387,66

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

6.642,02

0,00

6.642,02

54

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

6.642,02

0,00

6.642,02

55

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

57

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

6.642,02

6.642,02

58

Venituri din dividende

300208

59

Alte venituri din proprietate

300250

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

61

Alte venituri din dobânzi

310203

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

15.175,64

570,00

15.745,64

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE A CTIVITA TI

3302

4.770,64

0,00

4.770,64

64

Venituri din prestări de servicii

330208

4.730,64

4.730,64

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

66

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

40,00

40,00

67

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

68

Contibutia lunara a părinților ptr.intretinerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

70

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.500,00

0,00

1.500,00

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.500,00

1.500,00

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

74

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

8.097,00

0,00

8.097,00

75

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

8.097,00

8.097,00

76

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

77

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

78

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

79

DIVERSE VENITURI

3602

790,00

300,00

1.090,00

Venituri din prescripție extinctiva

360201

80

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

490,00

490,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL /23.05.2016

3 "Prevederi 3~"c0nforniv. /^rectificare^

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

z^ /

84

Sume provenite din finanțarea anilor precedent! aferente secțiunii de funcționare

360232

85

Alte venituri

360250

300,00

300,0(7

600,00

86

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

18,00

270,00

288,00

87

Donații si sponsorizări

370201

18,00

270,00

288,00

88

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-70.056,24

-262,50

-70.318,74

89

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

70.056,24

262,50

70.318,74

90

Alte transferuri voluntare

370250

91

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1,50

0,00

1,50

92

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1,50

0,00

1,50

93

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

94

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1,50

1,50

95

Venituri din privatizare

390204

96

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

97

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

98

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

99

ÎNCASĂRI din rambursarea împrumuturilor ACORDA TE

4002

0,00

0,00

0,00

108

IV. SUBVENȚII

0017

24.002,50

0,00

24.002,50

109

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

24.002,50

0,00

24.002,50

110

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

24.002,50

0,00

24.002,50

111

A. De capital

0019

0,00

0,00

0,00

118

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

119

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

120

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

420213

121

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

122

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

123

B. Curente

0020

24.002,50

0,00

24.002,50

124

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

125

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

126

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

127

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

128

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

129

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

130

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

131

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-nascuti

420236

132

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

133

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

1.687,50

1.687,50

134

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

135

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

22.315,00

22.315,00

136

SUB VENTII DE LA ALTE ADMINISTRA TII

4302

0,00

0,00

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL /23.05.2016

Influente.

Xw

Prevederi conform Fructificare

141

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

/o

29.334W

Iu

P ^36,94

/ 1 J

142

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

29.33^*

.^2$336,94

143

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

144

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

29.336,94

& 29.336,94

145

Fond de coeziune

45.02.01.03

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

380.784,70

307,50

381.092,20

2

I. VENITURI CURENTE

0002

380.784,70

307,50

381.092,20

3

A. VENITURI FISCALE

0003

429.023,28

0,00

429.023,28

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

197.347,00

0,00

197.347,00

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

7

Impozit pe profit de Ia agentî economici

010201

0,00

0,00

0,00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

196.597,00

0,00

196.597,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

4.500,00

0,00

4.500,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

4.500,00

4.500,00

11

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

192.097,00

0,00

192.097,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

190.476,00

190.476,00

13

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.621,00

1.621,00

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

750,00

0,00

750,00

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

750,00

0,00

750,00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

750,00

750,00

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

64.077,50

0,00

64.077,50

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

64.077,50

0,00

64.077,50

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

52.166,00

0,00

52.166,00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

12.864,00

12.864,00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

39.302,00

39.302,00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

10.311,50

0,00

10.311,50

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

3.750,00

3.750,00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.547,00

6.547,00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

14,50

14,50

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.600,00

1.600,00

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

167.598,78

0,00

167.598,78

29

SUME DEFALCA TE DIN T. VA.

1102

153.248,62

0,00

153.248,62

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

151.599,62

151.599,62

32

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

724,00

724,0(

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

925,00

925,0(

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

15,00

0,00

15,0(


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL Z23.05.2016

Infliwff^

=sn^yederî R CcXn z .rectificare

■xu

38

Taxe hoteliere

120207

15,00

39

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

50,00

40

Impozit pe spectacole

150201

50,00

V' Zssyo

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, A UTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

14.285,16

0,00

14.285,16

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

12.621,00

0,00

12.621,00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

7.600,00

7.600,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.021,00

5.021,00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.603,16

1.603,16

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

61,00

61,00

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

50

Alte impozite si taxe

180250

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

-48.238,58

307,50

-47.931,08

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

6.642,02

0,00

6.642,02

53

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

6.642,02

0,00

6.642,02

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

56

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

6.642,02

6.642,02

57

Venituri din dividende

300208

58

Alte venituri din proprietate

300250

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

-54.880,60

307,50

-54.573,10

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITA TI

3302

4.770,64

0,00

4.770,64

63

Venituri din prestări de servicii

330208

4.730,64

4.730,64

64

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

40,00

40,00

66

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

67

Contibutia lunara a părinților ptr.întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

330228

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.500,00

0,00

1.500,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.500,00

1.500,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

73

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

8.097,00

0,00

8.097,00

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

8.097,00

8.097,00

75

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

76

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate sî alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

78

DIVERSE VENITURI

3602

790,00

300,00

1.090,00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

80

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

490,00

490,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL /23.05.2016

Influente

Prevederi

zx A

84

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360232

fSB> S

85

Alte venituri

360250

300,00

60'0,țQ

86

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-70.038,24

87

Donații si sponsorizări

370201

18,00

27<W

^^288,00

88

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-70.056,24

-262,50

-70.318,74

89

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

90

Alte transferuri voluntare

370250

91

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

92

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

98

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

0,00

0,00

99

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

0,00

100

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

0,00

0,00

0,00

101

B. Curente

0020

0,00

0,00

0,00

102

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

103

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

104

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

105

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

106

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

107

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

108

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

109

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

110

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

111

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

123.397,18

262,50

123.659,68

2

I. VENITURI CURENTE

0002

70.056,24

262,50

70.318,74

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

70.056,24

262,50

70.318,74

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

70.056,24

262,50

70.318,74

7

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

0,00

0,00

8

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de dezvoltare

360232

10

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

70.056,24

262,50

70.318,74

11

Donații si sponsorizări

370201

12

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

13

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

70.056,24

262,50

70.318,74

14

Alte transferuri voluntare

370250

15

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1,50

0,00

1,50

16

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1,50

0,00

1,50

17

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

18

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1,50

1,50

19

Venituri din privatizare

390204

20

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

21

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL Z23.05.2016

Influente

Prevederi conform ’^^Xtificare

22

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

\ \ttWo

23

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,0^

*^7

w i rr

24

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

/ j C Q

șrz i

A

25

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizîcesi juridice

400207

26

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

27

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

28

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

29

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

30

Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

400216

31

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

32

IV. SUBVENȚII

0017

24.002,50

0,00

24.002,50

33

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

24.002,50

0,00

24.002,50

34

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

24.002,50

0,00

24.002,50

35

A. De capital

0019

24.002,50

0,00

24.002,50

36

Retehnologizarea centralelor termice si elecrice de termofîcare

420201

37

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

38

Planuri si regulamente de urbanism

420205

39

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

40

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

420207

41

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

420209

42

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

43

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

44

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

45

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

46

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

47

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

1.687,50

1.687,50

48

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

49

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

22.315,00

22.315,00

50

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

29.336,94

0,00

29.336,94

51

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

29.336,94

0,00

29.336,94

52

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

53

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

29.336,94

29.336,94

54

Fond de coeziune

45.02.01.03

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET LOCAL PE ANUL 2016   - CHELTUIELIDENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform

HCL /23.05.2016

x\ z \ X

Influent^ (+/-)

y

rectificate

CHELTUIELI - TOTAL

5002

505.231,88

570,00

505.801,88

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

20.544,96

-55,74

20.489,22

Cheltuieli de personal

10

13.000,00

13.000,00

suma reprezentând diferența dintre sursa de finanțare si nivelul maxim al cheltuielilor de personal

0,00

0,00

Bunuri si servicii

20

6.815,04

-70,74

6.744,30

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

0,00

0,00

Alte transferuri - Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

165,86

165,86

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

0,00

0,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

28,00

28,00

Alte cheltuieli

59

536,06

536,06

Active nefinanciare

71

0,00

15,00

15,00

AL TE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

34.549,84

-7,92

34.541,92

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

1.500,00

1.500,00

Fonduri de rezerva

50

8,84

-7,92

0,92

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

1.459,00

1.459,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

680,00

680,00

Rambursări de credite - total din care:

81

30.902,00

0,00

30.902,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.412,00

4.412,00

Rambursare credit B.C.R.

12.250,00

12.250,00

Rambursare credit B.R.D.

14.240,00

14.240,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8.608,00

0,00

8.608,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,00

100,00

Dobânzi

30

8.508,00

8.508,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

12.080,00

0,00

12.080,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

30,00

0,00

30,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

30,00

30,00

Transferuri către Politia Locala

51

1.656,45

1.656,45

Politia Locala - total, din care:

10.393,55

0,00

10.393,55

Cheltuieli de personal

10

9.600,32

9.600,32

Bunuri si servicii

20

793,23

793,23

INVATAMINT

6502

133.014,22

248,44

133.262,66

Cheltuieli de personal

10

113.277,00

113.277,00

bunuri si servicii

20

14.958,00

144,34

15.102,34


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform

HCL /23.05.2016

_PVe^deri

\   '      fj

din care -

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

668,50

w

Transferuri către instituții publice

51

215,00

'X /    i

2^,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

925,00

~A

925,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.640,00

1.640,00

Asistenta sociala

57

238,62

238,62

Alte cheltuieli

59

1.050,00

1.050,00

Active nefinanciare

71

710,60

104,10

814,70

SANATATE

6602

10.372,42

5,00

10,377,42

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

4.490,00

4.490,00

Bunuri si servicii

20

170,40

0,00

170,40

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

160,00

160,00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

10,40

10,40

Transferuri către instituții publice

51

5.645,00

5.645,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

670,00

670,00

Spitalul Municipal Ploiești

4.975,00

4.975,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

Active nefinanciare

71

7,02

5,00

12,02

CUI TURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

53.993,29

8,40

54.001,69

Bunuri si servicii

20

896,60

0,00

896,60

iluminat ornamental

250,00

250,00

spectacole artificii

46,60

46,60

acțiuni culturale

600,00

600,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

25.519,00

0,00

25.519,00

Casa de Cultura

536,00

536,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.275,00

5.275,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

4.942,00

4.942,00

Club Sportiv Municipal

9.000,00

9.000,00

Administrația Parcului C-tin Stere

5.766,00

5.766,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile

56

27.334,16

27.334,16

Active nefinanciare

71

243,53

8,40

251,93

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

47.591,23

331,82

47.923,05

Cheltuieli de personal - total din care:

10

17.438,00

0,00

17.438,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

9.230,00

9.230,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.080,00

5.080,00

Crese

3.128,00

3.128,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5.198,55

31,82

5.230,37

reparații crese (pmp)

5,00

23,90

28,90

bunuri si servicii primărie

46,16

7,92

54,08

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

115,00

115,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

4.450,00

4.450,00

Bunuri si servicii crese

457,20

457,20

Legea 350/2005

125,19

125,19

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform

HCL /23.05.2016

Iim^hte fete

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

2.138,90

X.W

Asistenta sociala- total din care:

57

22.569,00

30ÎW

^**Sf869,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

13.669,00

13.669,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150,00

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

5.200,00

300,00

5.500,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.550,00

3.550,00

Active nefinanciare - total din care:

71

246,78

0,00

246,78

Active nefinanciare

199,98

199,98

Active nefmanciare cresa

6,80

6,80

Active nefinanciare ASSC

40,00

40,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

33.193,50

0,00

33.193,50

Bunuri si servicii- total din care:

20

18.840,00

0,00

18.840,00

iluminat public

06

5.500,00

5.500,00|

Alte cheltuieli - total din care:

50

13.340,00

0,00

13.340,00

intretinere ceasuri publice

40,00

40,00

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

500,00

prestări servicii SGU PI

12.800,00

12.800,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

10.200,00

10.200,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.858,00

1.858,00

Active nefinanciare

71

2.295,50

2.295,50

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

12.057,30

100,00

12.157,30

Bunuri si servicii -total din care:

20

10.946,30

0,00

10.946,30

Salubritate

10.538,71

10.538,71

apa meteo

257,59

257,59

alte servicii in domeniul protecției mediului

150,00

150,00

Active nefmanciare

71

1.111,00

100,00

1.211,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

7.900,00

-450,00

7.450,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

7.900,00

-450,00

7.450,00

TRANSPORTURI

8402

131.327,12

390,00

131.717,12

Bunuri si servicii

20

18.800,00

320,00

19.120,00

reparații curente străzi

18.000,00

320,00

18.320,00

serv monitorizare trafic

800,00

800,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

23.400,00

23.400,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

62.819,24

62.819,24

Active nefinanciare

71

3.992,88

70,00

4.062,88

Reparații capitale aferente activelor fixe

22.315,00

22.315,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

377.673,41

287,50

377.960,91

AUTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

20.379,10

-50,74

20.328,36

Cheltuieli de personal

10

13.000,00

13.000,00

Bunuri si servicii

20

6.815,04

-50,74

6.764,30

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

28,00

28,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform

HCL /23.05.2016

Prevederi l-Tcctificate

Alte cheltuieli

59

536,06

AL TE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

33.869,84

33.861,92

Bunuri si servicii (alegeri)

20

1.500,00

1.500,00

Fonduri de rezerva

50

8,84

-7,92

0,92

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

1.459,00

1.459,00

Rambursări de credite - total din care:

81

30.902,00

0,00

30.902,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.412,00

4.412,00

Rambursare credit B.C.R.

12.250,00

12.250,00

Rambursare credit B.R.D.

14.240,00

14.240,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8.608,00

0,00

8.608,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,00

100,00

Dobânzi

30

8.508,00|

8.508,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

12.080,00

0,00

12.080,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

30,00

0,00

30,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

30,00

30,00

Transferuri către Politia Locala

51

1.656,45

1.656,45

Politia Locala - total din care:

10.393,55

0,00

10.393,55

Cheltuieli de personal

10

9.600,32

9.600,32

Bunuri si servicii

20

793,23

793,23

INVATAMINT

6502

130.663,62

144,34

130.807,96

Cheltuieli de personal

10

113.277,00

113.277,00

Bunuri si servicii

20

14.958,00

144,34

15.102,34

din care -

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

668,50

-23,90

644,60

Transferuri către instituții publice

51

215,00

215,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

925,00

925,00

Asistenta sociala

57

238,62

238,62

Alte cheltuieli

59

1.050,00

1.050,00

SANATATE

6602

10.365,40

0,00

10.365,40

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

4.490,00

4.490,00

Bunuri si servicii

20

170,40

0,00

170,40

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

160,00

160,00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

10,40

10,40

Transferuri către instituții publice

51

5.645,00

0,00

5.645,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

670,00

670,00

Spitalul Municipal Ploiești

4.975,00

4.975,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

26.415,60

0,00

26.415,60

Bunuri si servicii - total- din care:

20

896,60

0,00

896,60

iluminat ornamental

250,00

250,00

spectacole artificii

46,60

46,60

acțiuni culturale

600,00

600,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

25.519,00

0,00

25.519,00

Casa de Cultura

536,00

536,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform

HCL /23.05.2016

I'WfiSo

^Nțevederi retftrGcate

Teatrul "Toma Caragiu"

5.275,00

c? /A

■^/ păj's.oo

Filarmonica "Paul Constantinescu"

4.942,00

f/'   Z4.9/I2,OO

Club Sportiv Municipal

9.000,00

Z^?9>d00,00

Administrata Parcului C-tin Stere

5.766,00

:'o ^5.766,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

45.205,55

331,82

45.537,37

Cheltuieli de personal - total din care:

10

17.438,00

0,00

17.438,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

9.230,00

9.230,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.080,00

5.080,00

Crese

3.128,00

3.128,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5.198,55

31,82

5.230,37

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

115,00

115,00

Bunuri si servicii crese

457,20

457,20

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

4.450,00

4.450,00

reparații crese (pmp)

5,00

23,90

28,90

bunuri si servicii primărie

46,16

7,92

54,08

Legea 350/2005

125,19

125,19

Asistenta sociala- total din care:

57

22.569,00

300,00

22.869,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

13.669,00

13.669,00

Ajutoare pentru locuințe

150,00

150,00

Ajutoare pentru încălzirea locuințelor

5.200,00

300,00

5.500,00

Asistenta sociale asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.550,00

3.550,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

29.040,00

0,00

29.040,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

18.840,00

0,00

18.840,00

iluminat public

06

5.500,00

5.500,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

13.340,00

0,00

13.340,00

întreținere ceasuri publice

40,00

40,00

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

500,00

prestări servicii SGU PI.

12.800,00

12.800,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

10.200,00

10.200,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

10.946,30

0,00

10.946,30

Bunuri si servicii -total din care:

20

10.796,30

0,00

10.796,30

Salubritate

10.538,71

10.538,71

apa meteo

257,59

257,59

alte servicii in domeniul protecției mediului

150,00

150,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

7.900,00

-450,00

7.450,00

Suhventii- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

7.900,00

-450,00

7.450,00

TRANSPORTURI

8402

42.200,00

320,00

42.520,00

Bunuri si servicii - din care:

20

18.800,00

320,00

19.120,00

reparații curente străzi

18.000,00

320,00

18.320,00

serv monitorizare trafic

800,00

800,00

Subventii/gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

23.400,00

23.400,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

127.558,47

302,50

127.860,97

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

165,86

15,00

180,86

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55             165,86

165,86

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform

HCL /23.05.2016

l°?i

lzr(

"^Weri

^rectificate

Active nefinanciare

71

''        /15,00

AL TE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

680,00

680,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

680,00

680,00

Active nefînanciare

71

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

2.350,60

104,10

2.454,70

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.640,00

1.640,00

Active nefinanciare

71

710,60

104,10

814,70

6602

7,02

5,00

12,02

Active nefinanciare

71

7,02

5,00

12,02

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

27.577,69

8,40

27.586,09

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

27.334,16

27.334,16

Active nefînanciare

71

243,53

8,40

251,93

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

2.385,68

0,00

2.385,68

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

2.138,90

2.138,90

Active nefinanciare

71

246,78

246,78

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

4.153,50

0,00

4.153,50

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.858,00

1.858,00

Active nefinanciare

71

2.295,50

2.295,50

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

1.111,00

100,00

1.211,00

Active nefinanciare

71

1.111,00

100,00

1.211,00

TRANSPORTURI

8402

89.127,12

70,00

89.197,12

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

62.819,24

62.819,24

Active nefînanciare

71

3.992,88

70,00

4.062,88

Reparații capitale aferente activelor fixe

22.315,00

22.315,00

t MUNICIPIUL PLOIEȘTI

‘ DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA 2
VIZAT, VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR CRISTIAN MIHAI GANEA


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2016

Rectificare 3

mii Ici

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2016

FINANȚAT DIN:

FINANȚAT DIN:

BUGET 2016 RECTIFICARE III

crt.

11

bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

(+/-)

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cap.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

15,00

15,00

0,00

0.00

15.00

1

Mobilier pentru organizare acțiuni culturale in aer liber

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

15,00

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

:<:71();i50>?:

:;?:<0,00<<<<

<$?ift;6p<<<

A

Lucrări in continuare

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1

Centrala termica - Liceul Tehnologic de Transporturi

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

709.60

709,60

0,00

0.00

0.00

709.60

0,00

0.00

709.60

1

Achiziție imobil str.Vlad Tepes nr.30 (corp C-Colegiul National "ALLCuza"

0,00

706,00

706,00

0,00

0,00

0,00

706,00

0,00

0,00

706,00

2

Asistenta tehnica - "înlocuire tamplarie C. N. - "I. L. Caragiale"

0,00

3,60

3,60

0,00

0,00

0,00

3,60

0,00

0,00

3,60

Cap.66.02.71.01

SANATATE

A

Lucrări in continuare

5.609,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5.609,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

C

Alte cheltuieli de investiții

0.00

6,02

6,02

0,00

0,00

5,00

11,02

0,00

0.00

H.02

1

Asistenta tehnica -Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești etapa II

0,00

6,02

6,02

0,00

0,00

0,00

6,02

0,00

0,00

6,02

2

Studiu privind imbunatatirea si diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, aflate in rețeaua sanitara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

5,00

-

Cap.67.02.71.01

__

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

Ri (

jg|g|

A

Lucrări in continuare

2.395,60

198,18

198,18

0,00

0,00

0,00

198,18

o,oo\

—-^-—7

1

Racordare la Sistemul Centralizat de Termoficare a imobilului din B-dul Independentei nr. 14

95,60

53,82

53,82

0,00

0,00

0,00

53,82

V? ■

o,oo^4

i^3,82

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII Q

Valoare totala conform SF

BUGET 2016 RECTIFICARE II

FINANTAT-DIN:

( \

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET 2016 RECTIFICARE m

bugetul local

de Ia bugfetfii de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10

11

2

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr. 14

2.300,00

144,36

144,36

0,00

0,00

0,00

144,36

0,00

0,00

144,36

B

Lucrări noi

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

1

Alimentare cu energie electrica imobil Bdul.Independentei nr.14

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

20.35

20.35

0.00

O,00

8,40

28.75

0,00

0,00

28,75

1

Servicii de consultanta in managementul proiectului-Reabilitare/Modemizarea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement.

0,00

20,35

20,35

0,00

0,00

0,00

20,35

0,00

0,00

20,35

2

Studiu analiza de risc la securitate fizica pentru Parcul Municipal Ploiești Vest

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,40

8,40

0,00

0,00

8,40

Cap. 68.02 .71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

din care

A

Lucrări in continuare

261,14

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

1

Racordare Ia Sistemul Centralizat de Termoficare a căminului de batrani din str. Cosminelenr. 11A

261,14

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

B

Lucrări noi

100,00

69,98

69,98

0,00

0,00

0,00

69,98

0,00

0,00

69,98

1

Alimentare cu energie electrica cămin de batrani din str.Cosminele nr.l IA (proiectare+executie)

100,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

2

Alimentare cu gaze naturale cămin de batrani din str.Cosminele nr.l IA (proiectare+executie)

0,00

19,98

19,98

0,00

0,00

0,00

19,98

0,00

0,00

19,98

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

+l&696;(i5S

$î;68%Ș0$

j:30i£00$

din care

A

Lucrări in continuare

19.632,98

1.932,50

245,00

1.687,50

0,00

0,00

245,00

1.687,50

0,00

1.932,50

1

Reabilitare iluminat public

300,00

241,00

241,00

0,00

0,00

0,00

241,00

0,00

0,00

241,00

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Extindere rețea gaze Cartier Tineretului (cofmantare)

230,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

4

Extindere rețea gaze Cartier locuințe str.Gageni EDEN(cofmantare)

300,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

5

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești

250,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

=*^L00

—-

6

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești

14.816,13

1.687,50

0,00

1.687,50

0,00

0,00

0,00

1.687,50^

B

Lucrări noi

63,07

60,00

60,00

0,00

0,00

-1,00

59,00

0,00/^

^o^\

1

Deviere rețele tehnico-edilitare str.Cuza Vodă

63,07

60,00

60,00

0,00

0,00

-1,00

59,00

o,otf ă

-----—fH=-g

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII C_J

Valoare totala conform SF

BUGET 2016 RECTIFICARE II

FINANTAȚ.DIN:

FINANȚAT DIN:

BUGET 2016 RECTIFICARE III

crt

bugetul local

de la bugttul de stat

alte bugete

(+/-)

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

303.00

3,00

0,00

300,00

1.00

4.00

0,00

300,00

304,00

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, regulamentul local de urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si plan de amenajare a teritoriului metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2

Consultanta pentru asistenta tehnica de specialitate-actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, regulamentul local de urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si plan de amenajare a teritoriului metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gagenî (EDEN)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

4

AE.DALI, PT,DE Consolidare bloc A4, str.Tamava, Nr.4

0,00

68,10

0,00

0,00

68,10

0,00

0,00

0,00

68,10

68,10

5

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A5, str.Tamava, Nr.4

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

38,65

38,65

6

AE.DALL PT,DE Consolidare bloc A2, str.Tamava

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

38,65

38,65

7

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 2, Aleea Brebenei, Nr.l

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

38,65

38,65

8

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 4, sos.Nordului, Nr.3

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

38,65

38,65

9

AE,D ALI, PT,DE Consolidare bloc 11, sos. Nordului, Nr.5

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

38,65

38,65

10

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 12, sos.Nordului, Nr.7

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

38,65

38,65

11

Modificare PUZ - Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL, str. Cosminelenr. I1A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

■<:T:1T1;OO:::::

din care

A

Lucrări in continuare

2.913,18

1.101,00

1.101,00

0,00

0,00

0,00

1.101,00

0,00

0,00

1.101,00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești

2.913,18

1.101,00

1.101,00

0,00

0,00

0,00

1.101,00

0,00

0,00

1.101,00

B

Lucrări noi

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

1

Branșament electric cabina cap linie (gara de sud) tramvai 101

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

100,00

100.00

0,(10

0,00

100,00

1

ET+PT Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

Cap.84.02.7L01

TRANSPORTURI

<<:3;9ft2;88><:

:<&992;88<:

:<:4;062-,88::<

A

Lucrări in continuare

17.854,50

3.983,46

3.983,46

0,00

0,00

0,00

3.983,46

o,ogț^

'^^83,46

1

Modernizare străzi zona Buna Vestire ( Plevnei,Arcași, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Soveja, Ialomitei, Prut, Petru Musat, Sudorului, Ploilor, Șoimului, Arcușului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2, Spatari, Andrei Ioachimescu, Bistriței, Naiului, Novac, Predelus, Rarau, Semenicului)

13.920,50

382,96

382,96

0,00

0,00

0,00

382,96

kt

t

_

iH8

2

Drum acces din str. Libertății (str. Speranței)

334,00

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

o,oo^/

3

Realizare drum de acces parc municipal Ploiești Vest, municipiul Ploiești

3.600,00

3.600,00

3.600,00

0,00

0,00

0,00

3.600,00

o,oo\^

\JbSo,oo

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2016 RECTIFICARE II

FINANȚAT DIN:

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET 2016 RECTIFICARE

III

bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(

Alte cheltuieli de investiții

0,00

9,42

9,42

0,00

0,00

70,00

79,42

0.00

0.00

79.42

1

DALI-Reabilitate si modernizare pasaj subteran pietonal Bariera București 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

10,00

2

DALI-Reabilitate si modernizare pasaj subteran pietonal Bariera București 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

10,00

3

Studiu de trafic privind subvenționarea serviciului TCE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

4

SF,PT+DE Reconfigurare zona statuie Mihai Viteazul-parc dendrologic

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

5

SF, PT+DE+PUZ Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

6

PT+DE Modernizare străzi zona Buna Vestire ( Plevnei,Arcași, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Soveja, lalomitei, Prut, Petru Musat, Sudorului, Ploilor, Șoimului, Arcușului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2, Spatari, Andrei Ioachimescu, Bistriței, Naiului, Novac, Predelus, Rarau, Semenicului)

0,00

7,42

7,42

0,00

0,00

0,00

7,42

0,00

0,00

7,42

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Mariana STOCHITA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE Compartimentul Organizare Evenimente

Nr. 584/18.05.2016
Pentru buna desfășurare a activității Compartimentului Organizare Evenimente, care presupune și organizarea de manifestări precum Sărbători naționale și culturale, diferite ceremonii cu caracter festiv, Zilele Orașului Ploiești, Festivalul Interetnic, Festivalul Magie, Feerie și Povești, Ziua Persoanelor Vârstnice, etc., dar și a altor acțiuni neprevăzute, este necesară achiziționarea a două corturi pliabile, cu structură metalică și montare rapidă.

Pe această cale, propunem rectificarea bugetului, prin transferarea sumei de 15.000 lei, prevăzută în bugetul compartimentului la capitolul 51.02.20, poziția 6 - “Mobilier pt. organizare acțiuni culturale în aer liber”, la capitolul 51.02.70 - “alte cheltuieli” de pe lista de investiții.

în acest sens, anexăm bugetul pe 2016 rectificat.MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROPUNERE BUGET PE ANUL 2016


Vizat

Viceprimar cu atribuții de Primar,DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

Compartimentul Organizare Evenimente

Cont 51.02.20

Nr.crt.

DENUMIRE EVENIMENT

DATA

(PERIOADA)

REALIZAT ÎN 2015 (LEI)

JUSTIFICARE

INFL. +/-

PROPUNERI

2016 (LEI

1

trim. I -

20.000

Steaguri, fanioane, cocarde

Pe parcursul anului

20,000

Bugetul reprezintă steagurile de arborat pe parcursul anului cu ocazia Sărbătorilor Naționale, a Zilelor Orașului Ploiești, de către Primărie și diverse instituții subordonate, fanioanele oferite mebrilor delegațiilor ce vin la sediul Primăriei Municipiului Ploiești. Steaguri și cocarde ce vor fi oferite ploieștenilor cu ocazia Zilei Naționale a României.

20,00i

2

trim. II-

2.500

Rame, paspartu

Pe parcursul anului

4,000

Bugetul reprezintă: paspartuurile și ramele achiziționate pentru confecționarea de diplome, oferite pe parcursul anului, cu diferite ocazii (cetățeni de onoare, olimpici, concursurile desfășurate de Ziua Copilului sau Zilele Orașului Ploiești, pensionari, alte ocazii).

2,501

3

trim. I -

1.500. trim. II-

2.500

Aranjamente florale

Pe parcursul anului

12,000

Bugetul reprezintă: aranjamentele florale (coroane, jerbe, buchete, etc.) depuse sau oferite cu ocazia: Sărbătorilor Naționale, a diferitelor ceremonii organizate în cadru festiv, spectacolelor desfășurate la Teatru și Filarmonică, etc.; aniversărilor și comemorărilor zilelor de naștere și trecere în neființă a unor personalități: poeți, actori, dramaturgi, compozitori, cetățenilor de onoare ai municipiului, precum și a persoanelor centenare.

4,00C

4

trim. I -

30.000 trim. II -300.000

Promovarea imaginii municipiului Ploiești

Pe parcursul anului

200,000

Bugetul reprezintă obiecte destinate promovării imaginii municipiului Ploiești (pinuri, metope cu imagini ale Ploieștiului, plachete cu stema municipiului Ploiești, obiecte tradiționale, albume, pliante, CD-uri de prezentare a municipiului, etc.); Obiectele sunt oferite pe parcursul anului membrilor diferitelor delegații care vin la Primăria Municipiului Ploiești, atât din țară, din orașele înfrățite, cât și din partea ambasadelor, pentru a participa la întâlniri desfășurate în țară și străinătate, cetățenilor de onoare, precum și cu alte ocazii festive; cheltuieli ocazionate de deplasările în țară și străinătate ale delegațiilor alcătuite din membri ai Consiliului Local și/sau reprezentanți ai Primăriei Municipiului Ploiești; cheltuieli efectuate cu ocazia vizitelor delegațiilor străine și a invitaților Primăriei. Premierea persoanelor centenare.

330,000

5

trim. II

Proiecte educativ-informative privind protejarea mediului

Pe parcursul anului

10,000

Bugetul reprezintă: materiale distribuite la seminarii/conferințe; susținerea unor activități dedicate zilelor din calendarul ecologic; continuarea festivalului de film ecologic.

10,000

2.

trim. II-

15.000

Mobiler pentru organizare acțiuni culturale in aer liber(mese, scaune, umbrele corturi, statie de sonorizare, alte dotări)

0

-15,000

15,000

TOTAL


246,000


-15,000


381,500


TOTAL COMPARTIMENT : 381.500 LEI

întocmit,

Raluca Adam

Consilier

Nr. 585/18.05.2016


DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII
NOTA DE FUNDAMENTARE BUGET LOCAL 2016

Servicii de mentenanță a sistemului de supraveghere video instalat în unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Ploiești

Sistemul de supraveghere video din unitățile de invatamant preuniversitar de stat din municipiu realizat in anul 2009 a fost inclus in inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești prin Hotararea Consiliului Local nr.439/14.11.2013.

Sistemul de supraveghere video este de utilitate publica, el contribuind la asigurarea pazei si protecției persoanelor, bunurilor si valorilor, a imobilelor si a instalațiilor, precum si a imprejmuirilor acestora.

Pentru buna funcționare a sistemului de supraveghere a fost incheiat contractul de prestări servicii cu nr.8294/21.04.2015 avand valabilitate pana la 31.03.2016, in valoare de 79.364,52 lei cu TVA.

Valoarea serviciilor decontate pana la data de 20.03.2016 este de 74.924,33 lei cu TVA

In perioada 21.03.2016 pana la 31.03.2016 au fost executate si confirmate servicii de verificări tehnice periodice Ia un număr de 17 unitati de invatamant, pentru plata carora este necesara suma de 2.340 lei cu TVA, suma cu care solicitam suplimentarea prevederii bugetare inițiale pe anul 2016, in suma de

 • 26.500 lei.

  Director Executiv, Madalina Crăciun


Director Executiv Adjunct, Mariana Stochita

DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII

403 92»/o 5~,NOTA DE FUNDAMENTARE

- BUGET LOCAL 2016 -

REPARAȚII CURENTE LA UNITATI DE INVATAMANT

Anual, Municipiul Ploiești aloca fonduri in vederea executării de lucrări de reparații curente la unitățile de invatamant preuniversitar. Aceste lucrări se executa in mod periodic, in scopul asigurării condițiilor normale de exploatare in siguranța a clădirilor in care se desfasoara activitatea de invatamant.

Pentru decontarea lucrărilor de reparații curente la unitățile de invatamant anteprescolar cap.68.02. „Asigurări si asistenta sociala” (crese) se propune majorarea sumei de la 5.000 lei la 28.900 lei prin redistribuire de la:

cap.65.03.01 grădinițe = 3.100 lei;

cap.65.02.04 subcap.02 licee =10.800 lei;

cap.65.02.04 subcap. 01 scoli = 10.000 lei.

In consecința prevederea bugetara pentru trimestrul III:

 • > cap.68.02. „Asigurări si asistenta sociala”= 28.900 lei

 • > cap.65.03.01 grădinițe = 7.000 lei;

 • >  cap.65.02.04 subcap.02 licee = 7.000 lei;

 • >  cap.65.02.04 subcap. 01 scoli = 7.000 lei.

  Director executiv,


Director executiv adjunct,

Madalina Crăciun


Direcția Tehnic-Investitii

Serviciul Dezvoltare, Administrare Unitati de Invatamant si Sanatate Nr. ^3 9


Către,

Direcția Economica

Referitor: lucrări reparații curente unitati de invatamant

Prin prezenta va comunicam faptul ca lucrările de reparații curente aprobate si pentru care au fost emise ordine de incepere vor fi finalizate pana la data de 30.05.2016.

In sensul celor de mai sus, va transmitem propunerea privind repartizarea pe trimestre si capitole bugetare:

Trimestrul II

 • > cap.68.02. „Asigurări si asistenta sociala”= 5.000 lei

 • >  cap.65.02.04 subcap.02 licee = 95.000 lei ( 55.900 lei prevedere trim II + 21.970 lei din trim.IV + 17.200 lei din trim.III);

 • >  cap.65.02.04 subcap. 01 scoli = 120.000 lei (38.700 lei prevedere trim II + 57.530 lei din trim.IV + 23.700 lei din trim.III);

 • >  cap.65.03.01 grădinițe = 78.000 lei (24.800 lei prevedere trim II +

 • 35.500 lei din trim.IV + 17.700 lei din trim.III).

Trimestrul III

 • > cap.68.02. „Asigurări si asistenta sociala”^ 28.900 lei

 • >  cap.65.02.04 subcap.02 licee = 7.000 lei (35.000 lei prevedere trim III -17.200 lei in trim.II -10.800 lei din trim.III pentru cap.68.02 );

 • >  cap.65.02.04 subcap. 01 scoli = 7.000 lei (40.700 lei prevedere trim III -23.700 lei in trim.II -10.000 din trim.III pentru cap.68.02);

 • >  cap.65.03.01 grădinițe = 7.000 lei (27.800 lei prevedere trim III -

 • 35.500 lei in trim.II - 3.100 lei din trim.III pentru cap.68.02).

Trimestrul IV

> 0.00 lei

Anexam, in copie, adresa nr. 10177/19.05.2016 a S.C.Conți S.A.

Director Executiv, Madalina CRĂCIUN


Director Executiv Adjunct,

Mariana STOCHITAîntocmit: Dorina Constantin


CONȚI S.A. - societate in insolventa

Ploiești, StrStefan Greceanu, BI.I1 parter,

tel: 0244-529264, fax: 0244-595946 e-mail: office@conti-sa.ro CUI: Ro 1353086

Reg.Com: J29/324/31.03.1991

Cant R075BRDE300SV04345893000

B.R.D. Ploiești

Capital Social: 2.524,243.000 lei


19 -05- 2016 f

MUNICIPIUL PLOIEȘTI ÎNREGISTRARE

............................1017.2 I


Către,

Mc, 22it3//$-S>'S-a=.l6

Spre știința: SERVICIUL TEHNIC


..............................

Primăria Municipiului PloieștiSocietatea noastra SC CONȚI SA va aduce la cunoștința ca pana la data de 30.05.2016 vor ti finalizate lucrările pentru care a fost emis ordin de incepere, respectiv :

<2^       - GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.7 - Lucrări de ignifugare , Reparații usa

intrare , Reparații jgheaburi si burlane , Reparații parțiale acoperiș - ordin de incepere nr.7051/05.04.2016

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR. 37 - Reparații parțiale acoperiș , Reparații jgheaburi si burlane , Reparații fațada - ordin de incepere nr.7892/15.04.2016

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.13 - Lucrări de ignifugare , Reparații jgheaburi si burlane , Reparații parțiale acoperiș - ORDIN DE ÎNCEPERE NR.7052/05.04.2016

 • -  COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL - Reparații instalație termica - ordin de incepere nr. 7058/05.04.2016

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.13 — Reparații conducta alimentare cu apa — ordin de incepere nr.7056/05.04.2016

 • -  GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT CRAI NOU -Reparații pluviala - ordin de incepere nr.9682/13.05.2016

 • - ȘCOALA GIMNAZIALA PROF.NICOLAE SIMACHE PENTRU ȘCOALA GIMNAZIALA IENACHITA VACARESCU - Reparații instalație electrica - ordin de

O           incepere nr.7055/05.04.2016

COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL - Reparații instalație impamantare stâlpi — ordin de incepere nr.7058/05.04.2016

COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL - Reparații instalație alimentare apa calda sala de sport - ordin de incepere nr.7058/05.04.2016

 • -  GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT SF.MUCENIC MINA - Avarie instalație sanitara - ordin de incepere nr.7711/13.04.2016

Va mulțumim.


DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII


CAP. 66.02.71.01. SANAT ATE

C. Alte cheltuieli

Avandu-se în vedere gradul ridicat de așteptare al comunității față de administrația publică locală de a rezolva o stringentă problemă socială - asistența medicală spitalicească și ambulatorie la parametri calitativi superiori, pentru imbunatatirea/corectarea stării actuale si a veni in intampinarea necesităților sociale, respectiv satisfacerea necesităților cetățenilor, se apreciaza a fi necesar elaborarea unui studiu privind imbunatatirea si diversificarea serviciilor medicale in unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica din Municipiul Ploiești.

Astfel, pentru elaborarea studiului, propunem alocarea in bugetul local pe anul 2016 a sumei de 5 mii lei.

Director Executiv, Madalina CRĂCIUN


Director Executiv Adjunct,


Mariana STOCHITAMUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2; 100066 - Ploiești Tel.: 0244/516699; 0244/515982 Fax: 0244/513829 www.ploiesti.ro
Nr. inreg,        data. /X / (9TlVICEPRIMAIU^ĂT^JJ^J^E PRIMAR


Nota de fundamentare privind studiul referitor la analiza de risc la securitate fizica pentru Parcul Municipal Ploiești Vest

Pentru buna desfășurare a activitatilor din cadrul PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST si avand in vedere cadrul legislativ privind atribuirea contractelor de achiziție publica, respectiv OUG nr. 34/2006, in conformitate cu HG 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor, este necesara efectuarea prin structuri de specialitate sau prin experti abilitați, care dețin competente profesionale dobândite pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizica (înscris in RNERSF-Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica), a unei ANALIZE DE RISC LA SECURITATE FIZICA pentru PARCUL MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST.

Realizarea acestuia este utila pentru adoptarea masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor cu rolul de identificare a vulnerabilităților si riscurilor cat si de a determina nivelul de expunere la producerea unor incidente de securitate fizica.

Valoarea estimata a achiziției este de 8,40 mii lei, inclusiv TVA.

Ca urmare, este necesara includerea in bugetul local al Municipiului Ploiești a sumei de 8,40 mii lei aferenta studiului menționat.


Mihai Mihaila - responsabil financiar

Georgiana Popa - responsabil juridic

lo


DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PRAHOVA


Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13

Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471

Mail: economic@dspph.ro Web: www.dspph.ro

JNiClPlUL

ÎNREGISTRARE

../Tr.â.șZ.......23.-05-


Prin prezenta va aducem la cunoștința următoarele :

A.suma de 46 160 lei plătită de Primăria Ploiești in data de 12.05.2016 cu OP 761 a stins următoarele debite :

1.44 181 lei (42 751 lei si 1430 lei cf adresei 12055/22.04.2016) reprezentând plăti nelegale efectuate din sumele alocate de la bugetul de stat

2.6 lei reprezentând dobânzi si penalitati calculate pentru imobilizarea sumei de 819 lei (suma neutilizata pana la data de 30.12.2015 si achitata la data de 21.01.2016 cu OP 34)

3.1973 lei reprezentând dobânzi si penalitati calculate pentru imobilizarea sumelor alocate de la bugetul de stat pentru perioada 2013-2015

B.pentru perioada 21.04.2016-11.05.2016 (21 zile) pentru suma de 44 181 lei datorați

279 lei reprezentând : dobânzi de întârziere (0.02%/zi) in suma de 186 lei si penalitati (0.01%/zi) in suma de 93 lei.

Având in vedere cele de mai sus , suma totala datorata de Primăria Ploiești la data prezentei pentru imobilizarea sumelor înscrise in adresa noastra 12055/22.04.2016 este de 7912 lei (reprezentând dobânzi si penalitati de întârziere pentru imobilizarea sumelor alocate de la bugetul de stat) calculata astfel:

53793 lei + 279 lei- 46160 lei= 7912 lei

Va rugam sa virați suma de 7912 lei in contul DSP Prahova nr. RQ72TREZ52120A363201XXXX deschis la Trezoreria Ploiești pana la data de 31.05.2016,

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

Serviciul Investiții


Ar/ 3       2 ‘,.05'-

NOTA DE FUNDAMENTARE -2016-

Cap.70.02.71.01

O

Modificare PUZ - Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL, str. Cosminele nr. 11A. Pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal este necesara achitarea taxei R.U.R., conform adresei nr. 302455/07.04.2016 de la D.G.D.U. inregistrata la Municipiul Ploiești nr. DT/25 89/19.04.2016.

Pentru achitarea taxei R.U.R. propunem alocarea sumei de 1000 lei reprezentând taxa de 200euro pentru suprafețe intre Iha si 5ha conform Anexei 1 la Hotararea nr. 159/10.07.2014 a Registrului Urbaniștilor din Romania. (la cursul BNR din data plătii).

Diminuarea sumei de 1000 lei se va face din obiectivul de investiții: ”Deviere

rețele tehnico-edilitare str.Cuza Vodă.”

O

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Madalina CRĂCIUN


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Ing. Mariana STOCHITA


RUR

REGISTRUL URBANIȘTILOR DIN ROMANIA

CONSILIUL SUPERIOR

HOTĂRÂRE

Nr. 159 din 10 iulie 2014


Consiliul Superior al Registrului Urbaniștilor din România întrunit în ședința din data de 10 iulie 2014,

în baza Art. 7 alin. (4) 9 și alin. (4) 10 din Regulamentul referitor la organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor din România aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 101 din 29 iulie 2010,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 10 iulie a.c. se aplică tarifele de atestare, examinare, extindere a dreptului de semnătură și înscriere în Registrul Urbaniștilor din România, precum și de exercitare a dreptului de semnătură, aplicate pe categorii de documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism, așa cum sunt prezentate în ANEXA nr. I Ia prezenta hotărâre.

Art2. (1) Achitarea tarifului pe categorii de documentații se face până la data înregistrării documentației la autoritatea administrației publice locale care aprobă documentația, după cum urmează:

 • - de către specialistul cu drept de semnătură în calitate de coordonator al documentației;

 • - de către firme sau instituții în care este angajat coordonatorul documentației, pe numele acestuia.

(2) Plata se face în lei, Ia cursul BNR leu/Euro din data plății, direct la sediul Registrului Urbaniștilor din România, sau cu ordin de plată, în contul IBAN R012TREZ70020F305000XXXX, deschis la TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, C.I.F. 17244352.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința autorităților administrației publice locale -Consiliile județene, Consiliile locale ale municipiilor, orașelor, sectoarelor municipiului București și comunelor, precum și Ordinului Arhitecțîlor din România, Asociației Profesionale a Urbaniștilor din România, Asociației Arhitecților Șefi de Județe și Asociației Arhitecțîlor Șefi de Municipii și va fi publicată pe șite-ul www.rur.ro.

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Superior al Registrului Urbaniștilor din România nr. 97 din 22 aprilie 2010.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Secretariatul Registrului Urbaniștilor din Români

București - str. Tudor

Președinte, prof. univ. dr. arh.Arghezi nr. 21, et. 6, sector 2, cod 020943, tel/ fax 021-3      8; 0314251383


c-niail: secrctariat@rur.ro, office@rur.ro; Site: www.rur.ro

Notificări Operator Date Cu Caracter Personal: 23074; 23075; 23076; 23077; 23399; 23633 Garantam drepturile dumneavoastră de a fi informat, de acces, de intervenție și de opoziție, precum și orice alte drepturi prevăzute de Legea nr. 677/2001, astfel cum a fost modificata, in privința propriilor date cu caracter personal pe care le deținem.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI UNITATEA DE IMPLEMENTARE

RA. SERVICII PUBLICE RA,

PLOIEȘTII

.o           /Z

nr. Înregistrare.NOTA DE FUNDANiisn 1 \rvi

In conformitate cu prevederile HG 536/26.04.2006 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai investiției “MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Lucrările aferente acestui obiectiv au fost contractate si parțial executate in perioada 2008-2014, beneficiind de finanțare atat de la bugetul de stat (prin Convenția 5546/26.10.2006) cat si de la bugetul local.

Din proiectul sus menționat au fost realizate următoarele lucrări:

 • -  Extinderea rețelei de canalizare pentru un număr de 57 de străzi in zonele de nord-est, centru si sud ale municipiului Ploiești;

 • -  Canal de preaplin ( by pass channel ) - preia apele pluviale in exces , in cazul ploilor torențiale, de la strada Tanarul Muncitor, subtraverseaza strada Rafov si le deversează in aval de statia de epurare;

 • -  Statia de pompare Tanarul Muncitor si conducta de refulare ape uzate in colectorul străzii Tanarul Muncitor;

 • -  Imbunatatirea deversoarelor existente aferente colectorului CI;

 • -  Modernizarea statiei de epurare a apelor uzate si reorganizare incinta -parțial;

Au fost realizate astfel aproximativ 80 % din lucrările aferente proiectului.


La data prezentei note de fundamentare mai sunt necesare lucruri de instalații electrice si automatizare (sistem SCADA), proorf^S^si'"'4 montaj echipamente pentru treapta biologica de epurare a apeLW


H3 Ci ./;</<•>.7X1/7 instalației de biogaz si construcții (inclusiv cai de acces inUncinta statiei).                                                            x/U

Pentru finalizarea lucrărilor este necesara actualizarea proiectului tehnic, expertizarea lucrărilor executate si confirmat restul cantitatilor de executat.In acest scop a fost obtinut Certificatul de Urbanism nr.

466 din 10.05.2016.

Pentru realizarea studiilor si proiectelor necesare documentației propunem alocarea sumei de 100.000 lei in cadrul capitolului 74.02.71.01 C “Protecția Mediului“ alte cheltuieli (ET+PT Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate din Mun. Ploiești).

Fara aceasta suma nu se pot parcurge etapele necesare incadrarii in termenele de conformare prevăzute in Directiva 91/271/CEE.


Director R.A.S.P.,

VASILE IQNESCUREGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

BIROUL MONITORIZARE TRANSPORT PUBLIC URBANNR. ^>WbG/STffAR£-r-"rViceprimar cu^^Fibuti^ejP CRISTIA

In conformitate cu prevederile “RAPORTULUI DE CON

Curții de Conturi Prahova, incheiat in data de 25.02.2016, iri'utrrka^"^ verificărilor făcute la S.C. TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A.

PLOIEȘTI s-a recomandat contractarea unei firme specializate care sa realizeze o monitorizare a numărului de calatori aferent serviciului de transport urban de persoane pe o perioada relevanta .

Prin acest studiu se va determina , după o metodologie adecvata si acceptata , numărul de calatori, care sa fie utilizat la calculul numărului de calatorii pe o autorizație.

Astfel se vor corecta eventualele disfunctii in scopul realizării unei gestiuni financiare corecte la nivelul municipiului Ploiești , prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității si eficientei in utilizarea fondurilor publice si in administrarea patrimoniului public.

Pentru realizarea studiului propunem alocarea sumei de 50.000 lei in cadrul capitolului 84.02.71.01 C “ Transporturi” alte cheltuieli (Studiu de trafic privind subvenționarea serviciului TCE), - Buget Local.

Fara aceasta suma nu se pot parcurge etapele necesare stabilirii unui tarif corect fundamentat, pe principiul de baza al subvenționării , respectiv acela de a asigura suportabilitatea costurilor pentru beneficiarii finali ( art.635 cap VI HG 246/16.02.2006).

Director R.A.S.P.,


SEF BIROU MONITORIZARE TRANSPORT PUBLIC ING.MIHAELA IAMAND1 ÎNTOCMIT


ING. BOGDAN SCORTEANU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

cu atr:

CRISTINOTA DE FUNDAMENTARE

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016

CHELTUIELI - CAP. TRANSPORTURI - Cod 84.02 BUNURI SI SERVICII - Cod 20

REPARAȚII CURENTE STRĂZI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

In cadrul capitolului sunt cuprinse lucrări de reparații curente, reparații accidentale, intretinere străzi si reparații necesare in urma intervențiilor la rețelele edilitare.

Lucrările de reparații curente se executa periodic in scopul compensării parțiale sau totale a uzurii sau degradării elementelor componente ale străzii datorita traficului si condițiilor meteorologice, cu scopul asigurării condițiilor normale de exploatare si siguranța a circulației, pe perioada dintre doua intervenții.

Lucrările de reparații accidentale sunt generate din cauze neprevăzute cum ar fi eliminarea defecțiunilor produse de accidente de circulație, de burdusiri sau de alte degradări induse de fenomenele inghet-dezghet, alunecări de teren, pentru siguranța circulației.

In scopul intretinerii rețelei stradale la un nivel calitativ necesar asigurării siguranței si fluentei circulației este necesara execuția lucrărilor de intretinere ale sistemelor rutiere existente.

In cadrul capitolului de reparații curente străzi se executa refaceri ale sistemului rutier prin asternerea de imbracaminti bituminoase sau din beton de ciment, după caz, balastari, plombe, montări de borduri, montări si aduceri la cota a capacelor căminelor, a rasuflatorilor de gaze, a gurilor de scurgere, montări guri scurgere noi, rasuflatori de gaze noi, etc.

In urma datelor deținute in prezent, referitoare la evaluarea stării de degradare a imbracamintilor rutiere, ținând cont de natura degradărilor si severitatea acestora, precum si de durata de viata reziduala a structurilor actuale, propunem alocarea sumei de 20.000 lei pentru intretinere străzi - lucrări de balastare si intretinere pavaj pietonal, din bugetul anului 2016.

DIRECTOR EXECUTIV

MADALINA CRĂCIUN


SEF SERVICIU, DANIEL DOBRE


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

s. r. i. d. £&>../.....12 -05- 2016

CĂTRE,

DIRECȚIA ECONIMICA

Prin prezenta, va anexam in copie lista propunerilor pe anul 2016 pentru:

Reparații Curente, întreținere străzi in Municipiul Ploiești - Plombe, Balastare in valoare estimata de 450.000,00 lei

Reparații Curente, întreținere străzi in Municipiul Ploiești - Balastare in valoare estimata de 300.000,00 lei (suma provenita de la Consiliul Județean

Prahova conform H.C.J. 47, 52, 57/ 2016.


Cu stima,SEF SERVICIUL

REPARAȚII SI INVESTIȚI DRUMURI, ing. Daniel Dobre

Redactat,

Olteanu N.

2 exJA 1.05.2016


s *    ■

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII


SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI
PROPUNERI REPARAȚII CURENTE, ÎNTREȚINERE STRĂZI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI PE ANUL 2016 -

Nr. Ci t

DENUMIRE STRADA

SUPRAFAȚA ESTIMATA

VALOARE ESTIMATA lei/mp

TOTALESTIMAT

PLOMBE

1

strada Buna Vestire

300.00

77.00

23,450.00

2

strada Lupeni

300.00

77.00

23,450.00

3

intersecție strada Gageni cu strada Tabla Butii

50.00

77.00

3,900.00

4

strada Baraoltului

200.00

77.00

15,800.00

5

strada Calomfirescu ( zona AFI)

100.00

77.00

8,000.00

6

strada Torcători

300.00

77.00

23,450.00

7

strada Industriei ( protecția Consumatorului spate blocuri IA, 1B, 2B, 5G, 5H - alee pietonala )

300.00

77.00

23,450.00

8

strada Costache Negruzi

200.00

77.00

15,800.00

9

strada Tache Ionescu

300.00

77.00

23,450.00

10

intersecție strada Emil Zolla cu strada Erou Calin Cătălin

100.00

77.00

8,000.00

11

strada Mihai Bravu (tronson cuprins intre strada Apelor si limita oraș)

300.00

77.00

23,450.00

12

strada Pielari

100.00

77.00

8,000.00

13

strada Cosminele

200.00

77.00

15,800.00

14

strada Depoului

250.00

77.00

19,600.00

15

strada Biruinței (strada Orhideelor)

250.00

77.00

19,600.00

16

strada Mircea cel Batran

350.00

77.00

27,400.00

TOTAL PLOMBE

3,600.00

282,600.00

BALASTARE

17

strada Spicului

1,000.00

25.00

25,400.00

18

strada Țesătorilor

1,000.00

25.00

25,400.00

19

strada Mugurilor

800.00

25.00

20,300.00

20

strada Inului

800.00

25.00

20,300.00

21

străzi cartier mitica Apostol

3,000.00

25.00

76,000.00

TOTAL BALASTARI

6,600.00

167,400.00

TOTAL

10,200.00

450,000.00

DIRECTOR EXECUTIV,


MADALINA CRĂCIUN


SEF SERVICIU,


DANIEL DOBRE


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

JIRECTIA TEHNIC-INVESTITII

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI


PROPUNERI REPARAȚII CURENTE, ÎNTREȚINERE STRĂZI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI PE Aî

Nr. Crt

)

DENUMIRE STRADA / CARTIER

SUPRAFAȚA ESTIMATA

TOTAL

ESTIMAT

SUME PROVENITE DE LA CONSILIUL JUDEȚEAN CONF. HCJ 47,52,37/2016

SUME PROVENITE DE LA BUGETUL LOCAL

1

STRĂZI CARTIER MITICA APOSTOL

12,000.00

300,000.00

480,000.00

50,000.00

2

STRĂZI CARTIER PICTOR ROSENTHAL

6,500.00

3

AMENAJARE PARCARE PROVIZORIE PE TERENUL SITUAT IN STRADA GAGENI (in imediata apropiere a Spitalului Județean)

7,000.00

180,000.00

TOTAL

25,500.00

480,000.00

530,000.00

DIRECTOR EXECUTIV,

MADALINA CRĂCIUN


SEF SERVICIU,

DANIEL DOBRE

ROMÂNIA


JUDE]

CONSl

L4j 7828/ 1Ihxec^ieL.G.eiserale Tskm ce.^X'sfeârftaoi-u-peLtîiu-«iQCt^carea- ubor- prevede ti ale KGrârârilor Consiliului.Județean. Prahova nr .47/2015 și bt.52,-2016 orivmo asocierea-) uuefdjui Prahova cu localități din județ, jpcecnm și alocarea unor suite din bugetul Judelui, Prahova ps anuî 2316 in vederea realizării unor obiective de interes public;

Prevederile a.rb-A5 alin. (1). din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locali, cu modificările și completările ulterioare;

In. temeiul prevederilor ai*. 36 alin. (7) ’jta) și c). nrt.91 afin riri.hi. c) și -irt. 97 din Legea .or. 215/2001 privind administrația pubUcă locală, republicată, cu tnodrfiGâriîe și completările ulterioare.

Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâte:

Artl Se modifică pozițiile .or. 1, 65, 85. 90 din Anexa nr.l la Hotărârea. Consiliului Județean Prahova nr.47/2016, după cum urmează:

aj schimbarea denumirii, obiectivului Modernizarea străzilor din Cartier Mitică Apostol -municipiul Ploiești:’ în “Balastare, pietruire și reparații străzi din carticm) Puțcr Rosenthal șî Cartierul Mitică Apostol" - municipiul Ploiești;

 • a) schimbarea denumirii obiectivului „Modernizare drumuri locale - comuna Lapoș" ’ în

"Batastare druxnurî piet ruite” - comuna Lapoș;

 • b) scbdrnb.'ffea denumirii obîecovului „Protejarea corpului ș2 a platformei drumurilor locale -comuna Salcia"' în. “Prevenirea efectelor InuttdațWOri întreținere lucrări de apariiri de moluri de voduni mic (galtfoam cu bolovani de râu), șanțuri de gardă șj jimeasjaTi ale torenților pennu wacu«r<?3 apelor» până la 200 m lungime pe drumuri locale din comună Salcia” - comutu S&lcia;

 • c) redistribuirea gumei de 188.000 lei de le obiectivul „Rshbîlit&re alunecări de teren pe DC71(dzutt) clasificat) - comuna Sîngeru” pentru finaxițUîea uiinătuureîor obiective:

  ,;&»,iastar.e drumuri comuirak” - suma de î CO.%0 Ici - comuna Sîngeiu: „Reabilitare alunecări de ferea pe DC7i”~ suuîă de 88.000 lei - comuna S-lngeru.


Art.2 Se modifică art 1 dir* Hotărârea Consiliului Juucțc-a.n Prahova iiv.52.CZO.l6 m sensul schimbării-denumirii obiectivului- ,-JBahstare și-asfaltare, teren- .si mat- pe stracta Găgeni - îi: imedviu: proximitate a Spitalului Județean de Urgență Ploiești'* în ^Amenajare parcare provizorie pc terenul situat în strada Găgeni - în imediata apropiere a Spituhshu Județean de Urgență Ploiești ’ -munîcpiul Ploiești.

Art3 Se unpur.emicește Președintele Conăiîului Județean Prahova să semneze contractele ue

eiQ? o 11 zuxo uh.im     u—hmuu.


ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHi CONSILIUL JU»


Municipiul ploiești i

ÎNREGISTRARE


-THFTOlfToTÂ r ÂTt e

privind declararea utilității publice de interes jud

de comunicații rutiere între DN1-DN72-DJ 15 6-Acces municipiul Ploiești Parcurilor Industriale”

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Prahova, precum

...... și^awtrânrrW2/2î:04:W6Tr

privind declararea utilități: publice de interes județean. a lucrării “Sistematizare nod de comunicații rutiere între DN1 •DN72-DjI56-A.cces municipiul Ploiești și zona Parcurilor Xudustri ale”:

 • - în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii ar. 255/2010, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 53/2011, ale art. 36 alin. (7) lit. a) și c), ale art. 91 alih., (6) lit. a) și c) și ale art.. 97 din Legea, nr. 215/200.i privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Consiliul Județe-au Prahova adoptai prezenta hotărâre:

Art.l. Se aprobă declararea de utilitate publică de mieros județean a lucrării “Sistematizare nod de comunicații rutiere- între DN1-DN72-DJ156* Acces municipiul Ploiești și zona Parcurilor Industriale”.

..Art, 2.. Se aprobă elaborarea Stadiul ui de fezabilitate în vederea realizării etapizâte a lucrării de utilitate, publică de interes județean “Sistematizare nod de comunicații rutiere între DN L-DN72-D.H 56-Acces .municipiul Ploiești și zona Parcurilor Industriale”.

Art3. Se. aproba asocierea Județului Prahova cu Municipiul Ploiești. Comuna Blejoi și. Comuna Păulești, în vederea realizării în comun a proiectului de interes public județean prevăzut la art. 1. . ..

Ari.4. Suma, cu care va participa Județul Prahova la finanțarea investiției prevăzute la art.l (documentații tahnico-ecoaomi.ce și execuție) va fi stabilită prxn hotărâre a Consiliului județean.

Art.5. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Prahova sa semneze Contractele de asociere.

Art6.. Serviciul Gestiune Documente și Relații Publice va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate.

PREȘEDINTE, / Mircea Chsj w

CONTRASEMNEAZĂ:


Ploiești, APR. <2$
.//

.......................#

Se          jruienUvdt’.CTs

copii cu on^inalv! ;r făTivbid (.

vvvv^-T. o < . (la


22


județul'prahova -,-^V

CONSILIUL JUDEȚEAN /' " rfl1'


HOTĂRÂRE

privind asocierea județului Prahova cu localități din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 20rMh'^6^T-i\^/vederea realizării unor obiective de interes public . /   &  '


I

>5^J Având în vedere :                                                    k' C^O ! Q

Expunerea de motive a domnului Mircea Cosma, Președinte al Consiliului Județean și Raportul nr.6142/30.03.2016 al Direcției Generale Tehnice și Patrimoniu, privind asocierea județului Prahova cu localități din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2016 în vederea realizării unor obiective de interes public;


Prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (7) lit.a) și c), art.91 alin (6) lit. c) și art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre:


Art.l Se aprobă asocierea județului Prahova cu localități din județ în vederea realizării unor obiective de interes public și sumele care reprezintă contribuția județului Prahova pe anul 2016 la finanțarea acestora, conform anexei nr. 1.

Art.2 Se aprobă alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2016 pentru continuarea lucrărilor în parteneriat cu localități din județ, conform anexei nr. 2.

Art.3 Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Prahova să semneze contractele de asociere si actele adiționale.

5                                   9

Art.5 Serviciul Gestiune Documente și Relații Publice va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate.ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL JUDEȚEAN


ANEXA Nr.l La Hotărârea nrDin data de 3 3. MĂR. 2j16
TABEL cu localitățile care se asociază cu județul Prahova în vederea realizării un interes public și cu siw^WăȚe<eprezintă contribuția județului Prahova p^a.hul20Wiă

„ A*                  r- x            x                                 A s ”

\Ținanțarea acestoraNr. crt.

--------------------------------------------1

Localitate Ax .

X

Obiectiv

Sumă

1.

Ploiești

Modernizarea străzilor din Cartier Mitică Apostol

- municipiul Ploiești

300.000

2.

Câmpina

Reabilitare și modernizare DJ 1021 și DJ207- artere de legătură cu localitățile din zona Valea Doftanei

88.000

3.

Azuga

Lucrări de reabilitare a străzii Independenței - prin așternerea unui covor asfaltic - oraș Azuga

400.000

4.

Băicoi

Execuție/reabilitare rețea apă potabilă - străzile Dealului, Ciucaș, Ștefan cel Mare, Luminii, Zefirului, Mihai Viteazul, Cireșului, Florilor, Aleea Școlii, Stînjeneilor, Rodnei - oraș Băicoi

388.000

5.

Boldești Scăeni

Modernizare intersecție DN IA - str.Morii - oraș Boldești Scăeni

200.000

6.

Breaza

Reparații     drumuri     județene     -DJ207

(str.Mureșului), DJ710 (str.Ocinei), DJ206 (str.Tălii), DJ101R (30 Decembrie, 23 August, Libertății, Republicii) afectate de lucrările POS Mediu - Apă și Canalizare - oraș Breaza

88.000

7.

Bușteni

Reabilitare termică - Școala Gimnazială Nestor Ureche - oraș Bușteni

300.000

8.

Comarnic

Continuarea lucrării Amenajare Centru SMURD, clinică medicală și spații de cazare - oraș Comarnic

88.000

9.

Mizil

Modernizare/asfaltare str.Erou Radu Nicolae -oraș Mizil

300.000

10.

Plopeni

Modernizare străzi în localitatea Plopeni

88.000

11.

Sinaia

Continuarea lucrării Construire Spital orășenesc

88.000

12.

Slănic

Proiectare și execuție - reabilitare și modernizare străzile - Cucului, Prunilor, Nucilor, Praja, Zorilor, Maramureș, Eroilor, Grosca, Oituz,Valea Fetii, Izvor, I.L Caragiale, IMai - oraș Slănic

300.000

13.

Urlați

Reabilitare rețea de apă-str.lMai - punct Cădire

88.000

Veche Liceu - intrare oraș

14.

Vălenii      de

Munte

Reabilitare imobil str.Berceni, nr.42 - Colegiul Național I.Iorga - oraș Vălenii de Munte

300.000

15.

Adunați

Extindere alimentare cu apă în comuna Adunați -zona Vâlceaua Stanciului - comuna Adunați

180.000o


*   39.

Cornu

Iluminat public - eficientizare energetică prin modernizarea sistemului de iluminat stradal -comuna Cornu

250.000

40.

Cornu

Dotări și reparații cămin cultural - comuna Cornu

50.000

41.

Cosminele

Balastări drumuri de legătură și ulițe - comuna Cosminele

J.>5Oî0Oj(^

42.

Drajna

Continuarea lucrării Construcție punte pietonală/ accidental carosabilă - punctul Negoiță Pantea S-Monument Podurile - comuna Drajna

Wh Ș»

43.

Drăgănești

Continuarea lucrării Lucrări de pietruire drumuri^ comunale de pământ/PV recepție - comuna Drăgănești

7 '88.000

44.

Dumbrava

Reparație și asfaltare drumuri comunale și de interes local - comuna Dumbrava

88.000

45.

Dumbrăvești

Modernizare drumuri de interes local DS95,DS125 - sat Mălăieștii de Jos - comuna Dumbrăvești

200.000

46.

Filipești     de

Pădure

Teren de sport Liceul Teoretic - proiectare și execuție - comuna Filipeștii de Pădure

188.000

47.

Filipești     de

mA

Tirg

Tencuieli exterioare Școala nouă - Mărginenii de Jos și Școala veche - Mărginenii de Jos — comuna Filipeștii de Tîrg

44.000

48.

Filipești Tîrg

plen cu ie li exterioare Școală-Filipeștii de Tîrg și

1 Șc&aja - sat Brătășanca - comuna Filipeștii de Tîrg

44.000

49.

Fîntîni£/Ks? fe/ fiS

jkri’âllare drumuri de interes local — comuna ■fjțPînțînele

200.000

50.

Florei Sg

'ffixti^elre și modernizare rețea canalizare în ^ojnffirm Florești

88.000

51.

^^ifânuarea lucrării Construcție sală de sport și opinii anexe în comuna Fulga

200.000

52.

Fulga

Dalare șanț scurgere ape pluviale - comuna Fulga

100.000

53.

Gherghița

înființare Centru SMURD - comuna Gherghița

200.000

54.

Gorgota

Amenajare trotuare, parcări și rigole betonate pentru scurgerea apei în comuna Gorgota

88.000

55.

Gornet

Realizare trotuare aferente DJ 231 - în lungime de 0,75 km - comuna Gornet

250.000

56.

Gornet

Reamenajarea șanțurilor și rigolelor pe anumite porțiuni din comuna Gornet

50.000

57.

Gornet Cricov

Asfaltare și modernizare drumuri de interes local -comuna Gornet Cricov

88.000

58.

Gura Vadului

înființare distribuție gaze naturale în comuna Gura Vadului

180.000

59.

Gura Vitioarei

Schimbat acoperiș Școala Făget,reparații garduri la Școala Gura Vitioarei și Școala Poiana Copăceni,asfaltat curte școală în sat Bughea de Jos,demolare clădire dezafectată din curtea Școlii Gura Vitioarei ce a fost utilizată ca grup sanitar -comuna Gura Vitioarei

200.000

60.

Gura Vitioarei

Schimbat acoperiș grădiniță Făget și Poiana Copăceni,reparații        garduri        grădinițe

Făget,Fundeni,Gura    Vitioarei    și    Poiana

Copăceni,amenajare locuri de joacă la Grădinița Bughea de Jos și alei pietonale la Grădinițele din Făget și Fundeni - comuna Gura Vitioarei

100.000

»    CFX»

X UdUdLI

M-siaiiare w     - sar vaiea acrezn - comuna

Posești

I3U.UUU 1

82.

Predeal Sărari

PT + Lucrare de execuție pentru obiectivul reabilitare drumuri locale în comuna Predeal Sărari

50.000

83.

Provița de Jos

Lucrări de îmbunătățiri de drumuri - comuna^ Provița de Jos

84.

Rîfov

1-                                                    ------"■        jl i

Decolmatare șanțuri stradale, pârâuri și canale în.; comuna Rîfov

\ \            ț

85.

Salcia

Protejarea corpului și a platformei drumurilor^ locale - comuna Salcia

86.

Sălciile

Continuarea lucrării Asfaltare străzi comunale -comuna Sălciile

88.000

87.

Scorțeni

Amenajare teren de sport la Școala Bordeni -comuna Scorțeni

100.000

88.

Scorțeni

Continuarea lucrării Reabilitare clădire - fost atelier - Școala Scorțeni - comuna Scorțeni

88.000

89.

Secăria

Continuarea lucrării Modernizare și RK sediu primărie și cămin cultural - comuna Secăria

88.000

90.

Sîngeru

Reabilitare alunecări de teren pe DC71 (drum clasificat) - comuna Sîngeru

188.000

91.

Sînge^u^^^

Reabiltare poduri - comuna Sîngeru

50.000

92.

^Amenajarea unui sens giratoriu pe DJ 102L -4^n7+320 la intersecția cu DC139 - comuna tȘțarchiojd

250.000

91.

^Modernizare drumuri de interes local(DS1620-Siavidescu Marin, DS5208 - Casa Parohială, $)S2435 - Florin Păduraru, DS3290 - Dobrica) -comuna Surani

88.000

93.

Șirna

Pietruire drumuri sătești - comuna Șirna

88.000

94.

Șoimari

Modernizare drumuri locale-asfaltare pe o lungime de 2200ml

88.000

95.

Șotrile

Construcție teren minifotbal - comuna Șotrile - sat Lunca Mare

150.000

96.

Șotrile

Modernizare DC 142 sat Seciuri - comuna Șotrile

100.000

97.

Ștefești

Continuarea lucrării îmbunătățirea capacității de filtrare a stației de tratare a apei - comuna Ștefești

250.000

98.

Talea

Consolidare drum comunal DC 823 - comuna Talea

180.000

99.

Tătaru

Sistem de alimentare cu apă în comună - comuna Tătaru

88.000

100.

Teișani

Apărări mal sat Valea Stâlpului, 8 zone L~240m, comuna Teișani

188.000

101.

Telega

Reabilitare uliță Foidaș - comuna Telega

250.000

102.

Tinosu

Modernizare drumuri locale - comuna Tinosu

88.000

103.

Tîrgșoru Vechi

Continuarea lucrării înființare trotuare în comuna Tîrgșoru Vechi

88.000

104.

Tomșani

împrejmuire teren și amenajare spațiu de recreere și spațiu de joacă pentru copii la Grădinița cu program normal Magula - comuna Tomșani

300.000

105.

Tomșani

Racordare permanentă la conducta de gaze SNT Transgaz Valea Călugărească - comuna Tomșani

100.000


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL JUDEȚEANTABEL

cu sumele aî^ȚâteMe județul Prahova pentru continuarea unor lucrări în parteneriat
TOTAL


Obiectiv


Sumă


Unității de Asistență

Medico-Socială - oraș Boldești Scăeni Construire Grădiniță în comuna Bălțești


Cc                      . .

Ss confirmă autontlcitat^a copii cu originalul

ȘEF SERVICIU


200.000


88.000

288.000
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții


NOTA DE FUNDAMENTARE #

a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului 2016

RECTIFICARE 3

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

C - Alte cheltuieli de investiții

In anii 1977-1978 pe sub bulevardul București, in municipiul Ploiești au fost executate doua pasaje pietonale avand o lățime de aproximativ 5,00 m si o inaltime libera de 2,25 m.

Starea necorespunzatoare in care se găsesc cele doua pasaje existente care subtraverseaza Bulevardul București, respectiv Bariera București 1 si Bariera București 2 se datoreaza lipsei totale a lucrărilor de intretinere a acestor pasaje subterane. Procesul de degradare a fost accentuat de perioada in care pasajele au fost inchise publicului si a lipsei lucrărilor de intretinere.

In vederea intocmirii documentației tehnice, faza D.A.L.I. care sa determine daca pasajele existente corespund din punct de vedere a rezistentei si stabilitatii, propunem introducerea unor poziții bugetare noi si alocarea sumelor necesare, astfel:

DALI Reabilitare si modernizare pasaj subteran pietonal Bariera București 1

10.000 lei, inclusiv TVA

DALI Reabilitare si modernizare pasaj subteran pietonal Bariera București 2

-  10.000 lei, inclusiv TVA

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Madalina CRĂCIUN


SEF SERVICIUIp REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Ing. Daniel DOBRE


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: ȘCOALA GIMNAZIALA "RARES VODĂ” .MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET RECTIFICAT PE ANUL 2016 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf.HCL. 47 01.02.2016

Influente (+/-)

rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,343.21

90.00

1,433.21

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1,343.21

79.00

1,422.21

CHELTUIELI CURENTE (cad 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1,343.21

79.00

1,422.21

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1,167.77

0.00

1,167.77

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

944.27

0.00

944.27

Salarii de baza

10.01.01

882.27

0.00

882.27

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

5.50

0.00

5.50

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

50.00

0.00

50.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatiî

10.01.12

indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

6.50

0.00

6.50

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 ia 10.02.06+10.02.30)

10.02

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10,03

223.50

0.00

223.50

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

152.00

0.00

152.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

4.70

0.00

4.70

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

53.00

0.00

53.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.80

0.00

1.80

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

12.00

0.00

12.00

TITLUL!! BUNUR! St SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

162.44

79.00

241.44

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

144.94

5.00

149.94

Furnituri de birou

20.01.01

1.50

0.00

1.50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2.00

0.00

2.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

102.50

0.00

102.50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

19.00

0.00

19.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, iv, internet

20.01.08

3.50

0.00

3.50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.50

0.00

0.50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

15.94

5.00

20.94

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

| Medicamente

20.04.01


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf.HCL. 47 01.02.2016

Influente (+/-)

Materiale sanitare

20.04.02

ii

-

.        i >>

Reactivi

20.04.03

-

1 ‘

Dezinfecta nti

20.04.04

V

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

10.00

74.00'

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

11 .u

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

74.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

C e rceta re -d ezvo ita re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

5.00

0.00

5.00

Protecția muncii

20.14

2.50

0.00

2.50

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes pubtic local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program Inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea sl combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 Ia 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legate

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Aite

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

TITLUL 11! DOBÂNZI (cod 30,01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

~nTCUC~VrTFtANSFt=KUnriNTRE~ONiTATrKUE~KUMlNIS l HA 1 IEI PUBLICE (COCI 51.011

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

UlLULX ALIE"CHEL'lUlELl (cod

59.01 +59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

13.00

0.00

13.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in ani! precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

11.00

11.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) pOStaderare (COd 58.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+55.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

11.00

11.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

11.00

11.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

11.00

11.00

{Construcții

71.01.01

0.00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf.HCL. 47 01.02.2016

Influent^’’’

5 Buget-'x, rectificat...

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

pT

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

^b7-r..0.W

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0£0.

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0 00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR,ADM.FINANCIAR,

Ec. Maxim Niculina| ©

ȘCOALA GIMNAZIALA” RARES VODĂ” PLOIEȘTI


Anexa nr.


LISTA


Aprobat,


Viceprimar cu atribuții de primar,


Obiectivelor de investiții pentru Școala “Rares Vodă “ cu finanțare din bugetul local pe anul 2016


mii lei


Nr crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F

Valoare totala actualiz.

Valoare contract

Surse proprii

Credite bancare Interne

Credite bancare Externe

Alte

surse constitu

ite cf

•legii

finanțate din :

Observații Alte surse

TOTAL BUGET sponsorizare

din care :

Sponsorizare

transf. bug.stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap. 65.02. -71

11.00

11.00

11.00

11.00

INVATAMANT

TOTAL

11.00

11.00

11.00

11.00

din care :

C

Alte cheltuieli de capital

11.00

11.00

11.00

11.00

1

Copiator

4.00

4.00

4.00

4.00

2

Copiator

\    4.40

4.40

4.40

4.40

• yX

3

Vi^oproiector 1? ■■

>\ 2.60

î

-

2.60

2.60

2.60

(<• /*

'■ H

U'  / ? B


DIRECT O^L o;

wIon


CONTABIL SEF, Ec. Maxim Niculina
ȘCOALA GIMNAZIALA „RARES VODĂ”


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NOTA DE FUNDAMENTARE

In baza contractului se sponsorizare nr.443/05.05.2016 Jncheiat intre organizatorul programului” Olimpiadele Kaufland - Asociația Școala de Valori ,sponsor SC Kaufland Romania SCS si Școala Gimnaziala Rares Vodă Ploiești , unitatea noastra a fost sponsorizata cu suma de 20.000 euro, la cursul de 4.5 lei, respectiv ,90.000 lei.

Scopul prezentului contract constă în utilizarea de către Școala Gimnaziala « Rares Vodă »Ploiesti a sumei care face obiectul prezentei sponsorizări cu respectarea intențiilor și obiectivelor programului "Olimpiadele Kaufland” (”program”), mai precis, sponsorizarea acordată Scolii Gimnaziale “Rares Voda”Ploiesti are rolul de a deservi creșterea calității educației desfășurate în cadrul Unității de învățământ beneficiare.

Obiectul prezentului contract constă în sponsorizarea Scolii Gimnaziale “Rares Voda”Ploiesti cu suma de 20000 euro, calculată la cursul de 4,5 lei, respectiv 90000 lei, sponsorizare care se va acorda în 2 tranșe de câte 50% din valoarea sponsorizării, acordarea celei de-a doua tranșe fiind condiționată de îndeplinirea condițiilor stabilite în prezentul contract.

Astfel,transele se vor acorda după cum urmeaza:

 • -  Transa intai, 50% din premiul castigat ( 45.000 lei) in perioada 16.04.2016-06.05.2016

 • -  Transa a II-a,50% din premiul castigat (45.000 lei) in data de 31 iunie 2016.

Sumele virare de Organizator urmeaza sa fie folosite pentru punere in aplicare a planului de investiții aprobat de către organizator, eșalonate in transe de plata , asa cum s-a specificat.


Sponsorizarea de 90.000 lei (20.000 euro la curs de schimb de 4.5 virata cu ordin de plata in contul de sponsorizări al Primăriei Ploiești deschis'la “ Trezoreria Ploiești.

Conform Ordinului nr. 1661/2003 , solicitam majorarea bugetului de venituri si cheltuieli al instituției noastre pe anul 2016, cu suma de 90 mii lei , conform anexei ,dupa cum urmeaza :

Titlul II -Bunuri si servicii

Art.20.01.30-alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare = 5 mii lei Art 20.05.30 - alte obiecte de inventar                                 =74 mii lei

Titlul XII - Active nefinanciare

Art. 71.01.03 - Mobilier,aparatura birotica, si alte active corporale =11 mii lei

TOTAL                                                  = 90 mii lei

O

Anexam in copie xerox :

 • - contract sponsorizare in valoare de 20.000 euro, respectiv 90.000 lei

 • - plan de investiții

 • - lista obiective investiții

 • - ordinul de plata nr. 102/12.05.2016 prin care s-a efectuat virarea sumei de 45.000 lei in contul Primăriei Ploiești.

 • - anexa rectificare buget


CONTABIL SEF,

Ec. Maxi m^licul in a

Art. 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. Părțile contractante sunt:

ASOCIAȚIA ȘCOALA DE VALORI, cu sediul în București, Str. Ion Nistor, Nr. 2, Mezanin, Ap. 1, Sector 3, înmatriculată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 27/04.03.2010, C.l.F. R026781002, adresă de e~mail office@scoaladevalori.ro, având contul 1BAN: R003BACX0000000940524000 deschis la Unicredit Țiriac Bank Sucursala București ~

Sfântul Gheorghe, reprezentată legal prin Ștefan Pălărie - Președinte, în calitate de SPONSOR și

.ScoalaC>imnaziala"RaresVoda', cu sediul în .Ploiești str.Vornicul Boldur.nr.3.., cod fiscal nr. .29'168607. adresă de e-mail iondum9@yahoo.com., având contul bancar. R082TREZ5215007XXX014730.reprezentată prin ..DUMITRACHE ION. reprezentant legal, în calitate de BENEFICIAR

 • 1.2. Reprezentantul legal al BENEFICIARULUI atestă faptul că deține funcția necesară pentru prin semnarea prezentului contract.

PREAMBUL

Având în vedere inițiativa SPONSORULUI de a organiza o campanie intitulată „Olimpiadele Kaufland" în parteneriat cu KAUFLAND ROMANȚA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ având ca scop îmbunătățirea educației oferite preșcolarilor sau elevilor din cadrul Unităților de învățământ de Stat câștigătoare.                                    ~__


'M; 7 . Având în vedere dorința SPONSORULUI de a contribui la îmbunătățirea educației Unităților de învățământ prin oferirea unor sume de bani, pentru fiecare Unitate Școlară care a îndeplinit condițiile prevăzute în Regulament.

Având în vedere dorința și eligibilitatea BENEFICIARULUI de a participa la Programul „Olimpiadelor Kaufl and "prin îndeplinirea condițiilor stabilite în Regulament.

Având în vedere disponibilitatea ambelor părți, acestea au hotărât să încheie prezentul contract cu respectarea următoarelor clauze:

Art 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1.     Obiectul prezentului con hact constă în sponsorizarea Beneficiarului cu suma de 20000 euro, calculată la cursul de 4,5 lei, respectiv 90000 lei, sponsorizare care se va acorda în 2 tranșe de câte 50% din valoarea sponsorizării, acordarea celei de-a doua tranșe fiind condiționată de îndeplinirea condițiilor stabilite în prezentul contract.

 • 2.2.     Scopul prezentului contract constă în utilizarea de către Beneficiar a sumei care face obiectul prezentei sponsorizări cu respectarea intențiilor și obiectivelor programului "Olimpiadele Kaufland" ("program"), mai precis, sponsorizarea acordată Unității de învățământ are rolul de a deservi creșterea calității educației desfășurate în cadrul Unității de învățământ beneficiare.

Art. 3. VALOAREA CONTRACTULUI

 • 3.1. Valoarea totală a sumei este de 20000 EURO, sumă calculată la cursul fix de 1

EURO= 4,5 lei, respectiv 90000 lei.

 • 3.2.     Prima tranșă a sponsorizării, în cuantum de 10000 EURO, suma calculată la cursul fix de 1 EURO=4,5 Iei, respectiv 45000 lei se va acorda în perioada 16 aprilie 2016-11 mai 2016, în contul bancar menționat în datele de identificare ale Beneficiarului.

 • 3.3.     Cea de-a doua tranșă a sponsorizării se va acorda în data de 30 iunie 2016 - 7 iulie 2016, sub condiția îndeplinirii condițiilor stabilite prin prezentul contract, în contul bancar

menționat în datele de identificare ale Beneficiarului.
3.4.


Suma obiect al contractului va fi virată, în termen de 7 zile de la semnarea contractului, în contul nr,R082TREZ5215007XXX014730 deschis la TREZORERIA PLOIEȘTI., pe numele Școala Gimnaziala"Rares Vodă" Ploiești.

3.5. Beneficiarul declară ca este de acord ca suma de bani sa fie virată în contul indicat anterior, neavând un alt cont pe numele său și asumându-și toate și orice inconveniente legate de acest aspect; precum și de imposibilitatea retragerii sumei de bani indiferent de motiv, Sponsorul fiind eliberat de orice obligație în sarcina sa în momentul debitării contului sau.

Arh 4 DURATA CONTRACTULUI

 • 4.1. Prezentul contract intra în vigoare la data semnării sale de către cele două Părți si are o durată de 12 luni.

Prezentul contract poate fi prelungit prin acordul comun al Părților contractante, exprimat prin încheierea unui Act Adițional la prezentul Contract.

Ari. 5 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 5.1. Obligațiile Beneficiarului:

Ulterior semnării prezentului contract, pe întreaga perioadă de desfășurare a prezentului contract, Beneficiarul se obligă sa respecte următoarele :

Obligații cu privire la respectarea intențiilor și obiectivelor proiectului:

 • a) să utilizeze prima tranșă a sponsorizării conform documentației de raportare din Anexa nr. 4 la prezentul contract (bugetul proiectului de investiții).

 • b) să transmită Sponsorului planul de progres privind implementarea Planului de investiții aprobat de Sponsor conținut în Anexa nr. 2 la prezentul contract și dovezile de utilizare a primei tranșe a sponsorizării conform documentației de raportare din Anexa nr. 4 la prezentul contract (bugetul proiectului de investiții) , în interiorul perioadei 6 mai - 15 iunie 2016.

 • c) să pună la dispoziția Sponsorului orice documente suplimentare solicitate de către Sponsor în urma verificării documentelor indicate la punctul b), în termen de 7 zile de la transmiterea curei notificări în acest sens de către Sponsor;                             /  \  -• -■ ■ ',

  //

  • y / • d)   să finalizeze implementarea Planului de investiție aprobat de Sponsor conținut în Anexa nr. 2 la prezentul contract, până la data de 1 octombrie 2016.

 • e)   să depună planul de progres privind implementarea Planului de investiții aprobat de Sponsor conținut în Anexa nr. 2 la prezentul contract și dovezile de utilizare a celei de-a doua tranșe a sponsorizării conform documentației din Anexa nr. 4 la prezentul contact, în perioada 1 octombrie - 21 octombrie 2016.

 • f)    să restituie Sponsorului sponsorizările primite, indiferent cărei tranșe a sponsorizării suni aferente, în termen de 7 zile de la transmiterea de către Sponsor a unei notificări în acest sens, în eventualitatea în care sponsorizările acordate nu au fost utilizate exclusiv în vederea punerii în aplicare a planului de investiții aprobat de către Sponsor (Anexa nr. 2 la prezentul contract);

 • g)  să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea Programului, logo-ului programului „Olimpiadele Kaufland", cel al Sponsorului, PRECUM ȘI cel al Partenerului implicat - Kaufland România, prin afișarea acestora pe website-ul deținut de Beneficiar, în termen de 30 zile de la semnarea prezentului Contract și pe întreaga perioadă de desfășurare a acestuia, într-un mod care să nu aducă prejudicii Programului menționat în Preambul și activității sponsorizate și care să nu aducă atingere bunelor moravuri și principiilor de ordine publică;


 • h) să trimită Sponsorului cel târziu la data de 15 decembrie 2016 materiale foto (un calup de 20 de fotografii) care sa ateste fie rezultatul proiectului de investiții (exemplu renovare, construcție, amenajare, etc...) fie susținerea activităților educaționale suplimentare susținute cu ajutorul fondurilor (poze cu participanții, profesorii, etc.. Ia activitățile educaționale organizate) cu obligația de a deține acordul de utilizarea al acestor poze de către toți cei prezenți în poze conform legislației în vigoare.

 • 5.2. Orice comunicare/notificare menționată în cuprinsul articolului 5.1 se va face la adresele de e-mail menționate Ia Art. 1.

 • 5.3. Obligațiile SponsoruluiSponsorul se obligă:

/

/
/

7Școala de Valon • a) să predea Beneficiarului prima tranșă aferentă sponsorizării prevăzute la semnarea prezentului contract;

 • b) să nu urmărească, direct sau indirect, direcționarea activității Beneficiarului ce implică sumele de bani;

 • c) să verifice planul de progres privind implementarea Planului de investiții aprobat de Sponsor conținut în Anexa nr. 2 la prezentul contract și dovezile de utilizare a primei tranșe a sponsorizării conform documentației de raportare din Anexa nr. 4 la prezentul contract (bugetul proiectului de investiții), transmise de către Beneficiar în termenele stabilite la art. 5.1. lit b);

 • d) să predea Beneficiarului cea de-a doua tranșă aferentă sponsorizării prevăzute, în măsura respectării obligațiilor impuse Beneficiarului pentru acordarea acesteia. în măsura în care Sponsorul constată neîndeplinirea obligației asumate de Beneficiar prin art. 5.1. lit. a) din prezentul contract, nedepunerea planului de progres privind implementarea Planului de investiții aprobat de Sponsor conținut în Anexa nr. 2 la prezentul contract sau a dovezilor de utilizare a primei tranșe a sponsorizării conform documentației de raportare din Anexa nr. 4 la prezentul contract (bugetul proiectului de investiții) în interiorul termenului stabilit prin art.

 • 5.1. lit. b), sau neconformi ta tea planului de progres și a dovezilor de utilizare a primei tranșe a sponsorizării cu proiectul de investiție aprobat de către Sponsor prin Anexa nr. 2 la prezentul contract, Sponsorul are dreptul de a refuza acordarea celei de-a doua tranșe a sponsorizării prevăzute în prezentul contract;

 • e) să verifice planul de progres privind implementarea Planului de investiții aprobat de Sponsor conținut în Anexa nr. 2 la prezentul contract și dovezile de utilizare a celei de-a doua tranșe a sponsorizării conform documentației de raportare din Anexa nr. 4 la prezentul contract (bugetul proiectului de investiții), transmise de către Beneficiar în termenele stabilite la art. 5.1. lit. e);

 • f) să notifice Beneficiarul cu privire la orice acțiune de verificare a respectării obligațiilor Beneficiarului, cu cel puțin 24 de ore înaintea efectuării verificări;

 • g) să pună la dispoziția Beneficiarului la termen de o săptămână după semnarea contractului logo-urile menționate mai sus.

 • 5.4, Orice comunicare/notificare menționată în cuprinsul articolului 5.3,.-se yă' face la adresele de e-mail menționate la Art. 1.                                      / 3"          ; 3\


Art. 6. DREPTURILE PĂRȚILOR

 • 6.1. Drepturile Beneficiarului

Beneficiarul are următoarele drepturi:

 • a) să utilizeze sponsorizarea în condițiile prezentului Contract și în vederea


atingerii obiectivului acestuia;

 • b) să utilizeze pe site-ul propriu mențiunea câștigării premiului aferent concursului Top Fruntași din cadrul „Olimpiadelor Kaufland"

 • c) să solicite Sponsorului orice informații de care acesta ar putea dispune în vederea facilitării îndeplinirii obiectului prezentului contract.


 • 6.2. Drepturile Sponsorului

Sponsorul are următoarele drepturi:

 • a) să solicite menționarea prezentei sponsorizări pe website-ul deținui de Beneficiar, alături de numele și logo-ul Sponsorului și Partenerului, timp de 1 an de la începerea programului;

 • b) să solicite planurile de progres și dovezile de utilizare ale tranșelor sponsorizării aferente prezentului contract, în termenele stabilite prin prezentul contract;

 • c) să refuze acordarea celei de-a doua tranșe a sponsorizării aferente prezentului contract, dacă se constată neîndeplinirea obligației asumate de Beneficiar prin art 5.1. Iii:, a) din prezentul contract, nedepunerea planului de progres și a dovezilor de utilizare a primei tranșe a sponsorizării în interiorul termenului stabilit prin art. 5.1. lit. b), sau neconformitatea planului de progres și a dovezilor de utilizare a primei tranșe a sponsorizării cu proiectul de investiție aprobat de către Sponsor prin Anexa nr. 2 la prezentul contract;

 • d) să solicite Beneficiarului orice documente necesare pentru verificarea cheltuielilor efectuate de către Beneficiar din oricare din cele doua tranșe ale sponsorizării acordate în conformitate cu dispozițiile prezentului contract;

care sponsorizările acordate nu au fost utilizate exclusiv în vederea punerii în aplicare a planului de investiții aprobat de către Sponsor (Anexa nr. 2 la prezentul contract).

Art. 7 RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 • 7.1.     Părțile contractuale sunt răspunzătoare pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea ne corespunzătoare a obligațiilor asumate în prezentul contract

 • 7.2.      în eventualitatea în care una din părți nu își execută din culpă obligațiile, partea care și-a executat obligațiile sau declară că este gata să și Ie execute, are alegerea între a solicita executarea în natură a obligațiilor sau plata de daune interese, în conformitate cu prevederile legale.

 • 7,3. în situația în care, din motive obiective, independente de voința Sponsorului, acesta nu mai este în măsură sa asigure transferul dreptului de proprietate asupra mijloacelor financiare prevăzute la art. 3,1, Beneficiarul nu are dreptul de a solicita daune-interese.

Ari. 8 ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 8.1.     Prezentul contract încetează la sfârșitul termenelor prevăzute în art. 4

 • 8.2.     Contractul poate înceta prin acordul părților în acest sens.


 • 8.3.     în situația în care pe parcursul perioadei de desfășurare a prezentului contract, Beneficiarul încetează să își îndeplinească obligațiile stipulate la art. 5.1. sau execută obligațiile indicate intr-un mod defectuos, contractul va fi încetat de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești, dacă în termen de 10 zile de la notificarea Sponsorului prin care solicită remedierea situației de către Beneficiar, Beneficiarul nu reia executarea obligațiilor menționate, fiind obligat întreaga sumă aferentă sponsorizării primită până în momentul notificării transmise de către Sponsor.

 • 8.4. în cazul în care pe parcursul perioadei de desfășurare a prezentului contract,

Beneficiarul execută obligațiile indicate într-un mod defectuos, Beneficiarul datorează daune-

interese pentru orice prejudiciu adus Sponsorului prin neexecutarea/executarea defectuoasă a

obligațiilor


indicate de către Beneficiar.'

Art. 9 CONFIDENȚIALITATE

 • 9.1. Părțile se obligă să respecte confidențialitatea datelor și informațiilor de care iau cunoștință cu ocazia executării acestui contract și se angajează să nu facă declarații sau sa întreprindă alte acțiuni în relațiile cu terții care să prejudicieze interesele celeilalte părți.

. Art. 10 NOTIFICĂRI

O

 • 10.1.    în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită daca aceasta este transmisa la sediile prevăzute la art. 1.

 • 10.2.    în cazul în care notificarea/comunicarea va fi transmisă pe cale poștală, ea va lua forma unei scrisori recomandate ce se consideră a fi primită de destinatar în termen de 5 zile de la data la care a fost predată serviciului poștal.

 • 10.3.    în cazul în care notificarea/comunicarea va fi sub formă de fax sau e-mail, comunicarea se consideră recepționată de destinatar în prima zi lucrătoare subsecventă celei în care a fost expediată.

Art. 11 FORȚA MAJORĂ

 • 11.1     Niciuna dintre părțile contractante nu răspund de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător ~ total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, asa cum este definită de lege.

 • 11.2     Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 10 zile, producerea evenimentului și sa ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 • 11.3, Dacă în termen de 10 zile de la producerea sa, evenimentul menționat nu încetează, părțile au dreptul de a-și notifica încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să aibă dreptul la daune interese,                           z"'î- V. < " 2


Art. 12 LITIGII

 • 12.1     Părțile se obligă să soluționeze pe cale amiabilă orice diferende ce s-ar ivi între ele în legătură cu validitatea prezentului contract, ori rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia.

 • 12.2     în cazul în care soluționarea pe cale amiabilă eșuează, părțile se vor adresa instanțelor competente de la sediul Sponsorului.

- Art. 13 CLAUZE FINALE

 • 13.1     Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

 • 13.2     Prezentul contract, împreună cu orice acte adiționale sau anexe, fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

 • 13.3     Părțile contractante declară că înainte de semnarea actului au citit personal cuprinsul acestuia, constatând că el corespunde voinței și condițiilor stabilite de comun acord,

 • 13.4     Prezentul contract este guvernat de legea română.

 • 13.5     Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru

fiecare parte, aziSPONSOR


BENEFICIAR

ASOCIAȚIA "ȘCOALA DE VALORI"

Școala Gimnaziala „Rares Vodă"

Prin Președinte Ștefan Pălărie


KAUFLAND ROMANIA


PLAN DE INVESTIȚIIȘCOALA DE VALORI


Școala Gimnaziala ’Rares Vodă’ Ploiești


BUGET 'OLIMPIADELE KAUFLAND1

PENTRU INSTRUCITiUNI COMPLETARE CITEȘTE FOAIA CU '   .   ' .              ;■ '' -L -7-î

DATE IDENTIFICARE                            J-/.; ■■■■ ■  < -  ' -            ' 7


CATEGORIE CHELTUIELICHELTUIELI MATERIALE- INVESTIȚII ț


illl Se completează doar la etapele de raportare proiect (Intermediar $1 final]

Șe Fonipieteaiâ ia 'eța'p^ de Propunere Plah de Proiect (perioada 15-31 M’artlej

Produs / Servicii

Cost per produs / serviciu

Număr de unități

Eventual Nume Furnizor

COST

PREVIZIONAT

COST REALIZAT

NUMĂRUL DOCUMENTULUI FISCAL DOVEDITOR

DIFERENȚA |

Materiale de construcții [detailat!) 7 7;7'

- " ■ ■

■                r ’                     ' •; ’

Foarfecă gard viu        - .7 •■„.‘.‘i.-         : -                         i

'- '         - '87 '■

1 '

uederbâni'-' ::

■ "-87        -

Set: tambur furt un 20m. 7 .7-77 7 n;.?:;'.:.'7 ' ■;.'.:7-7:7.'<7.77r       :-i

. 248.71 . .

'              7 2 7:-... ' ' :

DedemanJ • :7.-?F

> '497.42 7 .-

Furtun clasic Flex ■     .. ..• 77rn7i":‘7:7-. .■ .   ..7"■ fii: ■

-■   81.29        •

72 - - • 7?

Dedemari. X7 -X.

7 152.58

Conector2furtunuri      '   -.     ii..'   1 '7        t

V-X':'    16.34

.       '            4         3     ■ .7'

bederriârr"i: ‘

-65.35 :

Aspensor3 brațe ’7                        ' /.                iJ

.            7.74 7

'        -            ' 4                 . ' '

Oedemăn ■ 7    ’

-î <30.96

As pe ns or metalic ' ■- -J/:-’;"      • ■'

.7:       ' 38.52 • ..

4.2.-.!

Dedeman, ’ - .

184.-18   .

PistolstrOpire metalic multi.7.7.: 77;     7v     17 <■ :«7

.32.82 i     ■

'■ X 7 'i'x ' ■ .

liedeman 7

7' 65.54 i"

Burghiu pământ manual          7 7- 7:":            .i.77

*■ :'    56.3

r -;              < i "       ;

Dederhan          .

■       56.3.

Târnăcop i,5kg coadă fibră. ~.j      <-.■■ ' 7.‘ 7-5;„s::'iw*:-'.''-.7'-.?-.d;.'-.;-':

.     54.76' '    ? :

7. ■: ■;         2 -7.; - .X

Dedenian      .

'109.52

Cazma fără coadă                        ■■■■«■ '7;-;.’77:7.;';7; :’;7

; :    13.G2     ■          '

: 2 ■

Dcdeniari • 7 . '

27.24 < .

Lopată pentru nisip fără coadă;        7'- C;:i-7...

7 13.62 .7..’' ’

■                     2             .               '

Dedemăn:    :   .

'27.24 7;

Coadă dlri Iernii mashțjsâpA'.’               > 7<7J.<7? 7;;. 7

12.88

\        2 .

Dederiiărn. Î7 ''

77:. 25.76

Coadă pentru cazma.--.:      > -;i-; '/■>.: Tr      i.. <-7 K• 7:77..1;: 1

12.25 -7 .7

; .2           ■

Dedeman

24.5;- 7 .;

Roaba Llmexi, 7.,    ■777'     .77:7'’-7< ;>■;jî';:?-.'.Ti'.

• ■ '.          144.2 ■■ X.l:: ■ ..<

'1--

Dedemâri' :.X;-:'r

:■ 144.2    7

Adâptbf.robinet..i:-,:-;Țj.777:7 '.'J1:'•:7;

.- :7    3.85 ■ ': 7 T. ■'

7,u"-         ; '.. 7 • ' - ' -X-,

Dedemâri :         .

i.        2.6.95 ;.:;;7

Cupla flirturi:■          'i'Ț       '71:: p '<          T.";i i/?’?' 7.

; ■ ■       5.8 -. ■’         "..

.7 .7:-:" 15.X

Dedemâri . 7X.77-.'

■■■7X/B7:.••••;- ■;

Mas curat Inâlt preș Aqtiatâk. .7. C-          7-7<:.- 7<-''b<'7

834.19  ■' . >7

■                                    l.'; ' - ■ ■                '

Dedeman XX;."'.’'

' , 834.19

Motbiinealta multifuncțională], „ i :f.;.'.7.’’:<.:: 7:7-77:,.7.: <7. i:-7:

966.78   .

7,           7? 1 ;:;7 ' .

Dedemâri        ■ '

966.78 .j; J

Ulei2TMIxRed Prorun.'.7 i■ .77, ;7 7;.'<-=

19.62     - X

■ < 7.7:: 7         2       -.

Dedernan ■

■<'   39.24 7

Vaselină tub Prorun     ■ '" 7-      J;-:." 7 A 7’„

•       9.85  7

X,.,:-.-'.-    2:.

Dedeman 7 ■ '". X;

19i72    "

Sn u t m otbeoa s ă profil căre i '. ri ■                Sj ?      ’ i

/   X.:-   36.8         .

X7' "■       -1' ■

Dedemâri

.77'- 35.8    . '

Ca p tă 1 e re cu fir. a utoc utJ     ' <: -                   ■■: :7 7:: ■'.<          \ '■-.:

65.52 '     ' •

7 ' ' ' 1 -.     .'X-'.

bedefrjâri'- ■ .--/ț

7 65.52

(Jlej ungere iaht Btirli... -,;-7? 77 7 :i''7:.,77<.:<:-<'.:<77 Z-bi'j :<'r

7;7     12.2 -f'

..y/lX' i 7- - 7 . ■■■■"■

Dedeman 7"' 77.7

12.2 -

Greblă PVC - 7'              ' .1'                          17

;"■■■■■      16.15'

...- ■/.=•■■ .7 3          ■' ■■■

Pedemân ■ 7

7 48;45 7 ■

Greblă 18D •          - .'. -.- X;;/.';.;< ’’<' :i..: " 7 ’77.:         -.îi. i i. 7~- ?"

'■ 16.61 • ■’■■■•■

-, - '■■■-■ ■      3 ..

P'eolemariX • ;

49.83

Sapa ForaJatâ ■? '7< . - ■ ii      Jiiii , .;;7~7--77.777 .7

.     ' 39.58 7    5 .

/ - 2 ' / ? ■ -■

Dădeman', -; ' X ■'

■:     : 79.16 7 ..:

Foarfecă crengi";; '...            '.'.7 ’          XXL77

7 96.67 .-X-, JX

;■                1 '        ■■

Dederriân .      7.

-.Nii' 96.67'

Foarfecă nicovală Grunmari7 7     ;      -7,--':;:; jyYXÎ-y ;;'7  ,7,

29.03

- ’.X '           1'..    . ' : ’

Dedemâri        .

.7'7' 29.03"     .

Topor forjat']; ;7.7 .7-'\<7’. 7::<:u7Â:'    ii f;:     V.■ <7-7 Xii 7'ni

.778.72 yL-.:,,,

7.77:'■' .     '1       ' !, ■ ■:'

Dedemâri - ■ y ,:7 7

78.72

Fierăstrău grădină i -"7       '■ i.ZiX'iriii'X 777:'’-'4- X i/.i'.Xiîi;

:       -38.26

,. / ...             2             ■' :

Dedeman. 77: in '

7 76.52

Seceră cu mâner’ 7i, ,7'7 "'.'ii: '- /i ii;.i'.Xi.‘X'ii!          'X

;   9.16        ■

'7' ••;. :■ r. 2 :.77.7

Dedemâri;- '"- ■' ;7 77

. .   -•18.32 ;

Fierăstrău tăiat crengi ; <. ’7'::          ■-:;iN-î

34.99 77 7, ;7

;77 7 2 ■-■ ;.x.

Dedemâri '■      '

.    ' 69,98'

Fără? metalic pentru grădină ' ,77 7:17’77"-7'77 7'7:71        ,i,;’

. 16.18 \ .

■"X ■ " 7-:2            :

Dedernan ' .    ,7

: ' ' ',32,'36: :

Plantatorbuib).’.; i.;j'.].X/i!.S:- .'. X-jn .n'nii

8.7     >■"

'y-'y-.,,   '.3

Dedeman    • . X?

■ 7: .26.1 7 7.

Furcă fler -., ; 7:'.,77 ; £■■ ■/;:              XXxiYYXiX-iXi-îî

50.29        -

■;      .;J             : g . ;         '

Deda mâni' f-;’7:'T

. " :7150,87. 7 :

Lopată zăpadă Arctica •   •:!.. , X 'XiiiiiX /i.:’ iiX;.: i.’.us 1 XÎy 7. 5

7-23,34

2           ,':J'

Dedemâri      . . .

i      46.68 -':;7

Coadă lopăta :■                : :’,T-<■ X ■' Xy7>,țțJ.." ț X/X-i: ii?ț

7 11.47 7         '

'     2    '\7.7;'

Dedenian ..

'   22.94     ■

Lopată cu coadă • .■ 7      ?;i;.\l'Xî

7 .         34.84      ■■■■ . -

7 4-              ■■

Dedemâri JX7':7

7<77i39,36';' '

Cazma cucoadă .    ■ ■i../’.-’.,.7.'X:'                    i i? fli'b

7    ■ '     34.8-1

■ 4..         777

Dedeman X'..'.    ‘

'   139.36'

Cheltuieli manoperă lutfari de cdristiuctle si amenajare Idetaliatl) :;ț>

:'r-.î0 -• . '

Achiziții - Calculatoare (detailat)) ; ; . ; X m ii 'ii       i;;'.       7 .'.

• r:.._.-V

0   7--

. r-J

Laptop Acer Aspire FȘ'S72G;J Intel CoreiSr6200Uj Merriofiă SiȘBy.Hppji

1TB, nVidia GeForce .            j 'r:.iX .Xi .'’        7.’J; ; 7

2465.9 ' .:■■■■'     '

7 '•      2

Fiaticb ■         ::

' •;   : 493Ț8      •

//< ^0

SistemDesktopÂsUSK31AN-RC005D     7:     ■ 7. i; >:\- '■:n77;

7 1122        7

<77        12’          ;

DES Logistic 7. :.X!.

;7'7 13464 <. '

Sistem Desktop PC Acer ÂTC1207~., ■   •; .;;{;/■ ■. --1'■i;:'=

:          2199.9 :\./.7:77

71    ■■■ i \..... ■

Flârico’           \7:.;:';!.-'

.4599.8  .7

- -■••

Laptop AS US Pro' Es Se ntiâls P2520JJ: ■: '7..7       s           : ■ X :7:X 7

2230 JX

4. t '    '■

DES Logistic: i’ i:7 ..'.

!7 7.8920 7,   .

< .*> ■■

^.'.7'^3.G;

Aciitzi tlji echipam ente cori e ctiyjtâțțXrauiere/ rți qijerrip rî; ca b 1 u'rj Ș ț

(detaliati)        X: ‘ :, - V:■ I.r•! i;■■'- '-zi'sf ’;n-.'j'nmFL■''ÎX:.; 7r-

■'■-■X.X7 ■■         ■"

b

Switch HP 1620-24G 7        :i ■'i I'7:7;■ 7m 7;

' .875.9 ’. 7-

■-7-7-7 7 • 1

Flănâo . - ‘7” :

■’i .875,9':

/ ■KAUFLAND ROMANIA


O


PLAN DE INVESTIT!!


Rahge ExfendenWrâlessTP-Linfc TL-WAS30RE N300Mbps;77; Ț; ‘ .1

■        .. 151.9' ..

CabiuVGA20m "                      7' ' 7'-. 7' 7-7'" 7/.

:'77".;162 ' • • - -

PrelungitarHania 30S35.-3 prize,‘3 m .                  7

< . '. .''■■■ 36.9    "

Adilztii - Software (detalăti) 4 1-                 ''.I .'

M Icrosoft Windows ,10 Home; 64 Hlt; EnglezaV LIcejităiOEI îSjlffHȚK

'      ■ -.-7   516 ;

Microsoft Wir.dows LOHarr.e, 32/64 .bit; Engleza; tlceHta OEM

539.9 •       .

Achiziții echipamente multimedia! (detaliat!)" '      :..;7?■'. 7

Videbprolector ASlJS B1M;WXGÂ, Wire)ess:;. t .7 ■"7:7.777 7. Ț77

2591.2     .    '

VidedproiactorBeoq MX5253D: ”<j;:       1                   ’

■ ■ :: .1 1860 ■■ ",.■

Altele 7 etc... (rog descrieți)/ ■■■'■''■                 - ■-:,;;7,.-77,; ,< : r'-i

Multifuncțional Jet Epson JTS1300, A3+"-          C'.:: -7.7.-7 Ir.;

1096.9

Copiator shârp mx-b201d . •„■ ,          7-’=■:      :f.p;? J; 77

:t . . 3726      .

Copia io r s hă rp a r6020d.+ alinte nta tor fa ta/v e rso 7. 7.; ; 7. ■

- 4d0i ■        , .

imprimanta laser âlb-riegru HR LaserJet Pro P1102/A4     ■" 1--7"-.'

■ '.. . 349.9 ./■:■ 7 ::

Ecran proiecție       .      -i           ; "7 .7..       yj-';              'ț;

■ 288 ■

Suport Video proiector            <•• ■■ *./ ' 7'■ 7 :7 7.

7 190 7, :.

MouseGeniusXscrbII Blâck.'LÎSB 7       ■ -.-. ’  77;7      7 ’ivo

29.9   .

Boxe Genius SP-U115 2.0,1.5W; USB    i     "                .7

.7 49.9' 7.'

Scanner portabil Iris IRIScăn Book 3/A4   . ‘             7i'?7;.7.7:J

<’Yi-    419,9          .

CHELTU1ELIMATERIALE-

ACHI2ITII OBIECTE DE INVENTAR       ’

Haiti slplanșe(detaliat!);-7.      7 ".77-777'77..77Y7

Mulaje (detailați) i                                     7"7 ’

Consumabile de tahbofafor (detsliati)';, 7’ .J.:f 7’r ,7,< 77-77'

Hârtie pentru fiipcfiărt,' 68 x 99cm, matematica, 20 coll/set, HERLIȚZ'

■        19 ■..7.''; .

Ha rtle pentru fiipcfiârt; veliria;-98 X.6Scm,"20 file,“ FRANKcN 7   :7(

-•       .    27l9

Rechizite (hârtie, pixuri,etc...J (detailați)// . 7''Y7

\ ■ r. <.<■              r..'

Set pentru 1 abia, FRANKEN Junior Llrie7;: '1       ; 7/■;7\77

Consumabile copiator sad printer (detaliat!)/ .. .    .:7        ii.:!

Cartuș Epson Ink Bottle \ ' Vwî/’i’r '      7 7":;f” . :!..’":,-e.

: " .        24.9 '■

Toner.HPCE2B5Â Negru1". 777/;-’"7 7"”: ?7’777','7;     17.7-7

. 1” •     . 379.9 7.'"...

M ateriale sp o rtîve (mln gi; sa I te 1 e; ef c7.):1 :. 7, ■ ?■7;/ Y-' ■ 7 7 -.     7'.

Minge handbal Humniel 77'      ,7.7'.-' .7-7 '-'7 ..y"-? '• 1 777

. '61.9' '

Minge.handbal Klpsta 7           7;'' ,:77.,.7V/7;' i/w.7'7 .h;

7          . 28.9 '           .

Minge fotbal Adldas' :        .;   !■-.-?           ’ 7;: ?i; .. "707 7/

■ ,.:’7      86.9    •       ■

Minge fotbal Klpsta ■'  7 '77.:7 77. 7 ?7.7■ H' 7;<:77>:~

7 7.67.9 C :: ;   '

Minge handbal Klpsta ■ .7.77;7 ■■■■'.      : 7 <77*;. 1i?-777,7

49.9          7

Tricou adldas Elf heS‘s7. 7: 1 ?’7 ,:;7 :.7'.A.         7;'.77;'::'7

• 74.9- . . 7 -

TricoufcțbaIKipsta    ;•           7:’’"f-7

•         37.9 ' . .

Tricou Kipsta fSOO

. 37.9 7

Tricou Adldas-'                       L/Ț,     ,7\ 7-      ='

■         - 50,9      .

Scara antrenament fotbal 7 ' :                         :!7"-77-i4 '::7V:

7          86.9 : ' 7 7-

Sort 1500Klpsta      7-7’. ' .7. .. 7 7 ■7/.7 ’7: ; 7717:77.7?.:=r'".’;r;i ‘i®

. ” 32.9 '   77

Sort Adldas .,;           ■■        . .777-'.7.7.7           7;” 7 '7

75.9            .

TreningAdidas fete L . ..     :7-          777.7,...': / ’ȘS;7:";; 7

119.9

TreningAdldasbalet!.    "/ ' •■..   7'717 ■.-■          .77-■'■77777;-

139.9       '.7'

Speed huurdle ....    7 '7.7.    7\'J .

"i .” ’   27.9    ' ' 7

Universal ho op 7' 7.   '. 7 : "7 .-77 1 7:                   ■7'77;7;,l

23.9 ’

Altele... etc.i. (rog descrieți) : ” .7.. . 17 7 ■.77 77: -'7:7

. . ' ■

FI Ipc ha rt magnetic, 68 xl05cm, FRÂNKEN XftraiLifie 5tân3â’rci;W-.^Șț

.339 :            .

Ta bla m ag ne tica ■» wh jtelioa rd,: 200x ’iobc mj FRÂ biK RN XSira l Llri e' ^7.7

469    ■■

Tabla magnetica-whitcboafd, 120x240cm;FRANkENX^talOne 7 .'

'        489' :          ■" ' - :

CHELTUIELI CU PERSONALUL 51 CADRELE DIDACTICE

Cursuri pregătire profesionala profesori.- ; 7 " 7; Ț..-.-. '7-:7"' 7.

Fond prenilere profesori (detailați) 7 ' - - :' :7 .. . ~ '■■7Ț;.;. .1

Servicii suplimentare personal para          ,'.‘7:! . '?■'          ■'

■ . .■. . - ;

Servicii suplimentare personal curățenie 7      ’ ;;.:7..7 ; 7.71

Servicii medicale : ' I 777 7:7.. 7"' V-'T.:       777        .7


.'A'"'Al' . 3 ’

Flanco? . '

455.7

■■    5 A       ?. •

DES Lbglstic

< A; 810

■v5          1 ’■ ■ ;

Flanco ..      .iA

184.5   1. ■

AA -.A ■;" ' A'.”.■■. ■

Si"'0   •• A

:*d.a:.. .. 12,          :: '

DES LogisticA-:

.A.;..6192?

A,-,.-, '   . 2A..A

flanco : AA..A:’

’ 1079.8; ' •

. '"A”' O’;.. A "■

'. A\ '..;.. 1-: ■' :          -

Flanco     A A

.i?‘. 2591.2 .

A. '< A" 3’" A

DES Logistic fc *

■-'5SS0. ' '

' ...A

o' ”■

;. ■ :         1         ■■ V.

Flanco,S       .-J. ■

'    .1996,9 ;J

■' a; ■.' i--..-

DES.Logistfc.’- fA Al

.-   3726

. i j: ■ ■

DES Logistic : l.A'

4401    .

.             X . L; ...

Flanco:    '1    /

'     349.9

: ■: -..4     .

DES Logistic .

1152 '■

■ ■’         4 .               .

DE5 Logistic'A A Ap

'■ J 760.

AAL A. .io.J

Flanco    .A. A

299       '

A;, /j./.. s:.

Flanco; .XiAA

.    399.2

AA;3-...'.;

Flapcbb iA A

•1259.7  ’

1AAAAAAAA.X': As

68499.35

A' : A. r.. ■ "

r■

A-:.

J ,z ?                  ;.Ă.

2              L'

DPAP     ••

■ A-: . 98 . J

• '.as

DPA?        ;A f.; . .

139.5 A

i; Lx

0 .:■.

:.<A;..:.-. îs ” '

DPAP     •   •• A

;A A 1185    .

6;        . t

A .. . 'Ei A ? ;A .

Flâhcd..:. 4< •;.! . ■:

A . : 199.2 A ;

Flancor

A 379.9   ■

A; A :0 ? ■ ?

■■; io

Decathfon .. . .’

. AAA&lsA -

4 ■ j: : 20' .

Decaih'ion.       ■; •=

.   '    '578,

Y?\' ’-’L ~

Detathibh' .V'PX -

■ 'A'434;S'-A

■ 10     A',-A

Decathlon       '...

679 :

■ aaio ■.. :■:■ ■-

Decathion' •.    ‘

■’=   .   499. ; ■ '.

. 15 .

becathfon’’s” A

1123.S A.

;.     15       .         '

Decâthîdrr

: 568.5

.     '..15 . L.

Decathlon

? ' ■'568.5 A'

:a-?-x; is .      ■

țjâcâthldn-A'-1    ' ’i1

. A 763.5 • 1

A'AaA :..4'A.A

Decathlon     ■ .A

34716

. •'         15 A. . ‘

Decaihlort

.   " 493.5 1 :A

15 ./ .A

Decathlon ' :

A.A.il38:5'A

' 15 A :

Decathldri         j

' 1798.5   ' ■

.. ;A- ■ 15

Decathlon. ■

2098.5 E'

. A. 12. ' /

Decathlon      ’ .

334.8     '

A -:i'         12 . ‘ '

Decathlon. ;•:/

28G.8 .   . ;

. .-. ■

1 .....

bPAP .

■ A 339    "

• ' 'A' îl . > ■J.

DPĂp'      .: . '•

5159 A’

A/:-   4 ■. A; ?.

DPAP.f .''A:../

"     . 1956 1

’JJÎ.                           :■                  îl

AA 21727.3 7.

o

A.X.; :x-. aa          1 r

[fa

XX X’

.-A-^X X

7,

ti r

a.:.; A'A'.y A;:
Programe de prevenire abandon școlar (Detaliati)

Fond proiecte activitati extracuriculare elevi

Fond de premiere elevi

Altele ... etc... (rog descrieți)


TOTAL GENERAL RON:

RON

90226.65

TOTAL GENERAL EUR (1 EUR =4.5 RON):

EUR

20050.36667
CHELTUIELI ACOPERITE DIN ALTE SURSE (DACA ESTE CAZUL)

RON

0

CHELTUIELI ACOPERITE DIN PREMIUL OLIMPIADELE K:

RON

90226.65
OLIMPIADELE KAUFLAND
rciiv i'uui. nmciiiRulaj țți

Toinl s

. Sold fii


canat ia oaia:

u>.uj.zuiu      rfti

tadalii:       09.05.2016

SC GIMNAZIALA RARES VODĂ PL   R082TREZ52I5007XXX014730

JUD. PRAHOVA. MUN. PLOIEȘTI

CONT

IBAN PLĂTITOR/

COD PLĂTITOR/ NUME PLĂTITOR/

DEBIT

CORESPONDENT

BENEFICIAR

BENEFICIAR BENEFICIAR

00

6101

R089BACX0000000940524004

26781002     ASOCIAȚIA ȘCOALA

,00

DE VALORI


,00

,00

,00


CREDIT COD      INDICATOR NR. REFER1NTA-

ANGAJAMENT ANGAJAMENT

ORDIN DE PLATApatruzecisicincimiileijOObani


PLĂTITOR

ȘCOALA GIMNAZIALA "RARES VODĂ "PLOIEȘTI

Cod de identificare fiscală

29168607

Adresa

PRAHOVA PLOIEȘTI VORNICUL BOLDUR 3

R082TREZ5215007XXX014730

Codul BIC

TREZROBU


Cod IBAN plătitor


Trezorerie operativa Municipiul PloieștiBENEFICIAR


Cod de identificare fiscală Cod IBAN beneficiar


La


(1)
PRIMĂRIA PLOIEȘTI


2844855


Cod program

0000000000


RO67TREZ52121370201XXXXXc/v sponsorizare Olompiadele K-CT.443 -Sc. Gimnaziala "Rares Vodă'NORMAL URGENT


JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFANȚUL VAS1LE ” PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2016 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2016 CF HCL 45/01.02.2016

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3,531.03

90.00

3,621.03

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3,531.03

24.90

3,555.93

CHELTUIELI CURENTE (coti 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3,531.03

24.90

3,555.93

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3,213.71

0.00

3,213.71

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 Ia 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,609.62

0.00

2,609.62

Salarii de baza

10.01.01

2,473.62

2,473.62

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

2.00

2.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

126.00

126.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatil

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

8.00

8.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Atte drepturi salariale in bani

10.01,30

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

604.09

0.00

604.09

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

411.93

411.93

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

12.99

12.99

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

135.03

135.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale

10.03.04

4.14

4.14

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

40.00

40.00

TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 ta 20.16+20.18 la 20.27+20,30)

20

299.00

24.90

323.90

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

258.00

0.00

258.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

5.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12.00

12.00

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

166.00

166.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

29.00

29.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, Internet

20.01.08

12.00

12.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

20.01.09

4.00

4.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

30.00

30.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03,01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 Ia 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectant!

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

15.00

24.90

39.90

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2016 CF HCL 45/01.02.2016

Influente (+/-)

Buget^s rocțiftifat \

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

/O.OQf

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15,00

24.90

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

0.00

tiv. \ 1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

'■'X <1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

^oo

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvolta re

20.10

o.W

Cârti, publicat!) si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

Consultanta sl expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

5.00

5.00

Protecția muncii

20.14

3.00

3.00

Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plat) pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20,16

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program Inundații pentru autoritatl publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea sl combaterea inundațiilor sl înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 Ia 20,24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturiior externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturiior interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tlchete cadou

20.27

0.00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.06+20.30.30)

20.30

17.00

0.00

17.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-vîata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri sj servicii

20.30.30

17.00

17.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 ta 30.03]

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

TJTLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

4dxfffl 4AxCft 4gxEfl IȚ-iEO AAxCft

59

18.32

18.32

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TJTLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTl Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

65.10

65.10

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56,15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

65.10

65.10

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

65.10

65.10

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

65.10

65.10

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică șl alte active corporale

71.01.03

65.10

65.10

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat șl de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2016 CF HCL 45/01.02.2016

Influente (+/-)

Buget recțifigat

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

/o.6b

/

Fj----<4

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

1

--IU—uMARIAN IONESCUCONTABIL SEF


ȘCOALA GIMNAZIALA” SFANȚUL VASILE” PLOIEȘTI


Anexa 5

Aprobat,

Viceprimar cu atribuții de primar,


LISTA

Obiectivelor de investiții pentru Școala Gimnaziala“Sfantul Vasile “ cu finanțare - sponsorizare Asociația Școala de Valori pe anul 2016

mii lei

Nr crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F

Valoare totala actualiz.

Valoare contract

Surse proprii

Credite bancare Interne

Credite bancare Externe

Alte surse constituite cf .legii

finanțate din :

Observații Alte surse

TOTAL BUGET

din care:

Sponsorizare

transf. bug.stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap. 65.02-71

65,10

65,10

INVATAMANT

TOTAL

65,10

65,10

din care :

C

Active fixe

65,10

65,10

1

Tabla interactiva cu videoproiector

65,10

65,10CONTABIL SEF,
ȘCOALA GIMNAZIALA „SFANȚUL VASILE”

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

In baza contractului nr. 200/06.05.2016 , Asociația Școala de Valori sponsorizează instituția noastra școlara cu suma de 20000 euro, suma calculata la cursul fix de 1 euro=4,5 lei, respectiv 90.000,00 lei .Utilizarea sumei care face obiectul prezentei sponsorizări , consta in respectarea intențiilor si obiectivelor programului „Olimpiadele Kaufland”(„program”), mai precis , sponsorizarea acordata are rolul de a deservi creșterea calitatii educației desfășurate in cadrul unitatii școlare.

Sponsorizarea se va acorda in transe de cate 50% din valoarea sponsorizării.

Prima transa a sponsorizării in cuantum de 10000 euro , suma calculata la cursul fix de 1 euro= 4,5 lei, respectiv 45.000,00 lei , se va acorda in perioada 16 aprilie- 11 mai 2016. Dovezile de utilizare a primei transe a sponsorizării conform documentației de raportare din anexa 4 la prezentul contract (bugetul proiectului de investitii)se face in interiorul perioadei 6 mai- 15 iunie2016.

Cea de-a doua transa a sponsorizării , respectiv 45.000,00 lei se va acorda in data de 30 iunie 2016- 7 iulie 2016. Dovezile de utilizare a celei de-a doua transe a sponsorizării conform documentației de raportare din anexa 4 la prezentul contract se face in perioada 1 octombrie- 21 octombrie 2016.

Conform Ordinului nr. 1661/2003 , solicitam majorarea bugetului de venituri si cheltuieli al instituției noastre , cu suma de 90,00 mii lei , conform anexei nr. l,dupa cum urmeaza :

Titlul II -Bunuri si servicii

Art 20.05.30 - alte obiecte de inventar                          = 24,90 mii lei

Titlul XII - Active nefinanciare

Art. 71.01.03 - Mobilier,aparatura birotica, si alte active corporale = 65,10 mii lei

Anexam in copie xerox : Contractul de sponsorizare , Planul de investiții -proiect (anexa 2), Bugetul proiectului de investiții (anexa 4), ordin de plata.

Alt. 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. Părțile contractante sunt

ASOCIAȚIA ȘCOALA. DE VALORI, cu sediul în București, Str. Ion Nistor, Nr. 2, Mezanin, .Ap, 1, Sector 3, înmatriculată în Registrul Asociațiilor și. fundațiilor cu nr-, 27/04.03.2010, C.I.F. R026781002, adresă de e-mail office@scoaladevalori.ro, având contul IBAN: R003BACX0000000940524000 deschis la Unicredit Țiriac Bank Sucursala București. -Sfântul Gheorghe, reprezentată legal prin'Ștefan Pălărie - Președinte, în calitate de SPONSOR

și

ȘCOALA GIMNAZIALA „SFANȚUL VAȘILE" PLOIEȘTI , cu sediul în Ploiești, bulevardul Republicii , nr. 145, județul Prahova , cod fiscal nr'. 29164800. adresă de e-mail ovidiu_free__masonry@yalioo.com, având contul bancar R019TREZ5215007XXX014506, reprezentată prin director- prof. drd. Ovidiu Marian Ionescu reprezentant legal, în calitate de BENEFICIAR

 • 1.2. Reprezentantul legal ăl BENEFICIARULUI atestă faptul că deține funcția necesară pentru prin semnarea prezentului contract.

PREAMBUL

Având îh vedere inițiativa SPONSORULUI de. a organiza o campanie intitulată „Olimpiadele Kaufland" în parteneriat cu KAUFLA-ND RQMANIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ având ca scop îmbunătățirea educației oferite preșcolarilor sau elevilor din cadrul Unităților de învățământ de Stat câștigătoare^.
„Olimpiadelor I<aufland"prin îndeplinirea condițiilor stabilite în Regulament.

Având în vedere disponibilitatea ambelor părțr, acestea au hotărât să încheie prezentul contract cu respectarea următoarelor clauze:

Arh 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1.     Obiectul prezentului contract constă în sponsorizarea Beneficiarului cu suma de 20000 euro, calculată la cursul de 4,5 lei, respectiv 90000 lei, sponsorizare care.se va acorda în 2. tranșe de câte 50% din valoarea .sponsorizării, acordarea celei de-a doua tranșe: fiind condiționată de îndeplinirea condițiilor stabilite în prezentul contract

 • 2.2.     Scopul prezentului contract, constă în utilizarea de către Beneficiar a sumei care face obiectai prezentei sponsorizări cu respectarea intențiilor' și obiectivelor programului "Olimpiadele Kaufland" ("program"), mai precis, sponsorizarea acordată Unității de învățământ are rolul de a deservi creșterea calității educației desfășurate în cadrul Unității de învățământ beneficiare.

Art. 3. VALOAREA CONTRACTULUI

 • 3.1.     Valoarea totală a sumei este de 20000 EURO, sumă calculată la cursul fix de 1 EURO- 4,5 lei, respectiv 90000 lei.

 • 3.2.     Prima tranșă a sponsorizării, in cuantum de 10000 EURO, sumă calculată la cursul fix de 1 EURO=4,5 lei, respectiv 45000 lei se va acorda în perioada 16 aprilie 2016-11 mai 2016.

 • 3.3.     Cea de-a doua tranșă a sponsorizării se va acorda în data de 30 iunie 2016 ■ 7 iulie 2016, sub condiția îndeplinirii condițiilor stabilite prin prezentul contract, în contul bancar menționat în datele de identificare ale Beneficiarului.
  ’-fLOlEȘ'


  • 3.4, Suma obiect al contractului va fi virată, în termen de 7 zile contractului, în contul nr ROI 9TREZ5215007XXX014506, deschis la Trezoreria numele Școala Gimnaziala „Sfanțul Vasile „Ploiești.

 • 3.5. Beneficiarul declară că este de acord ca suma de bani să fie virată în contul indicat anterior, neavând un alt cont pe numele său și asumându-și toate și orice inconveniente legate de acest aspect, precum și de imposibilitatea retragerii sumei de bani indiferent de motiv, Sponsorul fiind eliberat de orice obligație în sarcina sa în momentul debitării contului sau.

Art 4 DURATA CONTRACTULUI

 • 4.1, Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către cele două Părți si are o durată de 12 luni.

Prezentul contract poate fi prelungit prin acordul comun al Părților contractante, exprimat prin încheierea unui Act Adițional la prezentul Contract.


Art. 5 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 5.1. Obligațiile Beneficiarului:

Ulterior semnării prezentului contract, pe întreaga perioadă de desfășurare a prezentului contract, Beneficiarul se obligă să respecte următoarele :

Obligații cu privire la respectarea intențiilor și obiectivelor proiectului:

 • a) să utilizeze prima tranșă a sponsorizării conform documentației de raportare din Anexa nr. 4 la prezentul contract (bugetul proiectului de investiții).

 • b) să transmită Sponsorului planul de progres privind implementarea Planului de investiții aprobat de Sponsor conținut în Anexa nr. 2 la prezentul contract și dovezile de utilizare a primei tranșe a sponsorizării conform documentației de raportare din Anexa nr. 4 la prezentul contract (bugetul proiectului de investiții) , în interiorul perioadei 6 mai - 15 iunie 2016.

 • c) să pună la dispoziția Sponsorului orice documente suplimentare solicitate de către Sponsor în urma verificării documentelor indicate la punctul b), în termen de 7 zile de la transmiterea unei notificări în acest sens de către Sponsor;

Școala de

 • d)   să finalizeze implementarea Planului de investiție conținut în Anexa nr. 2 la prezentul contract, până la data de 1 octombrie 2016.

 • e)  să depună planul de progres privind implementarea

aprobat de Sponsor conținut în Anexa nr. 2 la prezentul contract și dovezile de utilizare a celei de~a doua tranșe a sponsorizării conform documentației din Anexa nr. 4 la prezentul contract, în perioada 1 octombrie - 21 octombrie 2016.

 • f)   să restituie Sponsorului sponsorizările primite, indiferent cărei tranșe a sponsorizării sunt aferente, în termen de 7 zile de la transmiterea de către Sponsor a unei notificări în acest sens, în eventualitatea în care sponsorizările acordate nu au fost utilizate exclusiv în vederea punerii în aplicare a planului de investiții aprobat de către Sponsor (Anexa nr. 2 la prezentul contract);

 • g) să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea Programului, logo-ului programului „Olimpiadele Kaufland", cel al Sponsorului, PRECUM ȘI cel al Partenerului implicat - Kaufland România, prin afișarea acestora pe website-ul deținut de Beneficiar, în termen de 30 zile de la semnarea prezentului Contract și pe întreaga perioadă de desfășurare a acestuia, într-un mod care să nu aducă prejudicii Programului menționat în Preambul și activității sponsorizate și care să nu aducă atingere bunelor moravuri și principiilor de ordine publică;

 • h) să trimită Sponsorului cel târziu la data de 15 decembrie 2016 materiale foto (un calup de 20 de fotografii) care sa ateste fie rezultatul proiectului de investiții (exemplu renovare, construcție, amenajare, etc...) fie susținerea activităților educaționale suplimentare susținute cu ajutorul fondurilor (poze cu participanții, profesorii, etc.. la activitățile educaționale organizate) cu obligația de a deține acordul de utilizarea al acestor poze de către toți cei prezenți în poze conform legislației în vigoare.

 • 5.2. Orice comunicare/notificare menționată în cuprinsul articolului 5.1 se va face la adresele de e-mail menționate la Art. 1.

 • 5.3. Obligațiile Sponsorului

  Sponsorul se obligă:
 • a) să predea Beneficiarului prima tranșă aferentă prezentului contract;


 • b) să nu urmărească/ direct .său indirect direcționarea activității Beneficiarului ce implică sumele de bani;

 • c) să verifice planul de progres privind implementarea Planului de investiții aprobat de Sponsor conținut în Anexa nr , 2 la prezentul contract și dovezile de utilizare a primei tranșe a sponsorizării conform documentației de raportare din Anexa nr<4 la prezentul contract (bugetul proiectului de investiții), transmise de către Beneficiar în termenele stabilite la art. 5.1. lit b);

 • d) să predea Beneficiarului cea de~a doua tranșă aferentă sponsorizării prevăzute, în măsura respectării obligațiilor impuse Beneficiarului pentru acordarea acesteia. înmăsura în care Sponsorul constată neîndeplinirea obligației asumate de Beneficiar prin art. 5.1. lit a) din prezentul, contract, nedepunerea planului de progres privind implementarea Planului de investiții aprobat de Sponsor conținut în Anexa nr. 2 la prezentul contract- sau a dovezilor, de utilizare a primei tranșe a sponsorizării conform documentației de raportare din Anexa nr, 4la prezentul contract (bugetul proiectului de investiții) .în interiorul termenului stabilit prin art,

 • 5.1. jit. b), sau neconformitatea planului de progres și a dovezilor de utilizare a primei tranșe, a sponsorizării eu proiectul de investiție aprobat de către Sponsor prin Anexa nr. 2 la prezentul contract, Sponsorul are dreptul de a refuza acordarea celei de-a doua tranșe a Sponsorizării prevăzute în prezentul contract;


 • e) să verifice planul de progres privind implementarea Planului de investiții aprobat de Sponsor conținut în Anexa nr. 2 la prezentul contract și dovezile de utilizare a celei de-a doua tranșe a sponsorizării conform documentației de. raportare din Anexa nr, 4 la prezentul contract (bugetul proiectului de investiții^ transmise de către Beneficiar în termenele stabilite Ia art 5.1.

lit. e);

 • f) să notifice Beneficiarul cu privire la orice acțiune de Verificare a respectării obligațiilor Beneficiarului, cu cel puțin 24. de ore înaintea efectuării verificări; -

 • g) să pună la dispoziția Beneficiarului la termen de o săptămână după semnarea contractului logo-urile menționate mai sus.

 • 5.4. Orice comUiucare/nbtificare menționată în cuprinsul articolului 5,3 se va face la
  Art6. DREPTURILE PĂRȚILOR

  • 6.1. Drepturile Beneficiarului

  Beneficiarul are următoarele drepturi:

  • a) să utilizeze sponsorizarea atingerii obiectivului acestuia;  condițiile prezentului Contract și în vederea


 • b) să utilizeze pe site-ul propriu mențiunea câștigării premiului aferent concursului Top Fruntași din cadrul ,,01impiadelbT Kaufland"

 • c) să solicite Sponsorului orice informații de care acesta ar putea dispune în vederea facilitării îndeplinirii obiectului, prezentului contract.


 • 6.2. Drepturile Sponsorului

Sponsorul are următoarele drepturi:

 • a) să solicite- menționarea prezentei sponsorizări pe website-ul deținut de Beneficiar, alături de numele și logo-ul Sponsorului și Partenerului, timp de 1 an de la începerea programului;

 • b) să solicite planurile de progres și dovezile de utilizare ale tranșelor sponsorizării aferente prezentului contract/ în termenele stabilite.prin prezentul contract;

 • c) să refuze acordarea celei de-a doua tranșe a. sponsorizării aferente prezentului


contract dacă se constată neîndeplinirea obligației asumate de Beneficiar prin art, 5,1. liț. a) dih prezentul contract, nedepunerea planului de progres și a dovezilor de utilizare a primei tranșe, a sponsorizării în interiorul termenului .stabilit prin art 5.1. Jft. b), sau neconformitatea planului de progres și a dovezilor de utilizare a, primei' tranșe a sponsorizării cu proiectul de investiție aprobat de către Sponsor prin Anexa nr. 2 Ia prezentul contract;

 • d) să solicite. Beneficiarului orice documente, necesare pentru verificarea

cheltuielilor efectuate de către Beneficiar din oricare din cele doua tranșe, ale sponsorizării acordate în conformitate cu dispozițiile prezentului contract; • e) sâ solicite și să obțină retumarea sponsorizărilor acordate

  lefjciaralui/inb’o


termen de 7 zile de transmiterea unei notificări Beneficiarului în acest sens, în

care sponsorizările acordate, nu au fost utilizate exclusiv în vederea punerii în aplicare a planului de investiții aprobat de către Sponsor (Anexa tir. 2 la prezentul contract).

Ari. 7 RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ


 • 7.1.     Părțile contractuale sunt, răspunzătoare pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare â obligațiilor asumate în prezentul contract.

 • 7.2.      în. eventualitatea în care una din părți nu își execută din culpă obligațiile, partea care și-a executat obligațiile sau declară că este gata să și le execute, are alegerea între a solicita executarea în. natură a obligațiilor sau plata de daune interese, în conformitate cu prevederile legale.

 • 7.3. în situația îh care, din motive obiective, independente de voința Sponsorului, acesta nu mai .este în măsură să. asigure transferul dreptului de’ proprietate asupra mijloacelor financiare prevăzute la art. 3.1, Beneficiarul mi are dreptul de a solicita daune-interese.

Art 8 ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 8.1.     Prezentul contract încetează la sfârșitul termenelor prevăzute*m art. 4

 • 8.2.     Contractul poate înceta prin acordul părților în acest sens.


 • 8.3.     în situația în care pe parcursul perioadei de desfășurare a prezentului contract,. Beneficiarul încetează să își îndeplinească obligațiile stipulate la. art. 5.1. sau execută obligațiile indicate într-un mod defectuos, contractul va fi încetat de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești, dacă în termen de 10 zile de la notificarea Sponsorului prin care solicită remedierea situației de către Beneficiar, Beneficiarul nu reia executarea obligațiilor menționate, fiind obligat întreaga sumă aferentă sponsorizării primită până în momentul notificării transmise de către Sponsor.

 • 8.4. în. cazul în care pe parcursul perioadei de desfășurare a prezentului contract,

Beneficiarul, execută obligațiile indicate intr-un mod .defectuos, Beneficiarul datorează daune-interese pentru orice prejudiciu adus. Sponsorului prin ueexecutarea/ executarea defectuoasă a obligațiilor indicate: de către Beneficiar.,Art. 9 CONFIDENȚIALITATE9,1, Părțile se obligă să respecte confidențialitatea datelor și informațiilor de bare iau cunoștință cu ocazia executării acestui contract și se angajează să nu facă declarații sau să întreprindă alte acțiuni in relațiile cu terții care să prejudicieze interesele celeilalte părți.

Art. 10 NOTIFICĂRI

 • 10.1.    îh accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este, valabil îndeplinită daca aceasta este-transmisă la sediile prevăzute la art 1.

 • 10.2.    în cazul în care notificarea/comunicarea va fi transmisă pe cale poștală, ea va lua forma unei scrisori recomandate ce se consideră a fi primită de destinatar în termen de 5 zile de la data la care a fost predată serviciului poștal.

 • 10.3.    în cazul în căre nb.tificarea/eomunfcarea Va fi sub formă de fax sau e-mail, comunicarea se consideră recepționăiă de destinatar în prima Zi lucrătoare subsecventă celei în care a fost expediată.

Art 11 FORȚA MAJORĂ

 • 11.1 Niciuna dintre părțile contractante nu răspund de neexecutarea la termen și/ sad de executarea în. mod necorespunzător ~ total sau parțial - a oricărei obligații care îi, revine în


baza prezentului contract, dacă neexecutarea său executarea necorespunzătoare â obligației respective a fost cauzată deforta majoră, așa cum este definită de lege.

 • 11.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 10 zile, producerea evenimentului și să ia toate, măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 • 11,3. Dacă în termen de 10 zile, de la producerea să, evenimentul menționat nu încetează, părțile au dreptul de a-și notifica încetarea de plin drept â prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți șă aibă dreptul Ia daune interese.

12.1 Părțile se obligă să.soluționeze pe cale amiabilă orie în legătură cu validitatea prezentului contract ori. rezultate din interpretarea/ executarea sad încetarea acestuia.

 • 12.2 în. cazul în care soluționarea pe cale amiabilă eșuează, părțile se vor. adresa instanțelor competente de la sediul Sponsorului.

Art 13 CLAUZE FINALE

 • 13.1     Modificarea prezentului, contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

 • 13.2    Prezentul contract, împreună cu orice acte adiționale sau anexe, fac parte, integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre .acestea, anterioară sau ulterioară încheieriilui.

 • 13.3     Părțile contractante declară că înainte de semnarea actului au citit personal cuprinsul acestuia, constatând că el corespunde voinței și condițiilor stabilite de comun acord.

 • 13.4    Prezentul contract este guvernat de legea română.

 • 13.5     Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, azi 06.05.2016, data semnării lui.

SPONSOR

ASOCIAȚIA "ȘCOALA DE VALORI"

BENEFICIAR

Școala Gimnaziala „Sfanțul Vasile"Ploiesti

Prin Președinte Ștefan Pălărie


Pr                    larian -Ionescu
Plan de investiții ~ proiect

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT LOCALITATE, JUDEȚ, ADRESĂ


Școala Gimnazială „Sfântul Bulevardul Republicii, nr. 145, PrahovaDIRECTOR UNITATE DE

ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT Nume, Prenume, Nr mobil, Adresă email


PERSOANĂ DE CONTACT (Dacă este alta decât directorul) (NUME, PRENUME, FUNCȚIA)


Profesor drd. Marian lonescu Ovidiu 0722654946, ovidiu_ffee_masonry@yahoo.com
DATE CONTACT

NUME PROIECT


PARTENERI (DACĂ ESTE CAZUL) (alte organizații-ONGuri, asociații părinți, alți agenți economici care sprijină proiectul, etc..)


DESCRIEREA PROBLEMEI IDENTIFICATĂ ÎN ȘCOALĂ/COMUNITATE


O ȘCOALĂ DE TRADIȚIE, CU VIITOR!


1 .In școala noastră, ca în toate școlile, de altfel, succesul unei lecții depinde de strategiile didactice și de materialele didactice utilizate. Ambele componente au caracter dinamic și necesită revizuiri și înnoiri permanente;

Pentru metodele de instruire, profesorii participă periodic la programe de formare. Materialul didactic, care se uzează moral foarte repede, ar trebui și el revizuit cel puțin la fel de des;

2. Elevii cu care lucrăm în anul 2016 sunt conectați permanent la mijloace modeme de instruire și sunt obișnuiți să primească informații pe toate canalele, vizual, auditiv, tactil.

3 .Un laborator modem de fizică sau de chimie, utilat la exigențele de ultimă oră, implică atât costuri foarte ridicate, cât și avize de funcționare, iar realizarea efectivă a unor experimente poate necesita instructaje de protecție pentru elevi;

4.Utilizarea tehnologiei în sala de clasă presupune ca profesorul să aducă și să instaleze un computer, să-l conecteze la videoproiector, să conecteze sistem audio,--•------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I operații care, uneori, consumă dimțimpȘț^yW leîției; .        . N wb

5.In școala noastră sălile de clasălsunt dotate cu videoproiectoare, fără sisteme audioA care/'<> ne permit doar utilizarea unor materiale./‘f statice, scheme, prezentări PowerPoint, imagini.

 • 6. Școala Gimnazială „Sfântul Vasile” este una dintre școlile foarte bune din învățământul prahovean, numărul familiilor care doresc sași înscrie copii la această școală este foarte mare, ceea ce face ca școala să se confrunte cu o acută lipsă de spațiu. Nu este posibilă realizarea unor cabinete specializate pentru disciplinele de învățământ.

 • 7. în era calculatoarelor, vrem să utilizăm la maxim potențialul IT, îmbunătățind sistemul de evaluare cu metode rapide și eficiente, care să ne furnizeze imediat nivelul asimilării cunoștințelor elevilor chiar în timpul derulării procesului instructiv, făcând posibilă remedierea deficiențelor constatate în chiar momentul constatării.

Ne dorim să transformăm toate sălile de clasă în laboratoare virtuale pentru oricare dintre disciplinele predate. Vrem ca accesul la mijloacele modeme de învățământ, la cele mai noi și eficiente materiale didactice, să fie facil și rapid. Ne dorim să putem realiza lecții interactive, atractive pentru elevii pe care îi avem în grijă. Vrem ca materialele-suport pe care le folosim în predare să fie cele mai reprezentative, cele mai sugestive, să asigure transferul complet și complex de informație. Vrem să creștem, la cotele oricăror exigențe, calitatea activității didactice pe care o desfășurăm.

Pentru aceasta, propunem:

PREZENTAREA SOLUȚIEI CE URMEAZĂ SĂ FIE FINANȚATĂ

 • 1) Dotarea a 12 săli de clasă cu table interactive, adică procurarea a 12 buc IQBOARD, pachet format din tablă interactivă IQBoard Light de cel puțin 79”+videoproiector + suport de perete pentru videoproiector;

 • 2) Montarea a 12 boxe, câte una pentru fiecare tablă interactivă;
4) Procurarea unui sistem de evaluare simultană cu 32 de telecomenzi, care vor facilita captarea rapidă a răspunsurilor elevilor și înregistrarea lor într-un catalog electronic. Pe baza acestora se vor putea întocmi rapoarte cu privire la evoluția colectivului de elevi și cu privire la nivelul de asimilare a cunoștințelor pe un segment didactic dat.

RELEVANȚA ACESTEIA PENTRU ȘCOALĂ/COMUNITATE


Problemele identificate mai sus, necesitatea „acordării” strategiilor didactice cu materialul didactic, sunt esențiale în viața școlii. Ne dorim să fim în primele rânduri, să facem educație de calitate și pentru aceasta avem nevoie de resurse materiale.

Instalarea tablelor interactive în sălile de clasă ne va permite să avem în orice moment resursele de ultimă oră, fără ca acest luciu să necesite suplimentare de fonduri.

Obiectiv #1:

îmbunătățirea bazei materiale a școlii cu mijloace multimedia performante care vor contribui la creșterea calității activității de instruire în unitatea școlară:

OBIECTIVELE PROIECTULUI (OBIECTIVE S.M.A.R.T. - Specifice, Măsurabile, Accesibile, Realiste și încadrate in Timp)


A)Instalarea a 12 table interactive cu accesoriile necesare (12 boxe audio și 12 laptopuri) în sălile de clasă. De acestea vor beneficia 870 de elevi și 42 de cadre didactice (adică elevii și profesorii care activează în localul din Bulevardul Republicii, nr 145; în școală mai sunt înscriși încă 488 de copii, preșcolari și elevi în ciclul primar și încă 13 cadre didactice, care activează în celelalte două localuri ale unității școlare; aceștia vor beneficia de proiect în anii școlari viitori). Termen calendaristic - 1 septembrie 2016 Indicator de realizare - existența echipamentelor în sălile de clasă

B) Sistem de evaluare rapidă cu 32 de telecomenzi. Acesta va fi utilizat la cele 15 colective de elevi din ciclul gimnazial și 12colective de elevi ai ciclului prim în localul principal al școlii.

Termen calendaristic : 12 septembrie Indicator de realizare - existența dispozitivului și evidența utilizării acestuia

Cl


Obiectiv #2:

Instruirea cadrelor didactice în vederea utilizării acestor echipamente la cote maxime. Vor fi inițial instruite un număr restrâns de cadre didactice (s-au oferit volutar, deocamdată, 2 cadre didactice). Instruirea se va realiza de către furnizor. Ulterior, se va realiza instruirea tuturor cadrelor didactice. Acest obiectiv nu implică costuri, programele de instruire se vor realiza pe bază de voluntariat. Vor fi instruite până la începutul anului școlar următor cel puțin 35 de profesori și învățători care au baza în unitatea noastră. Termen calendaristic - 10 septembrie 2016 Indicator de realizare - procese verbale întocmite în ședințele de instruire (instruire inițială a voluntarilor de către furnizor și instruirea celorlalte cadre didactice de către voluntari)

Obiectiv #3:

Popularizarea performanțelor obținute în comunitate pentru creșterea prestigiului unității școlare. Ne propunem:

 • -  Publicarea unui articol în presa locală în care vom descrie programul “Olimpiadele K” și efectele benefice ale participării la program asupra școlii noastre

Termen calendaristic - 22 aprilie 2016 Indicator de realizare - apariția articolului

Valorificarea beneficiilor obținute în cadrul Simpozionului național “Optimizarea procesului de învățământ” organizat de școala noastră, ajuns la a X-a ediție ;

Termen calendaristic - termen februarie 2017, la următoarea ediție

Indicator de realizare - prezentarea, în referate individuale, a modelelor de lecții în care se utilizează tehnologia instalată

 • -  Evidențierea modului în care programul “Olimpiadele K” va influența activitatea

o-


MIA J

copiilor în școala noastră la părinții. Responsabilizarea elevilor pentru buna întrețin&g a echipamentelor ce vor fi instllagk Termen calendaristic - iuniA^b^L<’T"^i^ prima ședință cu părinții din anu^^olȘi:;''?^; 2016-2017)

Indicator de realizare - procesele verbale de la ședințele cu părinții.

BENEFICIARII PROIECTULUI (POT FI ELEVI, PROFESORI, PĂRINȚI, COMUNITATE) - detalia# cum anume beneficarii se vor bucura de implementarea proiectului de investiție

Implementarea acestui proiect ar1 crește considerabil gradul de satisfacție pentru toți actorii implicați în procesul instructiv-educativ:

Elevii

-vor avea la dispoziție materiale atractive, care le vor stârni interesul și le vor stimula motivația pentru activități de învățare;

-vor avea la dispoziție și acasă materialele utilizate în clasă, adică maculatoarele lor vor depăși limitele unui caiet, devenind parte a celei mai vaste surse de informare -Intemetul;

-vor avea posibilitatea să interacționeze atât cu profesorul, cât și cu colegii săi, în demersul realizat pentru descoperirea cunoștințelor ce urmează a fi asimilate;

-vor beneficia de lecții modeme, în care tehnologia secolului XXI este prezentă permanent, fiind astfel bine pregătiți pentru viața de adult, într-o lume super tehnologizată; -vor înțelege mai bine cum pot utiliza calculatorul

pentru propria dezvoltare, prin activități de instruire.

Profesorii:

-vor avea acces facil și rapid la mijloace modeme de învățământ, care vor îmbogăți calitatea lecțiilor predate;

-vor putea să organizeze procesul instructiv educativ diferențiat, în raport direct cu posibilitățile fiecărui elev;

-vor putea utiliza în clasă fișe de lucru pe care nu le vor mai tipări pentru fiecare elev;

-vor putea realiza evaluarea rapidă a elevilor unui colectiv, scurtând timpul între aplicarea unui test și comunicarea rezultatelor, făcând


CX
posibilă ameliorarea rapidă a defici^^or^^ constatate;                         L (

-vor putea prezenta elevilor experimente virtuale, filme ilustrative, scheme aiurate, care vor putea fi înnoite permanent, fară^ y '. costuri suplimentare.


Părinții:

-vor fi mulțumiți să constate îmbunătățirea rezultatelor școlare ale copiilor;

-vor fi informați sistematic în legătură cu evenimetele din viața școlii;

-vor avea acces la materialele auxiliare folosite în clasă, vor înțelege mai bine care sunt standardele care trebuie atinse și își vor putea ajuta mai bine copiii în pregătirea temelor.


Școala:

-va avea un aspect modem;

-prestigiul școlii va crește în comunitate.


PLANUL DE INVESTIȚII


DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR


CALENDARUL DE IMPLEMENTARE


Nume activitate

(CE?)


Descriere activitate (CUM?)


Calendar implementare

(CÂND?)


Elaborarea Planului de investiție


Elaborarea Bugetului de investiție


-Identificarea problemelor și stabilirea priorităților -Convocarea Consiliului Profesoral și alegerea, prin vot, a problemei ce urmează a fi soluționată -Decizia Consiliului de Administrație -Elaborarea Planului de investiție -Identificarea tipurilor de materiale ce urmează a fi procurate,


16-31 martie

2016


16-31 martie

2016

studii de piață,     F*

informare 1*

asupra prețurilor \

* x

cfc y^/npȚXiV.^

Revizuire

Revizuirea și corectarea eventualelor erori în elaborarea Pianului de investiții și a Bugetului de investiții

31 martie

2016

Studierea ofertelor pieței

-Colectarea ofertelor în vederea alegerii celei mai avantajoase

1-15 aprilie 2016

Contractul

Semnarea contractului, primirea primei tranșe, de 50% din premiul acordat

16 aprilie 2016-

6 mai 2016

Implementare

Alegerea furnizorului, pe baza ofertelor colectate Demararea lucrărilor

6 mai 2016-

15 iunie 2016

Primul raport

Realizarea Raportului privind evoluția lucrărilor

16-29 iunie

2016

A doua tranșă

Primirea celei de-a doua tranșe, de 50% din premiul acordat

30 iunie 2016

Finalizare

Finalizarea lucrărilor

1 iulie 2016 -
Instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea dispozitivelor instalate Prezentarea Raportului fmal asupra implementării proiectului „O Școală de tradiție,cu viitor!”_______

1-21 octombrie 2016RESURSELE NECESARE RESURSE UMANE RESURSE MATERIALE


Resurse umane:

 • -   Până la începutul anului școlar viitor fiecare cadru didactic va fi instruit în legătură cu modul de funcționare al echipamentelor instalate, iar instruirea se va realiza cu contribuția voluntarilor din unitate;

 • -  Lucrările de instalare vor demara încă din luna mai 2016 și se vor derula pe parcursul vacanței de vară. Instalarea va fi realizată de specialiști, a căror activitate va fi asigurată de firma furnizoare (ofertele pe care deja le avem la sfârșitul lunii martie includ manopera instalării gratuită). Reparațiile necesare în sălile de clasă după instalarea echipamentelor se va realiza cu personalul nedidactic al școlii, odată cu igienizarea spațiilor școlare, în perioada vacanței de vară.

Resurse materiale:

 • -   Materialele necesare reparațiilor vor fi asigurate de Asociația de părinți Școala „Sfântul Vasile”.

  IMPACT ȘI REZULTATE PROPUSE


în Școala Gimnazială „Sfântul Vasile” sunt înscriși 1258 de copii, 103 preșcolari, 715 elevi în ciclul primar, 440 elevi în ciclul gimnazial. Aceștia sunt îndrumați de 55 de cadre didactice, 5 educatoare, 22 de învățătoare și 22 de profesori, din care 49 sunt titulari, 44 au gradul didactic I, cu o media de vârstă de 42 de ani.
Școala Gimnazială „Sfântul Vafjg'fq dintotdeauna printre cele mai b municipiul Ploiești. Nu întâmplata primit în anul 2010 Diploma de fiind singura unitate gimnazială cu distincție din orașul nostru.

Implementarea acestui proiect va crea oportunități noi de a dovedi că suntem în topul școlilor cu cele mai bune rezultate. Vom crește calitatea învățământului în școala noastră prin modernizarea și eficientizarea metodelor de lucru cu elevii și îi vom stimula să se autodepășească permanent.

Mulțumim organizatorilor pentru minunata idee de a propune o asemenea competiție între școli. Principalii beneficiari, copiii, au câștigat foarte mult prin variatele activități organizate în cadrul Programului „Olimpiadeel k”, și vor mai câștiga o dată prin utilizarea premiului obținut.


Director - profesor drd. Marian Ionescu OvidiuDirector adjunct - profesor Danilof Anca
’AHOV *
Consiliul de administrație,

Președinte                     Ni

, Marian tonescu Qvidiu - directorJjV^V^\j\

Membrii

Danilof Anca- director adj ■Brejan Maria - profesor-inv. PrimarConsiliul de administrație, >

Președinte

Marian lonescu Ovidiu - director

Membrii

Danilof Anca- director adj <


Taga Roxana -profesor

Mindrîcel La eram i oara- profesor


Pana Tatiana- profesor


Brejan Maria - profesor inv. Primar

MarinCristina - profesor inv. Primai

A-.

. ’*£


KAUFLAND ROMANIAPLAN DE INVESTIȚIIȘCOALA DE VALORI


•5

3


CATEGORIE CHELTUIELI


Produs / Servicii


Cost per produs/ serviciu


Cost per produs / serviciu


Eventual Nume furnizor


COST PREVIZ1ONAT


COST REALIZAT


NUMĂRUL DOCUMENTULUI FISCAL DOVEDITOR


DIFERENȚAms630st + suport perete+cablurltabla Interactiva '


tehnologie electromagnetica, diagonala activa min 200cm,


simbolurilor matematice, scrierea de mana, permite ' înregistrări video, audio, rularea de aplicații educaționale,


noi capitole in galerie, adaugare de elemente;Posibilitatea


șalvarii documentelor lucrate in pdf, ppț, html, glf, tlf, png.


word, excel, power polnt posibilitatea trimiterii lecțiilor pe


email sau prlntarea lor. Update-urlle la versiuni superioare-


va fi gratuita, furnizorul trebuie sa ouna fa dispoziție toate informațiile legate de pagina de download a producătorului


pentru o mal buna accesa bl lltate la informații; ddașemenea


se dorește Integrarea smarphonurljor sl a tabletelor In


aplicația tablei interactive. Softul va fi in limba romana, dar


si in alte limbi de circulație tnternationala.-Vldeoprolectorul


se va monta pe perete deasupra tablei Interactlve.short throw, rezoluție min XGA, contrast min 13000:1,conexiune


telecomenzi, portabil care asigura o evaluare rapida a elevilor, Răspunsurile sunt captate prin Intermediul telecomenzilor si înregistrate Intr-un catalog electronic, de unde se pot extrage rapoarte .cu privire ta evoluția


elevulul/clasei/ nivelul de înțelegere al Informațiilor .


Laptopurl Laptop Le novo IdeaPad 100-14 cu procesor


Intel* Celeron* Dual-Core~ N2840 2.16GHz, 14", 2GB,


KAUFLANDROMANIA


PLAN DE INVESTIȚII


SCOAIA DE VALORIConsiliul de administrație,

.Președinte

Marian lonescu Ovidiu - directorTaga Roxana -profesor


Pana Tatiana- profesor

OLIMPIADELE KAUFLAND


PLAN DE INVESTIȚII

ORDIN DE PLATA Nr

LEI, adică '

131

PLATITI

45.000

patruzecisicincimiilei'


PLĂTITOR Cod de identifica

ȘCOALA CiIMN SFANȚUL VASILE

re fiscală

29164800

Adresa

PLOIEȘTI BD REPUBLICE NR 145

R019TREZ5215007XXX014506

Codul BIC

TREZROBU


Cod IBAN plătitor


Trezorerie operativa Municipiul Ploiești

De la

Indicator

0000000000

BENEFICIAR


Cod de identificare fiscală Cod IBAN beneficiar


La


(172)


PRIMĂRIA PLOIEȘTI


2844855


RO67TREZ52121370201XXXXX


Codul BIC

TREZROBUSPONSORIZARE ȘCOALA SF VASILE - ASOC SC DE VALORI
Semnătura


Tipul transferului
17/05/20


JUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT" DUMBRAVA MINUNATA"


ANEXA


BUGET PE ANUL 2016 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2016 CF HCL 45/01.02.2016

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

957.56

90.00

1,047.56

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

957.56

62.00

1,019.56

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

957.56

62.00

1,019.56

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

844.13

0.00

844.13

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 fa 10.01.16 +10.01.30)

10.01

693.43

0.00

693.43

Salarii de baza

10.01.01

679.13

679.13

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

1.30

1.30

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

8.00

8.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la tocul de munca

10.01.15

5.00

5.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02,30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la st de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

150.70

0.00

150.70

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

100.80

100.80

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

4.20

4.20

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

34.00

34.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.20

1.20

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

10.50

10.50

TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 ia 20.27+20.30)

20

113.43

62.00

175.43

Bunuri si servicii (cod20,01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

99.93

0.00

99.93

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

1.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

26.00

26.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

40.00

40.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8.00

8,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5.00

5.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

20.01.09

0.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

19.93

19 93

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.50

0.00

0.50

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectând

20.04.04

0.50

0.50

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

9.50

62.00

71.50

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2016 CF HCL 45/01.02.2016

Influente (+/-)

Buget 1. rectificată a

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.50

/S/tf.50

Alte obiecte de inventar

20.05.30

9.00

62.00

Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

<< | Aoo1.

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

1

o&h

Deplasări în străinătate

20.06.02

NK o.bo "

Materiale de laborator

20.09

VVp-oo

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00 *

Consultanta sl expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

1.50

1.50

Protecția muncii

20.14

2.00

2.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale Ia realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare Infrastructura program Inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea sl combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 Ja 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichet» cadou

20.27

0.00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20,30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-vîata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedinteiui/Fondui conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri sl servicii

20.30.30

0.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30}

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 60.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL Vii ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02}

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent) si recuperate In anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

28.00

28.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

28.00

28.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

28.00

28.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30}

71.01

0.00

28.00

28.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente sl mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

28.00

28.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01}

71.02

0,00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social ai societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2016 CF HCL 45/01.02.2016

Influente

(+/-)

Buget rectificat

_____

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0x00 / . ..

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

/

1


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF .


Prof. Ghinoiu Nicoleta

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT “DUMBRAVA MINUNATA”

Anexa G

Aprobat,

Viceprimar cu atribuții de primar,


CF:29170380

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

LISTA

Obiectivelor de investiții pentru Grădiniță cu PP “Dumbrava Minunata” cu finanțare - sponsorizare Asociația Școala de Valori pe anul 2016


DIRECTOR,


CONTABIL SEF


Prof. G Iii noi u Nicoleta


Tamas Livia


transf.

bug.stat


GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATA”

CF-.29170380

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

In baza contractului nr. 413/04.05.2016, Asociația Școala de Valori sponsorizează instituția noastra școlara cu suma de 20000 euro, suma calculata la cursul lix de 1 euro=4,5 lei, respectiv 90.000,00 lei .Utilizarea sumei care face obiectul prezentei sponsorizări , consta in respectarea intențiilor si obiectivelor programului „Olimpiadele Kaufland”(„program”). mai precis , sponsorizarea acordata are rolul de a deservi creșterea calitatii educației desfășurate in cadrul unitatii școlare.

Sponsorizarea se va acorda in transe de cate 50% din valoarea sponsorizării.

Prima transa a sponsorizării in cuantum de 10000 euro , suma calculata la cursul fix de 1 euro= 4,5 lei, respectiv 45.000,00 lei , se va acorda in perioada 16 aprilie- 11 mai 2016. Dovezile de utilizare a primei transe a sponsorizării conform documentației de raportare din anexa 4 la prezentul contract (bugetul proiectului dc investitii)se face in interiorul perioadei 6 mai- 15 iunie2016.

Cea de-a doua transa a sponsorizării , respectiv 45.000,00 lei se va acorda in data de 30 iunie 2016- 7 iulie 2016. Dovezile de utilizare a celei de-a doua transe a sponsorizării conform documentației de raportare din anexa 4 la prezentul contract se face in perioada 1 octombrie- 21 octombrie 2016.

Conform Ordinului nr. 1661/2003 , solicitam majorarea bugetului de venituri si cheltuieli al instituției noastre , cu suma de 90,00 mii lei , conform anexei nr. 1 .după cum urmeaza :

Titlul II -Bunuri si servicii

Art 20.05.30 - alte obiecte de inventar                          = 62 mii lei

Titlul XII - Active nefinanciare

An. 71.01.03 - Mobilier.aparatura birotica, si alte active corporale = 28 mii lei

Anexam in copie xerox : Contractul de sponsorizare , Planul de investiții -proiect (anexa 2), Bugetul proiectului de investiții (anexa 4).
Art. 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. Părțile contractante sunt:


ASOCIAȚIA ȘCOALA DE VALORI, cu sediul în București, Str. Ion Nistor, Nr. 2, Mezanin, Ap. 1, Sector 3, înmatriculată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 27/04.03.2010, C.I.F. R026781002, adresă de e-mail office@scoaladevalori.ro, având contul 1BAN: R003BACX0000000940524000 deschis la Unicredit Țiriac Bank Sucursala București -

Sfântul Gheorghe, reprezentată legal prin Ștefan Pălărie - Președinte, în calitate de SPONSOR

și

Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată, cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Ari nul ui.nr. 2 , cod fiscal nr. 29170380 adresă de e-mail dumbrava_min_ploiești@yahoo.com, având contul 1BAN ROI 7TREZ5215007XXX014736, reprezentată prin Director prof. Ghinoiu Nicoleta reprezentant legal, în calitate de BENEFICIAR


 • 1.2. Reprezentantul legal al BENEFICIARULUI atestă faptul că deține funcția necesară pentru prin semnarea prezentului contract.

PREAMBUL

Având în vedere inițiativa SPONSORULUI de a organiza o campanie intitulată „Olimpiadele Kaufland" în parteneriat cu KAUFLAND ROM ANI A SOCIETATE ÎN

COMANDITĂ având ca scop îmbunătățirea educației oferite preșcolarilor sau elevilor din

cadrul Unităților de învățământ de Stat câștigătoare.


Având în vedere dorința SPONSORULUI de a contribui la îmbunătățirea educației Unităților de învățământ prin oferirea unor sume de bani, pentru fiecare Unitate Școlară care a îndeplinit condițiile prevăzute în Regulament.

Având în vedere dorința și eligibilitatea BENEFICIARULUI de a participa la Programul „Olimpiadelor Kaufland"prin îndeplinirea condițiilor stabilite în Regulament.

Având în vedere disponibilitatea ambelor părți, acestea au hotărât să încheie prezentul contract cu respectarea următoarelor clauze:

Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI


 • 2.1.     Obiectul prezentului contract constă în sponsorizarea Beneficiarului cu suma de 20000 euro, calculată la cursul de 4,5 lei, respectiv 90000 lei, sponsorizare care se va acorda în 2 tranșe de câte 50% din valoarea sponsorizării, acordarea celei de-a doua tranșe fiind condiționată de îndeplinirea condițiilor stabilite în prezentul contract.

 • 2.2.     Scopul prezentului contract constă în utilizarea de către Beneficiar a sumei, care face obiectul prezentei sponsorizări cu respectarea intențiilor și obiectivelor programului "Olimpiadele Kaufland" ("program"), mai precis, sponsorizarea acordată Unității de învățământ are rolul de a deservi creșterea calității educației desfășurate în cadrul Unității de învățământ beneficiare.

Art. 3. VALOAREA CONTRACTULUI


 • 3.1.     Valoarea totală a sumei este de 20000 EURO, sumă calculată la cursul fix de 1 EURO= 4,5 lei, respectiv 90000 lei.

 • 3.2.     Prima tranșă a sponsorizării, în cuantum de 10000 EURO, sumă calculată la cursul fix de 1 EURO=4,5 lei, respectiv 45000 lei se va acorda în perioada 16 aprilie 2016-11 mai 2016, în contul bancar menționat în datele de identificare ale Beneficiarului.

 • 3.3.     Cea de-a doua tranșă a sponsorizării se va acorda în data de 30 iunie 2016 - 7 iulie 2016, sub condiția îndeplinirii condițiilor stabilite prin prezentul contract, în contul bancar menționat în datele de identificare ale Beneficiarului.

 • 3.4.     Suma obiect al contractului va fi virată, în termen de 7 zile de la semnarea

contractului, în contul IBAN R017FREZ5215007XXX014736, deschis la TREZORERIA
indicat anterior, neavând un alt cont pe numele său și asumându-și toate și orice inconveniente legate de acest aspect, precum și de imposibilitatea retragerii sumei de bani indiferent de motiv, Sponsorul fiind eliberat de orice obligație în sarcina sa în momentul debitării contului sau.

Alt. 4 DURATA CONTRACTULUI


 • 4.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către cele două Părți si are o durată de 12 luni.

Prezentul contract poate fi prelungit prin acordul comun al Părților contractante, exprimat prin încheierea unui Act Adițional la prezentul Contract.

Art. 5 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 5.1. Obligațiile Beneficiarului:

Ulterior semnării prezentului contract, pe întreaga perioadă de desfășurare a prezentului contract, Beneficiarul se obligă să respecte următoarele :

Obligații cu privire la respectarea intențiilor și obiectivelor proiectului:

 • a) să utilizeze prima tranșă a sponsorizării conform documentației de raportare din Anexa nr. 4 la prezentul contract (bugetul proiectului de investiții).


 • b) să transmită Sponsorului planul de progres privind implementarea Planului de investiții aprobat de Sponsor conținut în Anexa nr. 2 la prezentul contract și dovezile de utilizare a primei tranșe a sponsorizării conform documentației de raportare din Anexa nr. 4 la prezentul contract (bugetul proiectului de investiții) , în interiorul perioadei 6 mai - 15 iunie 2016.

 • c) să pună la dispoziția Sponsorului orice documente suplimentare solicitate de către Sponsor în urma verificării documentelor indicate la punctul b), în termen de 7 zile de la transmiterea unei notificări în acest sens de către Sponsor;

 • d) să finalizeze implementarea Planului de investiție aprobat de Sponsor
Praf. GHINOIU NICOLETA

■----------- S n *

I “zJ rw =r \ 9 V.‘r

e)


să depună planul de progres privlnd implementarea Planului de investiții

aprobat de Sponsor conținut în Anexa nr. 2 la prezentul contract și dovezile de utilizare a celei de-a doua tranșe a sponsorizării conform documentației din Anexa nr. 4 la prezentul contract, în perioada 1 octombrie - 21 octombrie 2016.

 • f) să restituie Sponsorului sponsorizările primite, indiferent cărei tranșe a sponsorizării sunt aferente, în termen de 7 zile de la transmiterea de către Sponsor a unei notificări în acest sens, în eventualitatea în care sponsorizările acordate nu au fost utilizate exclusiv în vederea punerii în aplicare a planului de investiții aprobat de către Sponsor (Anexa nr. 2 la prezentul contract);

 • g) să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea Programului, logo-ului programului „Olimpiadele Kaufland", cel al Sponsorului, PRECUM ȘI cel al Partenerului implicat - Kaufland România, prin afișarea acestora pe website-ul deținut de Beneficiar, în termen de 30 zile de la semnarea prezentului Contract și pe întreaga perioadă de desfășurare a acestuia, într-un mod care să nu aducă prejudicii Programului menționat în Preambul și activității sponsorizate și care să nu aducă atingere bunelor moravuri și principiilor de ordine publică;

 • h) să trimită Sponsorului cel târziu la data de 15 decembrie 2016 materiale foto (un calup de 20 de fotografii) care sa ateste fie rezultatul proiectului de investiții (exemplu renovare, construcție, amenajare, etc...) fie susținerea activităților educaționale suplimentare susținute cu ajutorul fondurilor (poze cu participanții, profesorii, etc.. la activitățile educaționale organizate) cu obligația de a deține acordul de utilizarea al acestor poze de către toți cei prezeriți în poze conform legislației în vigoare.

 • 5.2. Orice comunicare/notificare menționată în cuprinsul articolului 5.1 se va face la adresele de e~mail menționate la Art. 1.

 • 5.3. Obligațiile Sponsorului

Sponsorul se obligă:

 • a) să predea Beneficiarului prima tranșă aferentă sponsorizării prevăzute la semnarea
sumele de bani;

 • c) să verifice planul de progres privind implementarea Planului de investiții: aprobat de Sponsor conținut în Anexa nr. 2 la prezentul contract și dovezile de utilizare a primei tranșe a sponsorizării conform documentației de raportare din Anexa nr, 4 la prezentul contract (bugetul proiectului de investiții), transmise de către Beneficiar în termenele stabilite la art. 5.1. lit. b);

 • d) să predea Beneficiarului cea de-a doua tranșă aferentă sponsorizării prevăzute, în măsura respectării obligațiilor impuse Beneficiarului pentru acordarea acesteia. în măsura în care Sponsorul constată neîndeplinirea obligației asumate de Beneficiar prin art. 5.1. lit. a) din prezentul contract, nedepunerea planului de progres privind implementarea Planului de investiții aprobat de Sponsor conținut în Anexa nr. 2 la prezentul contract sau a dovezilor de utilizare a primei tranșe a sponsorizării conform documentației de raportare din Anexa nr. 4 la prezentul contract (bugetul proiectului de investiții) în interiorul termenului stabilit prin art.

 • 5.1. lit. b), sau neconformitatea planului de progres și a dovezilor de utilizare a primei tranșe a sponsorizării cu proiectul de investiție aprobat de către Sponsor prin Anexa nr. 2 la prezentul contract, Sponsorul are dreptul de a refuza acordarea celei de-a doua tranșe a sponsorizării prevăzute în prezentul contract;

 • e) să verifice pianul de progres privind implementarea Planului de investiții aprobat de Sponsor conținut în Anexa nr. 2 la prezentul contract și dovezile de utilizare a celei de-a doua tranșe a sponsorizării conform documentației de raportare din Anexa nr. 4 la prezentul contract (bugetul proiectului de investiții), transmise de către Beneficiar în termenele stabilite la art. 5.1. lit. e);

 • f) să notifice Beneficiarul cu privire la orice acțiune de verificare a respectării obligațiilor Beneficiarului, cu cel puțin 24 de ore înaintea efectuării verificări;

 • g) să pună la dispoziția Beneficiarului la termen de o săptămână după semnarea contractului logo-urile menționate mai sus.

 • 5.4. Orice comunicare/notificare menționată în cuprinsul articolului 5.3 se va face la adresele de e-mail menționate la Art. 1.


Art.6. DREPTURILE PĂRȚILOR
Beneficiarul are următoarele drepturi:

 • a) să utilizeze sponsorizarea în condițiile prezentului Contract și în vederea atingerii obiectivului acestuia;

 • b) să utilizeze pe site-ul propriu mențiunea câștigării premiului aferent concursului Top Fruntași din cadrul „Olimpiadelor Kaufland"

 • c) să solicite Sponsorului orice informații de care acesta ar putea dispune în vederea facilitării îndeplinirii obiectului prezentului contract.

 • 6.2. Drepturile Sponsorului

Sponsorul are următoarele drepturi:

 • a) să solicite menționarea prezentei sponsorizări pe website-ul deținut de Beneficiar, alături de numele și logo-ul Sponsorului și Partenerului, timp de 1 an de la începerea programului;

 • b) să solicite planurile de progres și dovezile de utilizare ale tranșelor sponsorizării aferente prezentului contract, în termenele stabilite prin prezentul contract;


 • c) să refuze acordarea celei de-a doua tranșe a sponsorizării aferente prezentului contract, dacă se constată neîndeplinirea obligației asumate de Beneficiar prin art. 5.1. lit. a) din prezentul contract, nedepunerea planului de progres și a dovezilor de utilizare a primei tranșe a sponsorizării în interiorul termenului stabilit prin art. 5.1. lit. b), sau neconformitatea planului de progres și a dovezilor de utilizare a primei tranșe a sponsorizării cu proiectul de investiție aprobat de către Sponsor prin Anexa nr. 2 la prezentul contract;

 • d) să solicite Beneficiarului orice documente necesare pentru verificarea cheltuielilor efectuate de către Beneficiar din oricare din cele doua tranșe ale sponsorizării acordate în conformitate cu dispozițiile prezentului contract;

 • e) să solicite și să obțină returnarea sponsorizărilor acordate Beneficiarului, în termen de 7 zile de transmiterea unei notificări Beneficiarului în acest sens, în eventualitatea în


  GîHanouj MlCeAțjfe


Art. 7 RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 • 7.1.     Părțile contractuale sunt răspunzătoare pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate în prezentul contract.

 • 7.2.      In eventualitatea în care una din părți nu își execută din culpă obligațiile, partea care și-a executat obligațiile sau declară că este gata să și le execute, are alegerea între a solicita executarea în natură a obligațiilor sau plata de daune interese, în conformitate cu prevederile

O


 • 7.3.     In situația în care, din motive obiective, independente de voința Sponsorului, acesta nu mai este în măsură să asigure transferul dreptului de proprietate asupra mijloacelor financiare prevăzute la art. 3.1, Beneficiarul nu are dreptul de a solicita daune-interese.

Art. 8 ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 8.1.     Prezentul contract încetează la sfârșitul termenelor prevăzute în art. 4

 • 8.2.     Contractul poate înceta prin acordul părților în acest sens.

 • 8.3.      In situația în care pe parcursul perioadei de desfășurare a prezentului contract, Beneficiarul încetează să își îndeplinească obligațiile stipulate la art. 5.1. sau execută obligațiile indicate într-un mod defectuos, contractul va fi încetat de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești, dacă în termen de 10 zile de la notificarea Sponsorului prin care solicită remedierea situației de către Beneficiar, Beneficiarul nu reia executarea obligațiilor menționate, fiind obligat întreaga sumă aferentă sponsorizării primită până în momentul notificării transmise de către Sponsor.

 • 8.4. în cazul în care pe parcursul perioadei de desfășurare a prezentului contract, Beneficiarul execută obligațiile indicate într-un mod defectuos, Beneficiarul datorează daune-interese pentru orice prejudiciu adus Sponsorului prin neexecutarea/executarea defectuoasă a obligațiilor indicate de către Beneficiar.


12.1în legătură cu validitatea prezentului contract, ori rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia.

 • 12.2 în cazul în care soluționarea pe cale amiabilă eșuează, părțile se vor adresa instanțelor competente de la sediul Sponsorului.

Art. 13 CLAUZE FINALE


 • 13.1     Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

 • 13.2     Prezentul contract, împreună cu orice acte adiționale sau anexe, fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

 • 13.3     Părțile contractante declară că înainte de semnarea actului au citit personal cuprinsul acestuia, constatând că el corespunde voinței și condițiilor stabilite de comun acord.

 • 13.4    Prezentul contract este guvernat de legea română.

 • 13.5     Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, azi 28.04.2016, data semnării lui.

  SPONSOR


  ASOCIAȚIA "ȘCOALA DE VALORI"


BENEFICIAR

Grădinița cu Program Prelungit

Dumbrava Minunată

Municipiul PloieștiJFlAND RoMANIA                                                   ie -A-

C-rH(HClU Mt QC LP FK ' tc I b&MCipLA -

!!1! SefSmpleteaza la etapa deJ’rdpun’e'ft

'....

pt1 ,>lnih,s Z sc,vi""- !Ycr-PlioF

I COMPLETARE CITEȘTE


Produs / ServiciiM? W-cr

OEventual Nume furnizor


COST

PUI-VIZIONAT


!!!! Se completează dosh la etapele de raportare proiect (Intermediar si final)

NUMARfll.

COST REALIZAT DOCUMENTULUI DIFERENȚA l-TSCAI. DOVEDITOR


11 1

y/‘.

N

Materiale de construcții (detaliati)

0

0

Cheltuieli manopera lucrări de construcție si amenajare (detaliati)

0

0

0

Achiziții - Calculatoare (pachet)

3000

4

12000

Achizitiii echipamente conectivitate - routere, modemuri, cabluri (detaliati)

0

0

0

CHELTUIELI MATERIALE - INVESTIȚII

Achiztii - Software (detalati)

0

0

0

Achiziții echipamente multimedia (pachet table interactive)

7000

4

28000

Laptopuri

2500

6

15000

Multifuncționale

1400

4

5600

Aparate foto

1500

1

1500

Sistem audio

700

1

700

Videoproiector

2000

2

4000

Ecran videoproiector

500

1

500

Camera video

1000

1

1000

Aparat aer condiționat

2000

1

2000

TOTAL CHELTUIELI CATEGORIE - INVESTIT»

70300

CHELTUIELI MATERIALE-ACHIZIȚII OBIECTE DE INVENTAR

Harți si planșe (detaliati)

0

0

0

Mulaje (detaliati)

0

0

0

Consumabile de lanborator (detaliati)

0

0

0

Rechizite (hârtie, pixuri, etc...) (detaliati)

0

0

0

Consumabile copiator sau printer (detaliati)

0

0

0

Materiale sportive (mingi, saltele, etc...)

0

0

0

Covoare

500

2

1000

Covoare

700

2

1400

Dulap bibliorafturi

200

1

200

Fotolii pat pentru copii

355

20

7100

Scaunele copii

50

60

3000

Dulapuri centre Step by Step

650

6

3900

Măsuțe copii

200

12

2400

Tabla Flipchart

350

2

700

TOTAL CHELTUIELI CATEGORIE - MATERIALE                                                              19700

CHELTUIELI CU PERSONALUL SI CADRELE DIDACTICE

Cursuri pregătire profesionala profesori

0

0

0

Fond premiere profesori (detaliati)

0

0

0

Servicii suplimentare personal paza

0

0

0

Servicii suplimentare personal curățenie

0

0

0

Servicii medicale

0

0

Altele ... etc... (rog descrieți)

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI CATEGORIE - PERSONAL                                                                0

CHELTUIELI DIRECTE CU ELEVII

Programe de prevenire abandon școlar (Detaliati)

0

0

0

Fond proiecte activitati extracuriculare elevi

0

0

0

Fond de premiere elevi

0

0

0

Altele ... etc... (rog descrieți)

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI CATEGORIE - ELEVI                                                                      0

TOTAL GENERAL RON:

RON

90000

TOTAL GENERAL EUR (1 EUR =4.5 RON):

EUR

20000

ruiELI ACOPERITE DIN ALTE SURSE (DACA ESTE C

AZUL)

RON

0

ELTUIELI ACOPERITE DIN PREMIUL OLIMPIADELE K:

RON

90000Consiliul de administrație:      (PȚA>vV7y


Prof. Ghinoiu Nicoleta yjy /\

Prof. Fotin Daniela —

Prof. Baci u Valeria -

ANEXA 2 - Structura si Documentația Proiectelor de Investiție

Pianul proiectului de investiție va respecta normele și condițiile redactate conform Regulamentului Top

Fruntași. Va fi redactat completând formularul de mai jos:

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT LOCALITATE, JUDEȚ, ADRESĂ


i Grădiniță cu PP DUMBRAVA MINUNATA, Ploiești

I Județul Prahova

DIRECTOR UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT

Nume, Prenume, Nr mobil, Adresă email

PERSOANĂ DE CONTACT {Dacă este alta decât directorul) {NUME, PRENUME, FUNCȚIA)

DATE CONTACT

NUME PROIECT

PARTENERI (DACĂ ESTE CAZUL) (alte organizații-ONGuri, asociații părinți, alți agenți economici care sprijină proiectul, etc..)

Strada Arinului, Nr. 2

Ghinoiu Nicoleta

0764040959

i nicoleta_ghinoiu@yahoo.com ’ Popescu Florentina

’ Profesor Invatamant Preșcolar

I 0746230620 fpopescu_upg@yahoo.com

i

| COPII FERICIȚI INTR-O GRĂDINIȚĂ MODERNA

DESCRIEREA PROBLEMEI IDENTIFICATĂ ÎN ȘCOALĂ/COMUNITATE


PREZENTAREA SOLUȚIEI CE URMEAZĂ SĂ FIE FINANȚATĂ


> Lipsa mijloacelor audio-video si IT din sălile de clasa;

j Lipsa dotării claselor care au intrat in anul școlar 2015-2016 in alternativa [ educaționala Step by Step, cu mobilier adaptat standardelor alternativei;

I Lipsa softurilor educaționale și a altor materiale auxiliare pentru centrele } tematice adecvate alternativei educaționale.

; Necesitatea ergonomizarii spațiului educațional din sălile de clasa.

j Necesitatea dotării Centrului de Resurse pentru Părinți din unitate.

: Modernizarea si ergonomizarea claselor și a Centrului de Resurse pentru j Părinți.

(WSi LI VI ON7MISrR4W -'

.. .jM.i2.fC / <C>£ P&OF. MWolU 'WHW - ? KW. Wh/ D A> IțCfi

. r.<?(.?F. B &QJ U V L(f £ (-$


- -Mu.Dotarea claselor cu softuri educaționale și cu alte m            v

centrele tematice adecvate alternativei education^Cș^j^by Step.

•'.■ ■LplO^

Implementarea acestui proiect oferă posibilitatea optimizării si dinamizării procesului intructiv-educativ, completării bazei materiale a instituției. Toate acestea contribuie la creșterea randamentului predarii-invatarii, facilitând desfasurarea activitatilor curricu la re si extracurriculare.


RELEVANȚA ACESTEIA PENTRU ȘCOALĂ/COMUNITATE


OBIECTIVELE PROIECTULUI (OBIECTIVE S.M.A.R.T. - Specifice, Măsurabile.Accesîbile, Realiste și încadrate in Timp)


Copiii grădiniței noastre se vor interga mai ușor in colectivitate, ! considerând clasa un spațiu primitor, vesel, atractiv, un spațiu care va i deveni un al treilea educator.

j Organizarea activitatilor pe centre bine delimitate si dotate (Alfabetizare, j Manipulative, Stiinta, Construcții, Arta, Joc de rol, Nisip si apa) va permite ! individualizarea invatarii, dezvoltarea gândirii autonome, a socializării și interrelaționarii - copiii găsesc singuri soluții la problemele identificate, iau decizii, isi aleg activitatile, partenerii de joc si materialele de lucru : preferate.

I Vom veni in întâmpinarea solicitărilor părinților de a le asigura copiilor o educație la standarde europene prin utilizarea de mijloace moderne care sa faciliteze schimbul de bune practici intre cadrele didactice, părinți si membrii comunității.

Proiectele educaționale si parteneriatele (cu scoli din alte tari europene, [ ISU, biserica, politia, serviciile medicale, consiliul local, CJRAE etc.) vor fi i promovate si derulate, utilizând tehnologia moderna precum si resursele ’ educaționale pe care le vom achiziționa prin intermediul acestor fonduri.

 • ■ Obiectiv #1:

< Modernizarea a 8 săli de clasa si a Centrului de Resurse pentru Părinți î prin achiziționarea pana la 15 iunie 2016 a următoarelor mijloace de | invatamant:

!     -   4 calculatoare (pachet);

î      -   4 tble interactive (pachet);

j      -    6 laptop-uri;

;     -   4 mutifunctionale;

î      -    1 aparat foto;

j      -    1 sistem audio;

i     -   2 video proiector;

i     -    1 ecran video proiector;

!     -   1 camera video;

î      -    2 table Flipchart;

 • ■ pentru sporirea calitatii in educație.

Obiectiv #2:

I Ergonomizarea spațiului educațional pana la 15 iulie prin dotarea claselor î cu:

i

4 covoare;

l dulap bibliorafturi;

20 fotolii pat pentru copii;

60 scaunele copii;

cy/ /)£ AW/’ vre rc?R.         <SW/’Vo/u NieoiFT#


(.'H                                   —


6 dulapuri centre Step by Step;

12 măsuțe copii;

1 aparat aer condiționat; pentru desfășurarea optima a activitatildțț-cu.copiiiCopiii - Vor beneficia de activități de îri:                       alizate

metode și procedee moderne, mai atractive. ^Veiodele^uctiv-participative vor fi optimizate prin folosirea jocului IT in toate activitatile, inclusiv cele de cunoaștere. Vor beneficia de o gamă mai largă și mai nouă de conținuturi și modalități de realizare, iar parcurgerea Programei va fi facilă.

Se vor juca intr-un mediu sigur, ergonomie si stimulativ.BENEFICIARII PROIECTULUI [POT FI ELEVI, PROFESORI, PĂRINȚI, COMUNITATE) - detailați cum anume beneficarii se vor bucura de implementarea proiectului de investiție


Cadrele didactice - Vor avea oportunitatea de a-si desfasura activitatea la standarde ridicate, folosind softurile educaționale, organizând activitati constructive si relaxante. Cadrele didactice vor avea posibilitatea de a-si promova activitatea desfășurată la clasa, dar si activitatile din cadrul proiectelor naționale si internaționale, realizând schimbul de bune practici.


Părinții - Vor întâmpina cu interes si bucurie implementarea proiectului deoarece și ei isi doresc tot ce e mai bun, mai nou pentru copii. Dacă vom deveni entertainer(i) pentru copiii lor - în momentele potrivite - fericirea copiilor va fi și împlinirea părinților. Dacă predarea și evaluarea lecțiilor se va desfășura și prin intermediul jocurilor interdisciplinare si IT, daca activitatile de cunoaștere vor fi realizate ținând cont de gândirea lor concret-intuitiva la aceasta varsta, însușirea cunoștințelor specifice vârstei va fi mai bogata și mai trainică (imaginile se rețin mai ușor decât cuvintele). Dotările realizate cu ajutorul fondurilor obținute vor completa mediul educațional, sporind confortul si siguranța copiilor.


Comunitate - Imaginea publica a unitatii noastre va fi mai bine promovata la diferite niveluri (local, național, european) prin diverse mijloace si resurse obținute in urma sponsorizărilor.


Beneficiari in urma Îndeplinirii Obiectivului #1:


4 calculatoare (pachet); (beneficiari 100 - 120 de copii, 8 cadre didactice, 4 cadre didactice auxiliare, aprox. 200 de părinți care vor participa la ședințe, la lecțiile deschise, serbări, activitati extracurriculare, aprox. 150 cadre didactice din județul Prahova, membre ale comisiilor metodice Step by Step si nu numai care vor participa la acțiunile de diseminare ale diferitelor proiecte)

4 table interactive (pachet); (beneficiari 100 - 120 de copii, 8 cadre didactice, 4 cadre didactice auxiliare, aprox. 200 de părinți care vor participa la ședințe, la lecțiile deschise, serbări, activitati extracurriculare, aprox. 150 de cadre didactice din județ care vor participa la cercuri, comisii metodice, activitati in cadrul parteneri atei or, proiectelor si simpozioanelor desfășurate in grădiniță)

6 laptop-urii (beneficiari 150 - 180 de copii, 12 cadre didactice. 6 cadre didactice auxiliare, aprox. 300 de părinți care vor participa la ședințe, la lecțiile deschise, serbări, activitati extracurriculare -activitati în aer liber, serbări în afara grădiniței)

4 mutifunctionale; (beneficiari 100 - 120 de copii, 8 cadre didactice, 4 cadre didactice auxiliare)


-O/RKrcjt PlffF. G-Hi NO)t) /9IO06F77?-_ Ț pCT . TOT/ N £ A V > e L $-_'?i?oF. BPQfu v^-ieR.1^


1 aparat foto; (207 preșcolari, 17 cadre !          auxiliare, aprox. 400 de părinți care vor

:          instantanee di n acti vi tatii e ed ucati ve pos taw=pe ișne^t^^ârtir sa >/

;          expozițiile realizate cu ocazia diferitelor                   ,/ &>/

■     -   1 sistem audio; (207 preșcolari. 17 cadr^^xlâcoțE^^ jbfflre

i         didactice auxiliare, aprox. 400 de părinți care%ai4fîUp^enti ia

!          serbările copiilor organizate in spatii din afara grădiniței)

i -   2 video proiectoare si 1 ecran video proiector; (beneficiari 207

!          copii, 17 cadre didactice, 8 cadre didactice auxiliare, aprox. 400 de

j          părinți care vor participa la lecții demonstrative sau cursuri cu

;            părinții)

i -    1 camera video; (207 preșcolari, 17 cadre didactice. 8 cadre

’         didactice auxiliare, aprox. 400 de părinți care vor putea vedea

•          filmulete din activitatile educative postate pe site-ul unitatîi sau

i           dansurile, piesele de teatru realizate cu ocazia diferitelor festivități)

;      -    2 table Flipchart; (beneficiari aprox. 60 de copii. 4 cadre didactic,

I          2 cadre didactice auxiliare, aprox. 100 de părinți care vorparticipa

>           la activitati demonstrative,sau cursuri pentru părinți) ; Beneficiari in urma îndeplinirii Obiectivului #2:

i

4 covoare; (beneficiari 60 de copii. 4 cadre didactice, 2 cadre

i          didactice auxiliare)

1 dulap bibliorafturi; (beneficiari 30 de copii, 2 cadre didactice. I j          cadru didactic auxiliar)

j      -    20 fotolii pat pentru copii; (beneficiari 20 de copii)

i     -   60 scaunele copii; (beneficiari aprox. 60 de copii)

>     -   6 dulapuri centre Step by Step; beneficiari 65 de copii. 4 cadre

i          didactice, 2 cadre didactice auxiliare)

j     -    12 măsuțe copii; (beneficiari aprox. 60 de copii)

i     -    1 aparat aer condițional; (beneficiari aprox.30 de copii, 2 cadre

j          didactice, 1 cadru didactic auxiliar)


! Beneficiarii indirecti in urma îndeplinirii obiectivului #2 vor fi aprox. 400 u>: | părinți ai căror copii vor folosi obiectele achiziționate. De acestea st vor I bucura si aprox. 60 de copii (preșcolari si școlari) din alte instituții partenere. | invitați la diverse activitati extracurriculare desfășurate în unitate.

j Am estimat numărul de beneficiari prin raportare la numărul de participau ti i la activitatile din unitate desfășurate in ultimii 2 ani, cat si la media ■ numărului de copii inscrisi (25 - 30 de copii la grupa).

PLANUL DE INVESTIȚII

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

Nume activitate (CE?)

Descriere activitate (CUM?)

Calendar implementare

CALENDARUL DE IMPLEMENTARE

:                                                                                                                                                                              i

Modernizarea cu

Prin achiziționarea: 4 calculatoare (pachet);

(CÂND?)

i mijloace audio-video

4 table interactive

15 iunie 2018

!               si IT

(pachet);

6 laptop-uri;

4 mutifunctionale;

1 aparat foto;

PROt. QH/noiu fne-Olț-TA-

PW?- tctin

Ppirt. MC/U          - 01^--

RESURSELE NECESARE RESURSE UMANE RESURSE MATERIALE


Ergonomizarea spațiului educațional


4 covoare;

1 dulap bibliorafturi;

20 fotolii pat pentru copii;

60 scaunele copii;

6 dulapuri centre

Step by Step;

12 măsuțe copii;

1 aparat aer condiționat;


15 iulie 2016


i Sumele obținute in urma poziției unitatii noastre in Top Fruntași.(20000 j Euro).

i

î In cadrul ședinței Consiliului Profesoral s-au stabilit responsabilii pentru

j implementarea proiectului, după cum urmeaza:

i1 1. Comisia de elaborare a proiectului: prof. Ghinoiu Nicoieta -

i          Director, prof. Popescu Florentina, prof. Fotin Daniela -

i          responsabil Comisie Metodica, prof. Baciu Valeria - responsabil

;           activitate cu părinții. Responsabilități:

I             - colectarea datelor privind nevoile specifice fiecărei grupe de

 • ■               copii pentru indeplinirea obiectivelor propuse in Proiectul de

j                Dezvoltare Instituționala;

|              - analizarea datelor colectate si identificarea priorităților;

i              - întocmirea Proiectului de investiție.

 • ■     2. Comisia Selecție oferte si achiziții: prof. Ghinoiu Nicoieta -

Director, contabil Tamas Livia, prof. Enache Raluca, prof. Mihaiîa Vasilica, prof. Canache Monica. Responsabilități

 • - analizarea a cel puțin 3 oferte pentru fiecare produs din lista;

 • - stabilirea criteriilor referitoare la raportul calitate-pret (se va

;              avea in vedere: ergonomia oferiata de produs, calitatea

materialelor din care este confecționat, rezistenta

 • ■              elementelor, estetica produsului, prețul, tehnologie avansata,

;                softuri de actualitate)

I              - alegerea furnizorilor corespunzători criteriilor stabilite;

î             - achiziționarea produselor si efectuarea plăților către furnizori

3. Comisia de Monitorizare si Evaluare: prof. Ghinoiu Nicoieta -

i          Director, prof. Gheorghe Dana, prof. Popescu Tinica, prof. Fotin

i           Daniela. Responsabilități:

j             - monitorizarea desfășurării etapelor proiectului;

 • - verificarea respectării termenelor stabilite;

!             - examinarea gradului de concordanta intre achiziții ?i

j                standardele stabilite;

|              - stabilirea indicatorilor cantitativi si calitativi, conform carora se

i              realizează masurarea gradului de realizare a obiectivelor


ase crez thop

P<~. ?~<>T/N AAK1'PtP■ interactive, 2 video proiectoare:

j - întărește motivația copiilor in procesul de invatare;

j - ajuta copiii cu deficiențe sa se integreze în colectivitate, le creste stima de } sine si încrederea in forțele proprii; fascinația si abilitățile acestor copii i pentru tenologie le conferă un atu puternic in fata colectivului.

- asigura suportul pentru transmiterea cunoștințelor conform programei intructiv-educative prin utilizarea softurilor educaționale pe domenii experențiale si stimularea capacitatii de invatare inovatoare, adaptabila la ! condiții de schimbare sociala rapida:


 • -  Domeniul stiinta - formarea si consolidarea abilităților de investigare științifica și facilitarea înțelegerii si ilustrării conceptelor abstracte, proceselor și fenomenelor neobservabile sau greu observabile din diferite motive: vizionari de documentare despre natura, fenomene, animale, mijloace de transport, enciclopedii in format e-book; stimularea gândirii logice si a imaginației prin utilizarea de jocuri matematice interactive ce implica analiza, sinteza, generalizarea si abstractizarea, accesarea unor site-uri specifice vârstei, realizarea unor evaluări interactive: folosirea tablei smart permite individualizarea învățării si eliminarea timpilor morii prin folosirea simultana a acesteia de către mai multi copii.

 • -  Domeniul om si societate - vizionarea unor filme pentru analizarea si dezbaterea unor modele comportamentale pentru însușirea comportamentelor pozitive; conștientizarea necesității respectării normelor de comportare civilizata, regulilor de igiena, a regulilor de circulație prin utililizarea jocurilor pe tabla interactiva (jocuri de tip: „asa da, asa nu", asociere de imagini, puzzle-uri, realizare de corespundente etc.)

Domeniul limba si comunicare - utilizând tastatura $i vizualizând imagini, copiii pot invața literele corespunzătoare sunetelor auzite, cuvintele corespunzătoare imaginii observate; tabla interactiva facilitează consolidarea scrierii si a capacitatii de reprezentare grafica a propoziției, silabelor, sunetelor, permite copiilor ordonarea cronologica a momentelor unor povesti indragîte prin aranjarea tactila a imaginilor; toate mijloacele tehnologice enumerate mai sus permit vizionarea si audierea de povesti; vizionarea pe ecrane de dimensiuni mari (tabla smart, ecran de videoproiector) sporește calitatea vizionarii si impactui pozitiv activitatii asupra copiilor.

Domeniul estetic si creativ - invatarea facila a cântecelor prin vizionarea in paralel a videochpurilor ce redau imagini

. hiR.rcrtOR ?Rx>r. WW/V VrCOZFT^

- țWț rOTIU J>/WltLf>- SțfS^

._ t>ț?o+. jfrW V>Z_g £-i $- - W&.--
corespunzătoare conținutului ca

fragmente din concerte pentr ^/idanîîfi.c^-yjițitrume^te muzicalesifelulcumseintrebui              Yep I i z a rjp ra e

desene filosind diverse program                      '* 4- /

- Domeniul psiho-motric ~ familia\jz^^cu:ciHerite sporuri prin vizionarea diferitelor corn petU^'^foțți^ej'ex^p^a rea gimnasticii de înviorare cu suport vizb^șiLaudj^f ecranu; mare permite vizualizarea optima de către intraga grupa de copii.

-oferă posibilitatea ca profesorii sa prelucreze rapid datele, de afișare a rezultatelor, de realizare de grafice, de tabele pentru a îmbunata ti activitatea de învatare a copilului; facilitează realizarea de prezentări in cadrul proiectelor educaționale naționale si internaționale din unitate pentru copii, părinți (si in cadrul actîvitatilor specifice de consiliere a părinților, in cadrul cursurilor pentru părinți organizate de instructorii pentru părinți) si instituții partenere; folosind tabla interactiva profesorii au posibilitatea să isi dezvolte si exerseze abilitățile TIC , sa revină asupra unei idei, sa reia explicațiile pentru conținuturile cu grad de dificultate mai mare, lucru imposibil atunci când folosesc tabla clasica;

-mijloacele tehnologice facilitează comunicarea profesor-parinte-comunitam (desfasurarea de proiecte online, pe platforme de e-leaming. intre instituții naționale si internaționale care sa implice si familia; conți tui rea unor grupuri private de comunicare ale clasei unde se transmit informații, poze, filme de la activitățile cu copiii si unde se pot dezbate probleme ale clasei; aspecte ale actîvitatilor pot fi vizionate si chiar dezbătute cu părinți care sunt plecați in străinătate).

. B. Folosirea ia clasa a multifuncționalelor moderne permite:

: - realizarea unor imprimate (fotografii si documente), copii si scanari rapide:

; - întocmirea unor fise de lucru, fise pentru colorat-'pictura. fisc de evaluare.

; chestionare si sondaje de opinie etc.

I - economisirea resurselor finaciare ale părinților prin realizarea de către ; educatoare a auxiliarelor necesare Ia clasa, corespunzătoare caracteristicilor | cognitive ale grupului de copii, evitandu-se cumpărarea seturilor de caiete cu l costuri ridicate de la diverse edituri.

C. Utilizarea in activitatile cu copiii a aparatului foto, a camerei video ; permit

} - documentarea si realizarea de expoziții foto in cadrul proiectelor j educaționale si a actîvitatilor cu copiii, familia si instituții partenere;

• - exersarea limbajului copiilor prin analizarea si comentarea instantaneelor ; surprinse la diferite activitatî;

I - exersarea abilitatii copiilor de a folosi corect aparatul foto si camera video:

i

i

i

: D. Utilizarea in activitatile cu copiii a sistemului audio permite:

. - realizarea de audiții si redarea clara a sunetelor din natura, a sunetelor instrumentelor muzicale;

; - audierea unor povesti si poezii pentru copii;

j - asigurarea unor sonorizări optime la spectacolele realizate cu diferite : ocazii si in spatii din afara grădiniței.

E. Folosirea tablelor flipchart permite

 • - expunerea diverselor planșe in cadrul actîvitatilor;

 • - exersarea abilităților de scriere, desen etc.

  .. 4>l££CW£ PiW< £-H/ „     TWM ^-Mie


  -TCoc.          Vfrt£\! Manipulative, Stîinta, Arta, Joc de rol, Construcții, Nisip si apa. Acest lucru | presupune realizarea de mobilier specific care sa permită desfasurarea j activităților in mod corespunzător. începând cu luna septembrie 2015 s-a i inceput dotarea claselor cu dulapioarele care delimitează centrele, prin

 • • intermediul donațiilor părinților. Castigarea premiului Top Fruntași vine in [ sprijinul claselor care nu au mobilierul necesar, sau au nevoie sa completeze ! ceea ce au realizat pana acum. Astfel:

î - 6 dulapuri pentru centrele Stiinta, Manipulative, Alfabetizare si Arta in I care vor fi așezate materiale specifice centrului respectiv. Toate dulapurile I vor avea roti pentru a putea fi mutate cu ușurința. Astfel, spațiul va fi mai j mare si se vor putea desfasura în clasa serbări, competiții sportive si alte i evenimente la care pot participa părinții si nu numai, spatiui devenind i multifuncțional. Centrele vor fi structurate astfel:

!     - Stiinta - este util sa existe un spațiu pentru expunerea permanenta a

|          materialelor din natura (ghinde, pietre, scoici, semințe, fructe,

i         legume, cereale, colecții de insecte, ierbare etc), un loc pentru

i         animale vii (acvariu cu pești sau cu broscuțe țestoase), dar si mulaj?

i         din plastic, reprezentând animale sau pasări. De asemenea, au

]         trebuie sa lipsească diverse pliante, imagini, planșe, atlase de

;         anatomie, botanica, zoologie, enciclopedii, harți etc. Tot aici este

:         necesar sa existe si un loc pentru instrumentele de investigație.

!         magneți, oglinzi, termometru, recipienti, clepsidra, diferite obiecte

de măsurare.

 • •     - Manipulative - aici copiii isi construiesc cunoștințele matematice.

durabile și utile, prin utilizarea de jocuri cu numere, dominouri,

1         puzzle-uri, jocuri Lotto, jocuri matematice, rigle, rulete, cantare.

balanțe, piese lego, table magnetice cu numere, etc.

- Alfabetizare — aici cărțile, așezate ordonai pe rafturi, trebuie expuse astfel incat copiii sa le gaseasca cu ușurința, sa aiba acces la ele si j         sa-si poata alege una la care sa privească in liniște, așezați pe covor.

|          Alături de cârti, centrul poate fi imbogatit cu alte materiale: litere

,         din autocolant, litere decupate din ziare, reviste, ambalaje, pe care

copiii le decupează si formează silabe sau cuvinte. De asemenea j         copilul are la indemana. in acest centru, o mulțime de creioane.

I          carioca, hârtie liniata si neliniata.

i - Arta - gama de materiale poate cuprinde: blocuri de desen, hârtie j         de toate dimensiunile si culorile, creioane colorate, acuarele,

î          foarfece, pasta de lipit, planșete, plastilina, coca, coloranti

I         alimentari, autocolant, sfoara, sarma, gheme de lana divers colorate.

:         casetofon, radio, casete sau CD-uri cu muzica, muzicuțe, fluiere.

;         tambourine etc.

: - 12 măsuțe - mesele sunt deteriorate, agata bluzele copiilor, tar ce! mai ! mare dezavantaj este greutatea acestora. Mesele, de dimensiuni miei st ; ușoare, vor putea fi mutate de către copii ia centrele unde aceștia isi doresc : sa lucreze, vor putea fi depozitate mai ușor pe timpul perioadei de somn a ț copiilor si vor putea fi grupate in funcție de necesitățile cadrului didactic, m [ funcție de lecția pe care acesta dorește sa o desfasoare.

fW. (CH-IHO/O

' !X:-r. rCTi N j) ^-k/îE LA


taqjv \/frtE£.r4-


■ activităților liber-alese (când colorează, pictează, asân&kaas^uzzle-uri. I folosesc jocurile de îmbinat, etc., in funcție de preferințele si dorințele lor) ! De aceea, realizarea unor măsuțe si a unor scaune pe măsură copiilor va ! ajuta dezvoltarea corespunzătoare a coloanei vertebrale, va corecta pozitiv j copilului la masa si va împiedica defectele de vedere cauzate de poziția I aplecata a capului copilului.

 • • - 20 de fotolii-pat - copiii se vor integra mai ușor in colectivitate i achiziționând fotolii cu dubla utilitate si vor considera clasa un spațiu : primitor, atractiv. La centrul "Alfabetizare”copiii se pot așeza pe fotolii I pentru a asculta lectura educatoarei, a unui coleg sau a unui părinte invitat.

j La centrul "Joc de rof’copiii se vor putea juca în siguranța folosind fotoliile i si interpretând anumite roluri si se pot bucura de clipele de joaca alaturi de ; cei dragi. Fotoliile mai sunt utile sî in cadrul Întâlnirii de dimineața când ! copiii, așezați in semicerc, împart impresii referitoare la ce au făcut in ziua j anterioara. Achiziționând fotoliile, venim in întâmpinarea solicitărilor j părinților de a le asigura copiilor un confort deosebit, mai ales ca fotoliile au 1 dubla funcție (se transforma in patut) si vom putea crea copiilor condiții | optime de odihna. Modernizarea spațiului de lucru si joaca vor contribui 'a ș realizarea unui ambient educațional propice atat sub aspect fizic cat si psihic.

 • • - 4 covoare - acestea vor fi de dimensiuni mici, potrivite centrelor Step nș

- Step si vor asigura confortul termic al copiilor care desfasoara multe

i activitati pe covor (jocuri 1 inistitioare si distractive, jocuri de educație rutiera, jocuri de construcție, șezători etc.)

- aparatul de aer condiționat - imbunatateste nivelul de confort termic in sala de clasa, stimulează activitatea fizica si intelectuala, reînnoiește si

. imbunatateste calitatea aerului din încăpere.

j Organizarea spațiului educativ cu un mobilier specific alternativei Step bj ; Step pune preșcolarul in fata mai multor posibilități dintre care el trebuie sa i aleaga, sa decidă ceea ce i se potrivește. Delimitarea centrelor oferă atat ' părinților cat si educatoarelor oportunitatea de a-i observa mai bine pe copii i in interacțiunea cu materialele, cu alti copii sau cu adultii. In organizarea pe ’ centre a spațiului educativ trebuie sa se asigure: securitatea si protecția j copiilor, confortul prin mobilier, canapele, permite, existenta unui spațiu I suficient studiului si întâlnirii cu alti copii.

; Așadar, se poate concluziona faptul că amenajarea corespunzătoare a sălii de I grupă reprezintă o condiție necesară pentru ca un preșcolar să aibă curaj să : pășească pentru prima dată într-o sală de grupă, iar cadrul didactic are J obligația de a respecta particularitățile de vârstă și individuale ale copii lor.

| tocmai pentru ca educația timpurie să se poată desfășură în condiții optime s-; pentru ca personalitatea copiilor să se poată forma încă de ia cea mai fragedă i vârstă. Deci, se poate afirma că, dintre dimensiunile managementului clasei i de elevi, dimensiunea ergonomică nu este lipsită de importanță, ci ocupă un : loc frontal pentru succesul profesional al cadrului didactic.

Promovarea imaginii grădiniței in comunitatea locala - obiectiv #1 sî #2 ! Părinții merg si vizitează mai multe grădinițe înainte de a o alege pe cea ; potrivita pentru copilul lor. Prin urmare, unul dintre criteriile importante


JtX’sll.lUl      AAMINISI

RECTOR PZ&F.

~ pp©A Wtir)

--PROr. gPeJU

EVALUAREA


i Pentru a efectua o buna evaluare a proiectului Comisia de Monitorizare si Evaluare va avea în vedere următoarele:

’ - verificarea respectării termenelor stabilite;

î - examinarea gradului de concordanta intre achiziții si standardele stabilite;

j - stabilirea indicatorilor cantitativi si calitativi, conform carora se realizează i masurarea gradului de realizare a obiectivelor propuse;

i

j Indicatori cantitativi pentru sporirea calitatii invatarii utilizând mijloacele j modeme in activitatile pe domenii experientiale si in activitati din cadrul j proiectelor si parteneri ațelor educaționale:

numărul de copii beneficiari ai activitatilor organizate la clasa caic folosesc obiectele achiziționate;

numărul de activitati preferate de copiii cu cerințe educaționale speciale in care se folosesc mijloacele achiziționate:


i - numărul de părinți, copii, cadre didactice, membrii ai comunități;


participând in cadrul proiectelor, comisiilor metodice, simpozioanelor, concursurilor etc desfășurate in grădiniță;

numărul de activitati pe domenii experientiale in care s-au folosit mijloacele 1T moderne;

numărul pieselor de mobilier pentru asigurarea dolarii optime a claselor;

numărul de copii participant!* la concursuri si festivaluri;

numărul cererilor de înscriere a copiilor la grădiniță noastra ca rezultat al promovării activitatii din grădiniță in comunitate

; Se vor realiza grafice care sa ilustreze datele reale conform itemilor stabilit!.

I Se va realiza un portofoliu cu imagini care ilustrează, atat situația inițiala a • claselor, cat si situația ulterioara modernizării.


Indicatori calitativi:

feedback-ul imediat al copiilor;

gradul de participare a copiilor cu C.E.S. la activitati, conform planului de intervenție personalizat care prevede organizarea ma: multor activitati cu ajutorul mijloacelor I.T.

feedback-ul părinților care poate fi obtinut in urma aplicării unor chestionare de satisfacție sau din aprecierile aestora verbale sau in scris, din mesajele lasate la avizier la secțiunea Sugestii:

rezultatele obținute de către copii la evaluările sumative si finale care indica progresul, cat si premiile obținute la concursuri si festivaluri;

calitatea lecțiilor si activitatilor demonstrative susținute de cadrele didactice din grădiniță care vor utiliza mijloacele achiziționate (acestea vor fi evaluate atat de Comisia de Monitorizare si Evaluare a proiectului, cat si de CEAC);

feedback-ul si recomandările din partea părinților care au avui%


copiii la grădiniță noastra,

Se va realiza analiza chestionarelor aplicate <reflecta creșterea calitatii procesului instructiv-|SU^tix-4jo*OT»^te. jg i

Se vor analiza de către Responsabilul Conajșj’eh,           Di^f £ si

Responsabilul CE AC datele consemnate in fisel^3le'/gbsb!tv4re^,-^A^ ti lor  desfășurate de cadrele didactice si se va raporta gi^uf                 talii

invatarii si de îndeplinire a obiectivelor propuse.              b

Consiliul de administrație:

Prof. Ghinoiu Nicoleta

Prof. Fotin Daniela -

Prof.Baciu Valeria