Hotărârea nr. 16/2016

Hotãrârea nr. 16 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuinţele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. 1C

ROMÂNIA

f /Q

VIZAT Pfc

LEGALI

SEcrge

hVTRU


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 16


privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. IC

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Minea Constantin, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Cristina Ana - Maria Enache, Ionuț Ionescu, prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. IC;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 14.12.2015;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 363 / 19 decembrie 2008 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate pentru un număr de 6 containere / module;

având în vedere prevederile art. 2, lit. f, art. 55 din Legea nr. 114/ 1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în temeiul art. 36, alin.6, lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere pe o perioadă de șase luni, începând cu data de 21.01.2016 până în data de 20.07.2016, pentru locuințele de necesitate de tip modul, situate în Ploiești, str. Industriei, nr. IC, cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

Art. 2. Aprobă actele adiționale de prelungire a duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul, situate în Ploiești, str. Industriei, nr. IC, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Anexă


La Hotărârea nr:

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.46

ACT ADIȚIONAL nr. 14

la CONTRACT DE ÎNCHIRIERE nr. 509 / 21.01.2009


PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitate de proprietar, reprezentat de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 307 / 2002, cu sediul in Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 46, în calitate de administrator - prin director general, Ion Dan Dinu

Și BĂRBUCEANU MONICA, în calitate de chiriaș, cu domiciliul în Ploiești, str. Industriei, nr. IC, județul Prahova, legitimat ( ă ) cu B.I. / C.l. seria PX nr. 098273, eliberat ( ă ) la data de 09.07.2012, de către SPCLEP Ploiești, cod numeric personal: 2740825293111, beneficiar al contractului de închiriere pentru locuința de necesitate de tip modul nr. 1, situată in Ploiești, str. Industriei, nr. IC.

DURATA CONTRACTULUI

ART. 1. Termenul de închiriere se prelungește cu 6 ( șase ) luni, începând cu data 21.01.2016 până la data de 20.07.2016, cu posibilitate de prelungire în cazuri temeinic justificate.

In cazul în care părțile nu convin asupra prelungirii contractului de închiriere, chiri; este obligat să părăsească locuința la expirarea termenului contractual.

ART.2. Celelalte clauze prevăzute în contractul nr. 509 / 21.01.2009, rămân valabile.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 ( două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

CHIRIAȘ,


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

DIRECTOR GENERAL,

ION DAN DINU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, ELENAIORDACHE

ȘEF SERVICIU, OVIDIU BĂDULESCU

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE, FLORENTINA MANEA

SERVICIUL JURIDIC, AUTORITATE TUTELARĂ, DANIELA SIMONA CHIVA

ACT ADIȚIONAL nr. 14

la CONTRACT DE ÎNCHIRIERE nr. 510 / 21,01.2009


PĂRȚILE CONTRACTANTE


z£v

Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitate de proprietar, reprezentat de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 307 / 2002, cu sediul in Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 46, în calitate de administrator - prin director general, Ion Dan Dinu

Și VASILE VASILICA, în calitate de chiriaș, cu domiciliul în Ploiești, str. Industriei, nr. IC, ap. 2, județul Prahova, legitimat ( ă ) cu B.I. / C.I. seria PX nr. 096877, eliberat ( ă ) la data de 03.07.2012, de către SPCLEP Ploiești, cod numeric personal: 2600414293150, beneficiar al contractului de închiriere pentru locuința de necesitate de tip modul nr. 2, situată in Ploiești, str. Industriei, nr. IC.

DURATA CONTRACTULUI

ART. 1. Termenul de închiriere se prelungește cu 6 ( șase ) luni, începând cu data de 21.01.2016 până la data de 20.07.2016, cu posibilitate de prelungire în cazuri temeinic justificate.

In cazul în care părțile nu convin asupra prelungirii contractului de închiriere, chiriașul este obligat să părăsească locuința la expirarea termenului contractual.

ART.2, Celelalte clauze prevăzute în contractul nr. 510/21.01.2009, rămân valabile.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 ( două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

CHIRIAȘ,


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

DIRECTOR GENERAL, ION DAN DINU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, ELENA 1ORDACHE

ȘEF SERVICIU, OVIDIU BĂDULESCU

ACT ADIȚIONAL nr. 14

la CONTRACT DE ÎNCHIRIERE nr. 512 / 21.01.2009

PĂRȚILE CONTRACTANTE


Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitate de proprietar, reprezentat de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 307 / 2002, cu sediul in Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 46, în calitate de administrator - prin director general, Ion Dan Dinu

Și COMIȘELU VALERIU, în calitate de chiriaș, cu domiciliul în Ploiești, str. Al. Profesorilor, nr. 1, bl. 55C, ap. 2, județul Prahova, legitimat ( ă ) cu B.I. / C.I. seria PH nr. 800403, eliberat ( ă ) la data de 06.11.2008, de către Poliția Municipiului Ploiești, cod numeric personal: 1701006297298, beneficiar al contractului de închiriere pentru locuința de necesitate de tip modul nr. 3, situată in Ploiești, str. Industriei, nr. IC.

DURATA CONTRACTULUI

ART. 1. Termenul de închiriere se prelungește cu 6 ( șase ) luni, începând cu data de 21.01.2016 până la data de 20.07.2016, cu posibilitate de prelungire în cazuri temeinic justificate.

In cazul în care părțile nu convin asupra prelungirii contractului de închiriere, chiriașul este obligat să părăsească locuința la expirarea termenului contractual.

ART.2 . Celelalte clauze prevăzute în contractul nr. 512/21.01.2009, rămân valabile.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 ( două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI                        CHIRIAȘ,

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

DIRECTOR GENERAL,

ION DAN DINU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, ELENAIORDACHE

ȘEF SERVICIU, OVID1U BĂDULESCU

ACT ADIȚIONAL nr. 14 la CONTRACT DE ÎNCHIRIERE nr. 511 / 21.01.2009

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitate de proprietar, reprezentat de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 307 / 2002, cu sediul in Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 46, în calitate de administrator


- prin director general, Ion Dan Dinu

Și LUNCĂ CRISTINA, în calitate de chiriaș, cu domiciliul în Ploiești, str. Industriei, nr. IC, ap. 4, județul Prahova, legitimat ( ă ) cu B.I. / C.I. seria PX nr. 292319, eliberat ( ă ) la data de 02.10.2014, de către Poliția Municipiului Ploiești, cod numeric personal: 2690813293113, beneficiar al contractului de închiriere pentru locuința de necesitate de tip modul nr. 4, situată in Ploiești, str.

Industriei, nr. IC.


DURATA CONTRACTULUI

ART. 1. Termenul de închiriere se prelungește cu 6 ( șase ) luni, începând cu data de 21.01.2016 până la data de 20.07.2016, cu posibilitate de prelungire în cazuri temeinic justificate.

In cazul în care părțile nu convin asupra prelungirii contractului de închiriere, chiriașul este obligat să părăsească locuința la expirarea termenului contractual.

ART.2 . Celelalte clauze prevăzute în contractul nr. 511 / 21.01.2009, rămân valabile.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 ( două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

CHIRIAȘ,


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

DIRECTOR GENERAL, ION DAN DINU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, ELENAIORDACHE

ȘEF SERVICIU, OVIDIU BĂDULESCU

ACT ADIȚIONAL nr, 5 la CONTRACT DE ÎNCHIRIERE nr. 7408 / 24.07.2013

PĂRȚILE CONTRACTANTE

calitate de proprietar, Hotărârea Consiliului


Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în reprezentat de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, înființată prin

Local nr. 307 / 2002, cu sediul in Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 46, în calitate de administrator - prin director general, Ion Dan Dinu

Și BIVOLARU GHEORGHE, în calitate de chiriaș, cu domiciliul în Ploiești, str. Industriei, nr. IC, ap. 5, județul Prahova, legitimat ( ă ) cu B.I. / C.l. seria PX nr. 172771, eliberat ( ă ) la data de 30.05.2013, de către SPCLEP Ploiești, cod numeric personal: 1710108293141, beneficiar al contractului de închiriere pentru locuința de necesitate de tip modul nr. 5, situată in Ploiești, str. Industriei, nr. IC.

DURATA CONTRACTULUI

ART. 1. Termenul de închiriere se prelungește cu 6 ( șase ) luni, începând cu data de 21.01.2016 până la data de 20.07.2016, cu posibilitate de prelungire în cazuri temeinic justificate.

In cazul în care părțile nu convin asupra prelungirii contractului de închiriere, chiriașul este obligat să părăsească locuința la expirarea termenului contractual.

ART.2 . Celelalte clauze prevăzute în contractul nr. 7408 / 24.07.2013, rămân valabile. Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 ( două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI                     CHIRIAȘ,

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

DIRECTOR GENERAL, ION DAN DINU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, ELENAIORDACHE

ȘEF SERVICIU, OVIDIU BĂDULESCU

ACT ADIȚIONAL nr. 14

la CONTRACT DE ÎNCHIRIERE nr. 513 / 21.01.2009

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în reprezentat de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, înființată prin


calitate de proprietar, Hotărârea Consiliului


Local nr. 307 / 2002, cu sediul in Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 46, în calitate de administrator - prin director general, Ion Dan Dinu

Și NIȚĂ IONELIA, în calitate de chiriaș, cu domiciliul în Ploiești, str. Industriei, nr. IC, ap. 6, județul Prahova, legitimat ( ă ) cu B.I. / C.I. seria PX nr. 120873, eliberat ( ă ) la data de 03.10.2012, de către Poliția Municipiului Ploiești, cod numeric personal: 2681007293104, beneficiar al contractului de închiriere pentru locuința de necesitate de tip modul nr. 6, situată in Ploiești, str. Industriei, nr. IC.

DURATA CONTRACTULUI

ART. 1. Termenul de închiriere se prelungește cu 6 ( șase ) luni, începând cu data de 21.01.2016 până la data de 20.07.2016, cu posibilitate de prelungire în cazuri temeinic justificate.

In cazul în care părțile nu convin asupra prelungirii contractului de închiriere, chiriașul este obligat să părăsească locuința la expirarea termenului contractual.

ART.2 . Celelalte clauze prevăzute în contractul nr. 513 / 21.01.2009, rămân valabile. Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 ( două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

CHIRIAȘ,


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

DIRECTOR GENERAL, ION DAN DINU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, IORDACHE ELENA

ȘEF SERVICIU, OVIDIU BĂDULESCU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE Serviciul Locuințe Sociale

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. IC

Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, Legea privind locuințele, republicată și actualizată și a Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114 / 1996, locuințele de necesitate se repartizează de către Consiliul Local.

Pentru soluționarea unor situații urgente în care se găsesc familii aflate în situații de risc social, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a achiziționat un număr de șase containere / module; prin Hotărârea Consiliului Local nr. 363 / 19.12.2008 acestea au primit destinația de locuințe de necesitate și au fost transmise în administrarea Administației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

La sfârșitul anului 2008 mai multe familii au fost evacuate din căminul de locuințe situat în str. Frăției, nr. 1, proprietate a S.C UZUC S.A.

Pentru a veni în sprijinul acestor persoane, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin Hotărârea nr. 2 / 09.01.2009, a decis repartizarea acestor unități locative unui număr de șase familii aflate în situații sociale, economice și medicale deosebite, după cum urmează:

  • -  Bărbuceanu Monica, persoană cu handicap, în vârstă de 39 de ani, chiriașă a locuinței de necesitate de tip modul nr.l; aceasta locuiește împreună cu fiul său Mutu Adrian, în vârstă de 9 ani; d-na Bărbuceanu este încadrată în grad de handicap accentuat. Singurele venituri al familiei le constituie indemnizația de handicap în valoare de 272 lei și alocația minorului, în valoare de 84 lei.

  • -  Vasile Vasilica, în vârstă de 53 ani, chiriașă a locuinței de necesitate de tip modul nr. 2; aceasta locuiește împreună cu cei 4 copii: Vasile Mariana, în vârstă de 19 ani, Vasile Alexandra Corina, în vârstă de 17 ani, Vasile Mihaela, în vârstă de 31 ani și Vasile Nicolae, în vârstă de 20 ani; veniturile familiei se compun din salariul d-nei Vasile Mihaela, în valoare de 960 lei și alocație în valoare de 84 lei.

  • -  Luncă Cristina, în vârstă de 46 ani, chiriașă a locuinței de necesitate de tip modul nr.4; aceasta locuiește împreună cu soțul său, numitul Luncă Ionel, în vârstă de 47 ani și copii: Luncă Bogdan, în vârstă de 8 ani și Lunca Cătălina, în vârstă de 19 ani; singurele venituri ale familiei le constituie salariul d-nei Luncă, în valoare de 960 lei și alocația în valoare de 84 lei.

  • -  Bivolaru Gheorghe, în vârstă de 44 ani, chiriaș al locuinței de necesitate de tip modul nr. 5; aceasta locuiește împreună cu soția sa, Bivolaru Alina, în vârstă de 38 ani și fii săi: Bivolaru David Daniel, în vârstă de 14 ani, Bivolaru Dalila, în vârstă de 19 ani, Bivolaru Ribana, în vârstă de 22 ani și Bivolaru Alondra, în vârstă de 17 ani; singurele venituri ale familiei le constituie alocațiile copiilor, în valoare de 336 lei.

  • -  Niță Ionelia, în vârstă de 47 ani, chiriașă a locuinței de necesitate de tip modul nr. 6; aceasta locuiește împreună cu soțul său, numitul Niță Iulian, în vârstă de 47 ani și copii: Niță Ioana, în vârstă de 13 ani, Niță Cristian, în vârstă de 23 ani și Niță Mihaela, în vârstă de 24 ani; veniturile familiei se compun din salariul d-lui Niță, în valoare de 1058 lei și al d-lui Niță Cristian, în valoare de 1097 lei.

în baza art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, legea locuinței, coroborat cu prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 363 / 19.12.2008 aceste locuințe de necesitate s-au închiriat temporar, pentru o perioadă de șase luni. Același cadru normativ conferă dreptul autorităților publice locale de a prelungi aceste contracte, în cazuri temeinic justificate, confirmate și avizate de comisia specială a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

începând din anul 2009 și până în prezent Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a încheiat contracte de închiriere cu aceste persoane, pentru o perioadă de șase luni, prelungite prin acte adiționale succesive, în baza hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești; precizăm faptul că în data de 21.01.2016 durata actelor adiționale de prelungire a contractelor de închiriere expiră, motiv pentru care chiriașii au solicitat, prin cereri scrise, prelungirea contractelor.

în timpul scurs de la data încheierii contractelor de închiriere și până în prezent situația socială în care se găsesc aceste persoane nu s-a ameliorat, problema acestor familii constituind din nou o situație de risc social la nivelul Municipiului Ploiești.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, pentru protecție și asistență socială s-a întrunit și a analizat aceste cazuri sociale; punctul de vedere al acestei comisii se regăsește

în Expunerea de Motive, parte componentă a prezentului proiect de hotărâre.ȘEF SERVICIU,

Ovidiu Bădulescu


SERVICIUL JURIDIC, AUTORITATE TUTELARA, Daniel# Simona Chiva

VIZAT

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR,

Georgiana Popa

EXPUNERE DE MOTIVE

-------------------------------------------------------------- /v               O            • •• la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere

pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr,1 C

lLn>

A                                                                                                                               li-c\ ■.

în exercitarea atribuțiilor ce îi revin în baza Legii nr. 215 / 2001, republicată și , actualizată, Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformitate cu lege^L ’’ cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și de

necesitate și aprobă repartizarea acestora.

Pentru soluționarea unor situații urgente în care se găsesc familii aflate în situații de risc social, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a achiziționat un număr de șase

containere / module; prin Hotărârea Consiliului Local nr. 363 / 19.12.2008 acestea au primit destinația de locuințe de necesitate și au fost transmise în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

La sfârșitul anului 2008 la nivelul Municipiului Ploiești exista o problemă stringentă, având în vedere că mai multe familii au fost evacuate din căminul de locuințe

situat în str. Frăției, nr. 1, proprietate a S.C UZUC S.A.

Pentru a veni în sprijinul acestor familii Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin Hotărârea nr. 2 / 09.01.2009, a decis repartizarea acestor unități locative unui număr de șase familii aflate în situații sociale, economice și medicale deosebite.

în baza art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței, aceste locuințe de necesitate s-au închiriat temporar, contractele fiind încheiate de către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire, în cazuri temeinic justificate.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, pentru protecție și asistența socială s-a întrunit și a analizat situațiile sociale, economice, medicale ale cazurilor sociale reprezentate de cele șase familii; comisia a constatat că situația în care aceste familii se găsesc nu s-a ameliorat, ele aflându-se în continuare în situație de risc social, motiv pentru care am confirmat și avizat prelungirea contractelor de închiriere pentru o perioadă de șase luni.


Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.                        /\

Consilieri:

Robert Ionuț Vîscan

Constantin Minea


Marilena Stanciup*

Dragulea Sanda,

Paulica Dragușin,

Cristina Ana - Maria'Enache,

Ionuț Ionescu.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. IC

și a constatat:

Data: 14.12.2015