Hotărârea nr. 159/2016

Hotãrârea nr. 159 privind asocierea Municipiului Ploiesti cu Judetul Prahova in vederea realizarii lucrarilor de Balastare, pietruire si reparatii strazi din Cartierul Pictor Rosenthal si Cartierul Mitica Apostol, Municipiul Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 159

privind asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova in vederea realizării lucrărilor de „Balastare, pietruire si reparații străzi din Cartierul Pictor Rosenthal si Cartierul Mitica Apostol99 Municipiul Ploiești”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnului Viceprimar cu atribuții de Primar Cristian Mihai GANEA si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții, prin care se propune asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova in vederea realizării lucrărilor de „Balastare, pietruire si reparații străzi din Cartierul Pictor Rosenthal si Cartierul Mitica Apostol”- Municipiul Ploiești”;

Conform Raportului, din data de 27 mai 2016, al Comisiei de specialitate nr.l -Comisia pentru buget, finanțe, administrarea domeniului public si privat, control, studii, strategii, prognoze;

Având in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

Considerând faptul ca străzile pe care se vor executa lucrările fac parte din domeniul public al Municipiului Ploiești, in baza art.3 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.35, alin(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.36, alin.4, lit.a si alin.7, lit c si art.45, alin 2, lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicată si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aproba asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova in vederea realizării lucrărilor de „Balastare, pietruire si reparații străzi din Cartierul Pictor Rosenthal si Cartierul Mitica Apostol”- municipiul Ploiești”.

Art.2 Aproba incheierea contractului de asociere, conform Anexei nr.l care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3 împuternicește Viceprimarul cu atribuții de Primar al Municipiului Ploiești sa semneze contractul de asociere avand ca obiect realizarea lucrărilor de „Balastare, pietruire si reparații străzi din Cartierul Pictor Rosenthal si Cartierul Mitica Apostol”- Municipiul Ploiești”, in condițiile prevăzute in prezenta hotărâre, si orice alt document necesar pentru realizarea asocierii.

Art.4 Direcția Tehnic Investiții, Direcția Economica, Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte si Consiliul Județean Prahova vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

privind asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova in vederea realizării lucrărilor de „Balastare, pietruire si reparații străzi din Cartierul Pictor Rosenthal si Cartierul Mitica Apostol”- Municipiul Ploiești”

Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Județean Prahova a hotarat, in condițiile legii, “cooperarea sau asocierea cu alte unitati administativ -teritoriale...in vederea promovării unor interese comune”.

In acest sens au fost promovate Hotărârile nr.47/30.03.2016 si nr.57/26.04.2016 prin care Consiliul Județean Prahova a aprobat asocierea Județului Prahova cu Municipiul Ploiești in vederea realizării lucrărilor de „Balastare, pietruire si reparații străzi din Cartierul Pictor Rosenthal si Cartierul Mitica Apostol”-Municipiul Ploiești” si alocarea fondurilor necesare coflnantarii acestui obiectiv de interes public, contribuția pârtilor fiind următoarea:

 • •  Județul Prahova - 300.000 lei

 • •  Municipiul Ploiești - 30.000 lei

Străzile pe care vor fi realizate lucrările fac parte din “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al Municipiului Ploiești, conform Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001.

Urgenta realizării lucrărilor de balastare, pietruire si reparații este data de necesitatea asigurării condițiilor de trafic pana la identificarea unor surse de finanțare care sa permită execuția lucrărilor de modernizare a acestor cartiere (canalizare, asfaltare sistem rutier, parcari, etc.).

Fata de cele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobarea proiectului de hotarare privind privind asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova in vederea realizării lucrărilor de „Balastare, pietruire si reparații străzi din Cartierul Pictor Rosenthal si Cartierul Mitica Apostol”- municipiul Ploiești”

VICEPRIMAR cu atribuții de PRIMAR Cristian Mihai GANEA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


RAPORT DE SPECIALITATE

privind asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova in vederea realizării lucrărilor de „Balastare, pietruire si reparații străzi din Cartierul Pictor Rosenthal si Cartierul Mitica Apostol”- Municipiul Ploiești”

Străzile care fac parte din Cartierul Pictor Rosenthal si Cartierul Mitica Apostol nu sunt modernizate, astfel incat traficul local se desfasoara in condiții nesatisfacatoare din punct de vedere al siguranței si confortului.

Investițiile in reabilitarea sistemului rutier au fost modeste in ultimii 20 ani, carosabilul majorității străzilor fiind intr-o stare avansata de degradare.

In vederea imbunatatirii calitatii vieții, pentru locuitorii din aceste cartiere, se propune realizarea lucrărilor de „Balastare, pietruire si reparații străzi din Cartierul Pictor Rosenthal si Cartierul Mitica Apostol”- Municipiul Ploiești”.

Străzile pe care vor fi realizate lucrările fac parte din “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al Municipiului Ploiești, conform Hotărârii Guvernului nr.1359/2001.

Urgenta realizării lucrărilor de balastare, pietruire si reparații este data de necesitatea asigurării condițiilor de trafic pana la identificarea unor surse de finanțare care sa permită execuția lucrărilor de modernizare a acestor cartiere (canalizare, asfaltare sistem rutier, parcari, etc.).

In vederea finanțării lucrărilor de „Balastare, pietruire si reparații străzi din Cartierul Pictor Rosenthal si Cartierul Mitica Apostol”- municipiul Ploiești” supunem aprobării Consiliului Local asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova si incheierea unui Contract de asociere. Colaborarea sau asocierea se realizează pe baza unui contract de asociere in care se prevăd si sursele de finanțare, reprezentând contribuția fiecărei autoritati a administrației publice locala implicata.

Prin Hotărârile nr.47/30.03.2016 si nr.57/26.04.2016 Consiliul Județean Prahova a aprobat asocierea Județului Prahova cu Municipiul Ploiești in vederea relizarii

lucrărilor de „Balastare, pietruire si reparații străzi din Cartierul P^jor® si Cartierul Mitica Apostol”- Municipiul Ploiești” si alocarea foh^rildK cofinantarii acestui obiectiv de interes public, contribuția pârtilor fiirîo^Âasfcsț următoarea:


itB

Mz,


 • •  Județul Prahova - 300.000 lei

 • •  Municipiul Ploiești - 30.000 lei


Fata de cele prezentate, supunem aprobării proiectul de hotarare privind privind asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova in vederea realizării lucrărilor de „Balastare, pietruire si reparații străzi din Cartierul Pictor Rosenthal si Cartierul Mitica Apostol”- Municipiul Ploiești”.


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


Director Executiv

Ing.Madalina CRĂCIUN0

Sef Serviciul Reparați

Ing.Daniel DOBRE


si Investiții Drumuri


AVIZAT,DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE Director Executiv Georgiana POPAROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL JUDEȚEAN

Nr............/............2016


CONTRACT DE ASOCIERE

CAPITOLUL I - PĂRȚILE CONTRACTANTE

Intre:

Județul Prahova, reprezentat prin domnul Mircea COSMA - președinte al Consiliului Județean Prahova, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii nr.2-4, pe de o parte și

Municipiul Ploiești, reprezentat prin domnul Cristian Mihai GANEA -viceprimar cu atribuții de primar, numit prin Hotararea Consiliului Local nr.516/15.12.2015, pe de altă parte;

In baza Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.47/30.03.2016 și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr...../.........2016, conform prevederilor

art.36 alin,(7) lit.c) și art.91 alin.(6) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a convenit incheierea prezentului contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze.

CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l Obiectul contractului de asociere îl constituie finanțarea lucrărilor de „Balastare, pietruire si reparații străzi din Cartierul Pictor Rosenthal si Cartierul Mitica Apostol”- municipiul Ploiești”.

Art.2 Străzile pe care se vor realiza lucrări fac parte din domeniul public al municipiului, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL HI - TERMENUL

Art.3 Prezentul contract intră în vigoare la data încheierii și durează până la data de 31 decembrie 2016.

Art.4 Contractul de asociere încetează în următoarele cazuri:

 • a) la expirarea termenului prevăzut la art. 3

 • b) cu acordul părților contractante;

 • c) prin nerespectarea clauzelor contractuale, către organele de control abilitate prin lege. CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR


A

Art.5 - In anul 2016 părțile aloca următoarele sume:

 • -  Județul Prahova : 300 mii lei

 • -  Municipiul Ploiești: 30 mii lei

Art.6 - Consiliul Județean Prahova se obligă:

 • a) să asigure transmiterea fondurilor în contul deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești;

 • b) să desemneze un reprezentant al Consiliului Județean Prahova care să verifice fizic si valoric stadiul lucrărilor care fac obiectul contractului de asociere.

Art.7 - Municipiul Ploiești se obligă:

 • a) să deruleze și să urmărească lucrările, să verifice și să centralizeze procesele verbale de recepție, pe faze de lucrări și la terminarea lucrărilor, în calitatea sa de ordonator principal de credite;

 • b) să utilizeze sumele virate de parteneri conform destinației. Angajarea fondurilor se va efectua numai pe bază de documente legale și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

 • c) să gestioneze sumele totale destinate finanțării acestui obiectiv potrivit normelor în vigoare. Decontarea facturilor se va face proporțional cu sumele stabilite prin prezentul contract.

CAPITOLUL V - ALTE CLAUZE

Art.8 - Părțile prezentului contract răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor primite pentru realizarea obiectului contractului.

Art.9 - Derularea proiectului în cadrul acestui parteneriat se supune regulilor din domeniul achizițiilor publice, reglementate prin O.U.G. nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art.10 - Situația de forță majoră exonerează părțile de răspundere în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

Art.ll- Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

CAPITOLUL VI - DISPOZIȚII FINALE


Art.12 - Modificarea prevederilor cuprinse în prezentul contract seface numai cu acordul părților, prin act adițional.

Art.13 - Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului contract, se vor soluționa, în principal, pe cale amiabilă și, în subsidiar, de către instanțele judecătorești competente.

Art.14 - Dispozițiile prezentului contract se vor completa cu prevederile legale în materie.

Art.15 - Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi_____________________.

JUDEȚUL PRAHOVA


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PREȘEDINTE CONSILIUL JUDEȚEAN, Mircea COSMA


VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR, Cristian Mihai GANEA


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,

Maria DOVÎNCĂ


SECRETAR, Simona ALBU


DIRECȚIA TEHNICĂ DIRECTOR EXECUTIV,


Ion IORDĂCHESCU


DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV Nicoleta CRACIUNOIU


VIZAT PENTRU LEGALITATE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR.l


COMISIA DE BUGET, FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotare privind asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova in vederea realizării lucrărilor de „Balastare, pietruire si reparații străzi din Cartierul Pictor Rosenthal si

Cartierul     Mitica     Apostol”-     Municipiul

emis

i

Ploiești”       si      a

„ Cu-

1

iotAJbd loUKoxt -Ropot             ~

Oakc^ JcuucJo —    txjhrU

1

SECRETAR

Sanda DRAGULEA