Hotărârea nr. 158/2016

Hotãrârea nr. 158 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Teatrului Toma Caragiu Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 158

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al

Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar cu atribuții de Primar Cristian Mihai Ganea, precum și Raportul de specialitate al Teatrului « Toma Caragiu » Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016;

In conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 516/15.12.2015, privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din dată de 23 mai 2016;

Având in vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publica, Juridic-Contencios,Achiziții Publice ,Contracte;

In temeiul art. 36, alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 , al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Ordonatorul principal de credite și Teatrul ”Toma Caragiu” vor duce la îndeplinire prevederile prezenței hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederilor prezentei hotărâri.


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


Ia proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești pentru anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016 si Legii nr. 273/2006- Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul de venituri si cheltuieli al Teatrului Toma Caragiu a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.37/01.02.2016 si rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr.130/26.04.2016.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este impusa de analiza execuției de casa la data de 30.04.2016 și de previzionarea cheltuielilor pentru perioada următoare. Aceasta rectificare nu modifica bugetul de venituri si cheltuieli aprobat inițial

Veniturile totale in suma de 5710.00 mii lei raman neschimbate

Cheltuielile totale in suma de 5710.00 mii lei raman neschimbate

Față de cele prezentate mai sus supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.


TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești pentru anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015- Legea bugetului de stat pe anul 2016 si Legii nr. 273/2006- Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul de venituri si cheltuieli al Teatrului Toma Caragiu a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.37/01.02.2016 si rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 130/26.04.2016.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este impusa de analiza execuției de casa la data de 30.04.2016, de previzionarea cheltuielilor pentru perioada următoare si nu modifica bugetul de venituri si cheltuieli aprobat inițial, respectiv:

I. Venituri totale in cuantum de 5710,00 mii Iei,

  • - venituri din prestări servicii (artistice)

  • - venituri din donații sponsorizări

  • - subvenții de la bugetul local

430,00 mii lei

5,00 mii lei

5275,00 mii lei

II. Cheltuieli totale in cuantum de 5710,00 mii lei

  • - capitolul 10 Cheltuieli de personal

  • - capitolul 20 Bunuri și servicii

  • - capitolul 70 Cheltuieli de capital

4404,00 mii lei 1301,00 mii lei

5,00 mii lei

In structura de buget se fac virări de credite intre articole și alineate in cadrul aceluiași capitol și titlu astfel;

La Titlul II „Bunuri și servicii se fac următoarele virări de credite:

-alineatul 20.01.09 Materiale și servicii cu caracter funcțional se suplimentează cu suma de 40,00 mii lei

  • - alineatul 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru intretinere și funcționare șe diminuează cu suma de 30,00 mii lei

  • - alineatul 20.05.30 Alte obiecte de inventar de diminuează cu suma de 10,00 mii lei

Față de cele prezentate mai sus supunem spre proiectul de hotărâre alăturat.


Contabil Șef,

Gabriela Alexe
Consilier juridic,

Mosor Venera ValentinaJUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Teatrul “Toma Caragiu”Ploiesti pe anul 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Teatrul “Toma Caragiu”Ploiesti in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Prezenta rectificare nu modifica bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia, respectiv:

-venituri proprii                            430,00 mii

- sponsorizări                                 5,00 mii

-subventii/transferuri de la bugetul local 5.275,00 mii lei

TOTAL                      5.710,00 mii

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale'

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4),, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:   a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

  • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

  • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta CRAGttJNOIU


DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA,

JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana POPA

SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIU


JUDEȚUL PRAHOVA TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANULfe^6 '®

%'!w


4,        _______*"

P ,4Hov Amu h

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial aprobat HCL130

j v

Influente +/-

"Propunere Buget an 2016

Venituri din prestări servicii

33.10.08

430,00

0,00

430,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

5,00

0,00

5,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

5.275,00

0,00

5.275,00

TOTAL VENITURI - din care:

5.710,00

0,00

5.710,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

37.10.03

5.705,00

0,00

5.705,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

37.10.04

5,00

0,00

5,00


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5.710,00

0,00

5.710,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5.705,00

0,00

5.705,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

5.705,00

0,00

5.705,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4.404,00

0,00

4.404,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10,01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.561,00

0,00

3.561,00

Salarii de baza

10.01.01

3.352,00

0,00

3.352,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

170,00

0,00

170,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

25,00

0,00

25,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

14,00

0,00

14,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

843,00

0,00

843,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

580,00

0,00

580,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

21,00

0,00

21,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

184,00

0,00

184,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

11,00

0,00

11,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

47,00

0,00

47,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1.301,00

0,00

1.301,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

976,00

10,00

986,00

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

180,00

0,00

180,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

10,00

0,00

10,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

20,00

0,00

20,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

16,00

0,00

16,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20,00

0,00

20,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

520,00

40,00

560,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

210,00

-30,00

180,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

126,00

-10,00

116,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

126,00

-10,00

116.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

10,00

0,00

10,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5,00

0,00

5,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial aprobat HCL130 /

c /

propunere By^feț an

73

201&

Deplasări în străinătate

20.06.02

5,$0

fef Wq

'<;> ^,oo

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,qo

SĂ?

O00

Pregătire profesionala

20.13

5,0$

O^\  0,00-

^s/5-00

Protecția muncii

20.14

15,00

15,00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

167,00

^^ioo

U* 167,00

Reclama si publicitate

20.30.01

10,00

w

10,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

5,00

0,00

5,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

25,00

0,00

25,00

Chirii

20.30.04

100,00

0,00

100,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

27,00

0,00

27,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5,00

0,00

5,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

5,00

0,00

5,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

5,00

0.00

5,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

5,00

0,00

5,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

zt

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societatiior comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,

GABRIEL/tjALEXE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


\    » Y

■ ^7 V ic»

:>

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia <

l-CAVCt


Cqmisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind '__X? /CWĂuth

Wu          -


si a emis:

5PREȘEDINTE,

Popa^ns^Ji^^

SECRETAR,

Sanda Dragulea


Data: o?3.05(MQ>