Hotărârea nr. 157/2016

Hotãrârea nr. 157 privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 157 privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a dlui Viceprimar cu atribuții de primar, al municipiului Ploiești, dl Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 516/15.12.2015, privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, art. 19, actualizată, republicată;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr.l, Comisia de Buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 23.05.2016;

In temeiul art. 36, alin.4, lit.a, art.45, alin.2, lit.a, din Legea nr. 215/2001-republicată și actualizată, privind administrația publică locală:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aprobă rectificarea Bugetului de cheltuieli pe anul 2016, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, pentru "Activitatea proprie", conform Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 : Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


JUDEȚUL: PRAHOVA

ASSC PLOIEȘTI

68.02.50 ACTIVITATEA PROPRIE


BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL PE ANUL 2016 PROPUS SPRE RECTIFICAREDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2016

VfO'

l _

influenTe

BUGET FINAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

13.120,00

0,00

13.120,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

13.080,00

0,00

13.080,00

CHELTUIELI CURENTE

01

13.080,00

0,00

13.080,00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.080,00

0,00

5.080,00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

4.152,00

0,00

4.152,00

Salarii de baza

10.01.01

4.140,00

0,00

4.140,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

12,00

0,00

12,00

Contribuții

10.03

928,00

0,00

928,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

648,00

0,00

648,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

21,00

0,00

21,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

216,00

0,00

216,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

7,00

0,00

7,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

36,00

0,00

36,00

TITLULII BUNURI SI SERVICII

20

4.450,00

0,00

4.450,00

Bunuri si servicii

20.01

868,00

300,00

1.168,00

Furnituri de birou

20.01.01

40.00

0,00

40,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15,00

5,00

20,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

120,00

80,00

200,00

Apa, canat si salubritate

20.01.04

30,00

0,00

30,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

20,00

0,00

20,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

50,00

15,00

65,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

200,00

0,00

200,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

393,00

200,00

593,00

Reparații curente

20.02

630,00

-30,00

600,00

Hrana

20.03

2.650,00

-300,00

2.350,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

2.650,00

-300,00

2.350,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare

20.04

2,00

0,00

2,00

Medicamente

20.04.01

1,00

0,00

1,00

Materiale sanitare

20.04.02

1,00

0,00

1,00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

60,00

30,00

90,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

10,00

10,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

60,00

20,00

80,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

100,00

0,00

100,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

100,00

0,00

100,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5,00

0,00

5,00

Consultanta si expertiza

20.12

30,00

0,00

30,00

Pregătire profesionala

20.13

60,00

0,00

60,00

Protecția muncii

20.14

10,00

0,00

10,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2016   J

^INFLUENT-E-.^

buget final

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

?/             fi

Meteorologie

20.21

r

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

r

rw»

/F /

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

\x

z’V

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

L t' "v

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturiior interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

35,00

0,00

35,001

Reclama si publicitate

20.30.01

5,00

0,00

5,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

1,00

0,00

1,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

15,00

0,00

15,00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

14,00

0,00

14,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

3.550,00

0,00

3.550,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

3.550,00

0,00

3.550,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

900,00

0,00

900,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

2.650,00

0,00

2.650,00

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

40,00

0,00

40,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

40,00

0,00

40,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

40,00

0,00

40,00'

Active fixe

71.01

40,00

0,00

40,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

40,00

0,00

40,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuieli, pe anul 2016, al

Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

9                                                                                                                  9

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, Legii asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr.340/2015, Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, actualizată, republicată, Legea privind promovarea și protecția drepturilor persoanelor cu handicap nr.448/2006, republicată, Legea privind venitul minim garantat nr.416/2001, actualizată, Legea nr.l 14/1996 privind locuințele, republicată, Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, a fost aprobat prin HCL nr.43/01.02.2016 bugetul de cheltuieli al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, rectificat ulterior prin HCL nr. 124/ 26.04.2016.

Prezenta rectificare este impusa de necesitatea efectuării plăților privind lucrările si serviciile pentru punerea in funcțiune si desfasurarea activitatii in sediul nou in care va funcționa instituția, sediu preluat prin HCL nr.415/05.11.2015.

Prevederea inițială în suma de 13.120 mii lei, nu se modifica, influentele fiind doar in structura, conform Anexa nr.l, la prezentul proiect de hotarare.

Față de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE l’jft)

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al

Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

» $

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr.339/2015, Legii asigurărilor sociale de stat nr.340/2015, Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, actualizata, republicată, Legii privind promovarea si protecția drepturilor persoanelor cu handicap nr.448/2006, republicată, Legii privind venitul minim garantat nr.416/2001, actualizată, Legii nr.l 14/1996 privind locuințele, republicată, Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, a fost aprobat prin HCL nr. 43/01.02.2016 bugetul de cheltuieli al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, rectificat ulterior prin HCL nr. 124/26.04.2016.

Prezenta rectificare este impusa de necesitatea efectuării lucrărilor si serviciilor pentru punerea in funcțiune si desfasurarea activitatii in sediul in care va funcționa instituția, sediu preluat prin HCL nr.415/05.11.2015.

BUGET ANEXA NR .1 - 68.02.50 - ACTIVITATE PROPRIE

Prevederea inițială în suma de 13.120 mii lei, nu se modifica, influentele fiind doar in structura, astfel:

 • > La art. 20.01.02 — Materiale de curățenie — fata de execuția de casa Încheiata la data de 11.05.2016, in suma de 10 mii lei, si avand in vedere prevederea bugetară in suma de 15 mii lei, se propune majorare in suma de 5 mii lei, necesarul fiind de 20 mii lei.

 • > La art. 20.01.03 — încălzit, iluminat si forța motrica - fata de execuția de casa incheiata la data de 11.05.2016, in suma de 113 mii lei, si avand in vedere prevederea bugetară in suma de 120 mii lei, se propune majorare in suma de 80 mii lei, necesarul fiind de 200 mii lei.


• •      •                           •                                                                                            "VO: i

15 mii lei, necesarul fiind de 65 mii lei, pentru corespondenta cu beneficiarii ajutoarelor europene.

 • > La art. 20,01.30 - Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare -fata de execuția de casa Încheiata la data de 11.05.2016, in suma de 235 mii lei, si avand in vedere prevederea bugetară in suma de 393 mii lei, se propune majorare in suma de 200 mii lei, necesarul fiind de 593 mii lei.

 • > La art. 20.02 - Reparații curente - fata de execuția de casa incheiata la data de 11.05.2016, in suma de 85 mii lei, si avand in vedere prevederea bugetară in suma de 630 mii lei, se propune diminuare in suma de 30 mii lei, necesarul fiind de 600 mii lei.

 • > La art. 20.03.01 - Hrana pentru oameni - avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 11.05.2016 in suma de 1.071 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 2.650 mii lei, se propune diminuare in suma de 300 mii lei, prevederea necesara estimată este de 2.350 mii lei.

 • > La art. 20.05.01 - Uniforme si echipament - fata de prevederea inițiala in suma de 0 mii lei, se propune majorare in suma de 10 mii lei, prevederea necesara estimată este de 10 mii lei.

 • > La art. 20.05.30 - Alte obiecte de inventar - avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 11.05.2016, in suma de 44 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 60 mii lei, se propune majorare in suma de 30 mii lei, prevederea necesara estimată este de 90 mii lei

Față de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.


FINANCIAR

FLORHNTj


BILITATE,


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuieli^ al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare pe anul 2016

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 finanțat integral din bugetul local.

Astfel: total alocație bugetara - 41.087,62 mii lei, din care:

 • - Invatamant - suma de 93,62 mii lei;

 • - Sanatate - suma de 4.710,00 mii lei ;

 • - Asigurări si asitenta sociala - suma de 36.284,00 mii lei.

Prin prezenta rectificare se diminuează capitolul “ Asigurări si asistenta sociala” cu suma de 93,63 mii lei, suma care va fi alocata pentru “Invatamant - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului”.

Menționam ca rectificare nu va modifica alocația bugetara de 41.087,62 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4/, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Având in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:   a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta C CIUNOIU
DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA,

JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana POPA

SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIUCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA Î^MENlUȚUFj PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOsi a emis:

9


SECRETAR, Sanda Dragulea

Data: 43. off^otG