Hotărârea nr. 156/2016

Hotãrârea nr. 156 privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pe anul 2015 ale bugetului local, bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a bugetului creditelor interne. Anexe.

ROMÂNIA

fVÎZÂT PENTRU

; LEGALITWjE

țk.-V. ■


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 156 privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2015 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului creditelor interne

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a dlui viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea, a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Constantin Popa, Sanda Dragulea, Geta Șerban, Stanciu Marilena, Radu Mateescu, Gheorghe Popa, Ionuț Ionescu, și Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2015 ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului creditelor interne și ale ordonatorilor terțiari de credite;

ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr.l, Comisia de Buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 27 mai 2016;

având în vedere prevederile art.57 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 63 alin. 4 lit. b din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aproba contul anual de execuție al bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2015, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aproba contul anual de execuție al bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aproba contul anual de execuție al bugetului creditelor interne pe anul 2015, conform Anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aproba contul anual de execuție al Primăriei Municipiului Ploiești pe anul 2015, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Aproba conturile anuale de execuție pe anul 2015 ale ordonatorilor terțiari de credite:

Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor, conform Anexei nr. 5

Poliția Locala, conform Anexei nr. 6

Casa de Cultură ’T.L.Caragiale”, conform Anexei nr. 7

Teatrul „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 8

Filarmonica „Paul Constantinescu”, conform Anexei nr. 9

Club Sportiv Municipal, conform Anexei nr. 10

Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, conform Anexei nr. 11

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, conform Anexei nr. 12 Serviciul Public Finanțe Locale, conform Anexei nr. 13

Centrul de Transfuzie Sanguina, conform Anexei nr. 14

Spitalul de Pediatrie Ploiești, conform Anexei nr. 15

Spitalul Municipal Ploiești, conform Anexei nr.16

Colegiul Național „I.L.Caragiale”, conform Anexei nr. 17

Colegiul Național „Mihai Viteazul”, conform Anexei nr. 18

Colegiul Național „Nichita Stănescu”, conform Anexei nr. 19

Colegiul Național „Al. I .Cuza”, conform Anexei nr. 20

Colegiul Național „Jean Monnet”, conform Anexei nr. 21

Colegiul „Spiru Haret”, conform Anexei nr. 22

Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, conform Anexei nr. 23

Colegiul Tehnic „Elie Radu”, conform Anexei nr. 24

Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”, conform Anexei nr. 25

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, conform Anexei nr. 26

Liceul de Arta „Carmen Sylva”, conform Anexei nr. 27

Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu” conform Anexei nr. 28

Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei”, conform Anexei nr. 29

Liceul Tehnologic „1 Mai”, conform Anexei 30

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 31

Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek”, conform Anexei nr. 32

Liceul Tehnologic de Transporturi, conform Anexei nr. 33

Școala Gimnazială „Radu Stanian”, conform Anexei nr. 34

Școala Gimnazială „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 35

Școala Gimnazială „Elena Doamna”, conform Anexei nr. 36

Școala Gimnazială „Candiano Popescu”, conform Anexei nr. 37

Școala Gimnazială „Grigore Moisil”, conform Anexei nr. 38

Școala Gimnazială „Rareș Vodă”, conform Anexei nr. 39

Școala Gimnazială „George Coșbuc”, conform Anexei nr. 40

Școala Gimnazială Nicolae Titulescu”, conform Anexei nr. 41

Școala Gimnazială „Sfântul Vasile”, conform Anexei nr. 42

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, conform Anexei nr. 43

Școala Gimnazială „Anton Pann”, conform Anexei nr. 44

Școala Gimnazială „Ioan Grigorescu”, conform Anexei nr. 45

Școala Gimnazială „Sfânta Vineri”, conform Anexei nr. 46

Școala Gimnazială „Andrei Mureșanu”, conform Anexei nr. 47

Școala Gimnazială”Henri Mathias Berthelot”, conform Anexei nr. 48

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, conform Anexei nr. 49

 • -  Școala Gimnazială „George Emil Palade”, conform Anexei nr. 50

 • -  Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, conform Anexei nr. 51

 • -  Școala Gimnazială „Profesor Nicolae Simache’’, conform Anexei nr. 52

 • -  Școala Gimnazială „I.A.Bassarabescu”, conform Anexei nr. 53

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit „Sfinții Arhancheli Mihail și Gavril”, conform Anexei nr. 54

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit „Scufița Roșie’’, conform Anexei nr. 55

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.21, conform Anexei nr. 56

 • -  G Grădinița de copii cu program prelungit nr.23, conform Anexei nr. 57

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.28, conform Anexei nr.

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.30, conform Anexei nr.

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.32, conform Anexei nr.

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.33, conform Anexei nr.

 • -  Grădiniță de copii step by step cu program prelungit și program normal „Rază de Soare’’, conform Anexei nr. 62

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.35, conform Anexei nr. 63

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit „Sf.Mucenic Mina’’, conform Anexei nr. 64

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.38, conform Anexei nr. 65

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.40, conform Anexei nr. 66

 • -  Grădiniță de copii cu program prelungit și program normal „Crai Nou’’, conform Anexei nr. 67

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.47, conform Anexei nr. 68

 • -  Grădiniță de copii cu program prelungit „Dumbrava Minunată’’, conform Anexei nr. 69

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit și program normal „Licurici’’, conform Anexei nr. 70

 • -  Centrul Creșe, conform Anexei nr.71

 • -  Centrul Județean de Excelență Prahova, conform Anexei nr.72, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite, serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7 Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2015 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii si a bugetului creditelor interne

In anul 2015, bugetul local al municipiului Ploiești, bugetele instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetul creditelor interne au fost elaborate, fundamentate, aprobate si respectiv rectificate in conformitate cu prevederile Legii nr. 186/2014 - Legea bugetului de stat pe anul 2015 si Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completerile ulterioare.

Execuția de casa a bugetelor menționate mai sus se efectuează prin unitățile teritoriale ale trezoreriei statului, evidentiindu-se in conturi distincte.

Trimestrial si anual ordonatorii de credite intocmesc situații financiare asupra execuției bugetare si conturi de execuție care se depun la direcțiile generale ale finanțelor publice.

In conformitate cu art. 57, alin(l) din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare „ ordonatorii principali de credite intocmesc si prezintă spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor”...

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETUL LOCAL ( anexa nr.l)

Veniturile încasate la bugetul local in anul 2015, au fost in suma de 641.953.831 lei, procentul de realizare fata de prevederea definitiva fiind de 88,14%, in structura prezentandu-se, conform Raportului cu privire la execuția bugetului la data de 31.12.2015 intocmit de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, pe care il anexam, astfel:

 • -  venituri curente - in suma de 462.215.873 lei, procent de realizare de 85,81% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  venituri din capital - in suma de 827.252 lei, procent de realizare de 95,25% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  subvenții - in suma de 108.853 lei, procent de realizare de 120,95% fata de prevederea definitiva aprobata;

 • -  sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefmantari - in suma de 178.801.853 lei, procent de realizare de 94,73% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata,

din care:

Veniturile proprii incasate in suma de 303.861.496 lei, procent de realizare de 80,94% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata, constituite din:

- impozitul pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane juridice in suma de -8.220 lei;


impozitul pe venit, profit si câștiguri din capital de pei-șpj^^ fizice in suma de 187.837.415 lei, procent de realizare de alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la^jftersi&a^^x fizice in suma de 883.401 lei, procent de realizare de 98,

impozite si taxe pe proprietate in suma de 71.170.549 lei, pr^^ntJde^5^ realizare de 63,46%;

alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii in suma de 301.737 lei, procent de realizare de 79,40%;

taxe si servicii specifice in suma de 72.060 lei lei, procent de realizare de 82,83%;

taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau desfasurarea de activitati in suma de 15.703.117 lei, procent de realizare de 42,57%;

venituri din proprietate in suma de 14.065.611 lei, procent de realizare 77,10%;

venituri din prestări de servicii si alte activitati in suma de 3.645.288 lei, procent de realizare de 71,55%;

venituri din taxe administrative, eliberări permise in suma de 1.492.593 lei, procent de realizare de 74,63%;

amenzi, penalitati si confiscări in suma de 7.502.075 lei, procent de realizare de 82,81%;

diverse venituri in suma de 368.618 lei, procent de realizare de 123%; venituri din capital in suma de 827.252 lei, procent de realizare de 95,25%.

Conform indicatorilor de sinteza privind gradul de realizare al veniturilor in al anului 2015, se constata următoarele:

 • - gradul de realizare a veniturilor (venituri totale incasate/venituri totale programate), a fost de 88,14%;

 • - gradul de realizare a veniturilor proprii (venituri proprii incasate/venituri proprii programate), a fost de 80,94%;

 • - gradul de finanțare din venituri proprii ( venituri proprii incasate / venituri totale incasate), a fost de 47,33%;

 • - gradul de autofinanțare ( venituri proprii incasate, exclusiv cote/ venituri totale incasate, a fost de 18,60%;

 • - gradul de realizare a impozitului pe proprietate ( venituri din impozitul pe proprietate incasate/ venituri din impozitul pe proprietate programate), a fost de 60,70%;

 • - gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat ( incasari din surse primite de la bugetul de stat/venituri total incasate), a fost de 52,94%;

 • - gradul de autonomie decizionala (venituri depersonalizate incasate/venituri total incasate), a fost de 47,51%.

Cheltuielile bugetului local - plățile efectuate au fost in suma de 654.554.738 lei, in structura, conform clasifîcatiei funcționale, prezentandu-se astfel:

Autoritari executive - suma de 20.510.870 lei, procent de realizare fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 3,20% din totalul pl^i^âj efectuate;                                          la 0001^

Alte servicii publice generale - suma de 35.140.088 lei, procent de^alizâ^x%fy 97,16% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 5,48% plăților efectuate;

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi - suma de 8.717.828 lei, procent de realizare 99,98% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,36% din totalul plăților efectuate;

Ordine publica si siguranța naționala - suma de 8.972.072 lei, procent de realizare 95,87% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,40% din totalul plăților efectuate;

Invatamant - suma de 149.467.127 lei, un procent de realizare 93,89% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 23,30% din totalul plăților efectuate;

Sanatate - suma de 6.620.456 lei, procent de realizare 88,99% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,03% din totalul plăților efectuate;

Cultura, recreere si religie - suma de 96.374.206 lei, procent de realizare 85,30% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 15,02% din totalul plăților efectuate;

Asigurări si asistenta sociala - suma de 46.332.518 lei, procent de realizare 97,01% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 7,22% din totalul plăților efectuate;

Locuințe , servicii si dezvoltare publica - suma de 38.777.787 lei, procent de realizare 87,82% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 6,04% din totalul plăților efectuate;

Protecția mediului - suma de 24.865.729 lei, procent de realizare 88,80% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata aprobata si 3,88% din totalul plăților efectuate;

Transporturi - suma de 205.776.057 lei, procent de realizare de 81,61% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 32,07% din totalul plăților efectuate;

In structura, conform clasificatiei economice, realizarea plăților efectuate din bugetul local, se prezintă astfel:

cheltuieli de personal - suma de 144.527.898 lei, procent de realizare 96,65% fata de prevederea bugetara definitiva aprobat si 22,53% din totalul plăților efectuate;

bunuri si servicii - suma de 99.997.321 lei, procent de realizare 76,52% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 15,59% din totalul plăților efectuate;

dobânzi - suma de 8.124.228 lei, procent de realizare 99,99% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,27% din totalul plăților efectuate;

subvenții - suma de 64.443.606 lei, procent de realizare 98,30% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 10,04% din totalul plăților efectuate;

transferuri intre unitari ale administrației publice - suma de 50.030.728 lei, procent de realizare 96,23% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 7,80% din totalul plăților efectuate;

alte transferuri - suma de 144.391 lei, procent de realizare 65,13% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,02% din totalul plăților efectuate;proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) - s 189.941.771 lei, procent de realizare 83,61% fata de prevederea lj definitiva aprobata si 29,61% din totalul plăților efectuate;

asistenta sociala - suma de 26.975.143 lei, procent de realizare 99,0 de prevederea bugetara definitiva aprobata si 4,20% din totalul plăților efectuâ^zTVt alte cheltuieli - suma de 2.127.094 lei, procent de realizare 91,64% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,33% din totalul plăților efectuate;

rambursări de credite - suma de 33.144.523 lei, procent de realizare 100,00% fata de prevederea definitiva aprobata si 5,17% din totalul plăților efectuate;

active nefinanciare - suma de 27.010.865 lei, procent de realizare de 72,43% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 4,21% din totalul plăților efectuate;

plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent — suma de -4.912.830 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si -0,77% din totalul plăților efectuate.

In anul 2015, a fost inregistrat un excedent bugetar de 399.093 lei, compus din:

 • -  excedentul secțiunii de funcționare - 386.665 lei

 • -  excedentul secțiunii de dezvoltare -    12.428 lei.

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (anexa nr.2)

Veniturile încasate la bugetul instituțiilor publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in anul 2015, au fost in suma de 114.841.170 lei, procent de realizare 97,91% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata. In structura acestea se prezintă astfel:

 • -  venituri nefiscale - in suma de 63.627.927 lei, procent de realizare 96,75% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 55,41% din totalul incasarilor realizate;

 • -  subvenții - in suma de 50.030.727 lei, procent de realizare 99,39% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 43,57% din totalul incasarilor realizate. Aceste subvenții reprezintă sume alocate din bugetul local, in completarea veniturilor proprii ale instituțiile publice de subordonare locala;

 • -  sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefînantari -1.182.516 lei procent de realizare 100,00% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,03% din totalul incasarilor realizate.

Cheltuielile (plățile efectuate) din bugetul instituțiilor publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in anul 2015, au fost in suma de 109.851.071 lei, procent de realizare de 87,00% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

In structura, conform clasificatiei funcționale, realizarea plăților se prezintă astfel:

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor -1.819.730 lei, procent de realizare 93,13% fata de prevederea bugetara aprobata si 1,66% din totalul plăților efectuate;

Ordine publica si siguranța naționala ( Politia Locala) -9.169.926 lei, procent de realizare 96,15% fata de prevederea bugetara aprobata si 8,35% din totalul plăților efectuate;


Invatamant - suma de 9.149.268 lei, procent de realizare 74,96% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 8,33% din totalul plăților efectuate;

Sanatate - suma de 49.303.980 lei, procent de realizare 80,89% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 44,88% din totalul plăților efectuate;

Cultura, recreere si religie - suma de 29.747.519 lei, procent de realizare 97,58% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 27,08% din totalul plăților efectuate;

Asigurări si asistenta sociala - suma de 743.244 lei, procent de realizare 91,11% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,68% din totalul plăților efectuate;

Servicii si dezvoltare publica - suma de 9.917.404 lei, procent de realizare 96,13% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 9,03% din totalul plăților efectuate;

In structura, conform clasificatiei economice, plățile efectuate se prezintă astfel:

cheltuieli de personal - suma de 46.251.573 lei, procent de realizare 95,65% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 42,10% din totalul plăților efectuate;

bunuri si servicii - suma de 56.488.754 lei, procent de realizare 81,35% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 51,42% din totalul plăților efectuate;

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) - suma de 1.284.937 lei, procent de realizare 85,49% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,17% din totalul plăților efectuate;

asistenta sociala - suma de 100.101 lei, procent de realizare 96,25% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,09% din totalul plăților efectuate;

cheltuieli de capital - suma de 5.725.706 lei, procent de realizare 83,48% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 5,21% din totalul plăților efectuate.

In anul 2015, a fost inregistrat un excedent bugetar de 4.990.099 lei, compus din:

 • -  excedentul secțiunii de funcționare - 5.968.211 lei

 • -  deficitul secțiunii de dezvoltare -       978.112 lei.

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE

( anexa nr.3)

Cheltuielile (plățile efectuate) din bugetul creditelor interne in anul 2015, au fost in suma de 59.946.320 lei, procent de realizare de 96,20% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.


Transporturi - suma de 18.904.133 lei, procent de realizare de . fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

CONTUL DE EXECUȚIE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PL

(anexa nr.4)

Cheltuielile (plățile efectuate) din bugetul municipiului Ploiești in anul 2015, au fost in suma de 461.056.393 lei, procent de realizare de 84,53% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

In structura, conform clasificatiei funcționale, plățile efectuate se prezintă astfel:

Autoritati executive - suma de 20.510.870 lei, procent de realizare de 95,76% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 4,45% din totalul plăților efectuate;

Alte servicii publice generale - suma de 35.140.088 lei, procent de realizare de 97,16% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 7,62% din totalul plăților efectuate;

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi - suma de 8.717.828 lei, procent de realizare de 99,98% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,89% din totalul plăților efectuate;

Ordine publica si siguranța naționala - suma de 8.972.072 lei, procent de realizare 95,87% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,95% din totalul plăților efectuate;

Invatamant - suma de 10.743.867 lei, un procent de realizare de 56,92% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 2,33% din totalul plăților efectuate;

Sanatate - suma de 2.925.489 lei, procent de realizare de 79,11% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,63% din totalul plăților efectuate;

Cultura, recreere si religie - suma de 96.374.206 lei, procent de realizare de 85,30% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 20,90% din totalul plăților efectuate;

Asigurări si asistenta sociala - suma de 8.252.400 lei, procent de realizare de 92,55% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,79% din totalul plăților efectuate;

Locuințe , servicii si dezvoltare publica - suma de 38.777.787 lei, procent de realizare de 87,82% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 8,41% din totalul plăților efectuate;

Protecția mediului - suma de 24.865.729 lei, procent de realizare de 88,80% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 5,39% din totalul plăților efectuate;

Transporturi - suma de 205.776.057 lei, procent de realizare de 81,61% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 44,63% din totalul plăților efectuate.

In structura, conform clasificatiei economice, realizarea plăților efectuate din bugetul local, se prezintă astfel:

- cheltuieli de personal - suma de 9.173.625 lei, procent de realizare de 66,88% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,99% din totalul plăților efectuate;


bunuri si servicii - suma de 76.785.371 lei, procent de realizafe^de’.ț 72,59% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 16,65 totalul plăților efectuate;

dobânzi - suma de 8.124.228 lei, procent de realizare de 99,99% fatâ^deJyiovA y prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,76% din totalul platilof '^^^ efectuate;

subvenții - suma de 64.443.606 lei, procent de realizare de 98,30%; fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 13,98% din totalul plăților efectuate;

transferuri intre unitati ale administrației publice - suma de 50.030.728 lei, procent de realizare de 96,23% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 10,85% din totalul plăților efectuate;

alte transferuri - suma de 144.391 lei, procent de realizare de 65,13% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,03% din totalul plăților efectuate;

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) -suma de 189.858.177 lei, procent de realizare de 83,62% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 41,18% din totalul plăților efectuate;

asistenta sociala - suma de 7.396.565 lei, procent de realizare de 97,81% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,60% din totalul plăților efectuate;

alte cheltuieli - suma de 1.101.200 lei, procent de realizare de 91,77% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,24% din totalul plăților efectuate;

rambursări de credite - suma de 33.144.523 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea definitiva aprobata si 7,19% din totalul plăților efectuate;

active nefinanciare - suma de 25.766.809 lei, procent de realizare de 71,52% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 5,59% din totalul plăților efectuate;

plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - suma de - 4.912.830 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si -1,07% din totalul plăților efectuate;

CONTURILE DE EXECUȚIE PE ANUL 2015 ALE ORDONATORILOR TERȚIARI DE CREDITE

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești, (anexa nr. 5)

Veniturile incasate in anul 2015 au fost in suma de 1.819.730 lei, in procent de 93,13% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 1.112.325 le i, in procent de 61,13% din totalul veniturilor incasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost in suma de 1.819.730 lei, constituite, conform clasificatiei economice astfel:

- cheltuieli de personal - 1.107.272 lei, procent de realizare de 96,96% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;


Z O 7-—< bunuri si servicii - 550.851 lei, procent de realizare de 89,57%/rata^J^-^ prevederea bugetara definitiva aprobata; cheltuieli de capital - 161.607 lei, procent de realizare de 82,14? prevederea bugetara definitiva aprobata.

Politia Locala Ploiești (anexa nr. 6)

Veniturile încasate in anul 2015 au fost de 9.169.926 lei, in procent de 96,15% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 8.929.038 lei, in procent de 97,37% din totalul veniturilor incasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) constituite, conform clasifîcatiei economice astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 7.573.497 lei, procent de realizare de 97,82% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 1.770.200 lei, procent de realizare de 90,04% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 25.000 lei, procent de realizare de 10,46% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Casa de Cultura „I.L.Caragiale” Ploiești (anexa nr. 7)

Veniturile incasate in anul 2015 au fost in suma de 789.628 lei, in procent de 97,97% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 722.720 lei, in procent de 91,53% din totalul veniturilor incasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost in suma de 789.628 lei, constituite, conform clasifîcatiei economice astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 354.255 lei, procent de realizare de 99,45% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 435.373 lei, procent de realizare de 96,79% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești (anexa nr. 8)

Veniturile incasate in anul 2015 au fost in suma de 5.710.358 lei, in procent de 98,17% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 5.293.203 le i, in procent de 92,69% din totalul veniturilor incasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost in suma de 5.710.358 lei, constituite, conform clasifîcatiei economice astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 3.965.583 lei, procent de realizare de 99,61% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 1.673.731 lei, procent de realizare de 95,15% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 71.044 lei, procent de realizare de 92,26% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești (anexa nr. 9)

Veniturile incasate in anul 2015 au fost in suma de 3.514.288 lei, in procent de 93,55% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 3.376.254 lei, in procent de 96,07% din incasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost in suma de 3. constituite, conform clasificați ei economice astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 2.986.309 lei, procent de realizare de

de prevederea bugetara definitiva aprobata;


 • -  bunuri si servicii - 508.280 lei, procent de realizare de 83,81% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 19.699 lei, procent de realizare de 98,50% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Club Sportiv Municipal Ploiești (anexa nr. 10)

Veniturile incasate in anul 2015 au fost in suma de 13.164.675 lei, in procent de 99,57% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 12.874.000 lei, in procent de 97,79% din totalul veniturilor incasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost in suma de 13.164.679 lei, constituite, conform clasificatiei economice astfel:

-cheltuieli de personal - 1.055.449 lei, procent de realizare de 99,29% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 11.483.186 lei, procent de realizare de 99,57% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 625.044 lei, procent de realizare de 99,84% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

La31.12.2015 a Înregistrat un deficit bugetar de4 lei.

Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” (anexa nr. 11)

Veniturile incasate in anul 2015 au fost de 6.568.566 lei, in procent de 95,42% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 5.666.300 lei, in procent de 86,26% din totalul veniturilor incasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost in suma de 6.568.566 lei, constituite, conform clasificatiei economice astfel:

-cheltuieli de personal - 2.274.517 lei, procent de realizare de 99,32% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 3.025.161 lei, procent de realizare de 98,09% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 1.268.888 lei, procent de realizare de 84,03% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești (anexa nr. 12)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 39.069.287 lei, in procent de 98,16% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, constituite, conform clasificatiei funcționale, astfel:

Servicii de sanatate publica ( cabinetele medicale școlare) - suma de 3.650.455 lei, procent de realizare de 99,17% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata. In structura, conform clasificatiei economice, plățile s-au efectuat astfel:


 • -  cheltuieli de personal - 3.526.206 lei procent de realizare de de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 124.249 lei procent de realizare de 82, prevederea bugetara definitiva aprobata.

Asigurări si asistenta sociala - platie au fost in suma de 35.418.832 lei, procent de realizare de 98,05% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

In structura clasificatiei funcționale, plățile au fost efectuate pentru: -asistenta sociala in caz de inaliditate - suma de 20.071.485 lei, procent de realizare de 98,05% fata de prevederea bugetara definitiva aprobat;

 • - ajutoare pentru locuințe - 150.776 lei, procent de realizare de 97,27% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • - alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale -15.196.571 lei, procent de realizare de 95,65% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

In structura, conform clasificatiei economice, plățile s-au efectuat pentru:

 • - cheltuieli de personal ( indemnizații persoane cu handicap grav, asitenti personali persoane cu handicap grav si aparatul propriu al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești) - 9.771.584 lei, procent de realizare de 99,81% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • - bunuri si servicii - suma de 6.312.771 lei, procent de realizare de 90,43% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • - ajutoare sociale — suma de 19.263.561 lei, procent de realizare de 99,92% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • - cheltuieli de capital - suma de 70.916 lei, procent de realizare de 98,49% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești (anexa nr. 13)

Veniturile incasate in anul 2015 au fost de 9.917.404 lei, in procent de 96,13% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 9.410.121 lei, in procent de 94,88% din totalul veniturilor incasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost in suma de 9.917.404 lei, constituite, conform clasificatiei economice astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 6.908.254 lei, procent de realizare de 97,63% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 1.878.597 lei, procent de realizare de 89,18% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - 102.421 lei procent de realizare de 99,44% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 1.028.132 lei, procent de realizare de 99,67% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Spitalul de Pediatrie Ploiești (anexa nr. 15)

Veniturile încasate in anul 2015 au fost de 18.114.373 lei, in 104,04% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care sub bugetul local 1.033.243 lei, in procent de 5,70% din totalul veniturilor

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost de 15.048.783 lei, in


70,53% fata de prevederile bugetare definitive aprobate si au fost efectuate conform clasificatiei economice, pentru:

 • -  cheltuieli de personal - 9.027.058 lei, procent de realizare de 88,62% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 4.181.262 lei, procent de realizare de 46,74% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  alte cheltuieli - 53.410 lei, procent de realizare de 95,38% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 1.787.053 lei, procent de realizare de 83,12% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

La 31.12.2015 a înregistrat un excedent bugetar de 3.065.590 lei.

Spitalul Municipal Ploiești (anexa nr. 16)

Veniturile încasate in anul 2015 au fost de 35.987.030 lei, in procent de 95,24% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 1.398.523 lei, in procent de 3,89% din totalul veniturilor incasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost de 34.255.197 lei, in procent de 86,48% fata de prevederile bugetare definitive aprobate si au fost efectuate, conform clasificatiei economice, astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 10.447.631 lei, procent de realizare de 96,86% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 23.028.536 lei, procent de realizare de 83,24% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  alte cheltuieli - 46.691 lei, procent de realizare de 97,27% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 732.339 lei, procent de realizare de 65,70% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

La 31.12.2015 a înregistrat un excedent bugetar de 1.731.833 lei.

Colegiul National „I.L.Caragiale”(anexa nr. 17)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 6.381.515 lei, procent de realizare de 99,56% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 5.443.813 lei (99,95%)

 • - bunuri si servicii - suma de 864.502 lei (97,24%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 73.200 (98,52) fata de prevederile bugetare definitive.


Colegiul National „Mihai Viteazul” (anexa nr. 18)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare buget au fost in suma de 6.601.813 lei, procent de realizare de 99,77% prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 5.516.770 lei (99,76%)

 • - bunuri si servicii - suma de 999.064 lei (99,91%)

 • - asistenta social - suma de 39.953 lei (99,88%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 46.026 lei (97.93%) fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 136.372 lei, si plățile efectuate de 126.856 lei,la sfârșitul anului inregistrandu-se un excedent bugetar de 9.516 lei.

Colegiul National „Nichita Stanescu” (anexa nr. 19)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.589.484 lei, procent de realizare de 99,31% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.252.565 lei (99,88%)

 • - bunuri si servicii - suma de 301.961 lei (94,07%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 34.958 lei (94,48%) fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 119.707 lei si plățile efectuate de 82.023 lei, la sfârșitul anului inregistrandu-se un excedent bugetar de 37.684 lei.

Colegiul National „Al. I .Cuza” (anexa nr. 20)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.965.810 lei, procent de realizare de 94,78% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile a fost efectuata pentru:

 • - cheltuieli de personal — suma de 3.662.827 lei (97,31%)

 • - bunuri si servicii - suma de 270.766 lei (69,79%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 32.217 lei (99,44%) fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 39.766 lei, si plățile efectuate de 46.953 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un deficit bugetar de 7.187 lei.

Colegiul National „Jean Monnet” (anexa nr. 21)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 5.572.275 lei, procent de realizare de 99,87% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 5.112.100 lei (99,94%)

 • - bunuri si servicii - suma de 433.781 lei (99,04)

 • -  alte cheltuieli (burse) - suma de 26.394 lei (99,98%), fata de prevederile

bugetare definitive.                                               W\

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venin® proprii - veniturile incasate au fost de 454.631 lei, din care subvenții de labugetul local 78.000 lei (pentru susținerea cheltuielilor de intretinere a internatului si cantinei) si plățile efectuate de 435.503 lei, la sfârșitul anului inregistrandu-se un excedent bugetar de 19.128 lei.

Colegiul „Spiru Haret” ( anexa nr. 22)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 5.579.846 lei, procent de realizare de 99,92% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 4.488.883 lei (99,95%)

 • - bunuri si servicii - suma de 793.203 lei (99,77%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 25.260 lei (98,48%)

 • - cheltuieli de capital - suma de 272.500 lei (100%) fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 285.148 lei, si plățile efectuate de 289.988 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un deficit bugetar de 4.840 lei.

Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu” (anexa nr. 23)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 5.238.043 lei, procent de realizare de 99,76% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 4.707.449 lei (99,76%)

 • - bunuri si servicii - suma de 512.536 lei (99,91%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma 18.058 lei (95,54%)

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 321.993 lei, si plățile efectuate de 304.891 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un excedent bugetar de 17.102 lei.

Colegiul Tehnic „Elie Radu” (anexa nr. 24)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 4.735.628 lei, procent de realizare de 99,45% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 4.124.997 lei (99,52%)

 • - bunuri si servicii - suma de 567.573 lei (98,88%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 43.058 lei (99,67%), fata de prevederile bugetare definitive.Colegiul Tehnic „Toma Socolescu” (anexa nr. 25)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare au fost in suma de 5.430.765 lei, procent de realizare de 97 prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 4.743.818 lei (99,98%)

 • - bunuri si servicii - suma de 548.972 lei (90,08%)

 • - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - suma de 83.594 lei (61,92%)

 • - asistenta sociala - suma de 4.034 lei (99,36%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 19.437 lei (88,75%)

 • - cheltuieli de capital - suma de 30.910 lei (100%), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 221.025 lei, din care subvenții de la bugetul local 42.000 lei (pentru susținerea cheltuielilor de intretinere a internatului si cantinei) si plățile efectuate de 207.667 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un excedent bugetar de 13.358 lei.

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” (anexa nr. 26)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 4.604.682 lei, procent de realizare de 99,03% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.993.129 lei (99,94%)

 • - bunuri si servicii - suma de 584.974 lei (93,60%)

 • - asistenta sociala - suma de 2.424 lei ( 81%)

 • - alte cheltuieli (burse) - 24.155 lei (91,84%), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 1.571.268 lei, din care 1.182.516 lei, sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefînantari si plățile efectuate de 1.668.593 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un deficit bugetar de 97.325 lei.

Liceul de Arta „Carmen Sylva” (anexa nr. 27)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 5.771.201 lei, procent de realizare de 99,55% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 5.359.634 lei (99,93%)

 • - bunuri si servicii - suma de 374.114 lei (94,95)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 37.453 lei (93,63%), fata de prevederile bugetare definitive.


Liceul Tehnologic Administrativ si de Servicii „ Victor Slăvesc

(anexa nr. 28)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare b          v

au fost in suma de 3.273.950 lei, procent de realizare de 99,73M^fafă^di prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.924.173 lei (99,73%)

 • - bunuri si servicii - suma de 314.171 lei (99,74%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 35.606 lei (99,99%), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 76.226 lei si plățile efectuate de 80.136 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un deficit bugetar de 3.910 lei.

Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei” (anexa nr. 29)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.427.162 lei, procent de realizare de 99,43% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal - suma de 2.915.948 lei (99,94%)

 • - bunuri si servicii - suma de 478.871 lei (96,55%)

 • - asistenta sociala - suma de 16.688 lei (98,16%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 15.655 lei (97,24%), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 333.091 lei, si plățile efectuate de 375.864 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un deficit bugetar de 42.773 lei.

Liceul Tehnologic „1 Mai” (anexa nr. 30)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 4.568.506 lei, procent de realizare de 97,57% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.624.725 lei (99,64%)

 • - bunuri si servicii - suma de 941.806 lei (91,88%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 1.975 lei (61,72%), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 168.276 lei, si plățile efectuate de 88.526 lei, rezultând la finele anului un excedent bugetar de 79.750 lei.

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” (anexa nr. 31)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.676.882 lei, procent de realizare de 99,57% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal - suma de 2.422.587 lei (99,81%)

b

 • - bunuri si servicii - suma de 249.063 (97,29%)                     lU'd

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 5.232 lei (96,89%), fata de preffî^rjfey bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituff1'^^ proprii - veniturile incasate au fost de 4.576 lei, din care nu au fost efectuate plăti, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 4.576 lei.

Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek” (anexa nr. 32)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.691.733 lei, procent de realizare de 97,58% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile a fost efectuata pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.479.431 lei (98,87%)

 • - bunuri si servicii - suma de 204.494 lei (89,30%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 7.808 lei (92,95%), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 56.865 lei, si plățile efectuate de 45.000 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 11.865 lei.

Liceul Tehnologic de Transporturi (anexa nr. 33)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.525.970 lei, procent de realizare de 99,53% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile a fost efectuata pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.046.311 lei (99,97%)

 • - bunuri si servicii - suma de 474.120 lei (97,16%)

 • - alte cheltuieli (burse) - 5.539 lei (76,40%), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 643 lei, si plățile efectuate de 305 lei, rezultând la finele anului un excedent bugetar de 338 lei.

Școala Gimnaziala „Radu Stanian” (anexa nr. 34)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.745.940 lei, procent de realizare de 99,82% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.485.283 lei (99,93%)

 • - bunuri si servicii - suma de 230.935 lei (99,11%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 29.722 lei (99,97%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.


Școala Profesionala „Toma Caragiu” (anexa nr.35)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare b au fost in suma de 2.475.886 lei, procent de realizare de 99,5 prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - 2.212.857 (99,93%)

 • - bunuri si servicii - suma de 236.615 lei (96,39%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 26.414 lei (99,60%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 16.849 lei si plățile efectuate de 19.569 lei, inregistrandu-se la finele anului un deficit bugetar de 2.720 lei.

Școala Gimnaziala „Elena Doamna” (anexa nr.36)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.270.737 lei, procent de realizare de 98,72% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.071.524 lei (99,40%)

 • - bunuri si servicii - suma de 188.487 lei (95,68%)

 • - asistenta sociala - suma de 1.792 lei (99,56%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 8.934 lei (85,49%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 7.968 lei si plățile efectuate de 7.134 lei, inregistrandu-se la finele anului un excedent bugetar de 834 lei.

Școala Gimnaziala „Candiano Popescu” (anexa nr.37)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.468.879 lei, procent de realizare de 98,67% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile a fost efectuata pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.182.790 lei (99,58%)

 • - bunuri si servicii - suma de 229.931 lei (97,84%)

 • - asistenta sociala - suma de 9.695 lei ( 80,79%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 46.463 lei (86,04%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 3.238 lei si plățile efectuate de 6.171 lei, inregistrandu-se la finele anului un deficit bugetar de 2.933 lei.

Școala Gimnaziala „Grigore Moisil” (anexa nr.38)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.070.678 lei, procent de realizare de 99,24% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.743.310 lei (99,67%)

 • - bunuri si servicii - suma de 308.617 lei (96,44%)


alte cheltuieli (burse) -suma de 18.751 lei (85,62%), fata bugetare definitive aprobate.

- Contul de execuție al activitatii finanțate integral sa venituri proprii - veniturile încasate au fost de 99.100 lei si pIatileW&fuă±ej|^ 87.408 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 11.692

Școala Gimnaziala „Rares Vodă” (anexa nr.39)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.437.892 lei, procent de realizare de 98,37% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.271.942 lei (99,25%)

 • - bunuri si servicii - suma de 131.157 lei (90,27%)

 • - asistenta sociala - suma de 20.615 lei (99,98%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 14.178 lei (99,99%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 4.385 lei si plățile efectuate de 8.091 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 3.706 lei.

Școala Gimnaziala „George Cosbuc” (anexa nr.40)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.520.503 lei, procent de realizare de 99,28% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platie au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - 1.253.826 lei (99,58%)

 • - bunuri si servicii - suma de 249.594 lei (97,88%)

 • - asistenta sociala - suma de 5.293 lei (98,93)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 11.790 lei (97,44%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 1044 lei si plățile efectuate de 698 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 346 lei.

Școala Gimnaziala „Nicolae Titulescu” (anexa nr.41)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.946.188 lei, procent de realizare de 99,23% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.615.393 lei (99,87%)

 • - bunuri si servicii - suma de 285.861 lei (96,90)

 • - asistenta sociala - suma de 7,13 6 lei (100%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 37.798 lei (90,86%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

  Școala Gimnaziala „Sfanțul Vasile” (anexa nr.42)


f/s.'i '■Pw-'   1

(W# / *j

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finaniațe^bugetujzlpcaî au fost in suma de 3.731.706 lei, procent de realizare de prevederea bugetara definitiva.                                       ‘

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - urna de 2.939.595 lei (99,84%)

 • - bunuri si servicii - suma de 309.820 lei (89,80)

 • - asistenta sociala - suma de 8.746 lei (99,39%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 17.285 lei (86,43%)

 • - cheltuieli de capital — suma de 456.260 lei (100%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 41.751 lei si plățile efectuate de 35.346 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 6.405 lei.


Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” (anexa nr.43)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.076.445 lei, procent de realizare de 99,15% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.887.550 lei (99,76%)

 • - bunuri si servicii - suma de 163.731 lei (93,19%)

 • - asistenta sociala - suma de 12.910 lei (99,69%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 12.254 lei (90,10%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 20.171 lei si plățile efectuate de 18.576 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 1.595 lei.

Școala Gimnaziala „Anton Pann” (anexa nr.44)


Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.137.710 lei, procent de realizare de 97,72% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 978.452 lei (99,64%)

 • - bunuri si servicii - suma de 119.113 lei (88,89%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 40.145 lei (92,71%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Școala Gimnaziala „Ioan Grigorescu” (anexa nr.45)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.028.111 lei, procent de realizare de 85,46% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 943.112 lei (93,83%)

 • - bunuri si servicii - suma de 77.449 lei (40,76%)

- alte cheltuieli (burse) - suma de 7.550 lei (96,79%), fata de bugetare definitive aprobate.

Școala Gimnaziala „Sfanta Vineri” (anexa nr.46)


Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 4.103.643 lei, procent de realizare de 99,49% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.406.247 lei (99,79%)

 • - bunuri si servicii - suma de 290.731 lei (97,56%)

 • - asistenta sociala - suma de 7.485 lei ( 62,38%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 16.600 lei (89,25%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 18.292 lei si plățile efectuate de 14.309 lei, rezultând la finele anului un excedent bugetar de 3.983 lei.

Școala Gimnaziala „Andrei Muresanu” (anexa nr.47)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.362.078 lei, procent de realizare de 99,03% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.101.407 lei (99,91%)

 • - bunuri si servicii - suma de 246.977 lei (95,36%)

 • - asistenta sociala - suma de 7.000 lei (100%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 6.694 lei (95,63%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 80.164 lei si plățile efectuate de 52.993 lei, rezultând la finele anului un excedent bugetar de 27.171 lei.

Școala Gimnaziala „Henri Mathias Berthelot” (anexa nr.48)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.983.246 lei, procent de realizare de 98,25% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.789.078 lei (99,52%)

 • - bunuri si servicii - suma de 163.700 lei (86,61%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 30.468 lei (95,21%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 83.583 lei si plățile efectuate de 77.137 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 6.446 lei.

Școala Gimnaziala „Nicolae Balcescu” (anexa nr.49)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.026.046 lei, procent de realizare de 99,70% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.750.405 lei (99,92%)

 • - bunuri si servicii - suma de 254.391 lei (98,22%)                   '• -

-alte cheltuieli (burse) -suma de 21.250 lei (100%), fata de pf&edeiȚi bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 27.768 lei si plățile efectuate de 37.102 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 9.334 lei.

Școala Gimnaziala „George Emil Palade” (anexa nr.50)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.537.509 lei, procent de realizare de 99,47% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.233.748 lei (99,82%)

 • - bunuri si servicii - suma de 275.003 lei (95,82%)

O               - alte cheltuieli (burse) - suma de 28.758 lei (97,16%), fata de prevederile

bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 81.290 lei si plățile efectuate de 80.435 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 855 lei.

Școala Gimnaziala „Nicolae Iorga” (anexa nr.51)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.011.976 lei, procent de realizare de 98,39% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.745.391 lei (99,83%)

 • - bunuri si servicii - suma de 217.354 lei (88,36%)

 • - asistenta sociala - suma de 20.392 lei (99,47)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 28.839 lei (96,13%), fata de prevederile

Q               bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 187.847 lei si plățile efectuate de 130.001 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 57.846 lei.

Școala Gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” (anexa nr.52)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.272.775 lei, procent de realizare de 98,63% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.905.005 lei (99,88%)

 • - bunuri si servicii - suma de 334.251 lei (96,60%)

 • - asistenta sociala - suma de 9.927 lei (41,36%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 23.592 lei (59,58%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.


Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial d|/i ^eniț proprii - veniturile încasate au fost de 45.926 lei si plățile efectuatele 43®^® lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 2.801 lei. Ir.r\

\v k / ^WZ

Școala Gimnaziala „I.A.Bassarabescu” (anexa nr.53)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul Io au fost in suma de 2.183.725 lei, procent de realizare de 98,22% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.040.417 lei (99,86%)

 • - bunuri si servicii - suma de 130.279 lei (89,23%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 13.029 lei (45,08%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 21.776 lei si plățile efectuate de 14.672 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 7.104 lei.


Grădiniță de copii cu program prelungit ”Sfîntii Arhancheli Mihail si Gavril” (anexa nr.54)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 812.412 lei, procent de realizare de 94,19% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 679.003 lei (96,24%)

 • - bunuri si servicii - suma de 133.409 lei (84,97%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 213.274 lei, si plățile efectuate de 232.535 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 19.261 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit „Scufița Roșie” (anexa nr.55)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 883.631 lei, procent de realizare de 99,96% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 744.636 lei (99,95%)

 • - bunuri si servicii - suma de 138.995 lei (100%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 158.857 lei si plățile efectuate de 156.144 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 2.713 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.21 (anexa nr.56)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 824.396 lei, procent de realizare de 99,27% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 717.473 lei (99,86%)

 • - bunuri si servicii - suma de 106.923 lei (95,47%), fatali

bugetare definitive aprobate.                                      l

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parția^ diWepuA* proprii - veniturile incasate au fost de 229.851 lei, si plaul&^eO^te^/ 228.167 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 1.68âJS?Aiu^^X

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.23 (anexa nr.57)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.454.807 lei, procent de realizare de 86,65% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal suma de 1.231.947 lei (99,86%)

 • - bunuri si servicii - suma de 222.860 lei (99,49%) fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 267.740 lei si plățile efectuate de 274.105 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 6.365 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.28 (anexa nr.58)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.371.792 lei, procent de realizare de 99,52% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.151.645 lei (99,98%)

 • - bunuri si servicii - suma de 220.147 lei (97,21%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 262.785 lei si plățile efectuate de 259.987 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 2.798 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.30 (anexa nr.59)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 732.718 lei, procent de realizare de 99,96% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 631.742 lei (99,95%)

 • - bunuri si servicii - suma de 100.976 lei (99,98%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 145.382 lei si plățile efectuate de 139.842 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 5.540 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.32 (anexa nr.60)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 796.078 lei, procent de realizare de 99,90% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 667.084 lei (99,88%)


 • - bunuri si servicii - suma de 128.994 lei (100%)s fata de prevederi®

definitive aprobate.                                                        i

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial di proprii - veniturile încasate au fost de 152.213 lei si plățile efectuate d^^SSS?^ lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 1.370 lei.             ^*^=S<s***

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.33 (anexa nr.61)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 658.064 lei, procent de realizare de 99,35% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 529.487 lei (99,55%)

 • - bunuri si servicii - suma de 128.577 lei (98,53%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 115.240 lei si plățile efectuate de 113.363 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 1.877 lei.

Grădiniță de copii step by step cu program prelungit si program normal „Raza de Soare” (anexa nr.62)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.195.781 lei, procent de realizare de 99,65% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 974.182 lei (99,92%)

 • - bunuri si servicii - suma de 221.599 lei (98,49%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 309.655 lei, si plățile efectuate de 307.452 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 2.203 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.35 (anexa nr.63)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 884.549 lei, procent de realizare de 99,79% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 720.024 lei (99,95%)

 • - bunuri si servicii - suma de 164.525 lei (99,12%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 119.243 lei si plățile efectuate de 118.408 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 835 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit „Sfanțul Mucenic Mina” (anexa nr.64)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.250.717 lei, procent de realizare de 99,82% fata de prevederea bugetara definitiva.


Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pent

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.090.466 lei (99,96%)

 • - bunuri si servicii - suma de 160.251 lei (98,86%), fata bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 349.236 lei si plățile efectuate de 350.879 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 1.643 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.38 (anexa nr.65)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 933.448 lei, procent de realizare de 99,97% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 828.633 lei (99,99%)

 • - bunuri si servicii ~ suma de 104.815 lei (99,82%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 161.046 lei si plățile efectuate de 153.907 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 7.139 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.40 (anexa nr.66)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.086.659 lei, procent de realizare de 95,97% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 909.211 lei (99,12%)

 • - bunuri si servicii - suma de 177.448 lei (82,53%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 374.812 lei si plăti de 364.827 lei, înregistrând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 9.985 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit si program normal „Crai Nou” (anexa nr.67)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.463.193 lei, procent de realizare de 99,38% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal suma de 1.267.186 lei (99,48%)

 • - bunuri si servicii - suma de 195.592 lei (99,29%)

 • - asistenta sociala - suma de 415 lei ( 28,23%) fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.47 (anexa nr.68) âf®™

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare ufi^ful;<îp£^l au fost in suma de 1.171.663 lei, procent de realizare de 99®% fâta^^ prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:         '--3 ...

 • - cheltuieli de personal - suma de 964.966 lei (99,92%)

 • - bunuri si servicii - suma de 206.697 lei (97,04%), fata de prevedeffle bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 207.115 lei si plățile efectuate de 210.345 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 3.230 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit „Dumbrava Minunata”

(anexa nr.69)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.298.118 lei, procent de realizare de 98,69% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.125.111 lei (99,80%)

 • - bunuri si servicii - suma de 173.007 lei (92,03%) fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 280.784 lei si plățile efectuate de 276.119 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 4.665 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit si program normal „Licurici” (anexa nr.70)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.176.643 lei, procent de realizare de 98,96% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 990.579 lei (99,95%)

 • - bunuri si servicii - suma de 186.064 lei (93,97%) fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 200.602 lei si plățile efectuate de 196.973 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 3.629 lei.

Centrul Crese (anexa nr.71)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.661.286 lei, procent de realizare de 97,73% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.206.874 lei (98,79%)

 • - bunuri si servicii - suma de 454.412 lei (92,93%) fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau partial<diri venituri proprii - veniturile încasate au fost de 742.229 lei si plățile efectuate de 7'fe.244^ lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 1.015 lei. ' -1             ) *

Centrul Județean de Excelenta Prahova (anexa nr.72)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugethSfecal au fost in suma de 701.653 lei, procent de realizare de 88,54 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 249.742 lei ( 97,82%)

 • - bunuri si servicii - suma de 237.110 lei ( 80,84%)

 • - asistenta sociala - suma de 96.000 lei ( 96%)

 • - alte cheltuieli ( burse) - suma de 133.349 lei (88,90)

 • - cheltuieli de capital - suma de 30.890 lei (61,78%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Menționam ca nerealizarea veniturilor proprii si estimarea nerealista a prevederilor bugetare aferente veniturilor a determinat angajarea de cheltuieli si înregistrarea de restante la sfârșitul anului 2015, restante ce au fost si sunt in continuare achitate in anul 2016.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

Direcția Economica DIRECTOR EXECUTIV,

Sef serviciu buget, împrumuturi,


Erji Laura STANCIUNicoleta CRACIUNOIU

VIZAT

Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana POPA

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind

aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2015 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii si a

bugetului creditelor interne


In conformitate cu art. 57, alin(l) din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare „ordonatorii principali de credite intocmesc si prezintă spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor,..... in

următoarea structura :

- la venituri: prevederi bugetare inițiale; prevederi bugetare definitive; incasari realizate ;

- la cheltuieli: credite bugetare inițiale; credite bugetare definitive; plăti efectuate ”,

Potrivit art.63 alin (4) lit.(b) din Legea nr.215/2011 - legea administrației publice locale republicata „ primarul intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercițiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local”.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

VICEPRIMAR

CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Cristian MihaifcrANEA

Comisia de buget finanțe, control,

administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze:

Constantin Popa /ff f

Sanda Dragulea ț\ ‘

Geta Serban LjikZ

Stanciu Marilena /lSA

Ionuț Ionescu-rf=r=^±^> "

Radu Mateescu Gheorghe Popa

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2015 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului creditelor interne și a emis:

fData:ROMÂNIA

fVÎZÂT PENTRU

; LEGALITWjE

țk.-V. ■


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 156 privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2015 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului creditelor interne

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a dlui viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea, a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Constantin Popa, Sanda Dragulea, Geta Șerban, Stanciu Marilena, Radu Mateescu, Gheorghe Popa, Ionuț Ionescu, și Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2015 ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului creditelor interne și ale ordonatorilor terțiari de credite;

ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr.l, Comisia de Buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 27 mai 2016;

având în vedere prevederile art.57 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 63 alin. 4 lit. b din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aproba contul anual de execuție al bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2015, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aproba contul anual de execuție al bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aproba contul anual de execuție al bugetului creditelor interne pe anul 2015, conform Anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aproba contul anual de execuție al Primăriei Municipiului Ploiești pe anul 2015, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Aproba conturile anuale de execuție pe anul 2015 ale ordonatorilor terțiari de credite:

Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor, conform Anexei nr. 5

Poliția Locala, conform Anexei nr. 6

Casa de Cultură ’T.L.Caragiale”, conform Anexei nr. 7

Teatrul „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 8

Filarmonica „Paul Constantinescu”, conform Anexei nr. 9

Club Sportiv Municipal, conform Anexei nr. 10

Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, conform Anexei nr. 11

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, conform Anexei nr. 12 Serviciul Public Finanțe Locale, conform Anexei nr. 13

Centrul de Transfuzie Sanguina, conform Anexei nr. 14

Spitalul de Pediatrie Ploiești, conform Anexei nr. 15

Spitalul Municipal Ploiești, conform Anexei nr.16

Colegiul Național „I.L.Caragiale”, conform Anexei nr. 17

Colegiul Național „Mihai Viteazul”, conform Anexei nr. 18

Colegiul Național „Nichita Stănescu”, conform Anexei nr. 19

Colegiul Național „Al. I .Cuza”, conform Anexei nr. 20

Colegiul Național „Jean Monnet”, conform Anexei nr. 21

Colegiul „Spiru Haret”, conform Anexei nr. 22

Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, conform Anexei nr. 23

Colegiul Tehnic „Elie Radu”, conform Anexei nr. 24

Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”, conform Anexei nr. 25

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, conform Anexei nr. 26

Liceul de Arta „Carmen Sylva”, conform Anexei nr. 27

Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu” conform Anexei nr. 28

Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei”, conform Anexei nr. 29

Liceul Tehnologic „1 Mai”, conform Anexei 30

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 31

Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek”, conform Anexei nr. 32

Liceul Tehnologic de Transporturi, conform Anexei nr. 33

Școala Gimnazială „Radu Stanian”, conform Anexei nr. 34

Școala Gimnazială „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 35

Școala Gimnazială „Elena Doamna”, conform Anexei nr. 36

Școala Gimnazială „Candiano Popescu”, conform Anexei nr. 37

Școala Gimnazială „Grigore Moisil”, conform Anexei nr. 38

Școala Gimnazială „Rareș Vodă”, conform Anexei nr. 39

Școala Gimnazială „George Coșbuc”, conform Anexei nr. 40

Școala Gimnazială Nicolae Titulescu”, conform Anexei nr. 41

Școala Gimnazială „Sfântul Vasile”, conform Anexei nr. 42

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, conform Anexei nr. 43

Școala Gimnazială „Anton Pann”, conform Anexei nr. 44

Școala Gimnazială „Ioan Grigorescu”, conform Anexei nr. 45

Școala Gimnazială „Sfânta Vineri”, conform Anexei nr. 46

Școala Gimnazială „Andrei Mureșanu”, conform Anexei nr. 47

Școala Gimnazială”Henri Mathias Berthelot”, conform Anexei nr. 48

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, conform Anexei nr. 49

 • -  Școala Gimnazială „George Emil Palade”, conform Anexei nr. 50

 • -  Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, conform Anexei nr. 51

 • -  Școala Gimnazială „Profesor Nicolae Simache’’, conform Anexei nr. 52

 • -  Școala Gimnazială „I.A.Bassarabescu”, conform Anexei nr. 53

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit „Sfinții Arhancheli Mihail și Gavril”, conform Anexei nr. 54

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit „Scufița Roșie’’, conform Anexei nr. 55

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.21, conform Anexei nr. 56

 • -  G Grădinița de copii cu program prelungit nr.23, conform Anexei nr. 57

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.28, conform Anexei nr.

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.30, conform Anexei nr.

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.32, conform Anexei nr.

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.33, conform Anexei nr.

 • -  Grădiniță de copii step by step cu program prelungit și program normal „Rază de Soare’’, conform Anexei nr. 62

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.35, conform Anexei nr. 63

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit „Sf.Mucenic Mina’’, conform Anexei nr. 64

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.38, conform Anexei nr. 65

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.40, conform Anexei nr. 66

 • -  Grădiniță de copii cu program prelungit și program normal „Crai Nou’’, conform Anexei nr. 67

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.47, conform Anexei nr. 68

 • -  Grădiniță de copii cu program prelungit „Dumbrava Minunată’’, conform Anexei nr. 69

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit și program normal „Licurici’’, conform Anexei nr. 70

 • -  Centrul Creșe, conform Anexei nr.71

 • -  Centrul Județean de Excelență Prahova, conform Anexei nr.72, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite, serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7 Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2015 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii si a bugetului creditelor interne

In anul 2015, bugetul local al municipiului Ploiești, bugetele instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetul creditelor interne au fost elaborate, fundamentate, aprobate si respectiv rectificate in conformitate cu prevederile Legii nr. 186/2014 - Legea bugetului de stat pe anul 2015 si Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completerile ulterioare.

Execuția de casa a bugetelor menționate mai sus se efectuează prin unitățile teritoriale ale trezoreriei statului, evidentiindu-se in conturi distincte.

Trimestrial si anual ordonatorii de credite intocmesc situații financiare asupra execuției bugetare si conturi de execuție care se depun la direcțiile generale ale finanțelor publice.

In conformitate cu art. 57, alin(l) din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare „ ordonatorii principali de credite intocmesc si prezintă spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor”...

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETUL LOCAL ( anexa nr.l)

Veniturile încasate la bugetul local in anul 2015, au fost in suma de 641.953.831 lei, procentul de realizare fata de prevederea definitiva fiind de 88,14%, in structura prezentandu-se, conform Raportului cu privire la execuția bugetului la data de 31.12.2015 intocmit de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, pe care il anexam, astfel:

 • -  venituri curente - in suma de 462.215.873 lei, procent de realizare de 85,81% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  venituri din capital - in suma de 827.252 lei, procent de realizare de 95,25% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  subvenții - in suma de 108.853 lei, procent de realizare de 120,95% fata de prevederea definitiva aprobata;

 • -  sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefmantari - in suma de 178.801.853 lei, procent de realizare de 94,73% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata,

din care:

Veniturile proprii incasate in suma de 303.861.496 lei, procent de realizare de 80,94% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata, constituite din:

- impozitul pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane juridice in suma de -8.220 lei;


impozitul pe venit, profit si câștiguri din capital de pei-șpj^^ fizice in suma de 187.837.415 lei, procent de realizare de alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la^jftersi&a^^x fizice in suma de 883.401 lei, procent de realizare de 98,

impozite si taxe pe proprietate in suma de 71.170.549 lei, pr^^ntJde^5^ realizare de 63,46%;

alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii in suma de 301.737 lei, procent de realizare de 79,40%;

taxe si servicii specifice in suma de 72.060 lei lei, procent de realizare de 82,83%;

taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau desfasurarea de activitati in suma de 15.703.117 lei, procent de realizare de 42,57%;

venituri din proprietate in suma de 14.065.611 lei, procent de realizare 77,10%;

venituri din prestări de servicii si alte activitati in suma de 3.645.288 lei, procent de realizare de 71,55%;

venituri din taxe administrative, eliberări permise in suma de 1.492.593 lei, procent de realizare de 74,63%;

amenzi, penalitati si confiscări in suma de 7.502.075 lei, procent de realizare de 82,81%;

diverse venituri in suma de 368.618 lei, procent de realizare de 123%; venituri din capital in suma de 827.252 lei, procent de realizare de 95,25%.

Conform indicatorilor de sinteza privind gradul de realizare al veniturilor in al anului 2015, se constata următoarele:

 • - gradul de realizare a veniturilor (venituri totale incasate/venituri totale programate), a fost de 88,14%;

 • - gradul de realizare a veniturilor proprii (venituri proprii incasate/venituri proprii programate), a fost de 80,94%;

 • - gradul de finanțare din venituri proprii ( venituri proprii incasate / venituri totale incasate), a fost de 47,33%;

 • - gradul de autofinanțare ( venituri proprii incasate, exclusiv cote/ venituri totale incasate, a fost de 18,60%;

 • - gradul de realizare a impozitului pe proprietate ( venituri din impozitul pe proprietate incasate/ venituri din impozitul pe proprietate programate), a fost de 60,70%;

 • - gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat ( incasari din surse primite de la bugetul de stat/venituri total incasate), a fost de 52,94%;

 • - gradul de autonomie decizionala (venituri depersonalizate incasate/venituri total incasate), a fost de 47,51%.

Cheltuielile bugetului local - plățile efectuate au fost in suma de 654.554.738 lei, in structura, conform clasifîcatiei funcționale, prezentandu-se astfel:

Autoritari executive - suma de 20.510.870 lei, procent de realizare fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 3,20% din totalul pl^i^âj efectuate;                                          la 0001^

Alte servicii publice generale - suma de 35.140.088 lei, procent de^alizâ^x%fy 97,16% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 5,48% plăților efectuate;

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi - suma de 8.717.828 lei, procent de realizare 99,98% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,36% din totalul plăților efectuate;

Ordine publica si siguranța naționala - suma de 8.972.072 lei, procent de realizare 95,87% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,40% din totalul plăților efectuate;

Invatamant - suma de 149.467.127 lei, un procent de realizare 93,89% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 23,30% din totalul plăților efectuate;

Sanatate - suma de 6.620.456 lei, procent de realizare 88,99% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,03% din totalul plăților efectuate;

Cultura, recreere si religie - suma de 96.374.206 lei, procent de realizare 85,30% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 15,02% din totalul plăților efectuate;

Asigurări si asistenta sociala - suma de 46.332.518 lei, procent de realizare 97,01% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 7,22% din totalul plăților efectuate;

Locuințe , servicii si dezvoltare publica - suma de 38.777.787 lei, procent de realizare 87,82% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 6,04% din totalul plăților efectuate;

Protecția mediului - suma de 24.865.729 lei, procent de realizare 88,80% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata aprobata si 3,88% din totalul plăților efectuate;

Transporturi - suma de 205.776.057 lei, procent de realizare de 81,61% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 32,07% din totalul plăților efectuate;

In structura, conform clasificatiei economice, realizarea plăților efectuate din bugetul local, se prezintă astfel:

cheltuieli de personal - suma de 144.527.898 lei, procent de realizare 96,65% fata de prevederea bugetara definitiva aprobat si 22,53% din totalul plăților efectuate;

bunuri si servicii - suma de 99.997.321 lei, procent de realizare 76,52% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 15,59% din totalul plăților efectuate;

dobânzi - suma de 8.124.228 lei, procent de realizare 99,99% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,27% din totalul plăților efectuate;

subvenții - suma de 64.443.606 lei, procent de realizare 98,30% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 10,04% din totalul plăților efectuate;

transferuri intre unitari ale administrației publice - suma de 50.030.728 lei, procent de realizare 96,23% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 7,80% din totalul plăților efectuate;

alte transferuri - suma de 144.391 lei, procent de realizare 65,13% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,02% din totalul plăților efectuate;proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) - s 189.941.771 lei, procent de realizare 83,61% fata de prevederea lj definitiva aprobata si 29,61% din totalul plăților efectuate;

asistenta sociala - suma de 26.975.143 lei, procent de realizare 99,0 de prevederea bugetara definitiva aprobata si 4,20% din totalul plăților efectuâ^zTVt alte cheltuieli - suma de 2.127.094 lei, procent de realizare 91,64% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,33% din totalul plăților efectuate;

rambursări de credite - suma de 33.144.523 lei, procent de realizare 100,00% fata de prevederea definitiva aprobata si 5,17% din totalul plăților efectuate;

active nefinanciare - suma de 27.010.865 lei, procent de realizare de 72,43% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 4,21% din totalul plăților efectuate;

plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent — suma de -4.912.830 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si -0,77% din totalul plăților efectuate.

In anul 2015, a fost inregistrat un excedent bugetar de 399.093 lei, compus din:

 • -  excedentul secțiunii de funcționare - 386.665 lei

 • -  excedentul secțiunii de dezvoltare -    12.428 lei.

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (anexa nr.2)

Veniturile încasate la bugetul instituțiilor publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in anul 2015, au fost in suma de 114.841.170 lei, procent de realizare 97,91% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata. In structura acestea se prezintă astfel:

 • -  venituri nefiscale - in suma de 63.627.927 lei, procent de realizare 96,75% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 55,41% din totalul incasarilor realizate;

 • -  subvenții - in suma de 50.030.727 lei, procent de realizare 99,39% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 43,57% din totalul incasarilor realizate. Aceste subvenții reprezintă sume alocate din bugetul local, in completarea veniturilor proprii ale instituțiile publice de subordonare locala;

 • -  sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefînantari -1.182.516 lei procent de realizare 100,00% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,03% din totalul incasarilor realizate.

Cheltuielile (plățile efectuate) din bugetul instituțiilor publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in anul 2015, au fost in suma de 109.851.071 lei, procent de realizare de 87,00% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

In structura, conform clasificatiei funcționale, realizarea plăților se prezintă astfel:

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor -1.819.730 lei, procent de realizare 93,13% fata de prevederea bugetara aprobata si 1,66% din totalul plăților efectuate;

Ordine publica si siguranța naționala ( Politia Locala) -9.169.926 lei, procent de realizare 96,15% fata de prevederea bugetara aprobata si 8,35% din totalul plăților efectuate;


Invatamant - suma de 9.149.268 lei, procent de realizare 74,96% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 8,33% din totalul plăților efectuate;

Sanatate - suma de 49.303.980 lei, procent de realizare 80,89% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 44,88% din totalul plăților efectuate;

Cultura, recreere si religie - suma de 29.747.519 lei, procent de realizare 97,58% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 27,08% din totalul plăților efectuate;

Asigurări si asistenta sociala - suma de 743.244 lei, procent de realizare 91,11% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,68% din totalul plăților efectuate;

Servicii si dezvoltare publica - suma de 9.917.404 lei, procent de realizare 96,13% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 9,03% din totalul plăților efectuate;

In structura, conform clasificatiei economice, plățile efectuate se prezintă astfel:

cheltuieli de personal - suma de 46.251.573 lei, procent de realizare 95,65% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 42,10% din totalul plăților efectuate;

bunuri si servicii - suma de 56.488.754 lei, procent de realizare 81,35% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 51,42% din totalul plăților efectuate;

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) - suma de 1.284.937 lei, procent de realizare 85,49% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,17% din totalul plăților efectuate;

asistenta sociala - suma de 100.101 lei, procent de realizare 96,25% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,09% din totalul plăților efectuate;

cheltuieli de capital - suma de 5.725.706 lei, procent de realizare 83,48% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 5,21% din totalul plăților efectuate.

In anul 2015, a fost inregistrat un excedent bugetar de 4.990.099 lei, compus din:

 • -  excedentul secțiunii de funcționare - 5.968.211 lei

 • -  deficitul secțiunii de dezvoltare -       978.112 lei.

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE

( anexa nr.3)

Cheltuielile (plățile efectuate) din bugetul creditelor interne in anul 2015, au fost in suma de 59.946.320 lei, procent de realizare de 96,20% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.


Transporturi - suma de 18.904.133 lei, procent de realizare de . fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

CONTUL DE EXECUȚIE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PL

(anexa nr.4)

Cheltuielile (plățile efectuate) din bugetul municipiului Ploiești in anul 2015, au fost in suma de 461.056.393 lei, procent de realizare de 84,53% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

In structura, conform clasificatiei funcționale, plățile efectuate se prezintă astfel:

Autoritati executive - suma de 20.510.870 lei, procent de realizare de 95,76% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 4,45% din totalul plăților efectuate;

Alte servicii publice generale - suma de 35.140.088 lei, procent de realizare de 97,16% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 7,62% din totalul plăților efectuate;

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi - suma de 8.717.828 lei, procent de realizare de 99,98% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,89% din totalul plăților efectuate;

Ordine publica si siguranța naționala - suma de 8.972.072 lei, procent de realizare 95,87% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,95% din totalul plăților efectuate;

Invatamant - suma de 10.743.867 lei, un procent de realizare de 56,92% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 2,33% din totalul plăților efectuate;

Sanatate - suma de 2.925.489 lei, procent de realizare de 79,11% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,63% din totalul plăților efectuate;

Cultura, recreere si religie - suma de 96.374.206 lei, procent de realizare de 85,30% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 20,90% din totalul plăților efectuate;

Asigurări si asistenta sociala - suma de 8.252.400 lei, procent de realizare de 92,55% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,79% din totalul plăților efectuate;

Locuințe , servicii si dezvoltare publica - suma de 38.777.787 lei, procent de realizare de 87,82% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 8,41% din totalul plăților efectuate;

Protecția mediului - suma de 24.865.729 lei, procent de realizare de 88,80% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 5,39% din totalul plăților efectuate;

Transporturi - suma de 205.776.057 lei, procent de realizare de 81,61% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 44,63% din totalul plăților efectuate.

In structura, conform clasificatiei economice, realizarea plăților efectuate din bugetul local, se prezintă astfel:

- cheltuieli de personal - suma de 9.173.625 lei, procent de realizare de 66,88% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,99% din totalul plăților efectuate;


bunuri si servicii - suma de 76.785.371 lei, procent de realizafe^de’.ț 72,59% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 16,65 totalul plăților efectuate;

dobânzi - suma de 8.124.228 lei, procent de realizare de 99,99% fatâ^deJyiovA y prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,76% din totalul platilof '^^^ efectuate;

subvenții - suma de 64.443.606 lei, procent de realizare de 98,30%; fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 13,98% din totalul plăților efectuate;

transferuri intre unitati ale administrației publice - suma de 50.030.728 lei, procent de realizare de 96,23% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 10,85% din totalul plăților efectuate;

alte transferuri - suma de 144.391 lei, procent de realizare de 65,13% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,03% din totalul plăților efectuate;

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) -suma de 189.858.177 lei, procent de realizare de 83,62% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 41,18% din totalul plăților efectuate;

asistenta sociala - suma de 7.396.565 lei, procent de realizare de 97,81% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,60% din totalul plăților efectuate;

alte cheltuieli - suma de 1.101.200 lei, procent de realizare de 91,77% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,24% din totalul plăților efectuate;

rambursări de credite - suma de 33.144.523 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea definitiva aprobata si 7,19% din totalul plăților efectuate;

active nefinanciare - suma de 25.766.809 lei, procent de realizare de 71,52% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 5,59% din totalul plăților efectuate;

plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - suma de - 4.912.830 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si -1,07% din totalul plăților efectuate;

CONTURILE DE EXECUȚIE PE ANUL 2015 ALE ORDONATORILOR TERȚIARI DE CREDITE

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești, (anexa nr. 5)

Veniturile incasate in anul 2015 au fost in suma de 1.819.730 lei, in procent de 93,13% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 1.112.325 le i, in procent de 61,13% din totalul veniturilor incasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost in suma de 1.819.730 lei, constituite, conform clasificatiei economice astfel:

- cheltuieli de personal - 1.107.272 lei, procent de realizare de 96,96% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;


Z O 7-—< bunuri si servicii - 550.851 lei, procent de realizare de 89,57%/rata^J^-^ prevederea bugetara definitiva aprobata; cheltuieli de capital - 161.607 lei, procent de realizare de 82,14? prevederea bugetara definitiva aprobata.

Politia Locala Ploiești (anexa nr. 6)

Veniturile încasate in anul 2015 au fost de 9.169.926 lei, in procent de 96,15% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 8.929.038 lei, in procent de 97,37% din totalul veniturilor incasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) constituite, conform clasifîcatiei economice astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 7.573.497 lei, procent de realizare de 97,82% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 1.770.200 lei, procent de realizare de 90,04% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 25.000 lei, procent de realizare de 10,46% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Casa de Cultura „I.L.Caragiale” Ploiești (anexa nr. 7)

Veniturile incasate in anul 2015 au fost in suma de 789.628 lei, in procent de 97,97% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 722.720 lei, in procent de 91,53% din totalul veniturilor incasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost in suma de 789.628 lei, constituite, conform clasifîcatiei economice astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 354.255 lei, procent de realizare de 99,45% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 435.373 lei, procent de realizare de 96,79% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești (anexa nr. 8)

Veniturile incasate in anul 2015 au fost in suma de 5.710.358 lei, in procent de 98,17% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 5.293.203 le i, in procent de 92,69% din totalul veniturilor incasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost in suma de 5.710.358 lei, constituite, conform clasifîcatiei economice astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 3.965.583 lei, procent de realizare de 99,61% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 1.673.731 lei, procent de realizare de 95,15% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 71.044 lei, procent de realizare de 92,26% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești (anexa nr. 9)

Veniturile incasate in anul 2015 au fost in suma de 3.514.288 lei, in procent de 93,55% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 3.376.254 lei, in procent de 96,07% din incasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost in suma de 3. constituite, conform clasificați ei economice astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 2.986.309 lei, procent de realizare de

de prevederea bugetara definitiva aprobata;


 • -  bunuri si servicii - 508.280 lei, procent de realizare de 83,81% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 19.699 lei, procent de realizare de 98,50% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Club Sportiv Municipal Ploiești (anexa nr. 10)

Veniturile incasate in anul 2015 au fost in suma de 13.164.675 lei, in procent de 99,57% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 12.874.000 lei, in procent de 97,79% din totalul veniturilor incasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost in suma de 13.164.679 lei, constituite, conform clasificatiei economice astfel:

-cheltuieli de personal - 1.055.449 lei, procent de realizare de 99,29% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 11.483.186 lei, procent de realizare de 99,57% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 625.044 lei, procent de realizare de 99,84% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

La31.12.2015 a Înregistrat un deficit bugetar de4 lei.

Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” (anexa nr. 11)

Veniturile incasate in anul 2015 au fost de 6.568.566 lei, in procent de 95,42% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 5.666.300 lei, in procent de 86,26% din totalul veniturilor incasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost in suma de 6.568.566 lei, constituite, conform clasificatiei economice astfel:

-cheltuieli de personal - 2.274.517 lei, procent de realizare de 99,32% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 3.025.161 lei, procent de realizare de 98,09% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 1.268.888 lei, procent de realizare de 84,03% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești (anexa nr. 12)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 39.069.287 lei, in procent de 98,16% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, constituite, conform clasificatiei funcționale, astfel:

Servicii de sanatate publica ( cabinetele medicale școlare) - suma de 3.650.455 lei, procent de realizare de 99,17% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata. In structura, conform clasificatiei economice, plățile s-au efectuat astfel:


 • -  cheltuieli de personal - 3.526.206 lei procent de realizare de de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 124.249 lei procent de realizare de 82, prevederea bugetara definitiva aprobata.

Asigurări si asistenta sociala - platie au fost in suma de 35.418.832 lei, procent de realizare de 98,05% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

In structura clasificatiei funcționale, plățile au fost efectuate pentru: -asistenta sociala in caz de inaliditate - suma de 20.071.485 lei, procent de realizare de 98,05% fata de prevederea bugetara definitiva aprobat;

 • - ajutoare pentru locuințe - 150.776 lei, procent de realizare de 97,27% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • - alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale -15.196.571 lei, procent de realizare de 95,65% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

In structura, conform clasificatiei economice, plățile s-au efectuat pentru:

 • - cheltuieli de personal ( indemnizații persoane cu handicap grav, asitenti personali persoane cu handicap grav si aparatul propriu al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești) - 9.771.584 lei, procent de realizare de 99,81% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • - bunuri si servicii - suma de 6.312.771 lei, procent de realizare de 90,43% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • - ajutoare sociale — suma de 19.263.561 lei, procent de realizare de 99,92% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • - cheltuieli de capital - suma de 70.916 lei, procent de realizare de 98,49% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești (anexa nr. 13)

Veniturile incasate in anul 2015 au fost de 9.917.404 lei, in procent de 96,13% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 9.410.121 lei, in procent de 94,88% din totalul veniturilor incasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost in suma de 9.917.404 lei, constituite, conform clasificatiei economice astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 6.908.254 lei, procent de realizare de 97,63% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 1.878.597 lei, procent de realizare de 89,18% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - 102.421 lei procent de realizare de 99,44% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 1.028.132 lei, procent de realizare de 99,67% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Spitalul de Pediatrie Ploiești (anexa nr. 15)

Veniturile încasate in anul 2015 au fost de 18.114.373 lei, in 104,04% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care sub bugetul local 1.033.243 lei, in procent de 5,70% din totalul veniturilor

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost de 15.048.783 lei, in


70,53% fata de prevederile bugetare definitive aprobate si au fost efectuate conform clasificatiei economice, pentru:

 • -  cheltuieli de personal - 9.027.058 lei, procent de realizare de 88,62% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 4.181.262 lei, procent de realizare de 46,74% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  alte cheltuieli - 53.410 lei, procent de realizare de 95,38% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 1.787.053 lei, procent de realizare de 83,12% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

La 31.12.2015 a înregistrat un excedent bugetar de 3.065.590 lei.

Spitalul Municipal Ploiești (anexa nr. 16)

Veniturile încasate in anul 2015 au fost de 35.987.030 lei, in procent de 95,24% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 1.398.523 lei, in procent de 3,89% din totalul veniturilor incasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost de 34.255.197 lei, in procent de 86,48% fata de prevederile bugetare definitive aprobate si au fost efectuate, conform clasificatiei economice, astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 10.447.631 lei, procent de realizare de 96,86% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 23.028.536 lei, procent de realizare de 83,24% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  alte cheltuieli - 46.691 lei, procent de realizare de 97,27% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 732.339 lei, procent de realizare de 65,70% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

La 31.12.2015 a înregistrat un excedent bugetar de 1.731.833 lei.

Colegiul National „I.L.Caragiale”(anexa nr. 17)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 6.381.515 lei, procent de realizare de 99,56% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 5.443.813 lei (99,95%)

 • - bunuri si servicii - suma de 864.502 lei (97,24%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 73.200 (98,52) fata de prevederile bugetare definitive.


Colegiul National „Mihai Viteazul” (anexa nr. 18)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare buget au fost in suma de 6.601.813 lei, procent de realizare de 99,77% prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 5.516.770 lei (99,76%)

 • - bunuri si servicii - suma de 999.064 lei (99,91%)

 • - asistenta social - suma de 39.953 lei (99,88%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 46.026 lei (97.93%) fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 136.372 lei, si plățile efectuate de 126.856 lei,la sfârșitul anului inregistrandu-se un excedent bugetar de 9.516 lei.

Colegiul National „Nichita Stanescu” (anexa nr. 19)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.589.484 lei, procent de realizare de 99,31% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.252.565 lei (99,88%)

 • - bunuri si servicii - suma de 301.961 lei (94,07%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 34.958 lei (94,48%) fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 119.707 lei si plățile efectuate de 82.023 lei, la sfârșitul anului inregistrandu-se un excedent bugetar de 37.684 lei.

Colegiul National „Al. I .Cuza” (anexa nr. 20)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.965.810 lei, procent de realizare de 94,78% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile a fost efectuata pentru:

 • - cheltuieli de personal — suma de 3.662.827 lei (97,31%)

 • - bunuri si servicii - suma de 270.766 lei (69,79%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 32.217 lei (99,44%) fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 39.766 lei, si plățile efectuate de 46.953 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un deficit bugetar de 7.187 lei.

Colegiul National „Jean Monnet” (anexa nr. 21)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 5.572.275 lei, procent de realizare de 99,87% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 5.112.100 lei (99,94%)

 • - bunuri si servicii - suma de 433.781 lei (99,04)

 • -  alte cheltuieli (burse) - suma de 26.394 lei (99,98%), fata de prevederile

bugetare definitive.                                               W\

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venin® proprii - veniturile incasate au fost de 454.631 lei, din care subvenții de labugetul local 78.000 lei (pentru susținerea cheltuielilor de intretinere a internatului si cantinei) si plățile efectuate de 435.503 lei, la sfârșitul anului inregistrandu-se un excedent bugetar de 19.128 lei.

Colegiul „Spiru Haret” ( anexa nr. 22)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 5.579.846 lei, procent de realizare de 99,92% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 4.488.883 lei (99,95%)

 • - bunuri si servicii - suma de 793.203 lei (99,77%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 25.260 lei (98,48%)

 • - cheltuieli de capital - suma de 272.500 lei (100%) fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 285.148 lei, si plățile efectuate de 289.988 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un deficit bugetar de 4.840 lei.

Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu” (anexa nr. 23)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 5.238.043 lei, procent de realizare de 99,76% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 4.707.449 lei (99,76%)

 • - bunuri si servicii - suma de 512.536 lei (99,91%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma 18.058 lei (95,54%)

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 321.993 lei, si plățile efectuate de 304.891 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un excedent bugetar de 17.102 lei.

Colegiul Tehnic „Elie Radu” (anexa nr. 24)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 4.735.628 lei, procent de realizare de 99,45% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 4.124.997 lei (99,52%)

 • - bunuri si servicii - suma de 567.573 lei (98,88%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 43.058 lei (99,67%), fata de prevederile bugetare definitive.Colegiul Tehnic „Toma Socolescu” (anexa nr. 25)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare au fost in suma de 5.430.765 lei, procent de realizare de 97 prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 4.743.818 lei (99,98%)

 • - bunuri si servicii - suma de 548.972 lei (90,08%)

 • - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - suma de 83.594 lei (61,92%)

 • - asistenta sociala - suma de 4.034 lei (99,36%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 19.437 lei (88,75%)

 • - cheltuieli de capital - suma de 30.910 lei (100%), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 221.025 lei, din care subvenții de la bugetul local 42.000 lei (pentru susținerea cheltuielilor de intretinere a internatului si cantinei) si plățile efectuate de 207.667 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un excedent bugetar de 13.358 lei.

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” (anexa nr. 26)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 4.604.682 lei, procent de realizare de 99,03% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.993.129 lei (99,94%)

 • - bunuri si servicii - suma de 584.974 lei (93,60%)

 • - asistenta sociala - suma de 2.424 lei ( 81%)

 • - alte cheltuieli (burse) - 24.155 lei (91,84%), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 1.571.268 lei, din care 1.182.516 lei, sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefînantari si plățile efectuate de 1.668.593 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un deficit bugetar de 97.325 lei.

Liceul de Arta „Carmen Sylva” (anexa nr. 27)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 5.771.201 lei, procent de realizare de 99,55% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 5.359.634 lei (99,93%)

 • - bunuri si servicii - suma de 374.114 lei (94,95)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 37.453 lei (93,63%), fata de prevederile bugetare definitive.


Liceul Tehnologic Administrativ si de Servicii „ Victor Slăvesc

(anexa nr. 28)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare b          v

au fost in suma de 3.273.950 lei, procent de realizare de 99,73M^fafă^di prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.924.173 lei (99,73%)

 • - bunuri si servicii - suma de 314.171 lei (99,74%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 35.606 lei (99,99%), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 76.226 lei si plățile efectuate de 80.136 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un deficit bugetar de 3.910 lei.

Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei” (anexa nr. 29)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.427.162 lei, procent de realizare de 99,43% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal - suma de 2.915.948 lei (99,94%)

 • - bunuri si servicii - suma de 478.871 lei (96,55%)

 • - asistenta sociala - suma de 16.688 lei (98,16%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 15.655 lei (97,24%), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 333.091 lei, si plățile efectuate de 375.864 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un deficit bugetar de 42.773 lei.

Liceul Tehnologic „1 Mai” (anexa nr. 30)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 4.568.506 lei, procent de realizare de 97,57% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.624.725 lei (99,64%)

 • - bunuri si servicii - suma de 941.806 lei (91,88%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 1.975 lei (61,72%), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 168.276 lei, si plățile efectuate de 88.526 lei, rezultând la finele anului un excedent bugetar de 79.750 lei.

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” (anexa nr. 31)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.676.882 lei, procent de realizare de 99,57% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal - suma de 2.422.587 lei (99,81%)

b

 • - bunuri si servicii - suma de 249.063 (97,29%)                     lU'd

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 5.232 lei (96,89%), fata de preffî^rjfey bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituff1'^^ proprii - veniturile incasate au fost de 4.576 lei, din care nu au fost efectuate plăti, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 4.576 lei.

Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek” (anexa nr. 32)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.691.733 lei, procent de realizare de 97,58% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile a fost efectuata pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.479.431 lei (98,87%)

 • - bunuri si servicii - suma de 204.494 lei (89,30%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 7.808 lei (92,95%), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 56.865 lei, si plățile efectuate de 45.000 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 11.865 lei.

Liceul Tehnologic de Transporturi (anexa nr. 33)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.525.970 lei, procent de realizare de 99,53% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile a fost efectuata pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.046.311 lei (99,97%)

 • - bunuri si servicii - suma de 474.120 lei (97,16%)

 • - alte cheltuieli (burse) - 5.539 lei (76,40%), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 643 lei, si plățile efectuate de 305 lei, rezultând la finele anului un excedent bugetar de 338 lei.

Școala Gimnaziala „Radu Stanian” (anexa nr. 34)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.745.940 lei, procent de realizare de 99,82% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.485.283 lei (99,93%)

 • - bunuri si servicii - suma de 230.935 lei (99,11%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 29.722 lei (99,97%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.


Școala Profesionala „Toma Caragiu” (anexa nr.35)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare b au fost in suma de 2.475.886 lei, procent de realizare de 99,5 prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - 2.212.857 (99,93%)

 • - bunuri si servicii - suma de 236.615 lei (96,39%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 26.414 lei (99,60%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 16.849 lei si plățile efectuate de 19.569 lei, inregistrandu-se la finele anului un deficit bugetar de 2.720 lei.

Școala Gimnaziala „Elena Doamna” (anexa nr.36)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.270.737 lei, procent de realizare de 98,72% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.071.524 lei (99,40%)

 • - bunuri si servicii - suma de 188.487 lei (95,68%)

 • - asistenta sociala - suma de 1.792 lei (99,56%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 8.934 lei (85,49%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 7.968 lei si plățile efectuate de 7.134 lei, inregistrandu-se la finele anului un excedent bugetar de 834 lei.

Școala Gimnaziala „Candiano Popescu” (anexa nr.37)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.468.879 lei, procent de realizare de 98,67% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile a fost efectuata pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.182.790 lei (99,58%)

 • - bunuri si servicii - suma de 229.931 lei (97,84%)

 • - asistenta sociala - suma de 9.695 lei ( 80,79%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 46.463 lei (86,04%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 3.238 lei si plățile efectuate de 6.171 lei, inregistrandu-se la finele anului un deficit bugetar de 2.933 lei.

Școala Gimnaziala „Grigore Moisil” (anexa nr.38)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.070.678 lei, procent de realizare de 99,24% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.743.310 lei (99,67%)

 • - bunuri si servicii - suma de 308.617 lei (96,44%)


alte cheltuieli (burse) -suma de 18.751 lei (85,62%), fata bugetare definitive aprobate.

- Contul de execuție al activitatii finanțate integral sa venituri proprii - veniturile încasate au fost de 99.100 lei si pIatileW&fuă±ej|^ 87.408 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 11.692

Școala Gimnaziala „Rares Vodă” (anexa nr.39)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.437.892 lei, procent de realizare de 98,37% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.271.942 lei (99,25%)

 • - bunuri si servicii - suma de 131.157 lei (90,27%)

 • - asistenta sociala - suma de 20.615 lei (99,98%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 14.178 lei (99,99%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 4.385 lei si plățile efectuate de 8.091 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 3.706 lei.

Școala Gimnaziala „George Cosbuc” (anexa nr.40)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.520.503 lei, procent de realizare de 99,28% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platie au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - 1.253.826 lei (99,58%)

 • - bunuri si servicii - suma de 249.594 lei (97,88%)

 • - asistenta sociala - suma de 5.293 lei (98,93)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 11.790 lei (97,44%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 1044 lei si plățile efectuate de 698 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 346 lei.

Școala Gimnaziala „Nicolae Titulescu” (anexa nr.41)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.946.188 lei, procent de realizare de 99,23% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.615.393 lei (99,87%)

 • - bunuri si servicii - suma de 285.861 lei (96,90)

 • - asistenta sociala - suma de 7,13 6 lei (100%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 37.798 lei (90,86%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

  Școala Gimnaziala „Sfanțul Vasile” (anexa nr.42)


f/s.'i '■Pw-'   1

(W# / *j

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finaniațe^bugetujzlpcaî au fost in suma de 3.731.706 lei, procent de realizare de prevederea bugetara definitiva.                                       ‘

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - urna de 2.939.595 lei (99,84%)

 • - bunuri si servicii - suma de 309.820 lei (89,80)

 • - asistenta sociala - suma de 8.746 lei (99,39%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 17.285 lei (86,43%)

 • - cheltuieli de capital — suma de 456.260 lei (100%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 41.751 lei si plățile efectuate de 35.346 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 6.405 lei.


Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” (anexa nr.43)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.076.445 lei, procent de realizare de 99,15% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.887.550 lei (99,76%)

 • - bunuri si servicii - suma de 163.731 lei (93,19%)

 • - asistenta sociala - suma de 12.910 lei (99,69%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 12.254 lei (90,10%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 20.171 lei si plățile efectuate de 18.576 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 1.595 lei.

Școala Gimnaziala „Anton Pann” (anexa nr.44)


Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.137.710 lei, procent de realizare de 97,72% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 978.452 lei (99,64%)

 • - bunuri si servicii - suma de 119.113 lei (88,89%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 40.145 lei (92,71%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Școala Gimnaziala „Ioan Grigorescu” (anexa nr.45)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.028.111 lei, procent de realizare de 85,46% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 943.112 lei (93,83%)

 • - bunuri si servicii - suma de 77.449 lei (40,76%)

- alte cheltuieli (burse) - suma de 7.550 lei (96,79%), fata de bugetare definitive aprobate.

Școala Gimnaziala „Sfanta Vineri” (anexa nr.46)


Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 4.103.643 lei, procent de realizare de 99,49% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.406.247 lei (99,79%)

 • - bunuri si servicii - suma de 290.731 lei (97,56%)

 • - asistenta sociala - suma de 7.485 lei ( 62,38%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 16.600 lei (89,25%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 18.292 lei si plățile efectuate de 14.309 lei, rezultând la finele anului un excedent bugetar de 3.983 lei.

Școala Gimnaziala „Andrei Muresanu” (anexa nr.47)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.362.078 lei, procent de realizare de 99,03% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.101.407 lei (99,91%)

 • - bunuri si servicii - suma de 246.977 lei (95,36%)

 • - asistenta sociala - suma de 7.000 lei (100%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 6.694 lei (95,63%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 80.164 lei si plățile efectuate de 52.993 lei, rezultând la finele anului un excedent bugetar de 27.171 lei.

Școala Gimnaziala „Henri Mathias Berthelot” (anexa nr.48)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.983.246 lei, procent de realizare de 98,25% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.789.078 lei (99,52%)

 • - bunuri si servicii - suma de 163.700 lei (86,61%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 30.468 lei (95,21%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 83.583 lei si plățile efectuate de 77.137 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 6.446 lei.

Școala Gimnaziala „Nicolae Balcescu” (anexa nr.49)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.026.046 lei, procent de realizare de 99,70% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.750.405 lei (99,92%)

 • - bunuri si servicii - suma de 254.391 lei (98,22%)                   '• -

-alte cheltuieli (burse) -suma de 21.250 lei (100%), fata de pf&edeiȚi bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 27.768 lei si plățile efectuate de 37.102 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 9.334 lei.

Școala Gimnaziala „George Emil Palade” (anexa nr.50)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.537.509 lei, procent de realizare de 99,47% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.233.748 lei (99,82%)

 • - bunuri si servicii - suma de 275.003 lei (95,82%)

O               - alte cheltuieli (burse) - suma de 28.758 lei (97,16%), fata de prevederile

bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 81.290 lei si plățile efectuate de 80.435 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 855 lei.

Școala Gimnaziala „Nicolae Iorga” (anexa nr.51)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.011.976 lei, procent de realizare de 98,39% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.745.391 lei (99,83%)

 • - bunuri si servicii - suma de 217.354 lei (88,36%)

 • - asistenta sociala - suma de 20.392 lei (99,47)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 28.839 lei (96,13%), fata de prevederile

Q               bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 187.847 lei si plățile efectuate de 130.001 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 57.846 lei.

Școala Gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” (anexa nr.52)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.272.775 lei, procent de realizare de 98,63% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.905.005 lei (99,88%)

 • - bunuri si servicii - suma de 334.251 lei (96,60%)

 • - asistenta sociala - suma de 9.927 lei (41,36%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 23.592 lei (59,58%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.


Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial d|/i ^eniț proprii - veniturile încasate au fost de 45.926 lei si plățile efectuatele 43®^® lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 2.801 lei. Ir.r\

\v k / ^WZ

Școala Gimnaziala „I.A.Bassarabescu” (anexa nr.53)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul Io au fost in suma de 2.183.725 lei, procent de realizare de 98,22% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.040.417 lei (99,86%)

 • - bunuri si servicii - suma de 130.279 lei (89,23%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 13.029 lei (45,08%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 21.776 lei si plățile efectuate de 14.672 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 7.104 lei.


Grădiniță de copii cu program prelungit ”Sfîntii Arhancheli Mihail si Gavril” (anexa nr.54)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 812.412 lei, procent de realizare de 94,19% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 679.003 lei (96,24%)

 • - bunuri si servicii - suma de 133.409 lei (84,97%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 213.274 lei, si plățile efectuate de 232.535 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 19.261 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit „Scufița Roșie” (anexa nr.55)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 883.631 lei, procent de realizare de 99,96% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 744.636 lei (99,95%)

 • - bunuri si servicii - suma de 138.995 lei (100%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 158.857 lei si plățile efectuate de 156.144 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 2.713 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.21 (anexa nr.56)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 824.396 lei, procent de realizare de 99,27% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 717.473 lei (99,86%)

 • - bunuri si servicii - suma de 106.923 lei (95,47%), fatali

bugetare definitive aprobate.                                      l

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parția^ diWepuA* proprii - veniturile incasate au fost de 229.851 lei, si plaul&^eO^te^/ 228.167 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 1.68âJS?Aiu^^X

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.23 (anexa nr.57)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.454.807 lei, procent de realizare de 86,65% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal suma de 1.231.947 lei (99,86%)

 • - bunuri si servicii - suma de 222.860 lei (99,49%) fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 267.740 lei si plățile efectuate de 274.105 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 6.365 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.28 (anexa nr.58)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.371.792 lei, procent de realizare de 99,52% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.151.645 lei (99,98%)

 • - bunuri si servicii - suma de 220.147 lei (97,21%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 262.785 lei si plățile efectuate de 259.987 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 2.798 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.30 (anexa nr.59)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 732.718 lei, procent de realizare de 99,96% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 631.742 lei (99,95%)

 • - bunuri si servicii - suma de 100.976 lei (99,98%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 145.382 lei si plățile efectuate de 139.842 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 5.540 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.32 (anexa nr.60)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 796.078 lei, procent de realizare de 99,90% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 667.084 lei (99,88%)


 • - bunuri si servicii - suma de 128.994 lei (100%)s fata de prevederi®

definitive aprobate.                                                        i

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial di proprii - veniturile încasate au fost de 152.213 lei si plățile efectuate d^^SSS?^ lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 1.370 lei.             ^*^=S<s***

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.33 (anexa nr.61)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 658.064 lei, procent de realizare de 99,35% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 529.487 lei (99,55%)

 • - bunuri si servicii - suma de 128.577 lei (98,53%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 115.240 lei si plățile efectuate de 113.363 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 1.877 lei.

Grădiniță de copii step by step cu program prelungit si program normal „Raza de Soare” (anexa nr.62)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.195.781 lei, procent de realizare de 99,65% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 974.182 lei (99,92%)

 • - bunuri si servicii - suma de 221.599 lei (98,49%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 309.655 lei, si plățile efectuate de 307.452 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 2.203 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.35 (anexa nr.63)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 884.549 lei, procent de realizare de 99,79% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 720.024 lei (99,95%)

 • - bunuri si servicii - suma de 164.525 lei (99,12%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 119.243 lei si plățile efectuate de 118.408 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 835 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit „Sfanțul Mucenic Mina” (anexa nr.64)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.250.717 lei, procent de realizare de 99,82% fata de prevederea bugetara definitiva.


Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pent

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.090.466 lei (99,96%)

 • - bunuri si servicii - suma de 160.251 lei (98,86%), fata bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 349.236 lei si plățile efectuate de 350.879 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 1.643 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.38 (anexa nr.65)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 933.448 lei, procent de realizare de 99,97% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 828.633 lei (99,99%)

 • - bunuri si servicii ~ suma de 104.815 lei (99,82%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 161.046 lei si plățile efectuate de 153.907 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 7.139 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.40 (anexa nr.66)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.086.659 lei, procent de realizare de 95,97% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 909.211 lei (99,12%)

 • - bunuri si servicii - suma de 177.448 lei (82,53%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 374.812 lei si plăti de 364.827 lei, înregistrând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 9.985 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit si program normal „Crai Nou” (anexa nr.67)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.463.193 lei, procent de realizare de 99,38% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal suma de 1.267.186 lei (99,48%)

 • - bunuri si servicii - suma de 195.592 lei (99,29%)

 • - asistenta sociala - suma de 415 lei ( 28,23%) fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.47 (anexa nr.68) âf®™

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare ufi^ful;<îp£^l au fost in suma de 1.171.663 lei, procent de realizare de 99®% fâta^^ prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:         '--3 ...

 • - cheltuieli de personal - suma de 964.966 lei (99,92%)

 • - bunuri si servicii - suma de 206.697 lei (97,04%), fata de prevedeffle bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 207.115 lei si plățile efectuate de 210.345 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 3.230 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit „Dumbrava Minunata”

(anexa nr.69)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.298.118 lei, procent de realizare de 98,69% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.125.111 lei (99,80%)

 • - bunuri si servicii - suma de 173.007 lei (92,03%) fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 280.784 lei si plățile efectuate de 276.119 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 4.665 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit si program normal „Licurici” (anexa nr.70)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.176.643 lei, procent de realizare de 98,96% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 990.579 lei (99,95%)

 • - bunuri si servicii - suma de 186.064 lei (93,97%) fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 200.602 lei si plățile efectuate de 196.973 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 3.629 lei.

Centrul Crese (anexa nr.71)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.661.286 lei, procent de realizare de 97,73% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.206.874 lei (98,79%)

 • - bunuri si servicii - suma de 454.412 lei (92,93%) fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau partial<diri venituri proprii - veniturile încasate au fost de 742.229 lei si plățile efectuate de 7'fe.244^ lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 1.015 lei. ' -1             ) *

Centrul Județean de Excelenta Prahova (anexa nr.72)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugethSfecal au fost in suma de 701.653 lei, procent de realizare de 88,54 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 249.742 lei ( 97,82%)

 • - bunuri si servicii - suma de 237.110 lei ( 80,84%)

 • - asistenta sociala - suma de 96.000 lei ( 96%)

 • - alte cheltuieli ( burse) - suma de 133.349 lei (88,90)

 • - cheltuieli de capital - suma de 30.890 lei (61,78%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Menționam ca nerealizarea veniturilor proprii si estimarea nerealista a prevederilor bugetare aferente veniturilor a determinat angajarea de cheltuieli si înregistrarea de restante la sfârșitul anului 2015, restante ce au fost si sunt in continuare achitate in anul 2016.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

Direcția Economica DIRECTOR EXECUTIV,

Sef serviciu buget, împrumuturi,


Erji Laura STANCIUNicoleta CRACIUNOIU

VIZAT

Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana POPA

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind

aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2015 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii si a

bugetului creditelor interne


In conformitate cu art. 57, alin(l) din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare „ordonatorii principali de credite intocmesc si prezintă spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor,..... in

următoarea structura :

- la venituri: prevederi bugetare inițiale; prevederi bugetare definitive; incasari realizate ;

- la cheltuieli: credite bugetare inițiale; credite bugetare definitive; plăti efectuate ”,

Potrivit art.63 alin (4) lit.(b) din Legea nr.215/2011 - legea administrației publice locale republicata „ primarul intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercițiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local”.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

VICEPRIMAR

CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Cristian MihaifcrANEA

Comisia de buget finanțe, control,

administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze:

Constantin Popa /ff f

Sanda Dragulea ț\ ‘

Geta Serban LjikZ

Stanciu Marilena /lSA

Ionuț Ionescu-rf=r=^±^> "

Radu Mateescu Gheorghe Popa

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2015 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului creditelor interne și a emis:

fData: