Hotărârea nr. 155/2016

Hotãrârea nr. 155 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Ploiesti pe anul 2016

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 155 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești văzând Expunerea de motive a domnului viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2016;

Având în vedere:

 • - Nota de fundamentare a unității de implementare a proiectului „Modernizare/ Extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești”;

 • -  prevederile art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local nr. 516/15.12.2015, privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze di data de 23 mai 2016;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă lista obiectivelor de investiții POR 2007-2013 finanțate din bugetul local pe anul 2016, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții, conform Anexei nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr.56/25.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.91/29.03.2016 și Hotărârii Consiliului Local nr.150/28.04.2016.

Prezenta rectificare este impusa de Nota de fundamentare a unității de implementare a proiectului „Modernizare/ Extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești".

Conform Legii nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare, art.19 „Pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor ...ca urinare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite

Veniturile bugetului local în sumă de 504.181,88 mii lei rămân neschimbate.

Cheltuielile bugetului local în suma de 505.231,38 mii lei rămân neschimbate, în structura efectuându-se modificările prezentate detaliat în Anexele nr.l, 2, 3 și în Raportele de specialitate.

Fata de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre alaturat.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr .47/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr.56/25.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.91/29.03.2016 și Hotărârii Consiliului Local nr.150/28.04.2016.

Prezenta rectificare este impusa de Nota de fundamentare a unitatii de implementare a proiectului „ Modernizare/ Extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești”.

Vazand Nota de fundamentare a unitatii de implementare a proiectului „ Modernizare/ Extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești, neavand expertiza de specialitate in domeniul tehnic, al achizițiilor si juridic nu ne putem exprima un punct de vedere referitor la fundamentarea suplimentarii.

Conform Legii nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare, art.19 „Pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor ...ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite ”.

Veniturile bugetului local în sumă de 504.181,88 mii lei raman neschimbate.

Cheltuielile bugetului local în suma de 505.231,38 mii lei raman neschimbate, în structura efectuându-se următoarele modificări:

1.Capitolul „Cultura, recreere si religie” - prevederea in suma de 50.882,00 mii lei se majoreaza cu suma de 3.111,29 mii lei la proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile, conform Notei de fundamentare a unitatii de implementare a proiectului „ Modernizare/ Extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești” si Anexelor 2 si 3.

2. Capitolul “Protecția mediului” - prevederea in suma de 15.168,59 mii lei se diminuează cu suma de 3.111,29 mii lei la bunuri si servicii ( salubritate), in vederea finanțării proiectului „Modernizare/ Extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești”.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului hotărâre alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV

Nicoleta CRACIUNOIU

SEF SERVICIU BUGET ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIU

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPltL PLOIEȘTI


i'


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 - VENITURI -ANEXA nr.l

A


mii Iei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 150/28.04.2016

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

1

VENITURI - TOTAL

0001

504.181,88

0,00

504.181,88

2

VENITURI PROPRII

0101

297.575,82

0,00

297.575,82

3

I. VENITURI CURENTE

0002

450.840,94

0,00

450.840,94

4

A. VENITURI FISCALE

0003

429.023,28

0,00

429.023,28

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

197.347,00

0,00

197.347,00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

0,00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

196.597,00

0,00

196.597,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

4.500,00

0,00

4.500,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

4.500,00

4.500,00

12

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

192.097,00

0,00

192.097,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

190.476,00

190.476,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.621,00

1.621,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

750,00

0,00

750,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

750,00

0,00

750,00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

750,00

750,00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

64.077,50

0,00

64.077,50

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

64.077,50

0,00

64.077,50

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

52.166,00

0,00

52.166,00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

12.864,00

12.864,00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

39.302,00

39.302,00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

10.311,50

0,00

10.311,50

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

3.750,00

3.750,00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.547,00

6.547,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

14,50

14,50

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.600,00

1.600,00

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

167.598,78

0,00

167.598,78

30

SUME DEFALCA TE DIN T. VA.

1102

153.248,62

0,00

153.248,62

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

151.599,62

151.599,62

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

724,00

724,00

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

925,00

925,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi M conform HCL > 150/28.04.2016''

<&.Prayederi \ \ eeogKorm / w£jicare

38

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

■V 15&>

jr-l •

/v/ 15,00

A*

39

Taxe hoteliere

120207

15,0a

O" W Cp

15,00

40

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

50,00

'        50,00

41

Impozit pe spectacole

150201

50,00

50,00

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, A UTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

14.285,16

0,00

14.285,16

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

12.621,00

0,00

12.621,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

7.600,00

7.600,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.021,00

5.021,00

47

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.603,16

1.603,16

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

61,00

61,00

49

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite si taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

21.817,66

0,00

21.817,66

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

6.642,02

0,00

6.642,02

54

VENITURI DINPROPRIETA TE

3002

6.642,02

0,00

6.642,02

55

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

57

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

6.642,02

6.642,02

58

Venituri din dividende

300208

59

Alte venituri din proprietate

300250

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

61

Alte venituri din dobânzi

310203

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

15.175,64

0,00

15.175,64

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE A CTIVITA TI

3302

4.770,64

0,00

4.770,64

64

Venituri din prestări de servicii

330208

4.730,64

4.730,64

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

66

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

40,00

40,00

67

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

68

Contibutia lunara a părinților ptr.întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

70

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.500,00

0,00

1.500,0C

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.500,00

1.500,0C

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

74

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

8.097,00

0,00

8.097,0(

75

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

8.097,00

8.097,0(

76

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

77

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

78

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

79

DIVERSE VENITURI

3602

790,00

0,00

790,0(

Venituri din prescripție extinctiva

360201

80

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

490,00

490,0(

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi y conform HGt/* 150/28.04.2(W

7

■ ■

Influentei

âiib

_y^Krevederi xAnform \ X'țjecnficare

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

IF

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36021I

V

X

84

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360232

X

85

Alte venituri

360250

300,00

300,00

86

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

18,00

0,00

18,00

87

Donații si sponsorizări

370201

18,00

18,00

88

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dczvoltare(-)

370203

-70.056,24

-3.111,29

-73.167,53

89

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

70.056,24

3.111,29

73.167,53

90

Alte transferuri voluntare

370250

91

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1,50

0,00

1,50

92

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1,50

0,00

1,50

93

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

94

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1,50

1,50

95

Venituri din privatizare

390204

96

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

97

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

98

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

99

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

108

IV. SUBVENȚII

0017

24.002,50

0,00

24.002,50

109

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

24.002,50

0,00

24.002,50

110

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

24.002,50

0,00

24.002,50

111

A. De capital

0019

0,00

0,00

0,00

118

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

119

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

120

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

420213

121

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

122

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

123

B. Curente

0020

24.002,50

0,00

24.002,50

124

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

125

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

126

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

127

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

128

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

129

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

130

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

131

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-nascuti

420236

132

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

133

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

1.687,50

1.687,50

134

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

135

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

22.315,00

22.315,00

136

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL, 150/28.04.20lo

h

v Prevederi conform .^rectificare

x *

141

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si preflnantari

4502

$

29.336,9#

’ £

Ț? 29.336,94

142

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

29.33$$

/^29.336,94

143

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

144

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

29.336,94

29.336,94

145

Fond de coeziune

45.02.01.03

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

380.784,70

-3.111,29

377.673,41

2

I. VENITURI CURENTE

0002

380.784,70

-3.111,29

377.673,41

3

A. VENITURI FISCALE

0003

429.023,28

0,00

429.023,28

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

197.347,00

0,00

197.347,00

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

0,00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

196.597,00

0,00

196.597,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

4.500,00

0,00

4.500,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

4.500,00

4.500,00

11

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

192.097,00

0,00

192.097,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

190.476,00

190.476,00

13

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.621,00

1.621,00

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

750,00

0,00

750,00

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

750,00

0,00

750,00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

750,00

750,00

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

64.077,50

0,00

64.077,50

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

64.077,50

0,00

64.077,50

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

52.166,00

0,00

52.166,00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

12.864,00

12.864,00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

39.302,00

39.302,00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

10.311,50

0,00

10.311,50

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

3.750,00

3.750,00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.547,00

6.547,00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

14,50

14,50

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.600,00

1.600,00

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

167.598,78

0,00

167.598,78

29

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

153.248,62

0,00

153.248,62

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

31

Sume defalcate din T.V.A ptr, finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

151.599,62

151.599,62

32

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

724,00

724,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

925,00

925,00

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

15,00

0,00

15,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 150/28.04.2016

Influente^

X®* f*

Prevederi ■^conform /j Kcs^ficare

38

Taxe hoteliere

120207

15,0ff

^7 \Z^5,00

39

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

50,Oft

1/ )r J0,00

40

Impozit pe spectacole

150201

50,Oț

f// $ #0,00

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, A UTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

14.285,16

w

vX14.285,16

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

12.621,00

0,00

12.621,00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

7.600,00

7.600,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.021,00

5.021,00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.603,16

1.603,16

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

61,00

61,00

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

50

Alte impozite si taxe

180250

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

-48.238,58

-3.111,29

-51.349,87

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

6.642,02

0,00

6.642,02

53

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

6.642,02

0,00

6.642,02

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

56

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

6.642,02

6.642,02

57

Venituri din dividende

300208

58

Alte venituri din proprietate

300250

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

-54.880,60

-3.111,29

-57.991,89

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

4.770,64

0,00

4.770,64

63

Venituri din prestări de servicii

330208

4.730,64

4.730,64

64

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

40,00

40,00

66

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

67

Contibutia lunara a părinților ptr. întreținerea copiilor în unitățile de protecție sociala

330227

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

330228

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.500,00

0,00

1.500,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.500,00

1.500,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

73

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

8.097,00

0,00

8.097,00

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

8.097,00

8.097,00

75

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

76

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

78

DIVERSE VENITURI

3602

790,00

0,00

790,00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

80

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

490,00

490,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

--

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 150/28.04.2016

InfluwrtlT1*

Prevederi

^Worm -^ÂVcpfaare

84

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360232

bDEȚ

C

ț&i y Wi fe i

85

Alte venituri

360250

300,00

Ni/ ^4/o,oo

86

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-70.038,24

£5^49,53

87

Donații si sponsorizări

370201

18,00

— ^=>3^ L~

18,00

88

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltaref-)

370203

-70.056,24

-3.111,29

-73.167,53

89

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

90

Alte transferuri voluntare

370250

91

IU. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

92

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

98

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

0,00

0,00

99

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

0,00

100

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

0,00

0,00

0,00

101

B. Curente

0020

0,00

0,00

0,00

102

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

103

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

104

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

105

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

106

Sprijin financiar ptr, constituirea familiei

420233

107

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

108

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

109

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

110

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

111

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRA TII

4302

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

123.397,18

3.111,29

126.508,47

2

I. VENITURI CURENTE

0002

70.056,24

3.111,29

73.167,53

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

70.056,24

3.111,29

73.167,53

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

70.056,24

3.111,29

73.167,53

7

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

0,00

0,00

8

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de dezvoltare

360232

10

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

70.056,24

3.111,29

73.167,53

11

Donații si sponsorizări

370201

12

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltaref-)

370203

13

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

70.056,24

3.111,29

73.167,53

14

Alte transferuri voluntare

370250

15

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1,50

0,00

1,50

16

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1,50

0,00

1,50

17

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

18

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1,50

1,50

19

Venituri din privatizare

390204

20

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

21

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 150/28.04.2016

^^Prevederi F / Jhnform

'Jecipkare

22

DL OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,0ț

* i

23

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

o,ooj

24

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

25

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

26

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

27

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

28

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

29

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

30

Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

400216

31

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

32

IV. SUBVENȚII

0017

24.002,50

0,00

24.002,50

33

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

24.002,50

0,00

24.002,50

34

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

24.002,50

0,00

24.002,50

35

A. De capital

0019

24.002,50

0,00

24.002,50

36

Retehnologizarea centralelor termice si elecrice de termoficare

420201

37

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

38

Planuri si regulamente de urbanism

420205

39

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

40

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

420207

41

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

420209

42

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

43

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

44

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

45

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

46

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

47

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

1.687,50

1.687,50

48

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

49

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

22.315,00

22.315,00

50

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

29.336,94

0,00

29.336,94

51

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

29.336,94

0,00

29.336,94

52

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

53

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

29.336,94

29.336,94

54

Fond de coeziune

45.02.01.03

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET LOCAL PE ANUL 2016   - CHELTUIELIIDENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 150/28.04.2016

Influente

(+/-)

4

L

Prevederi rectificate

CHELTUIELI - TOTAL

5002

505.231,88

0,00

505.231,88

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

20.544,96

0,00

20.544,96

Cheltuieli de personal

10

13.000,00

13.000,00

suma reprezentând diferența dintre sursa de finanțare si nivelul maxim al cheltuielilor de personal

0,00

0,00

Bunuri si servicii

20

6.815,04

6.815,04

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

0,00

0,00

Alte transferuri - Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

165,86

165,86

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

0,00

0,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

28,00

28,00

Alte cheltuieli

59

536,06

536,06

Active nefinanciare

71

0,00

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

34.549,84

0,00

34.549,84

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

1.500,00

1.500,00

Fonduri de rezerva

50

8,84

8,84

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

1.459,00

1.459,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

680,00

680,00

Rambursări de credite - total din care:

81

30.902,00

0,00

30.902,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.412,00

4.412,00

Rambursare credit B.C.R.

12.250,00

12.250,00

Rambursare credit B.R.D.

14.240,00

14.240,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8.608,00

0,00

8.608,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,00

100,00

Dobânzi

30

8.508,00

8.508,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

12.080,00

0,00

12.080,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

30,00

0,00

30,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

30,00

30,00

Transferuri către Politia Locala

51

1.656,45

1.656,45

Politia Locala - total, din care:

10.393,55

0,00

10.393,55

Cheltuieli de personal

10

9.600,32

9.600,32

Bunuri si servicii

20

793,23

793,23

INVATAMINT

6502

133.014,22

0,00

133.014,22

Cheltuieli de personal

10

113.277,00

113.277,00

bunuri si servicii

20

14.958,00

14.958,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 150/28.04.2016

JțlJtoderi

din care -

reparații curente institutiî de invatamant preuniversitar de stat

668,50

f/ H50

Transferuri către institutiî publice

51

215,00

^^8(5,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

925,00

925,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.640,00

1.640,00

Asistenta sociala

57

238,62

238,62

Alte cheltuieli

59

1.050,00

1.050,00

Active nefinanciare

71

710,60

710,60

SANATATE

6602

10.372,42

0,00

10.372,42

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

4.490,00

4.490,00

Bunuri si servicii

20

170,40

0,00

170,40

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

160,00

160,00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

10,40

10,40

Transferuri către institutiî publice

51

5.645,00

5.645,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

670,00

670,00

Spitalul Municipal Ploiești

4.975,00

4.975,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

Active nefinanciare

71

7,02

7,02

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

50.882,00

3.111,29

53.993,29

Bunuri si servicii

20

896,60

0,00

896,60

iluminat ornamental

250,00

250,00

spectacole artificii

46,60

46,60

acțiuni culturale

600,00

600,00

Transferuri către institutiî publice, din care:

51

25.519,00

0,00

25.519,00

Casa de Cultura

536,00

536,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.275,00

5.275,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

4.942,00

4.942,00

Club Sportiv Municipal

9.000,00

9.000,00

Administrația Parcului C-tin Stere

5.766,00

5.766,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile

56

24.222,87

3.111,29

27.334,16

Active nefînanciare

71

243,53

243,53

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

47.591,23

0,00

47.591,23

Cheltuieli de personal - total din care:

10

17.438,00

0,00

17.438,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

9.230,00

9.230,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.080,00

5.080,00

Crese

3.128,00

3.128,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5.198,55

0,00

5.198,55

reparații crese (pmp)

5,00

5,00

bunuri si servicii primărie

46,16

46,16

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

115,00

115,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

4.450,00

4.450,00

Bunuri si servicii crese

457,20

457,20

Legea 350/2005

125,19

125,19

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 150/28.04.2016

Influmte /

w

rCreved^rL\

«fr

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile

56

2.138,90

postaderare

Asistenta sociala- total din care:

57

22.569,00

Z^^^OO

Asistenta sociala in caz de invaliditate

13.669,00

13.669,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150,00

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

5.200,00

5.200,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.550,00

3.550,00

Active nefinanciare - total din care:

71

246,78

0,00

246,78

Active nefinanciare

199,98

199,98

Active nefinanciare cresa

6,80

6,80

Active nefinanciare ASSC

40,00

40,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

33.193,50

0,00

33.193,50

Bunuri si servicii- total din care:

20

18.840,00

0,00

18.840,00

iluminat public

06

5.500,00

5.500,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

13.340,00

0,00

13.340,00

întreținere ceasuri publice

40,00

40,00

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

500,00

prestări servicii SGU PI

12.800,00

12.800,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

10.200,00

10.200,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.858,00

1.858,00

Active nefinanciare

71

2.295,50

2.295,50

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

15.168,59

-3.111,29

12.057,30

Bunuri si servicii -total din care:

20

14.057,59

-3.111,29

10.946,30

Salubritate

13.650,00

-3.111,29

10.538,71

apa meteo

257,59

257,59

alte servicii in domeniul protecției mediului

150,00

150,00

Active nefinanciare

71

1.111,00

1.111,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

7.900,00

0,00

7.900,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

7.900,00

7.900,00

TRANSPORTURI

8402

131.327,12

0,00

131.327,12

Bunuri si servicii

20

18.800,00

0,00

18.800,00

reparații curente străzi

18.000,00

18.000,00

serv monitorizare trafic

800,00

800,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

23.400,00

23.400,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

62.819,24

62.819,24

Active nefînanciare

71

3.992,88

3.992,88

Reparații capitale aferente activelor fixe

22.315,00

22.315,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

380.784,70

-3.111,29

377.673,41

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

20.379,10

0,00

20.379,10

Cheltuieli de personal

10

13.000,00

13.000,00

Bunuri si servicii

20

6.815,04

6.815,04

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

28,00

28,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 150/28.04.2016

Influ^5.C

Y*i

Alte cheltuieli

59

536,06

«7 W

foyxy—■/—

-> J     y/

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

33.869,84

Bunuri si servicii (alegeri)

20

1.500,00

i^^l.500,00

Fonduri de rezerva

50

8,84

8,84

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

1.459,00

1.459,00

Rambursări de credite - total din care:

81

30.902,00

0,00

30.902,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.412,00

4.412,00

Rambursare credit B.C.R.

12.250,00

12.250,00

Rambursare credit B.R.D.

14.240,00

14.240,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8.608,00

0,00

8.608,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,00

100,00

Dobânzi

30

8.508,00|

8.508,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

12.080,00

0,00

12.080,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

30,00

0,00

30,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

30,00

30,00

Transferuri către Politia Locala

51

1.656,45

1.656,45

Politia Locala - total din care:

10.393,55

0,00

10.393,55

Cheltuieli de personal

10

9.600,32

9.600,32

Bunuri si servicii

20

793,23

793,23

INVATAMINT

6502

130.663,62

0,00

130.663,62

Cheltuieli de personal

10

113.277,00

113.277,00

Bunuri si servicii

20

14.958,00

14.958,00

din care -

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

668,50

668,50

Transferuri către instituții publice

51

215,00

215,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

925,00

925,00

Asistenta sociala

57

238,62

238,62

Alte cheltuieli

59

1.050,00

1.050,00

6602

10.365,40

0,00

10.365,40

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

4.490,00

4.490,00

Bunuri si servicii

20

170,40

0,00

170,40

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

160,00

160,00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

10,40

10,40

Transferuri către instituții publice

51

5.645,00

0,00

5.645,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

670,00

670,00

Spitalul Municipal Ploiești

4.975,00

4.975,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

26.415,60

0,00

26.415,60

Bunuri si servicii - total- din care:

20

896,60

0,00

896,60

iluminat ornamental

250,00

250,00

spectacole artificii

46,60

46,60

acțiuni culturale

600,00

600,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

25.519,00

0,00

25.519,00

Casa de Cultura

536,00

536,00

DENUMIREA INDICATORILOR


Teatrul "Toma Caragiu"_________

Filarmonica "Paul Constantinescu"

Club Sportiv Municipal__________

Administrata Parcului C-tin Stere


ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

45.205,55

0,00

45.205,55

Cheltuieli de personal - total din care:

10

17.438,00

0,00

17.438,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

9.230,00

9.230,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.080,00

5.080,00

Crese

3.128,00

3.128,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5.198,55

0,00

5.198,55

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

115,00

115,00

Bunuri si servicii crese

457,20

457,20

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

4.450,00

4.450,00

reparații crese (pmp)

5,00

5,00

bunuri si servicii primărie

46,16

46,16

Legea 350/2005

125,19

125,19

Asistenta sociala-total din care:

57

22.569,00

0,00

22.569,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

13.669,00

13.669,00

Ajutoare pentru locuințe

150,00

150,00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

5.200,00

5.200,00

Asistenta sociale asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.550,00

3.550,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

29.040,00

0,00

29.040,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

18.840,00

0,00

18.840,00

iluminat public

06

5.500,00

5.500,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

13.340,00

0,00

13.340,00

întreținere ceasuri publice

40,00

40,00

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

500,00

prestări servicii SGU PI.

12.800,00

12.800,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

10.200,00

10.200,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

14.057,59

-3.111,29

10.946,30

Bunuri si servicii -total din care:

20

13.907,59

-3.111,29

10.796,30

Salubritate

13.650,00

-3.111,29

10.538,71

apa meteo

257,59

257,59

alte servicii in domeniul protecției mediului

150,00

150,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

7.900,00

0,00

7.900,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

7.900,00

7.900,00

TRANSPORTURI

8402

42.200,00

0,00

42.200,00

Bunuri si servicii - din care:

20

18.800,00

0,00

18.800,00

reparații curente străzi

18.000,00

18.000,00

serv monitorizare trafic

800,00

800,00

Subventii/gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

23.400,00

23.400,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

124.447,18

3.111,29

127.558,47

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

165,86

0,00

165,86

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55             165,86

165,86

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 150/28.04.2016

InfWiiîteO

Lsi

M’jreȘfederi

s \)

Active nefinanciare

71

R X/

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

680,00

VW

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

680,00

680,00

Active nefinanciare

71

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

2.350,60

0,00

2.350,60

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.640,00

1.640,00

Active nefinanciare

71

710,60

710,60

SANA TATE

6602

7,02

0,00

7,02

Active nefinanciare

71

7,02

7,02

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

24.466,40

3.111,29

27.577,69

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

24.222,87

3.111,29

27.334,16

Active nefinanciare

71

243,53

243,53

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

2.385,68

0,00

2.385,68

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

2.138,90

2.138,90

Active nefinanciare

71

246,78

246,78

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

4.153,50

0,00

4.153,50

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.858,00

1.858,00

Active nefinanciare

71

2.295,50

2.295,50

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

1.111,00

0,00

1.111,00

Active nefinanciare

71

1.111,00

1.111,00

TRANSPORTURI

8402

89.127,12

0,00

89.127,12

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

62.819,24

62.819,24

Active nefinanciare

71

3.992,88

3.992,88

Reparații capitale aferente activelor fixe

22.315,00

22.315,00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII ANEXA NR^£


VIZAT, VICEPRIMAR CU ATRIBU

Cristian Mihai jGajiea


LISTA

obiectivelor de investiții POR 2007-2013 finanțate din bugetul local pe anul 2016 RECTIFICARE 1Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

BUGET

Influente

rJ L

crt.

INIȚIAL

(+/-)

RKGTIFK

0

1

3

4

5=3+4

6

TOTAL CHELTUIELI

93.359,01

3.111,29

96.470,30

Cap.54.02-56

AUTORITATI PUBLICE

TOTAL

680,00

0,00

680,00

din care:

A

Lucrări in continuare

680.00

0.00

680.00

1

Centm de excelenta pentru tineri intreprinzatori

680,00

0,00

680,00

Cap.65.02-56

INVATAMANT

TOTAL

1.640.00

0.00

1.640.00

din care:

A

Lucrări in continuare

1.640,00

0,00

1.640,00

1

Proiectare si execuție - Modernizare terenuri de sport la unitățile de invatamant

390,00

0,00

390,00

2

înlocuire tamplarie C.N. "I.L. Caragiale"

1.250,00

0,00

1.250,00

Cap.67.02-56

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

TOTAL

24.222,87

3.111,29

27.334,16

din care:

A

Lucrări in continuare

24.222,87

3.111,29

27.334,16

1

Parc Municipal Ploiești Vest

0,00

0,00

0,00

2

Modemizarea/extindere funcționala a Hipodromului din Ploiești

24.222,87

3.111,29

27.334,16

Cap.68.02-56

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

TOTAL

2.138,90

0,00

2.138,90

din care:

A

Lucrări in continuare

2.138,90

0,00

2.138,90

1

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara

2.138,90

0,00

2.138,90

Cap. 70.02 -56

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL

1.858,00

0,00

1.858,00

din care

A

Lucrări in continuare

1.858,00

0,00

1.858,00

1

Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești - bl. 13 Bl, 13 B2, Bd. Republicii, nr. 108

198,00

0,00

198,00

2

Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești - bl. 14 A, 14BI.B2, 14C Bd. Republicii,nr.l 12

410,00

0,00

410,00

3

Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești - bl. 9B1.B2 str.Banesti,nr.3, 9C str.Banesti.nr.l, 9Dl,D2,Bd. Republicii nr. 181,9Estr.Sinaii, nr.2

1.250,00

0,00

1.250,00

Cap.84.02-56

TRANSPORTURI

62.819,24

0,00

62.819,24

din care

A

Lucrări in continuare

62.819,24

0,00

62.819,24

2

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II: B-dul Republicii- Bucla Vest

20.252,79

0,00

20.252,79

3

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I

25,00

0,00

25,00

4

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I bucla Nord-Intersectia Republicii

1.310,00

0,00

1.310,00

5

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran Marasesti)

41.231,45

0,00

41.231,45

6

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

0,00

0,00

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE DIRECTOR EXECUTIV, Milcna PERPELEAI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCTMariana STOCHITA

Municipiul Ploiești

Anexa nr, 3 / Anul 2016


Vizat,

^.Viceprimar cu atribuții de primar \>Grislian Mihai Ganea

,                                                                                Lista proiectelor cu finanțare externa nerambursabila in anul 2016

A. PROIECTE FINANȚATE PRIN POR                                                                                                                           \V--mii lei -

Nr. crt.

Titlu proiect

TOTAL Cheltuieli estimate (inclusiv TVA)

SURSE DE FINANȚARE - INIȚIAL

INFLUENTE

SURSE DE FINANȚARE - FINAL

Credit CEC

Contribuție locala

Contribuție Buget de Stat si FEDR (procent din valoare cheltuieli eligibile), inclusiv TVA

Total cap. 56

Credit CEC

Contribuție locala

Contribuție Buget de Stat si FEDR (procent din valoare cheltuieli eligibile), inclusiv TVA

Credit CEC

Contribuție locala

Contribuție Buget de Stat si FEDR (procent din valoare cheltuieli eligibile), inclusiv TVA

Total cap. 56

Cap. 54.02 si 54.07

4.938,30

4.258,30

680,00

0,00

680,00

4.258,30

680,00

0,00

680,00

1

Centrul de Excelenta in afaceri ptr tineri întreprinzători

4.938,30

4258,30

680,00

0,00

680,00

4258,30

680,00

0,OD

680,00

Cap. 65.02

1.640,00

0,00

1.640,00

0,00

1.640,00

0,00

1.640,00

0,00

390,00

2

Proiectare si execuție - Modernizare terenuri de sport la unitățile de invatamant

390,00

390,00

0,00

390,00

0.00

390,00

0,00

390,00

3

înlocuire tamplarie C.N. "1. L. Caragiale"

1.250,00

1250,00

1250,00

0,00

1250,00

0,00

1250,00

Cap. 67.02 si 67.07

34.329,36

6.995,20

24.222,87

0,00

24.222,87

0,00

3.111,29

0,00

6.995,20

27.334,16

0,00

27.334,16

4

Modernizarea / extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești

27.334,16

0,00

24222,87

0,00

24222,87

3111,29

0,00

27334,16

0,00

27334,16

5

Parc Municipal Ploiești Vest

6.995,20

6995,20

0,00

0,00

6995,20

0

0,00

0,00

Cap. 68.02

2.138,90

0,00

2.138,90

0,00

2.138,90

0,00

2.138,90

0,00

2.138,90

6

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara

2.138,90

2138,90

2138,90

0,00

2138,90

0,00

2138,90

Cap. 70.02

1.858,00

0,00

1.858,00

0,00

1.858,00

0,00

1.858,00

0,00

1.858,00

7

Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești - bl. 13 A, B, Bd. Republicii

198,00

198,00

0,00

198,00

0,00

198,00

0,00

198,00

8

Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești - bl. 14 A, B1, B2, C Bd. Republicii

410,00

410,00

0,00

410,00

0,00

410,00

0,00

410,00

9

Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești - bl. 9A, 9B1, 9B2, 9C, 9D1, 9D2, 9E, Bd. Republicii

1.250,00

1250,00

0,00

1250,00

0,00

1250,00

0,00

1250,00

10

Efîcientizare consumuri energetice in municipiul Ploiești - sistem iluminat public si clădiri publice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 84.02 Si 84.07

64.102,96

1.283,72

62.819,24

0,00

62.819,24

1.283,72

62.819,24

0,00

62.819,24

11

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând cafea de rulare, stafii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I: Bucla Nord - Intersecție Republicii

1.310,00

0,00

1.310,0D

0,00

1310,00

0,00

1310,00

0,00

1310,00

12

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II: B-dul Republicii - Bucla Vest

21.252,79

1.000,00

20.252,79

0,00

20252,79

1000,00

Ăi/"

înlast/jț^oQ

C"x

■X'k0252.79

13

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa l

25,00

0,00

25,00

0,00

25,00

0,00

7/ &/Z gt->f25)0&

MB

1

/ If 25,00

14

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II

0,00

0,00

0,00

0,00

w

Xr

$77 -4 2

* 0,00

15

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi

41.515,17

283,72

41.231,45

0,00

41231,45

283,72

41231,45

0,00

41231,45

Nr. crt.

Titlu proiect

TOTAL Cheltuieli estimate (inclusiv TVA)

SURSE DE FINANȚARE - INIȚIAL

INFLUENTE

SURSE DE FINANȚARE - FINAL

Credit CEC

Contribuție locala

Contribuție Buget de Stat si FEDR (procent din valoare cheltuieli eligibile), inclusiv TVA

Total cap. 56

Credit CEC

Contribuție locala

Contribuție Buget de Stat si FEDR (procent din valoare cheltuieli eligibile), inclusiv TVA

Credit CEC

Contribuție locala

Contribuție Buget de Stat si FEDR (procent din valoare cheltuieli eligibile), inclusiv TVA

Total cap. 56

16

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiu! Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Modernizare cartier Mitica Apostol - proiect

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Modernizare cartier Pictor Rosenthal - proiect

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Modernizare cartier Rafov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Modernizare str. Ștrandului si amenajare intersecție str. Ștrandului - Centura de est

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Modernizare str. Gh. Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul Înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Llibertatii), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor - proiect

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

. 0,00

0,00

23

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi (supralargire str. Marasesti)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

Creșterea accesibilității in partea de est a municipiului Ploiești către coridorul pan - european TEN-IX prin realizarea pasajului rutier peste CF, in partea de S-E a municipiului Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

109.007,52

12.537,22

93.359,01

0,00

93.359,01

3.111,29

12.537,22

96.470,30

0,00

96.470,30

din care: titlul 70 titlul 56

SURSE DE FINANȚARE - INIȚIAL

INFLUENTE

SURSE DE FINANȚARE - FINAL

Nr. crt.

Titlu proiect

TOTAL Cheltuieli estimate (inclusiv TVA)

Credit CEC

Contribuție locala

Contribuție Buget de Stat si FEDR (procent din valoare cheltuieli eligibile), inclusiv TVA

Total cap. 56

Credit

CEC

Contribuție locala

Contribuție Buget de Stat si FEDR (procent din valoare cheltuieli eligibile), inclusiv TVA

Credit CEC

Contribuție locala

Contribuție Buget de Stat si FEDR (procent din valoare cheltuieli eligibile), inclusiv TVA

Total cap. 56

B. Proiecte finanțate prin FSE (POS DRU)

AVANTAJ

653,8

640,72

CIVIC

392,99

385,13

Total

1046,79

1025,85

C. Proiecte cu finanțare directa si alte programe

SUMP

4,48

E-MOBILITY WORKS

4,48

TIDE'S

13,44

8,96

SWITCH

17,93

13,45

CLUBUL DE LA STRASBOURG

26,9

13,45

COMENIUS MULTILATERAL "SCHOOL IS COOL"

21,51

INVATA CU NOI SA DEVII ANTREPRENOR

45

ALTE PROIECTE

87,96

0

TOTAL

221,70

35,86

ItOTAL GENERAL                                                       |     110.276,01|             |             |         1.061,7l|

Proiecte de investiții

Contrib locala

Cap. 54.02.56

680,00

Cap. 65.02.56

1640,00

Cap. 67.02.56

27334,16

Cap. 68.02.56

2138,90

Cap. 70.02.56

1858,00

Cap. 74.02.56

0,00

Cap. 84.02.56

62819,24

TOTAL

96470,30

12.537,22

96.470,30Proiecte finanțate prin FSE (POS DRU)

Contrib locala

Cap. 65.02.56

20,94

Proiecte cu finanțare directa si alte programe

Contrib locala

Cap. 51.02.55

185,84

Serv. Financiar - Contabilitate, Mihai Mihaila

Director executiv, Madalina Crăciun


Director executiv, Milena Andreia PerpșlșaPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066,Bd Republicii nr. 2-4

Ploiești, Prahova, România
NOTA DE FUNDAMENTARE

Obiectiv investiții „MODERNIZAREA/EXTINDEREA FUNCȚIONALA AHIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI, COD SMIS 47690

Prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - Poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție

 • 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domenii „Poli de Creștere", la data de 30.06.2014 a fost încheiat contractul de finanțare nr. 4592 pentru proiectul „Modernizarea / Extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești"COD SMIS 47690 având o valoare totală de 77.437.985,08 lei cu perioada de implementare de 24 luni si 1 zi, termenul de finalizare corespunzător fiind 30.06.2016.

In cadrul proiectului menționat mai sus, Unitatea Administrativ Teritoriala -Municipiul Ploiești a semnat contractul de execuție a lucrărilor nr. 0221172/20.11.2014, cu Asocierea SC Construcții Erbasu SA - SC Total Strada SRL, prin lider asociere S.C. Construcții Erbasu S.A. București.

Prețul inițial al contractului de lucrări menționat mai sus a fost in valoare totala de 53.625.346 lei, fara T.V.A, la care se adauga T.V.A in procent de 24% valoare defalcata astfel:

- 51.533.102 lei, fara T.V.A la care se adauga T.V.A in procent de 24%, valoare aferentă execuției lucrărilor;


- 2.092.244,00 lei, fara TVA, la care se adauga T.V.A in procent de 24% procentul de 4,06% aferent cheltuielilor Diverse si neprevăzute, a execuției lucrărilor.

Având în vedere modificarea cotei C.A.S de la 20,8% la 15,8% prin Le pentru modificarea Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, prețul c lucrări menționat mai sus, a fost modificat prin actul adițional nr. 2/23.01.2015, în sensul diminuării acestuia, valoarea contractului de lucrări fiind de 53.344.849,96 lei, fără T.V.A, la care se adauga T.V.A in procent de 24% .

Valoarea de 53.344.849,96 leî, fără T.V.A este defalcata astfel : - 51.263.549,84 lei fără T.V.A, la care se adauga T.V.A in procent de 24%, valoare aferentă execuției lucrărilor;

- 2.081.300,12 lei, fără T.V.A, la care se adauga T.V.A in procent de 24%, reprezentând procentul de 4,06% aferenta cheltuielilor Diverse si neprevăzute, aplicat la valoarea execuției lucrărilor.

Pe parcursul derulării contractului de lucrări menționat mai sus, a apărut necesitatea executării unor lucrări suplimentare pentru:

1.Obiectul instalații electrice si iluminat - Racordare la rețeaua de distribuție electrica a F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord SA - Sucursala de Distribuție Ploiești a locului de consum permanent Hipodromul Ploiești - Centrul Hipic si de Agrement Ploiești din strada Ghighiului nr. 2.

Având in vedere faptul ca Hipodromul din Ploiești era racordat la rețeaua de energie electrica printr-un Post de Transformare existent, fiind înregistrat ca loc de consum permanent, proiectantul SC INTERGROUP ENGINEERING SRL BUCUREȘTI a prevăzut in proiectul tehnic inițial ca soluție tehnica de racordare a locului de consum permanent Hipodromul Ploiești următoarele lucrări:

 • - înlocuirea Postului de Transformare existent (amplasat la limita de proprietate înspre Bulevardul București) cu unul nou in construcție moderna care sa faca fata noilor consumatori si noilor cerințe electrotehnice, precum si împrejmuirea acestuia;

 • - realizarea unei rețele de joasa tensiune pentru alimentarea obiectivul sus menționat.

In data de 08.07.2015 s-a depus laF.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord SA -Sucursala de Distribuție Ploiești cererea de racordare nr. 30101577229, împreună cu documentația necesară.


Operatorul de rețea SC F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord SA -Distribuție Ploieștifunctie de situația din terenaintocmit Fisa de soluție șjf Tehnic de Racordare nr. 30101577229/21.07.2015.

Prin avizul tehnic de racordare operatorul de rețea SC F.D.E.E. Electric Muntenia Nord SA - Sucursala de Distribuție Ploieștia stabilit o soluție teii diferita de soluția data de proiectantul SC INTERGROUP ENGINEERING SRL BUCUREȘTI in proiectul tehnic inițial, in sensul ca, a aparut necesitatea executării unor lucrări noi, si anume:

 • - repozitionarea Postului de Transformare in dreptul tribunelor, poziție diferita de poziția inițiala din proiectul tehnic întocmit de SC INTERGROUP ENGINEERING SRL BUCUREȘTI;

 • - procurarea si montarea unor utilaje/echipamentetehnologicesuplimentarein Postul de Transformare (tablou de electroalimentare curent alternativ/curent continuu, dulap de echipamente RTU-SCADA, dulap telecomunicații, servicii de parametrizare si integrare SAD/SCADA DMS Scatex, sistem de semnalizare incendiu si instalație de ventilație, indicator de defect monopolifazat cu lampa de semnalizare);

- alimentarea Postului de Transformare cu oretea medie tensiune 20kV.

In conformitate cu avizul tehnic de racordare nr. 30101577229/21.07.2015 dat de F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord SA - Sucursala de Distribuție Ploiești, s-a elaborat un nou proiect tehnic de către firma SC TIAB SA BUCUREȘTI (agreata de operatorul de rețea) pentru obiectul „Alimentare cu energie electrică Centru Hipic si Agrement Ploiești".

După elaborare, proiectul tehnic elaborat de SC TIAB SA BUCUREȘTI a fost avizat de Comisia Tehnico-Economică de Avizare a FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA Ploiești, în ședința din 15.09.2015, fiind emis în acest sens, avizul C.T.E.A nr. 455.

Totodată, proiectul tehnic întocmit de SC TIAB SA BUCUREȘTI pentru „Alimentare cu energie electrică Centru Hipic si Agrement Ploiești" a fost avizat si de Comisia Tehnico Economica din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești fiind obtinut avizul CTEA nr. 75/22.10.2015.

în conformitate cu avizul tehnic de racordare nr. 30101577229/21.07.2015 emis de FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA Ploiești pentru racordul electric la obiectivul de investiție „Modernizarea/Extînderea Funcționala a Hipodromului din Ploiești", proiectantul SC INTERGROUP ENGINEERIG SRL BUCUREȘTI a emis dispoziția de șantier IE04/29.03.2016 prin care dispune conform soluției descrise in avizul de

racordare nr. 30101577229/21.07.2015 modificarea poziției amplasamen de Transformare, montarea echipamentelor noi si performant^iSjTransformare si realizarea unei rețele de medie tensiune LES 20 kV.


Având in vedere ca au aparut lucrări suplimentare noi la Postul de Tr^n de 18.05.2016 proiectantul SC INTERGROUP ENGINEERIG SRL BUC adresa 1080/18.05.2016 prin care menționează următoarele: - utilajele/echipamentele tehnologice pentru Postul de Transformare au caracter imprevizibil, nefiind specificate in proiectul tehnic inițial;

- rețeaua de medie tensiune si joasa tensiune sunt categorii de lucrări prevăzute in proiect, iar variația dintre cantitatile executate si cele inițial estimate fiind remasurari si nu modificări ale proiectului inițial.

Astfel, lucrările suplimentare noi necesare sunt:

- procurarea si montarea unor utilaje/echipamentetehnologice suplimentare in Postul de Transformare (tablou de electroalimentare curent alternativ/curent continuu, dulap de echipamente RTU-SCADA, dulap telecomunicații, servicii de parametrizare si integrare SAD/SCADA DMS Scatex, sistem de semnalizare incendiu si instalație de ventilație, indicator de defect monopolifazat cu lampa de semnalizare);

Lucrările suplimentare menționate mai sus sunt estimate de proiectantul SC TIAB SA BUCUREȘTI la o valoare de 99.681,13 lei, fara TVA

 • II. Obiectul Rețea canalizare pluviala si construcții anexe - Bazin de retentie

In vederea determinării stratificatiei terenului si a proprietăților geomecanice ale pământurilor din amplasamentul Hipodromului, in anul 2010 la faza de Studiu de Fezabilitate si in anul 2011 la faza de proiect tehnic s-au întocmit,la cererea SC INTERGROUP ENGINEER1NG SRL BUCUREȘTI doua studii geotehnice.

Studiile geotehnice s-au întocmit în conformitate cu Normativul privind documentațiile geotehnice pentru construcții - NP 074/2007.

in anul 2010, s-au executat in punctele caracteristice realizării unor construcții viitoare (tribune, centru ecvestru, grajduri) 7 foraje geotehnice cu adancimea cuprinsa intre 2 m - 6 m.

Prin foraje a rezultat stratificatia de ansamblu, si anume:

 • - intre 0,10-0,20 m - pamant vegetal negricios ;

 • - intre 0,20-3,00 m - argila sau praf argilos cafeniu, plastic consistent;

 • - intre 3,0-6,00 m - nisip cenușiu cu pietriș cu miros de produs petrolier.


In zona joasa (zona de sud-est), la adancîmi de 4,2 - 4,5 m a fost in subterana cu miros de produse petroliere.

In anul 2011, s-au executat in punctele caracteristice realizării unor coi4s£^

(tribune, centru ecvestru, grajduri) 5 foraje cu adâncimi cuprinse intre 12

in toate forajele, in suprafața, s-a identificat un orizont din umpluturi antropice cu grosimi variabile cuprinse intre 0,5 m ( FI ) si 2,20 m ( F 4 ).Sub acest orizont de umplutura a fost interceptat un nivel coeziv (argila prafoasa cafenie, plastic vartoasa, cu plasticitate mare, cu grosimea de 1,3 m 4- 6,9 m in forajele F2, F4.Sub acest strat, pana in talpa forajelor s-a întâlnit un orizont de pietrișuri si bolovanisuricu Hantnisipos cenușiu, uneori argilos.Dwpa adancimea de 9,0 m in forajele F2, F3 s-a remarcat prezenta unei lentile de argila(cu consistenta redusa cu grosimi de 2 m 4 3,30 m in forajele F2, F3.

Pe baza observațiilor si cercetărilor de laborator s-a constatat ca in amplasamentul Hipodromului din municipiul Ploiești terenul natural de fundare, aflat sub un strat de umplutura cu grosimi variabile intre 0,40 m si 2,20 m, este alcătuit pana la cota cca -2,20 m - 5,50 m dintr-un pachet de materiale coezive cu intercalatii de pietrișuri ( argile prăfoase ) cu compresibilitate mare, cu ușor caracter contracții.Sub acest pachet, pana in baza forajelor, terenul este aicatuit din pietrișuri cu bolovanis si nisip, îndesate.

In cuprinsul pietrișurilor au fost identificate lentile argiloase cu consistenta scăzută si compresibilitate foarte mare.

Consistenta redusa si compresibilitatea mare a lentilelor argiloase interceptate in cuprinsul orizontului din pietriș cu bolovanis si nisip este cauzata de apa rezultata din precipitații care s-a infiltrat prin materialul macrogranular necoeziv si s-a acumulat in cel coeziv din care sunt alcătuite lentilele precizate.

Din recunoașterea in teren si cercetarea documentațiilor de specialitate, in zona, s-au pus in evidenta doua acvifere cu apa (complexul acvifer de mica adâncime al conului de dejecție Prahova Teleajen si complexul acvifer de adâncime Stratele Candesti).

In anul 2011, in forajele executate apa subterana nu a fost identificata.

De asemenea, in studiul geotehnic din 2011 se menționează ca cele mai apropiate imobile fata de limita amplasamentului se găsesc la o distanta de aproximativ 30 m.

După efectuarea celor doua studii geotehnice, proiectantul ENGINEERING SRL BUCUREȘTI a elaborat proiectul tehnic si a evacuarea apelor pluviale de pe amplasamentul Hipodromului cons de retentie subteran (Lxl = 56,5 m x 6,5 m, H libera= 3,85 m) ce re centralizat al rețelei de canalizare pluviala.


Elaborarea soutiei tehnice de construire a unui bazin de retentie a venit in umra^aresei de la SC Apa Nova SRL Ploiești cu nr. 2975/09.05.2011-DE/SP/MP-0568.11 prin care se dispune ca evacuarea apei in rețeaua publica oraseneasca sa se executate controlat cu un debit evacuat de Q=30 l/s.

Apele pluviale colectate de pe întreaga suprafața a Hipodromului sunt stocate/retinute in acest bazin de retentie avand rolul tehnologic de a retine apa meteorica colectata de rețeaua de canalizare pluviala pe perioada ploii si imediat ulterioara acesteia.

Pentru admisia apei in bazinul de retentie s-au prevăzut conducte colectoare de canalizare, iar pentru evacuarea apei din bazinul de retentie in rețeaua de canalizare oraseneasca conducte de refulare.

Avand in vedere:

 • - specificația din piesele desenate, si anume „săpătură se va realiza cu panta 1:1 sau cu taluz vertical, iar acolo unde nu este posibila realizarea pantei, sprijinirile tal uzuri lor se vor face respectând toate normativele in vigoare".

 • - identificarea in anul 2015 in zona invecinata a apei subterane la o adâncime mult superioara fata de cea identificata in studiile geotehnice efectuate ( din zona tribunelor);

 • - prezenta unor straturi de pietriș cu bolovanis, identificate in studiul geotehnic, deasupra cotei propuse pentru săpătură;

 • - identificarea unei proprietăți învecinate ce a fost construita ulterior efectuării studiului geotehnic din 2011 (unde s-a specificat ca cele mai apropiate imobile fata de limita amplasamentului se găsesc la o distanta de aproximativ 30 m), si ulterior elaborării proiectului tehnic;

Proiectantul SC INTERGROUP ENGINEERING SRL BUCUREȘTI din constatările din teren a emis in data de 10.06.2015 dispoziția de șantier R12 prin care a dispus:

 • - relocarea bazinului de retentie din poziția inițiala, intr-o poziție apropiata de cea propusa in proiectul tehnic inițial astfel incat sa poata fi execute săpături cu taluz

înclinat, fara masuri de sprijinire a malurilor si fara afectarea fundatiil învecinate;


- odata cu săpătură, amenajarea pe o latura a săpăturii a unei zone lățime cu pante line către base , in care se vor amplasa pompe ce parcursul lucrărilor de săpătură, pana la executarea umpluturilor pana cota terenului.

Dat fiind faptul ca proiectantul a dispus relocarea bazinului de retentie s-a dispus prin dispoziția de șantier R12 si lucrări de:

 • - extindere a rețelei de canalizare pluviala cu aproximativ 17 m - pentru admisia apei in bazinul de retentie;

 • - extindere a conductei de refulare cu 128 m - pentru evacuarea apei din bazinul de retentie în rețeaua de canalizare oraseneasca.

După emiterea de către proiectant a dispoziției de șantier menționata mai sus, constructorul a demarat lucrările de excavare premergătoare execuției bazinului de retentie.

In data de 15.09.2015 prin adresa cu nr. 4969 constructorul a comunicat ca a interceptat doua izvoare subterane de apa contaminata cu produse petroliere (ce au migrat in apa subterana interceptata in 2010 la faza de studiu geotehnic), ce fac imposibila continuarea lucrărilor de excavatie la bazinul de retentie si a solicitat sistarea lucrărilor la bazinul de retentie pana la stabilirea unei soluții tehnice sau tehnologii de execuție adecvate tipurilor de lucrări care sa fie in concordanta cu amplasamentul existent.

Cu ocazia verificării in teren, de către proiectant si specialistul geotehnîcian s-a constatat ca in amplasamentul lucrării apa subterana este la cca -2,00 m si este contaminata cu produse petroliere, ceea ce conduce la dificultăți mari in execuția bazinului de retentie.

Dat fiind faptul ca produsele petroliere existente in apa subterana pot polua chimic zona de construire a bazinului de retentie, pot acționa agresiv pereții bazinului de retentie, pot ataca conductele pozate in șanțuri in vecinătatea bazinului de retentie si pot infesta apa pluviala ce se evacueaza in rețeaua publica oraseneasca, iar SC Apa Nova PLoiesti nu permite evacuarea apelor pluviale cu reziduuri petroliere in rețeaua publica de canalizare oraseneasca, proiectantul SC INTERGROUP ENGINEER1NG SRL BUCUREȘTI, a emis dispoziția de șantier nr. C10/03.11.2015 prin care a dispus:

 • 1.Ridicarea cotei de fundare de la -4,60 m la -1,5 m si in consecința repoziti verticala a întregului bazin de retentie (pana la un nivel care bazinului de retentie in condiții optime), si in consecința semiingropat si nu subteran.


Aceasta operație de ridicare a cotei de fundare la bazinul următoarele lucrări:

 • -  Terasamente - umpluturi pana la cota de -2,00 fata de cota terenului amenajat cu pietriș sort 10-32 mm, impermeabilizarea umpluturii cu o perna de balast stabilizat cu ciment 5%, in grosime de 50 cm, compactarea in straturi a pernei de balast;

 • -  îndepărtarea apei subterane pana la cota de - 3,00 m din săpătură executata prin dirijarea acesteia cu ajutorul unor șanțuri spre base amenajate in afara amprentei clădirii proiectate si evacuarea acesteia cu ajutorul pompelor, execuția unei gropi cu taluz in panta 1:1 cu dimensiunile de 10x10 m si adâncime de 3,5 m;

- Construirea propriu-zisa a bazinului de retentie semiingropat- acesta se va construi conform proiect tehnic inițial elaborat de SC INTERGROUP ENGIIMEERING SRL BUCUREȘTI, dar cu unele modificări ale armarii pereților si planseului de beton armat.

 • 2. Construirea unei statii de pompare SPp in sistem chesondin beton armat monolit - apele meteorice colectate de pe suprafața Hipodromului nu mai pot fi evacuate gravitațional in bazinul de retentie cum era prevăzut in proiectul tehnic inițial.

Statia de pompare va avea rolul de ridicare a apei colectate din rețeaua de canalizare pluviala la nivelul bazinului de retentie.

Chesonul va avea D interior util = 5,00 m, H utila de 6,20 m, H totala = 8,75 m.

3. Echiparea statiei de pompare cu patru electropompe submersibile, din care :

 • - o pompa submersibila (Poc) cu capacitatea de Q=30 l/s, H=8 m care va funcționa pe toata durata ploilor asigurând evacuarea apei direct in rețeaua publica existenta;

 • - trei electropompe submersibile (PI, P2, P3) cu capacitatea de Q=90 l/s, H=12m cu funcționare in cascada si rotational ce au rolul de a transfera in perioade de debite mari apa pluviala in bazinul de retentie in scopul stocării temporare pe durata ploii.Când se va atinge nivelul maxim in bazinul de retentie ansamblul de pompare alcătuit din cele trei electropompe submersibile este oprit si comutat in regim de avarie;

4. Realizarea instalațiilor hidraulice necesare interconectărilor echipamentelor tehnologice;


 • 5.Extinderea cu aproximativ 16 m a colectorului de canalizare pluvi^^p apei in bazinul de retentie;

 • 6. Extinderea cu aproximativ 121 ml a conductei de refulare, pentru ev bazinul de retentie;

7. Montarea unei electropompe in bazinul de retentie cu capacitatea de Q=30l/s, H=8 m care are rolul de a evacua apa stocata in bazinul de retentie, după încetarea ploii.Aceasta intra in funcțiune numai când iese din funcțiune electropompa de capacitate de Q=30 l/s montata in statia de pompare.

Lucrările suplimentare menționate mai sus sunt estimate de proiectant la o valoare de 1.565.466,49 lei fără TVA.

Ca urmare a repozitionarii pe verticala a bazinului de retentie au aparut renunțări de lucrări si anume:

 • - membrana hidroizolatoare prevăzută la bazinul de retentie nu se mai realizează

 • - datorita modificărilor aduse prin dispoziția de șantier CIO la structura bazinului de retentie (pereți, planseu de beton armat), rezulta renunțarea la procurarea si montarea unor armaturi de otel beton din PC 52.

Lucrările pentru care sunt întocmite note de renunțare sunt in valoare de 93.141,18 lei fara TVA

 • III. Obiectul Amenajare teren si mobilier urban - Poarta de Acces.

Poarta de Acces a Hipodromului Ploiești este o construcție alcatuita din :

 • - doua clădiri (stanga, dreapta) formate din pereți din beton de 40 cm grosime pana la cota +1,80 m si pereți din zidărie de 40 cm grosime pana la cota +2,70 m fata de pardoseala proiectata, fundata pe un bloc din beton armat de 10 cm grosime.

 • - doua turnuri (stanga, dreapta) rezemate pe cele doua clădiri de beton armat. Structura turnurilor este realizata dintr-o baza de pereți de zidărie si structura de lemn.

 • - o bolta semicirculara centrala (aracada) realizata integral din lemn rezemata pe turnuri si pe ce cele doua clădiri de beton armat.

Elementele din lemn sunt protejate prin tencuiala peste un strat de trestie.

Pe parcursul derulării lucrărilor de reparare a Porții de Acces, in data de 27. constatat de către constructor si dirigintele de șantier ca atat tencuiala/^ de lemn a acesteia (realizata din doua turnuri verticale si o arcada) p profunde, datorate infiltrațiilor de ape meteorice care nu s-au evacuat


Tencuiala structurii de lemn (realizata clasic pe sipci din lemn si stuf ) prezl^WW^? de adâncime si dislocări pe toate fetele construcției, sipcile din lemn sunt pu prezintă carii, iar structura de lemn prezintă degradări majore(lemn putrezit, carii).

In urma constatărilor in teren s-a întocmit procesul verbal de constatare nr. 4025/27.07.2015 si s-a solicitat proiectantului o dispoziție de șantier cu soluția tehnica corespunzătoare.

Menționam, de asemenea, ca starea de degradare a tencuielii si a structurii de rezistenta din lemn a fost provocata si de incendierea acesteia de către persoane care au folosit in mod abuziv clădirea si au făcut focul in interior. Aceste fapte s-au produs in perioada dintre predarea proiectului tehnic si începerea execuției lucrărilor.

In urma constatărilor din teren, proiectantul SC INTERGROUP ENGINEERING SRL BUCUREȘTI prin adresa nr. 1294/07.08.2015 a solicitat constructorului sa verifice vizual prin ciocanire tencuielile exterioare pentru stabilirea zonelor degradate, putrezite, dislocate, care apoi se vor desface pana la stratul suport si sa verifice stratul suport, iar acolo unde acesta este degradat, putrezit, dislocat sa fie înlăturat.

In data de 20.08.2015 prin adresa cu nr. 4478 constructorul a notificat proiectantul si beneficiarul realizarea operațiunilor recomandate prin adresa nr. 1294/07.08.2015 (tencuiala indepartata pana la stratul suport) si a solicitat proiectantului emiterea unei dispoziții de șantier pentru continuarea lucrărilor.

In data de 13.11.2015 prin adresa 022224 Municipiul Ploiești a solicitat proiectantului (ca urmare sesizării primite de la Inspecția de Stat in Construcții Sud Muntenia cu adresa nr. 42316/04.11.2015) sa întocmească urgent o expertiza tehnica pentru reabilitarea Porții de Acces a Hipodromului din Ploiești.

Proiectantul SC INTERGROUP ENGINEERING SRL BUCUREȘTI a efectuat expertiza tehnica pe care a inaintat-o Municipiului Ploiești in data de 14.12.2015, cu adresa nr. 1950.

In urma verificărilor expertul a constatat motivele de fapt, mai sus enunțate, care au determinat degradarea clădirii si a propus următoarele soluții tehnice:

 • a) demolarea Porții de Acces, actualizarea documentației de autoriza împrejmuiri (in locul porții) din stâlpi de beton si scândura de lei similara cu împrejmuirea de pe latura de vest, notata in proiect lătur;


 • b) pastrarea clădirii, cu aceeași amprenta vizuala dar cu dezafectarea^jwsWjm lemn , prevederea unei suprastructuri combinate din lemn si metaL-^p^g^ integrala a turnurilor si boitei - arcadei si reabilitarea parțiala a infrastruct&m^f din beton;

 • c) repararea locala a structurii de lemn de la turnuri, dezafectarea si refacerea integrala a boitei - arcadei dintre cele doua turnuri, (cel mai greu de realizat).

Dat fiind faptul ca s-a solicitat pastrarea Porții de Acces ca simbol al Hipodromului, dar sî al Municipiului Ploiești, in data de 10.02.2016 proiectantul SC 1NTERGROUP ENGINEERIG SRL BUCUREȘTI a emis dispoziția de șantier R29 prin care proiectantul a dispus “Reabilitarea Porții de Acces" pentru obiectivul "Modernizarea/extinderea funcționalității Hipodromului din Ploiești", si anume:

 • - dezafectarea si refacerea integrala a suprastructurii de lemn (turnurile si bolta -arcada) cu elemente metalice uzinate si elemente de lemn ;

 • - consolidarea celor doua cladiri(infrastructura) si adaugarea unor aparate de reazem din beton armat, pentru asigurarea rezemarii elementelor de metal uzinate.

Pe aparatele de reazem vor rezema la +2,05 m cele doua turnuri, înglobate parțial in beton.

Peste ansamblurile metalice uzinate se vor prinde plăcute metalice de prindere si pane metalice. Cu ajutorul plăcutelor metalice de prindere se vor prinde elementele de lemn (șarpanta din lemn), iar pe panele metalice va fi prins cu șuruburi autoforante stratul suport pentru finisaj.

 • - realizarea șarpantelor din lemn si a tencuielilor la cele doua turnuri si bolta -arcada.Pe șarpante vor rezema placi ceramice de tip țigla.

- realizarea stratului suport pentru finisaj;

Lucrările suplimentare menționate mai sus sunt estimate de proiectant la o valoare de370.553,35 lei fără TVA.

Nu sunt necesare renunțări de lucrări.

 • IV. Obiectul Rețea canalizare pluviala - Sistem dren aferent pista galQt^}

In vederea determinării stratificatiei terenului si a proprietatrfo^/g^^^^rh^kale pământurilor din amplasamentul Hipodromului, in anul 2010 (a^az^KflStu^uJde Fezabilitate si în anul 2011 la faza de proiect tehnic s-au ^J^^îl-Pa^c^erea SC INTERGROUP ENGINEERING SRL BUCUREȘTI doua studii geotehnid&^V^K Specificațiile privind studiile geotehnice din 2010 si din 2011 sunt prezentate la bazinul de retentie.

După efectuarea celor doua studii geotehnice, proiectantul SC INTERGROUP ENGINEERING SRL BUCUREȘTI a elaborat proiectul tehnic si a prevăzut pe amplasamentul Hipodromului Ploiești construirea mai multor imobile (tribune, grajduri, hangare), modernizarea pistei de trapexistente cusuprafata de 36.594 mp pentru cursele de trap si construirea unei piste de galop cu suprafața de 30.944 mp pentru cursele de galop.

Prin tema de proiectare s-a prevăzut realizarea la pista de trap a unui sistem de drenuri, iar proiectantul SC INTERGROUP ENGINEERING SRL BUCUREȘTI prin proiectul tehnic, a prevăzut ca modernizare a pistei de trap si amplasarea unui sistem de drenuri pentru preluarea apelor pluviale rezultate din precipitații de pe suprafața pistei de trap astfel incat, sa nu existe fenomenul de băltire.

Având in vedere ca in anul 2015 la demararea lucrărilor de excavatii Ia fundația pentru obiectul Clădire Tribune (învecinată cu pista de galop) a fost identificata panza de apa freatica la o adâncime mult superioara (2,5m) fata de cea identificata in studiile geotehnice efectuate (situație inexistenta la momentul realizării ultimului studiu geotehnic, la faza de proiect tehnic), proiectantul a constatat ca pentru a evita fenomenul de băltire pe pista de galop este indispensabil realizarea unui sistem de drenuri la pista de galop astfel incat.Sistemul de drenuri va asigura preluarea surplusului de ape pluviale de pe pista astfel incat aceasta sa fie folosita in condiții de performanta maxima, sa fie exploatata pe o perioada cat mai îndelungata, iar suprafața inierbata de pe pista de galop sa fie protejata de fenomenul de băltire pentru a asigura desfasurarea de competitii/curse de galop si in perioadele ploioase.

In urma discuțiilor cu beneficiarul Municipiul Ploiești, a rezultat necesitatea realizării sistemului de drenuri la pista de galop, iar proiectantul SC INTERGROUP ENGINEERING SRL BUCUREȘTI in data de 08.09.2015 a emis dispoziția de șantier nr. C08 prin care s-a dispusrealizarea unui sistem de drenuri pentru pista de galop, asemanator celui de pe pista de trap, in lungime de 1638 ml din țeava PEHD PE 100, Dn 200 perforata pe calota

superioara pe o deschidere de 116° si o lățime a fantelor de 1,4 mm cu prelua apele de pe suprafața pistei de galop.


Asemenea sistemului de pe pista de trap, s-a dispus ca apele colectat^fȘfn drenuri sa fie evacuate prin țevi neperforate in cămine si apoi in^ol canalizare aferente rețelei de canalizare pluviala.Pentru curățirea siste s-a dispus pe traseul drenurilor la distante de cca 200 m, țevi de curățire echipate cu capac (dop), montate in lungul drenurilor prin teuri 90°/Dn 200.

Fata de situația de fapt prezentata anterior, avand in vedere ca, la momentul realizării ultimului studiu geotehnic, la faza de PT, urmare a forajelor executate apa subterana nu a fost identificata, proiectantul SC 1NTERGROUP ENG1NEERING SRL BUCUREȘTI nu a putut sa prevada in etapa de elaborare a proiectului tehnic existenta unui nivel al pânzei freaticela aproximativ 2,5 m adâncime astfel incat, sa prevada un sistem de drenuri si pentru pista de galop (pista învecinată cu clădirea Tribune).

Lucrările suplimentare menționate mai sus sunt estimate de proiectant la o valoare de 637.375,59 lei fără TVA.

Fiind o lucrare noua nu sunt renunțări de lucrări.

Valoarea totala estimata de a proiectant pentru lucrările suplimentare descrise la punctele l-IV, este de 2.673.076,56 lei, fara TVA.

Valoarea totala a lucrărilor pentru care sunt întocmite note de renunțare este de 93.141,18 lei, fara TVA.

Astfel, rezulta ca este necesara majorarea valorii contractului de lucrări, modificata conform Actului adițional nr. 2/23.01.2015 ca urmare a diminuării cotei CAS de la 20,8% la 15,8%, la suma de 51.263.549,84 lei fără TVA, valoarea aferentă execuției lucrărilor, exclusiv Diverse și neprevăzute, cu suma maxima de 2.579.935,38 lei, fara TVA, valoare ce va face obiectul negocierii cu executantul lucrărilor.

Pentru taxa de 0,5% către Inspectoratul de Stat in Construcții este necesara suplimentarea valorii cu 7.800 lei aferenta lucrărilor suplimentare.

Pentru prestarea serviciului de dirigentie de șantier este nevoie de suplimentarea valorii contractului cu 5000 lei, aferenta lucrărilor suplimentare.


Fata de cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobați suplimentare pentru obiectivul menționat mai sus a valorii de 2.592.735 reprezentând diferența dintre valoarea lucrărilor suplimentare si renunțare, valoarea taxei de 0,5% către ISC, valoarea serviciului de pentru obiectivul menționat mai sus.

Valoarea de 2.592.735,38 lei fara TVA, respectiv 3.111.282,46 lei cu TVA este necesara pentru lucrările suplimentare ce urmeaza a fi achiziționate prin procedura de „Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare" si sunt strict necesare finalizării obiectivului de investiții „Modernizarea / Extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești" în termenul stabilit prin contractul de finanțare.

Având in vedere faptul ca termenul final pentru implementarea proiectului este data de 30.06.2016, sub sancțiunea restituirii sumelor decontate din fonduri europene, este necesara organizarea procedurilor de negociere fara publicarea prealabila a unui anunț de participare in regim de urgenta, astfel incat acestea sa fie finalizate pana in data de 31.05.2016, execuția lucrărilor suplimentare astfel achiziționate sa fie finalizata pana cel târziu la data de 10.06.2016 si recepția la termninarea lucrărilor sa se încadreze in


Adrian Eduard Androne - Responsabil juridic

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

și a emis:

SECRETAR, Sanda Dragulea


Data:     05   £