Hotărârea nr. 154/2016

Hotãrârea nr. 154 privind modificarea Hotărârii nr. 147/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind asocierea dintre municipiul Ploieşti şi judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public privind balastarea terenului situat pe strada Găgeni – în imediata proximitate a Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, cu modificările şi completările ulterioare

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 154

privind modificarea Hotărârii nr. 147/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind asocierea dintre municipiul Ploiești și județul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public privind balastarea terenului situat pe strada Găgeni - în imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgență Ploiești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar cu atribuții de Primar Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu privind modificarea Hotărârii nr.147/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind asocierea dintre municipiul Ploiești și județul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public privind balastarea terenului situat pe strada Găgeni — în imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgență Ploiești, cu modificările și completările ulterioare',

Luând în considerare faptul că imobilul ce face obiectul Hotărârii nr. 147/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 94/31.03.2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 293/13.08.2013 și este înscris în Cartea Funciară nr. 136182 UAT Ploiești având numărul cadastral 136182 ;

In baza art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 52/08.04.2016 privind asocierea județului Prahova cu municipiul Ploiești în vederea realizării obiectivului de interes public „Balastare și asfaltare teren situat pe strada Găgeni - în imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgență Ploiești”;

Văzând Hotărârea nr. 147/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind asocierea dintre municipiul Ploiești și județul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public privind balastarea terenului situat pe strada Găgeni — în imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgență Ploiești cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea nr. 57/26.04.2016 a Consiliului Județean Prahova pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârilor Consiliului Județean Prahova nr. 47/2016 și nr. 52/2016privind asocierea Județului Prahova cu localități din județ precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2016 în vederea realizării unor obiective de interes public',

în conformitate cu Raportul din data de 09.05.2016 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

în temeiul art. 36, alin.(2) lit.c) si alin.(7), lit.a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Aprobă modificarea art.l alin.(2) al Hotărârii nr. 147/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind asocierea dintre municipiul Ploiești și județul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public privind balastarea terenului situat pe strada Găgeni - în imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgență Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul cuprins:

"Contribuția municipiului Ploiești constă în punerea la dispoziție a terenului în suprafață de 13828,09 mp, situat în Ploiești, str.Găgeni FN, ce face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești, înscris în Cartea Funciară nr. 136182 având numărul cadastral 136182 și a sumei în cuantum de 20.000 lei. Contribuția Județului Prahova constă în finanțarea restului sumei necesare realizării obiectivului.”

Art.2. Restul prevederilor Hotărârii nr. 147/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind asocierea dintre municipiul Ploiești și județul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public privind balastarea terenului situat pe strada Găgeni - în imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgență Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.3. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Tehnic Investiții, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Consiliul Județean Prahova vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 10 mai 2016

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

/ / //

GHEORGHE SÎRBU - SIMPON


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


SIMONA ALBU


MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția Gestiune PatrimoniuAVIZAT

CONSILIER CU ATRIBUȚII DE VICEPRIMAR RAZVAN ION URSU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr.147/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind asocierea dintre municipiul Ploiești și județul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public privind balastarea terenului situat pe strada Găgeni - în imediata proximitate

a Spitalului Județean de Urgență Ploiești, cu modificările și completările ulterioare

Terenul ce a făcut obiectul Hotărârii nr.147/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectiv asocierii, aparține domeniului privat al municipiului Ploiești potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.94/31.03.2010, fiind situat in Ploiești, str. Gageni, FN. Potrivit acestei hotarari a fost inclus in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”, cu o suprafața de 12150 mp.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.293/13.08.2013 a fost actualizata suprafața imobilului situat in Ploiești, strada Gageni, FN, intrucat au rezultat diferente cu ocazia măsurătorilor de specialitate efectuate in vederea inscrierii in Cartea Funciara, de la 12150 mp la 13828,09 mp.

Ulterior, imobilul a fost inscris in cartea funciara nr. 136182 UAT Ploiești avandnr. cadastral 136182.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 183/28.05.2014 a fost aprobata documentația tehnico-economica in vederea derulării proiectului „Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete zona spital județean) in municipiul Ploiești”.

Prin Hotararea Consiliului Județean Prahova nr.52/08.04.2016 a fost aprobata asocierea cu municipiul Ploiești in vederea realizării obiectivului de interes public „Balastare si asfaltare teren situat pe strada Gageni - in imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgenta Ploiești”.

Necesitatea creării unei parcari in vecintatea Spitalului Județean este data de urgenta identificării unei soluții pentru fluidizarea traficului in incinta acestuia.

Situația a fost prezentata si analizată de către Comisia niW&®( Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, ^Turisâgț Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea L-' unui proiect de hotărâre, cu următoarele mențiuni „Aviz favorabil pentru balastare cu condiția prezentării de către proiectant a unui document din care^sa^ rezulte ca aceasta asociere nu afecteaza proiectul municipiului Ploiești pe fonduri europene”.

In ședința din data de 26.04.2016 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat hotararea menționata.

Având in vedere ca prin Hotararea nr.57/26.04.2016 a Consiliului Județean Prahova s-a aprobat modificarea Hotărârii nr.52/2016, in sensul schimbării denumirii obiectivului „Balastare si asfaltare teren situat pe strada Gageni - in imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgenta Ploiești” in „Amenajare parcare provizorie pe terenul situat in strada Gageni - in imediata apropiere a Spitalului Județean de Urgenta Ploiești”, s-a constatat necesitatea modificării corespunzătoare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 147/26.04.2016. Astfel, prin Hotararea nr. 151/28.04.2016 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat aceasta modificare.

Cu ocazia analizelor comune realizate după adoptarea hotărârilor de consiliu local si județean sus menționate, reprezentanții Consiliului Județean Prahova au atras atentia asupra faptului ca aportul municipiului Ploiești consta si in punerea la dispoziție in vederea realizării obiectivului „Amenajare parcare provizorie - balastare pe terenul situat in strada Gageni - in imediata apropiere a Spitalului Județean de Urgenta Ploiești” a sumei in cuantum de 20.000 lei, sens in care reprezentanții Municipiului Ploiești au si inaintat adresa nr. S.R.I.D. 160/24.02.2016.

Direcția Gestiune PatrimoniuDirector Executiv Adjunct, Amedeo FlorinAFăbîrcă


Șef Serviciu,


Gabriela Mîndruțiu

AVIZAT,


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, AchizițiiPublice, Contracte,

Director Executiv, Georgiana Pbpal ~ ■       t^ri


Direcția Economica // > :


I CA

i

Direcția Relații Internaționale

Director Executiv,


Director Executiv,

Nicoleta Crăciunoiu /


Direcția Tehnic Investiții

Madalina Crăciun


Milena PerpeleaEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 147/26.0^4^6^ Consiliului Local al municipiului Ploiești privind asocierea dintre municipii Ploiești și județul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public privind balastarea terenului situat pe strada Găgeni — în imediata proximitate

a Spitalului Județean de Urgență Ploiești, cu modificările si completările ulterioare

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Municipiul Ploiești deține in proprietate tarlaua T65, conform Ordinului Nr. 17/17.02.1993 si a Hotărârii Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor nr.3715/23.12.2004.

Porțiuni din aceasta tarla au fost intabulate in diverse scopuri cum ar fi extinderea pepinierei, crearea cartierului Triumf, a unui spital regional de urgenta si a unui terminal intermodal.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.94/31.03.2010, terenul ce fac obiectul prezentului proiect de hotarare, situat in Ploiești, str. Gageni, FN, a fost inclus in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”, fiind identificat potrivit planului anexat la hotararea menționata, avand o suprafața de 12150 mp.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.293/13.08.2013 a fost actualizata suprafața imobilului situat in Ploiești, strada Gageni, FN, de la 12150 mp la 13828,09 mp.

Imobilul este inscris in cartea funciara nr. 136182 avand nr. cadastral 136182.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 183/28.05.2014 a fost aprobata documentația tehnico-economica in vederea derulării proiectului „Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete zona spital județean) in municipiul Ploiești”.

Prin Hotararea Consiliului Județean Prahova nr.52/08.04.2016 a fost aprobata asocierea cu municipiul Ploiești in vederea realizării obiectivului de investiții „Balastare si asfaltare teren situat pe strada Gageni - in imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgenta Ploiești”.

In acest sens municipiul Ploiești pune la dispoziție terenul, proprietate privata a localității in suprafața de 13828,09 mp.

Cu toate acestea, avand in vedere documentația tehnico-economica menționata mai sus si lămuririle oferite de proiectant, a reieșit ca soluția tehnica optima este doar aceea de balastare a acestui teren.


In ședința din data de 26.04.2016 a Consiliului Local al mu

Ploiești a fost aprobata hotararea privind asocierea dintre municipiul                'j

județul Prahova in vederea realizării obiectivului de interes pubtlpfiprivț       '

balastarea terenului situat pe strada Gageni - in imediata proxhjfit Spitalului Județean de Urgenta Ploiești.

Având in vedere ca prin Hotararea nr.57/26.04.2016 a Consiliului Județean Prahova s-a aprobat modificarea art.l al Hotărârii nr.52/2016 a Consiliului Județean Prahova, in sensul schimbării denumirii obiectivului „Balastare si asfaltare teren situat pe strada Gageni - in imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgenta Ploiești” in „Amenajare parcare provizorie pe terenul situat in strada Gageni - in imediata apropiere a Spitalului Județean de Urgenta Ploiești”, s-a constatat necesitatea modificării corespunzătoare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 147/26.04.2016.In acest sens, s-a aprobat Hotararea Consiliului al municipiului Ploiești nr. 151/28.04.2016.

In urma discuțiilor purtate după adoptarea hotărârilor de consiliu local si județean menționate, reprezentanții Consiliului Județean Prahova au atras atentia asupra faptului ca aportul municipiului Ploiești consta si in punerea la dispoziție in vederea realizării obiectivului „Amenajare parcare provizorie -balastare pe terenul situat in strada Gageni - in imediata apropiere a Spitalului Județean de Urgenta Ploiești” a sumei in cuantum de 20.000 lei, sens in care reprezentanții Municipiului Ploiești au si inaintat adresa nr.S.R.I.D. 160/24.02.2016.

Față de cele prezentate mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 147/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind asocierea dintre municipiul Ploiești si județul Prahova in vederea realizării obiectivului de interes public privind balastarea terenului situat pe strada Gageni - in imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgenta Ploiești, cu modificările si completările ulterioare in sensul modificării art. 1 alin (2) al acesteia.

Viceprimar cu atribuții de Primar,

Cristian Mihai Ganea

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 147/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind asocierea dintre municipiul Ploiești și județul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public privind balastarea terenului situat pe strada Găgeni — în imediata proximitate a Spitalului

Județean de Urgență Ploiești, cu modificările și completările ulterioare


PREȘEDINTE,


Data: