Hotărârea nr. 153/2016

Hotãrârea nr. 153 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/29.01.2016 privind aprobarea contractării unui împrumut intern in valoare de 150.000 mii lei

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR, 153

referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/29.01.2016 privind aprobarea contractării unui împrumut intern in valoare de 150.000 mii Iei

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

. Văzând Raportul de specialitate al Direcției Economice, Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte și al Direcției Tehnic -Investiții, prin care se propune aprobarea unui împrumut intern în valoare de 150.000 mii lei;

Având în vedere prevederile:,

art. 61 alin.(l) si (3), art. 62 alin. (1), art. 63 alin. (4) si art. 64 alin.(l) si (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii de Guvern nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comsiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;

- Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), alin. (4) lit. b, ale art. 45 alin. (2) lit.b, art. 63 alin. (1) lit. c si art. 115 alin. (1) lit. b, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/29.01.2016 astfel:

„Art. 1 va avea următorul conținut:

Art. 1 - Se aprobă contractarea unui împrumut intern în valoare de 150.000 mii lei, cu o durată de 13 ani, din care:

 • -  perioada de grație 3 ani, în care se plătesc dobânzi și comisioane și nu se rambursează rata de credit.

 • -  perioada de rambursare 10 ani, în care se plătesc dobânzi, comisioane și rata de credit.

Art. 2 va avea următorul conținut:

Art. 2 — Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local, prevăzute în Lista de investiții, conform ANEXEI NR. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 va avea următorul conținut:

Art. 6 — Se aprobă Notele de funadamentare conform ANEXEI NR. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre'".

Art. 2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 33/29.01.2016 rămân neschimbate.

Art. 3. - Direcția Economică si Direcția Tehnic- Investiții vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4. - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice,

■ |   ■ i ——                   9                                   9                         '                                                 7                   5                           7

Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 10 mai 2016


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea

Hotărârii Consiliului Local nr. 33/29.01.2016 privind aprobarea contractării unui împrumut intern in valoare de 150.000 mii lei

Având in vedere faptul că inițial s-a propus contractarea unui imprumut intern in valoare de 100.000 mii lei si s-a aprobat in ședința de Consiliu Local contractarea unui imprumut in valoare de 150.000 mii lei, au fost prezentate mai multe variante si anexe cuprinzând: liste de investiții, note de fundamentare, calculul gradului de indatorare si a datoriei publice locale.

Prin prezenta hotărâre se propune centralizarea Anexei cuprinzând obiectivele de investiții cu finanțare UE cu Anexa cuprinzând obiective de investiții de interes local, sumele si obiectivele ramânâd nemodificate.

In mod corespunzător se renumerotează si Notele de fundamentare aferente acestor obiective de investiții.

Fața de cele prezentate propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR, CRISTIAN MIHAI GANEA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/29.01.2016, privind contractarea unui împrumut intern in valoare de 150.000 mii lei

Având in vedere faptul că in ședința Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 29.01.2016 si la ședința de comisie buget, finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii strategii si prognoze, inițial a existat varianta contractării unui imprumut in valoare de 100.000 mii lei, varianta finală aprobată fiind de 150.000 mii lei, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 33/29.01.2016, au fost prezentate si numerotate mai multe anexe cuprinzând: liste de investiții, note de fundamentare, calculul gradului de indatorare si al datoriei publice locale, pentru ambele variante de imprumut respectiv 100.000 mii lei si 150.000 mii lei.

Pentru varianta finală se impune centralizarea Anexei cuprinzând obiectivele de investiții cu finanțare UE cu Anexa cuprinzând obiective de investiții de interes local, sumele si obiectivele rămânâd nemodificate.

In mod corespunzător se renumeroteaza si Notele de fundamentare aferente acestor obiective de investiții.

Caracterul de urgență al acestui proiect de hotărâre este autotizarea contractării creditului de către Ministerul de Finanțe.

Toate documentele si calculele din Hotărârii Consiliului Local nr. 33/29.01.2016 rămân neschimbate, intervenind modificări doar la numerotare.

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII DIRECTOR,

Mădălina Crăciun

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR,

XT- 1  .


Nicoleta CrădiunoiuSef Serviciu Buget împrumuturi,

Erji Laura Stanciu

VIZAT


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA

JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE DIRECTOR

, MUNICIPIUL PLOIEȘTI JDIRECT'IA tehnic investiții

ANEXA 1

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2016-propunere credit

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

PROIECTE COFINANTATE UE

PROIECTE DE INTERES LOCAL

HCL

NRZDATA

0

1

3

4

5

TOTAL PROIECTE

150.000,00

PROIECTE COFINANTATE UE

78.780,94

1

Modernizarea/extindere funcționala a Hipodromului din Ploiești

15.000,00

0,00

HCL.243/26.06.2014

2

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara

2.138,90

0,00

HCL.272/24.08.2009

HCL.344Z30.01.2009

3

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II: B-dul Republicii- Bucla Vest

20.492,04

0,00

HCL.404/31.10.2012

HCL.405/31.10.2012

HCL.508/30.11.2011

HCL.509/30.11.2011

4

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi

41.150,00

0,00

HCL.79/07.03.2013

( VECTE DE INTERES LOCAL

71.219,06

taț-â 1.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

B

Lucrări noi

0,00

360,00

1

Achiziționarea a noua (9) sirene electronice de alarmare si avertizare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea fii acționate de la distanta, prin cel puțin doua medii de comunicare

0,00

360,00

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

din care:

A

Lucrări în continuare

0,00

200,00

1

Centrala termica - Liceul Tehnologic de Transporturi

0,00

200,00

HCL.283/24.07.2014

B

Lucrări noi

0,00

5.420,00

1

înlocuire conducta apa rece Liceul Tehnologic IMai (proiectare+executie)

0,00

380,00

2

înlocuire tamplarie (ferestre) Colegiul National Mihai Viteazul

0,00

150,00

3

Refacere acoperiș Colegiul National I.L.Caragiale (proiectare+executie)

0,00

1.500,00

4^

. Jicare fațada parțial Colegiul National Mihai Viteazul (proiectare+executie)

0,00

500,00

5

Reabilitare imobil strada Jurnalist Gabi Dobre nr.2 Colegiul National Mihai Viteazul

0,00

1.000,00

DALI/I31/2011

6

Separație instalație gaze naturale Grădiniță Sfiinti Arhangheli Mihail si Gavril (proiectare+exe)

0,00

30,00

7

Instalație apa calda menajera Grădiniță Scufița Roșie

0,00

160,00

8

Centrala termica Școala Gimnaziala Rares Vodă

0,00

700,00

9

Centrala termica Școala Gimnaziala loan Grigorescu

0,00

600,00

10

Centrala termica Grădiniță nr. 28

0,00

400,00

C

Alte cheltuieli de investirii

0.00

1.945,00

1

Achiziție imobil str.Vlad Tepes nr.30 (corp C-Colegiul National "Al.I.Cuza"

0,00

1.400,00

HCL.447/25.11.2011

2

SF Centrala termica Școala Gimnaziala Rares Vodă

0,00

5,00

3

SF Centrala termica Școala Gimnaziala loan Grigorescu

0,00

5,00

4

SF Centrala termica Grădiniță nr. 28

0,00

5,00

5

ET/Documentatie de schimbare de destinație pentru obținere aviz/autorizatie ISU pt funcționare unitati invatamant

0,00

500,00

6

DALI,ET Refacere acoperiș Colegiul National I.L.Caragiale

0,00

5,00

7

DAL1,ET Refacere fațada parțial Colegiul National I.L.Caragiale

0,00

5,00

8

DALI,ET Refacare fațada parțial Colegiul National Mihai Viteazul

0,00

5,00

9

Actualizare DALI -Reabilitare imobil strada Jurnalist Gabi Dobre nr.2 Colegiul National Mihai Viteazul (proiectare+executie)

0,00

5,00

DALI/131/2011

10

SF Separație instalație gaze naturale Grădiniță Sfiinti Arhangheli Mihail si Gavril

0,00

5,00

11

SF înlocuire conducta apa rece Liceul tehnologic 1 Mai

0,00

5,00

Nr, crt.

r x

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

PROIECTE COFINANTATE UE

PROIECTE DE INTERES LOCAL

HCL

NR/DATA

0

1

3

4

5

SANATATE

A

Lucrări in continuare

0,00

.1,052,IU-.

1.830,00

1

Consolidare si refiinctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0,00

1.830,00

HCL.243/27.06.2013

C

Alte cheltuieli de investiții

0.00

22.10

1

Asistenta tehnica -Consolidare si refiinctionalizare Spital Municipal Ploiești etapa II

0,00

22,10

HCL.243/27.06.2013

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

A

I vl AL?????????????????????????????????????? :■:■??????:■???:■:■??:■?:■?? ?:■??:■?:■:■?? ??:■???????: Lucrări in continuare

??????O;QQ?????:

0,00

1.200,00

1

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr.14

0,00

1.200,00

HCL.76/27.02.2014

B

Lucrări noi

0,00

1.599,00

1

Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie)

0,00

900,00

HCL.348/24.09.2014

2

Alimentare cu energie electrica imobil Bdul.Independentei nr. 14

0,00

19,00

DEVIZ GENERAL

3

Amenajare loc de joaca zona Parc Nord (zona Cameliei-McDonalds) Proiectare+Executie

0,00

450,00

HCL.284/24.07.2014

7(

' •■^lenajare Ioc de joaca strada Cristianului

0,00

230,00

HCL.285/24.07.2014

-<ae chel iu teii de investiții

o.oo

909.00

1

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr.14 (amenajare si dotare sala)

0,00

909,00

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

din care

A

Lucrări in continuare

0,00

4.491,32

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești

0,00

4.000,00

HCL.206/31.08.2007

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

0,00

50,00

CTR.4452/11.03.2010

3

Extindere rețea gaze Cartier Tineretului (cofinantare)

0,00

255,00

HCL. 169/29.04.2014

4

Extindere rețea gaze Cartier locuințe str.Gageni EDEN(cofinantare)

0,00

65,00

HCL. 128/23.04.2015

5

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești

0,00

121,32

B

Lucrări noi

0,00

4.403,00

1

Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

4.200,00

HCL.347/24.09.2014

3

Branșament gaze imobil PMP str. Vega nr. 6D

0,00

3,00

4

.Extindere rețea electrica prelungire str.Ghighiului

0,00

150,00

5<

—tindere rețea electrica strada Depoului

0,00

50,00

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

1.034.54

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, regulamentul local de urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si plan de amenajare a teritoriului metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

614,87

CTR.16942/22.09.2014

2

Consultanta pentru asistenta tehnica de specialitate-actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, regulamentul local de urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si plan de amenajare a teritoriului metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

63,67

CTR.24573/30.12.2014

3

Servicii de elaborare si avizare a planului pe suport totpografic, necesar pentru actualizare si revizuire "Plan urbanistic General"

0,00

180,00

4

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

96,00

5

SF PT DE Rețele tehnico edilitare str.Cosminele (ANL)

0,00

80,00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

din care

A

Lucrări in continuare

0,00

23.583,00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești

0,00

3.583,00

HCL. 156/23.04.2015,

342/2013

2

Modernizare sistem de colectare ape uzate in municipiul Ploiești

0,00

20.000,00

f

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

PROIECTE COFINANTATE UE

PROIECTE DE INTERES LOCAL

HCL

NR/DATA

0

1

3

4

5

B

Lucrări noi

0,00

500,00

2

Deviere relele strada Laboratorului

0,00

500,00

C

Alte chel (ideii tic investiții

0,00

100,00

1

Servicii de expertiza tehnica extrajudiciara in vederea stabilirii stadiului fizic al obiectivului de investiții -Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apei uzate in municipiul Ploiești

0,00

50,00

5

SF PT DE Deviere rețele strada Laboratorului

0,00

50,00

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

A

Lucrări in continuare

0,00

.■.■.■.■23.62-2-,1.0

3.940,00

1

Drum acces din str. Libertății (str. Speranței)

0,00

340,00

HCL.303/13.08.2013

2

Modernizare străzi zona Buna Vestire ( Plevnei,Arcași, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Soveja, Ialomitei, Prut, Petru Musat, Sudorului, Ploilor, Șoimului, Arcușului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2, Spatari, Andrei Ioachimescu, Bistriței, Naiului, Novac, Predelus, Rarau, Semenicului)

0,00

3.000,00

HCL.342/11.09.2013,

HCL.398/30.10.2015

3

Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

600,00

in lucru întocmire si aprobare PUZ

K

"^erari noi

0,00

8.927,10

1

iModemizare strada Augustin Treboniu Laurian

0,00

330,00

HCL.32/10.02.2014

2

Modemizaree strada Radu Stanian (tronson cuprins intre strada Ștefan cel Mare si strada Democrației)

0,00

435,00

HCL.401/30.10.2015

3

Modernizare străzi in Municipiul Ploiești, străzile: Progresului, Soldat Erou Dumitru Bascovici, Suceava, Aleea Bahluiului

0,00

1.058,94

HCL.400,399,402/

30.10.2015

4

Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile: Valea Alba, Vaslui, Verii

0,00

1.100,00

HCL.304,305,306/

31.08.2015

5

Modernizare străzi Cartier Albert: Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Șoseaua Buda, Prelungire Buda

0,00

1.423,16

HCL.127/26.03.2012

6

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

0,00

600,00

7

Modernizare strada Lacauti

0,00

300,00

8

Infrastructura fibra optica (proiectare+executie)

0,00

100,00

9

Modernizare strada Inului

0,00

300,00

10

Modernizare străzi zona Eroilor (Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Cozia, Mieilor, Turda, Cosari, Faurari, Prundului, Crazna, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Jepilor, Daliei, Mareșal Averescu, Zaganului, SIt.Erou Constantinoiu Vasile, Tatra)

0,00

2.000,00

1K

^Jdemizare strada lașului

0,00

500,00

12

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca strada Aleea Scolii(Cartier Malu Roșu) Proiectare+Executie

0,00

180,00

13

Drumuri si accese Cartier Ghighiu

0,00

500,00

14

Creeare pasaj de trecere intre strada Depoului si strada Mimiului (proiectare+executie)

0,00

100,00

HCL.75/27.02.2014

C

Alte eh cilii icli de investiții

0,00

10.755.00

1

Achiziție autobuze

0,00

10.400,00

2

SF,PT+DE Reconfigurare zona statuie Mihai Viteazul-parc dendrologic

0,00

10,00

3

SF, PT+DE+PUZ Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

50,00

4

DALI,PT+DE Modernizare strada August Treboniu Laurian

0,00

10,00

5

SF, PT+DE Modernizare străzi in Municipiul Ploiești, străzile: Progresului, Soldat Erou Dumitru Bascovici, Suceava, Aleea Bahluiului

0,00

45,00

6

SF, PT+DE Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile: Valea Alba, Vaslui, Verii

0,00

30,00

7

PT+DE Modernizare străzi zona Buna Vestire ( Plevnei,Arcași, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Soveja, Ialomitei, Prut, Petru Musat, Sudorului, Ploilor, Șoimului, Arcușului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2, Spatari, Andrei Ioachimescu, Bistriței, Naiului, Novac, Predelus, Rarau, Semenicului)

0,00

60,00

8

SF PT DE Modernizare străzi zona Eroilor (Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Cozia, Mieilor, Turda, Cosari, Faurari, Prundului, Crazna, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Jepilor, Daliei, Mareșal Averescu, Zaganului, Slt.Erou Constantinoiu Vasile, Tatra)

0,00

50,00

/

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

PROIECTE

COFINANTATE

UE

PROIECTE DE

INTERES LOCAL

HCL

NR/DATA

0

1

3

4

5

9

SF PT DE Modernizare strada lașului

0,00

10,00

10

PT+DE Modernizare străzi Cartier Albert: Aleea Ostrov, Amaradiei, Gilortului, Intrarea Hortensiei, Hortensiei, Lotrului,Șoseaua Buda, Prelungire Buda, Intrarea Tufanelelor

0,00

10,00

11

SF,PT+DE Modernizare strada Lacauti

0,00

10,00

12

SF,PT+DE Modernizare strada Radu Stanian (tronsonul cuprins intre strada Ștefan cel Mare si strada Democrației)

0,00

10,00

13

SF+PT+DE Modernizare strada Inului

0,00

10,00

14

SF realizare sistem semaforizare

0,00

50,00

DIRECTOR EXECUTIV,DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Mariana .ȘTOCHITANOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND FINANȚAREA PROIECTULUI MODERNIZAREA / EXTINDEREA FUNCȚIONALA A HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI COD SMIS 47690

Valoarea proiectului conform contractelor de achiziție publica : 79.926.890,63 lei

Plăti la 31.12.2015, din care : 52.634.263,76 lei

 • - corecții - 1.439.012,51 lei

 • - masuri tranzitorii - 0 lei

Grad de realizare :

 • - fizic - 68%

 • - valoric - 78%

Rest de realizat:

 • - fizic - 32%

 • - valoric - 24.225.000,24 lei

Grafic de execuție pe luni

Grafic de finanțare pe luni

Prevedere bugetara 2016 : 24.225.000 lei

 • - buget local - 24.222.870 lei

 • - credit CEC - 2.130 lei

Sumele estimate in HCL nr. 480/08.12.2015 privind cheltuielile necesare finalizării

obiectivului de investiții “ MODERNIZAREA / EXTINDEREA FUNCȚIONALA A

HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI „ - COD SMIS 47690 au fost majorate astfel :

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara

 • 1.  Valoarea proiectului conform contractelor de achiziție publica:

 • 2. Plăti la 31.12.2015: 1.391.960,21 lei, din care

 • - corecții - 29.000.62 lei

 • 3. Grad de realizare proiect

 • - fizic - 50%

 • - valoric - 38,65 %

 • 4. Rest de realizat proiect

 • - fizic - 50%

 • - valoric - 61.35 %

 • 5. Grafic de execuție pe luni - pentru contractul încheiat cu SC INSCONS SRL va fi actualizat si corelat cu cel stabilit in urma finalizării procedurii de achiziție publica pentru restul de executat.

 • 6. Grafic de finanțare pe luni - va fi definitivat după atribuirea contractului de lucrări pentru restul de executat.

 • - martie : 500.000 lei

 • - aprilie: 500.000 lei

 • - mai: 500.000 lei

 • - iunie: 638.900 lei

 • 7. Prevedere bugetara 2016 - 2.138.900 lei

 • - buget local - 2.250.000 lei

 • 8. Sumele estimate in HCL nr477/08.12.2015 privind cheltuielile necesare finalizării obiectivului de investiții “ Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara, cod SMIS 18105” au fost modificate astfel:

 • - prevedere HCL: 2.250.000 lei

 • - prevedere buget local propus pe 2016 : 2.138.900 lei

 • - diferente : - 111.100 lei

Cauza: diminuarea cotei de TVA de la 24 % la 20 %.

Semnătură UIP


Anca Agapie - manager proiect Mariana Stochita- responsabil tehnic Elena Toma - responsabil economic Cătălin Dobrescu - responsabil juridic

Ana Maria Sabadac - responsabil achiziții

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tamvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, stații cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare și automatizare - etapa II COD SMIS: 39407

 • 1. Valoarea proiectului conform contractelor de achiziție publica: 64.222.762,30 lei cu TVA.

 • 2.  Plăti la 31.12.2015: 42.263.852,70 lei cu TVA, din care : -corecții: 1.978.189,42 lei.

 • 3. Grad de realizare a proiectului:

-fizic: 65,81%

 • - valoric: 65,81%

 • 4. Rest de realziat

 • - fizic: 33,09%

 • - valoric: 33,09%

 • 5. Grafic de execuție pe luni - anexa la prezenta nota de fundamentare.

 • 6. Grafic de finanțare pe luni:

 • - ianuarie 2016: 1.969.280,16 lei

 • - februarie 2016: 2.009.565,29 lei

 • - martie 2016:   8.340.082,80

 • - aprilie 2016:   8.888.139,58

-mai 2016:        45.714,72

 • 7. Prevedere bugetara 2016: 21.252.782,55 lei,

 • - buget local: 20.252.782,55 lei

-creditCEC: 1.000.000,00 lei

Sumele estimate in HCL nr.483//08.12.2015 privind cheltuielile necesare finalizării obiectivului de investiții Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tamvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, stații cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare și automatizare - etapa II COD SMIS: 39407 au fost majorate astfel:

 • - prevedere HCL: 21.000.000 lei

 • - prevedere buget local propus pe 2016: 21.252.782,55 lei

 • - diferente (+): 252.782,55 lei

Cauza: In luna decembrie s-a estimat o valoare mai mare a lucrărilor de construcții montaj ce urmau sa fie realizate pana la finele anului 2015.

Unitatea de implementare a proiectului

Mariana Stochita Diana Loghin o

Razvan Farcas | Claudia Carbureanu

Mariana Gavrila Adrian Androne

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli de creștere, Domeniu de intervenție: 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, la data de 11.11.2013 a fost încheiat contractul de finanțare nr.3929 pentru proiectul Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și Platforma industrială Brazi”, cod SMIS: 48114, având o valoare totală de 66.575.750,78 lei.

Având în vedere prelungirea termenului de implementare a proiectului și implicit a duratei Contractului de finanțare până la data de 30.06.2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și a indicatorilor prevăzuți prin proiect cât și în vederea asigurării funcționalității acestuia, propunem prevederea în bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2016 a sumei de mai jos.

Această sumă, defalcată în tabelul atașat pe categorii aferente calendarului activităților ce vor fi derulate în termenul de prelungire solicitat, cuprinde:

 • -    contravaloarea lucrărilor de construcție, precum și a cheltuielilor necesare pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului și pentru organizarea de șantier;

 • -    contravaloarea serviciilor de asistență tehnică și management;

 • -    contravaloarea serviciilor de dirigenție de șantier;

 • -    contravaloarea serviciilor de publicitate;

 • -    contravaloarea serviciilor de audit.

 • -    alte cheltuieli, menționate în bugetul proiectului la capitolele Cheltuieli Diverse și Neprevăzute și Alte Cheltuieli Neeligibile.

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem spre aprobare introducerea sumei de 41.500.000 lei în bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2016.

Unitatea de implementare a proiectului:


Anca Agapie

Reuț Mădălina

Bană Doina

Dobrescu Cătălin

Marcu Ramona Oana

Cărbureanu Claudia

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

ANEXA 3

NOTA DE FUNDAMENTARE

2016

CHELTUIELI DE C A P IT A LZez

Cap.65.02.71.01 Alte active fixe - 360.000 lei

- achiziționarea a 9 sirene electronice de alarmare si avertizare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora pentru a putea fi acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicare.

(9 buc. x 40.000 lei/buc = 360.000 lei)

Cap.65.02.71.01 - INVATAMANT

 • A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

1. Centrala termica - Liceul Tehnologic de Transporturi

In anul 2013 a fost organizata procedura de achiziție publica a lucrărilor de montare a instalației de încălzire formata din centrale termice complet automatizate cu funcționare continua, împreuna cu radiatoarele si conductele de alimentare aferente.

Astfel, la data de 24.03.2015 a fost încheiat contractul de lucrări nr.6461 cu o durata de noua luni de la data emiterii ordinului de începere lucrări.

Valoarea totala a obiectivului este de 605.106,46 lei, din care C+M: 501.259,49 lei.

Pentru finalizarea lucrărilor de execuție precum si pentru decontarea serviciilor de dirigentie de șantier aferente, se propune alocarea sumei de 200,00 mii lei in bugetul local pe anul 2016.

 • B.LUCRARINOI

1. înlocuire conducta apa rece - Liceul Tehnologic 1 Mai (proiectare+executie)

In vara anului 2014, in momentul efectuării reparației la conducta de apa rece, veche de 47 ani, s-a constatat ca aceasta este din azbociment, material interzis de normele UE, fiind toxic atat pentru mediu cat si pentru oameni. O porțiune din rețea trece pe sub clădirea cu destinația de cantina, orice avarie aparuta neputand fi reparata in timp, ducând la pierderi mari de apa.

Având in vedere ca la unitatea de invatamant nu exista un plan al rețelei de apa, se impune reanalizarea traseului prin crearea unei noi rețele interioare, anulandu-se cea veche.

Pentru realizarea acestui obiectiv in anul 2016 se propune alocarea in bugetul local a sumei de 380,00 mii lei.

2. înlocuire tamplarie (ferestre) - Colegiul National „Mihai Viteazul”

Ținând cont ca in prezent, tamplaria existenta la Colegiul National „Mihai ViteazuF’este uzata, neasigurand etanșeitatea si izolarea termica necesara, conducerea unitatii de invatamant a solicitat înlocuirea acesteia. Tamplaria existenta are o vechime de O peste 15 ani (balamalele care cedeaza foarte ușor, geam care risca

sa cada oricând din fereastra, feronerie defecta, s.a) prezintand un pericol pentru elevi, motiv pentru care se impune inlocuirea acestora.

Pentru realizarea acestui obiectiv in anul 2016 se propune alocarea in bugetul local a sumei de 150,00 mii lei.

3. Refacere acoperiș - Colegiul National „I. L. Caragiale” (proiectare+executie)

Invelitoarea acoperișului clădirii in care funcționează Colegiul National „I. L.

Caragiale”, din str. Gheorghe Doja nr.98, clădire monument istoric, este degradata cu multe zone pe unde ploua in interiorul clădirii. Starea proasta a lucarnelor de la invelitoare, a neetanseitatii invelitorii au determinat degradarea asterelei din pod din cauza pătrunderii apei prin invelitoare. Aceeași cauza a determinat ca in zona cupolei (corp 3) structura de rezistenta situata deasupra casei scării spre curtea interioara sa fie puternic degradata, O prezintand un pericol pentru elevi, cat si pentru trecători.

Pentru realizarea acestui obiectiv in anul 2016 se propune alocarea in bugetul local a sumei de 1.500,00 mii lei.

 • 4. Refacere fațada parțial - Colegiul National „Mihai Viteazul”           (proiectare

+ execuție)

Corpul de clădire monument (corp C) in care funcționează Colegiul National „Mihai Viteazul” are fațada deteriorata, cu bucăți de tencuiala desprinsa, motiv pentru care este necesara refacerea fațadei, deoarece in stadiul actual prezintă pericol pentru elevi (zona de acces elevi in curtea unitatii de invatamant).

Pentru realizarea acestui obiectiv in anul 2016 se propune alocarea in bugetul local a sumei de 500,00 mii lei.

5. Reabilitare imobil din str. Jurnalist Gabi Dobre nr.2 - Colegiul National „Mihai Viteazul”

Potrivit raportului de expertiza tehnica, clădirea se incadreaza in clasa de risc seismic Rs.III si se impune reabilitarea acesteia.

Clădirea dateaza din anul 1899 si are o arhitectura valoroasa (fara sa fie monument clasificat) fiind amplasata intro zona protejata architectural in centrul civic al Municipiului Ploiești. Lucrările de reabilitare ale imobilului nu trebuie sa modifice aspectul exterior al clădirii.

Pentru realizarea acestui obiectiv in anul 2016 se propune alocarea in bugetul local a sumei de 1.000 mii lei.

6. Separație instalație gaze naturale-Gradinita „Sf. Arhanghel Mihail si Gavril” (proiectare+executie)

La aceasta data alimentarea cu gaze naturale pentru unitatea de invatamant preșcolar inclusiv anteprescolar (cresa) aflate in aceeași clădire, se face din            rețeaua S.C.

UPETROM S.A.

Neavand calitatea de furnizor, S.C. UPETROM S.A. aduce la cunoștința faptul ca este nevoit sa sisteze livrarea de gaze naturale motiv pentru care solicita unitatii de invatamant si municipalității demararea procedurilor necesare pentru racordarea la rețeaua de gaze naturale care deservește municipiul.

Pentru realizarea acestui obiectiv in anul 2016 se propune alocarea in bugetul local a sumei de 30,00 mii lei.

7. Instalație apa calda menajera - Grădiniță „Scufița Roșie”

La aceasta data la Grădiniță „Scufița Roșie” apa calda menajera se realizează cu boilere electrice a căror putere este greu suportata de instalația electrica a unitatii de invatamant existând riscul unor avarii. Ținând cont, ca la aceasta incalzirea se realizează cu ajutorul unei centrale termice complet automatizata montata in anul 2015, se impune si realizarea instalației de producere a apei calde menajere.

Pentru realizarea acestui obiectiv in anul 2016 se propune alocarea in bugetul local a sumei de 160,00 mii lei.

8. Centrala termica - Școala Gimnaziala „Rares Vodă”

Școala Gimnaziala „Rares Vodă” are ca sursa de incalzire o centrala termica, pusa in funcțiune in anul 2004, compusa din trei cazane a cate 60 kw fiecare si un boiler pentru preparea apei calde. La aceasta data un cazan este nefunctional, iar celelalte doua cazane uzate fizice, existând riscul ca in orice moment sa se oprească din funcționare.

Ținând cont de faptul ca durata de viata a unei centrale termice este de aproximativ zece ani, dar si a problemelor tehnice menționate mai sus, pentru realizarea acestui obiectiv se propune alocarea sumei de 700,00 mii lei in bugetul local pentru anul 2016.

9. Centrala termica - Școala Gimnaziala „Ioan Grigorescu”

Pentru asigurarea agentului termic, din anul 2001, Școala Gimnaziala „Ioan Grigorescu’ ’ are in dotare o centrala termica compusa din doua cazane cu o putere de 180 kw fiecare.

Având in vedere faptul ca in ultima perioada de timp au aparut dese avarii (elementi de cazan sparti, arzatoare si sisteme de automatizare defecte) datorita vechimii, centrala funcționează la cota de avarie.

Ținând cont de aspectele menționate pentru realizarea acestui obiectiv in anul 2016, se propune alocarea in bugetul local a sumei de 600,00 mii lei.

10. Centrala termica - Grădiniță nr. 28

Pentru incalzirea unitatii de invatamant preșcolar (clădire grădiniță si clădire administrativa) au fost montate doua centrale termice cu combustibil gaze naturale, fiecare avand doua cazane cu puterea de 63 kw fiecare.

In ultima perioada, pe timpul funcționarii, unul din cazanele centralei (cel din clădirea administrativa) s-a stricat, aspect care a condus la scoaterea lui din funcțiune, iar o parte din componente funcționale au fost folosite pentru repararea celui de-al doilea cazan.

La ceasta data centrala funcționează cu randament scăzut, cazanul fiind uzat fizic in orice moment se poate opri din funcționare.

Pentru realizarea acestui obiectiv se propune alocarea sumei de 400,00 mii lei in buget pentru anul 2016.

 • C.ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1. Achiziție imobil str. Vlad Tepes nr.30 (corp C-Colegiul National "Al. I. Cuza)

Prin Hotararea Consiliului Local nr.533/21.12.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.243/3 0.07.2015, s-a aprobat achiziția de către Municipiul Ploiești a imobilului (clădire si teren aferent) situat in Ploiești, str. Vlad

Tepes nr.30, in care funcționează corp C- Colegiul National „AL Ioan Cuza”, la prețul de 493.800 euro in trei transe anuale. La data de 29.12.2015 a fost incheiat contractul de vanzare autentificat sub numărul 547.

Pentru decontarea transei aferente anului 2016 se propune alocarea in bugetul local a sumei de 1.400 mii lei.

2. SF - Centrala termica - Școala Gimnaziala „Rares Vodă”

Pentru realizarea si decontarea serviciilor aferente intocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Centrala termica Școala Gimnaziala Rares Vodă”, se propune alocarea in bugetul local pentru anul 2016 suma de       5,00 mii lei.

3. SF - Centrala termica Școala Gimnaziala „Ioan Grigorescu”

Pentru realizarea si decontarea serviciilor aferente intocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții„Centrala termica Școala Gimnaziala Ioan Grigorescu” se propune alocarea in bugetul local pentru anul 2016 suma de       5,00 mii lei.

4. SF - Centrala termica Grădiniță nr. 28

Pentru realizarea si decontarea serviciilor aferente intocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Centrala termica Grădiniță nr.28” se propune alocarea in bugetul local pentru anul 2016 suma de 5,00 mii lei.

5. ET/Documentatie de schimbare de destinație pentru obținere aviz/autorizatie ISU pt funcționare unitati invatamant

Clădirile in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamantt preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității si figurează in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” insusit prin Hotărârea Guvernului României nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova.

In perioada septembrie-noiembrie 2015 Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Prahova a efectuat la unitățile de invatamant de stat din municipiu, controale privind apararea împotriva incendiilor si protecția civila, constatând deficiente:

 • -  lipsa documentelor care sa ateste efectuarea lucrărilor de ignifugare;

 • -  usi de evacuare care nu se deschid in sensul fluxului de evacuare;

 • -  lipsa iluminatului de siguranța pentru evacuarea utilizatorilor;

 • -  micșorarea gabaritului cailor de evacuare acces si intervenție in caz de incendiu;

 • -  lipsa avizelor in situația schimbărilor de destinație;

 • -  lipsa autorizatiilor/avizelor ISU, sa.

Pentru realizarea si decontarea serviciilor de intocmire ET/Documentatie de schimbare de destinație pentru obținere aviz/autorizatie ISU pt funcționare unitati invatamant, se propune alocarea in bugetul pentru anul 2016 suma de            500,00

mii lei.

6. DALI/SF - Refacere acoperiș Colegiul National „I. L. Caragiale”

Pentru realizarea si decontarea serviciilor aferente intocmirii DALI/SF pentru obiectivul de investiții Refacere acoperiș Colegiul National ,,L L. Caragiale”, propunem alocarea in proiectul de buget pentru anul 2016 a sumei de 5,00 mii lei.

7. DAU, ET - Refacere fațada parțial Colegiul National „I. L. Caragiale”

Pentru realizarea si decontarea serviciilor aferente intocmirii DALI/SF pentru obiectivul de investiți Refacere fațada parțial Colegiul National „I. L.Caragiale”, propunem alocarea in proiectul de buget pentru anul 2016 a sumei de 5,00 mii lei.

8. DALI/SF - Refacare fațada parțial Colegiul National „Mihai Viteazul”

Pentru realizarea si decontarea serviciilor aferente intocmirii DALI/SF pentru obiectivul de investiți Refacare fațada parțial Colegiul National „Mihai Viteazul^ propunem alocarea in proiectul de buget pentru anul 2016 a sumei de 5,00 mii lei.

9. Actualizare DALI - Reabilitare imobil din str. Jurnalist Gabi Dobre nr.2 - Colegiul National „Mihai Viteazul”

Pentru actualizarea proiectului DALI - Reabilitare imobil din str Jurnalist Gabi Dobre nr.2-Colegiul National „Mihai Viteazul’', propunem alocarea in proiectul de buget pentru anul 2016 a sumei de 5,00 mii lei.

10. SF - Separație instalație gaze naturale Grădiniță „Sf. Arhanghel Mihail si Gavril”

Pentru realizarea si decontarea serviciilor aferente intocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Separație instalație gaze naturale Grădiniță „Sf Arhanghel Mihail si Gavril”, propunem alocarea in proiectul de buget pentru anul 2016 a sumei de 5,00 mii lei

O

11. SF - înlocuire conducta apa rece Liceul Tehnologic „1 Mai”

Pentru realizarea si decontarea serviciilor aferente intocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție înlocuire conducta apa rece Liceul Tehnologic 1 Mai, propunem alocarea in proiectul de buget pentru anul 2016 a sumei de 5,00 mii lei

CAP. 66.02.71.01. SANATATE

 • A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

1. Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

Pentru execuția lucrărilor de consolidare si refunctionalizare a secției de oncologie (corp A), etapa a Il-a, la data de 23.12.2013 a fost incheiat contractul de execuție lucrări nr.21846.

Pentru decontarea in continuare a lucrărilor de execuție lucrări precum si pentru a O serviciilor de dirigentie de șantier, se propune alocarea in anul 2016 in bugetul local a sumei de 1.830 mii lei.

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1. Asistenta tehnica - Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești etapa II

Fiind necesara asigurarea asistentei tehnice din partea elaboratorului proiectului tehnic, municipalitatea a incheiat in anul 2014 contractul de prestări servicii nr.7521.

Pentru decontarea serviciilor de asistenta tehnica pentru obiectivul de investiție mai sus menționat se propune alocarea in anul 2016 in bugetul local a sumei de 22,10 mii lei. Capitolul 67.07 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

 • A.Lucrari in continuare

1. Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bulevardul Independentei nr. 14.

Intervenția asupra acestei clădiri, proprietate a Primăriei Municipiului Ploiești, se impune datorita vechimii si numeroaselor avarii produse seisme care au afectat structura de rezistenta, precum si necesitatea compartimentării si reamenajarii ei in vederea mutării in acest spațiu a Secției de păpuși a Teatrului "Toma Caragiu

Lucrările ce se realizează au ca obiect reamenajarea imobilului prin extindere si supraetajare, in sala rezultând un număr de 150 locuri dispuse confortabil, asigurate cu vizibilitate optima.

Propunerile de reamenajare și consolidare, cuprinse în documentația elaborată de proiectantul S.C. RESTITUTIO SRL, presupun realizarea lucrărilor de intervenție pentru consolidarea structurii de rezistenta, amenajarea unor spatii suplimentare necesare desfășurării in condiții bune a activitatilor specifice ce se desfasoara in acest spațiu, refacerea tuturor finisajelor si a instalațiilor de incalzire, sanitare, electrice, execuția termoizolatiei la toate plafoanele, înlocuirea sistemului de incalzire actual cu ventiloconvectoare, asigurarea scenei cu dispozitive modeme, necesare desfășurării spectacolelor, înlocuirea in totalitate a tamplariei existente, etc.

Pentru realizarea acestor lucrări in anul 2014 s-a incheiat contractul de lucrări nr. 16004/05.09.2014 cu S.C. Scut Construct S.R.L. Ploiești, la valoarea de 3.596.885,28 lei cu TVA.

Pentru asigurarea serviciilor de dirigentie de șantier s-a incheiat contractul subsecvent de servicii de dirigentie nr. 16971/22.09.2014, cu o valoare estimata de 35.969 lei cu TVA.

Grafic de finanțare - buget local si Fundația Timken:

2014: lucrări si taxe - 611.226,35 lei (donație Fundația Timken)

dirigentie de șantier - 6.078,05 lei

2015: lucrări si taxe -3.010.003,56 lei dirigentie de șantier - 29.890,80 lei Donație Fundația Timken - 349.930 lei.

Suma prevăzută in buget local: 1.200.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • B.Lucrari noi.

1. Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie).

Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat prin HCL nr. 348/24.09.2015 , indicatorii si documentația, faza studiu de fezabilitate, aferenta obiectivului de investiții „Extindere cimitir Mihai Bravu”. In urma acestei hotarari, Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești a obtinut Certificatul de Urbanism nr. 1157/12.11.2014.

Datorita numărului mare de înhumări, numeroaselor solicitări de concesionare a unui loc de inhumare cat si a numărului redus de locuri disponibile, conform expunerii de motive anexata la HCL nr. 348/24.09.2014, este necesara extinderea Cimitirului Mihai Bravu in regim de urgenta.

Conform documentației faza - studiu de fezabilitate nr. 25/2014 intocmit de S.G.U. Ploiești,

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totala fara TVA = 767.480,47 lei/ 173.004,03 euro, din care: C+M = 633.799,48 lei/ 142.869,90 euro(curs euro = 4,4362 lei la 18.08.2014).

Fata de cele prezentate mai sus, propunem alocarea sumei de 900.000,00 lei

Suma prevăzută in buget local: 900.000,00 lei (inclusiv TVA).

2. Alimentare cu energie electrica imobil Bdul.Independentei nr.14.

Municipiul Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, Serviciul Investiții, are in derulare contractul de lucrări nr. 16004/05.09.2014”Reamenajare prin extindere su supraetajare Bd.Independentei, nr.14”.

In cadrul documentației tehnice pentru obiectivul sus menționat a fost proiectata instalația electrica interioara pana la limita imobilului.

Ținând cont de faptul ca se dorește utilizarea polivalenta a sălii de spectacole, va fi necesara realizarea unui branșament electric in măsură sa asigure necesarul de putere pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului de sonorizare si a sistemului de iluminare profesionala. In acest scop SC Electrica SA a emis avizul tehnic de racordare nr.30101581377/14.10.2015, valoarea estimata a contractului de execuție este de 14.205,00 lei fara TVA.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem alocarea sumei de 19.000,00 lei Suma prevăzută in buget local: 19.000,00 lei (inclusiv TVA).

3. Amenajare loc de joaca zona Parc Nord (zona Cameliei-McDonalds) (proiectare+executie)

Venind in intampinarea doleanțelor locuitorilor, municipalitatea continua procesul de modemizare/amenajare a locurilor de joaca de pe raza municipiului.

Ținând cont de cele menționate mai sus se propune amenajarea unui loc de joaca in Parc Nord (zona Cameliei - Mc Donald’s).

Prin Hotararea Consiliului Local nr.284/24.07.2014 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici.

Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de proiectare si execuție lucrări de 449.607,72 lei, din care C+M: 238.100,76 lei.

Pentru realizarea acestui obiectiv se propune alocarea sumei de 380,00 mii lei in bugetul local al anului 2016.

4. Amenajare loc de joaca strada Cristianului (proiectare+executie)

Venind in intampinarea doleanțelor locuitorilor, municipalitatea continua procesul de modemizare/amenajare a locurilor de joaca de pe raza municipiului.

Ținând cont de cele menționate mai sus se propune amenajarea unui loc de joaca pe strada Cristianului.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.285/24.07.2014 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici.

Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de proiectare si execuție lucrări de 222.979,79 lei, din care C+M: 102.703,73 lei.

Pentru realizarea acestui obiectiv se propune alocarea sumei de de 230,00 mii lei in bugetul local al anului 2016.

 • C. Alte cheltuieli de investiții

2. Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei nr.14 (amenajare si dotare sala)

In urma executării lucrărilor de reamenajare a imobilului situat pe Bd. Independentei, nr. 14 se va realiza si refacerea tuturor finisajelor. In urma refacerii studiului de acustica, după finalizarea sălii de spectacole, precum si in scopul încadrării in aceleași linii impuse de destinația finala a obiectivului: sala de spectacole, este necesara achiziționarea unor fotolii specifice sălii de concerte.

De asemenea, in funcție de rezultatele studiului acustic si ținând cont de necesitatea respectării standardelor europene acustice privind masurarea absorbției sunetelor in camerele de reverberație si a absorbției sonore in imobile ar putea fi necesara dotarea sălii cu panouri fonoabsorbante.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem alocarea sumei de 909.000,00 lei

Suma totala prevăzută in buget: 909.000,00 lei (inclusiv TVA).

Capitolul 70.02-71.01 - Locuințe, servicii si dezvoltare publica

A. Lucrări in continuare.

1. Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății Ansamblul 9 Mai Ploiești

In vederea realizării obiectivului de investiții menționat mai sus, in cursul anului 2007 s-a elaborat documentația tehnica, fazele PAC, PT, DE, CS, AT.

Obiectivul beneficiază de finanțare prin Programul de finanțare a locuințelor destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, derulat pe baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2007, aprobata cu modificări si completări prin Legea 84/2008.

 • -  Documentația tehnico-economica a fost aprobata prin HCL nr. 206/31.08.2007;

 • -  Lucrările de construcții au început in noiembrie 2007, au fost sistate in octombrie 2008 si s-au reluat in luna mai 2010, conform hotărârii Tribunalului Prahova. In prezent contractul este reziliat datorita nerespectarii obligațiilor contractuale asumate de SC Romconstruct SA. Pentru finalizarea obiectivului de investiții se va organiza o noua procedura de achiziție publica a contractului de lucrări.

Informații financiare

 • 1. Cheltuieli pentru proiectare -   337.241,00 lei, (inclusiv TVA)

 • 2. Valoarea totala a proiectului(investitiei)        - 16.377.600,00 lei, (inclusiv TVA)

din care C+M                                - 14.404.135,00 lei, (inclusiv TVA)

 • 3. Grafic de finanțare pana in prezent

 • 2007 - 300.000,00 lei - cheltuieli proiectare, buget local;

 • - 259.771,79 lei -cheltuieli execuție lucrări, buget de stat - Fondul National de

Dezvoltare

3287,00 lei cheltuieli urmărire execuție - buget local

 • 2008 - 1.187.821,30 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

12.543,28 lei - cheltuieli urmărire execuție - buget local

 • 2010 - 176.403,45 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget local

 • - 155.009,88 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

 • - 3.475,27 lei - dirigentie de șantier - buget local

 • 2011 - 1.257.917,12 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

9.499,66 lei - asistenta tehnica - buget local.

5.187,94 lei - dirigentie de șantier - buget local.

Grafic finanțare finalizare obiectiv:

2016: 8.000.000,00 lei- cheltuieli execuție lucrări si dirigentie șantier

2017: 6.816.130,00 lei - cheltuieli execuție lucrări si dirigentie șantier.

Sumele alocate de la bugetul local vor fi diminuate in funcție de fondurile alocate de la bugetul de stat.

 • 4. Stadiul fizic actual: lucrări executate 24 %.

Având in vedere reziliera contractului de lucrări, pentru stabilirea restului de executat in anul 2014 s-a Încheiat contractul de prestări servicii de proiectare nr. 16323/11.09.2014 cu SC Tudor Arhcons SRL la valorea de 40.920 lei cu TVA.

Conform devizului general intocmit de proiectant valoarea lucrărilor ce urmeaza sa se execute este de 14.816,13 mii lei cu TVA.

Pentru finalizarea lucrărilor se va organiza o procedura de achiziție publica a contractului de lucrări.

Suma totala prevăzută in buget: 4.000.000,00 lei (inclusiv TVA).

2. RTE aferente blocuri locuințe str. Libertății

Pentru realizarea rețelelor tehnico-edilitare si a dotărilor aferente cartierului de locuințe din str. Libertății nr. 1-5 s-a incheiat un contract de lucrări cu Asocierea SC Montin SA - SC Inscons SRL Ploiești.

Prin realizarea investiției se vor asigura rețele de apa, canalizare, rețeaua termica de apa fierbinte, iluminat stradal, aleei pietonale si carosabile, parcari si platforme gospodărești pentru cele 18 blocuri de locunte din Ansamblul Libertății.

Documentația tehnico-economica a fost aprobata prin HCL nr. 144/27.11.2007.

INFORMAȚII FINANCIARE

 • 1. Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică -     76.687,75 lei

 • 2. Valoarea totala a proiectului(investitiei)        -  5.174.248,00 lei, (inclusiv TVA)

din care C+M                           -  3.736.850,00 lei

 • 3. Durata de realizare a investiției: 27 luni

 • 4. Contract de lucrări nr. 4452/11.03.2010

 • 5. Valoare contract: 3.829.489,33 lei

 • 6. Executant: Asociația SC Montin SA - SC Inscons SRL Ploiești

 • 7. Stadiul fizic actual: 81 %.

 • 8. Grafic de finanțare:

 • 2010 - 963.036,44 lei - execuție lucrări

2.463,82 lei - dirigentie șantier termice

2.502,56 lei - asistenta tehnica

 • 2011 - 1.170.854,01 lei - execuție lucrări

608,81 lei - dirigentie șantier termice, electrice

2.405,10 lei - asistenta tehnica

 • 2012 - 1.008.918.39 lei - execuție lucrări, dirigentie șantier, asistenta tehnica.

Având in vedere ca lucrările se vor realiza concomitent cu cele de construcții de locuințe, propunem alocarea sumei de 50.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 50.000,00 lei, (inclusiv TVA).

3. Extindere rețea gaze naturale Cartier Tineretului (cofînantare).

In urma lotizării terenului existent in Ploiești, zona străzii Ghighiu si a concesionarii către tineri a loturilor de teren, a fost creat Cartierul Tineretului Ghighiu.

Tot in aceasta zona, ca urmare a încheierii protocolului de colaborare intre Municipiul Ploiești si Asociația Habitat For Humanity Romania, au fost construite mai multe unitati locative pentru persoane cu condiții dificile de locuit, afectate de lipsa unei locuințe.

Pentru asigurarea utilităților necesare in Cartierul Tineretului au fost realizate lucrări de extinderere a rețelei de apa, canalizare si energie electrica.

Pentru asigurarea alimentarii cu gaze naturale a locuințelor realizate de tineri S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L. trebuie sa realizeze extinderea rețelei din zona.

Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, pentru efectuarea acestor lucrări, s-a încheiat un contract de cofînantare intre municipalitate si SC Distrigaz Sud Rețele, valoarea lucrărilor ce ne revine fiind de 127.060,00 lei.

Grafic finanțare:

2016: 255.000,00 lei - buget local.

Suma totala prevăzută in buget: 255.000,00 Iei, (inclusiv TVA)

4. Extindere rețea gaze in Cartier locuințe str. Gageni EDEN (cofînantare)

Conform Hotărârii de Consiliu Local nr.441/28.11.2012 privid aprobarea realizării unui schimb de imobile intre S.C.Triumf Construct S.A. si Municipiul Ploiești, imobilele situate str.Gageni, nr.98, aflate in diverse stadii de execuție, urmeaza a fi finalizate.

Pentru alimentarea cu gaze naturale a locuințelor ce se realizează in acest cartier municipalitatea a solicitat SC Distrigaz Sud Rețele SRL realizarea documentației tehnice necesare si realizarea extinderii rețelei de alimentare cu gaze naturale.

Pentru asigurarea fondurilor necesare finanțării contractului propunem alocarea sumei de 65.000,00 lei.

Suma totala prevăzută: 65.000,00 lei, (inclusiv TVA).

5. Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești

In anul 2014 s-a incheiat contractul de prestări servicii in scopul intocmirii documentației pentru demolare clădiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiești.

Clădirile ce urmeaza a se demola in vederea eliberării terenului de sarcini sunt situate astfel:

 • -  clădirile CI - C5, amplate pe terenul in suprafața de 11988 mp, str. Cosminele nr.

1 IA, zona in care urmeaza sa se realizeze locuințe A.N.L. prin credit ipotecar ;

 • -  Statie de repompare Mihai Bravu, str. Apelor nr. 24;

 • -  Statie de repompare Republicii, str. Predeal nr. 8.

Scoaterea din funcțiune si casarea bunurilor menționate a fost aprobata prin H.C.L. nr. 309/2009 si H.C.L. nr. 71/2006.

Valoarea totala a lucrărilor de demolare este de 237.111,86 lei si se compune din:

 • - clădirile CI - C5 str. Cosminele : 79.467,01 lei

 • - Statie de repompare Mihai Bravu, str. Apelor nr. 24 : 78.263,81 lei

 • - Statie de repompare Republicii, str. Predeal nr. 8 : 79.381,04 lei

Grafic finanțare

2016: 121.320 lei - execuție lucrări, obținere avize si acorduri, servicii de dirigentie de șantier.

Suma totala prevăzută in bugetul local: 121.320,00 lei (inclusiv TVA).

 • B. Lucrări noi

1. Extindere rețea electrica in Cartier locuințe str. Gageni EDEN

Conform Hotărârii de Consiliu Local nr.441/28.11.2012 privid aprobarea realizării unui schimb de imobile intre S.C.Triumf Construct S.A. si Municipiul Ploiești, imobilele situate str.Gageni, nr.98, aflate in diverse stadii de execuție, urmeaza a fi finalizate.

Pentru realizarea documentației tehnice necesare extinderii rețelei de alimentare cu energie electrica si iluminat stradal municipalitatea a incheiat in anul 2013 un contract de servicii.

Obiectul documentației il constituie studiul posibilităților de alimentare cu energie electrică pentru Cartier de locuințe EDEN.

Investiția a fost aprobata conform H.C.L. nr. 347/2014.

Proiectul consta in extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice pe străzile: Londra, Roma, Berlin, Belgrad, Dublin, Lisabona, Viena, Berna, Madrid, Bratislava.

Pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor se propune realizarea următoarelor lucrări:

 • -  LES 20kV pentru racordarea posturilor de transformare (lucrări medie tensiune) ce va avea o lungime de aproximativ 1650 m;

 • -  montare posturi de transformare lx400kVA (4 bucăți);

 • -  LES 1 kV (lucrări joasa tensiune) ce va avea o lungime de aproximativ 1227 m (cablurile se vor poza in trotuare);

 • -  amplasare firide distribuție si contorizare (43 buc.) si cutii de aprindere iluminat public (4 buc.);

 • -  instalații exterioare pentru iluminat public - se vor monta stâlpi pentru iluminat exterior cu inalțimea de 7 m, echipați cu corpuri de iluminat cu lampă cu LED E40 1x60 W =135 corpuri de iluminat. Alimentarea acestor instalații se va face din cele două cutii de aprindere alimentate din posturile de transformare.

Valoarea totala a investiției

5.710.286,32 lei fara TVA, din care C+M = 3.546.625,96 lei fara TVA Durata estimată lucrări: 12 luni

In conformitate cu art. 51 din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, lucrarea de extindere a rețelei electrice de distribuție se poate realiza in coparticipare cu SDEE Ploiești.

Conform studiului intocmit, valoarea cofinanțării ce va fi suportată de Municipiul Ploiești este de 2.588.657,52 lei iar SDEE Ploie[ti va participa cu 713.371,77 lei aceasta reprezentând valoarea eficientă rezultată din studiu.

Conform adresei nr. 3563/30.05.2014, emisă de S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrică Distribuție Muntenia Nord S.A. valoarea eficientă rezultată din analiza efectuată in cadrul studiului de fezabilitate poate fi cuprinsă in programul de investiții al SDEE Ploiești in anul 2016.

Grafic finanțare:

2016: 6.853.000,00 lei - execuție lucrări buget local

In acest an propunem demararea procedurii de achiziție a contractului de lucrări.

Suma totala prevăzută: 4.200.000,00 lei (inclusiv TVA).

2. Branșament gaze imobil PMP str. Vega nr. 6D.

Pentru alimentarea cu gaze naturale a imobilului Municipiului Ploiești situat in strada Vega nr. 6D se impune realizarea unui branșament din PE conectat la conducta de distribuție gaze, pozata pe strada Vega.

Suma calculata reprezentând tariful de racordare si tariful acord acces la sistemul de distribuție este in valoare de 2230,23 lei cu TVA care se va calcula intr-o singura transa, inainte de demararea lucrărilor.

Având in vedere cele expuse mai sus, propunem alocarea sumei de 3.000,00 lei.

Suma totala prevăzută: 3.000,00 Iei (inclusiv TVA).

3. Extindere rețea electrica prelungire strada Ghighiu

Mai multi cetateni domiciliati in prelungirea străzii Ghighiu, in imobile ce au fost proprietatea SNCFR, in acest moment fiind proprietatea cetățenilor au fost somați de către SNCFR cu debransarea de la alimentarea cu energie electrica, intrucat furnizarea se face prin intermediul acestei societăți.

In conformitate cu art. 51 din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, lucrarea de extindere a rețelei electrice de distribuție se poate realiza in coparticipare cu SDEE Ploiești.

Având in vedere cele expuse mai sus, propunem alocarea sumei de 150.00,00 lei(inclusiv TVA).

Suma totala prevăzută: 150.000,00 lei (inclusiv TVA).

5. Extindere rețea electrica strada Depoului

Mai multi cetateni domiciliati pe strada Depoului, in imobile ce au fost proprietatea SNCFR, in acest moment fiind proprietatea cetățenilor au fost somați de către SNCFR cu debransarea de la alimentarea cu energie electrica, intrucat furnizarea se face prin intermediul acestei societăți.

In conformitate cu art. 51 din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, lucrarea de extindere a rețelei electrice de distribuție se poate realiza in coparticipare cu SDEE Ploiești.

Având in vedere cele expuse mai sus, propunem alocarea sumei de 50.00,00 lei(inclusiv TVA).

Suma totala prevăzută: 50.000,00 lei (inclusiv TVA).

B. Alte cheltuieli de investiții.

POZIȚIA 1

Având în vedere contractul nr. 16942/22.09.2015 încheiat pentru întocmirea documentației de urbanism "Actualizare și revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborare Strategie de Dezvoltare Urbană a municipiului Ploiești și Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum și documentațiile aferente” cu valoare 929000 lei tară TVA, sumă reprezentând valoarea contractului încheiat între Municipiul Ploiești în calitate de achizitor și Asocierea Universitatea de Arhitectură și Urbanism ” Ion Mincu” București - Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză și Consulting și S.C. MINA-M COM S.R.L. în calitate de prestator,

și conform notei de fundamentare /08.10.2013 pentru plata avizelor și consultării populației,

vă comunicăm următoarele:

2016 : - rest de plata etapa nr.l

=30702 lei lucrări recepționate si facturate

-etapa nr.2     = 139500 lei

-etapa nr.3      = 139500 lei

-etapa nr.4     = 74400 lei

-etapa nr.5      = 232500 lei

-etapa nr.6 parțial = 20589 lei

Total 2016          = 637191 lei

A

In cazul efectuării unor plăți pentru consultarea populației și pentru avize, acestea vor fi de 30000 lei.

Total 2016 = 637191 + 30000 lei - 667191 lei fara TVA

2017:

-rest etapa nr.6 = 44511 lei ( lucrări recepționate în 2016 și nefacturate)

Total 2017___________= 44511 lei fara TVA

POZIȚIA 2

Pentru consultanță contract nr. 24573/30.12.2014 Asistență tehnică de specialitate “Actualizare și Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborare Strategie de Dezvoltare Urbană a municipiului Ploiești și Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum și Documentațiile aferente” cu valoare 70000 lei fără TVA, sumă reprezentând valoarea contractului încheiat între Municipiul Ploiești în calitate de achizitor și Biroul Individual de Arhitectură Traian Luncan Andrei, reprezentat prin d-1 dr.arh.Luncan Traian Andrei, reprezentant legal, vă comunicăm următoarele:

2016

Deoarece nu s-a efectuat nicio plată, suma totală prevăzută va fi de 70000 Iei (fara TVA) (pentru lucrările întocmite de elaboratorul PUG recepționate și nefacturate în 2016, verificate de către consultant, în cazul facturării acestora, sa va face plata).

Total 2016 = 70000 lei fara TVA

POZIȚIA 3

Elaboarare si avizare plan suport topografic necesar pentru ”Actualizare și Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborare Strategie de Dezvoltare Urbană a municipiului Ploiești și Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum și Documentațiile aferente”

Conform Referat înregistrat cu nr.302263/29.03.2016, atașat valoarea estimata este de 130000 lei (fara TVA) = 2016

4. SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

Conform Hotărârii de Consiliu Local nr.441/28.11.2012 privid aprobarea realizării unui schimb de imobile intre S.C.Triumf Construct S.A. si Municipiul Ploiești, imobilele situate str.Gageni, nr.98, aflate in diverse stadii de execuție, urmeaza a fi finalizate.

Pentru realizarea documentației tehnice necesare extinderii rețelei de alimentare cu energie electrica si iluminat stradal s-a încheiat contractul de servicii nr. 15523/18.09.2013 in valoare de 136.400 lei cu SC El Mont SRL.

Grafic finanțare:

2014:40.920 lei

2015:96.000 lei.

Pentru asigurarea fondurilor necesare finanțării contractului precum si a costurilor avizelor si acordurilor dsolicitate propunem alocarea sumei de 96.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 96.000,00 lei (inclusiv TVA).

5. SF, PT, DE Rețele tehnico edilitare str.Cosminele (ANL)

Pe suprafața de teren de 11.988 mp situat in municipiul Ploiești, str.Cosminele, nr. 11A aflat in proprietatea privata a municipiului Ploiești si administrarea Consiliului Local Ploiești, transmisa in folosința gratuita Agenției Naționale pentru Locuințe, conform contractului nr.5155/22.03.2010, urmeaza a fi realizate 21 locuințe unifamiliale cu 3 si 4 camere, in regim singular, cuplat si înșiruit cu nivel de inaltime de P+1E, P+M.

Având in vedere ca rețelele tehnico-edilitare trebuie executate concomitent cu lucrările de construire a locuințelor din cartierul Cosminele, este necesara elaborarea studiului de fezabilitate, precum si întocmirea proiectului tehnic si a detaliilor de execuție pentru care propunem alocarea sumei de 200.000 lei.

Suma totala prevăzută: 80.000,00 lei (inclusiv TVA)

Capitolul 74.02-71 - Protecția mediului

A. Lucrări in continuare

1. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești

In municipiul Ploiești exista străzi canalizate parțial sau necanalizate. Pe străzile necanalizate, apele menajere sunt descărcate în fose septice sau latrine, inducând contaminarea solului și a pânzei freatice, încălcând astfel prevederile Directivei Cadru pentru Apă a UE - 2000/60 și a Legii Apei 107/1996, modificată prin Legea 310/2004.

Municipiul Ploiești isi propune extinderea rețelei de canalizare pe toate străzile care nu beneficiază in prezent de prezenta acestor rețele. In acest an ne propunem realizarea rețelelor pe străzi situate in cartierele Eroilor, Buna Vestire, Republicii-Albert, Rudului - Ana Ipatescu, Malu Roșu, Mitica Apostol.

Lungime estimata rețea ce urmeaza sa se realizeze este de aproximativ 7462 km, tronsoanele de canalizare avand diametre cuprinse intre 160 - 800 mm. Acolo unde va fi necesesar se vor realiza lucrări de devieri de rețele subterane.

Pentru executarea acestor lucrări in anul 2014 s-a încheiat Acordul cadru de lucrări (inclusiv proiectare) nr. 15850/03.03. 2014 cu asocierea SC Alpenside SRL - SC Straco Grup SRL - SC Marconstruct Impex SRL pentru o durata de 4 ani.

Având in vedere cele expuse mai sus, propunem alocarea sumei de 14.400.000,00 lei (inclusiv TVA).

Suma totala prevăzută in buget: 3.583.000,00 Iei (inclusiv TVA).

2,In conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 536/26.04.2006 au fost aprobați, pentru finanțare si execuție indicatorii tehnico-economici ai investiției “Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din Municipiul PIoiesti“.

Lucrările aferente acestui obiectiv au fost contractate si parțial executate in perioada 2006-2013, beneficiind de finanțare atat de la bugetul de stat (Convenția nr. 5546/26.10.2006), cat si de la bugetul local.

Valoare totală: 166.125 mii lei / 45.178 mii euro (3,677 lei/euro la data de 31.12.2006) din care:

O - suma alocata prin bugetul de stat (in procent de 75%) este de 122.761 mii lei / 33.385

mu euro

 • - suma alocata prin bugetul local (in procent de 25%) este de 43.364 mii lei / 11.739 mii euro (inclusiv cheltuieli neeligibile).

Obiecte cuprinse in cadrul investiției:

 • - Modernizarea statiei de epurare a apelor uzate orășenești inclusiv transportul apelor epurate in emisar (pârâul Dambu) - realizat aprox. 80%;

 • - Modernizarea si extinderea rețelei de canalizare in zonele N-E, Centru si Sud - 57 străzi -realizat 100%;

 • - Canal by-pass - realizat 100% - canal de preaplin care preia apele pluviale in exces (ploi torențiale) - de la str. T.Muncitor, subtraverseaza str. Rafov si le deversează la statia de epurare;


 • - Statia de pompare T. Muncitor si conducta refulare ape uzate si pluviale in colectorul str. T. Muncitor - realizat 100%;

 • - Lucrări de imbunatatire a deversoarelor existente in rețeaua de canalizare aferente colectorului principal CI (Mircea cel Batran, August Treboniu Laurian) - realizat 100

- Lucrări de reabilitare si consolidare a punctului de descărcare apa epurata in pârâul Dambu - realizat 100 %.

Cuantumul valoric ramas din valoarea totala de 166.124.894,00 lei alocata acestui proiect este de 42.320.226,79 lei.

Din cauza nealocarii, in continuare, a fondurilor de la bugetul de stat, UAT a Municipiului Ploiești a fost nevoita sa dispună sistarea execuției lucrărilor aferente acestei investiții incepand cu data de 01.08.2013.

Ținând cont de cerințele legale in vigoare privind epurarea apelor uzate orășenești, noua statie de epurare a municipiul Ploiești ar fî trebuit pusa in funcțiune pana in trim. al IV-lea 2015, conform termenelor menționate in H.G. nr. 352/2005, de implementare a cerințelor Directivei 91/271/CEE cu modificările si completările ulterioare, privind realizarea epurării apelor uzate urbane, in concordanta cu angajamentele asumate de Romania in procesul de negociere cu UE a Cap.22 Mediu.

In cazul in care nu vor fî realizate investițiile necesare conformării directivelor europene, Comisia Europeana poate declanșa procedura de infrigement si aplica penalitati către Guverul României.

Pentru finalizarea lucrărilor este necesara actualizarea proiectului tehnic, expertizarea lucrărilor executate si confirmarea cantitatilor ramase de executat.

O

Ca urmare a analizării documentelor existente s-a constatat nerealizarea lucrărilor de instalații electrice, automatizare, achiziționare dotari/utilaje, amenajare incinta, precum si drumuri/cai de acces.

Având in vedere necesitatea continuării si finalizării lucrărilor aferente noii statii de epurare, prognozam si estimam următoarele sume:

 • -  anul 2016 - aprox. 21.323.500 Iei (inclusiv TVA);

 • -  anul 2017 - aprox. 20.996.726,79 lei (inclusiv TVA).

Menționam ca este necesar a se prevedea in bugetul pentru anul 2016 si cuantumul valoric pentru achiziționarea unor servicii de actualizare a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție, precum si pentru servicii de asistenta tehnica a lucrărilor realizate.

O Totodată, prognozam alocarea sumei de aprox. 70.000 Iei pentru achiziționarea unor servicii de expertiza tehnica in vederea stabilirii stadiului fizic privind construcțiile, instalațiile si utilajele/echipamentele aferente acestui proiect.

B. Lucrări noi

2. Deviere rețele strada Laboratorului

In conformitate cu avizul emis de către S.C.Veolia Energie SA pentru studiul de fezabilitate-”Strapungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino” , pentru a putea executa lucrarea de modernizare a străzii Laboratorului, este necesara devierea rețelei termice aflata la o adâncime mai mica decât fundația drumului ce urmeaza a fi realizat. In urma elaborării studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție pentru: "Deviere rețele strada Laboratorului”, in scopul demarării lucrărilor de modernizare drum, pentru execuția devierii rețelei termice se propune alocarea sumei de 500.000,00 lei(inclusiv TVA).

Suma totala prevăzută: 500.000,00 lei (inclusiv TVA)

 • C. Alte cheltuieli de investiții

 • 2. SF, PT, DE Deviere rețele strada Laboratorului

In conformitate cu avizul emis de către S.C.Veolia Energie SA pentru studiul de fezabilitate-”Strapungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino” , pentru a putea executa lucrarea de modernizare a străzii Laboratorului, este necesara devierea rețelei termice aflata la o adâncime mai mica decât fundația drumului ce urmeaza a fi realizat. In acest scop este necesara elaborarea unui studiu de fezabilitate, a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție pentru care se propune alocarea sumei de 50.000,00 lei(inclusiv TVA).

Suma totala prevăzută: 50.000,00 lei (inclusiv TVA)

O

TRANSPORTURI

Strategia in domeniul investițiilor, aferente capitolului”Transporturi”, se bazeaza pe necesitățile obiective ale cetățenilor municipiului, vizând următoarele coordonate:

1- Creșterea accesibilității municipiului si mobilității transportului de persoane si mărfuri

 • • Asigurarea unei circulații cu un confort sporit, atat pentru cea de tranzit, cat si pentru cea locala. In acest sens se impune modemizarea/reabilitarea rețelei stradale, lucrările fiind prioritare pe străzile a căror durata de viata reziduala a structurii rutiere este minima, respectiv rețeaua nu mai poate prelua in continuare, fara lucrări de ranforsare, solicitările datorate traficului de perspectiva.

 • • Reabilitarea infrastructurii si imbunatatirea transportului public.

O 2. Asigurarea siguranței in exploatare.

 • 3. Asigurarea strategiei de dezvoltare a municipiului Ploiești •Competitivitate, in scopul consolidării unei economii locale nepoluante;

•Coeziune sociala si teritoriala, in scopul asigurării accesului egal la infrastructura urbana de servicii si utilitati;

•Civism, in scopul asigurării unui parteneriat intre administrația locala si comunitate, respectiv considerarea nevoilor reale ale cetățenilor municipiului Ploiești, prin transpunerea in realitate a solicitărilor transmise.

 • 4. Majorarea capacitatii parcărilor prin crearea de noi parcari si modernizarea celor existente.

Analiza cost-beneficiu

In anul in care sunt executate lucrările de reparatii/ranforsari/modernizari, cat si in perioada de garanție, scenariul prevede ca nu se vor realiza lucrări de reparații, ci numai lucrări de curățenie si asigurare a siguranței rutiere (asigurate din alte capitole bugetare).

In cazul lucrărilor de drumuri scenariul inerțial presupune ca nu vor fî generate beneficii financiare.

Odata finalizate, investițiile aferente capitolului „Transporturi", nqx reprezenta bunuri publice ce trebuie sa corespunda obiectivelor strategice propuse.

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

A - Lucrări in continuare

Drum acces din strada Libertății (strada Speranței)

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 16609/04.10.2013, valoare 323.781,60 lei, inclusiv TVA.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.303/13.08.2013.

Descrierea proiectului

Investiția presupune realizarea unui drum de acces din strada Libertății către proprietățile aferente. Se va realiza un drum cu doua benzi de circulație cu latimea carosabilului de 7 m.

Necesitatea realizării acestui proiect a aparut datorita lipsei unui drum de acces care sa ajute la interconectarea străzilor existente cu strada Libertății.

Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF = 334.000 lei, inclusiv TVA

Valoare contract = 323.781,60 lei, inclusiv TVA

Valoare lucrări executate = 0

Valoare lucrări ramase de executat = 323.781,60 lei, inclusiv TVA

Credit bugetar 2016 = 340.000 lei, inclusiv TVA

Stadiul lucrării: lucrări nedemarate.

Pentru decontarea lucrărilor, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 340.000 lei, inclusiv TVA.

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 16768/07.10.2013, avand ca obiect „Delegare de gestiune a serviciului de construire, modernizare, reparare si întreținere a rețelei stradale lucrări de arta, par cari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban”.

In cadrul acestui contract vor fî realizate (proiectare si execuție) toate obiectivele de investiții fmantate din bugetul local aferent anului 2016.

Modernizare străzi zona Buna Vestire, străzile: Plevnei, Arcași, Vanatori, Alexandru cel Bun, Gh.Asachi, Brates, Soveja, Ialomitei, Prut, Petru Musat, Sudorului,

Ploilor, Șoimului, Arcușului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2, Spatari, Andrei Ioachimescu, Bistriței, Naiului, Novac, Predelus, Rarau, Semenicului, proiectare si execuție

In vederea realizării acestui obiectiv de investiții a fost elaborata documentația tehnica (faza DALI) si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr.342/11.09.2013. Prin HCL 398/30.10.2015 a fost aprobata actualizarea valorilor indicatorilor economici si modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.342/11.09.2013.

Descrierea proiectului

După realizarea rețelelor de canalizare si a racordurilor aferente vor fi executate lucrările privind construirea/refacerea sistemelor rutiere. Totodată, se vor ridica la cota capacele căminelor de canalizare existente, cat si rasuflatorile pentru gaze. Lucrările vizeaza si reparația trotuarelor existente, refacerea zonelor degradate si construirea unor trotuare noi din asfalt.

Informații financiare

Credit angajament 2016:

 • - A - Lucrări in continuare (execuție, parțial 2016): 3.000.000 lei, inclusiv TVA

 • - C - Alte cheltuieli de investita (proiectare DALI, PT+DE) - 60.000 lei, inclusiv TVA

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, care vor fi executate in anul 2016, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 3.000.000 lei, inclusiv TVA, Cap.A - Lucrări in continuare (execuție).

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele DALI, PT+DE, propunem alocarea sumei de 60.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe.Gr.Cantacuzino, proiectare PUZ, SF, PT+DE + execuție

Descrierea proiectului

Prin realizarea obiectivului de investiții se va asigura legătură intre Bulevardul Republicii si strada Gh.Gr.Cantacuzino. Traficul este afectat de necorelari funcționale, cu repercusiuni asupra accesibilității zonei. Având in vedere tendința actuala de dezvoltare a zonei (infiintarea unor unitati de industrie nepoluanta), pentru fluidizarea traficului, se impune realizarea unei legaturi carosabile intre cele doua tronsoane ale străzii Laboratorului, in prezent separate de terenul aflat in proprietatea British American Tobacco.

Lucrările propuse vizeaza:

 • - realizarea unei legaturi intre cele doua tronsoane ale străzii Laboratorului, prin intermediul unei străpungeri in prelungirea străzii Gh.Gr.Cantacuzino, caracterizate prin prevederea a doua benzi de circulație carosabila a cate 3,5 m fiecare, trotuare de 1,5 m si un sens giratoriu la intersecția străzii Laboratorului cu strada Poligonului;

 • - realizarea unei zone de protecție sanitara formata din vegetație medie si inalta la limitele de vest, nord si est a străpungerii.

Informații financiare

Credit angajament 2016:

 • - A - Lucrări in continuare (execuție): 600.000 lei, inclusiv TVA.

 • - C-Alte cheltuieli de investita (proiectare DALI, PT+DE) - 50.000 lei, inclusiv TVA.

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 600.000 lei, inclusiv TVA, Cap.A - Lucrări in continuare (execuție).

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele PUZ, SF, PT+DE, propunem alocarea sumei de 50.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investita.

B - Lucrări noi

Modernizare strada August Treboniu Laurian, proiectare si execuție

In vederea realizării acestui obiectiv de investiții a fost elaborata documentația tehnica, faza DALI, si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr.32/10.02.2014.

Descrierea proiectului

Strada August Treboniu Laurian este situata in partea de nord a municipiului Ploiești si asigura accesul riveranilor, prin strada Transilvaniei, către principalele artere ale municipiului.

O          Investiția propusa are ca obiectiv realizarea lucrărilor de modernizare a carosabilului

si a trotuarelor, astfel incat sa se asigure o circulație corespunzătoare pe strada August Treboniu Laurian.

Informații financiare

Valoare indicatori tehnico-economici, conform SF=324.900 lei, inclusiv TVA.

Credit angajament 2016:

 • - B - Lucrări noi (execuție): 330.000 lei, inclusiv TVA.

 • - C-Alte cheltuieli de investiții (proiectare DALI, PT+DE) - 10.000 lei, inclusiv TVA.

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 330.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi (execuție).

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele DALI+PT+DE, propunem alocarea sumei de 10.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

O

Modernizare strada Radu Stanian (tronson cuprins intre strada Ștefan cel Mare si strada Democrației), proiectare si execuție

In vederea realizării acestui obiectiv de investiții a fost elaborata documentația tehnica, faza DALI, si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr. 401/30.10.2015.

Descrierea proiectului

Strada Radu Stanian este amplasată în partea centrală a municipiului Ploiești și face parte din intravilanul acestuia. Strada Radu Stanian are partea carosabilă din piatră cubică, îmbrăcămintea asfaltică a trotuarelor se afla în stare avansată de degradare iar pe unele zone lipsește în totalitate.

Investiția propusa are ca obiectiv realizarea lucrărilor de modernizare carosabil si trotuare astfel incat sa se asigure o circulație corespunzătoare tuturor participantilor la trafic.

Informații financiare

Valoare indicatori tehnico-economici, conform SF=433.090 lei, inclusiv TVA. Credit angajament 2016:

 • - B - Lucrări noi (execuție): 435.000 lei, inclusiv TVA.

 • - C - Alte cheltuieli de investita (proiectare DALI, PT+DE) - 10.000 lei, inclusiv

TVA.

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 435.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi (execuție).

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele DALI, PT+DE, propunem alocarea sumei de 10.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Modernizare străzi in Municipiul Ploiești, străzile: Progresului, Soldat Erou Dumitru Bascovici, Suceava, Aleea Bahluiului, proiectare si execuție

In vederea realizării acestor obiective de investiții au fost elaborate documentațiile tehnice, faza DALI, si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, astfel: prin Q H.C.L.nr.400/30.10.2015 (strada Progresului), prin H.C.L.nr.399/30.10.2015 (strada Soldat Erou Dumitru Bascovici), prin H.C.L.nr.402/30,10,2015 (strada Suceava).

Descrierea proiectului

Strada Progresului este amplasata in zona centrala a municipiului Ploiești si asigura accesul riveranilor către strada Bobalna si centrul municipiului.

Strada Progresului este o alee pietonala, nu este canalizata, partea carosabila este din pamant si nu este incadrata de borduri.

Strada Erou Dumitru Bascovici este amplasata in raza administrativ-teritoriala a municipiului Ploiești si asigura accesul riveranilor către străzile Comatei si Pielari.

îmbrăcămintea asfaltica existenta, atat pe trotuare cat si pe carosabil, se afla intr-o stare de degradare avansata, fiind necesara execuția lucrărilor de intervenție.

Strada Erou Dumitru Bascovici nu este canalizata, este incadrata in categoria a IlI-a de importanta (clasa de trafic ușor), cu doua benzi de circulație.


Strada Suceava este amplasata in zona centrala a municipiului Ploiești si asigura riveranilor legătură către strada Rudului si centrul municipiului.

îmbrăcămintea asfaltica existenta se afla intr-o stare de degradare avansata, fiind necesara execuția lucrărilor de intervenție.

Pentru asigurarea unui standard de siguranța si confort este necesara execuția lucrărilor de modernizare a acestor străzi.

Informații financiare

Valoare indicatori tehnico-economici, conform SF=47.408,52 lei, inclusiv TVA (strada Progresului), 509.841,53 lei, inclusiv TVA (strada Soldat Erou Dumitru Bascovici), 163.516,51 lei, inclusiv TVA (strada Suceava).

Credit angajament 2016:

- B - Lucrări noi (execuție): 1.058.940 lei, inclusiv TVA.

-C- Alte cheltuieli de investiții (proiectare DALI, PT+DE)-45.000 lei, inclusiv TVA.

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 1.058.940 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi (execuție).

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele DALI+PT+DE, propunem alocarea sumei de 45.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investita.

Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile: Valea Alba, Vaslui, Verii, proiectare si execuție

In vederea realizării acestor obiective de investiții au fost elaborate documentațiile tehnice, faza DALI, si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr.304/31.08.2015 (strada Valea Alba), H.C.L.nr. 305/31.08.2015 (strada Vaslui), H.C.L.nr.306/31.08.2015 (strada Verii).

Descrierea proiectului

Strada Vaslui este amplasata in raza administrativa a Municipiului Ploiești si reprezintă o artera de legătură a riveranilor către străzile Malul Roșu, Ion Neculce si principalele artere ale Municipiului.

Având in vedere starea precara a străzii si a trotuarelor este necesara realizarea lucrărilor de intervenție, astfel: aducerea la parametri de funcționare si valorificarea capacitatilor existente prin modernizarea străzii, asigurarea unei circulații corespunzătoare prin modernizarea si asfaltarea străzii.

Strada Valea Alba se intersectează cu strada Malu Roșu, fiind o strada care se înfunda, este amplasată în partea vestică a municipiului Ploiești și face parte din rețeaua stradală a municipiului Ploiești. în momentul de față, strada este nemodemizată și reprezintă un factor poluant atât pentru localnici cât și pentru mediul înconjurător. Deoarece limitele de proprietate nu permit o lățime a străzii mai mare de 3 m, strada va fi amenajată ca alee pietonală.

Modernizarea străzii se va face după realizarea sistemului de canalizare.

Strada Verii asigura legătură riveranilor spre străzile Traian si Logofăt Tautu, fiind amplasata in zona de vest a municipiului Ploiești.

îmbrăcămintea asfaltica existenta, atat pe trotuare cat si pe carosabil, se afla intr-o stare de degradare avansata, fiind necesara execuția lucrărilor de intervenție. Strada Verii este încadrata in categoria a IlI-a de importanta (clasa de trafic ușor), cu doua benzi de circulație.

Informații financiare

Valoare indicatori tehnico-economici, conform SF=82.551,06 lei, inclusiv TVA (strada Valea Alba), 606.334,14 lei, inclusiv TVA (strada Vaslui), 465.395,24 lei, inclusiv TVA (strada Verii).

Credit angajament 2016:

- B -Lucrărinoi (execuție): 1.100.000 lei, inclusiv TVA.

-C-Alte cheltuieli de investita (proiectare DALI, PT+DE)-30.000 lei, inclusiv TVA.

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 1.100.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi (execuție).

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele DALI+PT+DE, propunem alocarea sumei de 30.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Modernizare străzi Cartier Albert, străzile: Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Șoseaua Buda, Prelungire Buda, proiectare si execuție

In vederea realizării acestui obiectiv de investiții a fost elaborata documentația tehnica (faza SF) si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr.127/26.03.2012.

Descrierea proiectului

După realizarea rețelelor de canalizare si a racordurilor de canalizare aferente, vor fi executate lucrările privind construirea/refacerea sistemelor rutiere. Totodată, se vor ridica la cota capacele căminelor de canalizare existente, cat si rasuflatorile pentru gaze. Lucrările vizeaza si reparația trotuarelor existente, refacerea zonelor degradate si construirea unor trotuare noi din asfalt.

Informații financiare

Credit angajament 2016:

 • - B - Lucrări noi (execuție): 1.423.160 lei, inclusiv TVA

 • - C - Alte cheltuieli de investiții (proiectare PT+DE) ~ 10.000 lei, inclusiv TVA

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 1.423.160 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi (execuție).

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele PT+DE, propunem alocarea sumei de 10.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

SEMAFORIZARE

O       INVESTIȚII: LUCRĂRI DE MODERNIZARE A URMĂTOARELOR INTERSECȚII

Se impune o atentie deosebita finalizării urgente a lucrărilor de modernizare a celor patru intersecții, deoarece sunt tranzitate de linia de tramvai, de un număr foarte mare de vehicule si nefiind semaforizate se creaza ambuteiaje.

I. INTERSECȚIA : Sos.Vestului - Str.E.Grigorescu

Este o intersecție in „T” cu circulație prioritara pe Sos.Vestului.

Lucrările ramase de executat in aceasta intersecție sunt următoarele:

Nr. Crt.

DENUMIRE

U.M.

CANTITATE

1

Montare, programare si punere in funcțiune automat semaforizare

buc

1

2

Demontat automat semaforizare

buc

1

3

Montat camere video supraveghere trafic rutier cu achiziție de camera

buc

1

4

Demontat lampa cu lumina verde intermitent

buc

1

5

Montat sisteme de stabilizare a tensiunii

buc

1

6

Montare consola pe stâlpi de beton

buc

1

7

Montare modul coordonare

buc

1

8

Montare modul comunicație cu Postul Central -Dispeceratul

buc

1

9

Instalare protecție prin legare la pamant

buc

1

10

Montare dulap (RACK) pentru ADC

buc

1

11

Implementare program in ADC

buc

1

12

Montat corp semafor auto, LED - in consolă (suspendat)

buc

2

13

Desființat fundație stâlpi

mc

2.6

14

Montat lampa cu lumina verde intermitent

buc

3

15

Montare detector inductiv in ADC

buc

4

16

Demontat stâlpi pentru semafoare

buc

5

17

Montat corp semafor auto, LED - in poziția standard

buc

5

18

Demontat corp semafor auto (din poziție standard)

buc

6

19

Demontat corp semafor pietonal

buc

11

20

Montat corp semafor pietonal, LED

buc

14

21

Montare bucla de detecție inductiva

buc

15

22

Desfacere si refacere borduri

ml

25

23

Execuție racorduri cabluri electrice

buc

376

24

Instalare cabluri Fy 6 pentru impamantare

ml

596

25

Instalare cabluri Myf 1,5 mmp pentru bucle inductive

ml

750

26

Instalare cablu de comanda JYSTY 4 x 2 x 0,8

ml

894

27

Montat cablu alimentare semafoare subteran CSYY 5x1,5

ml

987

Modernizare strada Lacauti, proiectare si execuție

Descrierea proiectului

Strada Lacauti este amplasata in zona de sud a municipiului si asigura accesul riveranilor, prin strada Bobalna, către arterele centrale. Strada este din balast, are rețele de apa, gaze si canalizare. Lucrările propuse vizeaza modernizarea străzii pentru asigurarea unor condiții decente de trafic.

Informații financiare

Credit angajament 2016:

 • - B - Lucrări noi (execuție): 300.000 lei, inclusiv TVA

 • - C - Alte cheltuieli de investiții (proiectare PT+DE) - 10.000 lei, inclusiv TVA

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 300.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi (execuție).

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele PT+DE, propunem alocarea sumei de 10.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investita.

PROIECTARE INFRASTRUCTURA FIBRA OPTICA

Pentru optimizarea costurilor lunare provenite din întreținerea funcționalității camerelor video existente, se impune implementarea unui sistem centralizat de management al traficului care să permită transmiterea imaginilor video către un dispecerat în vederea vizualizării si înregistrării acestora.

O

Suma estimată pentru realizarea documentațiilor necesare implementării acestui proiect este de 100.000,00 Iei fără TVA.

Modernizare strada Inului, proiectare si execuție

Descrierea proiectului

Strada Lacauti este amplasata in zona de est a municipiului si asigura accesul riveranilor, prin strada Mircea cel Batran, către arterele centrale. Strada este din balast, are rețele de apa, gaze si canalizare. Lucrările propuse vizeaza modernizarea străzii pentru asigurarea unor condiții decente de trafic.

Informații financiare

Credit angajament 2016:

 • - B - Lucrări noi (execuție): 300.000 lei, inclusiv TVA

O - C - Alte cheltuieli de investiții (proiectare PT+DE) - 10.000 lei, inclusiv TVA

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 300.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi (execuție).

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele PT+DE, propunem alocarea sumei de 10.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investita.

Modernizare străzi zona Eroilor (Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Cozia, Mieilor, Turda, Cosari, Faurari, Prundului, Crazna, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Jepilor, Daliei, Mareșal Averescu, Zaganului, Slt.Erou Constantinoiu Vasile, Tatra), proiectare si execuție

Descrierea proiectului

Zona Eroilor cuprinde străzile situate in partea sudica a municipiului Ploiești, intre strada Eroilor si strada Rudului. Străzile sunt asfaltate, betonate sau balastate, majoritatea sunt necanalizate sau canalizate parțial, prezentând degradări majore ale carosabilului si trotuarelor.

Proiectul propune modernizarea străzilor prin refacerea carosabilului, după extinderea rețelelor de canalizare menajera si pluviala si executarea racordurilor de canalizare aferente, ranforsarea străzilor betonate, refacerea trotuarelor degradate, amenajarea unor suprafețe cu pavele ecologice.

Informații financiare

Credit angajament 2016:

 • - B - Lucrări noi (execuție): 2.000.000 lei, inclusiv TVA

 • - C - Alte cheltuieli de investiții (SF, PT+DE) - 50.000 lei, inclusiv TVA

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 2.000.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi (execuție).

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele SF, PT+DE, propunem alocarea sumei de 50.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Modernizare strada lașului, proiectare si execuție

Descrierea proiectului

Strada lașului este amplasata in zona centrala a municipiului si asigura accesul riveranilor, prin strada Neagoe Basarab si strada Ștefan Greceanu, către arterele centrale. Strada este din piatra cubica, are rețele de apa, gaze si canalizare. Lucrările propuse vizeaza modernizarea străzii pentru asigurarea unor condiții decente de trafic.

Informații financiare

Credit angajament 2016:

- B - Lucrări noi (execuție): 500.000 lei, inclusiv TVA

O - C - Alte cheltuieli de investiții (SF, PT+DE) - 10.000 lei, inclusiv TVA

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 500.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi (execuție).

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele SF, PT+DE, propunem alocarea sumei de 10.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca, strada Aleea Scolii, Cartier Malu Roșu, proiectare si execuție

Descrierea proiectului

Terenul pe care urmeaza a se realiza un loc de odihna este adiacent celui aferent locului de joaca ce urmeaza a fi reabilitat, amplasamentele fiind situate in zona de vest a municipiului Ploiești, pe strada Aleea Scolii, in cartierul Malu Roșu. Ambele terenuri aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești si sunt administrate de către SC SGU SRL Ploiești.

Soluțiile tehnice privind realizarea proiectului, propuse de proiectant in studiul de fezabilitate, au avut in vedere asigurarea condițiilor de creștere a nivelului de socializare și a stării de sănătate a tuturor cetățenilor, realizarea unei zone de agrement si crearea unui spațiu de joaca dotat cu echipamente modeme si atractive.

Informații financiare

Credit angajament 2016:

- B - Lucrări noi (proiectare PT+DE si execuție): 180.000 lei, inclusiv TVA

Pentru decontarea serviciilor de proiectare, fazele PT+DE, a lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 180.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Drumuri si accese Cartier Ghighiu

Descrierea proiectului

Municipiul Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, Serviciul Reparații si Investiții O Drumuri, a derulat contractul de lucrări nr. 14889/27.08.2010, DRUMURI SI ACCESE CARTIER GHIGH1ULUI, executant SC CONI SRL.

Lucrările de execuție sunt realizate in proporție de 50% si nu sunt recepționate; au fost efectuate plăti in valoare de 608.879,94 lei si au ramas de executat si decontat lucrări in valoare de 632.438,18 lei. Prin acordul de voința al pârtilor, contractul si-a incheiat aplicabilitatea incepand cu data de 15.06.2013.

In conformitate cu prevederile H.G.R.nr. 273/1994, privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora, Art.31, a fost incheiat PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE (P.M.P.nr.3331/18.02.2014) a lucrărilor executate in cadrul contractului de lucrări nr.14889/27.08.2010.

Având in vedere necesitatea asigurării tramei stradale, pentru cetățenii care domiciliază in cartirul Ghighiu, se impune continuarea lucrărilor de asfaltare a carosabilului, aleilor, trotuarelor.


Informații financiare


Credit angajament 2016:

- B - Lucrări nor. 500.000 lei, inclusiv TVA

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 500.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Creare pasaj de trecere intre strada Depoului si strada Mimiului, proiectare si execuție

Descrierea proiectului

Pasajul rutier existent este amplasat la capătul stației de cale ferată Ploiești Sud și face legătura dintre străzile Depoului și Mimiului (Mărfurilor), amplasate de o parte și de alta a căii ferate București - Ploiești - Buzău.

In urma expertizei tehnice, efectuate in anul 2009, s-a decis inchiderea circulației rutiere pe acest pasaj, fiind încadrat in clasa V a stării tehnice.

Având in vedere ca degradările constatate s-au accentuat din cauza lipsei masurilor de remediere si ca starea tehnica actuala a pasajului nu mai corespunde cerințelor necesare pentru exploatarea in condiții de siguranța, s-a procedat la reexpertizarea pasajului.

In urma expertizei elaborata de expert tehnic atestat M.L.P.A.T. s-a stabilit ca pasajul superior nu asigura condițiile minime de siguranța si necesita înlocuirea.

înlocuirea structurii pasajului existent cu o structura noua presupune:

 • -  demolarea pasajului existent;

 • -  lucrări de execuție a unui nou pasaj si a rampelor de acces;

O         _ deviere /protecție instalații, conducte si cabluri;

 • -   protecția si relocarea cablurilor telefonice si fibra optica;

 • -  lucrări de deviere a rețelelor de apa si canalizare existente pe strada Mimiului;

 • -  lucrări de protejare si eventuala relocare a conductelor de gaze naturale si a conductelor subterane de petrol.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.75/27.02.2014 s-a aprobat documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiție „Creare pasaj de trecere între strada Depoului și strada Mimiului ”,

In vederea atribuirii contractului pentru obiectivul de investiții “Crearepasaj de trecere intre strada Depoului si strada Mimiului (proiectare^execuție) ”, in perioada 2014-2015, au fost organizate doua proceduri de achiziție publică, ambele fiind anulate ca urmare a faptului ca nu a fost depusa nici-o oferta.

Informații financiare

O   Credit angaj ament 2016:

- B - Lucrări noi (parțial 2016): 100.000 lei, inclusiv TVA

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, care se vor executa in anul 2016, a serviciilor de proiectare, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 100.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

C - Alte cheltuieli de investiții

Prin executarea lucrărilor proiectate vor apare influente favorabile asupra factorilor de mediu si din punct de vedere economic si social, va scadea gradul de poluare a aerului, se va reduce volumul de praf, va scadea simțitor emisia diverselor noxe de eșapament si uzura mașinilor.

Totodată, se va realiza o mai rapida deplasare inspre si dinspre locurile de munca, va fi redus consumul de carburanți, vor creste siguranța si confortul participând lor la trafic.

Având in vedere intenția municipalității privind creșterea condițiilor de siguranța si confort a cetățenilor, in vederea realizării unor obiective de investiții noi, este necesara elaborarea documentațiilor tehnice.

In acest sens, propunem introducerea următoarelor poziții bugetare noi, astfel:

Achiziție autobuze           - 10.400.000 lei, inclusiv TVA

SF, PT+DE - Reconfigurare zona statuie Mihai Viteazul- parc dendrologic

- 10.000 lei, inclusiv TVA

DIRECȚIA COMUNICARE RELAȚII PUBLICE            /

DIRECTOR EXECUTIV-ALINA MIHAELA ISTRATESCU____

COMPARTIMENT PROTECȚIE CIVILA-GABRIEL NEACSU__6


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

DIRECTOR EXECUTIV-MADALINA CRĂCIUN_______

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT-MARIANA STOCHITA

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URB.

DIRECTOR ADJUNCT-COCA PATRASCU

SEF SERVICIU- DANIEL DUMITRU____

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE|PLOIEST1 DIRECTOR- IONESCU VASILE

UIP- SIMONA FILIPOIU                \\ I