Hotărârea nr. 152/2016

Hotãrârea nr. 152 privind constituirea Municipiului Ploiești ca parte civilă într-un dosar penal

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 152 privind constituirea Municipiului Ploiești ca parte civilă într-un dosar penal

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții de primar, domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune constituirea Municipiului Ploiești ca parte civilă într-un dosar penal;

Având în vedere adresa Ministerului Public - Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești, înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 9254/09.05.2016;

în baza art. 20, alin. 1 din Codul de procedură penală;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 516/2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Constituirea Municipiului Ploiești ca parte civilă în dosarul nr. 97/P/2012 al Ministerului Public - Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești, pentru suma de 32.577.437,07 lei.

Art. 2 Se împuternicește Viceprimarul cu atribuții de primar să îndeplinească toate formalitățile pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 10 mai 2016

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind constituirea Municipiului Ploiești ca parte civilă într-un dosar penal

Potrivit prevederilor art. 36, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, „Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale”.

Prin adresa nr. 9254/09.05.2016, Ministerul Public - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești a solicitat Municipiului Ploiești să comunice dacă se va constitui ca parte civilă în dosarul nr. 97/P/2012, cu suma totală de 32.577.437,07 lei, calculată de specialistul din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Specialiști, într-un raport de constatare.

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune constituirea Municipiului Ploiești ca parte civilă în dosarul nr. 97/P/2012.

Față de cele expuse, supunem atenției consiliului local proiectul de hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,

CRISTIAN MIHAI GAN

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC -

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind constituirea Municipiului Ploiești ca parte civila într-un dosar penal

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 264/24.08.2009, modificată, s-a aprobat asocierea Municipiului Ploiești cu S.C. F.C. Petrolul S.A., în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, servicii și proiecte de interes public local, având ca obiectiv principal funcționarea echipei de fotbal F.C. Petrolul. în urma acestei hotărâri, s-a încheiat Contractul de asociere nr. 017883/03.09.2009.

Potrivit prevederilor art. 36, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, ”Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale”.

Prin adresa nr. 9254/09.05.2016, Ministerul Public - Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești ne aduce la cunoștință faptul că la nivelul unității se efectuează urmărire penală, printre altele, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu având drept consecință obținerea pentru altul a unui folos necuvenit, prevăzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297, alin. 1 C.p. cu referire la art. 309 C.p., cu aplicarea art. 5, alin. 1 C.p., comisă în perioada 2009-2012, prin încheierea, cu încălcarea dispozițiilor legale, a contractului de asociere nr. 017883/03.09.2009 între Municipiul Ploiești și S.C. F.C. Petrolul S.A. Ploiești, ceea ce a avut ca rezultat prejudicierea bugetului local cu suma totală de 32.577.437,07 lei, reprezentând:

-  17.842.137,70 lei - plăți efectuate exclusiv în baza contractului, cu

încălcarea dispozițiilor legale privind finanțele publice;


12.955.859,28 lei - chirie datorată de S.C. F.C. Petrolul Stadionul Ilie Oană pus la dispoziție în baza contractului ^f^uHncal^a prevederilor legale privind administrația publică leală;

121.234,19 lei - contravaloare utilități datorate de societat^^\ac)lițaț bugetul local;

1.658.205,90 - debite stabilite prin acte de control ale Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Prahova ca fiind datorate de societate și

care, în evidența contabilă a unității administrativ teritoriale apar ca achitate prin transferarea sumei respective între conturi ale bugetului local și nu prin

plăți efectuate de societate.

în consecință, s-a solicitat Municipiului Ploiești să comunice dacă se va constitui ca parte civilă în dosarul nr. 97/P/2012, cu suma mai sus menționată, calculată de specialistul din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Specialiști, într-un raport de constatare.

Potrivit art. 20, alin 1 din Codul de procedură penală, „Constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătorești. Organele judiciare au obligația de a aduce la cunoștința persoanei vătămate acest drept”.

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune constituirea Municipiului Ploiești ca parte civilă în dosarul nr. 97/P/2012.

Caracterul de urgență al acestui proiect de hotărâre este dat de solicitarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție -Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești, înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 9254/09.05.2016.

Față de aspectele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV, GEORGIANA POPA

Către,

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Vă facem cunoscut că la unitatea noastră de parchet se efectuează urmărire penală, printre altele, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu având drept consecință obținerea pentru altul a unui folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap, Ia art. 297 altn4 Cp. cu referire ia art 309 Cp. cu aplic, art,5 alin.l Cp., comisă în perioada 2009-2012, prin încheierea, cu încălcarea dispozițiilor legale, a contractului de asociere nr. 017883/03.09.2009 între Municipiul Ploiești și S’.C FC PETROLUL SA Ploiești, ceea ce a avut ca rezultat prejudicierea bugetului local cu suma totală de 32.577.437,07 Iei, reprezentând:

-17.842,137,70 Iei - plăți efectuate exclusiv- în baza contractului cu încălcarea dispozițiilor legale privind finanțele publice, •

-12.955,859,28 lei - chirie datorată de S.C. FC PETROLUL S.A. pentru Stadionul Ilie Oană pus la dispoziție în baza contractului - cu încălcarea prevederilor legale privind administrația publică locală,

421.234,19 tei * contravaloare utilități datorate de societate .și achitate din bugetul local,

-1.658,205,90 lei - debite stabilite prin acte de control ale Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Prahova ca fiind datorate de societate și care, în evidența contabilă a unității administrativ teritoriale apar ca achitate prin transferarea sumei respective între conturi ale bugetului local și nu prin plăți efectuate de societate.

Față de aceste aspecte, vă solicităm să ne comunicați dacă vă constituiți parte civila în cauză cu suma menționată, calculată de specialistul din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Specialiști, într-un raport de constatare.