Hotărârea nr. 151/2016

Hotãrârea nr. 151 privind modificarea Hotărârii nr.147/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind asocierea dintre municipiul Ploieşti şi judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public privind balastarea terenului situat pe strada Găgeni – în imediata proximitate a Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 151

privind modificarea Hotărârii nr.147/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind asocierea dintre municipiul Ploiești și județul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public privind balastarea terenului situat pe strada Găgeni - în imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgență Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar cu atribuții de Primar Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu privind modificarea Hotărârii nr.147/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind asocierea dintre municipiul Ploiești si județul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public privind balastarea terenului situat pe strada Găgeni - în imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgență Ploiești}

Luând în considerare faptul că imobilul ce face obiectul Hotărârii nr.147/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 94/31.03.2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.293/13.08.2013 și este înscris în Cartea Funciară nr. 136182 UAT Ploiești având numărul cadastral 136182 ;

în baza art.4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.52/08.04.2016 privind asocierea județului Prahova cu municipiul Ploiești în vederea realizării obiectivului de interes public „Balastare și asfaltare teren situat pe strada Găgeni - în imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgență Ploiești”;

în conformitate cu Raportul din data de 27.04.2016 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

Văzând Hotărârea nr.147/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind asocierea dintre municipiul Ploiești și județul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public privind balastarea terenului situat pe strada Găgeni - în imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgență Ploiești și Hotărârea nr.57/26.04.2016 a Consiliului Județean Prahova pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârilor Consiliului județean Prahova nr.47/2016 și nr. 52/2016 privind asocierea Județului Prahova cu localități din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2016 în vederea realizării unor obiective de interes public',

în temeiul art.36, alin.(2) lit.c) si alin.(7), lit.a) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea art.l al Hotărârii nr. 147/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind asocierea dintre municipiul Ploiești și județul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public privind balastarea terenului situat pe strada Găgeni - în imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgență Ploiești, in sensul schimbării denumirii obiectivului „balastarea terenului situat pe strada Găgeni - în imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgență Ploiești” in „Amenajare parcare provizorie - balastare pe terenul situat in strada Găgeni - in imediata apropiere a Spitalului Județean de Urgenta Ploiești”.

Art.2. Restul prevederilor Hotărârii nr. 147/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind asocierea dintre municipiul Ploiești și județul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public privind balastarea terenului situat pe strada Găgeni - în imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgență Ploiești rămân neschimbate.

Art.3. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Tehnic Investiții, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Consiliul Județean Prahova vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 aprilie 2016


Contrasemnează Secretar,MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția Gestiune Patrimoniu


CONSILIER CU ATRIBUȚII DE VICEPRIMAR RAZVAN ION URSU

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 147/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind asocierea dintre municipiul Ploiești si județul Prahova in vederea realizării obiectivului de interes public privind balastarea terenului situat pe strada Gageni - in imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgenta Ploiești

Terenul ce a făcut obiectul Hotărârii nr. 147/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectiv asocierii, aparține domeniului privat al municipiului Ploiești potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.94/31.03.2010, fiind situat in Ploiești, str. Gageni, FN. Potrivit acestei hotarari a fost inclus in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”, cu o suprafața de 12150 mp.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.293/13.08.2013 a fost actualizata suprafața imobilului situat in Ploiești, strada Gageni, FN, intrucat au rezultat diferente cu ocazia măsurătorilor de specialitate efectuate in vederea inscrierii in Cartea Funciara, de la 12150 mp la 13828,09 mp.

Ulterior, imobilul a fost inscris in cartea funciara nr. 136182 UAT Ploiești avand nr. cadastral 136182.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 183/28.05.2014 a fost aprobata documentația tehnico-economica in vederea derulării proiectului „Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete zona spital județean) in municipiul Ploiești”.

Prin Hotararea Consiliului Județean Prahova nr.52/08.04.2016 a fost aprobata asocierea cu municipiul Ploiești in vederea realizării obiectivului de interes public „Balastare si asfaltare teren situat pe strada Gageni - in imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgenta Ploiești”.

Necesitatea creării unei parcari in vecintatea Spitalului Județean este data de urgenta identificării unei soluții pentru fluidizarea traficului in incinta acestuia.

Situația a fost prezentata si analizată de către Comisia nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre, cu următoarele mențiuni „Aviz favorabil pentru balastare cu condiția prezentării de către proiectant a unui document din care sa i rezulte ca aceasta asociere nu afecteaza proiectul municipiului Ploiești pe fonduri europene”.

In ședința din data de 26.04.2016 Consiliul Local al 7 municipiului Ploiești a aprobat hotararea menționata.                             LE.

Având in vedere ca prin Hotararea nr.57/26.04.2016 a Consiliului Județean Prahova s-a aprobat modificarea Hotărârii nr.52/2016, in sensul schimbării denumirii obiectivului „Balastare si asfaltare teren situat pe strada Gageni - in imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgenta Ploiești” in „Amenajare parcare provizorie pe terenul situat in strada Gageni - in imediata apropiere a Spitalului Județean de Urgenta Ploiești”, se constata necesitatea modificării corespunzătoare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 147/26.04.2016.

Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Executiv, Florin P&tfache


Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tăbî


/

ȘefS Gabriela Mîndruțiu

AVIZAT,Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții

Publice, Contracte,

Director Executiv,

.........<1

Direcția Relații Internaționale

Director /Executiv,

Direcția Economica

Director Executiv, Nicoleta Crăciunoiu


2 8 APR 2016întocmit Epure Silviu

4^

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


•’A\ j

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr.l 47/2^47201:6^ Consiliului Local al municipiului Ploiești privind asocierea dirUre'mttmcipiul Ploiești si județul Prahova in vederea realizării obiectivului de interes public privind balastarea terenului situat pe strada Gageni — in imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgenta Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Municipiul Ploiești deține in proprietate tarlaua T65, conform Ordinului Nr. 17/17.02.1993 si a Hotărârii Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor nr.3715/23.12.2004.

Porțiuni din aceasta tarla au fost intabulate in diverse scopuri cum ar fi extinderea pepinierei, crearea cartierului Triumf, a unui spital regional de urgenta si a unui terminal intermodal.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.94/31.03.2010, terenul ce fac obiectul prezentului proiect de hotarare, situat in Ploiești, str. Gageni, FN, a fost inclus in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”, fiind identificat potrivit planului anexat la hotararea menționata, avand o suprafața de 12150 mp.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.293/13.08.2013 a fost actualizata suprafața imobilului situat in Ploiești, strada Gageni, FN, de la 12150 mp la 13828,09 mp.

Imobilul este inscris in cartea funciara nr.136182 avand nr. cadastral 136182.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.183/28.05.2014 a fost aprobata documentația tehnico-economica in vederea derulării proiectului „Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete zona spital județean) in municipiul Ploiești”.

Prin Hotararea Consiliului Județean Prahova nr.52/08.04.2016 a fost aprobata asocierea cu municipiul Ploiești in vederea realizării obiectivului de investiții „Balastare si asfaltare teren situat pe strada Gageni - in imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgenta Ploiești”.

In acest sens municipiul Ploiești pune la dispoziție terenul, proprietate privata a localității in suprafața de 13828,09 mp.

Cu toate acestea, avand in vedere documentația tehnico-economica menționata mai sus si lămuririle oferite de proiectant, a reieșit ca soluția tehnica optima este doar aceea de balastare a acestui teren.

## /        ' A

In ședința din data de 26.04.2016 a Consiliului Local (hlg'muhicipiiilui; ș Ploiești a fost aprobata hotararea privind asocierea dintre municipiul Ploiești si§d județul Prahova in vederea realizării obiectivului de interes public privind. balastarea terenului situat pe strada Gageni - in imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgenta Ploiești.

Având in vedere ca prin Hotararea nr.57/26.04.2016 a Consiliului Județean Prahova s-a aprobat modificarea art.l al Hotărârii nr.52/2016 a Consiliului Județean Prahova, in sensul schimbării denumirii obiectivului


„Balastare si asfaltare teren situat pe strada Gageni - in imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgenta Ploiești” in „Amenajare parcare provizorie pe terenul situat in strada Gageni - in imediata apropiere a Spitalului Județean de Urgenta Ploiești”, se constata necesitatea modificării corespunzătoare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.147/26.04.2016.

Față de cele prezentate mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr.147/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind asocierea dintre municipiul Ploiești si județul Prahova in vederea realizării obiectivului de interes public privind balastarea terenului situat pe strada Gageni - in imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgenta Ploiești, in sensul schimbării denumirii obiectivului „balastarea terenului situat pe strada Găgeni - în imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgență Ploiești” in „Amenajare parcare provizorie -balastare pe terenul situat in strada Gageni - in imediata apropiere a Spitalului Județean de Urgenta Ploiești”.

Viceprimar cu atribuții de Primar,

Cristian MihaijGanea

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție Proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr.147/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind asocierea dintre municipiul Ploiești și județul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public privind balastarea terenului situat pe strada Găgeni — în imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgență Ploiești

si a emis:                                            z :

A             Q JC

1/

PREȘEDINTE,

Marcian Cosma

//


Data:    f -/O^7 <■