Hotărârea nr. 150/2016

Hotãrârea nr. 150 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016 si a estimărilor pentru anii 2017-2019

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nn 150

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului

Ploiești pe anul 2016 si a estimărilor pentru anii 2017-2019


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2016;

Având în vedere prevederile:

 • - Deciziei nr.2500/29.03.2016 a Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești privind alocarea de sume defalcate din taxă pe valoare adaugată pentru finanțarea învățământului particular și confesional acreditat pentru anul 2016 și estimări pentru anii 2017, 2018 și 2019;

 • - art.5 si art.6 din Legea nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/ preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional;

 • -  adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.25180/11.03.2016 și adresa Consiliului Județean Prahova nr.224/30.03.2016 privind finanțarea din transferuri de la bugetul de stat a acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, potrivit prevederilor O.G.nr.20/1994 privind măsuri de reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Contractul de finanțare dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.26638/14.03.2016 și Municipiul Ploiești nr.7534/11.04.2016 pentru Programul de construcții de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați din casele naționalizate derulat conform O.U.G. nr.74/2007.

 • - art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

 • - Hotărârea Consiliului Local nr. 516/15.12.2015, privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă execuția și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016, conform Anexei nr.l și rectificarea estimărilor bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pentru anii 2017-2019, conform Anexei nr.lA, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2016, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții, conform Anexei nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă alocarea de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetul local unității de invățământ preuniversitar particular Grădiniță „Ducky - Duck” din municipiul Ploiești următoarele sume: suma de 120,61 mii lei pentru anul 2016, suma de 150,89 mii lei pentru anul 2017, suma de 154,66 mii lei pentru anul 2018, suma de 158,71 mii lei pentru anul 2019, sume ce vor finanța cheltuieli cu salarii și contribuții aferente acestora și bunuri și servicii. Aceasta va răspunde de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata, conform prevederilor legale în vigoare, au obligația de a face publice informații cu privire la sumele primite și lunar va prezenta o situație justificativă privind modul de utilizare al sumelor primite.

Art. 5 Aprobă alocarea de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetul local unității de invățământ preuniversitar particular Liceul UCECOM „Spiru Haret” din municipiul Ploiești următoarele sume: suma de 719,96 mii lei pentru anul 2016, suma de 901,47 mii lei pentru anul 2017, suma de 924,07 mii lei pentru anul 2018, suma de 948,19 mii lei pentru anul 2019, sume ce vor finanța cheltuieli cu salarii și contribuții aferente acestora și bunuri și servicii. Aceasta va răspunde de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata, conform prevederilor legale în vigoare, au obligația de a face publice informații cu privire la sumele primite și lunar va prezenta o situație justificativă privind modul de utilizare al sumelor primite.

Art. 6 Aprobă alocarea de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetul local unității de invățământ preuniversitar particular Grădiniță „Ariei” din municipiul Ploiești următoarele sume: suma de 84,43 mii lei pentru anul 2016, suma de 105,64 mii lei pentru anul 2017, suma de 108,27 mii lei pentru anul 2018, suma de 111,10 mii lei pentru anul 2019, sume ce vor finanța cheltuieli cu salarii și contribuții aferente acestora și bunuri și servicii. Aceasta va răspunde de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata, conform prevederilor legale în vigoare, au obligația de a face publice informații cu privire la sumele primite și lunar va prezenta o situație justificativă privind modul de utilizare al sumelor primite.

Art.7 Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli al Centrului Creșe Ploiești, având ca sursă de finanțare bugetul local, conform Anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli al Liceul Tehnologic „1 Mai” Ploiești, având ca sursă de finanțare bugetul local, conform Anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10 Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 aprilie 2016

Președinte de ședință Gheorghe Simion-SJrbiContrasem™

Simon|


;ă Secretar. Ubu


JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016 si estimări pentru anii 2017-2019

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr.56/25.02.2016 si Hotărârii Consiliului Local nr.91/29.03.2016.

Prezenta rectificare este impusa de prevederile:

 • - Deciziei nr.2500/29.03.2016 a Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor publice Ploiești privind alocarea de sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finanțarea particular si confesional acreditat pentru anul 2016 si estimări pentru anii 2017, 2018 si 2019;

 • - art.5 si art.6 din Legea nr.136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/ preșcolar si stabilirea finanțării de baza de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar, pentru toti preșcolarii si elevii din invatamantul general obligatoriu particular si confesional acreditat, precum si pentru cei din invatamantul profesional si liceal acreditat, particular si confesional;

 • - adresa Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr.25180/11.03.2016 si adresa Consiliului Județean Prahova nr.224/30.03.2016 privind finanțarea din transferuri de la bugetul de stat a acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuința multietajate, Încadrate prin raport de expertiza tehnica clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, potrivit prevederilor O.G.nr.20/1994 privind masuri de reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Contractul de finanțare dintre Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr.2663 8/14.03.2016 si Municipiul Ploiești nr.7534/11.04.2016 pentru Programul de construcții de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați din casele naționalizate derulat conform O.U.G. nr.74/2007;

- art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Veniturile bugetului local în sumă de 502.194,38 mii lei se majorează cu suma de 1.987,50 mii lei.

Cheltuielile bugetului local în suma de 503.244,38 mii lei se'5majorează cu suma de 1.987,50 mii lei, în structura efectuându-se modificări/^-^tât^deMiat în Anexele nr.l, IA, 2, 4 și a Raportului de specialitate al Direcțtei^pânpnaioe,

Fata de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proifectului^^^iol^g alaturat.               “ ................. “ ...... “     >   '


VICEPRIMAR

CU ATRIBUȚII DE PRIMAR, Cristian Mihai GANEA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICARAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016 si estimări pentru anii 2017-2019

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr.56/25.02.2016 si Hotărârii Consiliului Local nr.91/29.03.2016.

Prezenta rectificare este impusa de prevederile:

 • - Deciziei nr.2500/29.03.2016 a Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor publice Ploiești privind alocarea de sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finanțarea invatamantului particular si confesional acreditat pentru anul 2016 si estimări pentru anii 2017, 2018 si 2019;

 • - art.5 si art.6 din Legea nr.136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/ preșcolar si stabilirea finanțării de baza de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar, pentru toti preșcolarii si elevii din invatamantul general obligatoriu particular si confesional acreditat, precum si pentru cei din invatamantul profesional si liceal acreditat, particular si confesional;

 • - adresa Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr.25180/11.03.2016 si adresa Consiliului Județean Prahova nr.224/30.03.2016 privind finanțarea din transferuri de la bugetul de stat a acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuința multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, potrivit prevederilor O.G.nr.20/1994 privind masuri de reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Contractul de finanțare dintre Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr.26638/14.03.2016 si Municipiul Ploiești nr.7534/11.04.2016 pentru Programul de construcții de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați din casele naționalizate derulat conform O.U.G. nr.74/2007;

- art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Veniturile bugetului local în sumă de 502.194,38 mii lei se majorează cu suma de 1.987,50 mii lei, astfel:


- majorarea cu suma de 300,00 mii lei la alte venituri (36.02. adresei Ministerului Dezvoltării Regionale si Administr nr.25180/11.03.2016 si adresei Consiliului Județean Prahova nr.2fâ<^0^^^ privind finanțarea din transferuri de la bugetul de stat a acti!^i^o'i^tpyj| reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuința^ incadrate prin raport de expertiza tehnica clasa I de risc seismic si c pericol public, potrivit prevederilor O.G.nr.20/1994 privind masuri de reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

-majorarea cu suma de 1.687,50 mii lei la subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe (42.02.54), conform Contractul de finanțare dintre Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr.26638/14.03.2016 si Municipiul Ploiești nr.7534/11.04.2016 pentru Programul de construcții de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați din casele naționalizate derulat conform O.U.G. nr.74/2007.

Cheltuielile bugetului local în suma de 503.244,38 mii lei se majorează cu suma de 1.987,50 mii lei, în structura efectuându-se următoarele modificări:

 • 1. Capitoliil „Autorități publice si acțiuni externe” - prevederea in suma de 20.629,96 mii lei se diminuează cu suma de 85,00 mii lei la bunuri si servicii, suma necesara in vederea suplimentarii bugetului de cheltuieli al Liceului Tehnologic „1 Mai” Ploiești, conform bugetului rectificat al acestuia si Anexei nr.5.

 • 2. Capitolul ”AIte servicii publice generale” - prevederea in suma de 34.596,00 mii lei se diminuează cu suma de 46,16 mii lei la fondul de rezerva in vederea plătii către Direcției de Sanatate Publica Prahova a fondului de varsaminte pentru persoanele cu handicap, conform solicitării Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, (anexata).

3. Capitolul “Invătamant” - prevederea în sumă 132.835,60 mii lei se majoreaza cu suma de 178,62 mii lei, în structura efectuându-se următoarele modificări:

- majorarea cu suma de 93,62 mii lei la asistenta sociala, suma care va finanța cheltuielile cu tichetele sociale pentru grădinițe, plățile urmând a se efectua prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare.

Conform Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești nr. 1903/12.02.2016 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea drepturilor stabilite de Legea nr.248/2015 privind stimularea participării in invatamantul preșcolar a copiilor provenit! din familii defavorizate si Hotărârii Consiliului Local nr.56/25.02.2016 si datorita faptului ca natura cheltuielii se incadra la titlul “asistenta sociala”, plata urmând a se efectuata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, inițial s-a majorat bugetul acesteia la capitolul 68.02 “Asigurări si asistenta sociala”. Suma mai sus menționata va fi prevăzută in bugetul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare la capitolul 65.02”Invatamant”- alte cheltuieli in domeniul invatamantului, con rectificat al acesteia.

 • - diminuarea cu suma 837,00 mii lei la cheltuieli de personal

 • - diminuarea cu suma de 3,00 mii lei la bunuri si servicii;

 • - majorarea cu suma de 925,00 mii lei la finanțarea


particular sau confesional acreditat, conform Eegiinrrl36720 T6“privind'_aprobarea“ normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/ preșcolar si stabilirea finanțării de baza de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar, pentru toti preșcolarii si elevii din invatamantul general obligatoriu particular si confesional acreditat, precum si pentru cei din invatamantul profesional si liceal acreditat, particular si confesional, art.5 alin.(2)  ” Sumele ce se virează de unitatea administrativ-

teritorială în conturile unităților de învățământ cu personalitate juridică, comunicate ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale de către acestea, se reflectă în bugetul local cu ajutorul indicatorului "Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat", cod 55.01.63 ”,

In baza prevederilor art.5 alin. (1) „Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale stabilesc sumele destinate finanțării de bază pe unități de învățământ cu personalitate juridică, pe baza numărului de elev i/preș cotari și a costurilor standard și le supun aprobării autorităților deliberative", au fost stabilite sumele ce vor fi alocate unităților invatamentului preuniversitar particular, astfel:

 • -  unității de invățământ preuniversitar particular Grădiniță „Ducky - Duck” din municipiul Ploiești următoarele sume: suma de 120,61 mii lei pentru anul 2016, suma de 150,89 mii lei pentru anul 2017, suma de 154,66 mii lei pentru anul 2018, suma de 158,71 mii lei pentru anul 2019;

 • -  unității de invățământ preuniversitar particular Liceul UCECOM „Spiru Haret” din municipiul Ploiești următoarele sume: suma de 719,96 mii lei pentru anul 2016, suma de 901,47 mii lei pentru anul 2017, suma de 924,07 mii lei pentru anul 2018, suma de 948,19 mii lei pentru anul 2019;

 • -  unității de invățământ preuniversitar particular Grădiniță „Ariei” din municipiul Ploiești următoarele sume: suma de 84,43 mii lei pentru anul 2016, suma de 105,64 mii lei pentru anul 2017, suma de 108,27 mii lei pentru anul 2018, suma de 111,10 mii lei pentru anul 2019.

Aceste unitati de invatamant vor răspunde de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata, conform prevederilor legale în vigoare, avand obligația de a face publice informații cu privire la sumele primite și lunar vor prezenta o situație justificativă privind modul de utilizare a sumelor primite.

 • 4. Capitolul „Sanatatc” - prevederea in suma de 10.872,42 mii lei se diminuează cu suma de 500,00 mii lei la transferuri către Spitalul Municipal Ploiești, conform bugetului rectificat al acestuia.

 • 5. Capitolul „Cultura, recreere si religie” - prevederea in suma de 50.857,00 mii lei se majoreaza cu suma de 25,00 mii lei la active nefinanciare, conform Notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții si Anexei nr.2.

6. Capitolul “Asigurări și asistență socială” - prevederea nn^umaffie\ \ 47.663,69 mii lei se diminuează cu suma de 72,46 mii lei astfel:                      /

- majorarea cu suma de 46,16 mii lei la bunuri si servicii primari^^umâ' J necesara plătii către Direcției de Sanatate Publica Prahova a for^mi^dg^^ varsaminte pentru persoanele cu handicap, conform solicitării Administfătici^ S^iciil^SociălFComunităre“Ploiestif                               —

 • - diminuarea cu suma de 6,80 mii lei la bunuri si servicii crese si majorarea cu aceeași suma la active nefinanciare crese, conform bugetului rectificat, Anexei nr.4 si a Notei de fundamentare al Centrului Crese;

 • - diminuarea cu suma de 93,62 mii lei la asistenta sociala, suma care va finanța cheltuielile cu tichetele sociale pentru grădinițe, plățile urmând a se efectua prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, capitolul 65.02 ”Invatamant”- alte cheltuieli in domeniul invatamantului, conform bugetului rectificat al acesteia.

- diminuarea cu suma de 25,00 mii lei la active nefinanciare, conform Notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții si Anexei nr.2.

 • 7. Capitolul “ Locuințe, servicii si dezvoltare publica” - prevederea în sumă de 31.356,00 mii lei se majoreaza cu suma de 1.837,50 mii lei, astfel:

 • - diminuarea cu suma de 150,00 mii lei la prestări servicii SGU Ploiești, suma alocata inițial pentru întreținere, paza si monitorizarea fostei rampe de deșeuri Teleajen;

 • - majorarea cu suma de 1.987,50 mii lei la active nefinanciare, conform Notei de fundamentare intocmite de Direcția Tehnic- Investiții si Anexei nr.2.

 • 8. Capitolul “protecția mediului” — prevederea in suma de 15.018,59 mii lei se majoreaza cu suma de 150,00 mii lei la alte servicii in domeniul protecției mediului, conform adresei nr.2426/14.04.2016 a Regiei Autonome de Servicii Publice.

 • 9. Capitolul “Transporturi” - prevederea in suma de 130.827,12 mii lei se majoreaza cu suma de 500,00 mii la reparații străzi, conform Notei de fundamentare a Direcției Tehnic-Investitii.

Referitor la veniturile si cheltuielile bugetului local pentru anii 2017-2019, acestea se vor majora prin alocarea de sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea invatamantului particular si confesional acreditat, conform Deciziei nr.2500/29.03.2016 a Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor publice Ploiești, astfel:

 • -  majorarea prevederilor pentru anul 2017 cu suma de 1.15 8,00 mii

 • -  majorarea prevederilor pentru anul 2018 cu suma de 1.187,00 mii

 • -  majorarea prevederilor pentru anul 2019 cu suma de 1.218,00 mii

Conform Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, art.49 alin.(12) care prevede ca „m lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat si cel târziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea ordonatorii principali de credite au obligația de a prezintă execuția bugetelor pe cele doua secțiuni,...” Execuția bugetului local

31.03.2016, se prezintă astfel:

Veniturile încasate sunt in suma de 145.005,84 mii leiyr>^rbc^W^\’O realizare fiind de 82,60% in raport cu prevederea trimestrului                )


raport cu prevederile anuale. Realizările trimestrului I se prezintă at

“= veniturrcurente - suma de l41:572,70 mn lei, procent raport cu prevederile trimestrului 1, 100,67%;

 • -  venituri din capital - suma de -34,14 mii lei;

 • -  subvenții - suma de 959,18 mii lei, procent de realizare in raport cu prevederile trimestrului 1, 17,19%;

 • -  sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari - suma de 2.508,10 mii lei, procent de realizare in raport prevederile trimestrului 1,8,55%.

  cu


Pe secțiuni, situația incasarii veniturilor se prezintă astfel:

 • -  secțiunea de funcționare - suma de 130.606,77 mii lei, procent de realizare de 104,61%, in raport cu prevederile trimestrului I si in procent de 90,07% din totalul încasărilor trimestrului I;

 • -  secțiunea de dezvoltare - suma de 14.399,07 mii lei, procent de realizare 28,40%, in raport cu prevederile trimestrului I si in procent de 9,93% din totalul încasărilor trimestrului I;

Conform indicatorilor de sinteza privind gradul de realizare al veniturilor, in primul trimestru al anului 2016, respectiv, 31.03.2016 se constata următoarele:

 • - gradul de realizare a veniturilor (venituri totale incasate/venituri totale programate), a fost de 82,60%;

 • - gradul de realizare a veniturilor proprii (venituri proprii incasate/venituri proprii programate), a fost de 101,27%;

 • - gradul de finanțare din venituri proprii (venituri proprii încasate / venituri totale incasate), a fost de 70,31%;

 • - gradul de autofinanțare ( venituri proprii incasate, exclusiv cote/ venituri totale incasate, a fost de 40,06%;

 • - gradul de realizare a impozitului pe proprietate ( venituri din impozitul pe proprietate încasate/ venituri din impozitul pe proprietate programate), a fost de 60,70%;

 • - gradul de autonomie decizionala ( venituri depersonalizate incasate/venituri total incasate), a fost de 70,81%.

Cheltuielile bugetului local - plățile efectuate pana la data de 31.03.2016 au fost de 122.203,53 mii lei, procent de realizare de 69,20% in raport cu prevederea trimestrului I si 24,28% in raport cu prevederile anuale.

In structura, conform clasificatiei funcționale, plățile efectuate se prezintă astfel:

Autoritati executive - suma de 4.530,69 mii lei, procent de realizare de 82,03% fata de prevederea trimestrului I;

Alte servicii publice generale - suma de 10.331,35 mii lei, procent de realizare de 98,58% fata de prevederea trimestrului I;

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi - suma de 2.4^®7^ 0.^^ mii lei, procent de realizare de 99,36% fata de prevederea trimestrului I;

Ordine publica si siguranța naționala - suma de 2.485,75 mii lei/p£$cer de realizare 85,18% fata de prevederea trimestrului I;

Invatamant - suma de 34.930,63 mii lei, un procent de realizară            /

88,57%, fata de prevedereatrimestruluil;                            —

Sanatate - suma de 1.459,82 mi lei, procent de realizare de 31,36%; faWde-^-°-%^X prevederea trimestrului I;

Cultura, recreere si religie - suma de 17.836,44 mii lei, procent de realizare de 60,17%; fata de prevederea trimestrului I;

Asigurări si asistenta sociala - suma de 13.814,52 mii lei, procent de realizare de 80,88% ; fata de prevederea trimestrului I;

Locuințe, servicii si dezvoltare publica - suma de 7.629,59 mii lei, procent de realizare de 79,65%; fata de prevederea trimestrului I;

Protecția mediului - suma de 3.096,84 mii lei, procent de realizare de 50,79%; fata de prevederea trimestrului I;

Combustibil si energie - suma de 3.499,52 mii lei, procent de realizare 99,99% fata de prevederea trimestrului I;

Transporturi - suma de 20.144,11 mii lei, procent de realizare de 44,54%. fata de prevederea trimestrului I.

In structura, conform clasificatiei economice, realizarea plăților efectuate din bugetul local, se prezintă astfel:

cheltuieli de personal - suma de 37.190,86 mii lei, procent de realizare 91,99% fata de prevederea trimestrului I si un procent de 30,43% din totalul plăților efectuate in trimestrul I;

bunuri si servicii - suma de 18.512,92 mii lei, procent de realizare 71,10% fata de prevederea trimestrului I si un procent de 15,15% din totalul plăților efectuate in trimestrul I;

dobânzi - suma de 2.419,27 mii lei, procent de realizare 99,35% fata de prevederea trimestrului I si un procent de 1,98% din totalul plăților efectuate in trimestrul I;

subvenții - suma de 19.494,39 mii lei, procent de realizare 99,97% fata de prevederea trimestrului I si un procent de 15,95% din totalul plăților efectuate in trimestrul I;

transferuri intre unitati ale administrației publice - suma de 13.463,46 mii lei, procent de realizare 77,39% fata de prevederea trimestrului I si un procent de 11,02% din totalul plăților efectuate in trimestrul I;

alte transferuri - suma de 68,80 mii lei, procent de realizare 17,87% fata de prevederea trimestrului I si un procent de 0,06% din totalul plăților efectuate in trimestrul I;

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - suma de 11.498,96 mii lei, procent de realizare 23,25% fata de prevederea trimestrului I si un procent de 9,41% din totalul plăților efectuate in trimestrul I;

asistenta sociala - suma de 8.448,63 mii lei, procent de realizare 94,91% fata de prevederea trimestrului I si un procent de 6,91% din totalul plăților efectuate in trimestrul I;

alte cheltuieli - suma de 134,19 mii lei, procent de realizare 28,49% fata de prevederea trimestrului I si un procent de 0,11% din totalul plăților efectuate in trimestrul I;                                                             h-ff

rambursări de credite - suma de 9.399,13 mii lei, procent de realizare 99,99% fata de prevederea trimestrului I si un procent de 7,69% din totalul plăților efectuate in trimestrul I;

cheltuieli de capital - suma de 1.572,92 mii lei, procent de realizarecdeJ 72,05% fata de prevederea trimestrului I si un procent de 1,29% din totalul plăților efectuate in trimestrul I;

Pe secțiuni, situația cheltuielilor (plăților efectuate) se prezintă astfel:

 • -  secțiunea de funcționare - suma de 109.062,85 mii lei, procent de realizare de 87,35%, fata de prevederea trimestrului I si in procent de 89,25% din totalul plăților efectuate pe trimestrul I;

 • -  secțiunea de dezvoltare - suma de 13.140,68 mii lei, procent de realizare 25,39%, fata de prevederea trimestrului I si in procent de 10,75% din totalul plăților efectuate pe trimestrul I.

La 31.03.2016 a rezultat un excedent bugetar de 22.802,31 mii lei, compus din:

 • -  excedentul secțiunii de funcționare in suma de 21.543,92 mii lei

 • -  excedentul secțiunii de dezvoltare in suma de 1.258,39 mii lei.

Excedentul bugetar este determinat de angajarea cheltuielilor cu prioritate pentru salarii, bunuri si servicii (numai utilitati) la datele scadente, asistenta sociala si crearea de disponibilități in vederea plăților aferente obiectivelor de investiții ce trebuiau plătite din fonduri U.E.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului hotărâre alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,


Nicoleta Craciunoiu


SEF SERVICIU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura Stanciu

VIZAT

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, DIRECTOR EXECUTIV

Georgiana Popa

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXA nr.l


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 - VENITURI -


MU LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Prevederi trimestrul I 2016

Realizări Ia data de 31.03.2016

Procent de realizare an (%)

Procent de realizare trim.I (%)

Influer

(+/-)

te

Prevederi rectificate

1

VENITURI - TOTAL

0001

502.194,38

175.550,84

145.005,84

28,87

82,60

1.987,50

i

504.181,88

2

VENITURI PROPRII

0101

297.275,82

100.668,28

101.951,56

34,30

101,27

300,00

297.575,82

3

I. VENITURI CURENTE

0002

450.540,94

140.632,40

141.572,70

31,42

100,67

300,00

450.840,94

4

A. VENITURI FISCALE

0003

429.023,28

132.834,40

134.258,43

31,29

101,07

0,00

429.023,28

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

197.347,00

48.024,00

52.841,52

26,78

110,03

0,00

197.347,00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de ia agenti economici

010201

0,00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

196.597,00

48.024,00

52.362,36

26,63

109,03

0,00

196.597,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

4.500,00

0,00

802,94

0,00

4.500,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

4.500,00

0,00

802,94

4.500,00

12

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

192.097,00

48.024,00

51.559,42

26,84

107,36

0,00

192.097,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

190.476,00

47.619,00

51.142,56

26,85

107,40

190.476,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.621,00

405,00

416,86

25,72

102,93

1.621,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

750,00

0,00

479,16

63,89

0,00

0,00

750,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

750,00

0,00

479,16

63,89

0,00

0,00

750,00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

750,00

0,00

479,16

63,89

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

64.077,50

35.400,28

34.348,62

53,60

97,03

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

64.077,50

35.400,28

34.348,62

53,60

97,03

I

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

52.166,00

28.662,28

28.895,93

55,39

100,82

R00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

12.864,00

9.035,42

10.163,07

79,00

112,48DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Prevederi trimestrul I 2016

Realizări Ia data de 31.03.2016

Procent de realizare an (%)

Procent de realizare trim.I (%)

Influen

(+/-)

te

Prevederi rectificate

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

39.302,00

19.626,86

18.732,86

47,66

95,45

39.302,00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

10.311,50

5.938,00

4.923,46

47,75

82,91

0,00

10.311,50

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

3.750,00

1.931,00

2.964,35

79,05

153,51

3.750,00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.547,00

4.000,00

1.951,87

29,81

48,80

6.547,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

14,50

7,00

7,24

49,93

103,43

14,50

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.600,00

800,00

529,23

33,08

66,15

1.600,00

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

167.598,78

49.410,12

47.067,96

28,08

95,26

0,00

167.598,78

30

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

153.248,62

39.947,62

39.569,00

25,82

99,05

0,00

153.248,62

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

151.599,62

38.938,62

38.845,00

25,62

99,76

151.599,62

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

724,00

724,00

724,00

100,00

100,00

724,00

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

I10209

925,00

285,00

0,00

0,00

0,00

925,00

38

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

15,00

7,50

20,95

139,67

279,33

0,00

15,00

39

Taxe hoteliere

120207

15,00

7,50

20,95

139,67

279,33

15,00

40

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

50,00

25,00

24,73

49,46

98,92

0,00

50,00

41

Impozit pe spectacole

150201

50,00

25,00

24,73

49,46

98,92

50,00

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, A UTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DEACTIVITATI

1602

14.285,16

9.430,00

7.453,28

52,17

79,04

0,00

14.285,16

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

12.621,00

8.400,00

7.046,14

55,83

83,88

0,00

12.621,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

7.600,00

5.400,00

4.650,45

61,19

86,12

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.021,00

3.000,00

2.395,69

47,71

79,86

i

$^3:o^ozo

47

Taxe si tarife ptr, eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.603,16

1.000,00

377,84

23,57

37,78

// fii Wl.1

â/ /

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Prevederi trimestrul I 2016

Realizări la data de 31.03.2016

Procent de realizare an

(%)

Procent de realizare trim.I (%)

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

61,00

30,00

29,30

48,03

97,67

i

61,00

49

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,33

0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,33

i 0,00

0,00

51

Alte impozite si taxe

180250

0,33

i

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

21.517,66

7.798,00

7.314,27

33,99

93,80

300,00

21.817,66

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

6.642,02

5.000,00

2.748,13

41,37

54,96

1 0,00

6.642,02

54

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

6.642,02

5.000,00

2.747,90

41,37

54,96

i 0,00

6.642,02

55

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

57

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

6.642,02

5.000,00

2.747,90

41,37

54,96

6.642,02

58

Venituri din dividende

300208

59

Alte venituri din proprietate

300250

1

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,23

1 0,00

0,00

61

Alte venituri din dobânzi

310203

0,23

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

14.875,64

2.798,00

4.566,14

30,70

163,19

300,00

15.175,64

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

4.770,64

1.580,00

1.104,07

23,14

69,88

> 0,00

4.770,64

64

Venituri din prestări de servicii

330208

4.730,64

1.570,00

1.083,50

22,90

69,01

4.730,64

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor în crese

330210

66

Conțibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

40,00

10,00

20,57

51,43

205,70

40,00

67

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

!

68

Contîbutia lunara a părinților ptr. întreținerea copiilor în unitățile de protecție sociala

330227

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

70

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.500,00

200,00

328,93

21,93

164,47

' 0,00

1.500,00

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.500,00

200,00

319,93

21,33

159,97

1.500,00

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

9,00

i

74

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

8.097,00

1.000,00

2.698,33

33,33

269,83

i 0,00„

75

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

8.097,00

1.000,00

2.457,86

30,36

245,79

76

Penalitatî ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

238,00

i iH

1 ilo?

fflis

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Prevederi trimestrul I 2016

Realizări la data de 31.03.2016

Procent de realizare an (%)

Procent de realizare trim.1 (%)

i

Influente (+/-)

Prevederi rectificate

77

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

I

78

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

2,47

i

79

DIVERSE VENITURI

3602

490,00

0,00

416,81

85,06

0,00

300,00

790,00

Venituri din prescripție extinctiva

360201

i

80

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

|

81

Taxe speciale

360206

490,00

0,00

9,83

2,01

0,00

i

490,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

16,55

i

84

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360232

247,13

i

85

Alte venituri

360250

143,30

300,00

300,00

86

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUB VENTIILE

3702

18,00

18,00

18,00

100,00

100,00

0,00

18,00

87

Donații si sponsorizări

370201

18,00

18,00

18,00

100,00

100,00

!

18,00

88

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-69.749,44

-15.777,57

-10.977,00

15,74

69,57

-306,80

-70.056,24

89

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

69.749,44

15.777,57

10.977,00

15,74

69,57

306,80

70.056,24

90

Alte transferuri voluntare

370250

91

U. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1,50

1,50

-34,14

-2.276,00

-2.276,00

i 0,00

1,50

92

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1,50

1,50

-34,14

-2.276,00

-2.276,00

: 0,00

1,50

93

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

-37,95

i

94

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1,50

1,50

3,81

254,00

254,00

1,50

95

Venituri din privatizare

390204

!

96

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

97

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

98

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

' 0,00

0,00

99

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108

IV. SUBVENȚII

0017

22.315,00

5.580,00

959,18

4,30

17,19

1.687,50

24.002,50

109

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

22.315,00

5.580,00

959,18

4,30

17,19

1.687,50

sfT^i»0250

110

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

22.315,00

5.580,00

959,18

4,30

17,19

111

A. De capital

0019

0,00

0,00

927,38

118

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

1,90

Uite

--w

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Prevederi trimestrul 1 2016

Realizări la data de 31.03.2016

Procent de realizare an (%)

Procent de realizare trim.I (%)

Influente

(+/-)'

Prevederi rectificate

119

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

120

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

420213

0,01

121

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

122

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

925,47

123

B. Curente

0020

22.315,00

5.580,00

31,80

0,14

0,57

1.687,50

24.002,50

124

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

125

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

126

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

127

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

128

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

129

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

6,80

130

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

25,00

131

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-nascuti

420236

132

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

133

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

1.687,50

1.687,50

134

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

135

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

22.315,00

5.580,00

0,00

0,00

0,00

22.315,00

136

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

29.336,94

29.336,94

2.508,10

8,55

8,55

0,00

29.336,94

142

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

29.336,94

29.336,94

2.508,10

8,55

8,55

:0,00

29.336,94

143

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

..

144

Sume primite in contul plăților efectuate în anul anterior

45.02.01.02

29.336,94

29.336,94

2.508,10

8,55

8,55

145

Fond de coeziune

45.02.01.03

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

380.791,50

124.854,83

130.606,77

34,30

104,61

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Prevederi trimestrul I 2016

Realizări Ia data de 31.03.2016

Procent de realizare an (%)

Procent de realizare trim.1 (%)

Influente (+/-);

Prevederi rectificate

2

I. VENITURI CURENTE

0002

380.791,50

124.854,83

130.574,97

34,29

104,58

-6,80

380.784,70

3

A. VENITURI FISCALE

0003

429.023,28

132.834,40

134.258,43

31,29

101,07

0,00

429.023,28

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

197.347,00

48.024,00

52.841,52

26,78

110,03

0,00

197.347,00

5

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

196.597,00

48.024,00

52.362,36

26,63

109,03

0,00

196.597,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

4.500,00

0,00

802,94

17,84

0,00

0,00

4.500,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

4.500,00

0,00

802,94

17,84

0,00

4.500,00

11

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

192.097,00

48.024,00

51.559,42

26,84

107,36

'o,oo

192.097,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

190.476,00

47.619,00

51.142,56

26,85

107,40

i

190.476,00

13

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.621,00

405,00

416,86

25,72

102,93

1.621,00

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

750,00

0,00

479,16

63,89

0,00

i 0,00

750,00

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

750,00

0,00

479,16

63,89

0,00

0,00

750,00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

750,00

0,00

479,16

63,89

0,00

750,00

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

64.077,50

35.400,28

34.348,62

53,60

97,03

0,00

64.077,50

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

64.077,50

35.400,28

34.348,62

53,60

97,03

0,00

64.077,50

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

52.166,00

28.662,28

28.895,93

55,39

100,82

: 0,00

52.166,00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

12.864,00

9.035,42

10.163,07

79,00

112,48

12.864,00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

39.302,00

19.626,86

18.732,86

47,66

95,45

39.302,00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

10.311,50

5.938,00

4.923,46

47,75

82,91

i 0,00

10.311,50

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

3.750,00

1.931,00

2.964,35

79,05

153,51

i

3.750,00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.547,00

4.000,00

1.951,87

29,81

48,80

6.547,00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

14,50

7,00

7,24

49,93

103,43

14,50

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.600,00

800,00

529,23

33,08

66,15

;—-riă

=?^4QP,00

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

■ A'

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

167.598,78

49.410,12

47.067,96

28,08

95,26

■zW

167.59W

29

SUME DEFALCATE DIN T. V.A.

1102

153.248,62

39.947,62

39.569,00

25,82

99,05

;^$5&248,<2

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

--—DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Prevederi trimestrul I 2016

Realizări la data de 31.03.2016

Procent de realizare an (%)

Procent de realizare trim.I (%)

Influente

(+/->:

Prevederi rectificate

31

Sume defalcate din T.V. A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

151.599,62

38.938,62

38.845,00

25,62

99,76

151.599,62

32

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventîonarea energiei termice livrate populației

110203

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

724,00

724,00

724,00

100,00

100,00

724,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

925,00

285,00

0,00

0,00

0,00

i

925,00

37

AL TE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE B UNURI SI SER VICII

1202

15,00

7,50

20,95

139,67

279,33

: 0,00

15,00

38

Taxe hoteliere

120207

15,00

7,50

20,95

139,67

279,33

15,00

39

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

50,00

25,00

24,73

49,46

98,92

i 0,00

50,00

40

Impozit pe spectacole

150201

50,00

25,00

24,73

49,46

98,92

50,00

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DEACTIVITATI

1602

14.285,16

9.430,00

7.453,28

52,17

79,04

0,00

14.285,16

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

12.621,00

8.400,00

7.046,14

55,83

83,88

0,00

12.621,00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

7.600,00

5.400,00

4.650,45

61,19

86,12

7.600,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.021,00

3.000,00

2.395,69

47,71

79,86

5.021,00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.603,16

1.000,00

377,84

23,57

37,78

1.603,16

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

61,00

30,00

29,30

48,03

97,67

61,00

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,33

: 0,00

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,33

: 0,00

0,00

50

Alte impozite si taxe

180250

0,33

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

-48.231,78

-7.979,57

-3.683,46

7,64

46,16

;-6,80

-48.238,58

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

6.642,02

5.000,00

2.748,13

41,37

54,96

0,00

6.642,02

53

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

6.642,02

5.000,00

2.747,90

41,37

54,96

. 0,00

6.642,02

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

56

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

6.642,02

5.000,00

2.747,90

41,37

54,96

57

Venituri din dividende

300208

1

58

Alte venituri din proprietate

300250

l/22

V/fx^DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Prevederi trimestrul I 2016

Realizări la data de 31.03.2016

Procent de realizare an (%)

Procent de realizare trim.I (%)

Influente

(+/->:

Prevederi rectificate

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,23

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

0,23

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

-54.873,80

-12.979,57

-6.431,59

11,72

49,55

-6,80

-54.880,60

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITA TI

3302

4.770,64

1.580,00

1.104,07

23,14

69,88

0,00

4.770,64

63

Venituri din prestări de servicii

330208

4.730,64

1.570,00

1.083,50

22,90

69,01

4.730,64

64

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

40,00

10,00

20,57

51,43

205,70

40,00

66

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

67

Contibutia lunara a părinților ptr. întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

I

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.500,00

200,00

328,93

21,93

164,47

0,00

1.500,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.500,00

200,00

319,93

21,33

159,97

1.500,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

9,00

73

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

8.097,00

1.000,00

2.698,33

33,33

269,83

i 0,00

8.097,00

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

8.097,00

1.000,00

2.457,86

30,36

245,79

i

8.097,00

75

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

238,00

76

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

2,47

i

78

DIVERSE VENITURI

3602

490,00

0,00

396,08

80,83

0,00

300,00

790,00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

80

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

490,00

0,00

9,83

2,01

0,00

490,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

16,55

84

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360232

226,40

85

Alte venituri

360250

143,30

3ț&($

86

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-69.731,44

-15.759,57

-10.959,00

15,72

69,54

-!

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Prevederi trimestrul I 2016

Realizări la data de 31.03.2016

Procent de realizare an (%)

Procent de realizare trim.I (%)

Influente (+/-)

Prevederi rectificate

87

Donații si sponsorizări

370201

18,00

18,00

18,00

100,00

100,00

i

18,00

88

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltareț-)

370203

-69.749,44

-15.777,57

-10.977,00

15,74

69,57

-306,80

-70.056,24

89

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

90

Alte transferuri voluntare

370250

91

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

i 0,00

0,00

92

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDA TE

4002

0,00

0,00

0,00

i 0,00

0,00

98

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

0,00

31,80

; 0,00

0,00

99

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

31,80

i 0,00

0,00

100

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

0,00

0,00

31,80

0,00

0,00

101

B. Curente

0020

0,00

0,00

31,80

: 0,00

0,00

102

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

!

103

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

i

104

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

!

105

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

i

106

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

i

107

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

6,80

108

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

25,00

109

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

110

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

111

SUB VENTII DE LA ALTE ADMINISTRA TII

4302

!

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

121.402,88

50.696,01

14.399,07

11,86

28,40

1.994,30

123.397,18

2

I. VENITURI CURENTE

0002

69.749,44

15.777,57

10.997,73

15,77

69,70

306,80

70.056,24

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

> 0,00

0,00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

z

—I AT'-r'T 1  —°

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

69.749,44

15.777,57

10.997,73

15,77

69,70

306$S‘

■ -4 70.056;24

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

69.749,44

15.777,57

10.997,73

15,77

69,70

30$SO:

7

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

0,00

20,73

0,00

0,00

1


Ln 'Sfe W’K \ X y.


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Prevederi trimestrul I 2016

Realizări la data de 31.03.2016

Procent de realizare an (%)

Procent de realizare trim.I (%)

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

8

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de dezvoltare

360232

20,73

0,00

10

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

69.749,44

15.777,57

10.977,00

15,74

69,57

306,80

70.056,24

11

Donații si sponsorizări

370201

12

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

13

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

69.749,44

15.777,57

10.977,00

15,74

69,57

306,80

70.056,24

14

Alte transferuri voluntare

370250

15

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1,50

1,50

-34,14

-2.276,00

-2.276,00

: o,oo

1,50

16

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1,50

1,50

-34,14

-2.276,00

-2.276,00

: o,oo

1,50

17

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

-37,95

18

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1,50

1,50

3,81

254,00

254,00

1,50

19

Venituri din privatizare

390204

20

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

21

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

22

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

: 0,00

0,00

23

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

: o,oo

0,00

24

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

25

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

26

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

27

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

28

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

29

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

30

Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

400216

:

31

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

i

32

IV. SUBVENȚII

0017

22.315,00

5.580,00

927,38

4,16

16,62

/r^4.002,&ț,

33

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

22.315,00

5.580,00

927,38

4,16

16,62

iK^u

------1

34

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

22.315,00

5.580,00

927,38

4,16

16,62

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Prevederi trimestrul I 2016

Realizări la data de 31.03.2016

Procent de realizare an (%)

Procent de realizare trim.I (%)

Influente (+/-)

Prevederi rectificate

35

A. De capital

0019

22.315,00

5.580,00

927,38

4,16

16,62

1.687,50

24.002,50

36

Retehnologizarea centralelor termice si elecrice de termoficare

420201

37

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

!

38

Planuri si regulamente de urbanism

420205

39

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

40

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

420207

41

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

420209

42

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

1,90

43

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

44

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

0,01

45

Subvenții primite dîn Fondul National de Dezvoltare

420215

46

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

925,47

47

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

1.687,50

1.687,50

48

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

49

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

22.315,00

5.580,00

0,00

0,00

0,00

22.315,00

50

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

29.336,94

29.336,94

2.508,10

8,55

8,55

; 0,00

29.336,94

51

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

29.336,94

29.336,94

2.508,10

8,55

8,55

i 0,00

29.336,94

52

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

53

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

29.336,94

29.336,94

2.508,10

8,55

8,55

29.336,94

54

Fond de coeziune

45.02.01.03

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXA nr.l


BUGET LOCAL PE ANUL 2016   - CHELTUIELI-

MD LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Prevederi trimestrul I 2016

Realizări la data de 31.03.2016

Procent de realizare an

(%)

Procent de realizare trim.I (%)

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

CHELTUIELI - TOTAL

5002

503.244,38

176.600,84

122.203,53

24,28

69,20

1.987,50

505.231,88

AUTORITARI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

20.629,96

5.523,00

4.530,69

21,96

82,03

; -85,00

20.544,96

Cheltuieli de personal

10

13.000,00

3.075,00

2.664,05

20,49

86,64

13.000,00

Bunuri si servicii

20

6.900,04

2.174,00

1.712,35

24,82

78,76

-85,00

6.815,04

Alte transferuri - Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

165,86

100,00

68,80

41,48

68,80

165,86

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

28,00

16,00

16,00

57,14

100,00

28,00

Alte cheltuieli

59

536,06

158,00

69,49

12,96

43,98

!

536,06

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

34.596,00

10.480,00

10.331,35

29,86

98,58

, -46,16

34.549,84

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

1.500,00

1.500,00

Fonduri de rezerva

50

55,00

: -46,16

8,84

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

1.459,00

400,00

321,00

22,00

80,25

1.459,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

680,00

680,00

611,22

89,89

89,89

680,00

Rambursări de credite - total din care:

81

30.902,00

9.400,00

9.399,13

30,42

99,99

0,00

30.902,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.412,00

4.220,00

4.220,00

95,65

100,00

4.412,00

Rambursare credit B.C.R.

12.250,00

3.708,00

3.708,00

j2.250,00

Rambursare credit B.R.D.

14.240,00

1.472,00

1.471,13

1/aXȘ^P.OO

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8.608,00

2.460,00

2.444,27

28,40

99,36

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,00

25,00

25,00

25,00

100,00

Dobânzi

30

8.508,00

2.435,00

2.419,27

28,44

99,35

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Prevederi trimestrul I 2016

Realizări Ia data de 31.03.2016

Procent de realizare an (%)

Procent de realizare trim.I (%)

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

12.080,00

2.918,24

2.485,75

20,58

85,18

0,00

12.080,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

30,00

7,50

5,08

16,93

67,'73

0,00

30,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

30,00

7,50

5,08

16,93

67,73

30,00

Transferuri către Politia Locala

51

1.656,45

1.656,45

1.656,36

99,99

99,99

1.656,45

Politia Locala - total, din care:

10.393,55

1.254,29

824,31

7,93

65,72

0,00

10.393,55

Cheltuieli de personal

10

9.600,32

936,00

765,95

7,98

81,83

9.600,32

Bunuri si servicii

20

793,23

318,29

58,36

7,36

18,34

793,23

INVATAMINT

6502

132.835,60

39.438,41

34.930,63

26,30

88,57

178,62

133.014,22

Cheltuieli de personal

10

114.114,00

30.923,36

28.628,20

25,09

92,58

• -837,00

113.277,00

bunuri si servicii

20

14.961,00

6.039,50

4.730,61

31,62

78,33

-3,00

14.958,00

din care -

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

668,50

330,60

312,43

46,74

94,50

668,50

Transferuri către instituții publice

51

215,00

116,00

106,00

49,30

91,38

215,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

0,00

285,00

0,00

0,00

0,00

925,00

925,00

Proiecte cu fînantari din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.640,00

1.040,00

693,84

42,3 i

66,72

1.640,00

Asistenta sociala

57

145,00

11,00

3,04

2,10

27,64

93,62

238,62

Alte cheltuieli

59

1.050,00

312,95

64,70

6,16

20,67

1.050,00

Active nefinanciare

71

710,60

710,60

704,24

99,10

99,10

710,60

SANATATE

6602

10.872,42

4.654,42

1.459,82

13,43

31,36

-500,00

10.372,42

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

4.490,00

1.132,00

1.051,10

23,41

92,85

4.490,00

Bunuri si servicii

20

170,40

52,40

16,85

9,89

32,16

0,0ft

70,40

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

160,00

42,00

6,49

4,06

15,45

7/£M.OO

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

10,40

10,40

10,36

99,62

99,62

o

Transferuri către instituții publice

51

6.145,00

3.446,00

373,00

6,07

10,82

/eîWo

ZZ^5.64Ș,(5$

Spitalul de Pediatrie Ploiești

670,00

516,00

56,00

8,36

10,85

Spitalul Municipal Ploiești

5.475,00

2.930,00

317,00

5,79

10,82

WQO

V-ÂpW

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

■ 57

60,00

17,00

12,85

21,42

75,59

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Prevederi trimestrul I 2016

Realizări la data de 31.03.2016

Procent de realizare an (%)

Procent de realizare trim.I (%)

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Active nefinanciare

71

7,02

7,02

6,02

85,75

85,75

7,02

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

50.857,00

29.642,63

17.836,44

35,07

60,17

25,00

50.882,00

Bunuri si servicii

20

896,60

528,00

527,90

58,88

99,98

0,00

896,60

iluminat ornamental

250,00

216,74

216,74

86,70

100,00

i

250,00

spectacole artificii

46,60

0,00

0,00

0,00

0,00

46,60

acțiuni culturale

600,00

311,26

311,16

51,86

99,97

600,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

25.519,00

8.896,10

8.257,10

32,36

92,82

0,00

25.519,00

Casa de Cultura

536,00

179,70

179,70

33,53

100,00

536,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.275,00

1.495,00

1.495,00

28,34

100,00

5.275,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

4.942,00

1.511,00

1.511,00

30,57

100,00

4.942,00

Club Sportiv Municipal

9.000,00

3.810,40

3.521,40

39,13

92,42

9.000,00

Administrația Parcului C-tin Stere

5.766,00

1.900,00

1.550,00

26,88

81,58

5.766,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile

56

24.222,87

20.000,00

8.860,26

36,58

44,30

24.222,87

Active nefînanciare

71

218,53

218,53

191,18

87,48

87,48

: 25,00

243,53

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

47.663,69

17.080,60

13.814,52

28,98

80,88

: -72,46

47.591,23

Cheltuieli de personal - total din care:

10

17.438,00

4.363,00

4.081,56

23,41

93,55

0,00

17.438,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

9.230,00

2.309,00

2.213,08

23,98

95,85

9.230,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.080,00

1.272,00

1.103,32

21,72

86,74

5.080,00

Crese

3.128,00

782,00

765,16

24,46

97,85

3.128,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5.159,19

2.595,00

1.316,22

25,51

50,72

39,36

5.198,55

reparații crese (pmp)

5,00

5,00

0,70

14,00

14,00

5,00

bunuri si servicii primărie

■ 46,16

46,16

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

115,00

29,00

22,32

19,41

76,97

115,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

4.450,00

2.373,00

1.167,63

26,24

49,20

Bunuri si servicii crese

464,00

138,00

121,02

26,08

87,70

Ti

LV- ’?â7,20

Legea 350/2005

125,19

50,00

4,55

3,63

9,10

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

2.138,90

1.000,00

0,00

0,00

0,00

V   w-

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Prevederi trimestrul I 2016

Realizări la data de 31.03.2016

Procent de realizare an (%)

Procent de realizare trim.I (%)

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Asistenta sociala-total din care:

57

22.662,62

8.857,62

8.416,74

37,14

95,02

-93,62

22.569,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

13.669,00

4.557,00

4.493,69

32,88

98,61

13.669,00

Ajutoare pentru încălzire locuințe

150,00

37,00

8,04

5,36

21,73

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

5.200,00

2.600,00

2.598,59

49,97

99,95

5.200,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciîlor Sociale Comunitare

3.643,62

1.663,62

1.316,42

36,13

79,13

-93,62

3.550,00

Active nefinanciare - total din care:

71

264,98

264,98

0,00

0,00

0,00

-18,20

246,78

Active nefinanciare

224,98

224,98

0,00

0,00

0,00

■ -25,00

199,98

Active nefinanciare cresa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,80

6,80

Active nefinanciare ASSC

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

31.356,00

9.579,00

7.629,59

24,33

79,65

1.837,50

33.193,50

Bunuri si servicii- total din care:

20

18.990,00

4.985,00

4.878,02

25,69

97,85

-150,00

18.840,00

iluminat public

06

5.500,00

1.375,00

1.373,61

24,97

99,90

5.500,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

13.490,00

3.610,00

3.504,41

25,98

97,08

-150,00

13.340,00

intretinere ceasuri publice

40,00

10,00

9,72

24,30

97,20

40,00

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

350,00

322,71

64,54

92,20

500,00

prestări servicii SGU PI

12.950,00

3.250,00

3.171,98

24,49

97,60

-150,00

12.800,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

10.200,00

2.882,00

2.750,00

26,96

95,42

10.200,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.858,00

1.408,00

1,47

0,08

0,10

1.858,00

Active nefinanciare

71

308,00

304,00

0,10

0,03

0,03

1.987,50

2.295,50

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

15.018,59

6.097,59

3.096,84

20,62

50,79

150,00

15.168,59

Bunuri si servicii -total din care:

20

13.907,59

5.812,59

2.814,50

20,24

48,42

150,00

14.057,59

Salubritate

13.650,00

5.655,00

2.814,50

20,62

49,77

13.650,00

apa meteo

257,59

157,59

0,00

0,00

0,00

alte servicii in domeniul protecției mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

1.111,00

285,00

282,34

25,41

99,07

iăii

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

7.900,00

3.500,00

3.499,52

44,30

99,99

WWW

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

7.900,00

3.500,00

3.499,52

44,30

99,99

■   :-ț—

-2S^®foo

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Prevederi trimestrul I 2016

Realizări la data de 31.03.2016

Procent de realizare an (%)

Procent de realizare trim.I (%)

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

TRANSPORTURI

8402

130.827,12

45.226,95

20.144,11

15,40

44,54

I 500,00

131.327,12

Bunuri si servicii

20

18.300,00

3A99ST1

2.428,03

13,27

69,39

500,00

18.800,00

reparații curente străzi

17.500,00

3.363,13

2.364,43

13,51

70,30

; 500,00

18.000,00

serv monitorizare trafic

800,00

135,94

63,60

7,95

46,79

800,00

Subvenții/gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

23.400,00

16.000,00

15.994,87

68,35

99,97

23.400,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

62.819,24

25.335,00

1.332,17

2,12

5,26

i

62.819,24

Active nefinanciare

71

3.992,88

392,88

389,04

9,74

99,02

3.992,88

Reparații capitale aferente activelor fixe

22.315,00

22.315,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

380.791,50

124.854,83

109.062,85

28,64

87,35

-6,80

380.784,70

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

20.464,10

5.423,00

4.461,89

21,80

82,28

-85,00

20.379,10

Cheltuieli de personal

10

13.000,00

3.075,00

2.664,05

20,49

86,64

13.000,00

Bunuri si servicii

20

6.900,04

2.174,00

1.712,35

24,82

78,76

: -85,00

6.815,04

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

28,00

16,00

16,00

57,14

100,00

28,00

Alte cheltuieli

59

536,06

158,00

69,49

12,96

43,98

536,06

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

33.916,00

9.800,00

9.720,13

28,66

99,19

-46,16

33.869,84

Bunuri si servicii (alegeri)

20

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

Fonduri de rezerva

50

55,00

0,00

0,00

-46,16

8,84

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

1.459,00

400,00

321,00

22,00

80,25

1.459,00

Rambursări de credite - total din care:

81

30.902,00

9.400,00

9.399,13

30,42

99,99

0,00

30.902,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.412,00

4.220,00

4.220,00

95,65

100,00

4.412,00

Rambursare credit B.C.R.

12.250,00

3.708,00

3.708,00

30,27

100,00

12.250,00

Rambursare credit B.R.D.

14.240,00

1.472,00

1.471,13

10,33

99,94

=====5=14.240,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8.608,00

2.460,00

2.444,27

28,40

99,36

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,00

25,00            25,00

25,00

100,00

Hi

Dobânzi

30

8.508,00

2.435,00

2.419,27

28,44

99,35

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

12.080,00

2.918,24

2.485,75

20,58

85,18

v I '&Jbo,oo

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Prevederi trimestrul I 2016

Realizări la data de 31.03.2016

Procent de realizare an

(%)

Procent de realizare trim.I (%)

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Bunuri si servicii - total, din care:

20

30,00

7,50

5,08

16,93

67,73

0,00

30,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

30,00

7,50             5,08

16,93

67,73

30,00

Transferuri către Politia Locala

51

1.656,45

1.656,45

1.656,36

99,99

99,99

1.656,45

Politia Locala - total din care:

10.393,55

1.254,29

824,31

7,93

65,72

0,00

10.393,55

Cheltuieli de personal

10

9.600,32

936,00

765,95

7,98

81,83

9.600,32

Bunuri si servicii

20

793,23

318,29            58,36

7,36

18,34

793,23

INVATAMINT

6502

130.485,00

37.687,81

33.532,55

25,70

88,97

178,62

130.663,62

Cheltuieli de personal

10

114.114,00

30.923,36

28.628,20

25,09

92,58

-837,00

113.277,00

Bunuri si servicii

20

14.961,00

6.039,50

4.730,61

31,62

78,33

-3,00

14.958,00

din care -

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

668,50

330,60

312,43

46,74

94,50

668,50

Transferuri către instituții publice

51

215,00

116,00

106,00

49,30

91,38

215,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

0,00

285,00

0,00

0,00

0,00

925,00

925,00

Asistenta sociala

57

145,00

11,00

3,04

2,10

27,64

93,62

238,62

Alte cheltuieli

59

1.050,00

312,95

64,70

6,16

20,67

1.050,00

SANATATE

6602

10.865,40

4.647,40

1.453,80

13,38

31,28

-500,00

10.365,40

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

4.490,00

1.132,00

1.051,10

23,41

92,85

4.490,00

Bunuri si servicii

20

170,40

52,40

16,85

9,89

32,16

0,00

170,40

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

160,00

42,00

6,49

4,06

15,45

160,00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

10,40

10,40

10,36

99,62

99,62

10,40

Transferuri către instituții publice

51

6.145,00

3.446,00

373,00

6,07

10,82

-500,00

5.645,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

670,00

516,00

56,00

8,36

10,85

670,00

Spitalul Municipal Ploiești

5.475,00

2.930,00

317,00

5,79

10,82

-500,00

4.975,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

17,00

12,85

21,42

75,59

60,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

26.415,60

9.424,10

8.785,00

33,26

93,22

T^^.15,60

Bunuri si servicii - total- din care:

20

896,60

528,00

527,90

58,88

99,98

iluminat ornamental

250,00

216,74

216,74

86,70

100,00

spectacole artificii

46,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Ul /U

acțiuni culturale

600,00

311,26

311,16

51,86

99,97

M W

Transferuri către instituții publice, din care:

51

25.519,00

8.896,10

8.257,10

32,36

92,82

VJriQ.otf

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Prevederi trimestrul I 2016

Realizări Ia data de 31.03.2016

Procent de realizare an (%)

Procent de realizare trim.I (%)

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Casa de Cultura

536,00

179,70

179,70

33,53

100,00

536,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.275,00

1.495,00

1.495,00

28,34

100,00

5.275,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

4.942,00

1.511,00

1.511,00

30,57

100,00

4.942,00

Club Sportiv Municipal

9.000,00

3.810,40

3.521,40

39,13

92,42

9.000,00

Administrata Parcului C-tin Stere

5.766,00

1.900,00

1.550,00

26,88

81,58

5.766,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

45.259,81

15.815,62

13.814,52

30,52

87,35

-54,26

45.205,55

Cheltuieli de personal - total din care:

10

17.438,00

4.363,00

4.081,56

23,41

93,55

0,00

17.438,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

9.230,00

2.309,00

2.213,08

23,98

95,85

9.230,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.080,00

1.272,00

1.103,32

21,72

86,74

5.080,00

Crese

3.128,00

782,00

765,16

24,46

97,85

3.128,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5.159,19

2.595,00

1.316,22

25,51

50,72

39,36

5.198,55

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

115,00

29,00

22,32

19,41

76,97

115,00

Bunuri si servicii crese

464,00

138,00

121,02

26,08

87,70

-6,80

457,20

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

4.450,00

2.373,00

1.167,63

26,24

49,20

4.450,00

reparații crese (pmp)

5,00

5,00

0,70

14,00

14,00

5,00

bunuri si servicii primărie

46,16

46,16

Legea 350/2005

125,19

50,00

4,55

3,63

9,10

125,19

Asistenta sociala- total din care:

57

22.662,62

8.857,62

8.416,74

37,14

95,02

-93,62

22.569,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

13.669,00

4.557,00

4.493,69

32,88

98,61

13.669,00

Ajutoare pentru locuințe

150,00

37,00

8,04

5,36

21,73

150,00

Ajutoare pentru încălzirea locuințelor

5.200,00

2.600,00

2.598,59

49,97

99,95

5.200,00

Asistenta sociale asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.643,62

1.663,62

1.316,42

36,13

79,13

-93,62

3.550,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Prevederi trimestrul I 2016

Realizări la data de 31.03.2016

Procent de realizare an (%)

Procent de realizare trim.I (%)

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

13.907,59

5.812,59

2.814,50

20,24

48,42

150,00

14.057,59

Bunuri si servicii -total din care:

20

13.907,59

5.812,59

2.814,50

20,24

48,42

0,00

13.907,59

Salubritate

13.650,00

5.655,00

2.814,50

20,62

49,77

13.650,00

apa meteo

257,59

157,59

0,00

0,00

0,00

257,59

alte servicii in domeniul protecției mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

7.900,00

3.500,00

3.499,52

44,30

99,99

0,00

7.900,00

Subvenții- dif. de preț sî tarif la en. termica livrata pop.

40

7.900,00

3.500,00

3.499,52

44,30

99,99

7.900,00

TRANSPORTURI

8402

41.700,00

19.499,07

18.422,90

44,18

94,48

500,00

42.200,00

Bunuri si servicii - din care:

20

18.300,00

3.499,07

2.428,03

13,27

69,39

500,00

18.800,00

reparații curente străzi

17.500,00

3.363,13

2.364,43

13,51

70,30

500,00

18.000,00

serv monitorizare trafic

800,00

135,94

63,60

7,95

46,79

800,00

Subventiî/gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

23.400,00

16.000,00

15.994,87

68,35

99,97

23.400,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

122.452,88

51.746,01

13.140,68

10,73

25,39

1.994,30

124.447,18

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

165,86

100,00

68,80

41,48

68,80

0,00

165,86

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

165,86

100,00

68,80

41,48

68,80

165,86

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

680,00

680,00

611,22

89,89

89,89

0,00

680,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

680,00

680,00

611,22

89,89

89,89

680,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Prevederi trimestrul I 2016

Realizări la data de 31.03.2016

Procent de realizare an (%)

Procent de realizare trim.I (%)

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

24.222,87

20.000,00

8.860,26

36,58

44,30

24.222,87

Active nefinanciare

71

218,53

218,53

191,18

87,48

87,48

25,00

243,53

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

2.403,88

1.264,98

0,00

0,00

0,00

-18,20

2.385,68

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

2.138,90

1.000,00

0,00

0,00

0,00

2.138,90

Active nefmanciare

71

264,98

264,98

0,00

0,00

0,00

-18,20

246,78

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

2.166,00

1.712,00

1,57

0,07

0,09

1.987,50

4.153,50

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.858,00

1.408,00

1,47

0,08

0,10

1.858,00

Active nefinanciare

71

308,00

304,00

0,10

0,03

0,03

1.987,50

2.295,50

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

1.111,00

285,00

282,34

25,41

99,07

0,00

1.111,00

Active nefinanciare

71

1.111,00

285,00

282,34

25,41

99,07

1.111,00

TRANSPORTURI

8402

89.127,12

25.727,88

1.721,21

1,93

6,69

0,00

89.127,12

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

62.819,24

25.335,00

1.332,17

2,12

5,26

62.819,24

Active nefmanciare

71

3.992,88

392,88

389,04

9,74

99,02

3.992,88

Reparații capitale aferente activelor fixe

22.315,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.315,00

LOCUINȚE, SERVICII SIDEZV. PUBLICA

7002

29.190,00

7.867,00

7.628,02

26,13

96,96

-150,00

29.040,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

18.990,00

4.985,00

4.878,02

25,69

97,85

-150,00

_____18.840,00

iluminat public

06

5.500,00

1.375,00

1.373,61

24,97

99,90

Alte cheltuieli - total din care:

50

13.490,00

3.610,00

3.504,41

25,98

97,08

întreținere ceasuri publice

40,00

10,00

9,72

24,30

97,20

_

P7Z

Reparații curenteffond imobiliar)

500,00

350,00

322,71

64,54

92,20

ă/ JU F'Cl 1 Vrf

prestări servicii SGU PI.

12.950,00

3.250,00

3.171,98

24,49

97,60

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

10.200,00

2.882,00

2.750,00

26,96

95,42

*


VA

^35


INVATAMANT

6502

2.350,60

1.750,60

1.398,08

59,48

79,86

0,00

2.350,60

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.640,00

1.040,00

693,84

42,31

66,72

1.640,00

Active nefînanciare

71

710,60

710,60

704,24

99,10

99,10

_

XS.710.60SANATATE

6602

7,02

7,02

6,02

85,75

85,75

Active nefinanciare

71

7,02

7,02

6,02

85,75

85,75

S7 /Sg

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

24.441,40

20.218,53

9.051,44

37,03

44,77

X&ș&oo

^^^4/6,40


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXA nr.l A


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMĂRI PE ANII 2017-2019 - VENITURI -


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Influente (+/-)

Prevederi rectificate

Estimări

2017

2018

2019

1

VENITURI - TOTAL

0001

502.194,38

1.987,50

504.181,88

455.641,68

469.673,68

484.528,68

2

VENITURI PROPRII

0101

297.275,82

300,00

297.575,82

297.543,68

311.311,68

325.915,68

3

I. VENITURI CURENTE

0002

450.540,94

300,00

450.840,94

455.571,68

469.603,68

484.458,68

4

A. VENITURI FISCALE

0003

429.023,28

0,00

429.023,28

436.297,66

450.263,66

465.039,66

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

197.347,00

0,00

197.347,00

208.872,00

222.574,00

237.099,00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

0,00

0,00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

196.597,00

0,00

196.597,00

208.122,00

221.824,00

236.349,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

4.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

12

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

192.097,00

0,00

192.097,00

203.622,00

217.324,00

231.849,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

190.476,00

190.476,00

201.903,00

214.016,00

226.855,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.621,00

1.621,00

1.719,00

3.308,00

4.994,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

750,00

0,00

750,00

750,00

750,00

750,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

750,00

0,00

750,00

750,00

750,00

w

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

750,00

750,00

750,00

750,00

/750îdo

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

64.077,50

0,00

64.077,50

54.977,50

54.977,50

^4.9'7730^

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

64-077,50

0,00

64.077,50

54.977,50

54.977,50

f/54L9’Z7,50

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

52.166,00

0,00

52.166,00

43.566,00

43.566,00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

12.864,00

12.864,00

12.864,00

12.864,00

^•.8'64,00COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Influente (+/-)

Prevederi rectificate

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

2017

2018

2019

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

39.302,00

39.302,00

30.702,00

30.702,00

30.702,00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

10.311,50

0,00

10.311,50

9.811,50

9.811,50

9.811,50

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

3.750,00

3.750,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

25

Impozitul si taxa pe teren de Ia pers, juridice

07020202

6.547,00

6.547,00

6.297,00

6.297,00

6.297,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

14,50

14,50

14,50

14,50

14,50

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

0,00

0,00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

167.598,78

0,00

167.598,78

172.448,16

172.712,16

172.963,16

30

SUME DEFALCATE DIN T. V.A.

1102

153.248,62

0,00

153.248,62

158.098,00

158.362,00

158.613,00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

151.599,62

151.599,62

151.631,00

151.640,00

151.644,00

33

Sume defalcate din T.V.A ptr. subvenționarea energiei termice livrate populației

110203

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

0,00

0,00

0,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

724,00

724,00

5.309,00

5.535,00

5.751,00

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

925,00

925,00

1.158,00

1.187,00

1.218,00

38

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

15,00

0,00

15,00

15,00

15,00

15,00

39

Taxe hoteliere

120207

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

40

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

50,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

41

Impozit pe spectacole

150201

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, A UTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DEACTIVITATI

1602

14.285,16

0,00

14.285,16

14.285,16

14.285,16

14.285,16

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

12.621,00

0,00

12.621,00

12.621,00

12.621,00

12.621,0^%

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

7.600,00

7.600,00

7.600,00

7.600,00

7.600^9*

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.021,00

5.021,00

5.021,00

5.021,00

5.021[0(ț:

47

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.603,16

1.603,16

1.603,16

1.603,16

1.603^6^DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Influente (+/-)

Prevederi rectificate

Estimări

2017

2018

2019

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

61,00

61,00

61,00

61,00

61,00

49

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite si taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

21.517,66

300,00

21.817,66

19.274,02

19.340,02

19.419,02

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

6.642,02

0,00

6.642,02

6.642,02

6.642,02

6.642,02

54

VENITURI DINPROPRIETA TE

3002

6.642,02

0,00

6.642,02

6.642,02

6.642,02

6.642,02

55

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

0,00

0,00

0,00

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

57

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

6.642,02

6.642,02

6.642,02

6.642,02

6.642,02

58

Venituri din dividende

300208

0,00

0,00

0,00

59

Alte venituri din proprietate

300250

0,00

0,00

0,00

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61

Alte venituri din dobânzi

310203

0,00

0,00

0,00

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

14.875,64

300,00

15.175,64

12.632,00

12.698,00

12.777,00

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITA TI

3302

4.770,64

0,00

4.770,64

5.035,00

5.101,00

5.180,00

64

Venituri din prestări de servicii

330208

4.730,64

4.730,64

4.995,00

5.061,00

5.140,00

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

66

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

67

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

68

Contibutia lunara a părinților ptr.întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

330228

0,00

0,00

0,00

70

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00 #

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

0,00

0,00

74

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

8.097,00

0,00

8.097,00

6.097,00

6.097,00

6.09^6flțj>

75

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

8.097,00

8.097,00

6.097,00

6.097,00

6.09$D§[

76

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Estimări

2017

2018

2019

77

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

0,00

0,00

0,00

78

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

0,00

0,00

0,00

79

DIVERSE VENITURI

3602

490,00

300,00

790,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din prescripție extinctiva

360201

0,00

0,00

0,00

80

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

490,00

490,00

0,00

0,00

0,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

0,00

0,00

0,00

360232

84

Alte venituri

360250

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

18,00

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

86

Donații si sponsorizări

370201

18,00

18,00

0,00

0,00

0,00

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(~)

370203

-69.749,44

-306,80

-70.056,24

88

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

69.749,44

306,80

70.056,24

89

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

0,00

0,00

90

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1,50

0,00

1,50

70,00

70,00

70,00

91

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1,50

0,00

1,50

70,00

70,00

70,00

92

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

0,00

0,00

0,00

93

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1,50

1,50

70,00

70,00

70,00

94

Venituri din privatizare

390204

95

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

96

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

97

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107

IV. SUBVENȚII

0017

22.315,00

1.687,50

24.002,50

0,00

0,00

0,00

108

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

22.315,00

1.687,50

24.002,50

0,00

0,00

0,00

109

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

22.315,00

1.687,50

24.002,50

0,00

0,00

0,00

110

A. De capital

0019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

118

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Estimări

2017

2018

2019

119

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

420213

120

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

121

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

122

B. Curente

0020

22.315,00

1.687,50

24.002,50

0,00

0,00

0,00

123

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

124

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

125

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

126

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

127

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

128

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,00

0,00

0,00

129

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

0,00

0,00

0,00

130

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-nascuti

420236

131

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

132

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

1.687,50

1.687,50

133

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

134

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

22.315,00

22.315,00

135

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

29.336,94

0,00

29.336,94

0,00

0,00

0,00

141

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

29.336,94

0,00

29.336,94

0,00

0,00

0,00

142

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

0,00

0,00

143

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

29.336,94

29.336,94

0,00

0,00

_w

Fond de coeziune

45.02.01.03

_

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE                               380.791,50        -6,80   380.784,70  454.413,68

468.416,68

483.2|fi$(

2

I. VENITURI CURENTE

0002

380.791,50

-6,80

380.784,70

454.413,68

468.416,68

483.24&68\

3

A. VENITURI FISCALE

0003

429.023,28

0,00

429.023,28

435.139,66

449.076,66

463.82^6'6

- -DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Estimări

2017

2018

2019

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

197.347,00

0,00

197.347,00

208.872,00

222.574,00

237.099,00

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

0,00

0,00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

196.597,00

0,00

196.597,00

208.122,00

221.824,00

236.349,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

4.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal

030218

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

11

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

192.097,00

0,00

192.097,00

203.622,00

217.324,00

231.849,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

190.476,00

190.476,00

201.903,00

214.016,00

226.855,00

13

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.621,00

1.621,00

1.719,00

3.308,00

4.994,00

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

750,00

0,00

750,00

750,00

750,00

750,00

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

750,00

0,00

750,00

750,00

750,00

750,00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

64.077,50

0,00

64.077,50

54.977,50

54.977,50

54.977,50

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

64.077,50

0,00

64.077,50

54.977,50

54.977,50

54.977,50

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

52.166,00

0,00

52.166,00

43.566,00

43.566,00

43.566,00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

12.864,00

12.864,00

12.864,00

12.864,00

12.864,00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

39.302,00

39.302,00

30.702,00

30.702,00

30.702,00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

10.311,50

0,00

10.311,50

9.811,50

9.811,50

9.811,50

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

3.750,00

3.750,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.547,00

6.547,00

6.297,00

6.297,00

6.297,00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

14,50

14,50

14,50

14,50

14,50

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

167.598,78

0,00

167.598,78

171.290,16

171.525,16

171.745,1# ț

29

SUME DEFALCATE DIN T, V.A.

1102

153.248,62

0,00

153.248,62

156.940,00

157.175,00

157.3^6 \

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

-

//        t

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

151.599,62

151.599,62

151.631,00

151.640,00

03-DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Estimări

2017

2018

2019

32

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

33

Sume defalcate din T.V.A ptr. sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

724,00

724,00

5.309,00

5.535,00

5.751,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

925,00

925,00

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

15,00

0,00

15,00

15,00

15,00

15,00

38

Taxe hoteliere

120207

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

39

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

50,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

40

Impozit pe spectacole

150201

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, A UTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DEACTIVITATI

1602

14.285,16

0,00

14.285,16

14.285,16

14.285,16

14.285,16

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

12.621,00

0,00

12.621,00

12.621,00

12.621,00

12.621,00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

7.600,00

7.600,00

7.600,00

7.600,00

7.600,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.021,00

5.021,00

5.021,00

5.021,00

5.021,00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.603,16

1.603,16

1.603,16

1.603,16

1.603,16

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

61,00

61,00

61,00

61,00

61,00

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50

Alte impozite si taxe

180250

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

-48.231,78

-6,80

-48.238,58

19.274,02

19.340,02

19.419,02

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

6.642,02

0,00

6.642,02

6.642,02

6.642,02

6.642,02

53

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

6.642,02

0,00

6.642,02

6.642,02

6.642,02

6.642,02

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

0,00

0,00

0,00

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

56

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

6.642,02

6.642,02

6.642,02

6.642,02

6.642,

57

Venituri din dividende

300208

0,00

0,00

qWp

58

Alte venituri din proprietate

300250

0,00

0,00

M'

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

0,00

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Influente (+/-)

Prevederi rectificate

Estimări

2017

2018

2019

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

-54.873,80

-6,80

-54.880,60

12.632,00

12.698,00

12.777,00

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

4.770,64

0,00

4.770,64

5.035,00

5.101,00

5.180,00

63

Venituri din prestări de servicii

330208

4.730,64

4.730,64

4.995,00

5.061,00

5.140,00

64

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

66

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

67

Contibutia lunara a părinților ptr, întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

0,00

0,00

0,00

73

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

8.097,00

0,00

8.097,00

6.097,00

6.097,00

6.097,00

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

8.097,00

8.097,00

6.097,00

6.097,00

6.097,00

75

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

76

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

0,00

0,00

0,00

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

0,00

0,00

0,00

78

DIVERSE VENITURI

3602

490,00

300,00

790,00

0,00

0,00

0,00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

0,00

0,00

0,00

80

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

490,00

490,00

0,00

0,00

0,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

0,00

0,00

0,00

360232

84

Alte venituri

360250

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-69.731,44

-306,80

-70.038,24

0,00

0,00

0^

_

86

Donații si sponsorizări

370201

18,00

18,00

0,00

0,00

//w

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-69.749,44

-306,80

-70.056,24

//:<

j                i

88

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Estimări

2017

2018

2019

89

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

0,00

0,00

90

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100

B. Curente

0020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

102

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

103

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

104

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

105

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

106

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

107

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

108

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

109

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

110

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,00

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

121.402,88

1.994,30

123.397,18

70,00

70,00

70,00

2

I. VENITURI CURENTE

0002

69.749,44

306,80

70.056,24

0,00

0,00

0,00

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

69.749,44

306,80

70.056,24

0,00

0,00

0,00

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

69.749,44

306,80

70.056,24

0,00

0,00

0,00

7

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

0,00

0,00

8

Venituri din prescripție extintîva

360232

10

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

69.749,44

306,80

70.056,24

0,00

0,00

_

11

Donații si sponsorizări

370201

12

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

hiDENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Estimări

2017

2018

2019

13

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

69.749,44

306,80

70.056,24

14

Alte transferuri voluntare

370250

15

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1,50

0,00

1,50

70,00

70,00

70,00

16

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1,50

0,00

1,50

70,00

70,00

70,00

17

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

18

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1,50

1,50

70,00

70,00

70,00

19

Venituri din privatizare

390204

20

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

21

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

22

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

25

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

26

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

27

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

28

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

29

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

30

Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

400216

31

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

32

IV. SUBVENȚII

0017

22.315,00

1.687,50

24.002,50

0,00

0,00

0,00

33

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

22.315,00

1.687,50

24.002,50

0,00

0,00

0,00

34

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

22.315,00

1.687,50

24.002,50

0,00

0,00

0,00

35

A. De capital

0019

22.315,00

1.687,50

24.002,50

0,00

0,00

0,0ft

36

Retehnologizarea centralelor termice si elecrice de termoficare

420201

37

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

_

38

Planuri si regulamente de urbanism

420205

39

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Estimări

2017

2018

2019

40

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

420207

41

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

420209

42

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0,00

0,00

0,00

43

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

44

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

45

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

46

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

0,00

0,00

0,00

47

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

1.687,50

1.687,50

0,00

0,00

0,00

48

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

0,00

0,00

0,00

49

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii Ia licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

22.315,00

22.315,00

0,00

0,00

0,00

50

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

29.336,94

0,00

29.336,94

0,00

0,00

0,00

51

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

29.336,94

0,00

29.336,94

0,00

0,00

0,00

52

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

53

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

29.336,94

29.336,94

0,00

0,00

0,00

54

Fond de coeziune

45.02.01.03

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXA nr.l A


BUGET LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMĂRI PE ANII 2017-2019  - CHELTUIELI-

mii Iei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Estimări

2017

2018

2019

CHELTUIELI - TOTAL

5002

503.244,38

1.987,50

505.238,68

455.641,68

469.673,68

484.528,68

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

20.629,96

-85,00

20.544,96

25.633,66

25.633,66

25.633,66

Cheltuieli de personal

10

13.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

Bunuri si servicii

20

6.900,04

-85,00

6.815,04

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Alte transferuri - Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

165,86

165,86

0,00

0,00

0,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

28,00

28,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli

59

536,06

536,06

633,66

633,66

633,66

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

34.596,00

-46,16

34.549,84

45.842,00

48.409,00

55.503,00

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

Fonduri de rezerva

50

55,00

-46,16

8,84

6.291,00

7.745,00

9.254,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

1.459,00

1.459,00

1.459,00

1.459,00

1.459,00

Proiecte cu fînantari din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

680,00

680,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite - total din care:

81

30.902,00

0,00

30.902,00

38.092,00

39.205,00

44.790,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.412,00

4.412,00

5.885,00

4.415,00

0,00

Rambursare credit B.C.R.

12.250,00

12.250,00

14.700,00

14.700,00

14.700,00

Rambursare credit B.R.D.

14.240,00

14.240,00

16.646,00

16.646,00

16.646,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8.608,00

0,00

8.608,00

11.367,84

10.232,85

8.942,2&

Bunuri sî servicii (comisioane)

20

100,00

100,00

100,00

100,00

Dobânzi

30

8.508,00

8.508,00

11.267,84

10.132,85

8.8^DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Estimări

2017

2018

2019

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

12.080,00

0,00

12.080,00

12.118,00

12.155,00

12.196,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

30,00

0,00

30,00

35,00

35,00

35,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

30,00

30,00

35,00

35,00

35,00

Transferuri către Politia Locala

51

1.656,45

1.656,45

0,00

0,00

0,00

Politia Locala - total, din care:

10.393,55

0,00

10.393,55

12.083,00

12.120,00

12.161,00

Cheltuieli de personal

10

9.600,32

9.600,32

11.148,00

11.148,00

11.148,00

Bunuri si servicii

20

793,23

793,23

935,00

972,00

1.013,00

INVATAMINT

6502

132.835,60

178,62

133.014,22

129.886,10

129.915,10

129.946,10

Cheltuieli de personal

10

114.114,00

-837,00

113.277,00

112.977,00

112.977,00

112.977,00

bunuri si servicii

20

14.961,00

-3,00

14.958,00

14.160,00

14.160,00

14.160,00

din care -

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

668,50

668,50

Transferuri către instituții publice

51

215,00

215,00

215,00

215,00

215,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

0,00

925,00

925,00

1.158,00

1.187,00

1.218,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.640,00

1.640,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala

57

145,00

93,62

238,62

145,00

145,00

145,00

Alte cheltuieli

59

1.050,00

1.050,00

1.231,10

1.231,10

1.231,10

Active nefînanciare

71

710,60

710,60

0,00

0,00

0,00

SANATATE

6602

10.872,42

-500,00

10.372,42

8.346,00

8.385,00

8.390,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

4.490,00

4.490,00

4.490,00

4.490,00

4.490,00

Bunuri si servicii

20

170,40

0,00

170,40

160,00

160,00

160,00

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

10,40

10,40

0,00

0,00

0,00.;

Transferuri către instituții publice

51

6.145,00

-500,00

5.645,00

3.631,00

3.670,00

3.67z<^,

Spitalul de Pediatrie Ploiești

670,00

670,00

425,00

430,00

Spitalul Municipal Ploiești

5.475,00

-500,00

4.975,00

3.206,00

3.240,00

3.$404)q^

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

65,00

65,00

W-DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Active nefinanciare

71

7,02

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

50.857,00

Bunuri si servicii

20

896,60

iluminat ornamental

250,00

spectacole artificii

46,60

acțiuni culturale

600,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

25.519,00

Casa de Cultura

536,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.275,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

4.942,00

Club Sportiv Municipal

9.000,00

Administrația Parcului C-tin Stere

5.766,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile

56

24.222,87

Active nefinanciare

71

218,53

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

47.663,69

Cheltuieli de personal - total din care:

10

17.438,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

9.230,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.080,00

Crese

3.128,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5.159,19

reparații crese (pmp)

5,00

bunuri si servicii primărie

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

115,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

4.450,00

Bunuri si servicii crese

464,00

Legea 350/2005

125,19

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

2.138,90

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Estimări

2017

2018

2019

7,02

0,00

0,00

0,00

25,00

50.882,00

38.503,33

49.995,50

50.479,50

0,00

896,60

2.525,50

2.525,50

2.525,50

250,00

1.370,00

1.370,00

1.370,00

46,60

65,00

65,00

65,00

600,00

1.090,50

1.090,50

1.090,50

0,00

25.519,00

35.977,83

47.470,00

47.954,00

536,00

929,00

949,00

969,00

5.275,00

6.818,00

6.868,00

6.923,00

4.942,00

5.356,00

5.426,00

5.424,00

9.000,00

14.339,83

25.314,00

25.314,00

5.766,00

8.535,00

8.913,00

9.324,00

24.222,87

0,00

0,00

0,00

25,00

243,53

0,00

0,00

0,00

-72,46

47.598,03

55.935,25

55.935,25

55.935,25

0,00

17.438,00

17.438,00

17.438,00

17.438,00

9.230,00

9.230,00

9.230,00

9.230,00

5.080,00

5.080,00

5.080,00

5.080,00

3.128,00

3.128,00

3.128,00

3.128,00

39,36

5.198,55

7.466,00

7.466,00

7.466,00

5,00

0,00

0,00

0,00

46,16

46,16

0,00

0,00

0,00

115,00

115,00

115,00

115,00

4.450,00

6.887,00

6.887,00

-6,80

457,20

464,00

464,00

125,19

0,00

0,00

>7»

2.138,90

0,00

0,00

w3 ’JKDENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Estimări

2017

2018

2019

Asistenta sociala- total din care:

57

22.662,62

-93,62

22.569,00

30.926,25

30.926,25

30.926,25

Asistenta sociala in caz de invaliditate

13.669,00

13.669,00

17.600,00

17.600,00

17.600,00

Ajutoare pentru încălzire locuințe

150,00

150,00

200,00

200,00

200,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

5.200,00

5.200,00

7.576,25

7.576,25

7.576,25

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.643,62

-93,62

3.550,00

5.550,00

5.550,00

5.550,00

Active nefinanciare - total din care:

71

264,98

-18,20

246,78

105,00

105,00

105,00

Active nefinanciare

224,98

-25,00

199,98

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare ASSC

40,00

40,00

105,00

105,00

105,00

Active nefinanciare crese

0,00

6,80

6,80

0,00

0,00

0,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

31.356,00

1.837,50

33.193,50

45.070,00

43.512,82

45.447,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

18.990,00

-150,00

18.840,00

33.040,00

30.540,00

30.540,00

iluminat public

06

5.500,00

5.500,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

13.490,00

-150,00

13.340,00

26.040,00

23.540,00

23.540,00

întreținere ceasuri publice

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

Reparații curenteffond imobiliar)

500,00

500,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

prestări servicii SGU PI

12.950,00

-150,00

12.800,00

24.000,00

21.500,00

21.500,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

10.200,00

10.200,00

12.030,00

12.453,00

12.907,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.858,00

1.858,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

308,00

1.987,50

2.295,50

0,00

519,82

2.000,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

15.018,59

150,00

15.168,59

29.500,00

30.500,00

32.116,38

Bunuri si servicii -total din care:

20

13.907,59

150,00

14.057,59

29.500,00

29.500,00

29.500,00

Salubritate

13.650,00

150,00

13.800,00

27.700,00

27.700,00

27.700^

apa meteo

257,59

257,59

1.800,00

1.800,00

Active nefinanciare

71

1.111,00

1.111,00

0,00

1.000,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

7.900,00

0,00

7.900,00

0,00

0,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

7.900,00

7.900,00

0,00

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Estimări

2017

2018

2019

TRANSPORTURI

8402

130.827,12

500,00

131.327,12

53.439,50

54.999,50

59.939,50

Bunuri si servicii

20

18.300,00

500,00

18.800,00

23.462,50

22.962,50

22.962,50

reparații curente străzi

17.500,00

500,00

18.000,00

20.000,00

19.500,00

19.500,00

serv monitorizare trafic

800,00

800,00

3.462,50

3.462,50

3.462,50

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

23.400,00

23.400,00

29.977,00

29.977,00

29.977,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

62.819,24

62.819,24

0,00

1.060,00

4.000,00

Active nefinanciare

71

3.992,88

3.992,88

0,00

1.000,00

3.000,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

22.315,00

22.315,00

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

380.791,50

-6,80

380.784,70

455.536,68     465.988,86     472.807,30

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

20.464,10

-85,00

20.379,10

25.633,66

25.633,66

25.633,66

Cheltuieli de personal

10

13.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

Bunuri si servicii

20

6.900,04

-85,00

6.815,04

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

28,00

28,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli

59

536,06

536,06

633,66

633,66

633,66

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

33.916,00

-46,16

33.869,84

45.842,00

48.409,00

55.503,00

Bunuri si servicii (alegeri)

20

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

Fonduri de rezerva

50

55,00

-46,16

8,84

6.291,00

7.745,00

9.254,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

1.459,00

1.459,00

1.459,00

1.459,00

1.459,00

Rambursări de credite - total din care:

81

30.902,00

0,00

30.902,00

38.092,00

39.205,00

44.790,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.412,00

4.412,00

5.885,00

4.415,00

0,00

Rambursare credit B.C.R.

12.250,00

12.250,00

14.700,00

14.700,00

14.700,00

Rambursare credit B.R.D.

14.240,00

14.240,00

16.646,00

16.646,00

16.646,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8.608,00

0,00

8.608,00

11.367,84

10.232,85

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,00

100,00

100,00

100,00

Dobânzi

30

8.508,00

8.508,00

11.267,84

10.132,85

a te

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

12.080,00

0,00

12.080,00

12.118,00

12.155,00

4 C-, j

Bunuri si servicii - total, din care:

20

30,00

0,00

30,00

35,00

35,00


tv ®aDENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Estimări

2017

2018

2019

Bunuri si servicii (Protecția civila)

30,00

30,00

35,00

35,00

35,00

Transferuri către Politia Locala

51

1.656,45

1.656,45

0,00

0,00

0,00

Politia Locala - total din care:

10.393,55

0,00

10.393,55

12.083,00

12.120,00

12.161,00

Cheltuieli de personal

10

9.600,32

9.600,32

11.148,00

11.148,00

11.148,00

Bunuri si servicii

20

793,23

793,23

935,00

972,00

1.013,00

INVATĂMINT

6502

130.485,00

178,62

130.663,62

129.886,10

129.915,10

129.946,10

Cheltuieli de personal

10

114.114,00

-837,00

113.277,00

112.977,00

112.977,00

112.977,00

Bunuri si servicii

20

14.961,00

-3,00

14.958,00

14.160,00

14.160,00

14.160,00

din care -

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

668,50

668,50

Transferuri către instituții publice

51

215,00

215,00

215,00

215,00

215,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

0,00

925,00

925,00

1.158,00

1.187,00

1.218,00

Asistenta sociala

57

145,00

93,62

238,62

145,00

145,00

145,00

Alte cheltuieli

59

1.050,00

1.050,00

1.231,10

1.231,10

1.231,10

SĂNĂTATE

6602

10.865,40

-500,00

10.365,40

8.346,00

8.385,00

8.390,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

4.490,00

4.490,00

4.490,00

4.490,00

4.490,00

Bunuri si servicii

20

170,40

0,00

170,40

160,00

160,00

160,00

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

10,40

10,40

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

51

6.145,00

-500,00

5.645,00

3.631,00

3.670,00

3.675,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

670,00

670,00

425,00

430,00

435,00

Spitalul Municipal Ploiești

5.475,00

-500,00

4.975,00

3.206,00

3.240,00

3.240,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

65,00          65,00          65,00

CULTURĂ, RECREERE SI RELIGIE

6702

26.415,60

0,00

26.415,60

38.503,33

49.995,50

50.479,50

Bunuri si servicii - total- din care:

20

896,60

0,00

896,60

2.525,50

2.525,50

2.525,50

iluminat ornamental

250,00

250,00

1.370,00

1.370,00

spectacole artificii

46,60

46,60

65,00

65,00

..

acțiuni culturale

600,00

600,00

1.090,50

1.090,50

Transferuri către instituții publice, din care:

51

25.519,00

0,00

25.519,00

35.977,83

47.470,00

Casa de Cultura

536,00

536,00

929,00

949,00

r C. QKQȘi®

—URiDENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Estimări

2017

2018

2019

Teatrul "Toma Caragiu"

5.275,00

5.275,00

6.818,00

6.868,00

6.923,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

4.942,00

4.942,00

5.356,00

5.426,00

5.424,00

Club Sportiv Municipal

9.000,00

9.000,00

14.339,83

25.314,00

25.314,00

Administra]ia Parcului C-tin Stere

5.766,00

5.766,00

8.535,00

8.913,00

9.324,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

45.259,81

-54,26

45.205,55

55.830,25

55.830,25

55.830,25

Cheltuieli de personal - total din care:

10

17.438,00

0,00

17.438,00

17.438,00

17.438,00

17.438,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

9.230,00

9.230,00

9.230,00

9.230,00

9.230,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.080,00

5.080,00

5.080,00

5.080,00

5.080,00

Crese

3.128,00

3.128,00

3.128,00

3.128,00

3.128,00

Bunuri si servicii - total din care;

20

5.159,19

39,36

5.198,55

7.466,00

7.466,00

7.466,00

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

115,00

115,00

115,00

115,00

115,00

Bunuri si servicii crese

464,00

-6,80

457,20

464,00

464,00

464,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

4.450,00

4.450,00

6.887,00

6.887,00

6.887,00

reparații crese (pmp)

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

bunuri si servicii primărie

46,16

46,16

Legea 350/2005

125,19

125,19

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

22.662,62

-93,62

22.569,00

30.926,25

30.926,25

30.926,25

Asistenta sociala in caz de invaliditate

13.669,00

13.669,00

17.600,00

17.600,00

17.600,00

Ajutoare pentru locuințe

150,00

150,00

200,00

200,00

200,00

Ajutoare pentru încălzirea locuințelor

5.200,00

5.200,00

7.576,25

7.576,25

7.576,25

Asistenta sociale asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.643,62

-93,62

3.550,00

5.550,00

5.550,00

5.550,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

29.190,00

-150,00

29.040,00

45.070,00

42.993,00

43.447,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

18.990,00

-150,00

18.840,00

33.040,00

30.540,00

30.540,00

iluminat public

06

5.500,00

5.500,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

13.490,00

-150,00

13.340,00

26.040,00

23.540,00

23

întreținere ceasuri publice

40,00

40,00

40,00          40,00

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

500,00

2.000,00

2.000,00

prestări servicii SGU PI.

12.950,00

-150,00

12.800,00

24.000,00

21.500,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

10.200,00

10.200,00

12.030,00

12.453,00

---ii      V—3?DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Estimări

2017

2018

2019

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

13.907,59

150,00

14.057,59

29.500,00

29.500,00

29.500,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

13.907,59

150,00

14.057,59

29.500,00

29.500,00

29.500,00

Salubritate

13.650,00

150,00

13.800,00

27.700,00

27.700,00

27.700,00

apa meteo

257,59

257,59

1.800,00

1.800,00

1.800,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

7.900,00

0,00

7.900,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

7.900,00

7.900,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTURI

8402

41.700,00

500,00

42.200,00

53.439,50

52.939,50

52.939,50

Bunuri si servicii - din care:

20

18.300,00

500,00

18.800,00

23.462,50

22.962,50

22.962,50

reparații curente străzi

17.500,00

500,00

18.000,00

20.000,00

19.500,00

19.500,00

serv monitorizare trafic

800,00

800,00

3.462,50

3.462,50

3.462,50

Subventii/gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

23.400,00

23.400,00

29.977,00

29.977,00

29.977,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

122.452,88

1.994,30

105,00

3.684,82

11.721,38

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

165,86

0,00

165,86

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

165,86

165,86

0,00

0,00

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

680,00

0,00

680,00

0,00

0,00

0,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

680,00

680,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

2.350,60

0,00

2.350,60

0,00

0,00

0,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.640,00

1.640,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

710,60

710,60

0,00

0,00

0,00

__

SANATATE

6602

7,02

0,00

7,02

0,00

0,00

Active nefînanciare

71

7,02

7,02

0,00

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

24.441,40

25,00

24.466,40

0,00

0,00

l(r ».W

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

24.222,87

24.222,87

0,00

0,00

rii

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 91/29.03.2016

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Estimări

2017

2018

2019

Active nefînanciare

71

218,53

25,00

243,53

0,00

0,00

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

2.403,88

-18,20

2.385,68

105,00

105,00

105,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

2.138,90

2.138,90

0,00

0,00

0,00

Active nefînanciare

71

264,98

-18,20

246,78

105,00

105,00

105,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

2.166,00

1.987,50

4.153,50

0,00

519,82

2.000,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.858,00

1.858,00

0,00

0,00

0,00

Active nefînanciare

71

308,00

1.987,50

2.295,50

0,00

519,82

2.000,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

1.111,00

0,00

1.111,00

0,00

1.000,00

2.616,38

Active nefînanciare

71

1.111,00

1.111,00

1.000,00

2.616,38

TRANSPORTURI

8402

89.127,12

0,00

89.127,12

0,00

2.060,00

7.000,00

Proiecte cu fînantari din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

62.819,24

62.819,24

0,00

1.060,00

4.000,00

Active nefînanciare

71

3.992,88

3.992,88

0,00

1.000,00

3.000,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

22.315,00

22.315,00

0,00

0,00

0,00

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII ANEXA 2


VIZAT, VICEPRIMAR CUAT CRISTIAN


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2016

Rectificare 2mii lei

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2016 RECTIFICARE 1

FINANȚAT DIN:

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET 2016

RECTIFICARE

2

bugetul local

dc la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

:<:6;^3;pi$:

:>:i:68^Șp<:

Cap.65.02.7L01

INVATAMANT

>:<$$$<£

:<:71p>60<<-

:$:710;6pS$

A

Lucrări in continuare

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1

Centrala termica - Liceul Tehnologic de Transporturi

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

C

Alte cheltuieli de investiții

0,0(1

709.60

709.60

0.00

0,00

0,00

709,60

0,00

0,00

709,60

1

Achiziție imobil str.Vlad Tepes nr.30 (corp C-Colegiul National "ALLCuza"

0,00

706,00

706,00

0,00

0,00

0,00

706,00

0,00

0,00

706,00

2

Asistenta tehnica - "înlocuire tamplarie C. N. - "I. L. Caragiale"

0,00

3,60

3,60

0,00

0,00

0,00

3,60

0,00

0,00

3,60

Cap.66.02.71.01

SANATATE

?S5:6teț'pi)^:

A

Lucrări in continuare

5.609,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1

Consolidare si refunctionalîzare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5.609,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Alte cheltuieli de investiții

0,00

6.02

6.02

0,00

0.00

0,00

6,02

0,00

0,00

6,02

1

Asistenta tehnica -Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești etapa II

0,00

6,02

6,02

0,00

0,00

0,00

6,02

0,00

0,00

6,02

Cap.67.02.7L01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

A

Lucrări in continuare

2.395,60

198,18

198,18

0,00

0,00

0,00

198,18

0,00

0,00

198,18

1

Racordare la Sistemul Centralizat de Termoficare a imobilului din B-dul Independentei nr. 14

95,60

53,82

53,82

0,00

0,00

0,00

53,82

0,00

0,00

53,82

2

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr.14

2.300,00

144,36

144,36

0,00

0,00

0,00

144,36

0,00

0,00

144,36

B

Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

25,00

0,00

°nîW>

1

Alimentare cu energie electrica imobil Bdul.Independentei nr. 14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

25,00

0,00

/6,qo-

25,00\ ,

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

20,35

20.35

0,00

0,00

0.00

20,35

0,00

1

Servicii de consultanta in managementul proiectuIui-Reabilitare/Modemizarea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement.

0,00

20,35

20,35

0,00

0,00

0,00

20,35

0,00

ts&'Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2016

FINANȚAT DIN:

FINANȚAT DIN:

BUGET 2016 RECTIFICARE 2

crt.

RECTIFICARE 1

bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

(+/-)

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cap. 68.02 .71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

:$<i99;98<<<

din care

A

Lucrări in continuare

261,14

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

1

Racordare la Sistemul Centralizat de Termoficare a căminului de batrani din str. Cosminelenr. 11A

261,14

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

B

Lucrări noi

100,00

94,98

94,98

0,00

0,00

-25,00

69,98

0,00

0,00

69,98

1

Alimentare cu energie electrica cămin de batrani din str.Cosminele nr. 1 IA (proiectare+executie)

100,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

2

Alimentare cu gaze naturale cămin de batrani din str.Cosminele nr.l IA (proiectare+executie)

0,00

44,98

44,98

0,00

0,00

-25,00

19,98

0,00

0,00

19,98

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

:<<3p&bb<+

>ț98#;5()<

:+i:6^50<;:

+:£;i!9£5(i<<

din care

A

Lucrări in continuare

19.632,98

245,00

245,00

0,00

0,00

1.687,50

245,00

1.687,50

0,00

1.932,50

1

Reabilitare iluminat public

300,00

241,00

241,00

0,00

0,00

0,00

241,00

0,00

0,00

241,00

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Extindere rețea gaze Cartier Tineretului (cofmantare)

230,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

4

Extindere rețea gaze Cartier locuințe str.Gageni EDEN(cofinantare)

300,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

5

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești

250,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

6

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești

14.816,13

0,00

0,00

0,00

0,00

1.687,50

0,00

1.687,50

0,00

1.687,50

B

Lucrări noi

63,07

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

1

Deviere rețele tehnico-edilitare str.Cuza Vodă

63,07

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

(’

Alte cheltuieli de Investiții

0,00

3.00

3,00

0.00

0,00

300.00

3.00

0,00

300,00

303,00

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, regulamentul local de urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si plan de amenajare a teritoriului metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2

Consultanta pentru asistenta tehnica de specialitate-actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, regulamentul local de urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si plan de amenajare a teritoriului metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

4

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A4, str.Tamava, Nr.4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68,10

0,00

0,00

68,1^

5

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A5, str.Tamava, Nr.4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

*

6

AEjDALI, PT,DE Consolidare bloc A2, str.Tamava

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65\

7

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 2, Aleea Brebenei, Nr. 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

O?5/

8

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 4, sos.Nordului, Nr.3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

pS-,05^

9

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 11, sos. Nordului, Nr.5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

10

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 12, sos.Nordului, Nr.7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65J'Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2016

FINANȚAT DIN:

FINANȚAT DIN:

BUGET 2016 RECTIFICARE 2

crt.

RECTIFICARE 1

bugetul

local

de la bugetul de stat

alte bugete

(+/-)

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

:<:T;iȚi,Q0::::

::<O,0b:::::

xl.lll.OO::

■/■.■Ți, 00///:

//EllW/

2.913,18

: Ll l LQO::

din care

A

Lucrări in continuare

2.913,18

1.101,00

1.101,00

0,00

0,00

0,00

1.101,00

0,00

0,00

1.101,00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești

2.913,18

1.101,00

1.101,00

0,00

0,00

0,00

1.101,00

0,00

0,00

1.101,00

B

Lucrări noi

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

1

Branșament electric cabina cap linie (gara de sud) tramvai 101

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

•:i7;iftS4;5b:<

:::3i992j88::;:

:-:J.992,88:<:

>:<:0,00:<<

:<3;992,88<<

:-///0,0.(h///:

:/:0,0ft-//

A

Lucrări in continuare

17.854,50

3.983,46

3.983,46

0,00

0,00

0,00

3.983,46

0,00

0,00

3.983,46

1

Modernizare străzi zona Buna Vestire ( Plevnei,Arcași, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Soveja, Ialomitei, Prut, Petru Musat, Sudorului, Ploilor, Șoimului, Arcușului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2, Spatari, Andrei Ioachimescu, Bistriței, Naiului, Novac, Predelus, Rarau, Semenicului)

13.920,50

382,96

382,96

0,00

0,00

0,00

382,96

0,00

0,00

382,96

2

Drum acces din str. Libertății (str. Speranței)

334,00

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

3

Realizare drum de acces parc municipal Ploiești Vest, municipiul Ploiești

3.600,00

3.600,00

3.600,00

0,00

0,00

0,00

3.600,00

0,00

0,00

3.600,00

<

\llc cheltuieli de investiții

0.00

9,42

9.42

0.00

0,00

0,00

9,42

0.00

0,00

9,42

1

SF,PT+DE Reconfigurare zona statuie Mihai Viteazul-parc dendrologic

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2

SF, PT+DE+PUZ Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

PT+DE Modernizare străzi zona Buna Vestire ( Plevnei,Arcași, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Soveja, Ialomitei, Prut, Petru Musat, Sudorului, Ploilor, Șoimului, Arcușului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2, Spatari, Andrei Ioachimescu, Bistriței, Naiului, Novac, Predelus, Rarau, Semenicului)

0,00

7,42

7,42

0,00

0,00

0,00

7,42

0,00

0,00

7,42SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE
DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII


NOTA DE FUNDAMENTARE Buget Local 2016

Capitolul 67.07 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

B.Lucrari noi.

2. Alimentare cu energie electrica imobil Bdul.Independentei nr.14.

Municipiul Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, Serviciul Investiții, are in derulare contractul de lucrări nr.l6004/05.09.2014”Reamenajare prin extindere su supraetajare Bd.Independentei, nr.14”.

In cadrul documentației tehnice pentru obiectivul sus menționat a fost proiectata instalația electrica interioara pana la limita imobilului.

Ținând cont de faptul ca se dorește utilizarea polivalenta a sălii de spectacole, va fi necesara realizarea unui branșament electric in măsură sa asigure necesarul de putere pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului de sonorizare si a sistemului de iluminare profesionala. In acest scop SC Electrica SA a emis avizul tehnic de racordare nr.30101581377/14.10.2015, valoarea estimata a contractului de execuție este de 14.205,00 lei fara TVA, la care se adauga 5.000 lei fara TVA valoarea estimata pentru proiectare.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem alocarea sumei de 25.000,00 lei Suma prevăzută in buget local : 25.000,00 lei (inclusiv TVA).

Capitolul 68.02-71.01 - ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

B. Lucrări noi.

Având in vedere ca in acest an se vor finaliza lucrările la obiectivul de investiții ce beneficiază de finanțare din fonduri europene ”Camin de batrani str.Cosminele nr.llA”, este necesara realizarea racordării obiectivului la sistemul de alimentare cu gaze naturale.

In urma emiteri acordului de acces la sistemul de distribj^e^S^^jrale , propunem diminuarea sumei cu 25.000,00 lei din obiectivul naturale cămin de batrani din str.Cosminele nr.llA (proî^taj^^^utîfej, si redistribuirea acesteia către obiectivul: „Alimentare cu enefef^^tec^j^aÂimobil

Bdul.Independentei nr.14”

Suma totala prevăzută in buget privind “Alimentare cu gaze i&tjiraă^amin de batrani din str.Cosminele nr.llA (proiectare+executie)”: este de 19.980,00 lei (inclusiv TVA).

Capitolul 70.02-71.01 - Locuințe, servicii si dezvoltare publica

A. Lucrări in continuare.

1. Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății Ansamblul 9 Mai Ploiești

In vederea realizării obiectivului de investiții menționat mai sus, in cursul anului

 • 2007 s-a elaborat documentația tehnica, fazele PAC, PT, DE, CS, AT.

Obiectivul beneficiază de finanțare prin Programul de finanțare a locuințelor destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, derulat pe baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2007, aprobata cu modificări si completări prin Legea 84/2008.

 • -  Documentația tehnico-economica a fost aprobata prin HCL nr. 206/31.08.2007;

 • -  Lucrările de construcții au inceput in noiembrie 2007, au fost sistate in octombrie

 • 2008 si s-au reluat in luna mai 2010, conform hotărârii Tribunalului Prahova. In prezent contractul este reziliat datorita nerespectarii obligațiilor contractuale asumate de SC Romconstruct SA. Pentru finalizarea obiectivului de investiții se va organiza o noua procedura de achiziție publica a contractului de lucrări. Informații financiare

 • 1. Cheltuieli pentru proiectare -   337.241,00 lei, (inclusiv TVA)

 • 2. Valoarea totala a proiectului(investitiei)         - 16.377.600,00 lei, (inclusiv TVA)

din care C+M                                - 14.404.135,00 lei, (inclusiv TVA)

 • 3. Grafic de finanțare pana in prezent

 • 2007 - 300.000,00 lei - cheltuieli proiectare, buget local;

- 259.771,79 lei -cheltuieli execuție lucrări, buget de stat - Fondul National de Dezvoltare

3287,00 lei cheltuieli urmărire execuție - buget local

 • 2008 - 1.187.821,30 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

12.543,28 lei - cheltuieli urmărire execuție - buget local

 • 2010 - 176.403,45 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget local

 • - 155.009,88 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

 • - 3.475,27 lei - dirigentie de șantier - buget local

 • 2011 - 1.257.917,12 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

9.499,66 lei - asistenta tehnica - buget local.

5.187,94 lei - dirigentie de șantier - buget local.

Grafic finanțare finalizare obiectiv:

2016: 8.000.000,00 lei- cheltuieli execuție lucrări si dirigentie șantier 2017: 6.816.130,00 lei - cheltuieli execuție lucrări si dirigentie șantier.


Sumele alocate de la bugetul local vor fi diminuate in funcție 4 de la bugetul de stat.

locate


 • 4. Stadiul fizic actual: lucrări executate 24 %.

Având in vedere reziliera contractului de lucrări, pentru executat in anul 2014 s-a incheiat contractul de prestări serviW^eM 16323/11.09.2014 cu SC Tudor Arhcons SRL la valorea de 40.920 leiâă T\

Conform devizului general intocmit de proiectant valoarea lucrarnofce urmeaza sa se execute este de 14.816,13 mii lei cu TVA.

In urma CONTRACTULUI DE FINANȚARE pentru Programul de construcții de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați din casele naționalizate derulat conform

O.U.G. nr.74/2007 incheiat intre Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice si Unitatea administrativ teritoriala municipiul Ploiești, au convenit incheierea perezentului Contract de finanțare. Obiectul contractului il constituie alocarea unei finanțări parțiale din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionalei si Administrației Publice pe anul 2016 a sumei de 1.687.500,00 lei, reprezentând contribuții de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului sus menționat.

Suma totala prevăzută in buget: 1.687.500,00 lei (inclusiv TVA).

C.Alte cheltuieli de investiții:

Finanțarea din transferuri de la bugetul de stst a acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuința multietajate, încadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, potrivit prevederilor O.G. nr.20/1994, privind masuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicata, cu modificările si completările ulterioare, pentru finanțarea acțiunilor pe anul 2016, se repartizează către municipiul Ploiești suma de 300.000,00 lei pentru elaborarea proiectării lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit după cum urmeaza:

C4. AE,DALI,PT,DE Consolidare bloc A4, str.Tarnava, Nr.4. Conform contractului de prestări servicii nr.020280/10.11.2014, incheiat intre Municipiul Ploiești si SC CONSPROIECT SA, propunem alocarea sumei de 68.100,00 lei

Suma totala prevăzută in buget: 68.100,00 lei (inclusiv TVA).

C5. AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A4, str.Tarnava, Nr.4

Suma totala prevăzută in buget: 38.650,00 lei (inclusiv TVA) .

C6. AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A2, str.Tarnava

Suma totala prevăzută in buget: 38.650,00 lei (inclusiv TVA) .

C7. AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 2, Aleea Brebenei, Nr.l

Suma totala prevăzută in buget: 38.650,00 Iei (inclusiv TVA) .

C8. AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 4, sos.Nordului, Nr.3

Suma totala prevăzută in buget: 38.650,00 lei (inclusiv TVA) .


C9. AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 11, sos. Nordului, Nr. Suma totala prevăzută in buget: 38.650,00 lei (inclusiv TVA)^.^ CIO. AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 12, sos.Nordului,      1

Suma totala prevăzută in buget: 38.650,00 lei (inclusiv TVA)^

DIRECTOR EXECUTIV, MADALINA CRĂCIUN


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, MARIANA STOCHITA


SEF SERVICIU INVESTIȚII, SORINA SOM

JUUtZJUL: riWIUVA

Instituția publica: CENTRU CRESA PLOIEȘTI


ANEXA 4


BUGET PE ANUL 2016 sursa de finanțare: bugetul local


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL 91/ 29.03.2016

Influente (+/-)

Buget rectifica 2016

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3,592.00

0.00

3,592.0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3,592.00

0.00

3,592.0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3,592.00

0.00

3,592.0

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3,128.00

0.00

3,128.0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.18 +10.01.30)

10.01

2,550.00

0.00

2,550.0

Salarii de baza

10.01.01

2,457.00

2,457.0

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

93.00

93.0

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.0

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.0

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

0.0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.0

Tîchete de masa *)

10.02.01

0.0

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de ia locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

578.00

0.00

578.0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

405.00

405.0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

13.00

13,0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

133.00

133.0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4.00

4.0

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angaja^

10.03.05

0.00

0.0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

23.00

23.0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

464.00

-6.80

457.2

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

349.80

0.00

349.8

Furnituri de birou

20.01.01

0.00

0.0

Materiale pentru curățenie

20.01.02

83.00

83.0

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

182.70

182.7

Apa, canal si salubritate

20.01.04

30.00

30.0

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.0

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.0

Transport

20.01.07

0.00

0.0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

9.60

9.6

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5.00

5.0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

39.50

39.5

Reparații curente

20.02

0.00

0.0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.0

Hrana pentru animale

20.03.02

0.0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

13.00

0.00

13.0

| Medicamente

20.04.01

4.00

4.0

maienaie sanitare

2U.U4.U2

1.U0

1.01

Reactivi

20.04.03

o.oo.

....

0.01

Dezinfectant!

20.04.04

>g^5o

8.01

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

i 44.21

Uniforme si echipament

20.05.01

^<F2.0Q.

x^

2.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

t 'fi 4.01

Alte obiecte de inventar

20.05.30 |

XȘOO

38.21

Deplasări, delăsări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06 '

\X30

'XzXo.00'

6.31

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1 B

Deplasări în străinătate

20.06.02

VX

7 0.01

Materiale de laborator

20.09

o.oi

Cerce ta re-dezvoltare

20.10

o.oi

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.60

0.61

Consultanta si expertiza

20.12

0.01

Pregătire profesionala

20.13

7.00

7.0(

Protecția muncii

20.14

5.00

5.01

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

o.oi

Studii si cercetări

20.16

O.oi

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

o.oi

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.01

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.01

Meteorologie

20.21

o.oi

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.01

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

o.oi

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.01

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.01

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit disDozitiîlor leaale

20.25

0.01

Tichete cadou

20.27

0.01

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

31.30

0.00

31.31

Reclama si publicitate

20.30.01

1.30

0.0

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

0.01

Chirii

20.30.04

0.00

0.01

Prestări seîvicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.0

Fondul Presedintelui/Fondu! conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0.01

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.01

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

30.00

30.01

TITLUL /// DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

o.ot

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0.00

0.00

0.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 Ia 30.02.03+30.02.05)

30.02

0.00

0.00

0.0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0.00

0.00

0.0

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

o.ot

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț șl tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor Ia combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.0i

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod51.01)

51

0.00

0.00

o.ot

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49)

51.01

0.00

0.00

0.0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

\

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

'I 33

.1—,.i ș-V.

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

fes

>-< s

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

r K

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

51.01.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.0i

A. Transferuri interne         (cod 55.01.18)

55.01

0.00

0.00

0.0i

|Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01*55.02.04)

55.02

0.00

0.00

0.0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

Burse

59.01

0.0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod80+81)

79

0.00

0.00

0.0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.01

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integrai din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.01

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01*81.01.02*81.01.05*81.01.06)

81.01

0.00

0.00

0.0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01*81.02.02+81.02.05)

81.02

0.00

0.00

o.o

Rambursau de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.0i

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55*56+70+84)

0.00

0.00

0.01

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.01

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0.00

0.00

0.0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.22

Transferuri de Ia bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.23

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.24

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.25

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale tn sănătate

51.02.26

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.27

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.0

a. i ransreruri interne        țcoa oo.ui.UB+bb.ui.UB ia

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

55.01

0.00

0.00

0.0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09 /

Programe SAPARD

55.01.10

' /

E

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12 ([►

) *-

Programe de dezvoltare

55.01.13

/ ,'fc

zx    / 1

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

''

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

A

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

0.00

0.00

0.0

Finanțarea națională **)

56.01.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0.00

0.00

0.0

Finanțarea națională **)

56.02.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0.00

0.00

0.0

Finanțarea națională **)

56.03.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

0.00

0.00

0.0

Finanțarea națională **)

56.04.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0.00

0.00

0.0

Finanțarea națională **)

56.05.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

0.00

0.00

0.0

Finanțarea națională **)

56.07.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08

0.00

0.00

0.0

Finanțarea națională **)

56.08.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0.00

0.00

0.0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0.00

0.00

0.0

Finanțarea naționala *)

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

6.80

6.8

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

6.80

6.8

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

6.80

6.8

Construcții

71.01.01

o.c

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

o.c

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

6.80

6.8

Alte active fixe

71.01.30

O.C

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

O.C

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

O.C

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

O.C

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

O.C

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

O.C

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

O.C

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

o.c

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


CONTABIL SEF,

CENTRU CRESE PLOIEȘTI

Anexa nr.

LISTA
Obiectivelor de investiții pentru Centru Crese Ploiești cu finanțare de la bugetul local
mii lei

Nr crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F

Valoare totala actualiz.

Valoare contract

Surse proprii

Credite bancare Interne

Credite bancare Externe

Alte surse constituite cf .legii

finanțate din:

Observații Alte surse

TOTAL BUGET LOCAL

din care :

De la bugetul local

transf. bug.stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap. 68.02-71

6,80

6,80

ASIGURĂRI SI

ASISTENTA SOCIALA

TOTAL

6,80

6,80

din care:

C

Alte cheltuieli de investiții

6,80

6,80

1

Dotări- aparatura birotica si alte active corporale

6,80

6,80

2

3

DIRECTOR,

Fodor Angelica


ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Dinca Cristina

CENTRUL CRESA PLOIEȘTI

STR. EREMIA GRIGORESCU, NR.l 1 PRAHOVA

CF.31619555


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND RECTIFICARE DE BUGET PE ANUL 2016

Având in vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006-Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si Legii nr.339/2015 -legea bugetului de stat pe 2016 , in urma efectuării unei execuții preliminare asupra bugetului pe anul 2016, supunem spre aprobare nota de fundamentare privind efectuarea rectificării de buget avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, prezentata detaliat in anexa 4 .

Fundamentarea si necesitatea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii si a referatului intocmit de administratorul Cresei nr.49, cresa care aparține Centrului Cresa Ploiești, in care se solicita achiziția unui mijloc fix (mașina de gătit profesionala), aceasta fiind necesara in bucataria unitarii respective pentru prepararea hranei zilnice a copiilor, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitarii . Menționam ca cele 2 (doua) aragaze existente au un stadiu avansat de uzura fizica si nu mai asigura prepararea hranei in condiții normale de funcționare.

In urma calculelor , s-a avut in vedere necesitatea rectificării bugetului pe anul 2016 cu sursa de finanțare buget local la nivel de capitol si articol de cheltuieli, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitarii noastre .

Prezenta rectificare consta in diminuarea titlului II« bunuri si servicii » in suma de 464,00 mii lei, cu suma de 6.80 mii lei, astfel ajungând la nivelul sumei de 457,20 mii lei, si majorarea titlului XII « Active nefinanciare” in suma de 0,00 mii lei ,cu suma de 6.80 mii lei, astfel ajungând la nivelul sumei de 6,80 mii lei.

Menționam ca prezenta rectificare nu modifica prevederea bugetara anuala.

- Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de 464,00 mii lei

Diminuare art. 20.05.30 (obiecte de inventai') - cu suma de 6.80 mii lei

- Titlul XII „ Active nefinanciare” in suma de 0,00 mii lei

Majorare art. 71.01.03 (mobilier,aparatura birotica si alte active corporale) - cu suma de 6,80 mii lei

DIRECTOR,

Fodor Angelica

CONTABIL SEF,

Dinca Cristina

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituita publica: Liceul Tehnologic 1 Mai Ploiești


ANEXA 5


BUGET PE ANUL 2016 sursa de finanțare bugetul local


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

EXECUȚIE

31.03.2016

INFLUENTE

(+/-)

DIFERENTE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2774.55

1017.38

85.00

2859.55

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2774.55

1017.38

85.00

2859.55

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2774.55

1017.38

85.00

2859.55

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2327.93

680.60

0.00

2327.93

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1903.25

553.14

0.00

1903.25

Salarii de baza

10.01.01

1763.75

486.42

0.00

1763.75

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

. 0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

5.00

3.06

0.00

5.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

125.00

61.66

0.00

125.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

0.00

0,00

0.00

Alocații pentru transportul fa si de la locul de munca

10.01.15

9.50

2.00

0.00

9.50

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

424.68

127.46

0.00

424.68

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

298.00

87.49

0.00

298.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

9.00

2.64

0.00

9.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

98.00

28.66

0.00

98.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2.68

1.04

0.00

2.68

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

17.00

7.63

0,00

17.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

439.33

336.50

85.00

524.33

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

428.10

333.41

89.43

517.53

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

0.49

-1.51

0.49

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2.00

0.00

-2.00

0.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

344.00

296.91

93.37

437.37

Apa, canal si salubritate

20.01.04

50.00

26.91

7.14

57.14

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.10

0.00

-0.10

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

EXECUȚIE

31.03.2016

INFLUENTE

(+/-)

DIFERENTE

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5.00

2.48

-0.23

4.77

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5.00

3.28

0.00

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

20.00

3.34

-7.24

12.76

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2.50

0.05

-1.95

0.55

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.50

0.05

-1.95

0.55

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.10

0.00

-0.10

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.10

0.00

-0.10

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

0.00

-0.50

0.50

Protecția muncii

20.14

3.13

0.09

-3.04

0.09

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

4.50

2.95

1.16

5.66

Reclama si publicitate

20.30.01

0.50

0.00

0.50

1.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.50

0.00

0.50

1.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3.50

2.95

0.16

3.66

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

7.29

0.28

0.00

7.29

Burse

59,01

7.29

0.28

0.00

7.29

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00DIRECTOR ,


CONTABIL SEF,


d ’~       Â< C6y6    GaZCs<L^

777

<q                    L -

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploii
Fax : 0244 / 51361 0   /


_____-1 -0V 20J6 ...

: MUNICIPIUL /-ORAȘUL.....7.5G7..R..Ț7 7      <017

: Director General                        *      —     0 s ! /

Domnul Emilian Ștefan TUDOSE                          im”:.

: Doamnei / Domnului PrimarData

Nr. înregistrare


: Alocare sume defalacte din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular si confesional acreditat pentru anul 2016 si estimări pentru anii 2017, 2018 si 2019 conform Decizie Director General al D.G.R.F.P. Ploiești nr. 2500/29.03.2016

: 29.03.2016


: B.C.P./3974


Prin prezenta va transmitem “Fisa cu sume si cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2016 cu repartizare pe trimestre ” si “ Fisa cu limite pentru sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale, estimări pentru anii 2017 - 2019" care cuprinde Indicatori aprobați conform Legii nr. 339/18.12.2015 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2016, Scrisoarea M.F.P. nr. 420400 /24.12.2015 înregistrata la D.G.R.F.P. Ploiești sub nr. 53935 / 14741 / 28.12.2015, Scrisoarea M.F.P. nr. 415050 /08.01,2016 înregistrata la D.G.R.F.P. Ploiești sub nr. 1660 / 1277 / 19.01.2016, Hotararea Guvernului României nr. 136 / 02.03.2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finanțării de baza de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar, pentru toti preșcolarii si elevii din invatamantul general obligatoriu particular si confesional acreditat, precum si pentru cei din invatamantul profesional si liceal acreditat, particular si confesional si Deciziei Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiești nr. 2500/29.03.2016.


Motivat de cele de mai sus, va rugam sa procedați de urgenta la modificarea bugetului local pentru anul 2016 in conformitate cu prevederile legale in vigoare si sa transmiteți cate un exemplar din formularele aferente impreuna cu anexele corespunzătoare la Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești - Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborării si Execuției Bugetelor si ia Trezoreria locala de


care aparțineți.


DIRECTOR GEf


Emilian Stei —î


Elaborat: Atis Melnic/ Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborării si Execuției Bugetelor Locale / Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica/ D.G.R.F.P. Ploiești /Adresa U.A.T. 3974/29.03.2016 - Pagina 1

DIRECȚIA GENERALA REGIONALA A FINANȚELOR PU^^E PLOIEȘTI

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

Anexa la Decizie Director General D.G.R.F.P. Ploiești nr. 2500/29.03.2016


Anexa


FISA CU INDICATORI PENTRU BUGETUL LOCAL

ALOCAȚI DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STA T PE ANUL 2016 CF. DECIZIA DIRECTORULUI GENERAL AL D.G.R.F.P. Ploiești Nr. 2500/29.03.2016

502

mii tei f - Buget inițial     :cf. Legea bugetului de stat nr. 339/18.12.2015,Scrisoarea M.F.P. nr. 420400/24,12,2015 Decizia Directorului General nr. 916/28.01.2016, Hotarare Consiliul Județean nr. 3/27.01.2016


PENTRU PRIMĂRIA PLOIEȘTI


11 - Rectificări: Decizie 1903/12.02,2016, 2166/14,03.2016. 2454/25.03,2016,2500/29,03,2016 Hi - Buget rectificat

Nr. cri.

INDICATOR

PREVEDERI

din care:

Denumire

Cod/Cont

an 2016

trim. 1

trim. II

trim. III

trim. IV

1

Cote defalcate din impozitul pe venit

TOTAL

04.02.01

1

190.476,00

47.619,00

47.619,00

47.619,00

47.619,00

II

0,00

III

190.476,00

47.619,00

47.619,00

47.619,00

47.619,00

2

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea Bugetelor Locale.

TOTAL, din care:

04.02.04

1

1.621,00

405,00

405,00

405,00

406,00

II

0,00

III

1.621,00

405,00

405,00

405,00

406,00

cota de 27% pentru bugetul județului

0,00

cota de 20%

0,00

cota de 90%

1.621,00

405,00

405,00

405,00

406,00

3

Sume defalcate din T. V.A. pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

TOTAL

11.02.01

1

0,00

II

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Sume defalcate din T. V.A. ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municip., prin Decizie Dir. General D.G.R.F.P. Ploiești, TOTAL, d.c.:

11.02.02

1

151.506,00

38.962,00

40.657,00

37.269,00

34.618,00

II

93,62

-23,38

117,00

III

151.599,62

38.938,62

40.657,00

37.269,00

34.735,00

chelt salariile si contrib af, ale instit. invat. preuniv. de stat

112.664,00

28.924,00

30.305,00

27.781,00

25.654,00

chelt cfart 104 al. 2, lit. b)-d) din Leqea Ed Nat nr. 1/2011 actual.

14.160,00

3.700,00

3.861,00

3.538,00

3.061,00

drepturi asist pers cu handicap qrav sau indemniz lunare

21.619,00

5.449,00

5.685,00

5.212,00

5.273,00

drepturi stabilite de Legea nr. 248/2015

93,62

93,62

alte chelt. cf. art.5 alin. (3),Legea 339/18,12,2015

3.063,00

772,00

806,00

738,00

747,00

5

Sume defalcate din T. V.A. pentru drumurile județene si comunale

prin Hotarare Consiliul Județean Prahova

11.02.05

1

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

TOTAL, din care:

11.02.06

1

724,00

724,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

III

724,00

724,00

0,00

0,00

0,00

cota de 27% centru buqetul județului

0,00

cota de 20% ot achitare arierate proqr dezv si infrastruct - prin H.C.J.

250,00

250,00

0,00

0,00

cota de 80%

474,00

474,00

0,00

0,00

_

7

Sume defalcate din T.V.A. pt finanțarea cheltuieijlOf'r-:^^ invatamantului particular sau confesionalăcre'ditat:./- /

WX.

11.02.09

1

925,00

285,00

281,00

281,00

II

0,00

III

925,00

285,00

281,00

281,00

//e

chelt salariile si contrib af. Inv parii/uiar^ay^copfeș.iorial Scțqțfltet

837,00

258,00

254,00

254,00

lK|

chelt cu bunuri si serv pt. unitati ir^/.'părtic.șau/30fife9racredităL\

88,00

27,00

27,00

27,00

siSEF S.S.A.E.E.B.L., JonChlrcuMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
DIRECȚIA GENERALA REGIONALA A FINANȚELOR PUBLICE PLOIEȘTI                    MUNICIPIUL

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA                          PLOIEȘTI

SERVICIUL SINTEZA ASISTENTA ELABORARE SI EXECUȚIE BUGETE LOCALE              COd 502

Anexa Ia Decizia Directorului General D.G.R.F.P. Ploiești nr. 2500/29,03,2016


Limite pentru sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale, estimări pentru anii 2017-2019


Nr. crt.

INDICATORI

ANUL

Denumire

Cod/Cont

ESTIMĂRI AN 2017

ESTIMĂRI AN 2018

ESTIMĂRI AN 2019

1

Cote defalcate din impozitul pe venit TOTAL, din care:

04.02.01

201.903,00

214.016,00

226.855,00

- cota 41.75%-pentru comune,orașe,municipii

201.903,00

214.016,00

226.855,00

-cota 11.25%-pentru Consiliul Județean Prahova

2

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare bugete locale

TOTAL

04.02.04

1.719,00

3.308,00

4.994,00

cota de 27% pentru bugetul județului

cota de 20%

0,00

1.487,00

3.063,00

cot de 80%

1.719,00

1.821,00

1.931,00

3

Sume def din T. V.A. ptr. fin ch dese la niv județ

11.02.01

4

Sume def din T. V.A. ptr. fin ch dese la niv c.o.m.din care:

11.02.02

151.631,00

151.640,00

151.644,00

chelt salariile si contrib af, ale instit. invat. preuniv. de stat

112.664,00

112.664,00

112.664,00

cheli cfart 104 al. 2, fit b)-d) din Legea Ed Nat nr. 1/2011 actualiz

14.160,00

14.160,00

14.160,00

drepturi asist pers cu handicap grav sau indemniz lunare

21.619,00

21.619,00

21.619,00

drepturi stabilite de Legea nr. 248/2015

alte chelt. cf. art. 5 al (3), Legea 339/18.12.2015

3.188,00

3.197,00

3.201,00

5

Sume def din T. V.A. pt drum jud si corn prin HCJ Ph

11.02.05

6

Sume defalcate din T. V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

TO TAL

11.02.06

5.309,00

5.535,00

5.748,00

cota de 27% pentru bugetul județului

cota de 20%

4.724,00

4.935,00

5.134,00

cot de 80%

585,00

600,00

614,00

7

Sume def din T.V.A. pt finant’Ghejt'inv particular sau confesional acreditat din care://x

11.02.09

1.158,00

1.187,00

1.218,00

chelt salariile si///ntrjb af.Jnvjyartidulap^au confesional acreditat

1.039,00

1.065,00

1.093,00

chelt cu bunun/slrser^pt/țjjâ^^p^^au confes acreditat |

119,00

122,00

125,00

întocmit, Atis Melnic

Sef S.S.A.E.E.B.L., Ion Chircu

cj rTfâzprier&e& -i z, LawniafDiciariwi /

V 'A            P /
Ta


6703

Către,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Referitor: Finanțarea din transferuri de la bugetul de stat a acțiunilor privind reducerea riscului seismic al costructiiior cu destinația de locuința multietajate, încadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, potrivit prevederilor O.G. nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicata, cu modificările si completările ulterioare

Urmare adresei Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr. 25180/11.03.2016, înregistrata la Consiliul Județean Prahova cu nr. Sp/224/17.03.2016, pe care o anexam va comunicam ca, in limita alocației bugetare aprobate prin legea bugetului de stat pe anul 2016, la capitolul 70.01 „ Locuințe, servicii si dezvoltare publica”, titlu VI „Transferuri intre unitati ale administrației publice”, articol „Tranferuri de capital”, cod 51.02.09 „Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuința” conform O.G. nr. 20/1994 republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 806/2013, cu modificările si completările ulterioare, pentru finanțarea acțiunilor pe anul 2016 privind reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuința multietajate, încadrate in clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public se repartizează municipiului Ploiești suma de 300.000 lei pentru elaborarea proiectării lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit.             ’

Fondurile sus menționate se vor utiliza in condițiile si cu respectarea O.G. nr.20/1994 privind masurile pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Va rugam sa dispuneți masuri pentru utilizarea eficienta si integrala, in condițiile legii, a sumei alocate pe anul 2016.

' MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONAL ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

--CătrerC0NSItltJLJUDETEAN-PRAH0V-A-

Spre știință:!. PRIMĂRIA M

 • 2. PRIMĂRIA MUN


Ref: finanțarea din transferuri de la bugetul de stat a acțiunilor privind reducerea riscul seismic al construcțiilor cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport i expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, potrivit prevederii Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

>1 A

In limita alocației bugetare aprobate prin legea bugetului de stat pe anul 2016, la capitolul 70.( |                „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, titlu VI „Transferuri între unități ale administrați

?               publice”, articol „ Transferuri de capital”, cod 51.02.09 „Finanțarea acțiunilor privind reducere

j               riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință” conform O.G. nr. 20/19c,

|               republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 806/2013, cu modificările și completările ulterioar*

a              vă comunicăm că, pentru finanțarea acțiunilor pe anul 2016 privind reducerea riscului seismic

I              construcțiilor cu destinația de locuință,multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic și cai

|               prezintă pericol public, situate în municipiul Ploiești și municipiul Câmpina, se repartizează surr

I              de 800.000 lei destinată proiectării și execuției lucrărilor de intervenție.

|              Suma de 800.000 lei este defalcată pe trimestre, conform tabelului de mai jos, astfel:

LE

Program 2016

din care, pe trimestre:

Total transferuri

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

800.000

0

300.000

250.000

250.000

din care:

300.000

- elaborarea proiectării lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit situate în municipiul Ploiești

500,000

- execuția lucrărilor de intervenție la clădirea de locuit situată în municipiul Câmpina

în aplicarea legislației specifice președinții consiliilor județene împreună cu primarii municipiilor < orașelor răspund, potrivit legii, pentru realitatea, exactitatea și legalitatea sumelor cheltuite îi scopul pentru care au fost alocate; în cazul clădirilor de locuit incluse în programul anual de acți'ur primarii municipiilor, și orașelor dispun măsurile necesare pentru:

 • - contractarea proiectării lucrărilor de intervenție și aprobarea documentațiilor de avizare pentri lucrări de intervenție;

 • - contractarea execuției lucrărilor de intervenție;

 • - asigurarea diriginților de șantier autorizați;

 • - verificarea și decontarea documentației de proiectare, precum și a situațiilor de lucrăr

 • - organizarea recepției la terminarea lucrărilor de intervenție (consolidare);

 • - stabilirea situației valorice a decontărilor pe categorii de lucrări real executate și repartizarea pt

fiecare proprietar a cheltuielilor efectuate pentru execuția lucrărilor de intervenție (consolidare) proporțional cu cota-parte de proprietate indiviză din proprietatea comună care revine fiecăru proprietar;                                ' \         ''

Str. Apolodornr. 17, Latura Nord, Sector 5, București

Tel.: +4 0372 111 506, Fax: +4 0372 111 337,'E-mail: ministru@mdrap.ro www.mdrap.ro

; <• /                                                                                  ‘ _ V-

" ■ -.......... ....... '...........-..... ■

UI,


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


CONTRACT DE FINANȚARE

pentru

Programul de construcții de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați din casele naționalizate derulat conform O.U.G. nr. 74/2007

In conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ala art. 36 alin. 6 Ut. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6, alin(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din casele naționalizate foștilor proprietari aprobată prin Legea nr. 84/2008 cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12, alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările și completările ulterioare:

1. Părțile contractante

Ministerul Dezvoltări! Regionale și Administrației Publice, denumit în continuare MDRAP, cu sediul în Strada Apolodor nr. 17, latura Nord, sector 5 București, tel: 0372114599, 0372114529, fax: 0372111549, cod fiscal 26369185, cont R093TREZ23Â700301510204X, deschis la Trezoreria București, reprezentat de domnul - Vasile DÎNCU,- - viceprim - -ministru,- - ministrul -dezvoltării- - regionale și administrației publice, în calitate de ordonator principal de credite,, ca autoritate publică centrală,

Unitatea administrativ teritorială municipiul Ploiești reprezentată prin domnul Cristian Mi hai GANEA în calitate de vtceprimar, cu sediul în B^dul Republicii nr. 2, municipiul Ploiești, județul Prahova       telefon/fax. :0244/516.699,0244/ 513.829,       codfîscal 2844855,        cont

RO76TREZ52121420220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești ca autoritate publică locală, au convenit încheierea prezentului Contract de finanțare.

2. Definiții


Termenii utilizați în prezentul contract vor avea următorul înțeles:

 • a) MDRAP - Ministerul Dezvoltării Regionale șl și Administrației Publice;

 • b) Contract de finanțare - reprezintă prezentul contract de finanțare și Anexele sale;

 • c) Program ■ Programul de construcții de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați din casele naționalizate derulat conform O.U.G, nr. 74/2007

 • d) Obiective de investiții - obiective de investiții în construcția de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați;

 • e) Surse MDRAP - sume alocate prin bugetul MDRAP de la bugetul de stat;

 • f)  Surse proprii •• sume alocate din bugetele consiliilor locaLe.

 • g)  Valoarea totală a obiectivului de investiții • valoarea alocărilor din bugetul de stat, precum și din bugetul local, pe ani bugetari, până ta finalizarea obiectivului de investiții, inclusiv punerea în funcțiune a acestuia.

 • h) Cheltuielile eligibile aferente contribuției de la bugetul de stat ~ valoarea alocărilor din bugetul de stat, care sunt eligibile în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2007, cu modificările și completările ulterioare.

2016  11:42


O2U4510/313. Interpretare

în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele include forma plural și invers, acolo unde acest lucru este permis de context.

4.._Qjbf.ertu/_contca.ctu/.w.

 • 4.1 Obiectul contractului îl constituie alocarea unei finanțări parțiale din bușet Dezvoltăm Regionale si Administrației Publice pe anul 2016 a sumei de 1.687.500 lei, în limita sumelor aproi^te^ranuat-arraceastă—desttrrațTE^reprezentârrd cui 111 i b u ți I de"riar"bugeiul~de-st a r, pentru realizarea obiectivelor de investiții în construcția de locuințe sociale incluse în Lista cuprinzând locuințele sociale destinate chiriașilor evacuați din casele naționalizate - Program 2016 - aprobată prin Ordinul-MDRAP-i877-1'8702^01'6rîn~comptetarea“surselor-proprii-ale-unitățiradmini5trativ-terito riale' municipiul Ploiești în valoare de 2.000.000 lei.

 • 4.2 Cheltuielile aferente contribuției de la bugetul de stat sunt eligibile dacă sunt în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2007. cu modificările și completările ulterioare, cu condiția sa fi fost efectuate în conformitate cu termenii și condițiile prezentului contract.

 • 5. Valoarea totala a investiției

  • 5.1 Valoarea totală a investiției este de 17.316.480,49 lei.

  • 5.2 Valoarea prezentului contract este de 1.637.500 lei din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, reprezentând suma aferentă finanțării parțiale a obiectivului de investiții prevăzut la art. 4.

  • 5.3 Obiectivul de Investiții urmează a se finanța eșaLonat, pe ani, în funcție de alocațiile bugetare anuale.

 • 6. Documentele contractului:

Lista de finanțare a locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați realizate conform prevederilor O.U.G. nr, 74/2007în anul 2016, în municipiul Ploiești, județul Prahova.

 • 7. Modalități de-transfer alefortdurilor

•   7.1 Transferul fondurilor de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice către

unitatea administra tiv ■teritorială municipiul Ploiești se va face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2007 cu modificările și completările ulterioare cu încadrarea în-Lista cuprinzând -locuințele sociale destinate chiriașilor evacuați din casele naționalizare - Program 2016, aprobată prin Ordinul MDRAP 187/18.02.2016.

 • 7.2 Transferul fondurilor de la unitatea administrativ teritorială municipiul Ploiești către antreprenorii generali se efectuează conform Listei de finanțare a locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați realizate conform prevederilor O.U.G. nr. 74/2007, în anul 2016, în municipiul Plodești, județul Prahova.

 • 8. Durata contractului:

Contractul de finanțare intră în vigoare la data semnării și are valabilitate până la 31.12.2016,

 • 9. Drepturile și obligațiile părților

  • 9.1 Părțile înțeleg să îsi asume respectarea drepturilor și obligațiilor aferente prezentului contract, așa cum reies din O.U.G. nr. 74/2007 aprobată prin Legea nr. 84/2008 cu modificările si completările ulterioare, în special cele referitoare la:

 • a) alocarea de către autoritatea publică centrală a sumelor aferente contribuției de la bugetul de stat, din bugetul MDRAP, în Urnita sumelor aprobate în acest sens prin legea bugetului de stat;

 • b) pregătirea și asigurarea de către autoritățile publice locale a terenurilor necesare realjzărif locunițelor sociale, conform documentației urbanistice, cu utilitățile șl dotările edilitare necesare în corelare cu programul aprobat.

 • 9.2 Părțile răspund în solidar, ca urmare a prejudiciilor generate de nerespectarea clauzelor contractuale, din motive imputabile acestora.

 • 10. Modificarea, completarea sau încetarea contractului de finanțare

 • 10.1. Prezentul contract de finanțare, poate f1 modificat, prin acordul scris al părților, în următoarele situații:


I_______c)--.se„efectuează_redistri buiri^de-sume_;într.G_Dbiect.ivele-<hn^Brogi:a m,. jri-con^rpit^t^cu^^/

i        prevederile legate in vigoare;

i               d) se efectuează modificări in cadrul Listei cuprinzând locuințele sociaie destinate chiriașilor

--tfracuațrtfîrcarannîațtonatt^^                                        137/1 8t0Z20t£

 • 10.2. Prezentul contract de finanțare poate fi reziliat unilateral, cu o notificare prealabilă de 15 zi le-în următoarele situații:

------3)-nu“5nnt"îndeplîrf1re“atribTjțiiler șt"responsabilltațile'~aferente"derula:ri!"PrograrnuUii "așaTurrrairfo^t “ stsabiiite prin O.U.G, nr. 74/2007 aprobata prin Legea nr. 84/2008 cu modificările și completările ulterioare;

b) în situația în care consiliul local nu este de acord cu încheierea unui act adițional conform art. 9 1 lit. a), b), c), d).

 • 10.3 Prezentul contract încetează de drept prin ajungerea la termen.

17. Forța majoră

 • 11.1. Forța majoră este evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința părților, care le oprește să-și execute obligațiile ce ie revin potrivit prezentului contract.

 • 11.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 11.3. îndeplinirea contractului va fl suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 11.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care stau la dispoziție pentru limitarea consecințelor.

 • 11.5. Cazul fortuit nu este exoneratei de răspundere contractuală.

-12-Soluționarealitigiilor............... -•

 • 12.1. Părțile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe orice neînțelegere sau conflict care se poate ivi pe perioada de derulare a contractului.

 • 12.2. în situația încare neînțelegerea-sau conflictul nu au putut fi rezolvate'pe-cale-amiabilă-, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze, de către instanțele judecătorești competente.

 • 13. Limba care guvernează contractul

  • 13.1. Limba care guvernează prezentul contract de finanțare este limba română.

 • 14. Legea aplicabilă contractului

  • 14.1. Contractul va fi interpretat conform legislației în vigoare din România.

 • 15. Comunicări

  • 15.1. Orice comunicare referitoare (a îndeplinirea prezentului contract de finanțare trebuie să fie transmisă în scris.

  • 15.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

  • 15.3. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegrama, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Prezentul contract S-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți, fiecare exemplar având aceeași valoare juridică.

VicepriViceprir Mf
DlR_TEHNICA!I INUEST


ANEXĂ------.-----VIGEPRIM-MI NISTRU

LISTA DE FINANȚARE ALOCUINȚELOR SOCIALE DESTINATE CHIRIAȘILOR EVACUAȚI REALIZATE

CONFORM PREVEDERILOR O.U.G. NR. 74/2007

ÎN ANUL 2016

ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI-JUDEȚUL PRAHOVA

Denumire localitate bloc


i

i

Nr. ap.

finanțate


Nr, ap.

PIF

2016


Suma aprobată de la bugetul de stat în a hui 2016......

(lei)


Total


120


1,687.500


|             PLOIEȘTI

I Cartier Libertății, Ansamblul 9 j

1-687.300


I         Mai, etapa a iha

'                                                                                                                                                                                                                                   I

I iDIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ Șl RELAȚIA CU FARLAMENUL DIRECTOR GENERALDIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT FINANCIAR, RESURSE UMANE


,     Șf ACHIZIȚII • ■

1 DIRECTOR GENERAL

! MEi ‘


■LĂMÂI RUSNAC


EG1ONALĂ Șl INFRASTRUCTURA___-.--.-.LUI -II t~ ■■«‘J I *'■ I * I *

1MMS7WL F/X^SLOfl PUBLICE

CQiiML           D2LMW!

^zat pentru toiftâ Jiwueiw prfvunțîv

CDNTROifel 'T-iZJ-.GATNh,


■ ?rtr *’ ’** <1 w - *** - *

GîjiSJ thîJL 6i!x ?ac

VÎ7/' \


|

1         »j^^TXRnn^oMÂESȘr‘i

t M JkDMn-U2TKAt!5ț tjjBUCfi             -I :>i

j -JCA7 m com          wmi tM •

UjniiJiw/lr-—...........

z<t            o 5      .

i ?,jyn       ...>. L iaft. <| «■»,


W                publice!


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

NR.13507/15.12.2015

CĂTRE,


CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI


DIRECȚIA ECONOMICA

Având in vedere adresele DSP PLOIEȘTI nr. 11564/14.04.2015 si nr. 12451/22.04.2015, înregistrate la ASSC Ploiești cu nr.4455/21.04.2015 si nr.8442/23.04.2015, va aducem la cunoștința următoarele:

in anii 2013, 2014 si 2015, s-a plătit fondul de varsaminte pentru persoane cu handicap, din fondurile Ministerului Sanatatii;

Prin adresele mai sus menționate conform constatărilor controlului Curții de Conturi, s-a solicitat restituirea acestor sume de la bugetul local, deoarece prin contractul incheiat intre DSP Ploiești si Consiliul Local, conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1030/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare.de învățământ, este prevăzută finanțarea numai pentru cheltuielile de personal si a cheltuielilor pentru medicamente si materiale sanitare, iar pentru buna desfășurare a activitatii acestora, celelalte cheltuieli de natura materiala fiind suportate din bugetul local, conform prevederilor OUGnr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, actualizata, art. 21, alin. 2.

Fondul de varsaminte pentru persoane, cu handicap reprezintă o contribuție care se plătește la bugetul de stat, calculata la fondul brut de salarii, si care se clasifica din punct de vedere economic, la Titlul II - Bunuri si servicii, Capitolul 20, art.20, alin.20.30.30, fiind considerară astfel o cheltuiala materiala.

Suma totala de plătit, este de 46.158 lei.

. Va mulțumim pentru înțelegere si colaborare.


Sef Serviciu Financiar Contabilitate,


MAN]          TINA


Sursa de finanțare Integral de la buget

2844855 MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An :   2016 Trezorerie Mun. Ploiești


Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

.00

145,005,863.58

.00

Impozit pe profit

010000

.00

38.00

.00

Impozit pe profit de la agenti

010100

.00

38.00

.00

Impozit pe venit

030000

.00

802,940.00

.00

Impozitul pe veniturile din tr

031800

.00

802,940.00

.00

Cote si sume defalcate din imp

040000

.00

51,559,416.51

.00

Cote defalcate din impozitul p

040100

.00

51,142,555.83

.00

Sume alocate din cotele defalc

040400

.00

416,860.68

.00

Alte impozite pe venit, profit

050000

.00

479,164.34

.00

Alte impozite pe venit, profit

055000

.00

479,164.34

.00

Impozite si taxe pe proprieta

070000

.00

34,348,620.93

.00

Impozit si taxa pe clădiri

070100

.00

28,895,933.38

.00

Impozit pe clădiri de la perso

070101

.00

10,163,073,80

.00

impozit si taxa pe clădiri de

070102

.00

18,732,859.58

.00

Impozit si taxa pe teren

070200

.00

4,923,456.84

.00

Impozit pe terenuri de la pers

070201

.00

2,964,348.80

.00

Impozit si taxa pe teren de la

070202

.00

1,951,866.04

.00

Impozit pe terenul din extravi

070203

.00

7,242.00

.00

Taxe judiciare de timbru si al

070300

.00

529,230.71

.00

Sume defalcate din TVA (se sc

110000

.00

39,569,000.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110200

.00

38,845,000.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110600

.00

724,000.00

.00

Alte impozite si taxe generale

120000

.00

20,945.26

.00

Taxe hoteliere

120700

.00

20,945.26

.00

Taxe pe servicii specifice

150000

.00

24,725.66

.00

impozit pe spectacole

150100

.00

24,725.66

.00

Taxe pe utilizarea bunurilor,

160000

.00

7,453,279.67

.00

Impozit pe mijloacele de tran

160200

.00

7,046,134.12

.00

Impozit pe mijloacele de trans

160201

.00

4,650,446.02

.00

Impozit pe mijloacele de trans

160202

.00

2,395,688.10

.00

Taxe si tarife pentru eliberar

160300

.00

377,844.73

.00

Alte taxe pe utilizarea bunuri

165000

.00

29,300.82

.00

Alte impozite si taxe fiscale

180000

.00

325.00

.00

Alte impozite si taxe

185000

.00

325.00

.00

Venituri din proprietate

300000

.00

2,747,899.33

.00

Venitu