Hotărârea nr. 15/2016

Hotãrârea nr. 15 privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi listei cu ordinea de prioritate pentru locuinţele sociale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 15

privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan. Minea Constantin, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Cristina Ana -Maria Enache, Ionuț Ionescu și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 19.01.2016 ;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 388 / 30 octombrie 2015 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale;

în conformitate cu art. 2 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74 / 2007, privind asigurarea fondului de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fî evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84 / 2008, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 44 alin. (1) , (2) din Legea nr. 10 / 2001, republicată și actualizată privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

având în vedere prevederile art. 43 și art. 48 din Legea nr. 114/ 1996 - Legea Locuinței, republicată și actualizată și prevederile art. 21 alin. (2) din Hotărârea de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței;

în temeiul art. 36, alin.z6; lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001, privind Administrația Publică Locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă listele cu ordinea de prioritate pentru repartizarea de locuințe către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății, valabilă pe anul 2016, conform Anexei 1 și Anexei 2 care fac parte integrantă din prezenta.

Art. 2 - Aprobă lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale, valabilă pe anul 2016, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta.

Art. 3 - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE Serviciul Locuințe Sociale


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale

Apariția și aplicarea prevederilor Legii nr. 10 / 2001, republicată și actualizată privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 a condus la restituirea în natură încă din anul 2002 a unor imobile în care locuiau numeroase familii de chiriași.

Art. 13 și art. 15 din legea cadru, coroborat cu art. 44 se referă la protecția socială de care pot beneficia chiriașii din imobilele restituite, prioritate constituindu-o persoanele cu venituri mici, invalizii, pensionarii și persoanele cu handicap. Astfel, legea dă posibilitatea încheierii cu noul proprietar a unui contract de închiriere pentru o perioadă de 5 ani, de la data punerii în posesie a imobilului. Chiria pentru spațiul închiriat nu poate depăși 25% din venitul realizat de familia chiriașului.

Majoritatea chiriașilor însă și-au valorificat deja acest drept și în acest moment sunt evacuați din fostele locuințe, fie foarte aproape de a fi evacuați.

Realitatea a demonstrat că cel mai grav afectate de situația creată prin restituirea imobilelor foștilor proprietari sunt familiile de pensionari.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74 / 2007 reiterează necesitatea stringentă de asigurare a unui fond de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, punând accent pe obligativitatea autorităților locale de a soluționa, în condițiile legii, problema acestor familii.

In evidența Administației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești figurează un număr de 56 dosare întocmite de chiriașii din imobilele deja restituite și un număr de 132 dosare privind locuințele sociale.

Ținând cont de prevederile legale, se impune alcătuirea a două liste cu ordinea de priorități pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății, care să cuprindă, pe de o parte familiile alcătuite din două sau mai multe persoane și, pe de altă parte, persoane singure, în sensul consfințit de lege, conform Anexei 1 și Anexei 2.

Pe de altă parte, potrivit Legii nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței și a Hotărârii Guvernului nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a Legii nr. 114 / 1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local.

Prin termenul de locuință socială în sensul legii, se înțelege locuința care ș^atril^uie-.. cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economic%--mr4 x A permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea uneia în condițiile

Așadar, măsura de protecție prin repartizarea unei locuințe sociale cu oh trebuie să se adreseze acelor familii sau persoane singure care se află în situație social, sunt în vârstă, nu au copii sau nu le pot acorda sprijin sau, deși sunt tinere, suferă de diverse boli care le împiedică să presteze activități aducătoaroM^jyeni

Comisia Consiliului Local pentru protecție și asistență socială s-a întrunit și a analizat cererile solicitanților proveniți din imobilele revendicate și restituite foștilor proprietari, precum și pe cele ale solicitanților de locuință socială și, în baza criteriilor aprobate, a întocmit listele cu ordinea de prioritate valabile pe anul 2016, anexe la prezentul proiect de hotărâre.MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR,

Georgiana Popa


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a de prioritate pentru locuințele sociale


în exercitarea atribuțiilor care îi revin în baza Legii nr. 215 / 2001, republicată și actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformitate cu legea, cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale.

Apariția și aplicarea Legii nr. 10 / 2001, republicată și actualizată privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 a condus la restituirea în natură a unor imobile în care locuiau numeroase familii de chiriași. în acest context art. 13 și art. 15 instituie cadrul legal privind protecția socială de care pot beneficia chiriașii din imobilele restituite foștilor proprietari, obligându-i pe actualii proprietari să încheie contracte de închiriere pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în posesie a imobilului.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74 / 2007 reiterează necesitatea stringentă de asigurare a unui fond de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, punând accent pe obligativitatea autorităților publice locale de a soluționa, în condițiile legii, problema acestor familii.

Autoritatea publică locală se confruntă deja cu numeroase solicitări formulate de aceste familii, atât din cauză că unii dintre noii proprietari nu au încheiat acest tip de contracte, dar și pentru că marea lor majoritate au ajuns la termenul de încetare.

Realitatea a demonstrat că cel mai grav afectate de situația creată prin restituirea imobilelor foștilor proprietari sunt familiile de pensionari.

In acest moment în evidențele Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești figurează atât dosare ale familiilor ce provin din imobilele revendicate și retrocedate foștilor proprietari, cât și dosare aparținând familiilor care solicită o locuință socială și care și-au actualizat dosarele, în conformitate cu prevederile legii.

Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local, în baza criteriilor anual stabilite de acesta.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 388 / 30.10.2015 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a locuințelor sociale, se impune aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru repartizarea de locuințe către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale pe anul 2016.

Față de cele de mai sus supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local


proiectul de hotărâre alăturat.


Consilieri:

Robert Ionuț Vîscari Constantin Minea, Marilena Stanciu, Dragulea Sanda, Paulica Dragușin, ț\ Cristina Ana - Maria Eijache,


Ionuț Ionescu.LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2016


pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familiile compuse dintr-o persoană


-ui*

I

Poz.

î?-----

Nume si Prenume

Nr. membrii de familie

Dosar Nr.

Total Punctaj

Situația ocupațională

Pct.

Situația medicală

Pct.

Situația materială

Pct.

Situația contractuală

Pct.

Beneficiar 341/2004 118/1990

Pct

Vechime cerere

Pct.

1

NICOLESCU MARIANA

1

556

40.00

Salariat

10

Boli cardiovasculare

2

Salariu 883

10

Evacuata

10

Nu

0

1/30/2008

8

2

MĂGULEANU VALERIA

1

2244

38.00

Pensionar

8

Certificat medical

2

Pensie 1192

8

Contract expirat

10

Nu

0

9/3/2002

10

3

OPREA ALEXANDRINA

1

2975

36.00

Pensionar

8

Sănătos

0

Pensie 707

10

Contract expirat

10

Nu

0

4/7/2009

8

4

RADU MIHAELA

1

782

36.00

Salariat

10

Sănătos

0

Salariu 970

10

Contract expirat

10

Nu

0

1/25/2011

6

5

MOVILEANU SAFTA

1

232044

34.00

Pensionar

8

Boli cardiovasculare

2

Pensie 1400

4

Evacuata

10

Nu

0

1/7/2004

10

6

ANDREI MIHAI

1

501

34.00

Pensie

8

Sănătos

0

Pensie 1153

8

Notificare

10

Nu

0

6/26/2007

8

7

APOSTOLESCU MARIANA LUIZA

1

580

34.00

Pensionar

8

Sănătos

0

Pensie 1029

8

Contract expirat

10

Nu

0

4/30/2008

8

8

IRIMIA MARIȚA

1

425

34.00

Salariat

10

Sănătos

0

Salariu 1180

8

Contract expirat

10

Nu

0

1/11/2012

6

9

CINCAN PETRE (-20% chiriaș locuința sociala)

1

559

32.80

Pensionar

8

Certificat handicap accentuat

5

Pensie 809

10

Notificare

10

Nu

0

2/19/2008

8

10

POPESCU MARIA

1

5690

32.00

Pensionar

8

Sănătos

0

Pensie 961

10

Evacuata

10

Nu

0

6/7/2013

4

11

CRISTEA GEORGETA

1

426

30.00

Pensionar

8

Sănătos

0

Pensie 603

6

Contract expirat

10

Nu

0

1/11/2012

6

12

ENACHE ERMINA

1

510

28.00

Pensionar

8

Sănătos

0

Pensie 400

2

Contract expirat

10

Nu

0

8/23/2007

8

13

MIHAI ELENA

1

12856

27.00

Salariat

10

Sănătos

0

Salariu 1374

4

Contract în

vigoare < 12 luni

7

Nu

0

12/28/2011

6


LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2016pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familiile compuse dintr-o persoană


tWk GRIGORE

1^20% chiriaș locuința sociala)

1

564

26.40

Pensionar

8

Certificat handicap grav

5

Pensie 1682

2

Contract expirat

10

Nu

0

2/22/2008

8

15

GHEORGHE VASILE

1

587

25.00

Persoana grad handicap mediu

1

Certificat handicap mediu

4

Indemnizație handicap 39

2

Contract expirat

10

Nu

0

6/5/2008

8

16

ALEXE STELIAN

1

2103

20.00

Beneficiar venit minim garantat

4

Sănătos

0

VMG 142

2

Contract expirat

10

Nu

0

2/27/2014

4=xfîr7 Crt.

o/

Nume si

Prenume

Nr. membrii de familie

Dosar Nr.

Total Punctaj

Situația ocupațională

Pct.

Situația medicală

Pct.

Situația materială venit mediu pe persoana

Pct.

Situația contractuală

Pct.

Beneficiar 341/2004 118/1990

Pct.

Vechime cerere

Pct.

-1

NICULESCU ADRIAN FLORIN

3

6238

41.00

Salariat + copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 871

10

Evacuat

10

Nu

0

11/13/2001

10

2

POTANGA ELISABETA

4

30452

40.00

Salariat

10

Certificat handicap qrav

5

Salariu 756

10

Contract in vigoare >12 luni

5

Nu

0

11/5/1998

10

3

BETEREZ TANASE

2

646

39.00

Salariat + copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 723

10

Contract expirat

10

Nu

0

2/19/2009

8

4

COSTACHE IOAN

2

2951

39.00

Pensionar

8

Certficat handicap qrav

5

Pensie 1077

8

Contract expirat

10

Nu

0

4/8/2010

8

5

MUNTEAN DORIN

2

11765

38.00

Salariat

10

Sănătos

0

Salariu 1251

8

Contract expirat

10

Nu

0

11/16/2005

10

6

ANASTASE FLORINA

2

461

38.00

Pensionar

8

Boli cardio

2

Pensie 944

10

Sentința civila

10

Nu

0

2/8/2007

8

7

APOSTOLESC U MARCEL

2

590

38.00

Salariat

10

Sănătos

0

Salariu 777

10

Contract expirat

10

Nu

0

6/26/2008

8

8

VIHTA IULIANA

2

8928

38.00

Salariat

10

Astm Bronsic

2

Salariu 1108

8

Contract expirat

10

Nu

0

10/30/2009

8

9

POPESCU LIVIU IULIAN

3

392

37.00

PFA + copil minor

11

Hepatita C

2

Venit activitati comerciale 500

6

Contract expirat

10

Nu

0

4/21/2006

8

10

FLOREAMIHAI

7

8999

36.00

Pensionar

8

Certificat handicap accentuat fiica

5

Pensie 766

10

Contract in vigoare >12 luni

5

Nu

0

11/3/2009

8ANEXA2 la Hotărârea nr. l5~ /c2X>/[ LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2016

11

IORDACHE ION

4

5918

36.00

Salariat + copil minor

11

Certificat medical

2

Salariu 723

10

Contract in vigoare<12 luni

7

Nu

0

6/27/2011

6

12

MATEI IUDITA FLORINA

3

505

35.00

Pensionar

8

Certficat handicap accentuat

5

Pensie 1391

4

Contract expirat

10

Nu

0

8/3/2007

8

13

STAMATIADE NICOLAE

2

540

35.00

Pensionar

8

Certificat medical

2

Pensie 832

10

Contract in vîgoare<12 luni

7

Nu

0

11/21/2007

8

14

OPAIȚ MARIA JANA

2

382

34.00

Pensionar

8

Sănătos

0

Pensie 1249

8

Notificare

10

Nu

0

3/9/2006

8

15

NICOLAE VIOREL (-20% chiriaș locuința

6

482

32.80

Pensionar

8

Certificat handicap accentuat

5

Pensie 886

10

Contract expirat

10

Nu

0

5/17/2007

8

16

BIVOLARU PETRE

2

521

32.00

Persoana fara venit

4

T.B.C

4

Pensie soție

475

6

Contract expirat

10

Nu

0

4/10/2007

8

17

SELARU NICULINA

3

633

32.00

Pensionar

8

Certificat medical

2

Pensie 1432

4

Contracte expirate

10

Nu

0

11/20/2008

8

18

DOGARU DANIEL

2

640

32.00

Persoana fara venit

4

Certificat medical

2

Pensie mama 1168

8

Notificare

10

Nu

0

12/18/2008

8

19

ANGELESCU ALISA (-20% chiriaș locuința sociala)

2

7508

31.20

Salariat + copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 1090

8

Evacuata

10

Nu

0

11/29/2001

10

20

NICOLAE ELISABETA VERONICA

4

30486

31.00

Persoana fara venit + copil minor

5

Sănătos

0

Salariu fiu

567

6

Notificări

10

Nu

0

11/25/1998

10

21

CODREANU MARIN

2

517

31.00

Pensionar

8

Certificat medical

2

Pensie 412

6

Contract in vigoare < 12 luni

7

Nu

0

9/19/2007

8

22

BIVOLARU ELEONORA

3

596

31.00

Salariat + copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 381

2

Contract expirat

10

Nu

0

7/16/2008

8

SieCHITA ALEXANDRA

2

7070

31.00

Salariat + copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 246

2

Contract expirat

10

Nu

0

9/20/2010

8

24

BIVOLARU CORNEL

5

12282

31.00

Salariat + copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 672

6

Contract expirat

10

Nu

0

12/10/2014

4

25

COMAN VICTOR

3

11115

29.00

Pensionar

8

Certificat medical

2

Pensie 919

10

Contract in vigoare >12 luni

5

Nu

0

11/5/2014

4

26

ALEXANDRU

PUIU

3

1676

28.00

Persoana fara venit

4

Allte boli cronice

2

Fara venit

2

Notificare executor judecătoresc

10

Nu

0

2/5/2002

10

27

MANEA NICOLETA

3

12734

28.00

Salariat + copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 646

6

Contract in vigoare <12 luni

7

Nu

0

12/22/2014

4

28

DUMITRU CONSTANȚA (-20% chiriaș locuința «țocialat

2

416

27.20

Pensionar

8

Certificat medical

2

Pensie 664

6

Contract expirat

10

Nu

0

9/18/2006

8

29

IVAN ȘTEFANIA (OLANDA

4

520

27.00

Persoana fara venit + copil minor

5

Boli cardio

2

Fara venit

2

Contract expirat

10

Nu

0

10/3/2007

8

30

IANCU ELENA CRISTINA

2

12205

27.00

Persoane fara venit + copil minor

5

Sănătos

0

Pensie întreținere 807

10

Sentînta civila

10

Nu

0

11/11/2015

2

31

STOICA AURORA

4

618

26.00

Persoana fara venit

4

Certificat medical

2

Fara venit

2

Contract expirat

10

Nu

0

12/3/2008

8

32

DINU VALERIA

4

7409

26.00

Persoana grad handicap

1

Certificat handicap accentuat

5

Indemnizație handicap 272

2

Notificare

10

Nu

0

9/16/2009

8

33

STOICA ALFREDO SEBASTIAN

4

6518

26.00

VMG + copil minor

5

Sănătos

0

VMG 162

2

Contract expirat

10

Nu

0

3/20/2009

8

34

PETRE DANIELA

8

2608

25.00

Salariat + copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 179

2

Notificare

10

Nu

0

2/26/2015

2


y?

yNITA RAMONA

8

12214

25.00

Salariat + copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 148

2

Notificare

10

Nu

0

4/28/2015

2

36

ȚILIMPEA CONSTANȚA (-20% chiriaș locuința socialal

2

526

24.00

Pensionar

8

Certificat medical

2

Pensie 400

2

Contract expirat

10

Nu

0

10/18/2007

8

37

STOICA ELENA

4

554

24.00

Persoana tara venit

4

Sănătos

0

Fara venit

2

Notificare

10

Nu

0

1/29/2008

8

38

ENUȚĂ SEVASTA    (

20% chiriaș locuința

2

569

24.00

Persoana handicap

1

Certificat handicap accentuat

5

Indemnizație handicap 567

6

Contract expirat

10

Nu

0

3/4/2008

8

39

GHIOMPIRICA MARIA

5

8086

21.00

Pensionar

8

Alte boli cronice

2

Pensie 284

2

Contract in vigoare >12 luni

5

Nu

0

8/11/2014

4

40

FLOREA CORNELIA

4

5926

20.00

Persoana fara venit

4

Certificat handicap accentuat fiu

5

Indemnizație handicap 356

2

Contract în vigoare > 12 luni

5

Nu

0

6/13/2013

4

NOTA: NR. TOTAL MEMBRII DE FAMILIE INSCRISI IN LISTA = 134 PERSOANE


TJjV-

renume

Nr. membrii de familie

Dosar Nr.

Total Punctaj

Situația locativă mp/pers

Pct.

Nr. minori aflați în întreținere + elevi

Pct.

Modalitate în care se realizează veniturile

Pct.

Situația materială venit mediu pe persoană

Pct.

Situația medicală

Pct.

Beneficiar 341/2004 118/1990

Pct.

Vechime cerere

Pct.

OUMTTRU PAULA

4

30104

38

3

8

2 copii / 2 elevi

4

Salariu

10

417

6

Nu

0

Nu

0

13.03.2000

10

2

CRISTESCU MARIA

1

31249

36

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie + indemnizație

handicap

8

959

10

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

02.12.1997

10

3

ANICA T. ION

4

208690

36

9

7

1 copil /1 elev

3

Salariu

10

478

6

Nu

0

Nu

0

15.10.2003

10

4

NICA CĂTĂLINĂ STELUȚA

5

92

36

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii /1 elev

3

Salariu

10

545

6

Certificat handicap grav

5

Nu

0

23.08.2004

10

5

GROSU ȘANDOR

1

524

36

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu

10

912

10

Nu

0

Revocat din centru minori

6

16.10.2007

8

6

MINCU ELENA

2

127

35

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

704

10

Gr. II invaliditate

5

Nu

0

14.10.2004

10

7

POPA SILVIU NICOLAE

3

5586/2

34

Tolerat in spațiu

3

1 copil /1 student

3

Salariu

10

1027

8

Nu

0

Nu

0

27.11.2002

10

X***"-^^                                 lista cu ordinea de prioritate PE ANUL 2016

pentru locuințele sociale

*' A* A

J

KrHVfTrifir /\r '*7//

---

4

316780

34

5,5

8

2 copii / 2 elevi

4

Salariu

10

376

2

Nu

0

Nu

0

25.09.2004

10

9

DĂIȚOIU SILVIA

3

577

34

Tolerat in spațiu

3

2 copii /1 elev

3

Salariu

10

718

10

Nu

0

Nu

0

09.04.2008

8

10

NENCIU MARIANA

3

5742

34

Tolerat in spațiu

3

1 copil /1 student

3

Salariu

10

734

10

Certificat medical DIABET + CARDIO

2

Nu

0

24.05.2012

6

11

OPREA CĂTĂLINA

4

30961

33

12

5

Nu

0

Pensie

8

750,5

10

Nu

0

Nu

0

24.07.1997

10

12

STATE MARIA

1

684

33

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

809

10

Nu

0

Nu

0

26.07.2001

10

13

STAN ELENA

3

6497

33

Tolerat in spațiu

3

2 copii / 2 elevi

4

Salariu

10

410

6

Nu

0

Nu

0

16.11.2001

10

14

ȚIȚEI MARIAN

1

253

33

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie + indemnizație handicap

8

1109

8

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

25.03.2005

10

15

BOGHIU GRIGORE

5

645

33

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

806

10

Certificat handicap grav

5

Nu

0

19.02.2009

8

16

DRĂGAN MÂDĂLINA ISABELA

3

10490

33

Tolerat in spațiu

3

1 copil /1 elev

3

Salariu

10

548

6

Certificat handicap grav

5

Nu

0

26.10.2011

6

I Z 1 Zx i

'j

5

5796

33

Tolerat in spațiu

3

3 copii 12 elevi

5

Salariu

10

479

6

Certificat handicap grav

5

Nu

0

10.06.2013

4

18^

MlTfcBSftȘfeX

2

7635

32

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu

10

760

10

Nu

0

Nu

0

30.11.2001

10

19

FIERARU COSTIN

4

195065

32

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii / 2

4

Salariu

10

420

6

Nu

0

Nu

0

03.09.2003

10

20

VULPE GABRIELA

3

118

32

Tolerat in spațiu

3

1 copil /1 elev

3

Salariu

10

613

6

Nu

0

Nu

0

07.10.2004

10

21

GOGOLAN MARIANA

1

325

32

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

814

10

Diabet + HTA + Cardio

2

Nu

0

08.09.2005

10

22

LARION IRINA

2

408

32

Tolerat in spațiu

3

1 copii /1 elev

3

Salariu

10

693,5

6

Nu

0

Nu

0

01.08.2006

10

23

SIMION IOANA

2

485

32

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1375,5

4

Nu

0

Nu

0

31.05.2007

8

24

NEAGU TRAIAN

1

12550

32

Tolerat in spațiu

2

Nu

0

Pensie + indemnizație handicap

8

749

10

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

16.12.2011

6

25

DOBRE ION

1

10741

32

8,35

7

Nu

0

Pensie

8

789

10

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

05.10.2015

2

1   Wl

4

638

31,2

Tolerat in spațiu

3

3 copii / 2 elevi

5

Salariu

10

337

2

Certificat handicap accentuat

5

Tinar revocat

6

15.12.2008

8

27

beȚIVCTliliana

2

14

31

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

542

6

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

18.03.2004

10

28

POȘA PETRIȘOR

2

9403

31

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

839

10

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

03.09.2012

6

29

ANDRONE GABRIEL CRISTIAN

3

2059

31

7,33

8

1 copil

2

Pensie

8

413

6

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

16.02.2015

2

30

BOCAN FLORICA IOANA

1

413

30

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu

10

916

10

Nu

0

Nu

0

24.08.2006

8

31

PUȘCAȘU ANA

1

2960

30

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

727

10

Boli cardio.

2

Nu

0

06.04.2009

8

32

POPESCU ELENA-GABRIELA

5

5242

30

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii + 3 elevi

6

Salariu

10

569

6

BPOC ST: II

2

Nu

0

28.05.2013

4

33

OPREA MARIA

1

346

29

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie + Indemnizație handicap

8

1440

4

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

18.11.2005

10

34

RĂDUCAN AURORA

2

459

29

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie + indemnizație handicap

8

672

6

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

31.01.2007

8

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL2016

«“***e^                                                             pentru locuințele sociale

_

(2--

UjV'V'UiJ

£

2

599

29

Lipsa dovada spațiu

2

1 copil /1 elev

3

Salariu

10

505

6

Nu

0

Nu

0

25.08.2008

8

QAfe£@AFTONA

4

614

29

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

985

10

Nu

0

Nu

0

20.10.2008

8

37

RĂDUCANU GHEORGHE (CARMINA)

6

22824

29

Tolerat in spațiu

3

4 copii / 3 elevi

6

Salariu

10

289

2

Nu

0

Nu

0

13.11.2008

8

38

ABABEI FLORENȚA

2

6061

29

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

950

10

Diabet

2

Nu

0

28.06.2011

6

39

STOENESCU TRAIAN SORIN ( - 20% )

1

8106

28,8

1,5

8

Nu

0

Salariu

10

777

10

Nu

0

Nu

0

20.10.2010

8

40

MOȚOI MAGDALENA

3

30061

28

Tolerat in spațiu

3

1 copil /1 elev

3

Salariu

10

400

2

Nu

0

Nu

0

16.02.1996

10

41

STAN FLORIN

2

211 /182

28

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

341

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

05.01.2005

10

42

CROITORU MARIA

1

3112

28

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu

10

640

6

Diabet

2

Nu

0

10.04.2009

8

43

LAMBĂ ȘTEFANIA

4

380

28

6,85

8

2 copii

2

Fara venit cf. declarație

4

0

2

Nu

0

Tinar revocat

6

10.01.2012

6


6813   28


Lipsa dovada spațiu


Nu


Salariu


10


951


10


Nu


0 Nu


0 22.06.2012


2631


28


Tolerat in spațiu


Nu


Pensie


8    1136,5


Certificat handicap accentuat


Nu


0 12.03.2013 4


46 TICU MINA SILVIA


10672


28


Lipsa dovada spațiu


1 copil /1 elev


Pensie 8


478


Certificat handicap accentuat

47


1ORDACHE IULIANA


3945


28


Tolerat in spațiu


Nu


Pensie + Indemnizație


1107


48


CONSTANTIN M1HAI


11701


27


Lipsa dovada spațiu


Nu


49


PRICĂ MARIA


13800


27


Tolerat in spațiu


3 copii / 3 elevi


handicap


Gr. I invaliditate

Pensie


Salariu


10


608


298,75


Gr. II invaliditate


Nu


Nu


Nu


0 29.11.2011 6


0 13.12.2012ARDELEANU LUIZA DANIELA13,85


Lipsa dovada spațiu


Lipsa dovada spațiuSalariu


Salariu


pensie + Indemnizație handicap + Decret-Lege 1 -1R / -1 QQH


10
1026


388


1545


Nu


Nu


Certificat handicap grav


Nu


0 Nu


Decret -

Lege 118/ 1990


0 06.11.2013 4


30.09.2002 10


3 27.06.2012;   JtU

A (

X

t— . —'

MIH/yWARlN

5

13172

26

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii /1 elev

4

Salariu

10

678

6

Nu

0

Nu

0

20.12.2013

4

54

VASILE MIRAI SORINEL

1

11773

26

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu

10

777

10

Nu

0

Nu

0

27.11.2014

4

55

NICA LOREDANA (- 20%)

5

536

25,6

Tolerat in spațiu

3

3 copii/2 elevi

5

Salariu

10

428

6

Nu

0

Nu

0

16.11.2007

8

56

NAE ORTENSIA (- 20% )

3

8755

25,6

Tolerat in spațiu

3

2 copii/2 elevi

4

Salariu

10

400,33

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

08.11.2010

8

57

DOBRE MARIA

(- 20%)

2

9921

25,6

Tolerat in spațiu

3

1 copil

2

Salariu

10

502,5

6

Certificat handicap grav

5

Nu

0

12.10.2011

6

58

DOBRE IULIANA SORINA

1

30971

25

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

343

2

Nu

0

Nu

0

30.08.1997

10

59

SANDU ELENA

1

381

25

27

1

Nu

0

Pensie

8

529

6

Diabet + HTA

2

Nu

0

08.03.2006

8

60

GOGONEA MIRCEA

1

397

25

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

1333

4

Boli cardio /

HTA

2

Nu

0

30.05.2006

8

61

GRIGORESCU ANDRONACHE

1

563

25

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Indemnizație handicap

1

1121

8

Certificat handicap grav

5

Nu

0

21.02.2008

8Ji

SSIlao

EETRgfeWTALINA

2

1101

25

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariat

10

633

6

Nu

0

Nu

0

09.10.2012

6

63

TASE AURICA

2

12296

25

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

1141

8

HTA

2

Nu

0

28.11.2013

4

64

ZĂRNESCU PAUL

1

7776

25

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

1005

8

Hepatita alcoolica

2

Nu

0

31.07.2014

4

65

DINU OCTAVIAN CRISTIAN

1

2588

25

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

899

10

Nu

0

Nu

0

26.02.2015

2

66

BODOR MARIOARA

1

65

24

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu

10

286

2

Nu

0

Nu

0

22.06.2004

10

67

NICOLESCU MARIANA

1

508

24

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Indemnizație handicap

1

1117

8

Certificat handicap grav

5

Nu

0

10.08.2007

8

68

MATEI MARILENA -LAURA

1

518

24

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

400

2

Cancer

4

Nu

0

18.01.2010

8

69

OAE SPIRIDON

2

9113

24

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

1395

4

Certificat handicap grav

5

Nu

0

17.09.2013

4

70

GHEORGHE FLORENTINA

6

6230

24

Tolerat in spațiu

3

4 copii / 2 elevi

5

Salariu

10

355

2

Nu

0

Nu

0

19.06.2014

410128


3610982 copii / 2 elevi
2 copii /1 elev


2 copii / 2 elevi


2 copii / 2 eleviCertificat handicap accentuat


y

2

4299

23

Tolerat in spațiu

3

2 copii

2

Salariu

10

508

6

Nu

0

Nu

0

16.04.2015

2

Ji

81

DRACEA IRINEL MIHAIL

2

4328

23

Lipsa dovada spațiu

2

1 copil

2

Salariu

10

367

2

Certificat handicap gr. II

5

Nu

0

17.04.2015

2

82

GHEORGHE FLORIN HAGI

4

4372

23

Tolerat in spațiu

3

2 copii

2

Salariu

10

576

6

Nu

0

Nu

0

20.04.2015

2

83

SIMANOSCHI MARGARETA

1

6809

23

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

634

6

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

22.06.2015

2

84

NEDELCU ION

1

11403

23

Centru pers, fara adapost

2

Nu

0

Pensie + indemnizație handicap

8

689

6

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

21.10.2015

2

85

BĂCANU SILVIA

1

602

22

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu

10

250

2

Nu

0

Nu

0

06.08.2008

8

86

TABAN IOAN CONSTANTIN

1

8299

22

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Șomer

8

443

6

Nu

0

Nu

0

31.07.2012

6

87

PETRE GHEORGHE ANESTE

1

1351

22

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

400

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

04.02.2013

4


Am t

V

1

10152

22

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu + Pensie

10

1012

8

Nu

0

Nu

0

21.09.2015

2

89

c <L-S^

MtefEB’ALIN

VASILE (- 20% )

2

9251

21,6

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

740

10

Nu

0

Nu

0

17.09.2014

4

90

TEODOR MARIAN

4

30658

21

Tolerat in spațiu

3

1 copil

2

Ajutor social

4

99,75

2

Nu

0

Nu

0

20.05.1997

10

91

DONCILĂ LILIANA

2

30730

21

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Indemnizație handicap

1

272

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

30.05.1997

10

92

BIVOLARU RODICA

4

30719

21

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii

3

Fara venit cf. declarație

4

84

2

Nu

0

Nu

0

14.11.2000

10

93

PĂDURARU LIVIU -CĂTĂLIN

4

123

21

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii +1 elev

3

Perosana fara venit cf.

declarație

4

302

2

Nu

0

Nu

0

08.10.2004

10

94

GHENELOIU PETRONELA

3

137

21

Tolerat in spațiu

3

2 copii

2

Fara venit cf. declarație

4

111

2

Nu

0

Nu

0

19.10.2004

10

95

ZILĂ FLORENTINA

7

639

21

Lipsa dovada spațiu

2

5 copii / 2 elevi

5

Fara venit cf. declarație

4

Aloc. 107

2

Nu

0

Nu

0

21.01.2010

8

96

APOSTOLESCU RODICA

1

7909

21

20,57

1

Nu

0

Pensie

8

465

6

Gr. III invaliditate

4

Nu

0

20.07.2015

2

yp                                     L!STA cu 0RD1NEA DE prioritate pe anul 2016

pentru locuințele sociale

V /         L°\

!-{k

-

Dp-rlH,

5

11274

21

Tolerat in spațiu

3

3 copii /1 elev

4

Salariu

10

312,5

2

Nu

0

Nu

0

19.10.2015

2

98

c

BĂBȚAN MIHAI LAURENȚIU

3

12223

21

15

4

Nu

0

Pensie

8

1571

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

13.11.2015

2

99

COSMOIU ROMEO

1

11984

20

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

463

6

Nu

0

Nu

0

21.11.2013

4

100

NICHITA GHEORGHE

6

6752

20

Tolerat in spațiu

3

4 copii / 2 elevi

5

Ajutor social

4

51

2

Boli neuropsihice

2

Nu

0

02.04.2014

4

101

STOICA ION

1

7686

20

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

1118

8

Nu

0

Nu

0

13.07.2015

2

102

BĂICOIANU MARIUS ALEXANDRU

1

12721

20

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

963

10

Nu

0

Nu

0

27.11.2015

2

103

ENESCU MARIUS

4

382

20

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii / 2 elevi

4

Salariu

10

384

2

Nu

0

Nu

0

13.01.2016

2

104

MATEI ANTOANETA GEORGIANA (- 20%)

5

512

19,2

Tolerat in spațiu

3

3 copii / 2 elevi

5

Fara venit cf. declarație

4

182

2

Certificat medical ASTMĂ

2

Nu

0

31.08.2007

8

105

STOENESCU NICOLAE ALIN (- 20% )

3

8107

19,2

1,5

8

1 copil

2

Fara venit cf. declarație

4

70

2

Nu

0

Nu

0

20.10.2010

8

Ic

100^

C .Q M . g.<ZL

3

8781

19

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii

3

Ajutor social

4

131

2

Nu

0

Nu

0

27.10.2009

8

107

BURLACU GINA

4

7245

19

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii / 2 elevi

5

Fara venit cf. declarație

4

103

2

Nu

0

Nu

0

29.07.2011

6

108

NICULESCU MARIAN

4

12279

18

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii / 2 elevi

4

Fara venit cf. declarație

4

345

2

Nu

0

Nu

0

12.12.2011

6

109

ANDREI NICOLETA

4

1771

18

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii / 2 elevi

4

Fara venit cf. declarație

4

305

2

Nu

0

Nu

0

14.02.2013

6

110

IOAN GHEORGHE

5

6840

18

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii

3

Fara venit cf. declarație

4

365

2

Certificat handicap grav

5

Nu

0

23.06.2015

2

111

PAVEL CRISTIAN

1

7338

18

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Șomer

8

651

6

Nu

0

Nu

0

11.08.2015

2

112

KATIER LOREDANA

2

19

18

Tolerat in spațiu

3

1 copil /1 elev

3

Fara venit cf. declarație

4

239

2

Certificat handicap mediu

4

Nu

0

04.01.2016

2

113

NICOLAE AURAȘ (- 20%)

5

6187

17,6

Tolerat in spațiu

3

3 copii

3

Salariu

10

306

2

Nu

0

Nu

0

18.05.2014

4

114

PARASCHIVESCU OCTAVIAN VIOREL

1

474

17

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Fara venit cf. declarație

4

Fara venit

2

Nu

0

Nu

0

14.04.2007

8

A?

V '

Yk-rf—

&

_

1

7837

17

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Indemnizație handicap

1

272

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

17.08.2011

6

116

VANDANA

4

10667

17

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii /1 elev

3

Fara venit cf. declarație

4

159

2

Nu

0

Nu

0

31.10.2011

6

117

IONESCU RE MUS FLORIN

5

13145

17

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii / 2 elevi

5

Fara venit cf. declarație

4

285

2

Nu

0

Nu

0

19.12.2013

4

118

BRENCU MARIAN

2

8888

16

Tolerat in spațiu

3

1 copil /1 elev

3

Fara venit cf. declarație

4

0

2

Nu

0

Nu

0

11.11.2010

8

119

CONSTANTIN ELENA LUIZA

1

8897

16

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Fara venit cf. declarație

4

0

2

Nu

0

Nu

0

11.11.2010

8

120

GHEORGHE MARIA

3

9132

16

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

2

Șomer

8

189

2

Nu

0

Nu

0

21.08.2015

2

121

DOBRE IONUT ROBERT       (

- 20%)

2

3204

15,8

Tolerat in spațiu

3

1 copil

2

Fara venit cf. declarație

4

42

2

Nu

0

Nu

0

19.04.2010

8

122

DORISOR NICOLAE       (

- 20% )

3

440

15,2

Tolerat in spațiu

3

2 copii

2

Fara venit cf. declarație

4

84

2

Nu

0

Nu

0

15.01.2010

8

123

PARASCHIVESCU RAZVAN MARIAN

1

12003

15

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Fara venit cf. declarație

4

Fara venit

2

Nu

0

Nu

0

06.12.2011

6


fa v

# ZrY——'c''î"xZ/

7

4584

15

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii / 2 elevi

5

Fara venit cf. declarație

4

72

2

Nu

0

Nu

0

24.04.2015

2

125

r *vDEȚUV 47/ c o

BRAN ANDREI

1

216

15

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Fara venit cf. declarație

4

0

2

Certificat handicap grav

5

Nu

0

07.01.2016

2

126

LUPU MONALISA GEORGIANA

4

4412

14

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

2

Indemnizație handicap

1

136

2

Certificat handicap accenuat

5

Nu

0

21.04.2015

2

127

CALOIAN BOGDAN CLAUDIU

2

9834

14

Lipsa dovada spațiu

2

Nu'

0

Fara venit cf. declarație

4

0

2

Certificat handicap mediu

4

Nu

0

09.09.2015

2

128

POPESCU REGINA FLORENTINA

2

11491

13

Tolerat in spațiu

3

1 copil

2

Fara venit cf. declarație

4

100

2

Nu

0

Nu

0

23.10.2015

2

129

BUTO1U GEORGETA

1

1149

12

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Ajutor social

4

142

2

Nu

0

Nu

0

29.01.2013

4

130

SDRELEA CECILIA

3

1130

12

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

2

Persoana fara venit

4

84

2

Nu

0

Nu

0

23.01.2015

2

131

CONSTANTIN ISABELA

4

4405

12

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

2

Fara venit cf. declarație

4

0

2

Nu

0

Nu

0

21.04.2015

2

132

BACĂ ELENA

4

6976

12

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

2

Fara venit cf. declarație

4

230

2

Nu

0

Nu

0

25.06.2015

2LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2016 pentru locuințele sociale

-

(-'20%.^ 7

2

12107

10,4

Tolerat in spațiu

3

1 copil

2

Fara venit cf. declarație

4

200

2

Nu

0

Nu

0

10.11.2015

NOTA: NR. TOTAL DE MEMBRII DE FAMILIE INSCRISI IN LISTA = 349 PERSOANEOBSERVAȚIE: AU FOST DEPUNCTATE CU CATE 20% DIN NUMĂRUL TOTAL DE PUNCTE ACUMULATE FAMILIILE ALE CĂROR RUDE DE GRADUL I BENEFICIAZĂ DE LOCUINȚE DIN FONDUL PUBLIC LOCATIV AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale

și a constatat:

7^vZ2 -/avorotâ ■


Data: 19.01.2016