Hotărârea nr. 149/2016

Hotãrârea nr. 149 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 de la S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 149


privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 de la S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a d-lui. Viceprimar George Pana, precum si Raportul de specialitate al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 de la S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești;

Având in vedere prevederile Legii nr. 339 / 2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, ale Legii nr. 340 / 2015 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 si ale art. 28 (1) din Legea nr. 329 / 05.11.2009 - privind reorganizarea unor autoritati si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar Internațional;

In conformitate cu prevederile art. 1 lit. b, art. 4 alin. 1 lit. c, art. 9 alin. 1,2,3 si art. 10 alin 1 si 2 din Ordonanța nr. 26 / 21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara;

Luând in considerare prevederile art. 19 si 49 din Legea nr. 273 / 29.06.2006 -privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 36, alin 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215 / 2001 - privind administrația publica locala, republicata si actualizata

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Aproba lista de investiții pe anul 2016 a S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 - S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești se insarcineaza cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 4 - Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Contrasemnează Secretar,

Simona Albu


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli -pe anul 2016 al S.C Hale si Piețe S.A Ploiești

La elaborarea si fundamentarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 al S.C Hale si Piețe S.A Ploiești s-au avut in vedere:

 • - respectarea cerințelor OMFP nr. 20/07.01.2016 in ceea ce privește formatul si structura bugetului de venituri si cheltuieli precum si anexele de fundamentare a acestora;

 • - prevederile OUG nr. 26/29.08.2013 completate prin Legea 47/2014 cu privire la intarirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritar ori dețin direct sau indirect o participatie majoritara;

-cerințele OG 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local aprobata si modificate de Legea 3/2003 ;

-prevederile legii 500/2002 cu modificările si completările ulterioare privind metodologia de intocmire si depunere a bugetului de venituri si cheltuieli;

 • - prevederile OUG nr. 88/23.12.2014 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nielul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, precum si pentru modificarea unor acte normative.

Necesitatea aprobării de urgenta a prezentului proiect de Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești,rezida din prevederile art.6 si art,13,pct.l,lit. A)din OUG nr. 26/29.08.2013.

Propunerea bugetului de venituri si cheltuieli este fundamentata astfel incat sa asigure resursele estimative necesare desfășurării activitatii curente parțiale si realizarea proiectelor de investiții si dotări conform anexelor de buget pentru anul 2016.

Stabilirea indicatorilor bugetari pentru anul 2016 si estimările pentru anii 2017-2018 afost fundamentata ținând cont de estimările realizate la nivelul anului 2015 si in funcție de prevederile legislației in vigoare pentru desfasurarea in condiții normale a activitatii cu menținerea echilibrului economico-financiar al societății.

Propuneri BVC pentru anul 2016

In structura, propunerea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 se

A .Venituri


Acestea au fost fundamentate in funcție de sumele prognozate a se realiza si Înregistra pana la incheierea exercițiului financiar 2015 si in funcțiile de spatiile si terenurile pe care societatea le are in administrare si sunt inchiriate in prezent, precum si de evoluția socio-economica prognozata pentru anul 2016.

La elaborarea propunerilor au fost avute in vedere :

 • - prevederile art. 54 din Legea Bugetului 339/2015 pentru anul 2016;

 • - prevederile art.9 alin (2) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completări prin Legea nr.47/2014 cu modificările ulterioare ;

 • - gradul de realizare a veniturilor totale aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli in fiecare dintre ultimii 2 ani avuti in vedere pentru fundamentarea veniturilor pe anul 2016 este următorul:

 • a) pentru anul 2014 - 91,25%

 • b) pentru anul 2015 - 98,55%.

In structura veniturile propuse a se realiza in anul 2016 se prezintă astfel:

Venituri totale = 12.661 mii lei din care :

 • 1. Venituri totale din exploatare in suma de 12.649 mii lei compuse din :

 • a) Venituri din producția vanduta in suma de 9.234 mii lei din care :

al) Venituri din vanzarea produselor rezultate din vanzarea de bunuri sau valorificări prin casare in suma de 4 mii lei;

a2) Venituri din redevente si chirii in suma 9.038 mii lei, stabilite astfel:

Justificarea estimativa pentru veniturile din Piața Centrala este următoarea :

 • a) Venituri din chirii producători Hale in suma de 67,00 mii lei;

 • b) Venituri din contravaloare cartele parcare 25,95 mii lei;

  c)


  d)


Venituri din chirii -cota parte contract asociere in participatiune -244,43 mii Iei;


Venituri din chirii sediu Tribunal, str. Văleni nr. 44 - 875,02 mii Iei;

e) Venituri din chirii producători piețe - 2.788,14 mii lei;

 • f) Venituri din chirii spatii piețe - 757,67 mii lei;

 • g)  ’ Venituri din chirii spatii Hale - 2.774,82 mii lei;

 • h)  Venituri din chirii teren piețe -1.498,39 mii lei;

 • i)   Venituri din publicitate piețe - 6,58 mii lei.

a3) -alte venituri in valoare de 72 mii Iei din care :

 • -  6 mii lei estimări din venituri din publicitate Hale;

 • - 66 mii lei -reprezentend venituri din :

 • *   5,00 mii lei venituri din comisioane bancare aferente popririlor, venituri din utilizare garanție de execuție lucrări;

 • * ' 1 mie lei alte venituri din exploatare (recuperare cheltuieli de judecata);

 • * 60,00 mii lei reprezentând alte venituri aferente contractului de asociere in participatiune nr 9591/30.05.2013 incheiat cu SC Clipperton SRL ( respectiv diferența dintre decont lunar înregistrat la SC Hale si Piețe SA si suma lunara de incasat de 15 mii lei conform contractului).

A4)- venituri din producția de imobilizări in valoare de 4 mii lei aferente investițiilor ce se estimează a se realiza in regie proprie ;

 • b)-alte venituri din exploatare in suma de 3.497 mii lei din care :

bl)- venituri din amenzi si penalitati (majorări de intarziere) calculate conform clauzelor contractuale)- in suma dc 213 mii lei;

b2)-alte venituri in suma de 3.318 mii lei reprezentând :

b2.1) 2.454 mii lei venituri din servicii formate din :

1.037 mii lei venituri din utilitati piețe ;


1.416 mii lei venituri din utilitati Hale ;

1 mie lei venituri din utilitati Obor aferente contractului de

b2.2) 864 mii Iei venituri din activitati diverse formate din :

16 mii lei venituri din facturare caiete de sarcini si taxe

Centrale (ct 708.1)

475 mii lei venituri din activitati diverse- forfetare in piețe ( ct 708.3) ;

43 mii lei venituri din Închirieri cantare (ct 708.4)

 • -   4 mii lei venituri din facturare caiete de sarcini si taxe participare la licitații in piețe (ct

708.5);

 • - . venituri din parcare in valoare de 252 mii lei;

venituri din taxare utilizare grupuri sanitare - 9 mii lei;

65 mii lei - venituri realizate din activitati organizate cu ocazia diverselor evenimente ( sărbători de toamna, sărbători de iama, etc) ;

 • 2.Venituri fînanciare-din dobânzi pentru disponibiliati bancare - 12 mii Iei

Creșterea propunerilor de venituri cu 628 mii pentru anul 2016 respectiv de la 12.033 mii lei venituri realizate in anul 2015 la 12.661 mii lei in anul 2016 se justifica după cum urmeaza :

 • a) creșterea veniturilor din chirii ca urmare a închirierii a aproximativ 1.184 mp disponibili in interiorul Halelor Centrale la etaj la un tarif minim 40.32 lei/mp , respectiv realizarea unui venit suplimentar de aproximativ 47,71 mii lei/luna începând cu 01.06.2016 adica o suplimentare a veniturilor cu aproximativ 334 mii lei in anul 2016;

 • b) creșterea veniturilor din chirii in Piața Aurora Vest cu suma de 1.056 lei/luna (rezulta din închirierea a 8 module începând cu 01.06.2016 cu un tarif de 22 lei/mp pentru o suprafața de 6 mp/modul) adica o suplimentare a veniturilor cu aproximativ 7,39 mii Iei in anul 2016;

 • c) creșterea veniturilor din chirii in Piața Nord cu suma de 1.980 lei/luna (rezulta din inchirierea a 15 module începând cu 01.06.2016 cu un tarif de 22 lei/mp pentru o suprafața de 6 mp/modul) adica o suplimentare a veniturilor cu aproximativ 13,86 mii Iei in anul 2016;

 • d) închiriere teren pentru depozit engros produse agricole in Piața Bereasca pentru o suprafața de 348 mp cu un tarif minim de 16,5 lei aprobat prin HCL începând cu 01.06.2016 ceea ce reprezintă 5.742 lei/luna adica o suplimentare a veniturilor cu aproximativ 40,19 mii lei in anul 2016;


  e)


  f)


închirierea unui număr de 45 mese in Piața Vest cu un tarif de 7.04 lei/mp/^f egTea .-o creștere a veniturilor lunare de 9.504 lei/luna începând cu 01.06.2016 adK veniturilor cu aproximativ 66,53 mii lei in anul 2016;

închiriere teren Piața Vest administrat conform contract de delegare de gestiune pentru amplasare module spatii zona adiacenta pentru un număr de 38 module in suprafața de 12

mp/modul cu un tarif minim stabilit prin HCL de 22 lei/mp ceea ce reprezintă o creștere a veniturilor lunare de 10.032 lei/luna începând cu 01.06.2016 adica o suplimentare a veniturilor

cu aproximativ 70,30 mii lei in anul 2016;

g) închirierea unui număr de 10 locații a 4 mp/locatie la un tarif de 7,35 lei/zi/mp in Piața Centrala pentru producători fructe ceea ce reprezintă o creștere a veniturilor lunare de 8.820 lei/luna incepand cu 01.06.2016 adica o suplimentare a veniturilor cu aproximativ 61,73 mii

lei in anul 2016;

 • h) suplimentare venituri obținute din taxare parcare ca urmare a modernizării si eficientizarii

sistemului de parcare cu 34 mii lei incepand cu 01.06.2016.

 • B. Cheltuieli

Identificarea si cuantificarea tuturor categoriilor de cheltuieli a fost fundamentata pe valorile estimate a se realiza pana la închiderea exercițiului financiar al anului 2015 si ținând cont de :

 • -  modificările legislative in domeniul salarizării aplicabile incepand cu data de 01.05.2016 ;

 • -  necesarul de cheltuieli si pentru buna funcționare a societății , pe baza propunerilor din planul de achiziții;

- alte elemente de cheltuieli obligatorii (impozite, taxe).

S-a urmărit respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare stabilite conform prevederilor legale in vigoare si anume :

 • -  respectarea politicilor guvernului privind imbunatatirea performantelor economico financiare ale operatorilor economici;

 • -  respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat;

 • -  criteriile de performanta specifice contractului de mandat;

 • -  programul de achiziții fundamentat pe baza posibilităților reale de plata necesare desfășurării activitatii societății

 • -  programul de investiții si dotări elaborat pe baza surselor de finanțare a acestora;


Structurate pe categorii , cheltuielile cuprinse in propunerea bugetului de/gd! 2016 sunt:

Cheltuieli* totale in suma de 12.021 mii lei in 2016 sunt propuse astfel incat set

cheltuieli pentru buna desfășurare a activitatii pe anul 2016 avandu-se in vedere ritmul de creștere al veniturilor propuse este superior ritmului de creștere al cheltuielilor .

 • I. CHELTUIELI DE EXPLOATARE-11.941 MH LEI

 • l.Cheltuieli cu bunuri si servicii - in suma de 3.993 mii Iei in 2016

 • - pentru stocuri de materii prime, materiale , piese schimb, combustibili, obiecte de inventar - 2.419 mii Iei respectiv:

 • - pentru materiale consumabile - 389 mii lei;

 • - pentru materiale de natura obiectelor de invenatr - 80 mii lei;

-pentru energie si apa - 1,950 mii lei;

 • - pentru servicii executate de terti - 166 mii lei din care :

 • - cheltuieli pentru intretinere si reparații -91 mii lei;

-cheltuieli privind inchirierea de utilaje - 15 mii lei;

-cheltuieli privind asigurările - 60 mii lei.

 • - cheltuieli cu alte servicii executate de terti -1.408 mii lei din care :

-cheltuieli de protocol - 8 mii lei din care

-cheltuieli de reclama si publicitate - 30 mii lei;

-cheltuieli de sponsorizare - 2 mii lei;

-cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane - 2 mii lei;

-cheltuieli de deplasare, delegare - 16 mii lei;

-cheltuieli poștale, taxe si telecomunicații -85 mii lei;

-cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate -15 mii lei;

 • - alte cheltuieli cu servicii executate de terti ( paza, dezinsectie, deratizare, ecologizare, salubritate,tehnica de calcul, expertize, reevaluări,pregătire profesionala etc ) 1.250 mii lei din care :

 • - servicii cu asigurarea si paza - 660 mii lei;

-întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul - 22 mii lei;

-pregătire profesionala - 10 mii lei;

 • 2.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate - 546 mii lei din care :

-cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice - 65 mii lei; -cheltuieli cu taxa de mediu - 1 mie lei;

-cheltuieli ,cu alte taxe si impozite - 480 mii lei;


 • 3. Cheltuieli cu personalul - in suma de 6.118,6 mii lei in 2015 fata de 6.532,00 mii lei suma estimata in 2016, respectiv o scădere de de 6,76 %.

Pentru fundamentarea fondului aferent cheltuielilor de personal s-au avut in vedere :

-prevederile art. 54 din Legea Bugetului 339/2015 pentru bugetul anului 2016 si prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completări prin Legea nr.47/2014 cu modificările ulterioare;

-structura de personal stabilita conform organigramei valabila la data de 31.12.2015 ;

-contractele individuale de munca încheiate de societate pana la data de 31.12.2015 ;

-durata timpului de munca stabilita prin lege/CCM ;

-salariile negociate prin contractele individuale de munca prin care sunt stabilite salariile de baza si sporurile permanente pentru fiecare categorie de personal;

- valoarea sporurilor cu caracter ocazional si a altor bonificații salariale prevăzute in CCM ;

-durata concediilor de odihna,in funcție de vechimea in munca,stabilite prin contractul colectiv de munca;

Criteriile ’ avute in vedere pentru stabilirea cheltuielilor de natura salariata prevăzute in bugetul de venituri si cheltuieli cu incadrarea in prevederile legale sunt următoarele:

 • 1. conform art.54 alin. 1 lit a) pentru personalul încadrat cu salariul minim brut pe tara SC HALE SI PIEȚE SA garanteaza darea in plata a acestuia la nivelul celui stabilit pentru anul 2016;

 • 2. pentru reîntregirea cheltuielilor cu salariile pentru întregul an 2016 determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2015 s-a tinut cont la elaborarea bugetului ca rezultatul brut estimat pentru anul 2016 sa fie cel puțin la nivelul prevederilor anului 2015 ( pentru anul


2016 s-a estimat un profit brut de 640 mii lei care este mai mare decât prq^e^e^$gge^4 anului 2015 in valoare de 306 mii lei);

 • 3. pentru sumele aferente creșterii numărului de personal prognozat la cel aprobat in anul precedent, corespunzător perioadei de la care se la finele anului in condiții justificate de extindere a activitatii , societatea nu finele anului 2016 numărul prognozat conform prevederilor bugetare este de 222 salariati, iar la finele anului 2015 este tot de 222 salariati);

 • 4. pentru sumele reprezentând cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata pentru asigurarea desfășurării normale a activitatii, acestea au fost prevăzute in cheltuielile cu salariile in anul 2016 conform organigramei aprobate;

 • 5. majorarea cheltuielilor de natura salariata fata de bugetul aprobat anterior, respectiv fata de anul 2015 trebuie sa Îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli in anul precedent ( an 2015) trebuie sa fie conforma prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2013 aprobata cu completări din Legea 47/2014, cu modificările ulterioare respectiv:

 • -  respectarea politicilor guvernamentale, respectiv a unităților administrativ teritoriale privind imbunatatirea performantelor economico-fînanciare ale operatorilor economici-respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat;

 • -   îndeplinirea criteriilor de performanta si obiectivelor cuantificate in reducerea plăților si creanțelor restante,- reducerea pierderilor, creșterea profitului, prevăzute in contractele de mandat in corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație si a planurilor de management ale directorilor ;

 • -  programele de achiziții fundamentate pe baza posibilității reale de plata a acestora ;

 • -  programele de investiții si dotări fundamentate in limita surselor legale de finanțare a acestora;

 • -  programele de reducere a platilor/reantelor restante ;

In structura propunerilor bugetului de venituri si cheltuieli înaintate spre aprobare detalierea cheltuielilor de personal a fost fundamentata conform anexei si este următoarea :

 • 3.1 Cheltuieli cu salariile 4.652 mii lei din care :

 • a) salarii de baza - 4.079 mii lei;

 • b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza - 254 mii lei ( spor de vechime , spor de condiții grele -%)

 • c) alte bonificații - 319 mii lei (prime Paste, Crăciun si prime pensionare)

 • 3.2 Bonusuri ~ 457 mii Iei din care :

 • a) tichete de masa - 442 mii lei;

 • b) alte cheltuieli conform CCM - 15 mii lei (ajutoare inmormantcrc, naștere);


 • 3,3 Alte cheltuieli cu personalul - 0 mii lei din care :

  • 3.4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de conducere si control, comisii si comitete - 235 mii lei din care :

 • a) pentru directori - 79 mii lei;

 • b) pentru consiliul de administrație - 73 mii lei;

 • c) pentru AGA si cenzori - 83 mii lei;

 • 3.5 Cheltuielile cu asigurările si protecția sociala, fonduri speciale si alte obligații legale - 1.188 mii Iei din care :

 • a) chelt. privind contribuția la asigurări sociale - 796 mii lei;

 • b) chelt. privind contribuția la asigurări pentru șomaj - 30 mii lei;

 • c) chelt. privind contribuția' la asigurări sociale de sanatate - 262 mii lei;

 • d) chelt. privind contruibutiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii - 100 mii lei;

 • 4.Alte cheltuieli de exploatare - 870 mii lei din care :

 • a) alte cheltuieli - 60 mii lei;

 • b) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale - 810 mii lei;

II. CHELTUIELI FINANCIARE -80 MII LEI

Au fost bugetate cheltuieli financiare in valoare de 80 mii lei ( reducere 10% pentru clientii care achita anticipat chiria pentru luna următoare).

 • C. REZULTAT BRUT(VENITURI -CHELTUIELI - 640 MII LEI

 • D. CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE FISCAL in suma de 827 MII propuneri la nivelul estimărilor realizate pentru anul 2015 din care :

SITUAȚIE CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE si VENITURI NEIMPOZABILE/ELEMENTE SIMILARE VENITURILOR


Nr. crt

Specificație

Cont

Valoare-Iei

1

Ch. Combustibil nedeductibil

602.2.1

33

2

Chelt supuse limitării cf. art 49"2 NM de aplicare CF

611.1

8

3

Chelt supuse limitării cf. art. 49"2 NM de aplicare CF

613.1

3

4

Chelt protocol nedeductibile

623.1

0.00

5

Chelt deplasare cu tva inclus

625.2

9

6

Chelt supuse limitării cf. art. 49"2 NM de aplicare CF(reparatii auto)

628.1

0.00

7

TVA aferenta: minus inventar, carburant neded,ch prest serv terti nedeductibile si ajustare TVA investiții,chirii

635.1

4

8

chetuieli de personal ned. -conf. Hot. Judec ramase definitive

641

0

9

chetuieli de personal ned. -conf. Hot. Judec ramase definitive

642

0

10

chetuieli de personal ned. -conf. Hot. Judec ramase definitive

645

0

11

Cheltuieli neded.-perderi din creanțe si debitori diverși

654

110

12

Amenzi, penalit, majorări neded

658.1

8

13

Chelt Donații (sponsorizare

658.2

0.00

14

Cheltuieli ned. -taxe notarile.medieri ,etc

658.3

23

15

Alte cheltuieli de expolatare-hotarari jud. SPFL

658.8

290.00

16

Cheltuieli neded.-perderi din creanțe si debitori diverși

6814

23

l

TOTAL CH NEDEDUCTIBILE

511

II

ELEMENTE SIMILARE VENITURILOR (surplus din rezerva din reevaluare, inclus in rezerva din reevaluare, calc ca dif dintre amortizarea contab si amortiz fiscala pt. clădiri cf reevaluare

1175.4

TOTAL • E. IMPOZIT PE PROFIT - 235 MII LEI

Sintetizat! indincatorii bugetului de venituri si cheltuieli propuși pentru anul 2016 se prezintă astfel:

(mii lei)

Sintetizați indincatorii bugetului de venituri si cheltuieli propuși pentru anul 2016 se prezintă astfel:

mii lei

NR.CRT.

INDICATORI

APROBAT

2015

EXECUȚIE PRELIMINATĂ 2015

PROPUNERI BVC 2016

CREȘTERE/ DESCREȘTERE

2016/2015

%

I.

VENITURI TOTALE

12,210.00

12,032,66

12,661.00

105.22

1.

Venituri din exploatare

12,180.00

12,020.73

12,649.00

105.23

2.

Venituri financiare

30.00

11.93

12.00

100.59

11.

CHELTUIELI TOTALE

11,904.00

11,428.73

12,021.00

105.18

1.

Cheltuieli de exploatare din care:

11,832.00

11,362.87

11,941.00

105.09

a).

Cheltuieli cu bunuri si servicii

4,289.00

4,036.95

3,993.00

98.91

b).

Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate

430.00

421.38

546.00

129.57

c).

Cheltuieli cu personalul din care:

6,199.00

6,118.56

6,532.00

106.76

CO).

. Cheltuieli de natura salariala

4,656.00

4,651.35

5,109.00

109.84

cl).

Cheltuieli cu salariile din care:

4,199.00

4,198.69

4,652.00

110.80

c2).

Bonusuri

457.00

452.66

457.00

100.96

c3).

Alte cheltuieli cu personalul-plati compensări,etc;

226.00

0.00

0.00

0.00

c4).

Cheltuieli aferente contractului de mandat

184.00

180.19

235.00

130.42

c5).

Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fonduri speciale

1,133.00

1,061.94

1,188.00

11.87

d).

Alte cheltuieli de exploatare

914.00

785.98

870.00

110.69

2.

Cheltuieli financiare

72.00

65.86

00 o

3.

Cheltuieli extraordinare

0.00

0.00

o|p$

III.

REZULATUL BRUT

306.00

603.93

-----V?

640.0^

CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE

900

827.95

827

99.89

IMPOZIT PE PROFIT

193

233.21

235

100.77

VIII.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚII LOR,DIN CARE:

5,441.00

595.36

275.00

46.19

1.

Surse proprii

525.00

509.03

275.00

46.19

2.

Credite bancare

0.00

0.00

0.00

0.00

3.

Alte surse (Cons. Loc. al Mun. PI.)

4,916.00

86.33

0.00

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

5,441.00

595.36

275.00

46.19

C.Investitii si Dotări

Asigurarea fondurilor de investiții o reprezintă sursele proprii conform propunerilor pentru planul de investiții aferent anului 2016 astfel:

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent(2015)

VALOARE

Aprobat -mii lei

Realizat /Preliminat - lei

Propuneri an 2016

Estimări an 2017

Estima an 20J

0

1

2

3

4

5.00

6

6

6

I

SURSE DE FINANȚARE

A INVESTIȚIILOR, din care:

5441.00

595.36

275.00

595.00

595.1

1

Surse proprii, din care:

525.00

509.03

275.00

595.00

595.1

a) - amortizare

452.00

509.03

275.00

595.00

595.00

b) - profit

73.00

2

Alocații de Ia buget

0.00

-

-

3

Credite bancare, din care:

0.00

a) - interne

0.00

b) - externe

0.00

-

-

-

4

Alte surse, din care:

4916.00

86.33

Zz

fi fL w

ten?

ț

- Majorare capital social din fd alocate de consiliul localal Mun .Ploiești

4916.00

86.33

wfo

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

5441.00

595.36

-

275.00

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existepte (modernizări), din care:

5338.50

493.91

/* ff 1 §

247.00 V

z>, ■■             ./<

H

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

0.00

X

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

5338.50

493.91

247.00

b.l Desfintare si Construire Piața Centrala Agroalimentara

4600.00

0.10

b.2 Deviere/protejare rețele electrice existente in zona de realizare a obiectivului Piața Centrala Agroalimentara

19.10.2015

100.00

84.91

b.3 Reparații capitale -modernizări ascensoare materiale in imobilul Halele Centrale - 2 buc

21.12.2015

244.40

244.35

b.4 Amplasare copertine provizorii pe structura metalica - Construcții provizorii, pe durata executării lucrărilor de construire Piața Centrala Agroalimentara

216.00

1.32

b.5 Reparații capitale -modernizări ascensoare persoane in imobilul din str.Văleni nr.44 - 2 buc

19.10.2015

56.10

56.00

b.6 Cămin de canalizare pe conducta publica si montarea unei conducte de canalizare racordata la cămin,pentru preluarea apelor uzate din interiorul Pieței Nord

Amanat

0.00

0.00

b.7 Lucrări de echilibrare tablou electric general Piața Vest

25.05.2015

27.90

27.52

b.8 Realizare contorizare pe circuitul de incalzire grup sanitar Piața Mihai Bravu

31.03.2015

2.00

1.94

b.9 Executat instalație electrica pentru racordare module de asigurări amplasate in incinta Halelor Centrale

Amanat

0.00

0.00

~-T-

s' fea

■J \

i /|J

X. 7'

b.10 Lucrări de înlocuire tamplarie lemn cu tamplarie PVC sediul administrativ

29.10.2015

15.00

14.85

b.ll Lucrări de reparații la usile(aluminiu) de iesire/evacuare de urgenta din incinta imobilului Halele Centrale

Amanat

0.00

0.00

b.12 Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu a imobilului din str.Valeni nr.44

Amanat

0.00

0.00

b.13 Spor putere in sistemul de alimentare cu energie electrica Piața Malu Roșu (zona adiacenta)

11.08.2015

15.10

15.05

b.14 Lucrări de echilibrare automata a fazelor electrice, schimbarea reductorilor de curent, schimbare ampermetre si montarea unui întrerupător automat la clădirea din str.Valeni nr.44

29.12.2015

30.00

29.87

b.15 Reparație Ia clădirea sediului administrativ

30.12.2015

32.00

18.00

TOTAL LUCRĂRI 2015

5338.50

493.91

b.l Lucrări de reparații la grupul sanitar pentru femei din incinta imobilului Halele Centrale - proiectare si execuție

35.00

b.2 Lucrări de amplasare a unui sistem de detecție si avertizare incendiu Piața Malu Roșu

10.00


b.3 Lucrări de amplasare hidranti si racordarea la sistemul de alimentare cu apa Piața Malu Roșu

10.00

Zy-—

Sq/ 0S

b.4 Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu a imobilului din str. Văleni nr.44-proiectare si execuție

85.00

b.5 Lucrări de amplasare a unui sistem de iluminat de siguranța la imobilul din strada Văleni nr.44

( proiectare si execuție)

25.00

b.6 Lucrări de amplasare a unui sistem de evacuare al fumului la imobilul din strada Văleni nr.44( proiectare si execuție)

35.00

b.7 Reparație sediu administrativ

13.00

b.8 Amenajare depozit Mic Gross, legume -fructe - Piața Bereasca(proiectare)

9.00

b.9 înlocuire jgheaburi Piața Mihai Bravu

25.00

TOTAL LUCRĂRI 2016

247.00

bl.Reparație curenta hidroizolatie-interventie de urgenta fara afectarea structurii de rezistenta la clădirea Halele Centrale (exec.partiala)

595.00

TOTAL LUCRĂRI 2017

595.00

bl.Reparatie curenta hidroizolatie-interventie de urgenta fara afectarea structurii de rezistenta la clădirea Halele Centrale (continuare exec.partiala)

595.00


TOTAL LUCRĂRI 2018

w

ic

H f

e, il      Ml

).J

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

101.45

■cX

4.1 Achiziționare cablu alimentare 5x16 mm MYYM (220m)

26.05.2015

9.20

9.15

4.2 Achiziționare cablu alimentare 5x10 mm CYYF (50m)

26.05.2015

1.80

1.72

4.3 Achiziționare electropompa submersibila pentru ape pluviale si reziduale imobil Halele Centrale

27.05.2015

29.00

28.14

4.4 Achiziționare sistem de sonorizare imobil Halele Centrale

03.08.2015

58.50

58.50

4.5 Achiziționare sisten de calcul (PC)

29.12.2015

4.00

3.94

TOTAL DOTĂRI 2015

102.50

101.45

4

Dotări ( alte achiziții de imobilizări corporale)

28.00

4.1 Achiziționare server de lucru pentru stocare de date si informații

10.00

4.2 Achiziționare pachete software si sistene informatice (licențe )

8.00

4.3 Achiziționare surse externe de protecție PC-UPS

3.00

4.4 Achiziționare copiator full color A3

7.00

TOTAL DOTĂRI 2016

28.00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a)-interne

b)-externe

Propunerile din planul de investiții si dotări au in vedere lucrări de reparații si investiții strict necesare fundamentate in funcție de importanta necesității si oportunității efectuării unor cheltuieli de investiții atat pentru anul 2016 cat si pentru anii 2017-2018 si care sunt prexentate in notele de fundamentare si in lista de investiții si dotări ( Anexa 2).


Fundamentarea propunerilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentrh^^iul^0| intocmite astfel incat sa asigure resursele necesare desfășurării intregii activ\|aîi, c legislației in vigoare..

Fata de cele prezentate mai sus, propun aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli de la S.C.

HALE SI Piețe S.A. Ploiești, pe anul 2016 .

VICEPRIMAR

Georae Pana


fo|              SC HALE SI PIEȚE Sfl Ploiești, Str.Griviței

PLOIEȘTI

u


p/Cod fiscal: R 1356295; Nr.Reg.Com.: J 29/496Â nnni I ,nnRBanca: BCR Ploiești      Cont: RO68RMCB3'90~

LIU DU Ld|Țe|: 0244I591 934;        Fax: 0244 / 514 438^'-

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind propunerile bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al S.C Hale si Piețe S.A Ploiești

La elaborarea si fundamentarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 al S.C Hale si Piețe S.A Ploiești s-au avut in vedere:

 • - respectarea cerințelor OMFP nr. 20/07.01.2016 in ceea ce privește formatul si structura bugetului de venituri si cheltuieli precum si anexele de fundamentare a acestora ;

 • - prevederile OUG nr. 26/29.08.2013 completate prin Legea 47/2014 cu privire la intarirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritar ori dețin direct sau indirect o participatie majoritara;

-cerințele OG 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local aprobata si modificate de Legea 3/2003 ;

-prevederile legii 500/2002 cu modificările si completările ulterioare privind metodologia de întocmire si depunere a bugetului de venituri si cheltuieli;

 • - prevederile OUG nr. 88/23.12.2014 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nielul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, precum si pentru modificarea unor acte normative.

Necesitatea aprobării de urgenta a prezentului proiect de Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești,rezida din prevederile art.6 si art,13,pct. 1 ,lit. A)din OUG nr. 26/29.08.2013.

Propunerea bugetului de venituri si cheltuieli este fundamentata astfel incat sa asigure resursele estimative necesare desfășurării activitatii curente parțiale si realizarea proiectelor de investiții si dotări conform anexelor de buget pentru anul 2016.

Stabilirea indicatorilor bugetari pentru anul 2016 si estimările pentru anii 2017-2018 afost fundamentata ținând cont de estimările realizate la nivelul anului 2015 si in funcție de prevederile legislației in vigoare pentru desfasurarea in condiții normale a activitatii cu menținerea echilibrului economico-fmanciar al societății.

^Z/mXx^Cod fiscal: R1356295;

i-ti—ir~i.__ri—ii—i!—] Banca, BCR Ploiaști

□QEnffiQQTel: 0244I591 934;

Propuneri BVC pentru anul 2016

Ploiești, Str.Griviței Nr.15

Nr.Reg.Com.: J 29/4^.,^^^ Cont: RO68RMCB3^atf^Sjșmi Fax: 0244 / 514 438Mf Wg/olIn structura, propunerea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 se prezintă astfel:

A .Venituri

Acestea au fost fundamentate in funcție de sumele prognozate a se realiza si înregistra pana la încheierea exercițiului financiar 2015 si in funcțiile de spatiile si terenurile pe care societatea le are in administrare si sunt închiriate in prezent, precum si de evoluția socio-economica prognozata pentru anul 2016.

La elaborarea propunerilor au fost avute in vedere :

 • - prevederile art. 54 din Legea Bugetului 339/2015 pentru anul 2016;

 • - prevederile art.9 alin (2) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completări prin Legea nr.47/2014 cu modificările ulterioare ;

 • - gradul de realizare a veniturilor totale aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli in fiecare dintre ultimii 2 ani avuti in vedere pentru fundamentarea veniturilor pe anul 2016 este următorul:

 • a) pentru anul 2014 - 91,25%

 • b) pentru anul 2015-98,55%.

In structura veniturile propuse a se realiza in anul 2016 se prezintă astfel:

Venituri totale = 12.661 mii lei din care :

 • 1. Venituri totale din exploatare in suma de 12.649 mii lei compuse din :

a) Venituri din producția vanduta in suma de 9.234 mii Iei din care :

al) Venituri din vanzarea produselor rezultate din vanzarea de bunuri sau valorificări prin casare in șuma de 4 mii lei;

a2) Venituri din redevente si chirii in suma 9.038 mii lei, stabilite astfel:

Justificarea estimativa pentru veniturile din Piața Centrala este următoarea :

a)


Q SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str.Griviței Nr.1Ș


Cod fiscal: R1356295;


Nr.Reg.Com.: J 29/496/j Cont: RO68RMCB39 Fax: 0244/514 438.


Venituri din chirii producători Hale in suma de 67,00 mii lei;b) Venituri din contravaloare cartele parcare 25,95 mii lei;

 • c) Venituri din chirii -cota parte contract asociere in participatiune cu SC CLIPPERTON SRL -244,43 mii lei;

 • d)   Venituri din chirii sediu Tribunal, str. Văleni nr. 44 — 875,02 mii lei;

 • e)   Venituri din chirii producători piețe - 2.788,14 mii Iei;

 • f)   Venituri din chirii spatii piețe - 757,67 mii Iei;

 • g)   Venituri din chirii spatii Hale - 2.774,82 mii lei;

 • h)   Venituri din chirii teren piețe -1.498,39 mii Iei;

 • i)   Venituri din publicitate piețe - 6,58 mii Iei.

a3) -alte venituri in valoare de 72 mii lei din care :

r 6 mii lei estimări din venituri din publicitate Hale;

- 66 mii lei -reprezențend venituri din :

 • *   5,00 mii lei venituri din comisioane bancare aferente popririlor, venituri din utilizare garanție de execuție lucrări;

 • *  1 mie lei alte venituri din exploatare (recuperare cheltuieli de judecata);

 • * 60,00 mii lei reprezentând alte venituri aferente contractului de asociere in participatiune nr 9591/30.05.2013 încheiat cu SC Clipperton SRL ( respectiv diferența dintre decont lunar înregistrat la SC Hale si Pțete SA si suma lunara de încasat de 15 mii lei conform contractului).

A4)- venituri din producția de imobilizări in valoare de 4 mii lei aferente investițiilor ce se estimează a se realiza in regie proprie ;

b)-alte venituri din exploatare in suma de 3.497 mii lei din care :


-    -- SC HALE Si PIEȚE SA Ploiești, Str.GrivițeiJ^r^S-

£□


Cod fiscal: R1356295;      ' “   ‘

r—ii—im.    .rnr-i^i Banca: BCR Ploiești

OOBynEQyTel: 0244 / 591 934;

Nr.Reg.Com.: J 29/4 Cont: RO68RMCB3ΠFax: 0244/514 438:


bl)- venituri din amenzi si penalitati (majorări de întârziere) calculate conforme lăuzelor contractuale)- in suma de 213 mii lei;

b2)-alte venituri in suma de 3.318 mii lei reprezentând :

b2.1) 2.454 mii lei venituri din servicii formate din :

1.037 mii lei venituri din utilitati piețe ;

1.416 mii lei venituri din utilitati Hale ;

1 mie lei venituri din utilitati Obor aferente contractului de asociere in participatiune ;

b2.2) 864 mii lei venituri din activitati diverse formate din :

16 mii lei venituri din facturare caiete de sarcini si taxe participare Ia licitații in Halele

Centrale (ct 708.1)

 • -   475 mii lei venituri din activitati diverse- forfetare in piețe (ct 708.3);

43 mii lei venituri din închirieri cantare (ct 708.4)

 • -   4 mii lei venituri din facturare caiete de sarcini si taxe participare la licitații in piețe (ct

708.5);

 • -  venituri din parcare in valoare de 252 mii lei;

venituri din taxare utilizare grupuri sanitare - 9 mii lei;

65 mii lei - venituri realizate din activitati organizate cu ocazia diverselor evenimente ( sărbători de toamna, sărbători de iarna, etc);

 • 2.Venituri fînanciare-din dobânzi pentru disponibiliati bancare - 12 mii lei

Creșterea propunerilor de venituri cu 628 mii pentru anul 2016 respectiv de Ia 12.033 mii lei venituri realizate in anul 2015 la 12.661 mii lei in anul 2016 se justifica după cum urmeaza :

 • a) creșterea veniturilor din chirii ca urmare a închirierii a aproximativ 1.184 mp disponibili in interiorul Halelor Centrale la etaj la un tarif minim 40.32 lei/mp , respectiv realizarea unui venit suplimentar de aproximativ 47,71 mii lei/luna începând cu 01.06.2016 adica o suplimentare a veniturilor cu aproximativ 334 mii lei in anul 2016;

 • b) creșterea veniturilor din chirii in Piața Aurora Vest cu suma de 1.056 lei/luna (rezulta din închirierea a 8 module începând cu 01.06.2016 cu un tarif de 22 lei/mp pentru o suprafața de 6 mp/modul) adica o suplimentare a veniturilor cu aproximativ 7,39 mii lei in anul 2016;

o SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str.Griviței Nr.15 KCod fiscal: R1356295;


i—ii—ii—i,    ,i—ii—ii—i Banca: BCR Ploiești

□ □nmaDD|Ț6|: 02441591 934’

C)


d)


creșterea veniturilor din chirii in Piața Nord cu suma de 1.980 lei/luna (rezulta ^^^e^irig^a^ 15 module incepand cu 01.06.2016 cu un tarif de 22 lei/mp pentru o suprafața de 6 i adica o suplimentare a veniturilor cu aproximativ 13,86 mii Iei in anul 2016;

inchiriere teren pentru depozit engros produse agricole in Piața Bereasca pentru o suprafața de 348 mp cu un tarif minim de 16,5 lei aprobat prin HCL incepand cu 01.06.2016 ceea ce reprezintă 5.742 lei/luna adica o suplimentare a veniturilor cu aproximativ 40,19 mii lei in

anul 2016;

 • e) închirierea unui număr de 45 mese in Piața Vest cu un tarif de 7.04 lei/mp/zi ceea ce reprezintă o creștere a veniturilor lunare de 9.504 lei/luna incepand cu 01.06.2016 adica o suplimentare a

veniturilor cu aproximativ 66,53 mii Iei in anul 2016;

 • f) inchiriere teren Piața Vest administrat conform contract de delegare de gestiune pentru amplasare module spatii zona adiacenta pentru un număr de 38 module in suprafața de 12 mp/modul cu un tarif minim stabilit prin HCL de 22 lei/mp ceea ce reprezintă o creștere a veniturilor lunare de 10.032 lei/luna incepand cu 01.06.2016 adica o suplimentare a veniturilor

cu aproximativ 70,30 mii lei in anul 2016;

 • g) închirierea unui număr de 10 locații a 4 mp/locatie la un tarif de 7,35 lei/zi/mp in Piața

Centrala pentru producători fructe ceea ce reprezintă o creștere a veniturilor lunare de 8.820 lei/luna incepand cu 01.06.2016 adica o suplimentare a veniturilor cu aproximativ 61,73 mii

lei in anul 2016;

 • h) suplimentare venituri obținute din taxare parcare ca urmare a modernizării si eficientizarii

sistemului de parcare cu 34 mii lei incepand cu 01.06.2016.

B, (Cheltuieli

Identificarea și cuantificarea tuturor categoriilor de cheltuieli a fost fundamentata pe valorile estimate a șe realiza pana la închiderea exercițiului financiar al anului 2015 si ținând cont de :

 • -  modificările legislative in domeniul salarizării aplicabile incepand cu data de 01.05.2016 ;

 • -  necesarul de cheltuieli si pentru buna funcționare a societății , pe baza propunerilor din planul de achiziții;

a SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str.Griviței Nr.15 =4Cod fiscal: R 1356295;


|—ii—ii—|—I. .r~ii—ir-] Banca: BCR Ploiești

.□□□nhPDUTri: 0244 / 591 934;

alte elemente de cheltuieli obligatorii (impozite, taxe).

S-a urmărit respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind intarirea

disciplinei financiare stabilite conform prevederilor legale in vigoare si anume :

- respectarea politicilor guvernului privind imbunatatirea performantelor economico financiare

ale operatorilor economici;

 • -   respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat;

 • -  criteriile de performanta specifice contractului de mandat;

programul de achiziții fundamentat pe baza posibilităților reale de plata necesare desfășurării activitatii societății;

programul de investiții si dotări elaborat pe baza surselor de finanțare a acestora ;

Structurate pe categorii , cheltuielile cuprinse in propunerea bugetului de venituri si cheltuieli / 2016 sunt:

Cheltuieli totale in suma de 12.021 mii lei in 2016 sunt propuse astfel incat sa asigure necesarul de cheltuieli pentru buna desfășurare a activitatii pe anul 2016 avandu-se in vedere ritmul de creștere al veniturilor propuse este superior ritmului de creștere al cheltuielilor .

I. CHELTUIELI DE EXPLOATARE-11.941 MII LEI

l.Cheltuieli cu bunuri si servicii - in suma de 3.993 mii Iei in 2016

 • - pentru stocuri de materii prime, materiale , piese schimb, combustibili, obiecte de inventar - 2.419 mii Iei respectiv :

 • - pentru materiale consumabile - 389 mii lei;

 • - pențru materiale de natura obiectelor de invenatr - 80 mii lei;

-pentru energie si apa - 1.950 mii lei;

- pentru servicii executate de terti -166 mii lei din care :

 • - cheltuieli pentru intrctincrc si reparații - 91 mii lei,

-cheltuieli privind închirierea de utilaje -15 mii lei;

Șl

‘ \S'         S.A.        Z

f=, PLOIEȘTI     --


SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str.Griviței Nr<4^?® <

?□ .Cod fiscal: R 1356295; Nr.Reg.Com.: J 29/49^f99l;\fvA r-ir-io,—k-,|—imRBanca: BCR Ploiești      Cont: RO68RMCB39§£000O^0M

pDAnLpI—IUTel: 0244 / 591 934?       Fax: 0244 / 514 438fa /' , f

-cheltuieli privind asigurările - 60 mii lei.

- cheltuieli cu alte servicii executate de terti -1,408 mii lei din care : -cheltuieli de protocol - 8 mii lei din care

-cheltuieli de reclama si publicitate - 30 mii lei;

-cheltuieli de sponsorizare - 2 mii lei;

-cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane - 2 mii lei;

-cheltuieli de deplasare, delegare - 16 mii lei;

-cheltuieli poștale, taxe si telecomunicații -85 mii lei;

-cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate -15 mii lei;

- alte cheltuieli cu servicii executate de terti ( paza, dezinsectie, deratizare, ecologizare, salubritate,tehnica de calcul, expertize, reevaluări,pregătire profesionala etc ) 1.250 mii lei din care :

- servicii cu asigurarea si paza - 660 mii lei;

-întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul - 22 mii lei;

-pregătire profesionala - 10 mii lei;

2, Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate — 546 mii lei din care :

-cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice - 65 mii lei ;

-cheltuieli cu taxa de mediu — 1 mie lei;

-cheltuieli cu alte taxe si impozite - 480 mii lei;

3, Cheltuieli cu personalul - in suma de 6,118,6 mii lei in 2015 fata de 6.532,00 mii lei suma estimata in 2016, respectiv o scădere de de 6,76 %.

Pșnțru fundamentarea fondului aferent cheltuielilor de personal s-au avut in vedere :

-prevederile arț. 54 din Legea Bugetului 339/2015 pentru bugetul anului 2016 si prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completări prin Legea nr.47/2014 cu modificările ulterioare;

q SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str.Griviței Nr.1^ Nr.Reg.Com.: J 29/49§Hf$

.[□iCodfiscal: R1356295;


-structura de personal stabilita conform organigramei valabila la data de 31:12.2015 ;

-contractele individuale de munca încheiate de societate pana la data de 31.12.2015 ;

-durata timpului de munca stabilita prin lege/CCM ;

-salariile negociate prin contractele individuale de munca prin care sunt stabilite salariile de baza si sporurile permanente pentru fiecare categorie de personal;

- valoarea sporurilor cu caracter ocazional si a altor bonificații salariale prevăzute in CCM ;

-durata concediilor de odihna,in funcție de vechimea in munca,stabilite prin contractul colectiv de munca;

Criteriile avute in vedere pentru stabilirea cheltuielilor de natura salariata prevăzute in bugetul de venituri si cheltuieli cu încadrarea in prevederile legale sunt următoarele:

 • 1.  conform art.54 alin. 1 lit a) pentru personalul încadrat cu salariul minim brut pe tara SC HALE SI PIEȚE SA garanteaza darea in plata a acestuia Ia nivelul celui stabilit pentru anul 2016;

 • 2.  pentru reîntregirea cheltuielilor cu salariile pentru întregul an 2016 determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2015 s-a tinut cont la elaborarea bugetului ca rezultatul brut estimat pentru anul 2016 sa fie cel puțin la nivelul prevederilor anului 2015 (pentru anul 201.6 s-a estimat un profit brut de 640 mii lei care este mai mare decât prevederea bugetara a

' anului 2015 in valoare de 306 mii lei);

 • 3.  pentru sumele aferente creșterii numărului de personal prognozat la finele anului 2016 fata de pel aprobat in anul precedent, corespunzător perioadei de la care se prevede angajarea si pana la finele anului in condiții justificate de extindere a activitatii , societatea nu are influente (la finele anului 2016 numărul prognozat conform prevederilor bugetare este de 222 salariati, iar ja finele anului 2015 este tot de 222 salariati);

 • 4. pentru sumele reprezentând cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada fiețerminata pentru asigurarea desfășurării normale a activitatii, acestea au fost prevăzute in cheltuielile cu salariile in anul 2016 conform organigramei aprobate;

Ș, majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de bugetul aprobat anterior, respectiv fata de anul 2015 trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiții :

aprobarea bugețului de' venituri si cheltuieli in anul precedent ( an 2015) trebuie sa fie conforma prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2013 aprobata cu completări din Legea 47/2014, cu modificările ulterioare respectiv:

SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str.Griviței < \\W-Cod fiscal: R 1356295; Nr.Reg.Com.: J 29/4W^l° r-ii-ii-i^-L^aL iBanca: BCR Ploiești       Cont: R068RMCB^t)Qa5'4530a001

□ □annaDUTel: 0244/591 934:       Fax: 0244 / 514 43^


j r'

- respectarea politicilor guvernamentale, respectiv a unităților administrativ^^^i^^^ivin^ imbunatatirea performantelor economico-financiare ale operatorilor econS^LcF-i'V'gpcclâpa;

tei;


obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat;

îndeplinirea criteriilor de performanta si obiectivelor cuantificate in reducerea plăților si creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, prevăzute in contractele de mandat in corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație si a planurilor

de management ale directorilor ;

 • -  programele de achiziții fundamentate pe baza posibilității reale de plata a acestora ;

 • -  programele de investiții si dotări fundamentate in limita surselor legale de finanțare a acestora ;

- programele de reducere a platilor/reantelor restante ;

In structura propunerilor bugetului de venituri si cheltuieli înaintate spre aprobare detalierea cheltuielilor de personal a fost fundamentata conform anexei si este următoarea :

3,1 Cheltuieli cu salariile 4,652 mii lei din care :

 • a) salarii de baza-4.079 mii. lei;

 • b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza - 254 mii lei ( spor de vechime , spor de condiții grele -%)

 • c) alte bonificații - 319 mii lei (prime Paste, Crăciun si prime pensionare)

3.2 Bonusuri - 457 mii lei din care :

 • a) tichețe de masa - 442 mii lei;

 • b) alte cheltuieli conform CCM - 15 mii lei (ajutoare inmormantere, naștere);

 • 3.3 Alte cheltuieli cu personalul - 0 mii |ei din care :

3.4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere si control, comisii si comitete - 235 mii lei din care :

a) pentru directori - 79 mii lei;

o SC HALE SI PIEȚE SA

Cod fiscal: R1356295;


Ploiești, Str.Griviței Nr.15


HD


b) pentru consiliu! de administrație — 73 mii lei;


c) pentru AGA si cenzori - 83 mii lei;3.5 Cheltuielile cu asigurările si protecția sociala, fonduri speciale si alte obligații legale -1.188

mii lei din care :

 • a) chelt. privind contribuția la asigurări sociale - 796 mii lei;

 • b) chelt. privind contribuția la asigurări pentru șomaj - 30 mii lei;

 • c) chelt. privind contribuția la asigurări sociale de sanatate — 262 mii lei;

 • d) chelt, privind contruibutiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii - 100 mii lei;

4,Alte cheltuieli de exploatare — 870 mii lei din care :

 • a) alte cheltuieli - 60 mii lei;

 • b) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale - 810 mii lei;

II. CHELTUIELI FINANCIARE -80 MII LEI

Au fost bugetate cheltuieli financiare in valoare de 80 mii lei (reducere 10% pentru clientii care achita anticipat chiria pentru luna următoare).

 • C, REZULTAT BRUT(VENITURI -CHELTUIELI - 640 MII LEI

D. CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE FISCAL in suma de 827 MII LEI si reprezintă propuneri la nivelul estimărilor realizate pentru anul 2015 din care :

SITUAȚIE CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE si VENITURI NE1MPOZABILE/ELEMENTE SIMILARE VENITURILOR

Nr. crt

Specificație

Cont

Valoare-lei

1

Ch. Combustibil nedeductibil

602.2.1

33

Sjv1         SA.        /-Z>

PLOIEȘTI     I*=h

O

o

-Wa

□□An

n|uUdNr.Reg.Com.: J 29/

Cont: RO68RMC Fax: 0244/514 43


2

Chelt supuse limitării cf. art. 49"2 NM de aplicare CF

611.1

3

Chelt supuse limitării cf. art. 49"2 NM de aplicare CF

613.1

3

4

Chelt protocol nedeductibile

623.1

0.00

5

Chelt deplasare cu tva inclus

625.2

9

6

Chelt supuse limitării cf. art. 49"2 NM de aplicare CF(reparatii auto)

628.1

0.00

7

TVA aferenta: minus inventar, carburant neded.ch prest serv terti nedeductibile si ajustare TVA investiții,chirii

635.1

4

8

chetuieli de personal ned. -conf. Hot. Judec ramase definitive

641

0

9

chetuieli de personal ned. -conf. Hot. Judec ramase definitive

642

0

10

chetuieli de personal ned. -conf. Hot. Judec ramase definitive

645

0

11

Cheltuieli neded.-perderi din creanțe si debitori diverși

654

110

12

Amenzi, penalit, majorări neded

658.1

8

13

Chelt. Donații (sponsorizare

658.2

0.00

14

Cheltuieli ned. -taxe notările,medieri ,etc

658.3

23

15

Alte cheltuieli de expolatare-hotarari jud. SPFL

658.8

290.00

16

Cheltuieli neded.-perderi din creanțe si debitori diverși

6814

23

I

TOTAL CH NEDEDUCTIBILE

511

II

ELEMENTE SIMILARE VENITURILOR (surplus cjin rezerva din reevaluare, inclus in rezerva din reevaluare, calc ca dif dintre amortizarea contab si amortiz fiscala pt clădiri cf reevaluare

1175.4

316

TOTAL

827


E. IMPOZIT PE PROFIT - 235 MII LEI


PlE-,

'■               SA.


Nr.Reg.Com.: J 29/496/ Cont: RO68RMCB39 Fax: 0244/514 438.


â SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str.Griviței Nr.15 =j=pCod fiscal: R 1356295;

ni—ii—i,    i—ii—ii—i Banca. BCR Ploiești

EEDtEfflTel: 0244 / 591 934;


Sintetizați indincatorii bugetului de venituri si cheltuieli propuși pentru anul 2(^W^^p^gț astfel:

(mii lei)

Sintetizat! indincatorii bugetului de venituri si cheltuieli propuși pentru anul 2016 s astfel:

mii lei

NR.CRT.

INDICATORI

APROBAT

2015

EXECUȚIE PRELIMINATĂ 2015

PROPUNERI BVC 2016

CREȘTERE/ DESCREȘTERE

2016/2015 %

I.

VENITURI TOTALE

12,210.00

12,032,66

12,661.00

105.22

1.

Venituri din exploatare

12,180.00

12,020.73

12,649.00

105.23

2.

Venituri financiare

30.00

11.93

12.00

100.59

II.

CHELTUIELI TOTALE

11,904.00

11,428.73

12,021.00

105.18

1.

Cheltuieli de exploatare din care:

11,832.00

11,362.87

11,941.00

105.09

a)-

Cheltuieli cu bunuri si servicii

4,289.00

4,036.95

3,993.00

98.91

b).

Cheltuieli cu impozite,taxe și varsaminte asimilate

430.00

421.38

546.00

129.57

£)•

Cheltuieli cu personalul din care:.

6,199.00

6,118.56

6,532.00

106.76

CP)-

Cheltuieli de natura salariala

4,656.00

4,651.35

5,109.00

109.84

ci).

Cheltuieli cu salariile din care:

4,199.00

4,198.69

4,652.00

110.80

C2).

Bonusurj

457.00

452.66

457.00

100.96

C3).

Alte cheltuieli cu personalul-plati compensări,etc;

226.00

0.00

0.00

0.00

c4).

Cheltuieli aferente Cpntractului de mandat

184.00

180.19

235.00

130.42

c5).

Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fonduri ■ speciale

1,133.00

1,061.94

1,188.00

11.87

d).

Alte cheltuieli de exploatare

914.00

785.98

870.00

110.69

2.

Cheltuieli financiare

72.00

65.86

80.00

121.47

3.

Cheltuieli extraordinare

Q.OQ

0.00

0.00

0.00

HI.

REZULATUL BRUT

306.00

603.93

640.00

105.97

-

CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE

900

827.95

827

99.89

IMPOZIT PE PROFIT

. 193

233.21

235

100.77


ra SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str. Gri vitei Ni\15r-T—

_   .          ________ _ A        .   ’ .__


Ocod fiscal: R 1356295; Nr.Reg.Com.: J 29/496/1'994^^, fe^Banca: BCR Ploiești       Cont: RO68RMCB3<0$ti054Ș3Q0Q0;

UUTel: 0244 / 591 934;        Fax: 0244 / 514 438. M

VIII.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, DIN CARE:

5,441.00

595.36

275.00

x -

XC /             \

1.

Surse proprii

525.00

509.03

275.00

46.19

2.

Credite bancare

0.00

0.00

0.00

0.00

3.

Alte surse (Cons. Loc. al Mun.

PI.)

4,916.00

86.33

0.00

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIT! I

5,441.00

595.36

275.00

46.19

C .Investiții si DotăriAsigurarea fondurilor de investiții o reprezintă sursele proprii conform propunerilor pentru planul de investiții aferent anului 2016 astfel:

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent(2015)

VALOARE

Aprobat -mii lei

Realizat /Preliminat - lei

Propuneri an 2016

Estimări an 2017

Estimări an 2018

0

1

2

3

4

5.00

6

6

6

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care;

5441.00

595.36

275.00

595.00

595.00

1

Surse proprii, din care:

525.00

509.03

275.00

595.00

595.00

a) - amortizare

452.00

509.03

275.00

595.00

595.00

b) ț profit

73.00

-

-

2

Alocații de Ia buget

0.00

-

3

Credite bancare, din care;

0,00

a) - interne

0.00

-

-

-

b) - externe

0.00

-

-

-

4

Alte? surse, din care:

4916,00

86.33

-

-

-

- Majorare capital social din fd alocate de consiliul localal Mun .Ploiești

4916.00

86.33

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

bj peptru bunurile de natura domeniului public a| statului sau al unității administrativ-teritoriale:

c) pențru hanurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

d) pentru huniirile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclușiy cele din domeniului public sau privat al sfatului sau al unității administrativ-teritoriale:

o J

S o aAYfn

□□Dn

□□□□Nr.Reg.Com.: J 29/4 Cont: RO68RMCB Fax: 0244/514 43^

SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str.Griviței Nr.1 Cod fiscal: R1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel: 0244 / 591 934;

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

5338.50

493.91

247.00

7 / *3 yțl

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

5338.50

493.91

247.00

b.l Desfintare si Construire Piața Centrala Agroalimentara

4600.00

0.10

b.2 Deviere/protejare rețele electrice existente in zona de realizare a obiectivului Piața Centrala Agroalimentara

19.10.2015

100.00

84.91

b.3 Reparații capitale -modernizări ascensoare materiale in imobilul Halele Centrale - 2 buc

21.12.2015

244.40

244.35

b.4 Amplasare copertine provizorii pe structura metalica - Construcții provizorii, pe durata executării lucrărilor de construire Piața Centrala Agroalimentara

216.00

1.32

b.5 Reparații capitale -modernizări ascensoare persoane in imobilul din sțr,Văleni pr,44 - 2 buc

19.10.2015

56.10

56.00

b.6 Cămin de canalizare pe conducta publica si pionțarea pnpi condpcte de canalizare racordata la cămin,pentru prplyarpa apelor uzațe din interiorul Pieței Nord

Amanat

0.00

0.00

b.7 Țucrari de echilibrare tablou electric general Piața Vest

25.05.2015

27.90

27.52


â SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str.Griviței Nr.lSL țșpCod fiscal: R 1356295;

□natEa^S'S11
ei Nr.,15. Nr.Reg.Com.: J 29^496/1®^ Cont: RO68RMCB^ Fax: 0244 / 514 4&

b.8 Realizare contorizare pe circuitul de incalzire grup sanitar Piața Mihai Bravu

31.03.2015

2.00

1.94

\\yl70

r ■ ///

7

Șt

b.9 Executat instalație electrica pentru racordare module de asigurări amplasate in incinta Halelor Centrale

Amanat

0.00

0.00

b.10 Lucrări de înlocuire tamplarie lemn cu tamplarie PVC sediul administrativ

29.10.2015

15.00

14.85

b.ll Lucrări de reparații la usile(aluminiu) de iesire/evacuare de urgenta din incinta imobilului Halele Centrale

Amanat

0.00

0.00

b.12 Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu a imobilului din str.Valeni nr.44

Amanat

0.00

0.00

b.13 Spor putere in sistemul de alimentare cu energie electrica Piața Mglu Roșu (zona adiacenta)

11.08.2015

15.10

15.05

b.14 tucrari de echilibrare automata a fazelor electrice, schimbarea reductorilor de curent, schimbare ampermetre și montarea unui întrerupător auțdmat la clădirea din str.Valeni nr.44

29.12.2015

30.00

29.87

b.15 Reparație la clădirea sediului administrativ

30.12.2015

32.00

18.00

TOTAL LUCRĂRI 2015

5338.50

493.91xj^SCod fiscal: R 1356295;

i—ii—ii—ii    >i—mi—i Banca: BCR Ploiești

□ □nmaDDjTe|: 0244I591 934;b.l Lucrări de reparații ia grupul sanitar pentru femei din incinta imobilului Halele Centrale - proiectare si execuție

35.00

w

b.2 Lucrări de amplasare a unui sistem de detecție si avertizare incendiu Piața Malu Roșu

10.00

b.3 Lucrări de amplasare hidranti si racordarea la sistemul de alimentare cu apa Piața Malu Roșu

10.00

b.4 Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu a imobilului din str. Văleni nr.44-proiectare si execuție

85.00

b.5 Lucrări de amplasare a unui sistem „de iluminat Nesiguranța la imobilul din strada yaleni nr.44.

(proiectare si execuție)

25.00

b.6 Lucrări de amplasare a unui sistem de evacuare al fumului Ia ipiojbilul din strada yaleni nr,44( proiectare si execuție)

35.00

b.7 Reparație sediu administrativ

13.00

11.8 ^menajare depozit Mie GroSș, legume -fructe r Piața țJereâsca(proiectare)

9.00

p,9 înlocuire jgheaburi Piața Miliai Bravu

25.00

TOTAL LUCRĂRI 2016

247.00


Nvt Șl Pier

SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str.Griviței ]=pCod fiscal: R 1356295;

m-nm, .r-immiBanca: BCR Ploiești

□ □aDhamTe|: 0244/591 934!Nr.Reg.Com.: J 29/Wl99j^_ XA

Cont: RO68RMCB:W00|M»0W

Fax: 0244/514 43^^,^/


bl.Reparatie curenta hidroizolatie-interventie de urgenta fâra afectarea structurii de rezistenta la clădirea Halele Centrale (exec.partiala)

595.00

TOTAL LUCRĂRI 2017

595.00

bl.Reparatie curenta hidroizolatie-interventie de urgenta fara afectarea structurii de rezistenta la clădirea Halele Centrale (continuare exec.partiala)

595.00

TOTAL LUCRĂRI 2018

595.00

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

101.45

4.1 Achiziționare cablu alimentare 5xl6mm MYYM (220m)

26.05.2015

9.20

9.15

4.2 Achiziționare cablu alimentare 5x10 mm CYYF (50m)

26.05.2015

1.80

1.72

4.3 Achiziționare electropompa submersibila pentru ape pluviale si reziduale iippbil Halele Centrale

27.05.2015

29.00

28.14

4.4 Achiziționare sistem d£ sonorizare imobil Halele Centrale

03.08.2015

58.50

58.50

4.5 Achiziționare sisten de calcul (PC)

29.12.2015

4.00

3.94

TOTAL ROTARI 2015

102.50

101.45

4

Rotari ( alte achiziții de imobilizări corporale)

28.00

4.1 Achiziționare server dpjuprii pentru stocare de date si informații

10.00

4.2 Achiziționare pachete software si sistene informatice (licențe)

8.00P SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str.Griviței


Cod fiscal: R 1356295; ; Banca: BCR Ploiești hei: 0244/591 934;


Nr.Reg.Com.: J 29/496/199^77'"'A

Cont: RO68RMCB390<

Fax: 0244/ 514 438.&4.3 Achiziționare surse externe de protecție PC-UPS

3.00

7 aF Z fee

..

4.4 Achiziționare copiator full color A3

7.00

TOTAL DOTĂRI 2016

28.00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a)-interne

b)-externc


Propunerile din planul de investiții si dotări au in vedere lucrări de reparații si investiții strict necesare fundamentate in funcție de importanta necesității si oportunității efectuării unor cheltuieli de investiții atat pentru anul 2016 cat si pentru anii 2017-2018 si care sunt prexentate in notele de fundamentare si in lista de investiții si dotări ( Anexa 2).

Fundamentarea propunerilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 au fost întocmite astfel incat sa asigure resursele necesare desfășurării întregii activitati cu respectarea legislației in vigoare..

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 .


DIRECTOR ECONOMIC,

EC. ANGELESCU CORNEEIA


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI’ PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILlUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent(2015)

Propuneri an curent (2016)

%

Estimări an 2017

Estimări an 2018

3 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd.1 = rd.2 + rd. 5 + rd. 6)

1

12032.66

12661.00

105.22

12661.00

12661.00

100.00

100.00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

12020.73

12649.00

105.23

12649.00

12649.00

100.00

100.00

ajsubvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)transIeruri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

11.93

12.00

100.59

12.00

12.00

100.00

100.00

3

Venituri extraordinare

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

CHELTUIELI TOTALE (rd, 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd.21)

7

11428.73

12021.00

105.18

12021.00

12021.00

100.00

100.00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

11362.87

11941.00

105.09

11941.00

11941.00

100.00

100.00

A.

cheltuieli cu bunuri șl servicii

9

4036.95

3993.00

98.91

3993.00

3993.00

100.00

100.00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

421.38

546.00

129.57

546.00

546.00

100.00

100.00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6118.56

6532.00

106.76

6532.00

6532.00

100.00

100.00

CO

Cheltuieli de natura salarialățrd. 13 + rd. 14)

12

4651.35

5109.00

109.84

5109.00

5109.00

100.00

100.00

CI

ch. cu salariile

13

4198.69

4652.00

110.80

4652.00

4652.00

100.00

100.00

C2

bonusuri

14

452.66

457.00

100.96

457.00

457.00

100.00

100.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

225.08

0.00

0.00

0.00

0.00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

180.19

235.00

130.42

235.00

235.00

100.00

100.00

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

1061.94

1188.00

111.87

1188.00

1188.00

100.00

100.00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

785.98

870.00

110.69

870.00

870.00

100.00

100.00

2

Cheltuieli financiare

20

65.86

80.00

121.47

80.00

80.00

0.00

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profiUpierdere)

22

603.93

640.00

105.97

640.00

640.00

100.00

100.00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

233.21

235.00

100.77

235.00

235.00

100.00

100.00

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

24

370.72

405.00

109.25

405.00

405.00

100.00

100.00

1

Rezerve legale

25

29.98

32.00

5.00

32.00

32.00

100.00

100.00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

274

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente ace »tor împrumuturi

28

0.00

\ ✓ \-

/fe z®

.....-

■j Ay

Ss^D.00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

16.82

19

19

19

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

323.92

354

109.39

354

354

100.00

100.00

7

Participarea salariațiior la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoiitar de stat, din care:

32

161.96

177

109.39

177

177

100.00

100.00

a)

■ dividende cuvenite bugetului de stat

33

bl

• dividende cuvenite bugetului local

33a

159.83

177.00

110.74

177.00

177.00

100.00

100.00

c)

■ dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

159.82

177.00

110.75

177.00

177.00

100.00

100.00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și pubi.-citate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

595.36

275.00

46.19

595.00

595.00

216.36

100.00

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

595.36

275.00

46.19

595.00

595.00

216.36

100.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

208.00

222.00

106.73

222.00

222.00

100.00

100.00

2

Nr. mediu de salariați total

49

205.00

221.00

107.80

221.00

221.00

100.00

100.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

1890.79

1926.47

101.89

1926.47

1926.47

100.00

100.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000

51

1706.78

1754.15

102.77

1754.15

1754.15

100.00

100.00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

58.64

57.24

97.61

57.24

57.24

100.00

100.00

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1 )x1000

54

949.81

949.45

99.96

949.45

949.45

100.00

100.00

8

Plăți restante

55

9

Creanțe restante

56

1092.69

1092.69

100.00

1092.69

1092.69

100.00

100.00


DIRECTOR GENERAL,DIRECTOR ECONOMIC,


EC. ANGELESCU CORNELIASC HALE S! PIEȚE SA PLOIEȘTI


SITUAȚIA PRIVIND FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL

An 2016

Baza de calcul:                                                         Anexa

număr salariati existenti conform organigramei. 221 salariatinumăr salariati existenti in plata (fara contracte individuale de munca suspendate si vacante): 212 sala


a) salarii de baza:

212 saiariati x 1522 lei/salariat = ~ 320 mii lei x 12 luni =creșteri cu 01.05.2016 pentru 155 salariati:

155 salariati x 25.846 lei x 8 luni = 206.768 lei~ 207 mii iei


207 mii lei


TOTAL SALARII DE BA/7A


4079 mii lei


b) sporuri, prime si alte bonificații:

pentru 212 salariati-15000 lei/luna x12 lun.i=180 mii iei creșteri cu 01.05.2016 pentru 155 salariati:

8154 mii lei x8luni~74 mii lei/an

TOTALSPORURI,PRIME SI ALE BONIFICAȚII AFERENTE

SALARIILOR DE BAZA


180 mii lei

74 mii iei

254 inii lei


c) alte bonificații conform CCM (prime de Paste si Crăciun)


319 mii lei


CI CHELTUIELI CU SALARIILE

a)+b)+c)

C2,

tichete de masa

alte cheltuieli comform CCMfajutoare sociale)

TOTAL BONUSURI

C3. ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

(drepturi salariate, despăgubiri din hoiarari judecătorești

C4 CHELTUIELI MANDAT

(AGA, CA, Cenzori, Director general)

C5 CHELTUIELI CU ASIGURĂRILE SI PROTECȚIA SOCIALA


4652 mii iei


442 mii lei

15 mi! lei

457 mii lei


0 mii lei

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economIc:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivîtei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295


Propunere program de investiții, dotări si sursele de finanțare AN 20161

INDICATORI

Data finalizării investiției

an preccdent(2015)

valo#^?/ /*&& ?

Aprobat -mii lei

Realizat /Preliminat ■ lei

Propuneri an 2016

Estimatft^a^' 111?

'\tP 2017 V'

t)

1

2

3

4

5.00

6

*

I

SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:

5441.00

595.36

275.00

595.00 x

1

Surse proprii, din cure:

525.00

509.03

275.00

595.00

a) - amortizare

452.00

509.03

275.00

595.00

595.00

b) - profit

73.00

-

2

Alocații de la buget

0,00

-

-

3

Credite bancare, din care:

0.00

-

-

a) - interne

0.00

-

b) - externe

0.00

-

-

4

Alte surse, din care:

4916.00

86.33

-

-

-

- Majorare capital social din fd alocate dc consiliul localal Mun .Ploiești

4916.00

86.33

Ii

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, clin care:

5441.00

595.36

275.00

595.00

595.00

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriaie:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriaie:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriaie:

2

Investiții noi, din care:

al pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

b) pentru bunurile dc natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriaie:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriaie:

<l) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație dc gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriaie:

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

5338.50

493.91

247.00

595.00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economie:

0.00

0.00

-

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriaie:

5338.50

493.91

247.00

595.00

b.l Desfintare si Construire Piața Centrala Agroalimentara

4600.00

0.10

b.2 Devierc/protejare rețele electrice existente in zona de realizare a obiectivului Piața Centrala Agroalimentara

19,10,2015

100.00

84.91

b.3 Reparații capitale - modernizări ascensoare materiale in imobilul Halele Centrale - 2 buc

21.12.2015

244.40

244.35

b.4 Amplasare copertine provizorii pe structura metalica - Construcții provizorii, pe durata executării lucrărilor de construire Piața Centrala Agroalimentara

216.00

1.32

b.5 Reparații capitale - modernizări ascensoare persoane in imobilul din str.Văleni nr.44 - 2 buc

19.10.2015

56.10

56.00

b.6 Cămin de canalizare pe conducta publica si montarea unei conducte de canalizare racordata la cămin,pentru preluarea apelor uzate din interiorul Pieței Nord

Am anat

0.00

0.00

b.7 Lucrări de echilibrare tablou electric general Piața Vest

25.05.2015

27.90

27.52

b.8 Realizare contorizare pe circuitul de încălzire grup sanitar Piața Mihai Bravu

31.03.2015

2.00

1.94

b.9 Executat instalație electrica pentru racordare module de asigurări amplasate in incinta Halelor Centrale

Amanat

0.00

0.00

b.10 Lucrări de înlocuire tamplarie lemn cu tamplaric PVC sediul administrativ

29.10.2015

15.00

14.85

b.l 1 Lucrări dc reparații la usile(aluminiu) de icsire/cvacuare de urgenta din incinta imobilului Halele Centrale

Amanat

0.00

0.00

b.12 Lucrări dc construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu a imobilului din str.Valeni nr.44

Amanat

0.00

0.00

b.13 Spor putere in sistemul dc alimentare cu energic electrica Piața Malu Roșu (zona adiacenta)

11.08.2015

15.10

15,05

b.l4 Lucrări de echilibrare automata a fazelor electrice, schimbarea rcductorilor dc curent, schimbare ampermetre si montarea unui întrerupător automat la clădirea din str.Valeni nr.44

29.12.2015

30.00

29.87

b.15 Reparație la clădirea sediului administrativ

30.12.2015

32.00

18.00

TOTAL LUCRĂRI 2015

5338.50

493.91

b.l Lucrări de reparații la grupul sanitar pentru femei din incinta imobilului Halele Centrale - proiectare si execuție

35.00


b.2 Lucrări dc amplasare a unui sistem de detecție si avertizare incendiu Piața Malu Roșu

10.00

b.3 Lucrări de amplasare hidranti si racordarea la sistemul de alimentare cu apa Piața .Malu Rosti

10.00

b.4 Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu a imobilului din str. Văleni nr.44-proicctarc si execuție

85.00

-"S

b.5 Lucrări de amplasare a unui sistem de iluminat de siguranța Ia imobilul din strada Văleni nr.44               ( proiectare si execuție)

25.00

r          • V-

b.6 Lucrări de amplasare a unui sistem de evacuare al fumului la imobilul din strada Văleni nr.44( proiectare si execuție)

35.00

b.7 Reparație sediu administrativ

13.00

b.8 Amenajare depozit Mic Gross, legume - fructe - Piața Bereasca(proiectare)

9.00

b.9 înlocuire jgheaburi Piața Miliai Bravu

25.00

TOTAL LUCRĂRI 2016

247.00

-

bl.Reparatie curenta hidroizolatie-interventie de urgenta fara afectarea structurii de rezistenta la clădirea Halele Centrale (cxcc.partiala)

595.00

TOTAL LUCRĂRI 2017

595.00

bl.Reparatie curenta hidroizolatie-interventie de urgenta fara afectarea structurii de rezistenta la clădirea Halele Centrale (continuare cxcc.partiala)

595.00

TOTAL LUCRĂRI 2018

595.00

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

101.45

4.1 Achiziționare cablu alimentare 5xl6mm MYYM (220m)

26.05.2015

9.20

9.15

4.2 Achiziționare cablu alimentare 5x10 mm CYYF (50m)

26.05.2015

1.80

1.72

4.3 Achiziționare electropompa submersibila pentru ape pluviale si reziduale imobil Halele Centrale

27.05.2015

29.00

28.14

4.4 Achiziționare sistem de sonorizare imobil Halele Centrale

03.08.2015

58.50

58.50

4.5 Achiziționare sisten de calcul (PC)

29.12.2015

4.00

3.94

TOTAL DO TĂRI 2015

102.50

101.45

4

Dotări ( alte achiziții de imobilizări corporale)

28.00

-

-

4.1 Achiziționare server dc lucru pentru stocare de date si informații

10.00

4.2 Achiziționare pachete software si sistene informatice ( licențe )

8.00

4.3 Achiziționare surse externe de protecție PC-UPS

3.00

4.4 Achiziționare copiator foii color A3

7.00

TOTAL DOTĂRI 2016

28.00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a)-interne

b)-cxtcrne

Director Economic,

Ec. Cornelia ANGELESCU
S.C.HALE SI PIETE-SA


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND PROPUNEREA PLANULUI DE INVESTIȚII

PE ANUL 2016

S.C.HALE SI PIETE-SA propune planul de investiții pentru anul 2016. Necesitatea intocmirii planului de investiții, este rezultatul identificării unor noi priorități de acțiune si reevaluării potențialului de realizare efectiva a obiectivelor, cu efecte benefice pentru activitatea societății atat din punct de vedere economic cat si calitativ.

Valoarea estimata                      =275,00 mii lei

CAPITOLUL A - Lucrări de investiții in continuare

 • 1. Reparație la clădirea sediului administrativ str.Grivitei nr.15

Surse de finanțare : - Șurse proprii

Lucrările de reparații la sediul administrativa au inceput ai anul 2015.

In clădirea din str, Grivitei nr.15 isi desfasoara activitatea personalul administrativ al S.C. Hale și Piețe - S.A. Pentru a crea un climat de lucru in condiții igienice și de siguranța se impune repararea clădirii. Pardoselile interioare sunt degradate si necesita reparații si Înlocuiri . Totodată avand in vedere ca s-a Înlocuit tamplaria exterioara din lemn cu tamplarie PVC de către o societate specializata si ca urmare a acestor lucrări pereții prezintă degradări si vor necesita reparații la interiorul si exteriorul clădirii. Legea 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - la Art.ll


se specifica ca se pot executa fara autorizație de construire ur lucrări care un modifica structura de rezistenta, caracteristicile inift^fef'4@Jfe\ construcțiilor sau aspectul arhitectural al acestora (- lit.d — zugrgy^l: vopsitorii interioare; lit.e - zugrăveli si vopsitorii exterioare, dacaXjn^ modifica elementele de fațada si culorile clădirilor; lit.g - reparații inlocuiri de pardoseli)

Aceste lucrări de reparații vor consta in :

 • -  Reparații tencuieli interioare si exterioare;

 • -  Zugrăveli interioare si exterioare;

 • -  înlocuirea pardoselilor din mocheta cu parchet laminat;

 • -  Vopsitorii la tamplaria de lemn interioara.

Poziția in programul de investiții — Anexa V - poziția b.7

Valoarea estimata este de 13,00 mii lei fara TVA

CAPITOLUL B - Lucrări de investiții noi

 • l.Lucrari de reparații la grupul sanitar pentru femei din incinta imobilului Halele Centrale - proiectare si execuție

Surse de finanțare: Surse proprii

Grupul sanitar pentru femei aflat la parterul imobilului Halele Centrale nu corespund din punct de vedere igienioco - sanitar. Aceste deficiente constau in:

Faianța este deterioarata;

Pardoselile din gresie sunt deterioarate;

Ușile de la grupurile sanitare prezintă un grad de uzura avansat si nu mai pot fi reparate;

Vasul WC și rezervoarele sunt deterioarate;

Instalația de alimentare cu apa datorita vechimii are un grad de uzura avansat, necesita refacerea integrala. Datorita uzurii sunt pierderi de apa. Instalația de alimentare cu apa trebuie refăcută.

Refacerea instalației electrice interioare;

Instalația sanitara (chiuvete,baterii) au un grad avansat de uzura;

Igienizarea pereților si tavanelor ramase după montare faianța.

Lucrarea se poate executa conform Legii 50/1991 ~ Art.ll( Lucrafgpâ^yg nu necesita Autorizație de construire). Având in vedere ca imobilul Centrale este declarat monument este necesar avizul de la Culte si Cldf^ Prahova.


Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția b.l

Valoarea estimata este de 35,00 mii Iei fara TVA .

 • 2. Lucrări de amplasare a unui sisteme de detecție si avertizare impotriva incendiului Piața Malu Roșu - proiectare si execuție

Surse de finanțare: - surse proprii

Conform normativelor si legilor in vigoare se impune necesitatea executării lucrărilor de detecție, semnalizare si avertizare impotriva incendiului in Piața Malu Roșu. Conform I 18/2009 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor - Partea a IV -a (Instalații de avertizare, semnalizare si avertizare incendii) si conform CAP.3(3.1) in care se specifica faptul ca “Daca spațiul protejat este mai mare de 1000 mp trebuie utilizate sisteme adresabile, care le permit localizarea detectorului care declanșează alarma” Masurile ce urmeaza a fi luate au fost recomandate de către reprezentanții ISU Prahova.

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția b.2

Valoarea estimata este de 10,00 mii lei fara TVA.

 • 3. Lucrări de amplasare hidranti si racordarea la sistemul de alimentare cu apa Piața Malu Roșu

Surse de finanțare: - surse proprii

Conform normativelor si legilor in vigoare se impune necesitatea pxșputarii lucrărilor de amplasare de hidranti in zonele inchise asa cum este și Piața Malu Roșu. Pentru funcționarea acesțora se impune racordarea la rețeaua de apa a orașului. Masurile ce urmeaza a fi luate au fost recomandate de către reprezentanții ISU Prahova.

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția b.3Valoarea estimata este de 10,00 mii lei fara TVA.


'O

...                                                             ,,^53/

 • 4. Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la® incendiu a imobilului din str.Valeni nr.44 - proiectare si execuție

Surse de finanțare : - surse proprii

Având in vedere masurile stabilite prin dosarul de securitate la incendiu intocmit in anul 2015 se impune executarea lucrărilor pentru obținerea avizului ISU Prahova.

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția b.4

Valoarea estimata este de 85,00 mii lei fara TVA

 • 5. Lucrări de amplasare a unui sistem de iluminat de siguranța la imobilul din str.Valeni nr.44 - proiectare si execuție

Surse de finanțare : - surse proprii

Pentru autorizarea construcției din punct de vedere al securității la incendiu, conform normativelor in vigoare se impune necesitatea executării lucrărilor de iluminat de siguranța pentru clădirea din str.Valeni nr.44.

Conform normativului 17/14.10.2011 - Normativ privind execuția instalațiilor electrice de curenti tari si slabi, CAP.7 — instalații electrice speciale - 7.2.3 - Instalații electrice pentru iluminat de siguranța, este necesar montarea de lămpi de iluminat de veghe, pentru evacuarea din clădire si marcarea hidrantilor interiori de incendiu. Masurile au fost recomandate prin dosarul de securitate la incendiu intocmit in anul 2015, pentru obținerea avizului de la ISU Prahova.

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția b.5


 • 6. Lucrări de amplasare a unui sistem de evacuare a fumului Ia i din str.Valeni nr.44 - proiectare si execuție

Surse de finanțare : - surse proprii

Pentru autorizarea construcției din punct de vedere al securității ' incendiu, conform normativelor in vigoare se impune necesitatea executării lucrărilor de amplasare a unui sistema de evacuare a fumului pentru clădirea din str.Valeni nr.44.

Masurile au fost recomandate prin dosarul de securitate la incendiu intocmit in anul 2015, pentru obținerea avizului de la ISU Prahova.

Poziția in programul de investiții - Anexa V — poziția b.6

Valoarea estimata este de 35,00 mii lei fara TVA

 • 7. Amenajare depozit Mic Gross, legume - fructe - Piața Bereasca(proiectare)

Surse de finanțare : - Surse proprii

Pentru asigurarea ritmicității aprovizionării piețelor cu legume si fructe in cantitati apreciabile S.C.Hale si Piețe-S.A va crea un depozit Mic Gross in Piața Bereasca.

Depozitul va asigura produse pentru micii comercianti, dar si pentru cetățenii municipiului care fac aprovizionarea cu legume si fructe pentru perioada de iarna sau manifestări familiale.

Se creaza astfel avantajele aprovizionării directe fara adaos comercial de către toti consumatorii.

De asemenea, se elimina aglomerarea spatiilor comerciale din piețe.

poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția b.8

 • 8. înlocuire jgheaburi Piața Mihai Bravu

Surse de finanțare : - Surse proprii


In urma sesizărilor comerciantilor de la Piața Mihai Bravul ne-a fost adus la cunoștința faptul ca la nivelul acoperișului au infiltrații si ca pe timp ploios nu isi pot desfasura activitatea comerciala, s-a costatat ca la nivelul acoperișului infiltrațiile se datoreaza jgheaburilor corodate si acestea nu pot fi reparate. Pentru o buna desfășurare a activitatii comerciale s-a propus Înlocuirea jgheaburilor.

Poziția in programul de investiții - Anexa V — poziția b.9

Valoarea estimata 25,00 mii lei fara TVA

CAPITOLUL C - DOTĂRI (ALTE ACHIZIȚII DE IMOBILIZĂRI CORPORALE)

1.Achiziționare server de lucru pentru stocare de date si informații

Sursa de finanțare: surse proprii

Având in vedere ca echipamentul de calcul tip FILESERVER, cu specificațiile DELL PowerEdge R310 aflat in dotarea de rețelei intranet a societății, trebuie inlocuit datorita datorita uzurii fizice avansate in urma utilizării continue - 24/24h/7zile/7 timp de 6 ani si jumatate(dat in exploatare in octombrie 2010). Acest echipament deservește intreaga societate din punct de vedere al stocării si prelucrării datelor financiar-contabile si un numai, fiind accesat zilnic in toata aceasta perioada de minim 25-30 utilizatori.

Datorita folosirii indelungate si condițiilor improprii pe alocuri de exploatare(restartari dese din causa căderilor de tensiune, deși echipamentul este protejat cu UPC de 2000 VA, dar si perioadei indelungate de exploatarede 6 ani si jumătate, acesta a inceput din decembrie 2015 sa se op generând erori de procesor si de placa de date, tot mai des. Echipame^u'^^^5\ fost garantat in exploatare de producător pentru 3 ani de la darea in fo                 /'

garanție care a fost depășită cu 3 ani si jumătate.

Fata de cele prezentate se impune achiziționarea unui nou echipament; altfel exista riscul sa se blocheze toata activitatea societății, de la inregistrarea, urmărirea in contabilitate a documentelor, emiterea facturilor si incasarea acestora.

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția 4.1

Valoarea estimata este de 10,00 mii lei fara TVA

 • 2.Achizitionare pachete software si sisteme informatice (licențe)

Sursa de finanțare: surse proprii

Achiziționarea licențelor software se datoreaza faptului ca expira licența pentru antivirus, precum si continuarea programului de licențiere la produce Microsoft si pachet software pentru salarii conform legislației in vigoare.

Poziția in programul de investiții — Anexa V - poziția 4.2

Valoarea estimata este de 8,00 mii lei fara TVA

Ș.Achizitionare surse externe de protecție PC-UPS

Sursa de finanțare: surse proprii

Pentru protecția externa la alimentare cu energie electrica a echipamentelor de calcul din dotare se impune achiziționarea de surse externe de protecție PC-UPȘ

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția 4.3

4.Achizitionare copiator fuii color A3

Sursa de finanțare: surse proprii


Având in vedere volumul mare de documente ce necesita co impune achiziționarea unui copiator full color A3 .

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția 4.4

Valoarea estimata este de 7,00 mii lei fara TVA

Director General,

Jr. Ilie Emanuel Adrian

Director economic,

Ec. Angelescu Cornelia


Sef serviciu/investitii,

Bularcanu Hilda


ulfeccihpraic:


)MINISTRAȚIEÎ PUBLICE CENTRALE/LOCALEiCONSILIUL L0CAL-PL01ESTI ALE SI PIEȚE SA

tei ,Nr. 15

6295


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2016HO'J * •y

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an - 2014

Prevederi an precedent - 2015

Propuneri an curent (2016)

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

7 = 6d/5

8 = 5/3a

conform HCL 536/30.12. 2015/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6c

7

8

l.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

12289.45

12210

0

12032.66

3226

6529

9859

12661

105.22

97.91

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd.

2

12259.58

12180

0

12020.73

3223

6523

9850

12649

105.23

98.05

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

8678.03

8701

0

8519.1

2374

4770

7179

9114

106.98

98.17

al)

din vânzarea produselor

4

2.54

2

3.64

2

4

4

4

109.89

143.31

a2)

din servicii prestate

5

0

a3)

din redevențe și chirii

6

8604.81

8606

8443.16

2354

4730

7121

9038

107.05

98.12

a4)

alte venituri

7

70.68

93

72.3

18

36

54

72

99.59

102.29

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

o)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri

9

0

0

0

0

0

0

0

0

c1     (subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2 (transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

1.19

1

4.27

1

2

3

4

93.68

358.82

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd.

14

3580.36

3478

0

3497.36

848

1751

2668

3531

100.96

97.68

f1)

din amenzi și penalități

15

220.11

198

213.12

54

107

160

213

99.94

96.82

. f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

0

.0

0

0

0

0

0

0

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

3360.25

3280

3284.24

794

1644

2508

3318

101.03

97.74

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din

22

29.87

30

0

11.93

3

6

9

12

100.59

39.94

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

29.87

30

11.93

3

6

9

12

100.59

39.94

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

11700.72

11904

0

11428.73

3206

6448

9478

12021

105.18

97.68

UE

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

11638.23

11832

0

11362.87

3186

6408

9418

11941

105.09

97.63

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

4040.83

4289

0

4036.95

1247

2175

3066

3993

98.91

99,90

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd.

32

2481.99

2557

0

2421.99

826

1275

1823

2419

99,88

97.58

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

379.64

418

388.58

97

194

291

389

100,11

102.35

*b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

8.96

16.5

11.32

3

6

9

11

97.17

126.34

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

61.18

67.5

63.66

15

r 38

51

64

100.53

104.05

fChettuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

130.2

85

80.48

20

40

60

80

99.40

61.81

fd)

Cheltuieli privind energia și apa

38

1972.15

2054

1952.93

709

1041

1472

1950

99.85

99.03

$ieltuieli privind mărfurile

39

pheltuieli privind serviciile executate de terii (rd. 41 + rd. 42 + rd.

40

485.07

186

0

150.02

58

114

143

166

110.65

81.06

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

125.82

121

90.54

39

76

86

91

100.51

71.96

<6)'

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

11.17

15

0

10.81

4

8

12

15

138.76

96.78

/

b1)

- către operatori cu. capital integral/majoritar de. stat

43

3.01

11

8.76

3

6

9

11

125.57

291.03

b2)

- către operatori cu capital privat

44

8.16

4

2.05

1

2

3

4

195.12

25.12

C)

prime de asigurare

45

48.08

50

48.67

15

30

45

60

123.28

101.23

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd.

46

1373.77

1546

0

1464.94

365

788

1100

1408

96.11

106.64

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

b!)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

c)

cheltuieli de protocol, reclamă șj publicitate (rd. 51 + rd. 53), din

50

58.77

41

0

35.55

14

-28

33

38

106.89

60.49

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

12.2

10

8.25

2

4

6

8

96.97

67.62

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

46.57

31

27.3

12

24

27

30

109.89

58.62

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 +

57

3.5

2

0

2

0

2

2

2

100.00

57.14

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate

. 58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social și sport, din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activitati

61

3.5

2

2

0

2

2

2

100.00

57.14

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

3.1

3

1.81

2

2

2

2

110.50

58.39

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

10.46

20

16.46

5

10

13

16

97.21

157.36

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

1.12

7

0

2.13

2

2

2

2

93.90

190.18

-interna

65

1.12

7

2.13

2

2

2

2

93.90

190.18

-externa

66

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

75.41

90

84.94

25

47

74

85

100.07

112.64

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

15.26

18

15.5

5

10

13

15

96.77

101.57

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1207.27

1372

1308.68

314

689

963

1250

95.52

108.40

ii)

cheltuieli de asigurare și pază

70

649.36

740

700.82

165

330

495

660

94.18

107.92

Î2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

19.56

34

18

6

12

17

22

122.22

92.02

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

8.39

6

1.73

6

8

10

10

578.03

20.62

I4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

20

0.00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

20

0.00i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

Î6)

cheltuieli privind.recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

&

ys

A 17)

cheltuieli, cu anunțurile privind licitațiile șî alte anunțuri

77

3

1.03

2

2

2

2

194.17

j)E

cheltuieli

78

/ EyfSlțgfluieli cu impozite, taxe șî vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81

79

228,08

430

0

421.38

145

296

440

546

129.57

184.75

cu taxa ptactivitatea de exploatare a resurselor minerale

80

ț-kO/

zdh. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și

81

60.87

62

60.78

17

33

49

65

106.94

99.85

%

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch, cu taxa de mediu

84

0.05

1

0.05

0

1

1

1

2000.00

100.00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

167.16

367

360.55

128

262

390

480

133.13

215.69

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd, 100 + rd. 104 + rd. 113), din

86

6051.85

6199

0

6118.56

1577

3509

5257

6532

106.76

101.10

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)

87

4722.09

4656

0

4651.35

1244

2775

4170

5109

109.84

98.50

C1

Cheltuieli cu salariile (rd, 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88.

4269.27

4199

0

4198.69

1128

2538

3818

4652

110.80

98.35

a) salarii de bază

89

3525.75

3656

3655.8

1038

2185

3375

4079

111.58

103.69

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază

90

189.43

223

222.93

68

144

224

254

113.94

117.68

c) alte bonificații (conform CCM)

91

554.09

320

319.96

22

209

219

319

99.70

57.75

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

452.82

457

0

452.66

116

237

352

457

100.96

99.96

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr, 227/2015

93

- lichele de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- lichele cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

441.42

442

437.66

112

229

340

442

100.99

99.15

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

11.4

15

15

4

8

12

15

100.00

131.58

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din

100

62.38

226

0

225.08

0

0

0

0

0.00

360.82

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri

102

62.38

226

225.08

0

0

0

0

0.00

360.82

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de

104

108.83

184

0

180.19

55

130

185

235

130.42

165.57

a) pentru directori/directorat

105

62.63

76

0

75.79

15

50

65

79

104.24

121.01

-componenta fixă

106

58.48

58

58

15

30

45

59

101.72

99.18

-componenta variabilă

107

4.15

18

17.79

0

20

20

20

112.42

428.67

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din

108

25.2

34

0

33.9

19

38

57

73

215.34

134.52

-componenta fixă

109

25

34

33.9

15

30

45

60

176,99

135.60

-componenta variabilă

110

0.2

4

8

12

13

0.00

c) pentru AGA și cenzori

111

21

74

70.5

21

42

63

83

117.73

335.71

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și

113

1158.55

1133

0

1061.94

278

604

912

1188

111.87

91,66

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

854.56

790

741.53

190

410

633

796

107.35

86.77

b) ch. privind contribuția ta asigurări ptsomaj

115

21.18

28

22.19

7

15

19

30

135.20

104.77

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

226.51

248

238.78

60

132

205

262

109.72

105.42

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului

117

56.3

67

59,44

21

47

55

100

168.24

105.58

e) ch. privind contribuțiia unității Ia schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

119iii

s 1_.

X. V^i^X

XL.O C

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 +

120

1317.47

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122+ rd. 123), din care:

121

0

- către bugetul general consolidat

122

- către alți creditori

123

,b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

|c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

|d)

alte cheltuieli

126

40.6

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale șî necorporale'

127

605.17

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane

128

671.7

fi)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele ~

129

671.7

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

f1.2)

- provizioane iri legătură cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

131

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:

132

391

- din participarea salariaților la ‘profit

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale.și a activelor circulante

134

- venituri din alte provizioane

135

391

2

Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:

136

62.49

'■

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

137.

al)

aferente creditelor pentru investiții

138

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

140

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

62.49

3 ■

Cheltuieli extraordinare

144

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 -rd. 29)

145

588.73

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

713.16

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

203.44

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)

150

4722.09

2

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

4269.27

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

217

4

Nr. mediu de salariați

153

213

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor

154

1670.29

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe

155

1847.45

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu

156

57.56

b)

Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu

157

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din

158

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

- preț mediu (p)

160

- valoare = QPF x p

161

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161 /rd. 2

162

7

Plăți restante

163


914

0

785.98

217

428

645

870

110.69

59.66

0

0

0

0

0

0

0

60

46.73

17

28

45

60

128.40

115.10

760

748.75

200

400

600

810

108.18

123.73

94

0

-9.5

0

0

0

0

0.00

-1.4.1

485

0

-9.5

0

0

0

0

0.00

-1.41

391

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

72

0

65.86

20

40

60

80

121.47

105.39

72

65.86

20

40

60

80

121.47

105.39

306

0

603,93

20

81

381

640

105,97

102.58

900

827.95

100

400

650

827

99.89

116.10

193

233.21

19

77

165

235

100.77

114.63

4656

0

4651.35

1244

2775

4170

5109

109.84

98.50

4199

0

4198.69

1128

2538

3818

4652

110.80

98,35

222

208

222

222

222

222

106.73

95.85

221

205

221

221

221

221

107.80

96.24

1583.33

1706.78

X

X

X

1754.15

102.77

102.18

1755.66

1890.79

X

X

X

1926.47

101.89

102.35

55.11

58.64

X

X

X

57.24

97.61

101.88

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295


Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an 2014

% 4 - 3/2

Prevederi an precedent (2015)

% 7 - 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:

13468

12290

91.25

12210

12032.66

98.55

1

Venituri din exploatare *)

13426

12265

91.35

12180

12020.73

98.69

2

Venituri financiare

42

25

59.52

30

11.93

39.77

3

Venituri extraordinare

0

0

0.00

0OțUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI '^~Opșratorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

-<^Sediqj/Adresa:Ploiesti ,Str.Grivitei ,Nr. 15IW

Cod țtfi$jde înregistrare :R 1356295


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

AN 2016


- mii lei -


Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (2015)

An curent (2016)

An 2017

An 2018

Preliminat/Realizat

Influen

e( + /-)

Influen'

e( + /-)

Influen1

e(+7-)

Rezultat brut ( + /-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

603.93

0

1.07

0

0

0

0

0

1

Măsura 1..................

X

X

2

Măsura 2..................

X

X

Măsura n............

X

X

TOTAL pct. I

X

X

Pct II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Cauza 1...................

X

X

2

Cauza 2...................

X

X

Cauza n ...................

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

603.93

1.07

0

0

0

0

0

DIRECTOR GE.NERAL,


JUR. ILIE EMANUEL ADTUAN

/7C_> -aal* 3/ -


DIRECTOR ECONOMIC,

EC. ANGELESCU CORNELIA ,