Hotărârea nr. 148/2016

Hotãrârea nr. 148 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti

ROMÂNIA

1 fl

JUDEȚUL PRAHOVA

VIZAT PENTRU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

legalWate

SfcgRCTAR—

HOTĂRÂREA nr. 148

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții de primar, Cristian Mihai Ganea, precum și Raportul de Specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

/X

In temeiul Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art.5 din Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice;

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015- privind bugetul de stat pe anul 2016 a Legii nr.340/2015- privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.516/15.12.2015, privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

/X

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Ordonatorul principal de credite și Club Sportiv Municipal Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 - Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

In conformitate cu Legea nr.339/2015 -privind legea bugetului de stat pe anul 2016, Legea nr.340/2015 -privind bugetul asigurărilor sociale pe anul 2016 și Legea nr.273/2006 -privind finanțele publice locale, bugetul Clubului Sportiv Municipal Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.40/01.02.2016.

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, înființat prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 108/31.08.2001, este persoană juridică de drept public, organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești ca serviciu public de interes local privind sportul.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.40/01.02.2016.

Actuala rectificare constă în suplimentarea veniturilor din sponsorizări cu 1,50 mii lei și în majorarea cheltuielilor cu aceeași sumă, precum și în reașezarea cheltuielilor, astfel încât să fie asigurată funcționarea în bune condiții a activității instituției în continuare. Sumele obținute din sponsorizări vor fi utilizate folosite pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de organizarea Cupei „Tamara Costache” la natație. Veniturile și cheltuielile totale ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești vor fi în sumă de 11.154,50 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești propun aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Viceprimar cu atribuții de primar,

(Cristian Mihai Ganea

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de veWurfșj cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești pe anul 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Clubul Sportiv Municipal Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Prezenta rectificare modifica bugetul de venituri si cheltuieli astfel:

-venituri proprii                            2.153,00 mii lei

-sponsorizări                                  1,50 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 9.000,00 mii lei

TOTAL                 1 1.154,50 mii lei

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4J„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare' ’.

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2)„ Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

  • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

  • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV,

CIUNOIU
DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA,

JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana POPA

SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIUCLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, bugetul Clubului Sportiv Municipal Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.40/01.02.2016.

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, înființat prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr.108/31.08.2001, este persoană juridică de drept public, organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești ca serviciu public de interes local privind sportul.

Prezenta rectificare constă în suplimentarea veniturilor din sponsorizări cu 1,50 mii lei concomitent cu majorarea cheltuielilor cu aceeași sumă, precum și în reașezarea cheltuielilor, astfel încât să fie asigurată funcționarea în bune condiții a activității instituției în continuare.

J                          >

Suma provenită din sponsorizări vor fi utilizate pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de organizarea Cupei „Tamara Costache” lanatație.

Prezenta rectificare de buget are caracter de urgență datorită necesității acoperirii unor cheltuieli pe care le implică faptul că unii sportivi s-au calificat în fazele finale ale competițiilor.

Bugetul actual al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.40/2016, a fost structurat astfel:

Venituri totale în sumă de 11.153,00 mii lei, respectiv:

-venituri din activitatea proprie (venituri din închirierea bazelor sportive și alte diverse venituri) 2.053,00 mii lei,

-sponsorizări 100,00 mii lei,

-subvenție de la bugetul local 9.000,00 mii lei.

Cheltuieli totale în sumă de 11.153,00 mii lei:

  • 1. Titlul I “Cheltuieli de personal” - 1.680,00 mii lei

  • 2. Titlul II “Bunuri și servicii” - 9.473,00 mii lei

    lei:


Veniturile totale pentru bugetul rectificat sunt în sumă de 11.154,50 mii


-venituri din activitatea proprie (venituri din închiriereJbj^l^ și alte diverse venituri) -vor rămâne la același nivel: 2.053,00         7

-sponsorizări (se majorează cu 1,50 mii lei): 101,50 mii lei,K -subvenție de la bugetul local (nu se majorează): 9.000,00 mii lei.

Cheltuielile totale pe anul 2016 ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești vor fi în sumă de 11.154,50 lei, prevederea bugetară pentru „Cheltuielile de personal” va rămâne nemodificată, iar prevederea bugetară pentru „Bunuri și servicii” va fi majorată cu 1,50 mii lei. Rectificarea constă în majorarea nivelului total cu 1,50 mii lei, precum și în diminuări sau suplimentări la anumite articole bugetare, în funcție de necesarul de bunuri și servicii, astfel:

La titlul II „Bunuri și servicii” prevederea bugetară se majorează cu 1,50 mii lei (valoarea sponsorizării), modificarea în structură fiind următoarea:

-Pentru articolul bugetar 20.01.09„Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional”, prevederea bugetară se diminuează cu 412,00 mii lei.

-Pentru articolul bugetar 20.01.07„Transport”, prevederea bugetară se majorează cu 167,00 mii lei.

Pentru subdiviziunea bugetară 20.01.08„Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet”, prevederea bugetară se majorează cu 35,00 mii lei.

Pentru subdiviziunea bugetară 20.04.01„Medicamente”, prevederea bugetară se majorează cu 22,00 mii lei.

Pentru subdiviziunea bugetară 20.04.02„Materiale sanitare”, prevederea bugetară se majorează cu 2,50 mii lei.

Pentru subdiviziunea bugetară 20.05.01„Uniforme și echipament”, prevederea bugetară se majorează cu 25,00 mii lei.

Pentru subdiviziunea bugetară 20.06.01„Deplasări interne”, prevederea bugetară se majorează cu 3,00 mii lei.

Pentru subdiviziunea bugetară 20.06.02„Deplasări externe”, prevederea bugetară se majorează cu 15,50 mii lei.

Pentru subdiviziunea bugetară 20.30.04„Chirii”, prevederea bugetară se majorează cu 178,50 mii lei, întrucât, chiar dacă chiriile au fost reduse, prevederea inițială nu era suficientă pentru trimestrul al Il-lea.

Pentru subdiviziunea bugetară 20.02 “Reparații curente”, prevederea bugetară se diminuează cu 35,00 mii lei, suma fiind transferată la articolul bugetar “Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet”.

Toate aceste modificări, în ceea ce privește structura cheltuielior, se regăsesc în bugetele secțiile și bazele sportive după cum urmează:

-Secția Box

“Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” (20.01.09):      -30 mii lei

“Chirii” (20.30.04):     +18 mii lei (pentru plata chiriei sălii de box)


“Transport” (20.01.07): +12 mii lei (pentru transportul sportivild

-Secția Atletism

“Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” (20.01.09):      -18,5 mii

lei

“Medicamente” (20.04.01):    +18 mii lei (pentru achiziționarea lunară de

susținătoare de efort pentru atleți)

“Materiale sanitare” (20.04.02): +0,5 mii lei (pentru achiziționarea de benzi kinesiologice, leucoplast etc.)

-Secția Baschet juniori

“Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” (20.01.09):      -50 mii lei

“Chirii” (20.30.04):     +7 mii lei (pentru plata chiriei locuinței antrenorilor)

“Transport” (20.01.07): +38 mii lei (pentru transportul sportivilor la competiții) “Uniforme și echipament” (20.05.01):      +5 mii lei (pentru achiziționarea

echipamentelor de joc pentru sportive noi veniti)

-Secția Baschet seniori

“Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” (20.01.09):      -90 mii lei

“Chirii” (20.30.04):     +40 mii lei (pentru plata chiriei locuinței antrenorilor și

sportivilor)

“Transport” (20.01.07): +25 mii lei (pentru transportul sportivilor la competiții) “Medicamente” (20.04.01):    +3 mii lei (pentru achiziționarea de medicamente

și susținătoare de efort pentru sportivi)

“Materiale sanitare” (20.04.02): +1 mii lei (pentru achiziționarea de benzi kinesiologice, leucoplast etc.)

“Uniforme și echipament” (20.05.01):+20 mii lei (pentru achiziționarea echipamentelor pentru sportivi)

“Deplasări interne” (20.06.01): +1 mii lei (pentru deplasarea antrenorilor la federația de specialitate sau a sportivilor la loturile naționale)

-Secția Fotbal juniori

“Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” (20.01.09):      -7,5 mii

lei

“Chirii” (20.30.04):     +7,5 mii lei (pentru plata chiriei terenurilor de joc și de

antrenament)

-Secția Fotbal seniori

“Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” (20.01.09):      -15 mii lei

“Chirii” (20.30.04):     +15 mii lei (pentru plata chiriei terenurilor de joc și de

antrenament)


-Secția Handbal feminin

“Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” (20.01. “Chirii” (20.30.04):     +50 mii lei (pentru plata chiriei locuinȘ

și sportivelor)

“Transport” (20.01.07): +35 mii lei (pentru transportul sportivilor la competiții) “Medicamente” (20.04.01):     +1 mii lei (pentru achiziționarea de

medicamente și susținătoare de efort pentru sportivi)

-Secția Handbal junioare

“Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” (20.01.09):      -5 mii lei

“Deplasări interne” (20.06.01): +2 mii lei (pentru deplasarea antrenorilor la federația de specialitate sau a sportivelor la loturile naționale)

“Chirii” (20.30.04):     +3 mii lei (pentru plata chiriei sălii de joc la turneele

oficiale din deplasare desfășurate pe teren neutru, caz în care cheltuielile sunt acoperite de toate echipele participante, în mod egal)

-Secția Handbal masculin

“Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” (20.01.09):      -56 mii lei

“Chirii” (20.30.04):     +35 mii lei (pentru plata chiriei locuințelor pentru

sportivi)

“Transport” (20.01.07): +20 mii lei (pentru transportul sportivilor la competiții) “Materiale sanitare” (20.04.02): +1 mii lei (pentru achiziționarea de genunchiere, orteze, benzi kinesiologice etc.)

-Secția Handbal juniori

“Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” (20.01.09):      -3 mii lei

“Chirii” (20.30.04):     +3 mii lei (pentru plata chiriei sălii de joc la turneele

oficiale din deplasare desfășurate pe teren neutru, caz în care cheltuielile sunt acoperite de toate echipele participante, în mod egal)

-Secția Judo

“Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” (20.01.09):      -5 mii lei

“Transport” (20.01.07): +5 mii lei (pentru transportul sportivilor la competiții)

-Secția Natație

“Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” (20.01.09):    +1,5 mii lei

(sponsorizarea primită pentru organizarea unei competiții la sfârșitul lunii aprilie)

-Secția Patinaj viteză

“Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” (20.01.09):    -18,5 mii lei

“Transport” (20.01.07): +3 mii lei (pentru transportul sportivilor la competiții)

!r ? \ (

“Deplasări externe” (20.06.02): +15,5 mii lei (pentru partic^r|ă+'feXm^la Campionatului Mondial de juniori în urma rezultatelor obținut^i^/^ompețiile anterioare)

-Secția Șah

“Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” (20.01.09):      -9 mii lei

“Transport” (20.01.07): +9 mii lei (pentru transportul sportivilor la competiții)

-Secția Volei

5

“Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” (20.01.09):      -20 mii lei

“Transport” (20.01.07): +20 mii lei (pentru transportul sportivilor la competiții)

-Baza sportivă Sala Leonard Doroftei

„Reparații curente” (20.02):                              -19,00 mii lei

„Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet” (20.01.08):   +19,00 mii lei

-Baza sportivă Stadion Ilie Oană

„Reparații curente” (20.02):    -16,00 mii lei

„Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet” (20.01.08):   +16,00 mii lei (această

sumă fiind necesară pentru a fi asigurată conexiune internet la nivelul impus de utilizarea arenei în competițiile oficiale).

A

In aceste condiții, nivelul cheltuielilor totale din bugetele secțiilor și bazelor sportive nu se majorează pentru nicio secție sau bază sportivă, cu excepția secției „Natație” unde cheltuielile vor fi mai mari cu 1,5 mii lei față de bugetul inițial în urma primirii sponsorizării.

Anexăm prezentului raport de specialitate bugetul rectificat cu modificările mai sus specificate, precum și bugetele secțiilor și bazelor sportive care vor suferi modificări.


Șef Serviciu Finaneiar-Contabilitate

Șef Serviciu Achiziții publice, organizare competiții, Iuliana,phirilă

r\ Compartiment Juridic, Melaniă D^agomir


JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ- teritoriala: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publica: CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


BUGETUL PE ANUL 2016


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2016

Influente

+/-

Buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

11.153,00

1,50

11.154,50

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

11.153,00

1,50

11.154,50

Venituri din concesiuni si închirieri

30.05.30

2.034,30

0,00

2.034,30

Alte venituri

36.50.00

18,70

0,00

18,70

Donații si sponsorizări

37.01.00

100,00

1,50

101,50

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (-)

37.03.00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

9.000,00

0,00

9.000,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (+)

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

11.153,00

1,50

11.154,50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

11153,00

1,50

11154,50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

11153,00

1,50

11154,50

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1680,00

0,00

1680,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1370,00

0,00

1370,00

Salarii de baza

10.01.01

1.370,00

1.370,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la tocul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

310,00

0,00

310,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

216,00

216,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

7,00

7,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

72,00

72,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

3,00

3,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

12,00

12,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 fa 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

9473,00

1,50

9474,50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

8064,10

-210,00

7854,10

Furnituri de birou

20.01.01

8,00

8,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20,00

20,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

710,00

710,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

80,00

80,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

30,00

30,00

Piese de schimb

20.01.06

20,00

20,00

Transport

20.01.07

150,00

167,00

317,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

50,00

35,00

85,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

6.274,60

-412,00

5.862,60

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

721,50

0,00

721,50

Reparații curente

20.02

578,00

-35,00

543,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2016;

Z*

Influente

Buget

^rectificat

Hrana pentru animale

20.03.02

/ / -

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

/£Si3,00

'<.•>24759

67,50

Medicamente

20.04.01

’.l ‘.r30,0ft

rrr

K   52/56

Materiale sanitare

20.04.02

».50

*]   15,50

Reactivi

20.04.03

W-X '■

Z /-----

* /

Dezinfectant!

20.04.04

—-<os

«z

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2§^g

309,50

Uniforme si echipament

20.05.01

134,50

25,00

159,50

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

150,00

150,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

250,40

18,50

268,90

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

90,40

3,00

93,40

Deplasări în străinătate

20.06.02

160,00

15,50

175,50

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

10,00

0,00

10,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

30,00

0,00

30,00

Protecția muncii

20.14

83,00

0,00

83,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții a!e administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea sî combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tlchete cadou

20.27

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

130,00

178,50

308,50

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

39,00

0,00

39,00

Chirii

20.30.04

80,00

178,50

258,50

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

11,00

0,00

11,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti st recuperate in anul curent

85.01

.

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01 01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02,01)

71.02

0,00

0,00

0,00

(Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

I

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2016

' Influentei

-------------

? Buget "rectificat

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

fes

y t >fo.oo

Plăti efectuate In anii precedent! sl recuperate in anul curent

85.01

1

-

Vs'x.


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


JUDEȚUL PRAHOVA

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


BUGETUL Bazei sportive Sala Leonard Doroftei PE ANUL 2016DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNERF 2016

+/-

Buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

442,00

0,00

442,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

442,00

442,00

Venituri proprii

30.05.30

342,00

342,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.09.00

Donații si sponsorizări

37.01.00

100,00

100,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.03.00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2.053,15

0,00

2.053,15

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2.053,15

0,00

2053,15

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2.053,15

0,00

2053,15

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1.474,15

0,00

1474,15

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 Ia 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1.202,00

0,00

1202,00

Salarii de baza

10.01.01

1.202,00

1.202,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichcte de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

272,15

0,00

272,15

Contribuții dc asigurări sociale de stat

10.03.01

189,45

189,45

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

6,15

6,15

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

63,25

63,25

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2,73

2,73

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

Iu .^3.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

10,57

10,57

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 70.77+70. W)

20

579,00

0,00

579,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

256,00

19,00

275,00

Furnituri de birou

20.01.01

4,00

4,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6,00

6,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

59,00

59,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4,00

4,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

25,00

25,00

Piese de schimb

20.01.06

10,00

10,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20,00

19,00

39,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNE^

201/

^et

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.0 i.09

fl^l

> \ '^Ș.,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

w.

'   1 ’ IZS.oo

Reparații curente

20.02

wîo

\? X-iKoo

Zs i#,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

w

/o,oo

Hrana pentru oameni

20.03.01

X

* v/

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 Ia 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

16,00

0,00

16,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

16,00

16,00

Deplasări, detașari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

30,00

0,00

30,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

30,00

30,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltarc

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

10,00

0,00

10,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

23,00

0,00

23,00

Protecția muncii

20.14

83,00

0,00

83,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 Ia 20.24.03)

20.24

0.00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor ctntnliii. nntrivit dicnnrkiilnr IpuoIp

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

11,00

0,00

11,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

11.00

0,00

11,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate In anul curent

85.01

_

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE n-n

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

V. ■

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

|Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNW

2tt^¥ *

Z aX

Buget

^rectificat

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

1

'&

ww

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

«/^oo

L WJ o,oo

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

» / 0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

Vz4>,.'

so'

w

■ n

s

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

~ 1 ‘

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

1

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE


BUGETUL Stadionului Ilie Oana PE ANUL 2016DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNERI

2016

+/-

rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

1.711,00

0,00

1.711,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

1.711,00

1.711,00

Venituri proprii

30.05.30

1.711,00

1.711,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.09.00

Donații si sponsorizări

37.01.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.03.00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.062,75

0,00

1.062,75

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1.062,75

0,00

1062,75

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1.062,75

0,00

1062,75

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

205,85

0,00

205,85

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

168,00

0,00

168,00

Salarii de baza

10.01.01

168,00

168,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.C2

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

37,85

0,00

37,85

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

26,55

26,55

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,85

0,85

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

8,75

8,75

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,27

0,27

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1,43

1,43

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la ?/) 77+2/) ?/))

20

F

856,90

0,00

856,90

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

736,50

16,00

752,50

Furnituri de birou

20.01.01

1,00

1,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,00

5,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

280,00

280,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

39,00

39,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

1,50

1,50

Piese de schimb

20.01.06

5,00

5,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

15,00

16,00

31,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNERI 2016

Influente

+/-

Buget

rectificat

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

O 4FV

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

/w

-F-r

\     390,00

Reparații curente

20.02

1        59,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

'* \ 0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

w

l

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

V&Jw

/     0,50

Medicamente

20.04.01

0^00

Materiale sanitare

20.04.02

tl M1 ■ R/ L

0,50

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

5,00

0,00

5,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5,00

5,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.C9

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0,90

0,00

0,90

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor «fătului, nnfrivit rlknnrzîfiilm* Ipunlp

20.25

Tichetc cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

39,00

0,00

39,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

39,00

0,00

39,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE z'z-.wi ^1 im

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNERI 2016

A

Influente

Buget

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0^0.

A00'

X ’sHp.oo

fc

x m

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

/OW

’Abo

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

. ^,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

v*

<

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

-----\

Cz Wn. w

fy

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Flati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE

BUGETUL SECȚIEI Box PE ANUL 2016


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

L O,

Buget20Î6~

ry— ăWnluente

+/-

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

331,50

0,00

331,50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

331,50

0,00

331,50

TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

331,50

0,00

331,50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

290,00

-18,00

272,00

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

23,00

23,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

2,00

12,00

14,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

1,00

1,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

264,00

-30,00

234,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04,01 la 20.04.04)

20.04

3,00

0,00

3,00

Medicamente

20.04.01

2.00

2,00

Materiale sanitare

20.04.02

1,00

1,00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

9,50

0,00

9,50

Uniforme si echipament

20.05.01

7,00

7,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2,50

2,50

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

5,00

0,00

5,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5,00

5,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0,00

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor ctaftiTiii. nnfrivit riknnvitiilnr îpotoIa

20.25

l ichele cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

24,00

18,00

42,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 201jr

slrfflujntg}

--

Chirii

20.30.04

V r42;00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

I .-15

tt? 1

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

7      „ /

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

CvW

/

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

v:

«X Zo.oo

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0M

/      pv

Cf),Og.

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Zond si cm

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societarilor comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


SEF SERVICIU FINANCIAR-CONT ABILITATE

BUGETUL SECȚIEI Atletism PE ANUL 2016DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2016

Influente

+/-

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

396,59

0,00

396,59

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

396,59

0,00

396,59

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 7.0 77+70. IM

20

396,59

0,00

396,59

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

345,34

-18,50

326,84

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00.

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

345,34

-18,50

326,84

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 Ia 20.04.04)

20.04

3,00

18,50

21,50

Medicamente

20.04.01

3.00

18,00

21,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,50

0,50

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1,00

0,00

1,00

Uniforme si echipament

20.05.01

1,00

1,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,00

Deplasări, delăsări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

47,25

0,00

47,25

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

32,25

32,25

Deplasări în străinătate

20.06.02

15,00

15,00

Materiale de laborator

20.09

Ccrcctare-dczvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0,00

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 Ia 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor cfofttliii nnfrivit dknrvzitiitnr ipanlp

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2016} fe

. lectjfjcat

Chirii

20.30.04

>   ’",0*,0C

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

77

Fondul PresedinteluiZFondul conducătorului instituției publice

20.30.07

\ x /

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

.....V

/

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

/ o.oc

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

-o;oo

o,oc

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

o,oc

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

o,oc

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

o,oc

Active fixe (cod 71.01.01 Ia 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

o.oc

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.C1.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

o,oc

|Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

o,oc

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

o,oc

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

o,oc

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

o,oc

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

Cezar Stoichiciu j

W %,

:S CLUBUL ^'SPORTIV -j MUNICIPAL ~ .

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE

BUGETUL SECȚIEI Fotbal juniori PE ANUL 2016mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

r* Sus.'

Bugetztf16

Smluente

+/-

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

191,75

0,00

191,75

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

191,75

0,00

191,75

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 27+20.

20

191,75

0,00

191,75

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

180,00

-7,50

172,50

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

10,00

10,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

170,00

-7,50

162,50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1,00

0,00

1,00

Medicamente

20.04.01

1.00

1,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

6,50

0,00

6,50

Uniforme si echipament

20.05.01

1,00

1,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5,50

5,50

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,25

0,00

0,25

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,25

0,25

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0,00

0,00

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 Ia 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor cfntiibii. nntrivif dknnvifiilni* Ifcmlp

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

4,00

7,50

11,50

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 201,6^

Chirii

20.30.04

IW0

.//J'.fâv

'&J?7 ll#0

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

&

\ k MS/

1

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

■ V

/

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

\\<

--

/

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

>0,oo

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

O

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEITNANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

|Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

—]               .

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii preccdenti si recuperate in anul curent

85.61

1

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

Cezar Stoicliicii 1


SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATECLUBUL

SPORTIV

*UN1Q(PAl St

o/DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 20lK~

+/-

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

103,57

0,00

103,57

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

103,57

0,00

103,57

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

103,57

0,00

103,57

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

96,57

-15,00

81,57

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

5,00

5,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

91,57

-15,00

76,57

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,50

0,00

0,50

Medicamente

20.04.01

0,50

0,50

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

3,00

0,00

3,00

Uniforme si echipament

20.05.01

1,00

1,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2,00

2,00

Deplasări, detașa ri, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,50

0,00

0,50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,50

0,50

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0,00

0,00

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări ți servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si Înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente 'împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor ctatfiliiî nntrivif- dknnyîfiîlnr IpouIp

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

3,00

15,00

18,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2016-

ff'

ț^Buget

■ix'cWicat \

Chirii

20.30.04

> \ % 8,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

11° Si

'.j

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

L ‘i

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

\W.V

/&' s

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

/o,ocr

Z 0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

r      0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 Ia 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societarilor comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE


BUGETUL SECȚIEI Baschet juniori PE ANUL 2016mii Iei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

L j;

PROPUNERI 2016

Influente

+/-

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTTUNEA DE DEZVOLTARE)

135,00

0,00

135,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

135,00

0,00

135,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod20.01 Ia 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 70 27+M

20

135,00

0,00

135,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

126,00

-12,00

114.00

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

Carburanți si lubrîfianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

6,00

38,00

44,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

120,00

-50,00

70,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 Ia 20.04.04)

20.04

3,50

0,00

3,50

Medicamente

20.04.01

0,50

0,50

Materiale sanitare

20.04.02

3,00

3,00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectând

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

5,00

5,00

10,00

Uniforme si echipament

20.05.01

1,00

5,00

6,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4,00

4,00

Deplasări, detașari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.G6

0,50

0,00

0,50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,50

0,50

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0,00

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 Ia 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor ctaftiliti nntrivif dknn-zifiilnr Ir-atilp

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0,00

7,00

7,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUhfERJ.

w

J^get

Chirii

23.30.04

kr z

f         j?,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

MW''

■'

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

XW

//

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

& r

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Xr

/!'f- -T o,oa

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

t__L q

" '0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

7TT :

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Onrl   tm

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70 ‘

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 Ia 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

|Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVIIPLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

L           .

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, Cezar Stoichiciu


SEF SERVICIU FINANCIAR-CONT ABILITATE
[3 CLUBUL A SPORTIV £! MUNICIPAL 'II 1 .Jy


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PROPUNERI

Ihilucnte

Buget

indicator

2016

+/-

rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

496,45

0,00

496,45

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

496,45

0,00

496,45

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

7.0.7.7+20.30}

20

496,45

0,00

496,45

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

456,65

-65,00

391,65

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

6,00

25,00

31,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

450,65

-90,00

360,65

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

4,00

4,00

8,00

Medicamente

20.04.01

1,00

3,00

4,00

Materiale sanitare

20.04.02

3,00

1,00

4,00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

31,30

20,00

51,30

Uniforme si echipament

20.05.01

15,00

20,00

35,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

16,30

16,30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,50

1,00

1,50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,50

1,00

1,50

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0,00

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 Ia 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor cfotiilni nnfrivîf riicnrvzitiilnr IpoîiIa

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

4,00

40,00

44,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-vîata

20.30.03

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPl^ER?

Verificat

Chirii

20.30.04

^'~’4,00

| wJJt4,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

e /I

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

\VVV -

/

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

-- ...

« y

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

P» ,,,>0,06

,7 0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

~-------0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe ne rambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56,05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 Ia 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 Ia 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

(Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

1

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

■1

V/o

CLUBUL ^\\

SPORTIV r'|’

^municiul ~),

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE


BUGETUL SECȚIEI Judo PE ANUL 2016DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNERI 2016

+/-

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

462,11

0,00

462,11

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

462,11

0,00

462,11

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20,01 la 20.06+20.09 la 20,16+20.18 la 20.27+20.10]

20

462,11

0,00

462,11

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

380,31

0,00

380,31

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

34,00

34,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

3,00

3,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

8,00

5,00

13,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

335,31

-5,00

330,31

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 Ia 20.04.04)

20.04

2,00

0,00

2,00

Medicamente

20.04.01

2,00

2,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2,00

0,00

2,00

Uniforme si echipament

20.05.01

2,00

2,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

76,80

0,00

76,80

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

6,80

6,80

Deplasări în străinătate

20.06.02

70,00

70,00

Materiale de laborator

20.09

Cerceta rc~dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0,00

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor «fotului, nntrivîf dîcnn’zifiilnr IpooIa

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1,00

0,00

1,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00


O jfr

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNERL

201/ Â?

?rc'ctifi?au w T

Chirii

20.30.04

01,50

/>J,O0

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

,'bVv/

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

-.;A

.vV

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

L ' W

iA 0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

—1

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ^1 n-n

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 Ia 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

|Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

1

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

!

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

1

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PROPUNERI

Influente

Buget

indicator

2016

+/-

rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.954,00

0,00

1.954,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1.954,00

0,00

1954,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la in.Two.w

20

1.954,00

0,00

1954,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.847,00

-51,00

1796,00

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

24,00

35,00

59,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.823,00

-86,00

1.737,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 Ia 20.04.04)

20.04

4,00

1,00

5,00

Medicamente

20.04.01

3,00

1.00

4,00

Materiale sanitare

20.04.02

1,00

1,00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectând

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

75,00

0,00

75,00

Uniforme si echipament

20.05.01

63,00

63,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

12,00

12,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1,00

0,00

1,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

1,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0,00

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor ctatnliii. nnfrivit rlknn-zitîilnr

20.25

Tichete cadou

2u.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

27,00

50,00

77,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

4/

-influentei

'\u8et

k rectificat

Chirii

20.30.04

«o c 127,0.0

<-&7Moo

k H77.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

VW

7 /r

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

_

te/

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

r 0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

’ 0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

_

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE si im

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

[Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

1

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

1

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATEBUGETUL SECȚIEI Handbal junioare PE ANUL 2016mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget rectificat

2016

+/-

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

467,00

0,00

467,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

467,00

0,00

467,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 70 77+70 70)

20

467,00

0,00

467,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

443,00

-5,00

438,00

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

25,00

25,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

418,00

-5,00

413,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

8,00

0,00

8,00

Medicamente

20.04.01

5.00

5,00

Materiale sanitare

20.04.02

3,00

3,00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

14,00

0,00

14,00

Uniforme si echipament

20.05.01

2,00

2,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

12,00

12,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2,00

2,00

4,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,00

2,00

4,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0,00

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si Înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 Ia 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor ctatnlui. nntrivit riknrvzitiilnr IposIa

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0,00

3,00

3,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPMMB&

VBuget ’reqificat

Chirii

20.30.04

57?lM00

U li 3,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

:;ț

tb ff

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

1

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 Ia 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.C2

0,00

0,00

0,00

|Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

|

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE

BUGETUL SECȚIEI Handbal masculin PE ANUL 2016


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PROPUNERI

Tn fluente

Buget

indicator

2016

+/-

rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.181,00

0,00

1.181,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1.181,00

0,00

1181,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 70 77+70

20

1.181,00

0,00

1181,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.125,00

-36,00

1089,00

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

25,00

20,00

45,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.100,00

-56,00

1.044,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)         -- — ---------

20.04

4,00

1,00

5,00

Medicamente

20.04.01

3,00

3,00

Materiale sanitare

20.04.02

1,00

1,00

2,00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

38,00

0,00

38,00

Uniforme si echipament

20.05.01

30,00

30,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

8,00

8,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1,00

0,00

1,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

1,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0,00

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale Ia realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor ctnfnliii. nntrivif dienn^itiilm- Iptrnfp

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

13,00

35,00

48,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

prop/nerL

'Influent^.

SBSJ

Chirii

20.30.04

Uo^3,00

$8,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

w

rv

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

rAțr .      ’    <

rz

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1 *- o:oo

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.C1.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

[Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

1

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedcnti si recuperate in anul curent

85.01

J

BUGETUL SECȚIEI Handbal juniori PE ANUL 2016mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

-

PROPUNERI 2016

=fHfruente

+/-

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

140,55

0,00

140,55

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

140,55

0,00

140,55

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

70- 77+70. îfl)

20

140,55

0,00

140,55

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

134,05

-3,00

131,05

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

13,00

13,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

121,05

-3,00

118,05

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03 v

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 Ia 20.04.04)

20.04

0,50

0,00

0,50

Medicamente

20.04.01

0.50

0,50

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

6,00

0,00

6,00

Uniforme si echipament

20.05.01

1,00

1,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5,00

5,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0,00

0,00

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale Ia realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor «fătului nnfrîvif di«nri7itiilnr levalp

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0,00

3,00

3,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

propuneri5

$ af

^Irlâlueiiț$

/ȚB^get

} rectificat

Chirii

20.30.04

... 3,oo

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

£ 1

Fondul Presedinteluî/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Va

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

ypz’sow

“^7 o$o

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

--C$0

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE /nnd <1 n'j'b

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 Ia 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

|

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

|

TITLUL XVII PLA TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

l

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

Cezar StoichiciuCLUBUL no Ă^POlir^ f & Municipal ?

BUGETUL SECȚIEI Natatie PE ANUL 2016


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2016

Influente

+/-

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

157,38

1,50

158,88

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

157,38

1,50

158,88

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.7.7+70. =10)

20

157,38

1,50

158,88

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

142,13

1,50

143,63

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

5,00

5,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

137,13

1,50

138,63

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.C1.30

0,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1,00

0,00

1,00

Medicamente

20.04.01

1,00

1,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

4,00

0,00

4,00

Uniforme si echipament

20.05.01

2,00

2,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2,00

2,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

10,25

0,00

10,25

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,25

0,25

Deplasări în străinătate

20.06.02

10,00

10,00

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-d ezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0,00

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor «fătului nntrivit dî«nn7itiilnr Jpo-iIa

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Bugeff20'1(^

ÎU

Tnjluente''

păft

t rectificat ;                    l

Chirii

20.30.04

£ b,oo

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

rV ț,/

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

L 0\00

' 0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedcnti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE n-n

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02,01)

71.02

0,00

0,00

0,00

|Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

TITLUL Xni ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

1

TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

|

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

Cezar Stoichiciu

CLUBUL V-\ k MUNiqIPAl <=l

?»/


7 _r
'.Pa       ->\9/

BUGETUL SECȚIEI Patinaj viteza PE ANUL 2016


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNERI 2016

Tfiîluente

+/-

Buget

rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

117,10

0,00

117,10

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

117,10

0,00

117,10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la M 27+2A

20

117,10

0,00

117,10

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.G1

83,10

-15,50

67,60

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

3,00

3,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

83,10

-18,50

64,60

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2,50

0,00

2,50

Medicamente

20.04.01

2,50

2,50

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

11,00

0,00

11,00

Uniforme si echipament

20.05.01

1,00

1,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10,00

10,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

16,50

15,50

32,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,50

1,50

Deplasări în străinătate

20.06.02

15,00

15,50

30,50

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.1 i

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0,00

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor sfatului nntrîvît rlisnnvitnlnr IpvsIp

20.25

Tichcte cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

4,00

0,00

4,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPtWERI

Influente

S&ă

^JȘuget rectificat

l *■ k

Chirii

20.30.04

IU?4.00

1? /4,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

(.•

ww

7/ /

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

O ■"/

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

c,y

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

ii},®

x 0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

--

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

|Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

1

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

1

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

±

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

Cezar StoichiciuĂ9 CLUBUL % SPORTIV £]!

MUNICIPAL 7:

A7


SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE

BUGETUL SECȚIEI Sah PE ANUL 2016Wva.

- —

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PROPUNERI"

indicator

2016

+/-

rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

87,41

0,00

87,41

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

87,41

0,00

87,41

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 70.77+70. W

20

87,41

0,00

87,41

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

74,56

0,00

74,56

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

1,00

9,00

10,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

73,56

*9,00

64,56

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 Ia 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

12,85

0,00

12,85

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,85

2,85

Deplasări în străinătate

20.06.02

10,00

10,00

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0,00

0,00

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor ctafnliii. nntrivîf dicnrvrifiilrir lp<r»lo

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNElȘ

201ff -Q*/

Influente

a.. B-gc\

^.(•ectificat

Chirii

20.30.04

o,oo

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

w;

Fondul Presedîntelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

r. .

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

io.oo'

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

.

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE si n-n

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

1

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

|

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE

BUGETUL SECȚIEI Volei PE ANUL 2016


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2016

Influente

+/-

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

160,83

0,00

160,83

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

160,83

0,00

160,83

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20,01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 70 77+7.0 W

20

160,83

0,00

160,83

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

155,83

0,00

155,83

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00

Apa, canal si salubritate

20.61.04

0,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

6,00

20,00

26,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

149,83

-20,00

129,83

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,50

0,00

0,50

Medicamente

20.04.01

0,50

0,50

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

4,00

0,00

4,00

Uniforme si echipament

20.05.01

1,00

1,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

3,00

3,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,50

0,00

0,50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,50

0,50

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0,00

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor «fafulul. nnfrivit disnn-zitiilnr IaooIp

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00

ți®

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Bufiefc2016A

IM.

^Uget

l z

rectificat

Chirii

20.30.04

*?■ / 0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

..' c

‘ /

Fondul Presedinteluî/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

, V ■

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

O.-"

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

1

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

|Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

1

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

|

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

r


SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE

CONTRACT DE SPONSORIZARE

NR. 2393/25.03.2016


1. PĂRȚILE CONTRACT ANTE

S.C. ARTSANI COM S.R.L., cu sediul social în Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 236, județ Prahova, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J29/328/2002, cod de identificare fiscală nr. 14528066, atribut fiscal RO, având codul IBAN nr. R059BTRLRONCRT0302706301, deschis la Banca Transilvania, capital social 2100300 RON, Tel 0244 516464, Fax 0372 898638, E-mail: contact@artsani.ro, reprezentată de Tataru O leg cu funcția de Director General, in calitate de SPONSOR

si

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI, cu sediul social in Ploiești, str. Milcov, nr.

1 Județul Prahova, avand CIF nr. 14742948, contul nr. RO40 TREZ 5212 1G37 0100 XXXX, deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin D-nul. Cezar Stoichiciu cu funcția de Director, in calitate de BENEFICIAR,

au convenit sa încheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract il reprezintă sponsorizarea BENEFICIARULUI cu suma de 1500 lei, pentru Secția de natatie. a Clubului Sportiv Municipal Ploiești, in scopul desfășurării evenimentului ’kCupa Tamara Costache”.

3. DURATA CONTRACTULUI

Sponsorizarea este unica, suma sponsorizata va fi pusa la dispoziția beneficiarului de către sponsor la data semnării contractului sau cel târziu pana la data de 31.03.2016

4. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Obligațiile sponsorului :

Sponsorul se obliga sa achite necondiționat suma stipulata in prezentul contract, la data încheierii contractului.

Sponsorului ii este interzis cu desavarsire sa intervină in vreun mod in direcționarea activitatii beneficiarului.

Obligațiile beneficiarului :

Beneficiarul se obliga sa aduca la cunoștința publicului sprijinul acordat de către SPONSOR prin promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii produsului sau.ce> o CM

o r-

. •r CM J o

*

> ■ *2


f w : O

■O

■<

;O

!x

' A

:

' 3 t5 u

o

.ui


tu
CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

Autorizate H.G.L. Nr. 106/30-1; 45535

GIF. 14742948

Sediul: Nun. Ploiești, Str, Milcov, Nr. 1

Judelui; Prahova

Cont: RO74TREZ 5215 069XXX00 0174

Trezoreria Ploiești


Arii prlfchiț ăe^ăi.S.

Nr.drdlReg.p6M/ah

AdresaTiȚ.:;.^,^

Surnă’dre\,;>i‘i


reprezenland ..


/

z Z"
li

/.r j.r. *■■        *


Tn

COh

R.Dt

old pi

05Tr>

COfi

IR. Dl

otd p

9

uiaj

OUl:

old finalO’


A4-177,00


Trezorerie Mun. Ploiești

CONT: 500614742948

R. DOCUMENT
31.01.201607:11 PM

Editai la data:

CLUB SPORTIV MUN PLOIEȘTI

RO61TREZ5215006XXX013897

EXTRAS DECONT la data:        11.03.2016

DATA

DATA

CONT

IBAN PLĂTITOR/

COD"PLATITOR/ NUME PLĂTITOR/ / \

DEBIT

CREDIT

DOC

PLATO

CORESPONDENT

BENEFICIAR

BENEFICIAR BENEFICIAR

Z^-A

.00

5.463,00

31.03.2016

31.03.2016

10

14742948      CLUB SPORTIV /.

,00

1.500,00

MUNICIPAL PLOfi

A/

/O'/

/O' Z. _

V?A

.00

1.500,00

/TRF7

f " A---

\    123.005,66 "

129.968,66

\ ’00

6.963,00

COD     INDICATOR

ANGAJAMENT ANGAJAMENT


NR. REFERINTA-


TZ52140310303-NR-CHT.TS521 10000088127 DEPUNERE VENITURI SPONSORIZĂRI