Hotărârea nr. 146/2016

Hotãrârea nr. 146 privind contractarea de servicii de asistență juridică și reprezentare a intereselor SC Transport Călători Express SA Ploieşti în efectuarea tuturor demersurilor privind recuperarea creanței deținute împotriva debitoarei Emma Rom Impex SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 146 privind contractarea de servicii de asistență juridică și reprezentare a intereselor S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești în efectuarea tuturor demersurilor privind recuperarea creanței deținute împotriva debitoarei Emma Rom Impex SRL

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând Expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții de primar al Municipiului Ploiești domnul Ganea Cristian Mihai și Raportul de Specialitate al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești privind contractarea de servicii de asistență juridică și reprezentare a intereselor S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești în efectuarea tuturor demersurilor privind recuperarea creanței deținute împotriva Emma Rom Impex;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 516/2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 9/ 08.04.2016 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești;

având în vedere prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 6/ 20.04.2016 a S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești;

luând în considerare Raportul de avizare al Comisiei juridice, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații;

ținând cont de prevederile art. I alin. (l)-(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielior publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art. 36 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă contractarea de servicii de asistență juridică și reprezentare, de către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, în vederea selectării și angajării unui cabinet de avocatură care să reprezinte interesele societății în vederea realizării tuturor demersurilor necesare recuperării creanței deținute împotriva firmei Emma Rom Impex SRL de la reprezentanții direcți/indirecți ai debitoarei.

Art.2 Onorariul ce va fi achitat avocatului selectat va avea două componente - un onorariu fix pentru realizarea demersurilor necesare recuperării creanței și un onorariu de succes, ce va fi determinat în funcție de sumele recuperate din creanța deținută împotriva Emma Rom Impex.

Art.3 Cheltuielile necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1 vor fi suportate din bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Art.4 S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 aprilie 2016


Contrasemnează Secretar,ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind contractarea de servicii de asistență juridică și reprezentare a intereselor S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești în efectuarea tuturor demersurilor privind recuperarea creanței deținute împotriva debitoarei Emma Rom Impex SRL

S.C. Transport Călători Express SA Ploiești înființată prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, în conformitate cu Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013, modificată și completată prin Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289/13.08.2013, prin reprezentanții săi legali, prestează un serviciu de interes și utilitate publică, fiind aflată în subordinea consiliului local.

în perioada 06.01-26.02.2016, la S.C. Transport Călători Express SA Ploiești s-a efectuat de către Camera de Conturi Prahova controlul privind situația, evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al UATM Ploiești pentru perioada 2013-2015.

Pe cale de consecință, auditorii Camerei de Conturi, în cadrul acțiunii de evaluare a creanțelor Societății, au analizat în amănunt situația debitoarei Emma Rom Impex SRL - societate care a vândut bilete și abonamente RATP/TCE până la data de 10.04.2014 și au estimat valoarea abaterii la suma de 1.008.944,34 lei, inclusiv accesoriile.

Principala recomandare a auditorilor cu privire la această speță se referă la continuarea acțiunilor pentru încasarea debitului, respectiv efectuarea tuturor demersurilor privind recuperarea creanței deținute împotriva firmei Emma Rom Impex SRL.

Potrivit prevederilor art.I alin (1), alin (2) și alin (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielior publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative:

 • (1) Autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziționa servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.


 • (2) In situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, numai cu aprobarea:

 • a) ordonatorilor principali de credite pentru autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale;

 • b) consiliilor locale, consiliilor județene sau Consiliului General al Municipiului București, după caz, pentru autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice locale.

A

 • (3) In situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale, precum și regiilor autonome prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, numai cu aprobarea și mandatarea reprezentanților statului sau unităților administrativ-teritoriale în organele de conducere ale acestora:

 • a) de către ordonatorul principal de credite coordonator, în cazul celor la care statul este acționar integral sau majoritar;

 • b) de către consiliile locale, consiliile județene sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, pentru cele la care unitățile administrativ-teritoriale dețin integral sau majoritar capitalul social.

Avînd în vedere complexitatea speței referitoare la debitoare, luând în considerare aspectele reliefate în Raportul de control al Camerei de Conturi în cadrul acțiunii de evaluare a creanțelor Societății, se consideră ca fiind necesară asistența juridică a unui avocat specializat în drept penal, în vederea realizării tuturor demersurilor necesare recuperării creanței pe care o deține S.C. Transport Călători Express SA Ploiești împotriva firmei Emma Rom Impex SRL, de la reprezentanții direcți/indirecți ai debitoarei.

Luând în considerare valoarea foarte mare a creanței deținute de Societate la firma Emma Rom Impex SRL, care în situația nerecuperării, ar constitui un impact major asupra bugetului societății, cu implicații deosebite în funcționarea activității și prestării serviciului de transport public de călători.

Ținând cont de faptul că serviciul prestat de S.C. Transport Călători Express SA Ploiești, este de utililtate și interes public general, având ca acționar majoritar Municipiul Ploiești, se consideră oportună selectarea și angajarea unui cabinet de avocatură cu respectarea legislației în vigoare, care să reprezinte interesele societății în în efectuarea tuturor demersurilor privind recuperarea creanței deținute împotriva firmei Emma Rom Impex SRL.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


Viceprimar cu atribuții Ganea Cristi

S.C. Transport Călători Express SA Ploiești


Vizat, Viceprimar George iă


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind contractarea de servicii de asistență juridică și reprezentare a intereselor S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești în efectuarea tuturor demersurilor privind recuperarea creanței deținute împotriva debitoarei Emma Rom Impex SRL

S.C. Transport Călători Express SA Ploiești, înființată prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, în conformitate cu Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013, modificată și completată prin Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289/13.08.2013, prin reprezentanții săi legali, prestează un serviciu de interes și utilitate publică, fiind aflată în subordinea consiliului local.

In perioada 06.01-26.02.2016 Societatea a fost supusă unui control al Camerei de Conturi Prahova privind situația, evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al UATM Ploiești pentru perioada 2013-2015.

In cadrul activității de evaluare a creanțelor Societății, auditorii publici externi au analizat în amănunt situația debitoarei Emma Rom Impex - societate care a vândut bilete și abonamente RATP/TCE în 22 de tonete până la data de 10.04.2014.

Auditorii Camerei de Conturi au estimat valoarea abaterii la 1.008.944,34 lei, din care:

 • - 995.996,99 lei creața neîncasată, incertă, din care, suma de 613.785,97 lei debit înregistrat și 382.211,02 lei penalități contractuale;

 • - 12.947,35 lei prejudiciu din penalități contractuale datorate, nepretinse prin cererea de înscriere la masa credală a debitoarei.

Având în vedere faptul că debitoarea Emma Rom Impex se află în procedura simplificată a falimentului, șansele de recuperare a creanței înscrise la masa credală prin această procedură colectivă sunt minime, astfel încât considerăm că cele mai mari șanse de recuperare a creanței le putem fructifica prin intermediul plângerilor penale pe care le-am înregistrat la organele de cercetare penală competente. Aceste plângeri trebuie actualizate cu informațiile pe care le-am primit de la alte autorități publice și instituții în


răspunzătoare de crearea Iui și luarea măsurilor împotriva acestora, sau orice alte măsuri care să conducă Ia recuperarea acestuia.

Ținând cont de aspectele reținute de auditorii publici externi în Raportul de control, considerăm că se impune reprezentarea intereselor Societății, de recuperare a creanței deținute împotriva firmei Emma Rom Impex SRL, de către o terță persoană cu pregătire juridică, respectiv de un avocat.

Având în vedere complexitatea speței referitoare la debitoare, aspectele reliefate în Raportul de control cu privire la conflictul de interese în care s-a aflat firma Emma Rom Impex SRL, concursul unor reprezentanți ai băncii debitorului - Bancpost S.A. -în inducerea în eroare a T.C.E. (prin prezentarea unor ordine de plată cu viza băncii care nu au ajuns niciodată la decontare), considerăm că este necesară asistența juridică a unui avocat specializat în drept penal, în vederea realizării tuturor demersurilor necesare recuperării creanței pe care o deținem, împotriva firmei Emma Rom Impex SRL de la reprezentanții direcți/indirecți ai debitoarei.

Considerăm că se impune contractarea de urgență a serviciilor de asistență juridică specializată, având în vedere măsura dispusă de auditorii publici externi și termenul impus de aceștia pentru implementarea măsurii, astfel încât solicităm introducerea proiectului de hotărâre suplimentar pe ordinea de zi a ședinței consiliului local din data de 26 aprilie 2016.

Ținând cont de toate argumentele mai sus prezentate precum și avizul Consiliului de Administrație si al Adunării Generale a Acționarilor Societății conform hotărârilor emise și anexate la prezentul raport, supunem aprobării contractarea serviciilor de asistență juridică și de reprezentare a intereselor Societății cu un cabinet de avocatură ce va face dovada unei vaste experiențe, o cunoaștere aprofundată a aspectelor de drept și de fapt în problematica mai sus expusă.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

directobl^eneral,

ec. Cristian yirgiliu Iancovici

BIROU JURIDIC, cons. jr. Monica Manea


// “ s' r. fi t. i /


S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești


$ Sil i AEROg \iik


str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova \\ "j ' &■—' .7


‘.o; ^■■', - -; 7cj: -’• ,, .      ■ !^,.NA’610,h/.

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro         '' V


- Extras -


Hotărârea nr. 6 din 20.04.2016 a


Adunării Generale Ordinare a Acționarilor


Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Transport Călători Express S.A., cu sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/326/1991, CUI RO 1355770, s-a întrunit la sediul S.C. Transport Călători Express S.A, în data de 20.04.2016, ora 1400, în baza dispozițiilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7.2. alin. 4 din Actul Constitutiv al Societății,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă cu votul unanim al reprezentanților acționarilor următoarea


HOTĂRÂRE:


Art. 5. Avizează propunerea de contractare de servicii de asistență juridică și reprezentare a intereselor Societății pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea recuperării creanței deținute împotriva Emma Rom Impex, și dispune înaintarea către Consiliul Local al municipiului Ploiești a unui proiect de hotărâre. Solicită inserarea în proiectul de hotărâre a unor clauze privind componentele onorariul ce va fi achitat avocatului selectat - un onorariu fix pentru realizarea demersurilor necesare recuperării creanței și un onorariu de succes, ce va fi determinat în funcție de sumele recuperate din creanța deținută î otriva Emma Rom Impex.entantul

\

oiești S.R.L.D-l Cosma Marcia


D-l Socoldă


D-I lonut

Consiliul de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, numit prin art. 1 din Hotărârea nr. 9/19.12.2014, a Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Transport Călători Express S.A., respectiv:

Domnul Ionică Ion

 • - Președinte

 • - Membru

 • - Membru

 • - Membru

 • - Membru


Doamna lacob Oana

Domnul Anghel Paul

Domnul lordache Marian

Domnul Marius Măselușă

DECIDE:

Art.2. Avizează propunerea de contractare de servicii de asistență juridică și reprezentare a intereselor Societății pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea recuperării creanței deținute împotriva Emma Rom Impex și solicită transmiterea în procedura de aprobare, către Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Secretariat tehnic^


Cons.jr.Monica

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul privind contractarea de servicii de asistență juridică și reprezentare a intereselor S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești în efectuarea tuturor demersurilor privind recuperarea creanței deținute împotriva debitoarei Emma Rom Impex SRL


ȘEDINȚE,

SECRET