Hotărârea nr. 145/2016

Hotãrârea nr. 145 privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi şi statului de funcţii ale Administraţiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr, 145

privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și statului de funcții ale Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Viceprimarului cu atribuții de Primar, domnul Ganea Cristian Mihai și Raportul de specialitate al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești avizat de Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ și de Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și statului de funcții ale Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, ca urmare a aplicării Hotărârii Consiliului Local nr.502/15.12.2015, privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din Muncipiul Ploiești și a unor măsuri în domeniul resurselor umane;

având în vedere prevederile art. III coroborate cu prevederile Anexei din O.G. nr. 63/2010, modificată și completată privind Procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ-teritoriale;

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.04.2016 și raportul Comisiei de specialitate nr 6 - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 25.04.2016;

în temeiul art.36 alin.2 lit.„a” și alin.3 lit.„b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.Aprobă organigrama, numărul maxim de 128 de posturi și statul de funcții ale Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere" Ploiești, conform anexelor nr.l și nr.2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.05.2016.

Art.2.Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere" Ploiești va fi aprobat ulterior.

Art.3.începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.67/2015 modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr.220/23.06.2015 și prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 188/2014 își încetează aplicabilitatea.

Art.4.Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5.Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și statului de funcții ale Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 502 din 15.12.2015, privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din Muncipiul Ploiești, prin care se aprobă înființarea activității mobile de sterilizare a animalelor de pe raza Municpiului Ploiești cu potențial de influență asupra populației animaliere de pe domeniul public și privat al Municipiului Ploiești, se impune reorganizarea instituției cu încadrarea în numărul de 128 de posturi repartizate conform prevederilor O.G. nr.63/2010 cu modificările și completările ulterioare.

Urmare contractului de prestări servicii de pază, încheiat de către Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești cu o societate privată ce are ca obiect prestarea serviciilor de pază și protecția bunurilor aflate în patrimoniul beneficiarului se desființează 16 posturi de paznic din cadrul Serviciului Administrativ.

Prin reorganizarea instituției personalului care ocupa posturile de paznic din cadrul Serviciului Administrativ i se vor pune la dispoziție posturile de muncitor necalificat nou înființate în cadrul Serviciului Ocrotirea Animalelor Comunitare .

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere" Ploiești va fi aprobat ulterior.

Având în vedere aceste considerente, propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

VICEPRIMAR

CU ATRIBUȚII DE PRIMAR GANEA CRtSTIAN'AHHAI

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL „CONSTANTIN STERE” PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei,numărului maxim de posturi și statului de funcții ale Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești


Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.502/15.12.2015 privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din Muncipiul Ploiești prin care se aprobă înființarea activității mobile de sterilizare a animalelor de pe raza Municipiului Ploiești cu potențial de influență asupra populației animaliere de pe domeniul public și privat al Municipiului Ploiești și totodată contractul de prestări servicii de pază încheiat de către Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești cu o societate privată ce are ca obiect prestarea serviciilor de pază și protecția bunurilor aflate în patrimoniul beneficiarului se impune reorganizarea instituției cu încadrarea în numărul maxim de 128 de posturi repartizate, conform prevederilor O.G. nr.63/2010 cu modificările și completările ulterioare.

Prin reorganizarea instituției modificările din structura acesteia sunt după cum urmează:

 • 1. Serviciul Administrativ cu actuala structură de un post vacant de conducere de șef serviciu și 17 posturi de execuție se reorganizează ca urmare a desființării postului de șef serviciu și a 16 posturi de paznic în Biroul Administrativ și va funcționa cu structură de un post vacant de șef birou nou înființat și 5 posturi de execuție, după cum urmează :

 • -  un post inspector de specialitate, grad profesional IA din actualul serviciu Administrativ;

 • -  un post de inspector de specialitate, grad profesional II preluat din actualul Birou Resurse Umane, Juridic Contencios;

 • -  un post de inspector de specialitate, grad profesional II preluat din actualul Serviciu Financiar - Contabilitate;

 • -  un post de referent treaptă profesională IA preluat din actualul Birou Achiziții Publice, Contracte și Investiții;

 • -  un post de magaziner preluat din actualul Serviciu Ocrotirea Animalelor Comunitare.

 • 2. Serviciul Ocrotirea Animalelor Comunitare cu actuala structură de un post de conducere de șef serviciu și 11 posturi de execuție va prelua atribuțiile potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.502/15.12.2015 privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din Muncipiul Ploiești prin care se aprobă înființarea activității mobile de sterilizare a animalelor de pe raza Municipiului Ploiești cu potențial de influență asupra populației animaliere de pe domeniul public și privat al Municipiului Ploiești și va funcționa cu structură de un post de conducere de șef serviciu și 27 posturi de execuție, având în subordine compartimentul Sterilizare Animale Comunitare, nou înființat care va funcționa cu structură de 5 posturi de execuție.

Serviciul Ocrotirea Animalelor Comunitare va funcționa cu structură d^nOst^^X conducere de șef serviciu și 27 posturi de execuție, după cum urmează :     /

 • -  un post de inspector de specialitate, grad profesional II din actualul ;serviciu^$^/

 • -  un post vacant de referent (asistent medical), treaptă profesionala. I _ preluat din & ?

actualul Serviciu Agrement;                                       :            Z;/

 • -  două posturi de șofer, treaptă profesională I din actualul Serviciul Tehriiq;/^^.^’

 • -  șase posturi de muncitor, treaptă profesională I din actualul serviciu;

 • -  un post de muncitor necalificat, treaptă profesională I din actualul serviciu;

 • -  16 posturi de muncitor necalificat, treaptă profesională I, posturi nou înființate ce vor fi ocupate de actualul personal angajat pe posturile de paznic, conform acordurilor de mutare, anexate.

Compartimentul Sterilizare Animale Comunitare va funcționa cu structură de 5 posturi de execuție, după cum urmează :

 • -  un post de inspector de specialitate cu atribuții de medic veterinar, grad profesional I, preluat din actualul Serviciu Zoo și Protecția Mediului;

 • -  un post de șofer, treaptă profesională I preluat din actualul Serviciu Tehnic;

 • -  un post de muncitor cu atribuții de tehnician veterinar, treaptă profesională I preluat din actualul Serviciu Ocrotirea Animalelor Comunitare;

 • -  un post de muncitor, treaptă profesională I preluat din actualul Serviciu Ocrotirea Animalelor Comunitare;

 • -  un post vacant de muncitor, treaptă profesională I preluat din actuala Formație întreținere, Reparații;

Serviciul Administrativ și Serviciul Ocrotirea Animalelor Comunitare având în subordine compartimentul Sterilizare Animale Comunitare vor funcționa în subordinea directorului adjunct.

 • 3. Serviciul Tehnic va funcționa cu structură de un post de conducere de șef serviciu și cu 6 posturi de execuție din care un post inspector de specialitate, grad profesional IA și cinci posturi de șofer, treaptă profesională I, având în subordine Formația întreținere, Reparații care va funcționa cu o structură de un post de conducere de șef formație muncitori și 8 posturi de execuție de muncitor, treaptă profesională I.

 • 4. Biroul Achiziții Publice, Contracte și Investiții va funcționa cu structură de un post de conducere de șef birou și 4 posturi de execuție, după cum urmează :

 • -  două posturi de inspector de specialitate, grad profesional IA din actualul birou;

 • -  un post inspector de specialitate, grad profesional I din actualul birou;

 • -  un post de funcționar din actualul birou.

 • 5. Compartimentul Juridic - Contencios va funcționa cu structură de un post de execuție de consilier juridic, grad profesional IA.

 • 6. Serviciul Zoo și Protecția Mediului își va schimba denumirea în Serviciul Zoo și Ocrotirea Mediului și va funcționa cu structură de un post de conducere de șef serviciu și un post de execuție de inspector de specialitate, grad profesional I, având în subordine Biroul Zoo care va funcționa cu structură de un post de conducere de șef birou și 18 posturi de execuție și Biroul Igienizare Zoo care va funcționa cu structură de un post de conducere de șef birou și patru posturi de execuție.


Biroul Zoo va funcționa cu structură de un post de conducere de


 • -  un post inspector de specialitate, grad profesional IA din actualul                   |

 • -  15 posturi de muncitor, treaptă profesională I din actualul birou;

 • -  două posturi de muncitor necalificat, treaptă profesională I din ac!

Biroul Igienizare Zoo va funcționa cu structură de un post de conducere de șef birou și patru posturi de execuție, după cum urmează :

 • -  un post de referent treaptă profesională II din actualul birou;

 • -  un post de muncitor, treaptă profesională I din actualul birou;

 • -  două posturi de muncitor necalificat, treaptă profesională I din actualul birou.

 • 7. Serviciul Agrement va funcționa cu structură de un post de conducere de șef serviciu și șapte posturi de execuție, după cum urmează :

 • -  un post de inspector de specialitate grad profesional II din actualul serviciu;

 • -  un post de magaziner din actualul serviciu;

 • -  cinci posturi de casier din actualul serviciu.

 • 8. Serviciul Spații Verzi va funcționa cu structură de un post de conducere de șef serviciu și cu 10 posturi de execuție de muncitor, treaptă profesională I, având în subordine Formația Producție și Igienizare Parc, reorganizată prin comasarea Formației Producție și Formație Curățenie și Igienizare Parc și va funcționa cu o structură de un post de conducere de șef formație muncitori și 8 posturi de execuție, după cum urmează :

 • -  cinci posturi de muncitor, treaptă profesională I preluate de la actuala Formație Curățenie și Igienizare Parc ce se va desființa;

 • -  două posturi de muncitor, treaptă profesională I preluate de la actuala Formație Producție ce se va desființa;

 • -  un post de muncitor necalificat, treaptă profesională I preluat de la actuala Formație Producție ce se va desființa;

 • 9. Serviciul Financiar - Contabilitate va funcționa cu un post de conducere de șef serviciu și cu 6 posturi de execuție, după cum urmează :

 • -  trei posturi de inspector de specialitate, grad profesional IA din actualul serviciu;

 • -  un post de inspector de specialitate, grad profesional I din actualul serviciu;

 • -  un post de referent, treaptă profesională IA din actualul serviciu;

 • -  un post de casier din actualul serviciu.

 • 10. Biroul Resurse Umane, Juridic - Contencios își va schimba denumirea în Biroul Resurse Umane și Protecția Muncii care va funcționa cu structură de un post de conducere de șef birou și trei posturi de execuție de inspector de specialitate, grad profesional IA.

Potrivit prevederilor art.5 alin. (7) din anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local nr.502/15.12.2015 „Prestatorii de servicii medicale veterinare vor putea desfășura activități în baza prezentului Regulament doar pe bază de contract încheiat cu Municipiul Ploiești și numai în măsura în care autoritatea publică locală nu are capacitatea de a asigura serviciile medicale prin mijloace proprii.”

încadrarea în numărul maxim de 128 de posturi repartizate, conform prevederilor O.G.

nr.63/2010 cu modificările și completările ulterioare față de numărul maxim de posturi aprobate conform Hotărârii Consiliului Local nr.258/2013 se face prin des:


următoarelor patru posturi vacante :

 • -  un post de conducere de șef formație muncitori din actuala Formație Producție;

 • -  un post de magaziner din actualul serviciu Agrement;

 • -  un post de muncitor treaptă profesională I din actualul serviciu Agrement.

 • -  un post de muncitor necalificat, treaptă profesională I din actualul Birou

  Igienizare Zoo.


Aceste modificări se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr.39/01.02.2016.

Necesitatea inițierii acestui proiect constă în faptul că acesta trebuie să fie anexat la proiectul de hotărâre depus de Poliția Locală a municipiului Ploiești la Agenția Națională a Funcționarilor Publici în vederea obținerii avizului pentru stabilirea funcțiilor publice, proiect ce va fi prezentat în ședința ordinară din luna mai 2016.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Director Administrația Parcului

Mem             in Stere”


Mo             ihaela ief Birou^ResuLse Umane Juridic - Contencios Chiotoroiây- Șerban Ioana

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios,

Achiziții Publice, Contracte Director executiv Popa Georgiana

Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare și Administrativ, Angelescu Xn,a - Daniela

ORGANIGRAMA ADMINISTRAȚIEI PARCULUI MEMORIAL “CONSTANTIN STERE” PLOIEȘTI

CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR.1 LA H.C.L. NR. ^45*72016


DIRECTOR


DIRECTOR ADJ.


1 8


1 8

TOTAL CONDUCERE EXECUȚIE

128

15

113ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL „CONSTANTIN STERE" PLOIEȘTI

STAT DE FUNCȚII


NR. CRT.

DENUMIREA COMPARTIMENTULUI SI A FUNCȚIEI

NIVEL STUDII

GRAD | TREAPTA i PROFESiONAL(A)

CONDUCERE

1

1

DIRECTOR

s

I

DIRECTOR ADJUNCT

2

1

DIRECTOR ADJUNCT

■ s

I

BIROUL ADMINISTRATIV


3

1

SEF BIROU

S

4

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

5

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

6

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

11

7

4

REFERENT

M

l-A

8

5

MAGAZINER

0

SERVICIUL OCROTIREA ANIMALELOR COMUNITARE

9

1

SEF SERVICIU

S

10

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

11

2

REFERENT (ASISTENT MEDICAL)

M

I

12

3

ȘOFER

I

13

4

ȘOFER

I

14

5

MUNCITOR

I

15

6

MUNCITOR

I

16

7

MUNCITOR

I

17

8

MUNCITOR

I

18

9

MUNCITOR

I

19

10

MUNCITOR

I

20

11

MUNCITOR NECALIFICAT

I

21

12

MUNCITOR NECALIFICAT

I

22

13

MUNCITOR NECALIFICAT

I

23

14

MUNCITOR NECALIFICAT

I

24

15

MUNCITOR NECALIFICAT

I

25

16

MUNCITOR NECALIFICAT

l

26

17

MUNCITOR NECALIFICAT

I

27

18

MUNCITOR NECALIFICAT

I

28

19

MUNCITOR NECALIFICAT

I

29

20

MUNCITOR NECALIFICAT

I

30

21

MUNCITOR NECALIFICAT

I

31

22

MUNCITOR NECALIFICAT

I

32

23

MUNCITOR NECALIFICAT

I

33

24

MUNCITOR NECALIFICAT

I

34

25

MUNCITOR NECALIFICAT

I

35

26

MUNCITOR NECALIFICAT

l

36

27

MUNCITOR NECALIFICAT

I

COMPARTIMENT STERILIZARE ANIMALE COMUNITARE

37

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

38

2

MUNCITOR

I

39

3

MUNCITOR

I

40

4

MUNCITOR

I

41

5

ȘOFER

I

SERVICIUL TEHNIC

42

' 1

SEF SERVICIU

S

43

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

44

2

ȘOFER

I

66

1

SEF BIROU

S

67

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

68

2

MUNCITOR

I

69

3

MUNCITOR

l

70

4

MUNCITOR

I

71

5

MUNCITOR

I

72

6

MUNCITOR

I

73

7

MUNCITOR

I

74

8

MUNCITOR

I

75

9

MUNCITOR

I

76

10

MUNCITOR

I

77

11

MUNCITOR

I

78

12

MUNCITOR

I

79

13

MUNCITOR

I

80

14

MUNCITOR

I

81

15

MUNCITOR

I

82

16

MUNCITOR

I

83

17

MUNCITOR NECALIFICAT

I

84

18

MUNCITOR NECALIFICAT

I

BIROUL IGIENIZARE ZOO

85

1

SEF BIROU

S

86

1

REFERENT

M

II

87

2

MUNCITOR

l

88

3

MUNCITOR NECALIFICAT

I

89

4

MUNCITOR NECALIFICAT

I

SERVICIUL AGREMENT

90

1

SEF SERVICIU

S

91

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

92

2

MAGAZINER

M

93

3

CASIER

M

94

4

CASIER

G

NR. CRT.

DENUMIREA COMPARTIMENTULUI SI A FUNCȚIEI

NIVEL STUDII

GRAD [TREAPTA/ PROFESIONA$($/

45

3

ȘOFER

46

4

ȘOFER

(•

47

5

ȘOFER

48

6

ȘOFER

FORMAȚIA ÎNTREȚINERE REPARAȚII

49

1

SEF FORMAȚIE MUNCITORI

50

1

MUNCITOR

I

51

2

MUNCITOR

I

52

3

MUNCITOR

I

53

4

MUNCITOR

I

54

5

MUNCITOR

I

55

6

MUNCITOR

I

56

7

MUNCITOR

I

57

8

MUNCITOR

I

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE SI INVESTIȚII

58

1

SEF'BIROU

S

59

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

l-A

60

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

l-A

61

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

I

62

4

FUNCȚIONAR

0

COMPARTIMENT JURIDIC - CONTENCIOS

|  63] 1|CONSILIER JURIDIC

S

l-A

SERVICIUL ZOO SI OCROTIREA MEDIULUI

64

1

SEF SERVICIU

s

65

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

l

BIROUL ZOONR.

DENUMIREA

NIVEL

GRAD

TRȘÂPTA>

CRT.

COMPARTIMENTULUI SI A FUNCȚIEI

STUDII

PROFESIOI^A|ȘfA) U

95

5

CASIER

G

96

6

CASIER

G

•V—'     1       ți.

97

7

CASIER

G

SERVICIUL SPATII VERZI


98

1

SEF SERVICIU

S

't

99

1

MUNCITOR

l

100

2

MUNCITOR

I

101

3

MUNCITOR

I

102

4

MUNCITOR

I

103

5

MUNCITOR

I

104

6

MUNCITOR

I

105

7

MUNCITOR

l

106

8

MUNCITOR

I

107

9

MUNCITOR

I

108

10

MUNCITOR

I

FORMAȚIA PRODUCȚIE SI IGIENIZARE PARC109

1

SEF FORMAȚIE MUNCITORI

110

1

MUNCITOR

I

111

2

MUNCITOR

I

112

3

MUNCITOR

I

113

4

MUNCITOR

I

114

5

MUNCITOR

I

115

6

MUNCITOR

I

116

7

MUNCITOR

l

117

8

MUNCITOR NECALIFICAT

I

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE


118

1

SEF SERVICIU

S

119

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I-A

120

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

121

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

122

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I

123

5

REFERENT

M

l-A

124

6

CASIER

G

BIROUL RESURSE UMANE SI PROTECȚIA MUNCII

125

1

SEF BIROU

S

126

11

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

127

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

128

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-ACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LATIA PARCULUI MEMORIAL CONSTA/


D.N. 1 B, Km. 11+535, Ploiești

Tel./Fax: 0244 / 275.972

Email: parcbucovzoo@yahoo.com


Nr. 2829/19.04,2016

In atenția salariatilor din cadrul Servciului Adminsitrativ

Referitor la adresa numărul 2346/01.04.2016, emisă de către PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI prin care ni se solicită să prezentăm noua organigramă cu încadrarea în numărul de 128 de posturi, vă aducem la cunoștință ca s-a întocmit un proiect de hotărâre privind reorganizarea instituției, urmând ca posturile de paznic din cadrul Serviciului Administrativ, să se desființeze.

Urmare celor de mai sus, instituția va pune la dipsoziție în urma adoptării Proiectului Hotărârii, posturi vacante de muncitori necalificat în cadrul Serviciului Ocrotirea Animalelor Comunitare.

In acest sens, vă solicităm în prealabil, acordul Dvs.cu privire la modificarea felului si locului de muncă, iar în cazul unui refuz, contractul individual de muncă va înceta pentru motive ce nu țin de persoana salariatului, conform art.65, alin. 1 (desființarea locului de muncă), din Codul Muncii, republicat si actualizat.

Director,

MOAGHER LAURA MIHAELA


salariat în cadrul Adminsitrației Parcului


Memorial “Constantin Stere”, declar ca SUNT / NC SUNT de acord, cu modificarea felului și a locului muncii, ca urmare a reorganizării instituției.

Subsemnatul.                ..... ...salariat în cadrul Adminsitrației Parcului

Memorial “Constantin Stere”, declar ca SUNT / -NU-SUNT de acord, cu modificarea felului și a locului muncii, ca urmare a reorganizării instituției.salariat în cadrul Adminsitrației Parcului

Memorial “Constantin Stere”, declar ca SUNT /«NU SU-N^F-dc. acord, cu modificarea felului și a locului muncii, ca urmare a reorganizării instituției.

r

Subsemnatul../.^?^$7^...^4rr^salariat în cadrul Adminsitrației Parcului

Memorial “Constantin Stere”, declar ca SUNT / NU=SUNT de acord, cu modificarea felului și a locului muncii, ca urmare a reorganizării instituției.

Subsemnatul..


^.#2 Z^. ./ffZ&feâlariatîn cadrul Adminsitrației Parcului


Memorial “Constantin Stere”, declar ca SUNT / NU SUNT de acord, cu modificarea felului și a locului muncii, ca urmare a reorganizării instituției.

Subsemnatul.-?'' M i P.M....salariat în cadrul Adminsitrației Parcului

Memorial “Constantin Stere”, declar ca SUNT / NU-SUTVT de acord, cu modificarea felului și a locului muncii, ca urmare a reorganizării instituției.


SubsemnatulA..       Salariat în cadrul Adminsitrației Parcului

Memorial “Constantin Stere”, declar ca SUNT / NU SUNT de acord, cu modificarea felului și a locului muncii, ca urmare a reorganizării instituției.

19.04.2016


Semnătura,ACORD


Subsemnatul                              în cadrul Adminsitrației Parcului

Memorial “Constantin Stere”, declar ca SUNT / NU-SUNT de acord, cu modificarea felului și a locului muncii, ca urmare a reorganizării instituției...salariat în cadrul Adminsitrației


Parcului


Memorial “Constantin Stere”, declar ca SUNT / NU'StJNT de acord, cu modificarea felului și a locului muncii, ca urmare a reorganizării instituției.

Subsemnatul.^^^.^. .(Z<^;/?dîaiariat în cadrul Adminsitrației Parcului

Memorial “Constantin Stere”, declar ca SUNT / -NU SUNT de acord, cu modificarea felului și a locului muncii, ca urmare a reorganizării instituției.
salariat în cadrul Adminsitrației Parcului Memorial “Constantin Stere”, declar ca SUNT / NU^SUNT^de acord, cu modificarea felului și a locului muncii, ca urmare a reorganizării instituției.

Memorial “Constantin Stere”,
declar ca SUNT /cadrul Adminsitrației Parcului


de acord, cu modificarea


felului și a locului muncii, ca urmare a reorganizării instituției.
lariat în cadrul Adminsitrației Parcului


Memorial “Constantin Stere”, declar ca SUNT /           de acord, cu modificarea felului și a locului muncii, ca urmare a reorganizării instituției.

Subsemnatul..salariat în cadrul Adminsitrației Parcului

Memorial “Constantin Stere”, declar ca SUNT / NtbSUNT de acord, cu modificarea felului și a locului muncii, ca urmare a reorganizării instituției.

Subsemnatul...salariat în cadrul Adminsitrației Parcului Memorial “Constantin Stere”, declar ca SUNT /'IWStîNT de acord, cu modificarea felului și a locului muncii, ca urmare a reorganizării instituției.

0 \

Subsemnatul,        .....salariat în cadrul Adminsitrației Parcului

Memorial “Constantin Stere”, declar ca SUNT / NU-~SUNT de acord, cu modificarea felului și a locului muncii, ca urmare a reorganizării instituției.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și statului de funcții ale Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești.

și a emis:


PREȘEDINTE,

Popa Constantin

Data:    d6- oboj£______

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6


COMISIA PENTRUINVATAMANT, SANATATE, STIINTA, CULTU TINERET SI SPORT

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și statului de funcții ale Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești

și a emis:

* /Data:SECRETAR,

Sanda Dragulea