Hotărârea nr. 144/2016

Hotãrârea nr. 144 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Schimbare de funcțiune din zonă locuințe joase în zonă locuințe individuale, instituții publice aferente zonelor rezidențiale, servicii sociale și profesionale, comerț, activități nepoluante și modificare regim de înălțime din P în P+2+M, obiectiv secundar: clădire sediu administrativ Ploieşti, str.Bănești nr.11 / str.Zidari nr.15D

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 144

privind aprobarea

PLAN URBANISTIC ZONAL pentru „SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN ZONĂ LOCUINȚE JOASE ÎN ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE, INSTITUȚII PUBLICE AFERENTE ZONELOR REZIDENȚIALE, SER VICII SOCIALE ȘI PROFESIONALE, COMERȚ, ACTIVITĂȚI NEPOLUANTE ȘI MODIFICARE REGIM DE ÎNĂL ȚIME DIN P ÎN P+2+M”' obiectiv secundar: clădire sediu administrativ

Ploiești, str.Bănești nr.l 1 / str.Zidari nr.l5D

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a Domnului Viceprimar cu atribuții de Primar Cristian Mihai Ganea și a domnilor consilieri George Botez, Răzvan Ursu, Radu Socoleanu, Adrian Lupu, Iulian Bolocan și Iulian Teodorescu Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. ARCHETYPE S.R.L. și S.C. IBOD BUSINESS S.R.L., Planul Urbanistic Zonal pentru schimbare de funcțiune din zonă locuințe joase în zonă locuințe individuale, instituții publice aferente zonelor rezidențiale, servicii sociale și profesionale, comerț, activități nepoluante și modificare regim de înălțime din P în P+2+M, având ca obiectiv secundar construirea unei clădire sediu administrativ(pe fiecare lot de teren care a generat documentația).

Conform actelor de proprietate, planului suport topografic, documentației Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere faptul că beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri, conform Certificatului de urbanism nr. 59 / 03.02.2016, privind :

 • -  utilități urbane:

o alimentare cu apă/canalizare: nr.073/2016; nr.075/2016;

o alimentare cu energie electrică: nr.2770 / 04.03.2016;

o alimentare cu energie termică: nr.C16 - 0521 / 12.04.2016; o alimentare cu gaze naturale: nr.310.368.373/26.02.2016; o telefonizare: aviz favorabil nr.l00/05/03/0l/PH/0246 din 24.02.2016; o act administrativ al autorității competente pentru protecția mediului: Decizia nr.2764 / 21.03.2016;

o securitate la incendiu: nr.l080/16/SU-PH/14.03.2016

 • -  altele:

o Poliția Rutieră: aviz nr.771182 /14.03.2016;

o Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației: aviz BATPL 525 /31.03.2016

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr.4 „Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură” din data de 15.04.2016;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr.516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

în baza Dispoziției nr.36197/2015 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a municipiului Ploiești;

în baza capitolului I, art.2, alin.(2) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu art.47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.l și alin.5, lit.”c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă PLAN URBANISTIC ZONAL pentru „SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN ZONĂ LOCUINȚE JOASE ÎN ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE, INSTITUȚII PUBLICE AFERENTE ZONELOR REZIDENȚIALE, SERVICII SOCIALE ȘI PROFESIONALE, COMERȚ, ACTIVITĂȚI NEPOLUANTE ȘI MODIFICARE REGIM DE ÎNĂLȚIME DIN P ÎN P+2+M”, având obiectiv secundar: clădire sediu administrativ, Ploiești, str.Bănești nr.ll / str.Zidari nr.l5D, cu condiția respectării avizului nr.004 din 12.04.2016 al Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, anexat prezentei hotărâri.

Conform documentației anexate, terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic Zonal se află în intravilan și este proprietate particulară a S.C. ARCHETYPE S.R.L. și S.C. IBOD BUSINESS S.R.L. conform contract vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4842/14.10.2015 și contract vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 5043/23.10.2015, având suprafața totală de 413,00 mp (Si=170,00m și S2=243,00m).

ART.2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal, prevăzut la art.l sunt valabile până la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

ART.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea

PLAN URBANISTIC ZONAL pentru „SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN ZONA LOCUINȚE JOASE ÎN ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE, INSTITUȚII PUBLICE AFERENTE ZONELOR REZIDENȚIALE, SERVICII SOCIALE ȘI PROFESIONALE, COMERȚ, ACTIVITĂȚI NEPOLUANTE ȘI MODIFICARE REGIM DE ÎNĂLȚIME DIN P ÎNP+2+M”

obiectiv secundar: clădire sediu administrativ

Ploiești, str.Bănești nr.ll/ str.Zidari nr.l5D

Beneficiar:      S.C. ARCHETYPE S.R.L. și S.C. IBOD BUSINESS S.R.L.

O       Proiectant:      arh.Călin HOINĂRESCU

Potrivit prevederilor Legii nr.453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000, a Legii nr.350/2001 cu modificările și completările ulterioare și a cererii înregistrate la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat documentația Plan Urbanistic Zonal pentru schimbare de funcțiune din zonă locuințe joase în zonă locuințe individuale, instituții publice aferente zonelor rezidențiale, servicii sociale și profesionale, comerț, activități nepoluante și modificare regim de înălțime din P în P+2+M, având ca obiectiv secundar construirea unei clădire sediu administrativ(pe fiecare lot de teren care a generat documentația).

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda S.C. ARCHETYPE S.R.L. și S.C. IBOD BUSINESS S.R.L., în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările si completările ulterioare.

Terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic Zonal se află în intravilan și este proprietate particulară a S.C. ARCHETYPE S.R.L. și S.C. IBOD BUSINESS S.R.L. conform contract vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4842/14.10.2015 și contract vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 5043/23.10.2015, având suprafața totală de 413,00 mp (Si=170,00m și S2=243,00m).

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.209/1999 și nr.382/2009 reglementările urbanistice sunt:

 • a) U.T.R. de referință (zona și funcțiune, utilizări permise și interzise, suprafață teren):

 • - UTR N 4 / Lm ; (POT = 50% ; CUT = 1,50).

 • - folosința actuala a terenului este: curti-constructii;

 • - destinația terenului stabilita prin planurile urbanistice actuale: zona locuințe cu regim de inaltime P, P + 1;

 • - terenul se incadreaza in zona valorica B, conform HCL nr.553/21.12.2011 si nr.361/28.09.2012


 • - S=170,00m, deschidere la str. 20,78m si adâncime teren 8,30m;,C/>

S=243,00m, deschidere la str. 7,33m si adâncime teren 31,19m

ț             , v Z!

 • - regim de inaltime P, P + 1;                                              x '   ■■

 • b) Conform PUZ aprobat prin HCL nr.22/31.01.2012, pentru "M^i^arșTe^im de aliniere fata de axul str. Zidari, cu obiectiv secundar Construire locuințe''ftrf Bănești nr. 11":

 • - retragerea minima obligatorie de de 5,00m fata de axul str. Zidari;

 • - retragere fata de aliniament de 0,5m;

 • - regim de inaltime propus max.P+1 si h(coama)=9,00m;

 • - accesul auto se va asigura din str. Zidari;

 • - distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, vor respecta Codului Civil;

 • - pentru locuințe limitele laterale si limita posterioara, se vor realiza din imprejmuiri opace cu inaltimi de max. 2,0 m, iar pe aliniament vor fi decorative cu inaltimea de max. l,80m;

 • - lucrările de branșamente se vor executa in conformitate cu "Normele tehnice din 27.01.1998 privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații si a pompelor in localitățile urbane si rurale"

 • c) Utilizări permise: locuințe individuale, anexe gospodărești cu regim de inaltime P, instituții si servicii complexe, servicii profesionale, sociale si comerț, activitati nepoluante.

 • d) Utilizări interzise : orice unitati economice poluante si care generează trafic intens.

Acest Plan Urbanistic Zonal a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 59 / 03.02.2016.

Prin PLANUL URBANISTIC Zonal se propun:

 • 1. Propuneri Urbanistice

Se propune:

------------------- schimbare de - funcțiune - din -zona-de locuințe -joase in-locuințe individuale,- -instituții publice aferente zonelor rezidențiale, servicii sociale si profesionale, comerț, activitati nepoluante

 • - regimul de inaltime P+2+M - H max - 13,00 m

 • - indicatori urbanistici maximali

  cf. PUG

  cf. PUZ

  propus prin SO

  - POT %

  50

  50

  50

  -CUT

  1,50

  1,50

  1,50

  - RÎ

  P+2

  P+l(9 m)

  P+2+M(13 m)

- rezolvarea utilităților

 • a. alimentare cu energie electrică : racoțdarcla rețele existente

......

 • b. alimentare cu apă, canalizare : ^racordare \lăyfelele

existente                                       f


 • c. alimentare cu gaze : racordare la rețele existente

- Se mențin cfPUZ aprobat:

a. retrageri - 0,50m de la aliniament strada Zidari

 • 2. Construcții propuse

Se propune realizarea pe fiecare lot a unei clădiri cu funcțiunea de birouri in regim de inaltime P+2+M (parter - spatii de prezentare, spatii conexe ; etaj 1 - birouri, spatii conexe ; etaj 2 - birouri, spatii conexe; mansarda - spatii tehnice), utilitati, branșamente, alei pietonale, parcari, imprejmuire, spatii verzi (decorative si de protecție).

Bilanț teritorial:

>

Lot 1 (mp)

Lot 2 (mp)

Lot 1 (%)

Lot 2 (%)

Lot 1+2 (mp)

Lot 1+2 (%)

Total teren

243,00

170,00

100,00%

100,00%

413,00

100,

00%

Construcții

101,70

82,00

45,70%

48,25%

183,70

44,50%

Circulații

111,10

63,00

41,85%

37,05%

17z

1,10

42,1

5%

Spații verzi

30,20

25,00

12,45%

14,70%

55,20

13,35%

în ședința din data de 12.04.2016 a Comisiei Tehnice de Amenjarea Teritoriului și Urbanism s-a analizat documentația PLAN URBANISTIC ZONAL pentru „SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN ZONĂ LOCUINȚE JOASE ÎN ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE, INSTITUȚII PUBLICE AFERENTE ZONELOR REZIDENȚIALE, SERVICII SOCIALE ȘI PROFESIONALE, COMERȚ, ACTIVITĂȚI NEPOLUANTE ȘI MODIFICARE REGIM DE ÎNĂLȚIME DIN P ÎN P+2+M”, având ca obiectiv secundar: clădire sediu administrativ, Ploiești, str.Bănești nr. 11  / str.Zidari nr. 15D, care a fost avizată favorabil (Aviz C.T.A.T.U.

nr.013/12.04.2016).

În perioada 18.03 - 01.04.2016 documentația de urbanism a fost supusă procedurii de informare și consultare a publicului.

Avizul C.T.A.T.U. nr.013/12.04.2016 a stat la baza fundamentării Avizului Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.004/12.04.2016.

Supunem avizării proiectul de hotărâre privind PLAN URBANISTIC ZONAL pentru „SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN ZONĂ LOCUINȚE JOASE ÎN ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE, INSTITUȚII PUBLICE AFERENTE ZONELOR REZIDENȚIALE, SERVICII SOCIALE ȘI PROFESIONALE, COMERȚ, ACTIVITÂTI NEPOLUANTE SI MODIFICARE REGIM DE ÎNĂLȚIME DIN P ÎN 5                                                            9                                                                                                                   »

P+2+M”, având ca obiectiv secundar: clădire sediu administrativ, Ploiești, str.Bănești nr.ll / str.Zidari nr.l5D, cu respectarea Avizului nr.004/22.02.2016 al Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești.


p. ARHITECT,ȘEF, ing.Rita Marcela/NE.

p. DIRECTOR ADJ. D.G.D.U., ing. Coca Elena PAȚRASCU ....................


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR,

Georgiana POP

l.......\

..........................

I


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea

PLAN URBANISTIC ZONAL pentru „SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN ZONĂ LOCUINȚE JOASE ÎN ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE, INSTITUȚII PUBLICE AFERENTE ZONELOR REZIDENȚIALE, SER VICII SOCIALE ȘI PROFESIONALE, COMERȚ, ACTIVITĂȚI NEPOLUANTE ȘI MODIFICARE REGIM DE ÎNĂL ȚIME DIN P ÎN P+2+M” obiectiv secundar: clădire sediu administrativ

Ploiești, str.Bănești nr.ll/ str.Zidari nr.l5D


Beneficiar:      S.C. ARCHETYPE S.R.L. și S.C. IBOD BUSINESS S.R.L.

Proiectant:      arh.Călin HOINARESCU

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea documentația PLAN URBANISTIC ZONAL pentru „SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN ZONĂ LOCUINȚE JOASE ÎN ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE, INSTITUȚII PUBLICE AFERENTE ZONELOR REZIDENȚIALE, SERVICII SOCIALE ȘI PROFESIONALE, COMERȚ, ACTIVITĂȚI NEPOLUANTE SI MODIFICARE REGIM DE ÎNĂLȚIME DIN P ÎN P+2+M”, având ca obiectiv secundar: clădire sediu administrativ, Ploiești, str.Bănești nr.ll / str.Zidari nr.l5D.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda S.C. ARCHETYPE S.R.L. și S.C. IBOD BUSINESS S.R.L., în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările si completările ulterioare.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul detaliază prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 și nr.382/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești PLAN URBANISTIC ZONAL pentru „SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN ZONĂ LOCUINȚE JOASE ÎN ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE, INSTITUȚII PUBLICE AFERENTE ZONELOR REZIDENȚIALE, SERVICII SOCIALE ȘI PROFESIONALE, COMERȚ, ACTIVITĂȚI NEPOLUANTE ȘI MODIFICARE REGIM DE ÎNĂLȚIME

DIN P ÎN P+2+M”, având ca obiectiv secundar: clădire sediu administrativ, Ploiești, str.Bănești nr.l 1 / str.Zidari nr.l5D, întocmit de arh.Călin Hoinărescu.


VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR, Cristian Mihfai GANEACOMISIA DE URBANISM, George BOTEZ Razvan URSU


Adrian LUPU


Iulian TEODORESCU


Iulian BOLOCAN


Radu SOCOLEANU


Nicolae ȘUGA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2; 100066 - Ploiești Tel.: 0244/516699 ; 0244/ 515982 Fax: 0244/513829 www.ploiesti.ro

A VIZ

Nr. 004 DIN 12.04.2016
LUCRAREA:

PLAN URBANISTIC ZONAL pentru „SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN ZONĂ LOCUINȚE JOASE ÎN ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE, INSTITUȚII PUBLICE AFERENTE ZONELOR REZIDENȚIALE, SERVICII SOCIALE Șl PROFESIONALE, COMERȚ, ACTIVITĂȚI NEPOLUANTE Șl MODIFICARE REGIM DE ÎNĂLȚIME DIN P ÎN P+2+M”

obiectiv secundar: clădire sediu administrativ

AMPLASAMENT:

Ploiești, str.Bănești nr.11 / str.Zidari nr.15D


INIȚIATOR :


S.C. ARCHETYPE S.R.L. și S.C. IBOD BUSINESS S.R.L.


ELABORATOR:


arh.Călin HOINĂRESCU


PLANUL URBANISTIC ZONAL are drept scop modificarea funcțiunii zonei cât și modificarea regimului de înălțime, scopul investițional final este de realizare a unui sediu administrativ.

Prin PLANUL URBANISTIC ZONAL se propun :

 • 1. Propuneri Urbanistice

Se propune:

 • -  schimbare de funcțiune din zona de locuințe joase in locuințe individuale, instituții publice aferente zonelor rezidențiale, servicii sociale si profesionale, comerț, activitati nepoluante

 • -  regimul de inaltime P+2+M - H max = 13,00 m

 • -  indicatori urbanistici maximali


  cf. PUG

  cf. PUZ

  propus prin SO

  - POT %

  50

  50

  50

  -CUT

  1,50

  1,50

  1,50

  -Rî

  P+2

  P+1(9 m)

  P+2+M(13 m)

  • -   rezolvarea utilităților


 • a.  alimentare cu energie electrică : racordare la rețele existente

 • b.  alimentare cu apă, canalizare : racordare la rețele existente

 • c.  alimentare cu gaze : racordare la rețele existente

 • -  Se mențin cf PUZ aprobat:

a. retrageri - 0,50m de la aliniament strada Zidari

 • 2. Construcții propuse

Se propune realizarea pe fiecare lot a unei clădiri cu funcțiunea de birouri in regim de inaltime P+2+M (parter - spatii de prezentare, spatii conexe ; etaj 1 - birouri, spatii conexe ; etaj 2 - birouri, spatii conexe; mansarda - spatii tehnice), utilitati, branșamente, alei pietonale, parcari, împrejmuire, spatii verzi (decorative si de protecție).

întocmit: Daniel Dumitru 14.04.2016

Aviz AȘ 004/2016. PLAN URBANISTIC ZONAL pentru , SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN ZONĂ LOCUINȚE JOASE ÎN ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE, INSTITUȚII PUBLICE AFERENTE ZONELOR REZIDENȚIALE SERVICII SOCIALE Șl PROFESIONALE. COMERȚ. ACTIVITĂȚI NEPOLUANTE Șl MODIFICARE REGIM DE ÎNĂLȚIME DIN P ÎN P+2+M'

Lot 1 (mp)

Lot 2 (mp)

Lot 1(%)

Lot2(%)

Lo

t1 + 2 (mp)

Lot1+2:(%hMJ^

Total teren

243,00

170,00

100,00%

X4  100,00% X

413,00

100,00%

Construcții

101,70

82,00

45,70%

gjg   <48,25% ț *1

183,70

44jȘ0% v,.             i

Circulații

111,10

63,00

41,85°%

<•... .. 37,05% cT-U

174,10

Spații verzi

30,20

25,00

12,45°%

14,70%

55,20

13,35%

în urma ședinței din data de 12.04.2016 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru această documentație tehnică de urbanism s-a acordat: AVIZ FAVORABIL.

în perioada 18.03 - 01.04.2016 documentația de urbanism a fost supusă procedurii de informare și consultare a publicului. în perioada de consultare nu au fost depuse la sediul D.G.D.U. adrese cu observații din partea persoanelor notificate.

Având în vedere Raportul nr. 301758/15.03.2016 se consideră din acest punct de vedere ca fiind îndeplinite toate condițiile legale, astfel că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Având în vedere cele de mai sus precizate, ARHITECTUL ȘEF emite următorul:

AVIZ FAVORABIL

pentru

PLAN URBANISTIC ZONAL pentru „SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN ZONĂ LOCUINȚE JOASE ÎN ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE, INSTITUT!! PUBLICE AFERENTE ZONELOR REZIDENȚIALE, SERVICII SOCIALE Șl PROFESIONALE, COMERȚ, ACTIVITĂȚI NEPOLUANTE Șl MODIFICARE REGIM DE ÎNĂLȚIME DIN P ÎN P+2+M”

obiectiv secundar: clădire sediu administrativ

în baza prezentului aviz se va elabora documentația de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobare PLAN URBANISTIC ZONAL pentru „SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN ZONĂ LOCUINȚE JOASE ÎN ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE, INSTITUȚII PUBLICE AFERENTE ZONELOR REZIDENȚIALE, SERVICII SOCIALE Șl PROFESIONALE, COMERȚ, ACTIVITĂȚI NEPOLUANTE Șl MODIFICARE REGIM DE ÎNĂLȚIME DIN P IN P+2+M”, având ca obiectiv secundar: clădire sediu administrativ.

)

p.ARHITECT ȘEF,

întocmit: Daniel Dumitru 14.04.2016

Aviz A.Ș 004/2016. PLAN URBANISTIC ZONAL pentru „SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN ZONA LOCUINȚE JOASE IN ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE, INSTITUȚII PUBLICE AFERENTE ZONELOR REZIDENȚIALE, SERVICII SOCIALE SI PROFESIONALE. COMERȚ. ACTIVITĂȚI NEPOLUANTE Șl MODIFICARE REGIM DE ÎNĂLȚIME DIN P ÎN P+2+M

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ A •'

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre :

privind aprobarea

PLAN URBANISTIC ZONAL pentru „SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN ZONĂ LOCUINȚE JOASE ÎN ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE, INSTITUȚII PUBLICE AFERENTE ZONELOR REZIDENȚIALE, SER VICII SOCIALE ȘI PROFESIONALE, COMERȚ, ACTIVITĂȚI NEPOLUANTE ȘI MODIFICARE REGIM DE ÎNĂL ȚIME DIN P ÎN P+2+M”

obiectiv secundar: clădire sediu administrativ

Ploiești, str.Bănești nr.l 1 / str.Zidari nr,15DSECRETAR,

Razvan URSU