Hotărârea nr. 143/2016

Hotãrârea nr. 143 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Ridicare restricție de construire si detaliere conditii de amplasare pentru construire sediu de birouri, arhitectură, alei carosabile și pietonale, parcaje, împrejmuire, branșamente, utilități, Str. Rudului, nr. 126, Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 143

privind aprobarea

PLANULUI URBANISTIC de DETALIU

„ RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE SI DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE SEDIU DE BIROURI ARHITECTURA, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE, UTILITATI” Str.Rudului, nr.126, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a Domnului Viceprimar cu atribuții de Primar Cristian Mihai Ganea si a domnilor consilieri George Botez, Razvan Ursu, Radu Socoleanu, Iulian Bolocan, Adrian Lupu si Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare la solicitarea S.C. BIG STUDIO ARH DESIGN S.R.L., Planul Urbanistic de Detaliu „ RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE SI DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE SEDIU DE BIROURI ARHITECTURA, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE, UTILITATI”, Str.Rudului, nrl26, Ploiești.

Conform actelor de proprietate, planului suport topografic, documentației Planului Urbanistic de Detaliu, Regulamentului local de urbanism aferent acestuia;

Având in vedere faptul ca beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri privind :

utilități urbane :

alimentare cu apa, canalizare :                       nr.378/29.12.2015

alimentare cu energie electrică : acord de principiu   nr.4717/01.04.2016

alimentare cu gaze naturale:                nr.310.439.498/25.03.2016

telefonie :                         nr. 100/05/03/01/PH/l453/22.12.2015

protecția mediului:                                 nr.851/15.02.2016

altele :

poliția rutieră:                                   nr.771138/13.02.2016

Comisia Municipală ptr. Transport:          BMTU 189/26.02.2016

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr.4 „Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectură din data de 15.04.2016;

In baza Dispoziției nr.36197/18.12.2015 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a municipiului Ploiești;

In baza Hotărârii Consiliului Local nr.516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

în baza capitolului I, art.2, alin.(2) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu art.48 din Legea nr.3 50/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.36, alin.l si alin. 5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „ RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE SI DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE SEDIU DE BIROURI ARHITECTURA, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE, UTILITATI” str.Rudului, nr. 126, Ploiești, la solicitarea S.C. BIG STUDIO ARH DESIGN S.R.L, cu condiția respectării avizului nr. 005 din 12.04.2016 al Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, anexat prezentei hotărâri.

Conform documentației anexate, terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic Zonal se află în intravilanul municipiului Ploiești și este proprietate particulară conform contractului de vanzare cumpărare nr. 2308/02.10.2015, avand suprafața de 355,00mp (conform planurilor vizate de O.C.P.I.).

ART.2 Prevederile Planului Urbanistic de Detaliu, prevăzut la art.l sunt valabile pană la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

ART.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea

PLANULUI URBANISTIC de DETALIU „ RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE SI DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE SEDIU DE BIROURI ARHITECTURA, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE, UTILITATI”

Str.Rudului, nr.126, Ploiești

Beneficiar : S.C. BIG STUDIO ARH DESIGN S.R.L

Proiectant: S.C. BIG STUDIO - ARH DESIGN - arh.Bogdan GEORGESCU

Potrivit prevederilor Legii nr.453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.37/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și a cererii înregistrate la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul Planului Urbanistic de Detaliu „ RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE SI DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE SEDIU DE BIROURI ARHITECTURA, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE, UTILITATI”, Str.Rudului, nr.126, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la cererea S.C. BIG STUDIO ARH DESIGN S.R.L , în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.37/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările si completările ulterioare.

Terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic de Detaliu este proprietate particulară conform contractului de vanzare cumpărare nr. 2308/02.10.2015, avand suprafața de 355,00mp (conform planurilor vizate de O.C.P.I.).

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.209/1999 reglementările sunt:

> UTR V-8, (P.O.T.: 50%; C.U.T.: 1,5 )

-suprafața teren = 355 mp, parcela construibila cu front la Str.Rudului 12,24 ml;;

-parcelele sunt considerate construibile daca se respecta cumulativ următoarele condiții:

 • a)front la strada de minimum 8 m pentru clădiri înșiruite si de minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate;

 • b)suprafata minima a parcelei de 150 mp pentru clădiri înșiruite si, respectiv, de minimum 200 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;

 • c) adancime mai mare sau cel puțin egala cu latimea parcelei;

 • d) parcela sa aiba acces la un drum public sau privat.

-regim de inaltime maxim P+2;

-retragere minima obligatorie fata de axul străzii Rudului va fi de 19 ml;

-distanta dintre clădiri amplasate pe aceeași parcela 3 m;

-distanta dintre clădiri trebuie sa fie mai mare sau cel puțin egala cu inâltîmea clad^i^ celei mai inalte, pentru a nu se umbri reciproc (conform O.M.S. 119/2014y); in căzulrinycareț aceasta condiție nu poate fi respectata, se va intocmi, obligatoriu, -uit? STUDIEZ DE|INSORIRE, care va fi analizat, la faza de Autorizație de Construire^Jfe/ 'ț-X         J zo’

amplasamentul propus pentru noua construcție;                   ww

-retragerea minima față de limitele laterale și posterioare, va respecta Coduf'Ciyd;_^C -nr. de parcaje necesare - conform Anexei nr.5 din HGR 525/1996;

-terenul are acces direct la str.Rudului;

-terenul are posibilitatea racordării la utilitățile existente in zona ;

Utilizări permise : locuințe individuale cu regim mic de inaltime, servicii profesionale, sociale si comerț, activitati nepoluante, instituții publice aferente zonelor rezidențiale, anexe gospodaresti(regim parter).

Utilizări interzise : orice unitati economice poluante; construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafață minimă și front la stradă (conform art. 30 din RGU, n.n.).


Acest Plan Urbanistic de Detaliu a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism Q nr.1224/23.10.2015.

Prin PLANUL URBANISTIC de DETALIU se propun :

Obiectul acestui Plan Urbanistic de Detaliu il constituie detalierea condițiilor de ampasare pentru construire sediu de birouri arhitectura cu regim de inaltime S+ P+1E , alei carosabile si pietonale, parcaje, imprejmuire, branșamente utilitati.

La amplasarea noii construcții s-au avut in vedere prevederile din documentațiile urbanistice anterioare, precum și condițiile din avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

Construcția propusa are regimul de inaltime după cum urmeaza :

 • •    construcție subsol, parter, etaj si terasa circulabila amenajata

 • •    cota streasinii este variabila in funcție de conformația acoperișului

Conform proiectului de arhitectură intocmit de proiectantul prezentei documentații, noul sediu de birouri S+P+1E se va executa in regim izolat și va fi amplasat față de limitele parcelei la următoarele distanțe :

 • •   3,60 m față de limita de sud

 • •    12,30 m față de limita de est

 • •   0,30 m față de limita de vest

 • •   0,00 m fata de limita de nord

Accesul pietonal și auto se va realiza pe latura estica din str. Rudului, pe o alee cu lățime minima de 4m. Numărul de locuri de parcare propuse pentru noua construcție este de 3 locuri dintre care 1 loc pentru persoane cu dizabilitati.

După edificarea sediului de birouri de arhitecturia - incinta va fi amenajată cu spații verzi (ronduri de flori, gazon, arbuști decorativi) avand rolul de a proteja locuința contra curenților reci și a factorilor de poluare (zgomot, praf).

în perioada 15.03.2016 - 04.04.2016 documentația de urbanism a fost supusă procedurii de informare și consultare a publicului.

Avizul C.T.A.T.U. nr.014/2016 a stat la baza fundamentării Avizului Arhitectului Șef icipiului Ploiești, aviz nr.005/2016.

A

Supunem avizării proiectul de hotărâre privind Planul Urbanistic de Detaliu,,

RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE SI DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE SEDIU DE BIROURI ARHITECTURA, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE, UTILITATI”, str.Rudului, nr.126, Ploiești , cu respectarea Avizului Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.005/2016.



DIRECTOR ADJ. D.G.D.U.,

ing. Coca Elena PATRASCU

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

Ing. DaniejfDUMITRU

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR,

Georgiana POPA

ÎNTOCMIT,

Daniela Mar ia NEAGU

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALI

PL/AN UEU1 UKBAN1SI IC de DE I ALliii^/^v

„ RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE SI DETALIERE CO........ DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE SEDIU DE BIROURI AIWITELMjRA,

ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE, ÎMPREJMUIRE,

BRANȘAMENTE, UTILITATI”

Str.Rudului, nr.126, Ploiești


Beneficiar : S.C. BIG STUDIO ARH DESIGN S.R.L

Proiectant: S.C. BIG STUDIO - ARH DESIGN - arh.Bogdan GEORGESCU

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de


Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului Planului Urbanistic de Detaliu „ RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE SI DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE SEDIU DE BIROURI ARHITECTURA, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE, UTILITATI”, Str.Rudului, nr.126, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda S.C. BIG STUDIO ARH DESIGN S.R.L, în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările si completările ulterioare.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planul Urbanistic de Detaliu „ RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE SI DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE SEDIU DE

BIROURI ARHITECTURA, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE,

ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE, UTILITATI”, Str.Rudului, nr.126, Ploiești,

întocmit de S.C. BIG STUDIO - ARH DESIGN - arh.Bogdan GEORGESCU.



COMISIA DE URBANISM,

George BOTEZ

Razvan URSU

Adrian LUPU

Iulian TEODORESCU

Iulian BOLOCAN

Radu SOCOLEANU

Nicolae ȘUGA


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2; 100066 - Ploiești Tel.: 0244/516699; 0244/515982

Fax: 0244/513829 www.ploiesti.ro A VIZ

Nr. 005 DIN 12.04.2016

LUCRAREA : PLAN URBANISTIC de DETALIU RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE SI DETALIERE


RIDICARE


CONDIȚII DE


AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE SEDIU DE BIROURI ARHITECTURA, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE, UTILITATI”

AMPLASAMENT : str.Rudului, nr.126


INIȚIATORI :

S.C. BIG STUDIO ARHDESIGN S.R.L.

ELABORATOR:

S.C. BIG STUDIO ARHDESIGNS.R.L. - arh. Bogdan GEORGESCU

> Prevederi PLANUL URBANISTIC de DETALIU propuse :

Obiectul acestui Plan Urbanistic de Detaliu il constituie detalierea condițiilor de ampasare pentru construire sediu de birouri arhitectura cu regim de inaltime S+ P+1E, alei carosabile si pietonale, parcaje, imprejmuire, branșamente utilitati.

La amplasarea noii construcții s-au avut in vedere prevederile din documentațiile urbanistice anterioare, precum și condițiile din avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

Construcția propusa are regimul de inaltime după cum urmeaza :

 • •    construcție subsol, parter, etaj si terasa circulabila amenajata

 • •    cota streasinii este variabila in funcție de conformația acoperișului

Conform proiectului de arhitectură intocmit de proiectantul prezentei documentații, noul sediu de birouri S+P+1E se va executa in regim izolat și va fi amplasat față de limitele parcelei la următoarele distanțe :

 • •   3,60 m față de limita de sud

 • •    12,30 m față de limita de est

 • •    0,30 m față de limita de vest

 • •   0,00 m fata de limita de nord

Accesul pietonal și auto se va realiza pe latura estica din str. Rudului, pe o alee cu lățime minima de 4m. Numărul de locuri de parcare propuse pentru noua construcție este de 3 locuri dintre care 1 loc pentru persoane cu dizabilitati.

întocmii: Nea^u Daniela,!2.04.20L

Aviz   005/20I6           S

/fi

După edificarea sediului de birouri de arhitecturia - incinta va fi amenajată cu spații verzi (ronduri de flori, gazon, arbuști decorativi) avand rolul de a prpteja locuința contra curenților reci și a factorilor de poluare (zgomot, praf).


POT existent = 26,76%

CUT existent = 0,27


POT propus = 35,00 %

CUT propus = 0,90

în urma ședinței din data de 12.04.2016 a Comisiei Tehnice de Amenajare a

Teritoriului și Urbanism pentru această documentație tehnică de urbanism s-a acordat: A VIZ FA VORABIL.

în perioada 15.03.2016-04.04.2016 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale .

Având în vedere cele de mai sus precizate, ARHITECTUL ȘEF emite următorul:

AVIZ FAVORABIL

Pentru

PLAN URBANISTIC de DETALIU„ RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE SI DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE SEDIU DE BIROURI ARHITECTURA, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE, UTILITATI”

In baza prezentului aviz se va elabora documentația de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU „ RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE SI DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE SEDIU DE BIROURI ARHITECTURA, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE, UTILITATI”


întocmii: Neagu Daniela,!2.04.2016

Aviz.A.S.005/2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ^ CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre :

privind aprobarea

PLANULUI URBANISTIC de DETALIU

„ RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE SI DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE SEDIU DE BIROURI ARHITECTURA, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE, UTILITATI”

Str.RuduIui, nr.126, Ploiești