Hotărârea nr. 142/2016

Hotãrârea nr. 142 privind modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 86/27.05.2002 privind concesionarea directă a suprafeţei de 388 mp teren – zona Cina, str.Andrei Mureşanu, în vederea extinderii amplasamentului Staţiei Peco, nr. 51 Cina, Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 142 privind modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 86/27.05.2002 privind concesionarea directă a suprafeței de 388 mp teren - zona Cina, str.Andrei Mureșanu, în vederea extinderii amplasamentului Stației Peco, nr.51 Cina, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Liviu Iulian Teodorescu, Radu Mateescu, Cristian Dumitru, Gheorghe Popa și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, privind modificarea art.l din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 86/27.05.2002 privind concesionarea directă a suprafeței de 388 mp teren - zona Cina, str.Andrei Mureșanu, în vederea extinderii amplasamentului Statiei Peco, nr.51 Cina, Ploiești',

în conformitate cu Raportul din data de 19.04.2016 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că imobilul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 86/27.05.2002 privind concesionarea directă a suprafeței de 388 mp teren-zona Cina, str.Andrei Mureșanu, în vederea extinderii amplasamentului Stației Peco, nr.51 Cina, Ploiești"',

Având în vedere că imobilul situat în Ploiești, str. Andrei Mureșanu, nr. 59, este înscris în Cartea Funciară cu nr. 127782 UAT Ploiești, având numărul cadastral 127782;

în baza art.4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă modificarea art.l din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 86/27.05.2002 privind concesionarea directă a suprafeței de 388 mp teren-zona Cina, str.Andrei Mureșanu, în vederea extinderii amplasamentului Stației Peco, nr. 51 Cina, Ploiești, în sensul că suprafața terenului este de 382 mp, adresa poștală a acestuia este str.Andrei Mureșanu, nr. 59 C și se identifică în planul-Anexă, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 26 aprilie 2016

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 86/27.05.2002 privind concesionarea directă a suprafeței de 388 mp teren - zona Cina, str.Andrei Mureșanu, în vederea extinderii amplasamentului Stației Peco, nr.51 Cina, Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Printre aceste bunuri se numără și terenul în suprafață de 388 m.p. situat în Ploiești, str.Andrei Mureșanu, in vecinătatea Statiei Peco, nr.51- zona Cina, teren a fost trecut din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiești prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 86/27.05.2002 privind concesionarea directa a suprafeței de 388 mp teren-zona Cina, str.Andrei Mureșanu, in vederea extinderii amplasamentului Statiei Peco, nr.51 Cina, Ploiești.

Pentru terenul situat în Ploiești situat în Ploiești ,str.Andrei Mureșanu, in vecinătatea Statiei Peco, nr.51- zona Cina a fost încheiat contractul de concesiune Nr. 1712/2/20.08.2002 între Municipiul Ploiești și S.N.P Petrom S.A, ulterior reziliat, terenul fiind predat municipiului Ploiești potrivit procesului-verbal de predare-primire nr.09094/20.05.2010.

Prin adresa nr.688/2015 Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu a solicitat actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Ploiești pentru imobilul situat in Ploiești, str.Andrei Mureșanu, nr.59.

In urma măsurătorilor efectuate in vederea înscrierii in Cartea funciara, potrivit planului de amplasament si delimitare a imobilului întocmit de către Oficiul Public Proiect, pentru terenul situat in Ploiești, str.Andrei Mureșanu, nr.59, identificat in Anexa la prezentul proiect de hotarare, a rezultat o suprafața masurata de 382 mp.

Potrivit extrasului de carte funciara pentru informare nr. 102221/12.10.2015, emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Prahova - Prahova si a planului de amplasament si delimitare recepționat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Prahova - Prahova, terenul are număr cadastral 127782 (număr cadastral vechi 103670), suprafața este de 382 mp si adresa poștala este Ploiești, str.Andrei Muresanu, nr.59.

•    •                        •                                                                                                    •                                               C' A •

Potrivit adresei cu nr.fax 81/18.04.2016 a Direcției Generale de Dezvoltare Urbana Ploiești adresa poștala actualizata este Ploiești, str.Andrei Muresanu, nr.59C.

Ca atare, se impune modificarea corespunzătoare a art.l din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 86/27.05.2002 privind concesionarea directa a suprafeței de 388 mp teren - zona Cina, str.Andrei Muresanu, in vederea extinderii amplasamentului Statiei Peco, nr.51 Cina, Ploiești in sensul ca suprafața terenului este de 382 mp, adresa poștala a acestuia este str.Andrei Muresanu, nr.59C si se identifica potrivit planului anexa la prezentul proiect de hotarare.

In ședința din data de 19.04.2016, Comisia nr.2-Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale a acordat aviz favorabil pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 (referitoare la imobilul teren situat în Ploiești, str. Andrei Muresanu, nr.59) al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 86/27.05.2002 privind concesionarea directa a suprafeței de 388 mp teren-zona Cina, str.Andrei Muresanu, in vederea extinderii amplasamentului Statiei Peco, nr.51 Cina, Ploiești.

DIRECTOR-EXECUTIV,

Florin Petraehe^^


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

ECUTIV,       DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Amedeo Florin TăbîrcșL-----

ȘEF SERVICIU S.I.E.B.,

Gabriela Mîndruțiu

VIZAT,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Georgiana PopaDIRECȚIA ECONOMICA, DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Craciunoiu

întocmit:    /

Seceleanu Ai/ar<

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 86/27.05.2002privind concesionarea directă a suprafeței de 388 mp teren — zona Cina, str.Andrei Mureșanu, în vederea extinderii amplasamentului Stației Peco, nr.51 Cina, Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Printre aceste bunuri se numără și terenul situat în Ploiești, str.Andrei Mureșanu, in vecinătatea Statiei Peco, nr.51- zona Cina, ce a făcut obiectul unui contract de concesiune, teren ce a fost inscris in cartea funciara in baza Hotărârii nr. 86/27.05.2002 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Prin adresa nr.688/2015 Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu a solicitat actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Ploiești pentru imobilul situat in Ploiești, str.Andrei Mureșanu, nr.59.

Potrivit documentației tehnice recepționate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara-Prahova - Prahova, elementele de identificare sunt diferite fata de cele din actul de proprietate.

Având în vedere intenția municipalității de a valorifica acest teren conform prevederilor legale in vigoare, se impune modificarea corespunzătoare actului de proprietate, respectiv a art.l din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 86/27.05.2002 privind concesionarea directa a suprafeței de 388 mp teren-zona Cina, str.Andrei Mureșanu, in vederea extinderii amplasamentului Statiei Peco, nr.51 Cina, Ploiești, drept pentru care propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre alăturat.


Robert VîscanCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotarare privind modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 86/27.05.2002privind concesionarea directă a suprafeței de 388 mp teren - zonaCina, str.Andrei Mureșanu, în vederea extinderii amplasamentului Stației Peco, nr. 51 Cina, Ploiești


PREȘEDINTE,

Marcian Cosma


SECRETAR,

Marilefla Stanciu


-^^5^§Wi'piăsaFn‘eht si' delimitare â imobilului \> n.

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurala

382 ' ' ' ~

Cartea Funciara nr.

I ■      •.......:z~


clro79 imobilului

strada Andrei Muresanu nr.59 - Ploiești
) ntnt


A: Dale referitoare la teren


Calegorla

Suprafața

Valoarea

do folos in! a

(mp.)

do impozitare (lei)

Cc

302

302

Jmprej tl'UlLP.L’!M’l-L ‘■*1 y.’1.?.1-'1'' ■ !n 1


B: Dale referitoare la construcții


I < <>riMiu<;lfa

Suprafața rainstriiitîi ta sol ( mp )   - j -■

.Valoarea de Impozitare (lei)

.„----------------—

---------------------------------------------------.....-.....

■^—-r '■■■ ----------- ■    ------------

— .................

INVENTAR DE COORDONATE


pi alela npralali

lUm)______

>/!l<;()4.57

',1111117.01 i/liti 17.13

>7!J’>95.73

N (m)

304529.92

304520.00

30'1500.75

311'1517. !9

masurala = 302 mp


Ret.


Mențiuni"


Mențiuni.............■<

, ir/>b^} '■p'lvAiPl,f'n’ t ■■' iCKJrAp.u.ni.19 i, j


Olidot iii: Cutia',lot ci l'iihlîcihtf! Inid-ilMi .■> l'Citoiva

niilOIÎ AliMI.Ift CI.MIDIA MWiWO Cil III <-'s?

....... zrKzVfl n 7'7.7.'


î r.


U- UcL.Nr. cadastral

Suprafața masurata

382

Cartea Funciara nr.

II'


Adresa imobilului            . .

strada Andrei Muresanu nr.59 - Ploiești


UAT


Municipiul Ploiești—-Q-
A: Date referitoare la teren

Nr.

rcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp.)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

302

împrejmuit parțial cu gard de beton

Total

302

B: Date referitoare la construcții


1 construcție

Suprafața construita la sol ( mp )  ~|.....

Valoarea de Impozitare ( lei )

-|-

Mențiuni                                       1

____________________________/

Total

.. ......... . _ . . _______ .. ______ - . .

.. ............ -_____ ________ - - . .......

(Xt.77VT77ț/.‘..            ,<■>

INVENTAR DE COORDONATE


E (m)

N (m)

579604.57

304529.92

579617.01

304520.66

579617.13

304500.75

579595.73

304517.19


Pcl.

E (rn)


Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de date


Oficiul de Ci'tdiisirti d Publicitate Imobiliara Prat^ți ?

TtIDOR AiVIALIA Cl.ADIdA    1

SONGIfO GR ///      li