Hotărârea nr. 141/2016

Hotãrârea nr. 141 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 141


privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Liviu Iulian Teodorescu, Radu Mateescu, Cristian Dumitru, Gheorghe Popa și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora;

în conformitate cu Raportul din data de 19.04.2016 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești”;

Având în vedere prevederile art.3 si art.4 al Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.2, art.3 și art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

în temeiul art.36 alin.2 litera c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a bunurilor aferente Sistemului de alimentare cu apă și canalizare, identificate în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, valorificarea sau casarea bunurilor menționate la art. 1.

Art.3. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 26 aprilie 2016


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIUAVIZAT,

CONSILIER CU ATRIBUȚII DE VICEPRIMAR RAZVAN ION URSU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

A

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Bunurile aferente Sistemului de alimentare cu apa si canalizare fac parte din domeniul public al Municipiului Ploiești si sunt transmise in administrare către S.C. Apa Nova S.R.L.

Prin adresa nr.128/15.04.2016 Direcția Economica a transmis situația privind propunerile de casare înaintate de S.C. Apa Nova S.R.L. prin adresa nr.DFC/EO/8/2016.

Având in vedere faptul că aceste bunuri sunt incluse în «Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Muncipiului Ploiești», potrivit legislației în vigoare este necesară promovarea unui proiect de hotărâre de consiliu local privind trecerea acestora în domeniul privat al municipiului Ploiești, pentru scoaterea din funcțiune, in vederea valorificării si, după caz, casarii potrivit

prevederilor legale in vigoare. Ulterior, comisia constituita in acest se la efectuarea operațiunii sus menționate.In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările si completările ulterioare, transferul bunurilor din domeniul public in domeniul privat se face prin hotărâre a consiliului local.

Situația a fost analizată de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotarare in sensul celor menționate mai sus.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR E®

Florin Petr


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Amedeo Florin Tăbîrcă

ȘEF SERVICIU S.I.E.B, Gabriela Mîndruțiu

VIZAT,DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Georgiana Popa


DIRECȚIA ECONOMICA, DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Craciunoiu2 2 APR 2016


întocm; Secel^g


Irea Luiza


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, domeniul privat al Municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea localității care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Potrivit prevederilor art.2, art.3 si art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, pentru scoaterea din funcțiune, in vederea valorificării si, după caz, casarii, acestea vor fi trecute in domeniul privat al localității, in conformitate cu reglementările privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

După scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea si, după caz, casarea acestora potrivit prevederilor legale in vigoare.

Sumele rezultate din valorificare, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local.

Fata de cele prezentate mai sus consideram oportuna si necesara casarea acestor bunuri după trecerea din domeniul public in domeniul privat al localității, drept pentru care supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri:

Marcian Cosma

Marilena Stanciu

Liviu Iulian Teodo:

Radu Ma1

Robert Vîscan

Gheorghe Popa

Multiplication Table

Date: 11.04.2016

Page 1


ISrOPUNERI CASARE - DOMENIUL PUBLIC - REȚELE APA SI CANALIZARE ZW                        Contul 212.00.00.02.A.05


DATA: 11-04-2016

frr ......

•? r*          XYr.r»

Vez ^7 '—

Nr.crt

CONT

NRJNVENTAR

DENUMIRE

ADRESA

VALOARE

1

212.00.00.02.A.05

200036

BRANȘAMENTE APA

Str. ALBINEI Nr. 6

9,67

2

212.00.00.02.A.05

200038

BRANȘAMENTE APA

Str. ALBINEI Nr. 9

1.37

3

212.00.00.02.A.05

200039

BRANȘAMENTE APA

Str. ALBINEI Nr. 10

2,04

4

212.00.00.02.A.05

200040

BRANȘAMENTE APA

Str. ALBINEI Nr. 14

8,88

5

212.00.00.02.A.05

200041

BRANȘAMENTE APA

Str. ALBINEI Nr. 15

4,5

6

212.00.00.02.A.05

200042

BRANȘAMENTE APA

Str. ALBINEI Nr. 16

8,54

7

212.00.00.02.A.05

200043

BRANȘAMENTE APA

Str. ALBINEI Nr. 19

4,5

8

212.00.00.02.A.05

200046

BRANȘAMENTE APA

Str. ALBINEI Nr. 27

1,07

9

212.00.00.02.A.05

200048

BRANȘAMENTE APA

Str. ALBINEI Nr. 35

28,91

10

212.00.00.02.A.05

200061

BRANȘAMENTE APA

Str. ALBINEI Nr. 30

3,81

11

212.00.00.02.A.05

200150

BRANȘAMENTE APA

Str. GHEORGHE ASACHI Nr. 3

3,08

12

212.00.00.02.A.05

200452

BRANȘAMENTE APA

Str. ANUL 1907 Nr. 54

10,24

13

212.00.00.02.A.05

200813

BRANȘAMENTE APA

Str. BUZESTI Nr. 18

6,56

14

212.00.00.02.A.05

200864

BRANȘAMENTE APA

Str. BRANCOVEANU VODĂ Nr. 54

3,43

15

212.00.00.02.A.05

201036

BRANȘAMENTE APA

Str. BOLDESCU Nr. 14

2,52

16

212.00.00.02.A.05

201086

BRANȘAMENTE APA

Str. DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 27

0,08

17

212.00.00.02.A.05

201254

REFACERE CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE A APEI STR.ROMANA

Ape Rețele, Stare: M Str.:

414689,47

18

212.00.00.02.A.05

201367

BRANȘAMENT APA @25mm OTEL

Str. COZIA Nr. 8A

18110,04

19

212.00.00.02.A.05

201559

BRANȘAMENTE APA

Str. BIBESCU VODĂ Nr. 4

5,13

20

212.00.00.02.A.05

201561.1

BRANȘAMENTE APA

Str. MARIN BRUTARU Nr. 9

2,72

21

212.00.00.02.A.05

201562

BRANȘAMENTE APA

Str. MARIN BRUTARU Nr. 11

0,02

22

212.00.00.02.A.05

201563

BRANȘAMENTE APA

M. Brutaru, Stare: O Str.:

8,87

23

212.00.00.02.A.05

201564

BRANȘAMENTE APA

Str. MARIN BRUTARU Nr. 7

0,07

24

212.00.00.02.A.05

201565

BRANȘAMENTE APA

Str. MARIN BRUTARU Nr. 8

0,14

25

212.00.00.02.A.05

201566

BRANȘAMENTE APA

Str. MARIN BRUTARU Nr. 15

0,05Mu Itiplication Table

Date: 11.04.2016


26

2T2jp0.00.02.A.05

201567

--------------------------------a-------

BRANȘAMENTE APA

Str. MARIN BRUTARU Nr. 16

1,07

*J 27

212;0O.OO.O2.A.O5

201568

BRANȘAMENTE APA

Str. MARIN BRUTARU Nr. 18

0,06

r.^28

212.00.00.02.A.05

201569

BRANȘAMENTE APA

M. Brutaru, Stare: 0 Str.:

0,23

212.00.00.02.A.05

201570

BRANȘAMENTE APA

M. Brutaru, Stare: 0 Str.:

0,52

30

212.00.00.02.A.05

201571

BRANȘAMENTE APA

Str. MARIN BRUTARU Nr. 20

1,4

31

212.00.00.02. A.05

201895

BRANȘAMENTE APA

Str. COZIA Nr. 7

6,19’

32’

212.00.00.02.A. 05

201896

BRANȘAMENTE APA

Str. COZIA Nr. 8

0,02

33

212.00,00.02.A.05

201897

BRANȘAMENTE APA

Str. COZIA Nr. 8

3,74

34

212.00.00.02A05

201898

BRANȘAMENTE APA

Str. COZIA Nr. 10

0,02

35

212.00.00.02.A.05

202084

BRANȘAMENT APA STR. ION NECULCE NR.5=10,60ML

Apa Rețele, Stare: O Str.:

325,26

36

212.00.00.02. A.05

202213.1

BRANȘAMENTE APA

Str. VENIAMIN COSTACHE Nr. 20

10,66

37

212.00.00.02.A.05

202358.1

BRANȘAMENTE APA

Str. CEAHLAU Nr. 1

9,06

38

212.00.00.02.A.05

202360

BRANȘAMENTE APA

Str. CEAHLAU Nr. 3

9,41

39

212.00.00.02.A.05

202361.1

BRANȘAMENTE APA

Str. CEAHLAU Nr. 4

4,02

40

212.00.00.02.A.05

202430

BRANȘAMENTE APA

Str. CHINDIEI Nr. 7

0,08

41

212.00.00.02.A.05

202921

BRANȘAMENTE APA

Str. COZIA Nr. 11

0,11

42

212.00.00.02.A.05

202922

BRANȘAMENTE APA

Str. COZIA Nr. 14

0,05

43

212.00.00.02.A.05

202924

BRANȘAMENTE APA

Str. COZIA Nr. 21

0,24

44

212.00.00.02.A.05

202925

BRANȘAMENTE APA

Str. COZIA Nr. 22

0,13

45

212.00.00.02.A.05

202928

BRANȘAMENTE APA

Str. COZIA Nr. 27

1,55

46

212.00.00.02.A.05

202929

BRANȘAMENTE APA

Str. COZIA Nr. 28

0,12

47

212.00.00.02.A.05

202930

BRANȘAMENTE APA

Str. COZIA Nr. 29

0,17

48

212.00.00.02. A.05

202931

BRANȘAMENTE APA

Str. COZIA Nr. 32

0,07

49

212.00.00.02.A.05

202932

BRANȘAMENTE APA

Str. COZIA Nr. 34

0,08

50

212.00.00.02.A.05

202934

BRANȘAMENTE APA

Str. COZIA Nr. 37

1,37

51

212.00.00.02. A.05

202935

BRANȘAMENTE APA

Str. COZIA Nr. 44

0,17

52

212.00.00.02.A.05

202936

BRANȘAMENTE APA

Str. COZIA Nr. 47

0,28

53

212.00.00.02.A.05

202938

BRANȘAMENTE APA

Str. COZIA Nr. 53

1,37

54

212.00.00.02.A.05

202940

BRANȘAMENTE APA

Str. COZIA Nr. 66

1,09

55

212.00.00.02.A.05

202943

BRANȘAMENTE APA

Str. COZIA Nr. 36

2,13

56

212.00.00.02.A.05

202944

BRANȘAMENTE APA

Str. COZIA Nr. 16

2,91Multiplication Table

Date: 11.04.2016

Q\/^-

<:‘<7

S1$.00.00.02.A.05

202945

BRANȘAMENTE APA       ’   ’

Str. CO2IA Nr. 59

4,34

<758

2l£.00.00.02.A.05

202946

BRANȘAMENTE APA

Str. COZIA Nr. 45

3,8

g1'2.00.00.02.A.05

202948

BRANȘAMENTE APA

Str. COZIA Nr. 71

7,45

212.00.00.02. A.05

203170

BRANȘAMENTE APA

Str. ELENA DOAMNA Nr. 50

0,25

~ 61

212.00.00.02.A.05

203182

BRANȘAMENTE APA

Str. ELENA DOAMNA Nr. 63

0,74

62

212.00.00.02.A.05

203483

BRANȘAMENTE APA

Str. GHEORGHE DOJA Nr. 28

8,81

63

212.00.00.02.A.05

203496

BRANȘAMENTE APA

Str. GHEORGHE DOJA Nr. 42

34,68

64

212.00.00.02.A.05

203539

BRANȘAMENTE APA

Str. GHEORGHE DOJA Nr. 95

38,39

65

212.00.00.02.A.05

203634

BRANȘAMENTE APA

Str. DRAGOS VODĂ Nr. 30

0,07

66

212.00.00.02.A.05

203664

BRANȘAMENTE APA

Str. DRAGOS VODĂ Nr. 44

3,92

67

212.00.00.02.A.05

20389

CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE A APEI STR. TITU MAIORESCU=130ML

Ape Rețele, Stare: M Str.:

121,71

68

212.00.00.02.A.05

204319

BRANȘAMENTE APA

Str. ION C FRIMU Nr. 7

3,07

69

212.00.00.02.A.05

204331

BRANȘAMENTE APA

Str. ION C FRIMU Nr. 21

0,32

70

212.00.00.02. A.05

204335

BRANȘAMENTE APA

Str ION C FRIMU Nr. 25

0,22

71

212.00.00.02.A.05

204338

BRANȘAMENTE APA

Str. ION C FRIMU Nr. 28

0,12

72

212.00.00.02.A.05

204340

BRANȘAMENTE APA

Str. ION C FRIMU Nr. 30

0,12

73

212.00.00.02.A.05

204343

BRANȘAMENTE APA

Str. ION C FRIMU Nr. 33

0,22

74

212.00.00.02.A.05

204345

BRANȘAMENTE APA

Str. ION C FRIMU Nr. 35A

0,2

75

212.00.00.02.A. 05

204346

BRANȘAMENTE APA

Str. ION C FRIMU Nr. 35B

0,22

76

212.00.00.02.A.05

204377

BRANȘAMENTE APA

Str. POPA FARCAS Nr. 59

0,6

77

212.00.00.02.A.05

20444

CONDUCTA PUBLICA DE DISTRIBUȚIA APEI STR. POSTEM 80ML

Ape Rețele, Stare: M Str.:

213,7

78

212.00.00.02.A.05

20446

CONDUCTA PUBLICA DE DISTRIBUȚIA APEI STR. POSTEI=50ML

Ape Rețele, Stare: 0 Str.:

1,67

79

212.00.00.02.A.05

204702

BRANȘAMENTE APA

Str. GAGENI Nr. 16

1,28

80

212.00.00.02. A.05

204855

BRANȘAMENTE APA

Str. MARASESTI Nr. 17

8,67

81

212.00.00.02.A.05

204900

BRANȘAMENTE APA

Str. MARASESTI Nr. 64

34,79

82

212.00.00.02.A.05

204904

BRANȘAMENTE APA

Str. MARASESTI Nr. 68

15,15

83

212.00.00.02.A.05

204931

BRANȘAMENTE APA

Str. MARASESTI Nr. 112

44,02

84

212.00.00.02.A.05

205012

BRANȘAMENTE APA

Str. MARASESTI Nr. 97

0,11

85

212.00.00.02.A.05

205055

BRANȘAMENTE APA

Str. MARASESTI Nr. 119

0,53


Multiplication Table

Date: 11.04.2016


lăl

212'00.00.02AOS

205181

BRANȘAMENTE APA

Str. BOGDAN PETRICEICU HASDEU Nr. 13

8,68

242.00.00.02.A.05

205182

BRANȘAMENTE APA

Str. BOGDAN PETRICEICU HASDEU Nr. 14

4,85

iO-68

212.00.00.02A.05

205211

BRANȘAMENTE APA

Str. AVRAM IANCU Nr. 9

4,88

89

212.00.00.02A.05

205212

BRANȘAMENTE APA

Str. AVRAM IANCU Nr. 11

5,37

90

212.00.00.02.A.05

205392

BRANȘAMENTE APA

Str. ANA IPATESCU Nr. 81

5,02

91

212.00.00.02.A.05

205400

BRANȘAMENTE APA

Str. ANA IPATESCU Nr. 75

0,05

92

212.00.00.02.A.05

205502

BRANȘAMENTE APA

Str. IZVOARE Nr. 78

2,27

93

212.00.00.02.A.05

20551

CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE A APEI STR. SUCEAVA 80ML

Ape Rețele, Stare: O Str.:

28,91

94

212.00.00.02.A.05

206536

BRANȘAMENTE APA

Str. BUNAVESTIRE Nr. 43

17,01

95

212.00.00.02.A.05

206557

BRANȘAMENTE APA

Str. BUNAVESTIRE Nr. 80

14,11

96

212.00.00.02.A.05

206559

BRANȘAMENTE APA

Str. BUNAVESTIRE Nr. 82

9,38

97

212.00.00.02.A.05

206750

BRANȘAMENTE APA

Str. TITU MAIORESCU Nr. 5

4,36

. 98

212.00.00.02.A.05

206751

BRANȘAMENTE APA

Str. TITU MAIORESCU Nr. 6

7,38

99

212.00.00.02.A.05

206755

BRANȘAMENTE APA

Str. TITU MAIORESCU Nr. 11

4,65

100

212.00.00.02.A.05

206757

BRANȘAMENTE APA

Str. TITU MAIORESCU Nr. 14

0,23

101

212.00.00.02.A.05

206758

BRANȘAMENTE APA

Str. TITU MAIORESCU Nr. 8

1,01

102

212.00.00.02.A.05

206849

BRANȘAMENTE APA

Str. MERCURULUI Nr. 9

8,36

103

212.00.00.02.A.05

206855

BRANȘAMENTE APA

Str. MERCURULUI Nr. 19

4,8

104

212.00.00.02A.05

206889

BRANȘAMENTE APA

Str. NEGRU VODĂ Nr. 26

3,4

105

212.00.00.02. A.05

206895

BRANȘAMENTE APA

Str. NEGRU VODĂ Nr. 40

5,55

106

212.00.00.02.A.05

206992

BRANȘAMENTE APA

Str. BARBU DELAVRANCEA Nr. 10

7,17

107

212.00.00.02.A05

206997

BRANȘAMENTE APA

Str. BARBU DELAVRANCEA Nr. 15

4,24

108

212.00.00.02.A.05

207002

BRANȘAMENTE APA

Str. BARBU DELAVRANCEA Nr. 22

8,27

109

212.00.00.02.A.05

207003

BRANȘAMENTE APA

Str. BARBU DELAVRANCEA Nr. 24

7,45

110

212.00.00.02.A.05

207172

BRANȘAMENTE APA

Str. UDRISTE NĂSTUREL Nr. 45

4,54

111

212.00.00.02.A.05

207227

BRANȘAMENTE APA

Str. NUCILOR Nr. 20

9,87

112

212.00.00.02. A.05

207228

BRANȘAMENTE APA

fetr. NUCILOR Nr. 21

4,76

113

212.00.00.02.A.05

207229

BRANȘAMENTE APA

Str. NUCILOR Nr. 22

9,45

114

212.00.00.02.A.05

207700

BRANȘAMENTE APA

Str. PUȘCAȘI Nr. 4

4,87[Multiplication Table

Date: 11.04.2016


>?12.00.00.02.A.05

207704

BRANȘAMENTE APA

Str. PUȘCAȘI Nr. 14

6,57

2.00.00.02. A.05

207708

BRANȘAMENTE APA

Str. PUȘCAȘI Nr. 18

3,93

/W

&12.00.00.02.A.05

207712

BRANȘAMENTE APA

Str. PUȘCAȘI Nr. 25

5,69

212.00.00.02.A.05

208103

BRANȘAMENTE APA

Str. PLOILOR Nr.2

0,12

|^Î19

212.00.00.02.A.05

208107

BRANȘAMENTE APA

Str. PLOILOR Nr. 8

0,12

120

212.00.00.02. A.05

208109

BRANȘAMENTE APA

Str. PLOILOR Nr. 10

0,12

121

212.00.00.02.A.05

208110

BRANȘAMENTE APA

Str. PLOILOR Nr. 12

0,17

122

212.00.00.02.A.05

208280

BRANȘAMENTE APA

Str. RUDULUI Nr. 44

0,23

123

212.00.00.02.A.05

208485

BRANȘAMENTE APA

Str. ROZELOR Nr. 1

4,19

124

212.00.00.02.A.05

208516

BRANȘAMENTE APA

Str. ION HELIADE RADULESCU Nr. 9

8,54

125

212.00.00.02.A.05

208518

BRANȘAMENTE APA

Str. ION HELIADE RADULESCU Nr. 11

5,14

126

212.00.00.02.A.05

208948

BRANȘAMENT APA

Str. SIGHET Nr. 10

0,08

127

212.00.00.02.A.05

209041

BRANȘAMENT APA

Str. SAPUNARI Nr. 7

2,97

128

212.00.00.02.A.05

209057

BRANȘAMENT APA

Str. SPATARI Nr. 6A

0,22

129

212.00.0Q,02AQ5

209066

BRANȘAMENT APA

Str. SPATARTNr. 9

5,84

130

212.00.00.02.A.05

209088

BRANȘAMENT APA

Str. SPATARI Nr. 6

21,75

131

212.00.00.02.A.05

209229

BRANȘAMENT APA

Str. SUCEAVA Nr. 2

0,2

132

212.00.00.02.A.05

209234

BRANȘAMENT APA

Str. SCÂNTEII Nr. 8

5,6

133

212.00.00.02.A.05

209236

BRANȘAMENT APA

Str. SCÂNTEII Nr. 10

6,85

134

212.00.00.02.A.05

209611

BRANȘAMENT APA

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 28

1,98

135

212.00.00.02.A.05

209997

BRANȘAMENT APA

Str. TATRA Nr. 5

7,1

136

212.00.00.02. A.05

210013

BRANȘAMENT APA

Str. TORCĂTORI Nr. 6

9,59

137

212.00.00.02. A.05

210323

BRANȘAMENTE APA

Str. VÂNĂTORI Nr. 3

11,8

138

212.00.00.02. A.05

210514

BRANȘAMENTE APA

Str. ZUGRAVULUI Nr. 13

3,93

139

212.00.00.02.A.05

210516

BRANȘAMENTE APA

Str. ZUGRAVULUI Nr. 14

6,56

140

212.00.00.02.A.05

210517

BRĂNSAMENTE APA

Str. ZUGRAVULUI Nr. 3

5,74

141

212.00.00.02.A.05

21084

CONDUCTA DE APA STR. VASLUl=237ML

Ape Rețele, Stare: O Str.:

2753,07

142

212.00.00.02.A.05

211145

BRANȘAMENT APA

Str. TIMPULUI Nr. 1B

5,65

143

212.00.00.02.A.05

211161

BRANȘAMENTE APA

Str. ARCUȘULUI Nr. 1

5,14

144

212.00.00.02. A.05

23186.1

HIDRANT INCENDIU

Str. ARCULUI Nr.

0,53

145

212.00.00.02A.05

23439

HIDRANT INCENDIU

Str. CONSTANTEI Nr.

0,18


Multiplication Table

£Date: 11.04.2016

;■                 i i - b

2!l2'00.00.02.A.05

23554

HIDRANT INCENDIU

Darwin, Stare: O Str.:

616,53

£l;2.00.00.02.A.05

23659

HIDRANT INCENDIU

Str. ANA IPATESCU Nr.

0,18

^=148

y

212.00.00.02.A.05

23793

HIDRANT INCENDIU STR. MERCUR

Ape Rețele- Hidrantî- Cerbu, Stare: O Str.:

0,18

149

212.00.00.02.A.05

23794

HIDRANT INCENDIU STR. MERCUR

Ape Rețele- Hidrantî- Cerbu, Stare: O Str.:

0,18

150

212.00.00.02. A.05

23875

HIDRANT INCENDIU STR. BARBU DELAVRANCEA

Ape Rețele- Hidrantî- Cerbu, Stare: O Str.:

0,18

151

212.00.00.02.A.05

23876

HIDRANT INCENDIU STR. BARBU DELAVRANCEA

Ape Rețele- Hidrantî- Cerbu, Stare: O Str.:

0,18

152

212.00.00.02.A.05

23896

HIDRANT INCENDIU

Str. ALEXANDRU ODOBESCU Nr.

0,18

153

212.00.00.02.A.05

24035

HIDRANT INCENDIU CVARTAL REPUBLICII

Ape Rețele- Hidrantî- Cerbu, Stare: O Str.:

0,18

154

212.00.00.02.A.05

24478

HIDRANT INCENDIU SUBTERAN

Str. CLAUDIU Nr.

864,07

155

212.00.00.02.A.05

25616

BRANȘAMENT APA @25mm OTEL

Str. ALEXANDRU ODOBESCU Nr. 72

328,7

156

212.00.00;02A05

26729

BRANȘAMENT APA @2 0mm OTEL

Str. COZIA Nr. 23B

365,67

157

212.00.00.02.A.05

26808

BRANȘAMENT APA @25mm

Str. ZUGRAVULUI Nr. 1A

239,78

158

212.00.00.02.A.05

26960

BRANȘAMENTE APA @25mm OTEL

Str. ZEFIRULUI Nr. 56

331,29

159

212.00.00.02. A.05

2746453

BRANȘAMENT APA @25mm OTEL

Str. CASTANILOR Nr. 5

385,34

160

212.00.00.02.A.05

27782

BRANȘAMENT APA @25 OTEL

Str. COZIA Nr. 55

309,94

161

212.00.00.02.A.05

27951

BRANȘAMENT APA @25mm OTEL

Str. RADU DE LA AFUMAȚI Nr. 28

434,94

162

212.00.00.02.A.05

28126

BRANȘAMENT APA @25mm otel

Str. COZIA Nr. 15

519,17

163

212.00.00.02.A.05

29431

BRANȘAMENT APA @20

Str. MARIN BRUTARU Nr. 16

103,45

164

212.00.00.02.A.05

29765

BRANȘAMENT APA @25mm OTEL

Str. COZIA Nr. 33

804,21

165

212.00.00.02.A.05

29894

BRANȘAMENT APA @20mm OTEL

Str. COZIA Nr. 22

479,81

166

212.00.00.02.A.05

29899

BRANȘAMENT APA @20mm OTEL

Str. COZIA Nr. 26A

2200,05

TOTAL:

444923.16


Spre știința :

. SC Apa Nova Ploiești Str. Bobalna nr.10

Prin prezenta va transmitem situația “Propuneri casare-domeniul pubiic-retele apa si canalizare transmise de SC Apa Nova Ploiești cu adr.nr.DFC/EO/8/2016”, aflate in concesiune la Apa Nova Ploiești, in valoare totala de 444.923,16 lei cu un număr de 167 poziții.

Va rugam sa procedați la intocmirea unei hotarari de consiliu de trecere a acestor bunuri din domeniul public in domeniul privat in vederea casarii.

Va mulțumim pentru colaborare.DIRECTOR Executiv, Nicoleta CRACIUNOIU


Sef serv financiaf/contabilitate Manuela T
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Ploiești, b-dul Republicii, nr. 2


în atenția: Dnei: ALINA BOTEZATU

Dnei: VIORICA COSTACHE

Referința ns: DFC/EO/..<?.../2016

— ’-oC C< -

MUNICIPIUL PLQÎE^TI ÎNREGISTRARE

..........

-5 -04- 2016


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2        ’              Ăp

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂIRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE ’

RA_POJRȚ.

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

Si a emis:

5

£

/)


SECRETAR,

MariMna Stanciu