Hotărârea nr. 140/2016

Hotãrârea nr. 140 privind aprobarea unor măsuri referitoare la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 140

privind aprobarea unor măsuri referitoare la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Marcian Cosma, Cristian Dumitru, Constantin Popa, Marilena Stanciu, Liviu Iulian Teodorescu, Radu Mateescu, Gheorghe Popa și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, privind aprobarea unor măsuri referitoare la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Raportul din data de 19.04.2016 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare prevederile art.l alin.(3), art.3 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art.l din Hotărârea Guvernului României nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit.d, alin.(6) lit.a, pct.5, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Aprobă criteriile necesare întocmirii listei de priorități în vederea atribuirii terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Aprobă lista cuprinzând documentele justificative necesare completării dosarelor depuse în baza Legii nr.l5/09.01.2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.(l) Stabilește ca termen limită de completare a dosarelor cu documentele prevăzute la art.l alin(2) data de 29.07.2016, inclusiv.

(2) Comisia constituită în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.308/13.08.2012 cu modificările și completările ulterioare va analiza fiecare dosar cuprinzând cererea de atribuire (depusă cel târziu până la data de 30.06.2016 inclusiv) și actele depuse în susținerea acesteia și va întocmi lista de priorități în vederea repartizării loturilor de teren disponibile potrivit Legii nr. 15/2003 care va fi supusă aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești în ședința din luna august 2016.

(3 ) Lista de priorități va fi valabila 1 an de zile de la aprobare.

( 4 ) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri se va realiza prin afișarea la loc vizibil la punctele de lucru ale municipalității, pe pagina de internet a municipiului și în ziare de interes local.

Art.3 Direcția Gestiune Patrimoniu din cadrul municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 26 aprilie 2016

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


cu atribuții de viceprimar, Răzvan Ion Ursu


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani pot depune cerere pentru atribuirea unui teren din domeniul privat al localității, la sediul unității administrativ teritoriale în care solicitantul își are domiciliul.

A

In acest sens, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat prin Hotărârea nr.254/2003 trecerea din domeniul public în domeniul privat a terenului situat în Ploiești, str. Ghighiului și stabilirea destinației acestuia pentru construcția de locuințe pentru tineri. De asemenea, în anexa nr.2 la această hotărâre, s-au completat criteriile de punctaj potrivit cărora s-a întocmit lista de priorități în vederea repartizării loturilor.

Potrivit Hotărârii nr.48/2004, privind modificarea Hotărârii nr.254/2003 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, s-a aprobat modificarea Anexei nr.2 a hotărârii mai sus menționate, referitoare la criteriile și punctajele aferente acestora, necesare întocmirii listei de priorități în vederea repartizării loturilor potrivit Legii nr. 15/2003.

La data de 29 martie 2013 a fost adoptata Hotararea Consiliului Local nr. 117 privind aprobarea unor criterii suplimentare necesare întocmirii listei de priorități, in vederea atribuirii terenurilor in folosința gratuita conform Legii nr, 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala.

Potrivit articolului lalin.(l) din hotararea sus menționata, s-au aprobat criteriile suplimentare necesare intocmirii listei de priorități in vederea atribuirii terenurilor in folosința gratuita conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala republicata, cu modificările si completările ulterioare, conform anexei nr.l la hotarare.

La alineatul (2) al articolului 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 117/29.03.2013 s-a aprobat lista cuprinzând documentele justificative necesare completării dosarelor depuse in baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat

tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala, repyp&^fa, cu\\^ modificările si completările ulterioare, conform anexei nr.2 la hotarafef          \

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 318/27.08.2013 privind/pprobarea listei de priorități pentru atribuirea in folosința gratuita a unor loturifde teren ■fi conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat dnerflorf^' pentru construirea unei locuințe proprietate personala, cuprinzând dosarele depuse pana la data de 29.03.2013, inclusiv, si actualizate conform Hotărârii nr.l 17/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat lista de priorități pentru atribuirea in folosința gratuita a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003.

In momentul de fata, in evidentele instituției sunt Înregistrate un număr de aproximativ 1550 solicitări de atribuire a unui teren conform prevederilor Legii nr.l5/2003, iar in Cartierul Tineretului din str.Ghighiului, nr.2, exista loturi disponibile care au fost eliberate, intrucat persoanele carora acestea le-au fost repartizate inițial nu au inceput construcția locuințelor in termenul prevăzut de lege si loturi nerepartizate intrucat erau afectate de litigii.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. •78/25.02.2016 privind modificarea Hotărârii nr. 308/13.08.2012 privind modificarea componenței Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr.l5/09.01.2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare, a fost actualizata componenta Comisiei care, in conformitate cu art.l si 4 din Hotararea Guvernului României nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.l5/2003, are ca sarcini identificarea si inventarierea terenurilor pentru punerea in aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ si propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației in vigoare.

Conform prevederilor art.l alin.(3) din Legea nr.l5/2003 "atribuirea terenurilor se face in ordinea de prioritate stabilita pe baza unor criterii aprobate prin hotarare a consiliului local”, iar potrivit prevederilor art. 3 alin.(2) din același act normativ "consiliile locale pot stabilii criterii suplimentare fata de cele prevăzute la alin.(l), in vederea atribuirii terenurilor disponibile”.

In vederea intocmirii listei de priorități in baza careia sa fie făcută atribuirea terenurilor conform Legii nr.l5/2003, Comisia constituita in baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 3 08/13.08.2012 modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 78/25.02.2016 s-a Întrunit pentru clarificarea tuturor aspectelor ivite.

Având in vedere faptul ca Legea nr.l5/2003 si Hotararea Guvernului României nr. 896/2003 nu impun anumite criterii cadru, autoritatile publice locale avand plenitudine de competenta in stabilirea acestora, pentru intocmirea acestor liste, Comisia a analizat si comparat atat criteriile actuale de intocmire a listei de priorități aprobate prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești amintite, criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate in

soluționarea cererilor de locuințe si in repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate inchirierii aprobate prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.406/2010, cat si criteriile utilizate in alte municipii din tara.Totodată, comisia a stabilit un criteriu nou, si anume prezentarea unei copii a certificatului de incadrare in grad de handicap permanent si a stabilit modul de aducere la cunoștința publica a prevederilor prezentului proiect de hotarare, prin afișarea la loc vizibil la punctele de lucru ale municipalității, pe pagina de internet a municipiului si in ziare de interes local.

In urma ședinței Comisiei din data de 12.04.2016, s-a incheiat Procesul Verbal prin care s-a stabilit criteriul suplimentar sus menționat si punctajul aferent necesar intocmirii listei de priorități in vederea repartizării loturilor potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Situația a fost prezentata Comisiei nr. 2 - pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care, potrivit Procesului Verbal din data de 19.04.2016 a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre in sensul celor menționate mai sus cu următoarele precizări: ”cererile depuse pana la 30.06.2016(maxim);completările la dosare pana la maxim 29.07.2016 si aprobarea listei sa fie supusa aprobării in august 2016. Lista va fii valabila lan de zile de la aprobarea listei


Director Executiv, Florin P
VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana PopaDIRECȚIA ECONOMICĂ,


DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Crăciunoiuîntocmit:
hikiana


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor masuri referitoare la punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.l 5/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

Potrivit prevederilor Legii nr.l5/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicata, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani pot depune cerere pentru atribuirea unui teren din domeniul privat al localității, la sediul unității administrativ teritoriale în care solicitantul își are domiciliul.

In momentul de față, în evidențele instituției sunt înregistrate un număr de aproximativ 1550 solicitări de atribuire a unui teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, iar în Cartierul Tineretului din str. Ghighiului, nr.2, există loturi disponibile care au fost eliberate, întrucât persoanele cărora acestea le-au fost repartizate inițial nu au început construcția locuințelor în termenul prevăzut de lege și loturi nerepartizate întrucât erau afectate de litigii.

Ca atare, în vederea întocmirii listei de priorități în baza căreia să fie făcută atribuirea terenurilor disponibile sus menționate si a celor care vor mai fi identificate ca disponibile conform Legii nr.l5/2003, este necesară modificarea și completarea criteriilor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 117/2013.

în acest sens, comisia constituită în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești 308/13.08.2012 cu modificările si completările ulterioare a analizat si a actualizat listele privind criteriile si punctajele aferente si documentele justificative necesare completării dosarelor depuse în baza Legii nr.l5/2003, anexe la prezentul proiect de hotărâre.


Fata de cele prezentate mai sus supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri:

Robert VîscanAnexa 1 la H.             /C

Criterii și punctaje aferente acestora necesare întocmirii listei de nriorităti în vederea renartizării '"-V . ,■

listei de priorități în vederea repartizării loturilor de teren potrivit Legii nr. 15/2003


Nr. crt.

Criterii

Punctaj

1.

Venit mediu net lunar/ membru de familie (inclusiv persoane în întreținere):

 • a) sub 1.000 lei

 • b) între 1.001 lei și 1.500 lei

 • c) între 1.501 lei și 2.000 lei

 • d) între 2.001 lei și 2.500 lei

 • e) peste 2.501 lei

10

15

20

25

30

2.

Bonitate financiară: depozit deschis pe numele titularului de minim 25.000 lei (condiție ce trebuie îndeplinită și la data atribuirii efective a terenului)

40

3.

Situația locativă actuală

 • a) chiriaș în spațiu din fond locativ privat

 • b) chiriaș din fondul locativ de stat sau al administrației publice locale (inclusiv locuințe pentru persoane evacuate, locuințe de necesitate, locuințe sociale sau locuințe de serviciu)

 • c) tolerat în spațiu de familie sau alte persoane

10

3

7

4

Starea civilă actuală

1. Starea civilă

 • 1. a) căsătorit

1 .b) necăsătorit

 • 2. Nr. de persoane în întreținere:

2.a) copii

 • - 1 copil

 • - 2 sau mai mulți copii

2.b) alte persoane cu același domiciliu cu cel al titularului, indiferent de numărul acestora*

10

6

3

6

2

5

Vechimea cererii solicitantului

 • 5.1. până la 3 ani (inclusiv) împliniți până la data de 30.06.2016 (inclusiv)

 • 5.2. peste 3 ani

5

10

6

Nivelul de studii și/sau pregătire profesională

 • 6.1. fără studii sau cu mai puțin de 8 clase absolvite          -----

 • 6.2. cu școală generală (8 clase)

 • 6.3. cu studii medii                                                    /

 • 6.4. cu studii superioare

NOTA: se va puncta ultimul nivel de studii încheiat și atesthUX^^ conform legii.

\ 2 A <

>>fl 1 n > 1 //

7^

7

Tineri instituționalizați sau care provin din case de ocrotire, persoane care locuiesc în imobile cu structuri de rezistență afectate, tineri proveniți din familii evacuate din casele naționalizate și redobândite de foștii proprietari

10

8

Situații deosebite stabilite de comisie (sportivi de performanță, persoane cu rezultate deosebite recunoscute)

 • 8.1. pe plan intern

 • 8.2. pe plan internațional

10

20

9

Certificat de atestare fiscală (fără debite restante la bugetul local) emis de Serviciul Public de Finanțe Locale Ploiești actualizat anual

15

10

Certificat de încadrare in grad de handicap permanent

5

* în cazuri deosebite pentru corecta aplicare a punctajului pentru acest criteriu, comisia poate solicita serviciilor de specialitate efectuarea unor anchete sociale

Notă:

In cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanții vor fi departajați în funcție de vechimea cererilor solicitanților, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate solicitantul a cărui cerere are vechimea mai mare. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se va face în funcție de venitul mediu net lunar/membru de familie, având prioritate în acest caz, solicitantul al cărui venit este mai mare. In cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanții care au punctajul mai mare acordat pe baza criteriilor referitoare la starea civilă.

Anexa 2 la H.C.L,

Acte justificative necesare completării dosarelor depuse în bâza Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentruJ ,• >! construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • 1. Cerere potrivit modelului prevăzut în Anexa 2 din Hotărârea Guvernului României nr.896/2003 (mai puțin prevederile de la lit.d) - se efectuează numai individual și în nume propriu

 • 2. Declarații pe propria răspundere ale titularului cererii și după caz ale soției/soțului, ale celorlalți membrii majori din familia acestuia din care să rezulte că aceștia și persoanele minore din cadrul familiei nu au avut sau nu dețin în proprietate o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe proprietate personală, atât în municipiul Ploiești, cât și în alte localități.

 • 3. Copia actului de identitate a titularului (care să ateste domiciliul în municipiul Ploiești)

 • 4. Copiile actelor de identitate ale membrilor familiei acestuia și ale persoanelor aflate în întreținerea acestuia, din care să reiasă același domiciliu cu cel al titularului

 • 5. Copiile certificatelor de naștere ale titularului cererii, membrilor familiei acestuia și ale persoanelor aflate în întreținerea acestuia

 • 6. Copia certificatului de căsătorie (unde este cazul)

 • 7. Hotărârile judecătorești prin care se dispune obligația de întreținere (unde este cazul)

 • 8. Declarație pe proprie răspundere referitoare la veniturile nete realizate în anul 2016 (februarie, martie, aprilie) de către titular, membrii familiei acestuia și persoanele aflate în întreținerea acestuia, declarație ce trebuie însoțită de documente doveditoare (comisia poate solicita pentru edificare, în cazuri deosebite, adeverințe de venit eliberate de Administrația Finanțelor Publice Prahova). în cazul în care unele din persoane nu au realizat venituri sau au realizat venituri doar într-o perioadă din intervalul de timp sus menționat, aceste aspecte trebuie menționate expres în declarație.

 • 9. Extras de cont în vederea justificării depozitului bancar

 • 10. Copie contract de închiriere (unde este cazul)

  /ifeâiriței-''

  :perșoaheie\ i J spațiului y y


11 .Declarație pe proprie răspundere din partea deținătorului care domiciliază titularul cererii, membrii familiei acestuia ; aflate în întreținerea acestuia și copie de pe actul de deținei - în cazul persoanelor tolerate în spațiu                            , ...

 • 12. Copia legalizată de un notar public de pe actul de studii care ătesta ultimul nivel de studii încheiat și atestat conform legii

 • 13. Adeverință din care să rezulte proveniența dintr-o casă de ocrotire socială (dacă este cazul)

 • 14. Copiile actelor doveditoare referitoare la imobilele cu structurile de rezistență afectate (dacă este cazul)

 • 15. Copiile actelor doveditoare ale evacuării dintr-o casă naționalizată și ale actelor încheiate în baza acesteia (unde este cazul)

 • 16. Acte doveditoare privind calitatea de sportiv de performanță sau rezultatele deosebite recunoscute pe plan intern sau internațional ale titularului cererii

 • 17. Certificat de atestare fiscală emis de Serviciul Public de Finanțe Locale Ploiești pentru titularul cererii, membrii familiei acestuia (maiori și minori) și persoanele aflate în întreținerea acestuia

 • 18. Copie certificat de incadrare in grad de handicap permanent.

Note:

 • 1. Pentru anul 2016, aprobarea listei de priorități se va realiza în ședința Consiliului Local al Municipiului Ploiești din luna august, luându-se în considerare cererile depuse până la 30.06.2016, inclusiv și a documentelor depuse în susținerea acestora până cel târziu la data de 29.07.2016, inclusiv.

 • 2. în lipsa documentelor justificative prevăzute la punctele 1, 2 și 3 care trebuie depuse la dosar în termenele stabilite, dosarele respective nu vor fi incluse în lista de priorități care trebuie aprobată de Consiliul Local al Municipiului Ploiești. Lipsa sau neconformitatea oricăruia dintre documentele prevăzute la punctele 4-18, va atrage după sine neacordarea punctelor prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotărâre pentru criteriul/criteriile respective.

 • 3. Documentele prevăzute la punctele 2,9 si 17 chiar daca au fost depuse la dosar la diverse termene anterioare, este necesar sa fie redepuse(actualizate la zi) si după data aprobării prezentei hotarari.In

caz contrar, nu se vor putea acorda punctele prevăzute in Ane^^entru^J criteriile respective.                                                           X

 • 4. Atribuirea efectivă a unor loturi de teren se va realiza în liniijă loturilorX disponibile, prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului; Ploiești care va fi întocmită prin preluarea persoanelor îndreptățite dinjișta priorități, după redepunerea la dosar de către acestea a următoarelor documente:

 • -  Declarații pe propria răspundere ale titularului cererii și după caz ale soției/soțului, ale celorlalți membri majori din familia acestuia din care să rezulte că aceștia și persoanele minore din cadrul familiei nu au avut sau nu dețin în proprietate o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe proprietate personala, atât în municipiul Ploiești, cât și în alte localități

 • -  Copia actului de identitate a titularului (care să ateste domiciliul în municipiul Ploiești)

 • -  Extras de cont în vederea justificării depozitului bancar

prevăzute la punctele 2, 3 si 9 din prezenta anexă. Nedepunerea oricăruia dintre cele 3 documente în termenul solicitat conduce la neincluderea respectivelor persoane pe listele de repartizare efectivă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor masuri referitoare la punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală


PREȘEDINTE, Marcian Cosma