Hotărârea nr. 14/2016

Hotãrârea nr. 14 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui spaţiu excedentar în suprafaţă de 769 mp aparţinând Colegiului Tehnic “Elie Radu”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 14 privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă cu strigare a unui spațiu excedentar în suprafață de 769 mp aparținând Colegiului Tehnic „Elie Radu”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului viceprimar cu atribuții de primar, Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic - Investiții prin care se propune aprobarea închirierii prin licitație publica deschisa cu strigare a spațiului excedentar în suprafață de 769 mp aparținând Colegiului Tehnic „Elie Radu”

în conformitate cu art.108, alin.(l) și art.112, alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011;

Având în vedere prevederile art.21 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

în conformitate cu art.14, art.15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

A

In conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.192/30.05.2013 privind stabilirea tarifelor minimale pe mp, ca preț de pornire pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești;

A

In conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.289 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 192/30.05.2013 referitoare la stabilirea tarifelor minimale pe mp, ca preț de pornire pentru închirierea spatiilor si terenurilor excedentare apartinand unităților de învățământ preuniversitar de stat si de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești

în baza adresei nr.40897/24.10.2011 a Ministerului Educației, Cercetării Tineretului și Sportului.

în baza adresei nr. 22466/17.11.2015 transmisa de Colegiul Tehnic „Elie Radu”;

Ținând cont de raportul din data de 25 ianuarie 2016 al Comisiei nr.6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(l) si alin.(2) lit.c, art.45 alin.(3), precum si ale art.123 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a spațiului excedentar în suprafață de 769 mp aparținând Colegiului Tehnic „Elie Radu” pentru desfășurarea de activitate de învățământ particular.

Art.2. Aprobă Caietul de sarcini cadru (anexa nr.l) pentru închirierea prin licitație publică deschisă, cu strigare a spațiului menționat la art.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Stabilește ca durata închirierii spațiului scos la licitație publică deschisă, cu strigare prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, să fie de 1 (unu) an, cu drept de prelungire cu acordul părților pană la 4 (patru) ani.

/\

Art.4. împuternicește directorul Colegiului Tehnic „Elie Radu”să semneze contractul de închiriere.

Art. 5. Direcția Tehnic-Investiții și Colegiul Tehnic „Elie Radu” vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEIa proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație pț deschisă cu strigare a unui spațiu excedentar în suprafață de/^ aparținând Colegiului Tehnic „Elie Radu”

Imobilele compuse din clădirile și terenurile aferente acestora, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității și figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al mimicipiului Ploiești” însușit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Principiul autonomiei locale, stipulat expres în art.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, precizează că ,,autoritatea administrației publice locale are dreptul și capacitatea efectivă de a soluționa și de a gestiona, în numele și în interesul colectivității locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condițiile legii”.

Potrivit ari. 108 alin.(l) din Legea nr.l - Legea educației naționale „unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot obține venituri proprii din activități specifice, conform legii, din donații, sponsorizări sau din alte surse legal constituite”, veniturile proprii nu diminuează finanțarea de bază, complementară sau suplimentară și sunt utilizate conform deciziilor consiliului de administrație.

Având in vedere cele menționate și de prevederile contractelor de administare încheiate cu Municipiul Ploiești, unitățile de învățământ deținătoare de spații/terenuri excedentare, pot solicita demararea procedurii de închiriere a spațiilor/terenurilor excedentare. Astfel, Colegiul Tehnic „Elie Radu”, a depus la Municipiul Ploiești solicitarea nr.22466/17.11.2015 privind demararea procedurii de închiriere a spațiului excedentar in suprafața de 769 mp - cămin băieți (parter si parțial etajul I) pentru desfășurarea activității de învățământ particular.

Având în vedere necesitatea obținerii de venituri extrabugetare, venituri care sunt folosite pentru procurarea de obiecte de inventar, materiale didactice necesare desfășurării activității instructiv-educative procesului educațional al elevilor precum și al profesorilor, se impune valorificarea spațiilor excedentare prin închirierea acestora prin licitație publică deschisă cu strigare, pentru o durată de un an, cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți pană la patru ani.

Prin urmare, supun spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

Viceprimar cu atribuții de primar, Cristian Mihai G^NEA

DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licită$^Jj? deschisă cu strigare a unui spațiu excedentar în suprafață de 7 aparținând Colegiului Tehnic „Elie Radu”

Potrivit principiului autonomiei locale, stipulat expres în art.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, precizează că „autoritatea administrației publice locale are dreptul și capacitatea efectivă de a soluționa și de a gestiona, în numele si în interesul colectivității locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condițiile legii

Conform art.119 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, constituie patrimoniu al unității administrativ - teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Potrivit prevederilor art. 123 alin.țl) și (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie inchiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local, în condițiile legii. Vanzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii.

Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.94/2009 clădirile și terenurile în care acestea își desfășoară activitatea au fost transmise în administrarea consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar, încheindu-se în acest sens contracte de administrare între Municipiul Ploiești, în calitate de proprietar și Consiliile de administrație al unităților de învățământ, în calitate de administrator, având ca obiect darea în administrare a bunurilor in care isi desfasuara activitatea.

Ținând cont de adresele nr.2728/Ri/8.10.2014 transmisa de Inspectoratul Școlar Prahova si nr.40897/24.10.2011 a Ministerului Educației, Cercetării Tineretului și Sportului, prin care specifica ca toate elemnetele legate de organizarea si desfasurarea licitațiilor in vederea închirierilor spațiilor/terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ se stabilesc si se aproba in conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare si nu necesita aviz conform.


folosite pentru procurarea de obiecte de inventar, materiale didactice necesare desfășurării activității instructiv-educative al procesului educațional al elevilor precum și al profesorilor, se impune valorificarea spațiilor excedentare prin închirierea acestora.

După aprobarea proiectului de hotarare de către Consiliului Local al Municipiului Ploiești, Direcția Tehnic-Investiții va proceda la organizarea licitației. Anunțul privind organizarea licitației va fi adus la cunoștința publicului atat în presa locală cat și pe site-ul oficial al Municipiului Ploiești. închirierea spațiului menționat mai sus se face în condițiile legii, prin licitație publica cu strigare, conform prevederilor cuprinse în caietul de sarcini.

Licitația publica cu strigare se organizează la sediul unitatii de învățământ, iar prețul de pornire al licitației va fi calculat pornind de la tarifele minime aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/30.05.2013, Anexa nr.l. După adjudecarea licitației se va încheia contract de închiriere, iar Colegiul Tehnic „Elie Radu” va răspunde de modul de derulare al acestuia.

In conformitate cu art.16, alin.(l) si (2) din Legea 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată «sumele încasate din inchirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică se fac, după caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale. In cazul în care contractul de închiriere se incheie de către titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul sa încaseze din chirie o cota-parte între 20-50%, stabilita, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local prin care s-a aprobat inchirierea ’

Astfel, Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.289/31.08.2015, din suma obtinuta cu titlu de chirie, Colegiul Tehnic „Elie Radu” va retine cota maxima prevăzută de lege, diferența urmând a fi virata la bugetul local.

Față de cele menționate avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

Director Executiv, Madalina CRĂCIUN


Director Executiv Adjunct, Mariana STOCHITA
AVIZAT,

Direcția Administrație Publică,


Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director Executiv,

Georgiana POPA

întocmit: Nitu Carmen f Verificat: Constantin Dorina


CAIET DE SARCINI
pentru inchirierea prin licitație publica deschisa cu strida^ spațiului excedenatr in suprfata de 769 mp situat in Ploiești, Soseaifa^T

1. Temeiul juridic:

In conformitate cu:

Prevederile art.14, alin.(2), art.15 si art.125 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Hotararea nr.192/30.05.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind stabilirea tarifelor minimale pe mp, ca preț de pornire pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare, aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești;

In conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.289 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 192/30.05.2013 referitoare la stabilirea tarifelor minimale pe mp, ca preț de pornire pentru închirierea spatiilor si terenurilor excedentare apartinand unităților de învățământ preuniversitar de stat si de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești

2. Obiectul licitației

Spațiul excedentar scos la licitație in vederea inchirierii aparține domeniului public al Municipiului Ploiești.

Spațiul are o suprafața de 769 mp-camin băieți (parter+etajul I parțial);

3. Informații generale despre spațiul excedentar scos la licitație in vederea inchirierii

Spațiul excedentar scos la licitație in vederea inchirierii se afla in administrarea unitatii de invatamant, Colegiul tehnic„Elie Radu”

Spațiul excedentar scos la licitație este destinat activitatii de invatamant particular

4. Documentele necesare participării Ia licitație si condiții de eligibilitate.

La licitație poate participa, in număr nelimitat, orice persoana juridica de drept privat sau persoana fizica autorizata in condițiile in care este declarata calificata de către comisia de licitație, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Dosarul de participare la licitație trebuie sa cuprindă in mod obligatoriu următoarele documente:

 • 3.1. Adresa de inaintare a documentelor de participare la licitație, cu nominalizarea spațiului pentru care se licitează si destinația acestuia - OPIS.

 • 3.2. Documente specifice, in funcție de incadrarea juridica a ofertantului:

- copie după statutul societății, contract si/sau actul constitutiv al societății in care sa fie precizat ca obiect de activitate - invatamant

 • - copie după certificatul de înmatriculare;


 • - copie codul unic de înregistrare fiscala;

 • - copii ale eventualelor acte adiționale ulterioare in care sa fie pr|£Șat activitate - activitatea de invatamant;

 • 3.3. Certificat fiscal privind achitarea obligațiilor la bugetul local Public Finanțe Locale, valabil la data licitației (original sau copie legalizată^

 • 3.4. Certificat fiscal privind achitarea obligațiilor la bugetul statului emis de Direcția

Generala a Finanțelor Publice Prahova (str. Aurel Vlaicu) valabil la data licitației (original sau copie legalizata).

 • 3.5. Dovada achitării contravalorii caietului de sarcini (chitanța in original);

 • 3.6. Dovada constituirii garanției de participare la licitație (original);

 • 3.7. Mandatul acordat persoanei ce reprezintă ofertantul la licitație (daca este cazul), mandatul va fi prezentat de reprezentantul ofertantului in ziua desfășurării licitației;

 • 3.8. Dosarul va cuprinde, de asemenea si contractul de inchiriere semnat de către ofertant, ceea ce va face dovada insusirii de către ofertant a clauzelor contractuale.

Toate documentele si informațiile solicitate reprezintă condiții eliminatorii Comisia de licitație are dreptul sa descalifice orice oferta care nu indeplineste prin documentele prezentate condițiile de participare la licitație.

5. Condiții generale de contractare si elemente de preț

 • 4.1. Prețul de pornire a licitației publice cu strigare este 9.843 lei.

Nota: Acesta a fost stabilit avand in vedere Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 192/30.05.2013, anexa nr.l, iar prețul de adjudecare a licitației va deveni preț in contract Plata chiriei se va efectua conform contractului de închiriere, anexa la caietul de sarcini,

 • 4.2. Termenul de inchiriere al spatiului/terenului este de 1 (unu) an, cu posibilitatea prelungirii pana la patru ani prin încheierea de acte adiționale anuale, doar cu aprobarea scrisa a unitatii de invatamant (si in condițiile in care chiriașul si-a îndeplinit obligațiile contractuale).

 • 4.3. Pasul de licitare pentru activitati de comerț este de 50 lei.

 • 4.4. Garanția de participare la licitație este in suma de 19.686,40 lei (preț de pornire la licitație x 2, conform anexei nr.l).

  • 4.6. Contravaloarea caietului de sarcini este de 50 lei, acesta putând fi achiziționat de la unitățile de invatamant - Serviciul secretariat/contabilitate.

  • 4.7. Chiriașul are obligația, de comun acord cu conducerea unitatii de invatamant de a amenaja spatiul/terenul închiriat, pe cheltuiala proprie in conformitate cu legislația in vigoare si cu respectarea destinației pentru care a fost aprobat, fara pretenții de recuperare

a sumelor cheltuite in acest sens. Nerespectarea prevederilor de mai sus ducej^ de drept fara nicio notificare prealabila a contractului de Închiriere.


 • 4.8. Chiriașul se obliga sa plateasca taxele si impozitele locale prevăzute 4

5. Instrucțiuni pentru ofertanti

Licitațiile publice deschise, cu anunțarea ofertei prin strigare va ave; ............ ora ............., la sediul unitatii de invatamant cu personalita conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr......./

Condiții de eligibilitate

 • 1. La licitație pot participa, in număr nelimitat de persoane fizice sau juridice de drept privat sau persoana fizica autorizata, care indeplinesc condițiile specificate la pct.3 al prezentului caiet de sarcini, in situația in care sunt declarate calificate de către comisia de licitație după analiza documentelor din dosarul de participare la licitație.

 • 2. La licitație vor fi calificați ofertantii care au depus toate documentele solicitate prin caietul de sarcini si fac dovada achitării la zi a obligațiilor fiscale către bugetul local si bugetul general consolidat.

 • 3. Comisia de licitație are dreptul sa descalifice orice oferta care nu indeplineste, prin documentele prezentate condițiile de eligibilitate.

 • 4. Fiecare ofertant poate depune o singura oferta pentru fiecare spațiu licitat.

 • 5. Documentele redactate in limba romana semnate si stampilate de actre ofertant se vor depune intr-un plic semnat si stampilat de către ofertant. Oferta are valabilitate 30 zile de la data depunerii ei.

 • 6. Revocarea ofertei după inregistrarea acesteia si inainte de adjudecare atrage după sine pierderea garanției de participare.

Garanția de participare la licitație

 • 1. Garanția de participare la licitația organizata pentru Închirierea spatiului/terenului este

in suma de..........lei (preț de pornire la licitație x 2) lei.

Nota: Daca un ofertant participa la licitarea mai multor spatii/terenuri, este obligatoriu sa faca dovada constituirii garanției de participare pentru fiecare spatiu/teren pentru care licitează.

 • 2. Garanția de participare la licitație se poate achita cu numerar la casieria/contabilitatea unitatii de invatamant.

 • 3. Ofertantul va pierde garanția de participare daca isi retrage oferta după inregistrarea acesteia si inainte de adjudecare si de desemnarea câștigătorului.

 • 4. Garanția de participare a ofertantului declarat câștigător si a celui clasat pe locul al doilea va fi reținuta de unitatea de invatamant pana la momentul incheierii contractului de inchiriere de către câștigătorul licitației.

In momentul incheierii contractului de inchiriere, garanția de participare constituita de titularul contractului de inchiriere va fi transformata in garanție de buna execuție a contractului, iar garanția celui clasat pe locul al doilea va fi restituita.


Ofertantilor declarați necastigatori li se restituie garanția de j                    in

maxim 10 (zece) zile de la data incheierii contractului de inchierere                    at

câștigător.

 • 5. Garanția de participare la licitație se pierde in cazurile in care ofer

 • -  revoca oferta după adjudecare;

 • -  fiind câștigătorul licitației, nu se prezintă pentru incheierea contractului de inchiriere in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la adjudecare;

 • -  nu se prezintă personal sau printr-un reprezentant imputemicit la ședința de licitație, excepție facand cazurile de forța majora invocate in scris in 48 de ore de la producere.

 • 6. Celorlalți ofertant! declarați necastigatori li se restituie garanția de participare depusa, pe baza unei cereri de restituire semnate de aceștia.

 • C. Modul de prezentare a documentelor

 • 1. Documentele se depune in plic inchis, sigilat, semnat si stampilat si se depune la

depune la serviciul secretariat/contabilitate din cadrul unitatii de invatamant, pana la data de............., ora........

 • 2. Plicul trebuie sa conțină un dosar cu documentele prevăzute la cap.3 din prezentul caiet de sarcini. Pe plic se vor menționa următoarele:

 • - numele ofertantului si sediul acestuia;

~ denumirea licitației si a spatiului/terenuluipentru care se depune oferta;

 • - „A nu se deschide înainte de data...............................”

 • 3. In cazul in care pana la expirarea termenului limita de primire a ofertelor nu se depun cel puțin doua oferte, procedura licitației publice se va relua.

 • 4. Ofertele nu vor fi primite si inregistrate după termenul limita de primire precizat in anunțul publicitar.

5.Ofertantul va numerota, va semna si stampila fiecare fila cuprinsa in dosarul de participare la licitație si va Înscrie pe ultima fila numărul acestora, de asemenea sub semnătură si stampila proprie. Daca acest fapt nu este indeplinit, organizatorul licitației nu va purta nicio răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge si care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

6.Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente intocmirii si prezentării dosarului de participare la licitație.

 • D. Organizarea si desfasurarea licitației

 • 1. La data si ora anunțata pentru desfasurarea licitației vor fi prezenti membrii comisiei de licitație constituita conform Dispoziției primarului municipiului Ploiești sireprezentanții ofertantilor (care vor prezenta si documentele de impujfr^rfrexși âdtcSe de identitate) si după caz, alti specialiști si invitați.

 • 2. La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un rrft? acesta va prezenta membri comisiei de licitație si va anunța numele inchise si sigilate vor fi predate comisiei de licitație in vedereaS^ă” ' deschiderea plicurilor comisia de licitație verifica totalitatea documentelor ce trebuiau depuse si elimina ofertantii care nu Îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

 • 3. După analizarea de către membri comisiei a conținutului plicurilor si a documentelor depuse, comisia de licitație va intocmi un proces-verbal in care se va consemna rezultatul analizei, numele ofertantilor respinși si motivul respingerii lor, precum si ofertantii care indeplinesc condițiile de eligibilitate. Procesul-verbal se semnează de către membrii comisiei si ofertantii prezenti.

 • 4. Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație, Ia prima ședința de licitație, este necesar ca după verificarea dosarelor ofertantilor, cel puțin doua oferte sa intruneasca condițiile prevăzute in documentația de atribuire. Cea de a doua ședința de licitație se va putea desfasura cu un singur ofertant calificat.

 • 5. Președintele comisiei anunța prețul de pornire al licitației, pasul de licitare si eventualele notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (daca este cazul).

 • 6. Licitația se desfasuara după regula „licitației competitive”, respectiv la un preț in urcare.

 • 7. Astfel, in cazul in care exista cel puțin doua oferte calificate, se pleaca de la prețul de pornire al licitației, președintele comisiei de licitație va solicita creșterea prețului cu cate un pas de licitare sau multiplu al acestuia pana când unul dintre ofertanti oferă un preț majorat cu un pas de licitație sau multiplu al acestuia si nimeni nu oferă un preț mai mare.

 • 8. Orice incercare a unui ofertant sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație poate avea ca rezultat respingerea ofertei si descalificarea ofertantilor respectivi.

 • 9. Președintele comisiei repeta de trei ori prețul oferit de ofertant si daca nici un alt ofertant nu majoreaza prețul strigat, spatiul/terenul se adjudeca ofertantului care a oferit ultimul preț. Prețul de adjudecare al spatiului/terenului este prețul cel mai mare acceptat de ofertant.

 • 10. Comisia va intocmi procesul-verbal de adjudecare in care se vor consemna denumirea

ofertantilor, denumirea ofertantului câștigător si a ofertei cu care acesta a castigat licitația. Pentru inchirierea spatiului/terenului cu activitate de...................,

denumirea oferatantului clasat pe locul al doilea si oferat acestuia. Procesul-verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de către membrii comisiei de licitație si de reprezentanții ofertantilor.

 • 11. Se consemnează, daca este cazul, refuzul semnării procesului-verbal              de

către unul dintre ofertanti.

 • 12. In anexa procesului-verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de^icit^^a(sa’^km

au fost anunțați, prin strigare, in cadrul ședinței de licitație de către ofertarf,^^)un^lle la prețul de pornire al licitației.                                          \          J

 • 13. Documentele apartinand ofertantilor care au transmis notificari^j^^ți^ere, documentele intarziate sau cele care nu prezintă garanție de participare la licitație vor fi inapoiate ofertantilor respectivi.

 • 14. După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul unităților de invatamant.

 • 15. Rezultatul licitației se cunoaște la momentul incheierii procesului-verbal de adjudecare al ședinței de licitație.

 • 16. Eventualele contestații ale participantilor se vor depune in scris, la sediul unitatii de invatamant in termen de 24 ore de la data incheierii licitației. Contestațiile vor fi soluționate in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la depunerea lor, de către o comisie desemnata de Primarul municipiului Ploiești.

 • 17. Câștigătorul licitației va fi anuntat de către unitatea de invatamant, in scris in maxim 3 (trei) zile lucratoare de la data soluționării eventualelor.

 • 18. Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele raman definitive.

 • 19. In cazul in care câștigătorul licitației nu se prezintă in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la anunțarea rezultatului in vederea incheierii contractului de inchiriere, acesta va pierde garanția constituita pentru participarea la licitație, câștigător al licitației fiind desemnat al doilea ofertant licitator, clasat pe acest loc in conformitate cu procesul -verbal incheiat in urma ședinței de licitație. In aceasta situație, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la expirarea termenului acordat primului ofertant clasat, pentru incheierea contractului de inchiriere, organizatorul licitației are obligația de a transmite celuilalt ofertant invitația de a incheia contractul. Daca nici in acest caz, ofertantul licitator nu se prezintă in termenul legal de a incheia contractul, acesta va pierde, de asemenea, garanția legal constituita, iar licitația se anuleaza, urmând a fi reprogramata ulterior.

19.1n cazul in care licitația publica deschisa cu strigare nu a condus la desemnarea unui câștigător, se va organiza o noua ședința de licitație. Daca la ce-a de-a doua ședința de licitație organizata, in cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor a fost depusa o singura oferta sau mai multe oferte, din care una singura este valabila procedura licitației publice va continua.

 • 20. Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după verificarea dosarelor ofertantilor, cel puțin doua oferte sa intruneasca condițiile prevăzute in documentația de atribuire.

 • E. Dispoziții finale

 • 1. Ofertantii care sunt dovediți ca au stabilit cu alti ofertant! intelegeri pe rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.


 • 2. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar pute/șâvapjB desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii in lim stabilite si in conformitate cu reglementările legale in vigoare, c consemnate in procesul-verbal al licitației si notificate in participantilor la licitație.

 • 3. De regula, nu se permite anularea licitației. In mod excepțional, anularea licitației se face in cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații intemeiate privind organizarea si desfasurarea licitației care au afectat loialitatea concurentei, nu au asigurat transparenta procedurilor de licitație sau au produs discriminări intre ofertanti.

 • 4. Decizia de anulare sau amanare a licitației va fi luata de conducerea unităților de invatamant impreuna cu comisia de licitație. In cazul anularii licitației se va comunica tuturor ofertantilor participanti, hotararea de anulare si se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

Anexe la caietul de sarcini:

 • - model de Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - opis;

 • - model contract de inchiriere - cadru

SCRISOARE DE TRANSMITERE A DOCUMENTE DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE


OFERTANT:


(denumire si adresa)Nr.


(ziua, luna, anul)

Către,

UNITATEA DE INVATAMANT

Ca urmare a anunțului publicitar aparut in _____________________________

______________________________________________ privind organizarea licitației publice deschise, noi___________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

va transmitem alaturat, in termenul limita comunicat de dumneavoastră, următoarele:

La data si ora indicata de dumneavoastră pentru deschiderea publica a ofertelor, din partea noastra va participa un reprezentant deplin autorizat sa ne reprezinte si sa semneze in numele si pentru firma noastra.

Data completării

(ziua, luna, anul)


OFERTANT, (semnătură autorizata si, după caz, stampila societății)


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NR............/....................


LPARTILE CONTRACTANTE:

A.„Unita tea—de—invatamant”,—județul—Prahova,—Municipiul Ploiești, - strr -................................, reprezentat de director ............................, si de ...................................in  calitate de contabil-sef, avand contul de virament deschis la..................................., in calitate de Locator.

nr


si

B........................ cu sediul in

........................, in calitate de .


., str................., nr..........., reprezentat de

avand codul fiscal nr......................si nr. de

ordine in registrul comerțului


tel./fax ....in calitate de Locatar.


II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2.1.Obiectul contractului il constituie inchirierea de către........................a spațiului

in suprafața de..................mp, aflat in administrarea unitatii de invatamant, in vederea

desfășurării activitatii de.................

Art.2.2.Predarea-primirea spațiului se va face pe baza de proces-verbal, in termen de 5 (cinci) zile de la data incheierii contractului.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3.1. Prezentul contract se incheie pe o perioada de 1 (unu) an, respectiv de la ...................... pana la.........................

Art.3.2. Contractul poate fi prelungit la expirarea duratei de inchiriere prevăzut la art.3.1 prin act adițional daca locatarul si-a indeplinit anterior obligațiile contractuale, cu acordul locatorului.

Art. 3.3. Intenția de reinnoire a contractului de inchiriere se va notifica in scris cu cel puțin 30 (treizeci) de zile inainte de expirarea duratei de inchiriere.

Art.3.4. In situația in care intervin reglementari de natura patrimoniala, care depasesc limitele de competenta ale locatorului, perioada de inchiriere se poate scurta, părțile convenind asupra modalităților concrete de conciliere.

IV. PREȚUL SI MODALITĂȚILE DE PLATA

Art.4.1. Chiria pentru spațiul inchiriat este............lei/luna, conform procesului-verbal

de adjudecare din data de.....................

Art.4.2. In termen de maxim 10 (zece) zile calendaristice de la incheierea contractului, se va achita chiria aferenta primei luni, cat si in avans chiria pentru luna următoare.


începând cu luna a doua, plata chiriei se face, in avans, pana cel târziu, zi ale flecarei luni, pentru luna următoare.

4.3. Plata chiriei si a utilităților se face in numerar la casieria unMi^de.^^aț^n^A pe baza de factura emisa de locator sau prin virament bancar in                  nr.


.................................deschis la Trezoreria Ploiești.

Art.4.4. Neplata la termen a chiriei si/sau a utilităților atrage obligatM^ffy^qîși plăti penalitati conform prevederilor legale.

Art.4.5. Neplata chiriei si/sau a utilităților pe 2 (doua) luni, precum si nerespectarea destinației pentru care spațiul a fost inchiriat, constituie motiv de incetare de drept fara nici o formalitate prealabila a contractului din inițiativa locatorului si de evacuare necondiționata a chiriașului.

Art.4.6. Chiria si penalitățile de intarziere pot fi modificate potrivit actelor normative si ale Hotărârilor Consiliului Local, ce intervin după incheierea contractului, prin act adițional, cu condiția notificării locatarului cu 10 (zece) zile inainte de aplicarea noilor tarife care se refera la activitatea in speța. Anual chiria se renegociaza in conformitate cu indicele de inflație.

Art.4.7. Se va excepta de la plata chiriei si a sumei aferente utilităților pe perioada vacantelor locatarii a căror activitate se desfasoara in incinta unitatii de invatamant doar pe timpul cursurilor elevilor si este condiționată de prezenta acestora, numai daca locatorul a aprobat cererea locatarului

 • V. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art. 5.1. Locatorul se obliga:

 • a. sa pună la dispoziția locatarului spațiul care face obiectul prezentului contract;

 • b. se obliga sa calculeze si sa factureze separat, utilitățile furnizate si consumate lunar de către chiriaș;

 • c. sa permită locatarului amenajarea spațiului potrivit nevoilor sale de funcționare, cu respectarea legislației in vigoare;

Art. 5.2. Locatarul se obliga:

 • a. sa preia spațiul inchiriat si sa-1 folosească potrivit destinației prevăzute in contract;

 • b. sa nu schimbe destinația pentru care a fost inchiriat spațiul;

 • c. sa achite contravaloarea chiriei si a utilităților aferente utilizării spatiului/terenului in cuantumul si condițiile prevăzute la Capitolul IV;

 • d. sa monteze contoare de curent, de gaze, apometre, acolo unde este cazul, pentru un calcul cat mai exact al cotelor de întreținere;

 • e. sa obțină avizele legale de funcționare, pentru activitatea desfasurata;

 • f. sa nu efectueze nici un fel de modificări, amenajari sau construcții spațiului inchiriat, fara aprobarea prealabila și scrisa a locatorului. Cheltuielile suportate de locatar cu amenajarea spatiului/terenului inchiriat nu sunt opozabile locatorului, care nu va

despăgubi de ele pe locatar. Amplasarea construcției provizori se va efectua ulterior incheierii contractului fara sa diminueze în nici un fel obligațiile de prezentul contract si vor ramane in propietatea locatorului.


 • g. sa respecte normele sanitare și igienice, normele de prevenir

si de protecție a mediului înconjurător. Pe linia prevenirii locatarul isi va procura pe cheltuiala proprie sa stingatoarele de incâ^fjÎH vor fi apoi verificate și reincarcate periodic. De asemenea locatarul isi^v celelalte mijloace de P.S.I. (accesorii pentru dotarea hidrantilor, dispozitive de semnalizare a incendiilor etc.) necesare. Verificarea si întreținerea mijloacelor de P.S.I. din spațiul respectiv se va face pe cheltuiala locatarului. Locatarul isi va obține, înainte de începerea activității in spațiul pus la dispoziție, avizul, autorizația, sau punctul de vedere P.S.I. de la organele abilitate.

 • h. obținerea avizelor si/sau autorizațiilor P.S.I. necesare se va face pe cheltuiala locatarului. Locatarul va intocmi planul de evacuare si de organizare a primei intervenții, iar in caz de incendiu asigurarea intervenției se va face de către personalul locatarului existent. Locatarul va purta integral răspunderea in cazul unor eventuale incendii produse in spațiul respectiv sau a altor evenimente ce pot conduce la

producerea de pagube sau alte prejudicii unitatii de invatamant.

 • i. sa nu tulbure, sa afecteze sau să blocheze in nici un fel, prin activitatea desfasurata,

spațiile comune de acces in cadrul unitatii de invatamant.

 • j. sa nu comercializeze produse ce sunt interzise in unitățile de invatamant (de ex. țigări, băuturi alcoolice, substanțe etnobotanice, s.a.), sa nu efectueze trafic de valuta si de droguri sau alte activități ce contravin legilor statului roman;

 • k. sa protejeze spațiul închiriat contra efracției, paza aparaturii si a obiectelor amplasate in spatiile atribuite revine in totalitate locatarului;

 • l. sa permită accesul reprezentanților locatorului pentru a verifica modul cum este folosit saptiul/terenul închiriat conform contractului de închiriere;

 • m. sa predea la expirarea contractului saptiul/terenul si dotările pe care le-a preluat conform procesului-verbal de predare-primire;

 • n. chiriașul se obliga sa declare contractul de închiriere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești (in 30 de zile de la semnarea acestuia);

 • o. chiriașul se obliga sa achite plateasca taxele si impozitele locale prevăzute de lege;

 • p. sa anunțe locatorului orice modificare in statutul juridic, act de înființare, sediu, etc. in termenul limita de 48 ore;

 • q. respectare legislația in vigoare cu privire la construcțiile provizorii la obținerea tuturor avizelor si/sau autorizațiilor necesare construcțiilor provizorii revine în totalitate locatarului si se va face pe cheltuiala acestuia, ulterior incheierii contractului, fara sa diminueze in nici un fel obligațiile de plata stabilite în prezentul contract. Locatarul va purta integral răspunderea in cazul unor eventuale evenimente nedorite produse de

efectuarea necorespunzătoare a acestor construcții provizorii sau a altor evenimente ce pot conduce la producerea de pagube sau alte prejudicii unitatii de invatajrt$5ȘL*^ • r. sa asigure curățenia si igienizarea spatiului/terenului Închiriat si a p^i^r^fojo^i comuna pe toată durata contractului, asigurând permanenta curatenialir|spâddt juiclin'iăt efectuând dezinfectia, dezinsectia și deratizarea in conformitate cu^n^rpi sanitare. Locatarul va asigura evacuarea si transportul reziduurilor rezul^fe^di activitati.

VI. GARANȚII

Art.6.1. Locatarul va depune la casieria unitatii de invatamant in termen de 15 (cinsprezece) zile de la semnarea contractului o garanție reprezentând contravaloarea chiriei pe o luna, garanție ce va fi utilizata in cazul rezilierii contractului pe motiv de neplata la termenul stabilit. Locatorul va retine garanția in cazul in care contractul va fi reziliat de drept conform prevederilor de la Capitolul VIII.

Art.6.2. La incetarea contractului prin expirarea termenului, locatarul va elibera garanția constituita. In cazul rezilierii contractului pe motiv de neplata de către locatar, locatorul isi rezerva dreptul de a se dezdauna din suma constituita drept garanție. In afara acestei situații speciale, locatorul nu va proceda la folosirea garanției pentru achitarea debitului, locatarul avand obligația de a achita lunar contravaloarea facturilor emise.

 • VII. ÎNCETAREA contractului

Art. 7.1. Prezentul contract poate inceta in următoarele situații:

 • a. la sfârșitul perioadei pentru care a fost incheiat;

 • b. prin acordul scris al pârtilor;

. c. din inițiativa chiriașului cu un preaviz de cel puțin 30 de zile si cu plata la zi a chiriei si a costurilor aferente utilităților pana la data eliberării si predării terenului;

 • d. din inițiativa conducerii unitatii de invatamant cu un preaviz de 5 (cinci) zile lucratoare pentru următoarele motive: chiriașului nu a plătit chiria pe 2 (doua) luni, a schimbat destinația pentru care a fost inchiriat spațiul, a subinchiriat spațiul unui tert etc., nu respecta obligațiile ce-i revin din prezentul contract;

 • e. denunțare unilaterala la inițiativa conducerii Primăriei Municipiului Ploiești si a unitatii de invatamant daca aceasta are nevoie de spațiul inchiriat pentru nevoile unitatii de invatamant sau daca actele normative emise ulterior de organele ierarhic superioare vor prevedea aceasta;

 • f. reziliere pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către una dintre parti;

 • g. in cazul dizolvării societății comerciale.

Art.7.2. Indiferent de motivul de incetare a contractului invocat de locator, chiriașul este obligat sa plateasca chiria pana la data predării saptiului/terenului sau a evacuării, a

costurilor aferente utilităților pana la aceeași data, precum si sumele menite prejudiciile create locatorului prin fapta sa.


VIII. SUSPENDAREA CONTRACTULUI

Art.8.1. Locatarul poate solicita suspendarea contractului doar pentru peri școlare, daca este cazul. Suspendarea isi poate produce efectele exclusiv iri care cererea este aprobata de locator.

IX. PACT COMISORIU

Art.9.1. Prezentul contract inceteaza de drept fara nici o alta formalitate prealabila, in cazul nerespectarii de către locatar a clauzelor contractuale.

X.AMENDAMENTE

Art.9.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai in cazul apariției unor circumstanțe care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data incheierii contractului.

XI. FORȚA MAJORA

Art.10.1. Forța majora comunicata si dovedita de una din parti, in termen de 5 (cinci) zile de la producerea evenimentului scutește de răspundere partea care o invoca, porivit legii.

Art.10.2. Forța majora constituie o Împrejurare de fapt neobișnuita, cauzata de evenimente imprevizibile si neimputabile niciuneia dintre parti, precum: incendii, inundații, cutremure, războaie,etc.

XII. LITIGII

Art. 11.1. Rezolvarea neintelegerilor ivite intre parti se va face pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, părțile vor supune instanțelor judecătorești competente.

XII. CLAUZE SPECIALE

Art. 12.1. Chiria stabilita pentru Închirierea spatiului/terenului poate fi modificata unilateral de locator in cazul apariției unor reglementari legale (Hotarari de Guvern, Legi sau Hotarari ale Consiliului Local), privind spatiile cu aceasta destinație.

Art. 12.2. Sunt strict interzise subinchirierea, cedarea sau cesiunea contractului in totalitate sau in parte a spatiului/terenului inchiriat altor persoane.

Art. 12.3. Prevederile de baza ale contractului, legate de coabitare, intretinere curenta si de plata obligațiilor financiare convenite vor fi analizate in comun sau ori de cate ori este

nevoie in vederea aplicării corecțiilor si pentru aducerea lor, neintarziata? la nivelul stabilit.


Art.12.4. Clauzele contractuale pot fi modificate prin act adiționai» ^^tfț^k-jvdlmei pârtilor.                                                                          t u'              s I


Art.12.5. Orice modificări in statutul juridic, act de înființare, sediAc^xJ^ffiMi trebuie anunțate, in termenul limita de 48 ore, locatorului. Locatorul isi a refuza pe viitor închirierea spatiilor/terenurilor către locatarii care riîM executa obligațiile contractuale anterioare cu buna credința. La finalizarea contractului, locatorul poate emite recomandări privind executarea contractului cu buna credința de către locatar.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

Art.13.1. Locatorul isi rezerva dreptul de a refuza pe viitor închirierea spatiilor/terenurilor către locatarii care nu isi executa obligațiile contractuale anterioare cu buna credința. La finalizarea contractului, locatorul poate emite recomandări privind executarea contractului cu buna credința de către locatar.

Art.13.2. Procesul-verbal de predare-primire a spatiului/terenului reprezintă anexa la prezentul contract si face parte integranta din acesta.

Art.13.3. Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, un exemplar pentru fiecare parte contractanta, si unul pentru Municipiului Ploiești in calitate de unitate deținătoare a imobilului.

LOCATOR,

Director,


LOCATAR,

Director/Administrator

Contabil sef,

VIZAT, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic-Investitii


Direcția Administrație Publica

Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte

j^RECȚIA GENERALĂ JURIDICĂK/inwDIRECȚIA MODERNIZAREA PATRIMONIULUI, INVESTIȚII ȘI INFORMATIZARE


Domnului Director Bogdan Popoviciu


'"A •'                                                                                                                               ■ .

în vedere adresa dumneavoastră nr, 1168/2011 prin care solicitați un TO©rc asupra închirierii spațiilor disponibile din învățământ, va comunicăm ‘

* *

feețenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ l&^ilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de Hfe cadrul acestora, înființate, de stat, fac parte, din domeniul public local și de către consiliile locale,

Miiversitățile de stat au drept de proprietate asupra bunurilor existente în . KKlSla data, intrării în vigoare a Legii educației naționale, nr. 1/2011, iar.. ale Universităților asupra bunurilor din. domeniul public al statului administrare, de folosință, de concesiune ori de închiriere, în

I^^S^ducâției naționale nr. .1/2011 nU afe dispoziții speciale în...ceea. ce 2 spațiilor disponibile din învățământ,

Hg||gimor-spații aparținând bazei materiale a unităților de învățământ are Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR Gj
iic

11                  VIilutin
.tW.* ■

Vl+S ,

iSWfeCTIA MODERNIZAREA PATRIMONIULUI, INFORMATIZARE Șl INVESTIȚII

'

BSMMBggflffiff t \l V ’  '

■mMmBMhmw >‘w?. .* ■■O?t. ' :

■■Kp. -■

■^^^^®|'i;prin.care se. solicită acordul ministerului cu privire la închirierea unui spațiu, vă aptul că prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și ^^^^HKpi|țeripăre, nu mai reglementează închirierea spațiilor unităților de învățământ în consecință Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Patrimoniului, informatizare și Investiții nu mai este în măsură ^^^^^K^^t^șdlicjțări..

așa cum a precizat Direcția Juridic și Contencios a MECTS în ! 1 ’ a cărei copie o atașăm in integrum, toate elementele legate de ^^^^^^M^W^^șurarea licitațiilor în vederea închirierilor se stabilesc și se aprobă în Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al completărle ulterioare.


r-î a

■g ‘ăl?!!®


Nr, 40.897/24.10.2011


Către

Inspectoratul Școlar Județean Prahova


adresei dvs. nr.1743/R1/19.05,2011, înregistrată la MECTS cu nr.


l.


' - '..tA


întocmit,


RăzVâf£Coi


Str. General Jîerthcjlrti: nr. 28' 30, Sector 1,

010168, Biicurti-sLi

Tul; +40 (0)21 405 62 25

Fax: +40 (0)2'1 3W 21 05MINISTERUL EDUCAȚIEI SI CERCETARE ȘTIINȚIFICE


STR. SOS. VESTULUI NR.22, TEL/FAX 0244528269


COLEGIUL TEHNIC “ ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI e-mail: energetic_pl@hotmail.com

// 2015

Către,

Primăria Municipiului Ploiești

Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Dezvoltare, Administrare Unitati de Invatamant si Sanatate

Prin prezenta, va solicitam sprijinul in vederea organizării unei licitații pentru Închirierea spațiului excedentar in căminul de băieți (parter + etajul 1 parțial) in suprafața de 769 mp.

Menționam ca acest spațiu este inchiriat in prezent de către Asociația Umanitara de Nursing pana la data de 17.01.2016 si conform articolului 3.2 din contractul de inchiriere nr 147/18.01.2012, contractul nu se mai poate prelungi.

Va mulțumim.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6

COMISIA PENTRUINVATAMANT, SANATATE, STIINTA,

CULTE, TINERET SI SPORT


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă cu strigare a unui spațiu excedentar în suprafață de 769 mp aparținând Colegiului Tehnic „Elie Radu”.PREȘEDINTE,

tanciu