Hotărârea nr. 139/2016

Hotãrârea nr. 139 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a unor bunuri aferente sistemului de iluminat public, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora

ROMÂNIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 139 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de iluminat public, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Liviu Iulian Teodorescu, Radu Mateescu, Cristian Dumitru, Robert Vîscan, Gheorghe Popa și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de iluminat public, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 12.04.2016;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

Luând în considerare că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Hotărârii nr. 267/06.08.2015 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind includerea sistemului de iluminat public în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești”;

Având în vedere prevederile art.3 si art.4 al Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.2, art.3 și art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

în temeiul art.36 alin.2 litera c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a bunurilor aferente sistemului de iluminat public, identificate în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, valorificarea sau casarea bunurilor menționate la articolul nr.l din prezenta hotărâre.

Art. 3. Aprobă modificarea Hotărârii nr.225/1999, cu modificările și completările ulterioare privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” in sensul eliminării din Anexa K, cu denumirea “Sistemul de iluminat public” a poziției nr. 78.

/X

Art. 4. împuternicește Viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1359/2001.

Art. 5. Aprobă modificarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Ploiești nr. 4980/15.03.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform prevederilor articolelor nr. 1,2 și 3 din prezenta hotarare.

/X

Art. 6. împuternicește Viceprimarul cu atribuții de Primar să semneze Actul Adițional nr. 4 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Ploiești nr. 4980/15.03.2015, care constituie Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Ploiești, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. si Regia Autonoma de Servicii Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 26 aprilie 2016

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

1.7.1.2

Sistem iluminat Public al mun.Ploiesti Hipodrom(pr. 5 44 4/pv.75)

Adr. RASP 2017(PMP 9553)/21.05.2014: Pvb de recepție finala 1/25.03.2013 ; Pvb de predare -primire SGU 1/10.04.2013 ; fisa tehnica : Proiect 5444/03.10.2002

Pv.75 : corpuri=21buc (IEP2/21 ST 150W=19 buc; IEP2/21 ST250W =2 buc);console=18buc( TG1-202015=16buc;TG2-202015=1 buc;TG3 -202015=lbuc) ;stalpi=14buc( SC10001=5buc;SC10002=2buc;SC10005 =7buc );retea LES=212 m(ACYABY4* 16=72buc;ACYABY 3*35 16=85m;ACYABY 3*50 25=55m), rețea LEA=1036m( TYIR 35), cutii distributie= 8buc, nr.inventar 61

2014

102649,93

Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR.____________/______________


ACT ADIȚIONAL NR.3

la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Ploiești nr. 4980/15.03.2013

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.

Intre:

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2 reprezentat prin domnul Viceprimar cu atribuții de Primar Cristian Mihai Ganea denumit in continuare concedent, pe de o parte

si

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. cu sediul in Ploiești, str. Văleni nr. 32, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod unic de inregistrare 27449967, reprezentata prin domnul Donald Nicolae Constantin avand funcția de Director General, in calitate de concesionar, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care:

1) se modifica anexa la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Ploiești nr. 4980/15.03.2013, cu modificările si completările ulterioare, in sensul trecerii din domeniul public in domeniul privat a bunurilor aferente sistemului de iluminat public, identificate în Anexa nr.l la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. __________/_______________, scoaterii din funcțiune și, după caz, valorificării sau casarii acestora, precum si eliminarea din Anexa K cu denumirea “Sistemul de iluminat public” a poziției nr. 78 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 225/1999 cu modificările si completările ulterioare.

Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului^public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 raman neschimbfț^- ' ' /\x

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul/ de delegare a gestiunii prin concesiune a a serviciului de iluminat public din Municipiul. Ploiești nr: 4980/15.03.2013,si s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentruMțepaM.paffoi

Concedent,

Municipiul Ploiești

Viceprimar cu atribuții de Primar,

Cristian Mihai Ganea


Concesionar,

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Director General,

Donald Nicolae Constantin


Direcția de Gestiune Patrimoniu Director Executiv,

Director Economic, Elena Trican


Florin Petrache

Serviciul Contracte

Sef Serviciu,

Carmen Daniela Bucur


Compartmentul Juridic Contencios Cons. Juridic,

Loredana Ioana Onea

Direcția Economica Director Executiv, Nicoleta Craciunoiu

Vizat Serviciul Juridic-Contencios, Contracte întocmit,

Georgeta PopaEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de iluminat public, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean iar domeniul privat al Municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea localității care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Prin adresele nr. 313/18.01.2016 si nr. 1211/16.03.2016 Regia Autonoma de Servicii Publice a comunicat situația privind instalațiile si echipamentele aferente sistemului de iluminat public existente in incinta Hipodromului Ploiești, precizând faptul ca nu mai pot fi folosite.

Potrivit prevederilor art.2, art.3 si art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, pentru scoaterea din funcțiune, in vederea valorificării si, după caz, casarii, acestea vor fi trecute in domeniul privat al localității, in conformitate cu reglementările privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

După scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea si, după caz, casarea acestora potrivit prevederilor legale in vigoare.

Sumele rezultate din valorificare, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local.

Fata de cele prezentate mai sus consideram oportuna si necesara casarea acestor bunuri după trecerea din domeniul public in domeniul privat al localității, drept pentru care supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de iluminat public, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

A

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Bunurile aferente sistemului de iluminat public fac parte din domeniul public al Municipiului Ploiești conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267 din 06 august 2015 privind includerea sistemului de iluminat public in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” si sunt transmise in concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 68 din 27 februarie 2013.

Prin adresa nr. 313/18.01.2016 Regia Autonoma de Servicii Publice a comunicat situația privind instalațiile si echipamentele aferente sistemului de iluminat public existente in incinta Hipodromului Ploiești, precizând faptul ca nu mai pot fi folosite, ca urmare a realizării lucrării „Reabilitarea/modemizarea Hipodromului din Ploiești-Centru Hipic si de Agrement”.

Ulterior, prin adresa nr. 1211/16.03.2016, Regia Autonoma de Servicii Publice, a comunicat faptul ca aceste echipamente aferente sistemului de iluminat public sunt sparte, deteriorate si fara diferite parti componente, cutiile de distribuție si cablurile aeriene de alimentare nu s-au mai găsit in cadrul șantierului, cablurile subterane au fost dezafectate, stâlpii din beton au fost montati prin turnare de fundații si prin demontarea acestora nemaiputand fi refolositi si, totodată a transmis procesul - verbal de constatare nr. 1/14.03.2016, înregistrat la Regia Autonoma de Servicii Publice la nr. 1590/15.03.2016.

Potrivit prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, activele corporale care alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale de natura mijloacelor fixe, cu durata normala de utilizare consumata sau neconsumata, a căror menținere in funcțiune nu se mai justifica, se scot din funcțiune, se valorifica si se caseaza in condițiile acestei ordonanțe si pentru scoaterea din funcțiune, in vederea

At'

•       ...                             .                                                               7'/? •'■•• A? I

valorificării si, după caz, casarii, acestea vor fi trecute in domeniul privat al localității, in conformitate cu reglementările privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Având in vedere faptul că aceste bunuri sunt incluse în «Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Muncipiului Ploiești», potrivit legislației în vigoare este necesară promovarea unui proiect de hotărâre de consiliu local privind trecerea acestora în domeniul privat al municipiului Ploiești, pentru scoaterea din funcțiune, in vederea valorificării si, după caz, casarii potrivit prevederilor legale in vigoare. Ulterior, comisia constituita in acest sens prin Dispoziție a Viceprimarului cu atribuții de Primar Municipiului Ploiești, va proceda la efectuarea operațiunii sus menționate.

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările si completările ulterioare, transferul bunurilor din domeniul public in domeniul privat se face prin hotărâre a consiliului local.

Situația a fost prezentata Comisiei nr. 2 - pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care, conform Procesului Verbal din data de 12.04.2016 a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre in sensul celor menționate mai sus.

Direcția Gestiune Patrimoniu
Sef Serviciu S.I.E.B.,

Gabriela Mînplruțiu

VIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director Executiv, Georgiana Popa

Direcția Economica,

Director Executiy, Nicoleta Craciunoiu

22 APR 2015
+4 0244-513670 serviciipublice@rasp.ro www.rasp.ro


Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax: E-mail: Web:[recția de Gestiune Patrimoniu iciu Inventariere si Evidenta Bunuri

-nei Sef Seviciu Gabriela Mindrutiu


Referitor : lucrări de modernizare Hipodrom Ploiești

16 -03- 2016

Ca urmare a adresei dumneavoastră nr.4,1/2$. 02.2016 va transmitem procesul-verbal de constatare încheiat in data de 14.03.2016 cu reprezentantul SC Construcții Erbasu SA dl. ing. Zavoianu Florin - Sef Șantier in cadrul proiectului “Modernizarea/ Etinderea funcționala a Hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement”, dl Razvan Farcas din cadrul Direcției Tehnic-investitii a Municipiului Ploiești si dl.Marian Manea - Sef Birou Iluminat Public din cadrul R.A.S.P. Ploiești.

In urma demontării echipamentelor aferente sistemului de iluminat public constatam ce acestea nu mai pot fi folosite, corpurile de iluminat public sunt sparte, deteriorate si fara diferite parti componente, cutiile de distribuție si cablurile aeriene de alimentare nu s-au mai găsit ir cadrul șantierului, cablurile subterane au fost dezafectate (noile amplasamente pentru punctu de transformare si pentru stâlpii noi nu corespund vechilor amplasamente), stâlpii din beton ai fost montati prin turnare de fundații, prin demontarea acestora nu mai pot fi refolositi (sun crapati si rupti).

Menționam ca in incinta Hipodromului, înainte de efectuarea lucrărilor de demontare existau următoarele:

 • -  19 buc. corpuri de iluminat tip IEP 2/21-150W;

 • -  2 buc. corpuri de iluminat tip IEP 2/21-250W;

 • -  16 buc. console prelungire trafic greu tip TG1-202015;

 • -  1 buc. consola prelungire trafic greu tip TG2-202.015;

 • -  1 buc. consola prelungire trafic greu tip TG3-202015;

 • -  8 buc. cutii de distribuție CD 2 circuite;

 • -  5 buc. stâlpi din beton tip 10001;

 • -  2 buc. stâlpi din beton tip 10002;

 • -  7 buc. stâlpi din beton tip 10005;

 • -  1036m cablu aerian tip TYIR 35mm;

 • -  85m cablu subteran tip ACYABY 3x35-16;

 • -  55m cablu subteran tip ACYABY 3x50-25;

 • -  72m cablu subteran tip ACYABY 4x16.

Deoarece componentele din incinta sunt lipsa, deteriorate si nu mai pot fi amplasate in cadrul sistemului de iluminat public, va solicitam sa faceți demersurile care se impun pentru scoaterea componentelor prezentate mai sus din inventarul Sistemului de JJyminat Public al Municipiului Ploiești, respectiv si reglementarea situației juridice a acesțșr^b 5

Va transmitem atașat procesul-verbal de constatare nr.1/^4^3^016xCU^privire la dezafectarea rețelelor electrice si a componentelor din Sistemul de Al^minarPublic si fotografii ale acestor componente.                                                         j


Cu stimă,


PROCES VERBAL DE CONSTATARE

NR. 1 /14.03.2016
încheiat intre:

 • - domnul ing.Zavoianu Florin - Sef Șantier in cadrul proiectuiu|^"1^pZ>j^WVZ^^4 / EXTINDEREA FUNCȚIONALA A HIPODROMULUI DIN PLOIE^T^CPD ^^7690”;

 • - domnul Farcas Razvan - Consilier Direcția Tehnic -Investiții, MuniEipruTPloiesti;

 • - domnul ing. Marian Manea - Sef Birou Iluminat Public , Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești.

In urma lucrărilor din cadrul proiectului “MODERNIZAREA/EXTINDEREA FUNCȚIONALA A HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI, COD SMIS: 47690” au rezultat materiale cu grade diferite de degradare.

Dezafectarea rețelelor electrice si a componentelor din Sistemul de Iluminat existent (stâlpi, console, corpuri de iluminat, cabluri etc.) a avut ca rezultat deteriorarea acestora, astfel incat nu mai pot fi folosite.

Componentele deteriorate ale Sistemului de Iluminat sunt:

 • - console TG1-202015 - 16 bucăți;

 • - console TG2-202015 - 1 bucata;

 • - console TG3-202015 - 1 bucata;

 • - corpuri de iluminat tip IEP2/21ST 150W - 19 bucăți;

 • - corpuri de iluminat tip IEP2/21 ST 250W - 2 bucăți;

 • - cutii de distribuție tip CD 2 circuite - 8 bucăți;

 • - rețea electrica aeriana tip TYIR 35 mm - 1036 metri;

 • - rețea electrica subterana tip ACYABY 3X35+16-85 metri;


 • - rețea electrica subterana tip ACYABY 3X50+25 - 55 metri;

 • - rețea electrica subterana tip ACYABY 4X16-72 metri;

 • - stâlpi beton tip SC 10001 - 5 bucăți;

 • - stâlpi beton tip SC 10002 - 2 bucăți;

 • - stâlpi beton 10005 - 7 bucăți;


Municipiul Ploiești consilier Farcas Razvan


18/01/2016  12:090244513670                 RASP PLOIEȘTI

Adresa; Plata Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:

E-mail:

Web:


+4 0244-613670 8ervicllpublice@rasD,ro www.rasp.roPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Direcția de Gestiune Patrimoniu Serviciu Inventariere si Evidenta Bunuri


D-nei Sef Seviciu Gabriela MindrutiuReferitor: lucrări de modernizare Hipodrom Ploiești si Pasaj str.Marasesti

Ca urmare a realizării lucrării "Reabilitarea/modemizarea Hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement” in incinta Hipodromului Ploiești s-au efectuat si lucrări de * demontare instalații si echipamente aferente care aparțin sistemului de iluminat public al * muncipiului Ploiești, conform proiectului nr.5444/03.10.2002 proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.75/02.03.2007.

Constructorul lucrării de modernizare a Hipodromului Ploiești a efectuat si lucrările de demontare componente ale sistemului de iluminat public.

In urma acestor demontări echipamentele funcționale ale sistemului de iluminat public constatam ca acestea nu mai pot fi folosite, corpurile de iluminat public sunt sparte, deteriorate si fara diferite parii componente, cutiile de distribuție si cablurile aeriene de alimentare nu s-ati mai găsit in cadrul șantierului, stâlpii au fost demontați prin taiere de la baza.

Menționam ca in incinta Hipodromului, înainte de efectuarea lucrărilor de demontare existau următoarele:

 • -  19 buc. corpuri de iluminat tip IEP 2/21-150W;

 • -  2 buc. corpuri de iluminat tip IEP 2/21-250W;

 • -  16 buc. console prelungire trafic greu tip TG1-202015;

 • -  1 buc. consola prelungire trafic greu tip TG2-202015;

 • -  1 buc. consola prelungire trafic greu tip TG3-202016;

 • -  8 buc. cutii de distribuție CD 2 circuite;

 • -  5 buc. stâlpi din beton tip 10001;

 • -  2 buc. stâlpi din beton tip 10002;

 • -  7 buc. stâlpi din beton tip 10005;

 • -  1036m cablu aerian tip TYIR 35mm;

 • -  85m cablu subteran tip ACYABY 3x35-16;

x - 55m cablu subteran tip ACYABY 3x50-25;

 • -  72m cablu subteran tip ACYABY 4x16.

Deoarece componentele din incinta sunt lipsa deteriorate si nu mai pot fi amplasate in cadrul sistemului de iluminat public va solicitam saJfaceti demersurile care se impun pentru .scoaterea compenentelor prezentate -mai-si^-jdi^n^'ntaEuEiȘ^         iluminat Public_a_l

Municipiului Ploiești, respectiv si reglementarei situației juridicei acestora

RASP PLOIEȘTI


0244513670                 RAS? PLOIEȘTI


•’09    0244513670                                               ^^ss^^aSS6^

Ca urmare a realizării lucrării “Accesibilitate si fluidizarafc|țftc.industrial


18/01/2016  12:09    0244513670


Ploiești Vest si platforma industriala Brazi” pe str.Marasestif <sȘau efectuat silucrări de demontare instalații si echipamente aferente care aparțin sist^mplui'de’'ilumirța^ public al muncipiului Ploiești, conform proiectului pentru Str.Marasesti nr.2^§feQ;4.06-2003>pjoces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.71/21.02.2007 si conform proiectului.Me extindere Str.Marasesti pana la centura nr.1601/22.07.2005 proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.96/02.03.2007.

~              d? ------■          !—* public tip IEP 2/21-150W, 17municipiului Ploiești, înainte de efectuarea lucrărilor la pasajul Marasesti existau următoarele:


 • -  22 buc. corpuri de iluminat public tip IEP 2/21-150W;

 • -  22 buc. console prelungire trafic greu tip TG1-202015;

 • -  10 m cablu subteran tip ACYABY 3x50-25;

 • -  35 m cablu subteran tip ACYABY 3x50-16;

 • -  900 m cablu aerian tip TYIR 35mm;

 • -  1 punct de aprindere PA;

 • -   1 buc, cutie de distribuție CD 2 circuite;

 • -  8 buc. stâlpi din beton tip 10001;

 • -  4 buc. stâlpi din beton tip 10005;

Pana in prezent s-au demontat 17 buc. corpuri de iluminat public tip IEP 2/21-150W si 17 buc. prelungire trafic greu tip TG1-202015 componente care mai pot fi refolosite si amplasate in sistemul de iluminat public.

Constatam ca unele componente ale sistemului de iluminat public cum ar fi stâlpii de iluminat public nu mai pot fi reamplasati, cablurile aeriene si subterane nu se mai pot reamplasa.

Deoarece componentele din zona pasajului de pe Str.Marasesti nu mai pot fi amplasate in cadrul sistemului de iluminat public, cu excepția corpurilor si consolelor de iluminat public, va solicitam sa faceți demersurile care se impun pentru.scoaterea componentelor prezentate mai -sus dinjnventarul-^ Sistemului de Iluminat Public~lînOtfci^^ reglementarea slfuatiei“juridice)a acestora. ~~ -----Sef Birou Iluminat Public,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTICOMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de iluminat public, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

si a emis:

-

i