Hotărârea nr. 138/2016

Hotãrârea nr. 138 privind repartizarea unei locuințe sociale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

(VIZAT PI | LF.G ALITi pr

privind repartizarea unei locuințe sociale


HOTĂRÂREA Nr. 138


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilierilor Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Paulica Drăgușin, Cristina Ana - Maria Enache și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune repartizarea unei locuințe sociale;

ținând seama de Procesul - Verbal al Comisiei nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind protecția și asistența socială din data de 26.02.2016;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 388/30 octombrie 2015, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și Hotărârea Consiliului Local nr. 15/29 ianuarie 2016, privind aprobarea Listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 110/29.03.2016 privind stabilirea destinației de locuință socială unei unități locative din imobilul proprietatea municipiului Ploiești situată în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 13 și transmiterea acesteia și a cotei indivize în suprafață de 19,32 mp. din terenul cu destinația de curte aferent acestei locuințe în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a ), pct. 17 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă repartizarea unei unități locative cu destinația de locuință socială conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Str. Mihai Bravu, nr. 13

Nr. crt.

Nume și Prenume

Suprafață locuibilă

Observații

1.

Dumitru Paula

Două camere si bucătărie în

3

suprafață utilă de 27,6 mp., WC în suprafață utilă de 0,5 mp. și cotă indiviză în suprafață de 19,32 mp., teren aferent locuinței.

_______________» -

Poziția 1 în Lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale valabilă pe anul 2016.

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale

în exercitarea atribuțiilor ce-i revin în baza Legii nr. 215 / 2001, republicatl^șif^ actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformitate cu legea, < cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale.

în conformitate cu art. 43 din Legea nr. 114 / 1996 și a Hotărârii de Guvern nr/'v. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al ./^ Municipiului Ploiești.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 / 29.01.2016 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale valabilă pe anul 2016.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, în ședința din data de 26.02.2016, a analizat situația locativă și social - economică a solicitanților de locuințe sociale și, în temeiul Listei de priorități privind locuințele sociale valabilă pentru anul 2016, am formulat următoarea propunere de repartizare:

- O unitate locativă situată în imobilul din str. Mihai Bravu, nr. 13, d-nei Dumitru Paula. Prin hotărâre de consiliu local această locuință a primit destinația de locuință socială și a fost dată spre administrare Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești. Am luat la cunoștință faptul că familia Dumitru este compusă din patru persoane, după cum urmează: d-na Dumitru Paula, născută în Ploiești, la data de 04.01.1983, soțul, Dumitru Gabriel Cătălin, în vârstă de 36 ani și doi copii minori - Dumitru Andrei Gabriel, în vârstă de 15 ani și Dumitru Flavius lonuț, în vârstă de 11 ani. Veniturile familiei se compun din salariul d-nei Dumitru Paula, în valoare de 810 lei, salariul soțului, în valoare de 525 lei și alocațiile minorilor, în valoare de 248 lei. D-na Dumitru Paula ocupă poziția numărul 1 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru locuințele sociale.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.


Consilieri:

Robert lonuț Vîscan

Constantin Gabriel Minea.“"


Cristina Ana - Maria Enache, lonuț Ionescu. —


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE Serviciul Locuințe Sociale

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale

Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, Legea privind locuințele, republicată și actualizată și a Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114 / 1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

In sensul conferit de Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, legea privind locuințele, prin termenul de locuință socială se înțelege locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 / 29.01.2016 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale valabilă pe anul 2016.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, în ședința din data de 26.02.2016, a analizat situația locativă și social - economică a solicitanților de locuințe sociale și, în temeiul Listei de priorități privind locuințele sociale valabilă pentru anul 2016, a formulat următoarea propunere de repartizare:

- O unitate locativă situată în imobilul din str. Mihai Bravu, nr. 13, compusă din două camere și bucătărie în suprafață utilă exclusivă de 27,6 mp., WC în suprafață de 0,5 mp. și teren aferent locuinței în suprafață de 19,32 mp., d-nei Dumitru Paula. Precizăm faptul că această unitate locativă a primit destinația de locuința socială și a fost transmisă instituției noastre prin Hotărârea Consiliului Local nr. 110 / 29.03.2016 privind stabilirea destinației de locuință socială unei unități locative din imobilul proprietatea municipiului Ploiești situată în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 13 și transmiterea acesteia și a cotei indivize în suprafață de 19,32 mp. din terenul cu destinație de curte aferent acestei locuințe în administarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești. Familia Dumitru este compusă din patru persoane, după cum urmează: d-na Dumitru Paula, născută în Ploiești, la data de 04.01.1983, soțul, Dumitru Gabriel Cătălin, în vârstă de 36 ani și doi copii minori -Dumitru Andrei Gabriel, în vârstă de 15 ani și Dumitru Flavius Ionuț, în vârstă de 11 ani. Veniturile familiei se compun din salariul d-nei Dumitru Paula, în valoare de 810 lei, salariul soțului, în valoare de 525 lei si alocațiile minorilor, în valoare de

7       5  7              ÎS         ?

248 lei. D-na Dumitru Paula ocupă poziția numărul 1 în Lista cu prioritate pe anul 2016 pentru locuințele sociale.


DIRECTOR GENERAL,

Dinu
ȘEF SERVICIU,

Ovidiu Bădulescu


SERVICIUL JURIDIC, AUTORITATE TUTELARĂ,
VIZAT

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana Popa

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ


RAPORT
Data: 15.03.2016