Hotărârea nr. 137/2016

Hotãrârea nr. 137 privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 22,80 mp din incinta Colegiului Naţional Nichita Stănescu către Asociaţia Părinţilor C.N. Nichita Stănescu Ploieşti pentru desfăşurarea activităţii administrative

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 137

privind transmiterea dreptului de folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de

 • 22,80 mp din incinta Colegiului Național „Nichita Stănescu” către «Asociația Părinților C.N. Nichita Stănescu Ploiești» pentru desfășurarea activității administrative

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Băzăvan Iolanda, Băzăvan Larisa, Socoleanu Radu și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic-Investiții prin care se propune transmiterea în folosință gratuită către «Asociația Părinților C.N. Nichita Stănescu Ploiești» a unui spațiu în suprafață de

 • 22,80 mp din incinta unității de învățământ pentru desfășurarea activității administrative a asociației.

Ținând cont de raportul favorabil al Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 11.04.2016;

/X

In conformitate cu art.l 12, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

în baza adresei înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 6540/29.03.2016 a Colegiului Național „Nichita Stănescu”;

în temeiul art.36, alin. (2), lit „c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă transmiterea în folosință gratuită către asociația părinților, «Asociația Părinților C.N. Nichita Stănescu Ploiești» a unui spațiu în suprafață de 22,80 mp din incinta imobilului în care funcționează unitatea de învățământ, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, pentru desfășurarea activității administrative, conform contractului de comodat - Anexa nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. împuternicește directorul Colegiului Național „Nichita Stănescu’’ să semneze contractul de comodat.

Art.3. Colegiul Național „Nichita Stănescu” va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 22,80 mp din incinta Colegiului Național „Nichita Stănescu” către «Asociația Părinților C.N. Nichita Stănescu Ploiești» pentru desfășurarea activității administrative

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, clădirile si terenurile in care îsi desfasoara activitatea consiliul local, primăria, instituții publice de interes local, fac parte din domeniul public al localității.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova, unitățile de invatamant preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul municipiului Ploiești, fiind incluse in domeniul public.

Potrivit art.112 alin (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale: „terenurile si clădirile unităților de educație timpurie, de invatamant preșcolar, școlilor primare, gimnaziale si liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de invatamant din cadrul acestora, infiintate de stat, fac parte din domeniul public local si sunt administrate de către consiliile locale”.

In contextul tendințelor actuale, in mai multe unitati de invatamant de stat din Municipiul Ploiești s-au infiintat asociații care au caracter educativ, social, democratic, independent, non-profit si apolitic.

înființarea asociației de părinți in cadrul Colegiului National „Nichita Stănescu” are ca scop implicarea mult mai profunda a părinților alaturi de cadrele didactice in activitatile educative, de investiții si organizatorice ale unitatii de invatamant.

Prin adresa înregistrata la Municipiul Ploiești cu nr.6540/29.03.2016, conducerea Colegiului National „Nichita Stănescu” solicita acceptul Municipiului Ploiești pentru punerea la dispoziție prin folosința gratuita a unui spațiu in suprafața de 22,80 mp către asociația de părinți, in vederea desfășurării unor activitati administrative (ședințe, adunari generale, s.a.).

Prin urmare, supunem spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


DIRECȚIA TEHNIC- INVESTIȚIIRAPORT DE SPECIALITATE


____ _____

la proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință^graitiită a unui spațiu în suprafață de 22,80 mp din incinta Colegiului Național „Nichita Stănescu” către «Asociația Părinților C.N. Nichita Stănescu Ploiești» pentru desfășurarea activității administrative

începând din anul 2001 imobilele în care funcționează unitățile de invatamant preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul Municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public conform Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova.

Potrivit art.112 alin.(2) din Legea nr. 1/2011, Legea educației naționale: „terenurile si clădirile unitarilor de educație timpurie, de invatamant preșcolar, școlilor primare, gimnaziale si liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de invatamant din cadrul acestora, infiintate de stat, fac parte din domeniul public local si sunt administrate de către consiliile locale”.

In contextul tendințelor actuale, in mai multe unitati de invatamant din municipiu s-au infiintat asociații de părinți care au caracter educativ, social, nonguvemamental, democratic, independent, non - profit si apolitic.

Prin adresa nr.6540/29.03.2016 conducerea Colegiului National „Nichita Stănescu” solicita acceptul Municipiului Ploiești pentru punerea la dispoziție prin folosința gratuita a unui spațiu in suprafața de 22,80 mp către asociația de părinți, in vederea desfășurării unor activitati administrative (ședințe, adunari generale, s.a.)..

înființarea asociației de părinți in cadrul Colegiului National „Nichita Stănescu” are ca scop implicarea părinților alaturi de cadrele didactice in următoarele activitati:

 • - susținerea, modernizarea, eficientizarea si imbunatatirea calitatii continue a invatamantului preșcolar, in concordanta cu standardele Uniunii Europene si specificul societarii romanești, in interesul elevilor din unitatea de invatamant;

 • - susținerea si promovarea intereselor preșcolarilor si a părinților din invatamantul preșcolar in relația cu cadrele didactice, Inspectoratul Județean Școlar Prahova, Consiliul Local al municipiului Ploiești, federații ale părinților, alte organizații naționale si internaționale si societatea civila;

-obținerea si gestionarea de fonduri si bunuri materiale in vederea sprijinirii materiale a activitatii instructiv-educative si extracurriculare desfășurate de către unitatea de invatamant;

Principalele obiective ale Asociației Părinților C.N. Nichita Stănescu Ploiești sunt:

 • - susținerea unitatii de invatamant in activitatea de consiliere si orientare socio- profesionala, de integrare sociala a preșcolarilor;

 • - sprijinirea parteneriatelor educaționale dintre unitățile de invatamant si instituțiile cu rol educativ pe plan intern si internațional;

 • - identificarea de surse de finanțare extrabugetare si implicarea^ directa in imbunatatirea, modernizarea si intretinerea bazei materiale a unitatii de invatamant;

 • - susținerea conducerii unitatii de invatamant si participarea la organizarea si desfasurarea festivităților organizate;

 • - conlucrarea cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelara sau cu organizațiile non-guvemamentale cu atribuții in acest sens, in vederea soluționării situației copiilor care au nevoie de ocrotire sau oricare fel de ajutor.

Mijloacele financiare si materiale ale asociației pot proveni din cotizația membrilor, dobânzi si dividente rezultate din plasarea sumelor disponibile, donații, sponsorizări si alte venituri aprobate in Adunarea Generala a Asociației.

Situația a fost analizată de către Comisiei nr.6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport, care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotarare in sensul celor menționate mai sus.

Prin urmare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

Director Executiv,                             Director Executiv Adjunct,

Madalina CRĂCIUN


Mariana STOCHITAAVIZAT,

Direcția Administrație Publica,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice,

Contracte Director Executiv, Georgiana POPA

întocmit: Nitu Carmei^^fififi

Verificat: Constantin Dorina


CONTRACT DE COMODAT

nr.__________din___________

încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. /


I. PĂRȚILE CONTRACTANTE


1. Coelgiul National „Nichita Stanescu” cu sediul în Ploiești, Aleea Nalbei nr.2, județul Prahova, reprezentat de doamna director .......................... în calitate de comodant, pe de o

parte,

Și

2. Asociația Părinților C.N. Nichita Stanescu Ploiești, cu sediul în Ploiești nr......, cod

fiscal.............., cont nr...................., deschis la..............., reprezentat de............în calitate

de comodatar, au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1. Comodantul transmite în folosință gratuită comodatarului, spațiul in suprafața de

 • 22,80 mp situat în Ploiești, spațiu unde isi desfasoara activitatea.

ni. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3.1. Contractul de comodat este valabil pe o perioada de 5 (cinci) ani, începând cu data semnării acestuia, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.

Art. 3.2. Predarea-primirea spațiului se face pe baza de proces-verbal ce se va încheia în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. Obligațiile comodatarului sunt următoarele:

 • a. Să folosească spațiul potrivit destinației prevăzute în contract;

 • b. Să nu schimbe destinația spațiului dat în comodat;

 • c. Să nu efectueze nici un fel de modificări, amenajări sau construcții clădirii pentru orice lucrare de reparație (curentă său capitală) necesară pentru buna desfășurare a activității centrului, fără aprobarea scrisă a comodantului. Lucrările vor fi executate pe cheltuiala comodatarului și vor rămâne la încheierea contractului de comodat, fără plată compensatorie (indemnizație) în proprietatea comodantului;

 • d. Să nu afecteze structura de rezistență a imobilului din care face parte spațiul dat în comodat, răspunde dacă clădirea se deteriorează din vina sa;

 • e. Să respecte normele sanitare și igienice, normele de prevenire și stingere a incendiilor și de protecție a mediului înconjurător.

Pe linia prevenirii și stingerii incendiilor comodatarul iși va procura pe cheltuiala sa, stingătoarele de incendiu necesare ce vor fi verificate și reîncărcate periodic.

De asemenea, comodatarul iși va procura și celelalte mijloace de P.S.I. (accesorii pentru dotarea hidranților, dispozitive de semnalizare a incendiilor etc.) necesare. Verificarea și întreținerea mijloacelor de P.S.I. din spațiul respectiv se va face pe cheltuiala comodatarului. Comodatarul iși va obține, înainte de începerea activității în spațiul pus la dispoziție, avizul, autorizația, sau punctul de vedere P.S.I. de la organele abilitate.


Obținerea avizelor și/sau autorizațiilor P.S.I. necesare se va face pe cheltuiala^comodătaruluU iar comodatarul are obligația de a întocmi planul de evacuare. Comodatarul/v^u^a^^grăy răspunderea în cazul unor eventuale incendii produse în spațiul respectiv sau afeh^r^en^eilje) ce pot conduce la producerea de pagube sau alte prejudicii unității de învățămaht^v^'ț^^

 • f. Să informeze imediat pe comodant asupra oricăror accidente și stricăciuni asupra clădirii;

 • g. Să protejeze clădirea contra efracției, asigurarea bunurilor și obiectelor proprii din clădire, revenindu-i în totalitate comodatarului;

 • h. Să-și asume propria răspundere civilă față de terți pentru evenimente produse în incinta clădirii;

 • i. Să predea spațiul liber și dotările pe care le-a preluat conform procesului-verbal, (anexa la contract) la terminarea sau rezilierea contractului de comodat în buna stare de funcționare, ținându-se cont de uzura normală;

 • j. Să permită accesul reprezentanților comodantului în spațiu pentru a verifica folosirea spațiului conform contractului;

 • k. Să plătească taxele și impozitul pentru spațiul dat în comodat prevăzute de lege, dacă este cazul;

 • l. Să nu afecteze sau să blocheze în nici un fel, prin activitatea sa, spațiile comune din cadrul unității de învățământ în care se află spațiul dat în comodat;

 • m. Să anunțe comodantului orice modificare în statutul juridic, act de înființare, etc. în termenul limita de 48 ore;

r. Să efectueze reparațiile curente necesare în spațiul dat în comodat și să asigure curățenia, igienizarea spațiului și a părților de folosință comună pe toată durata contractului. Comodatarul va asigura permanent curățenia în spațiul folosit efectuând dezinfecția, dezinsecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico-sanitare, toodată asigurând evacuarea și transportul reziduurilor rezultate din prestarea activității.

Art. 4.2. Obligațiile comodantului sunt următoarele:

 • a) se obligă să pună la dispoziție comodatarului spațiul dat în comodat;

 • b) să permită comodatarului instalarea unui post telefonic la cererea scrisă și pe cheltuiala acestuia;

V. ÎNCETAREA contractului

Art. 5.1.

 • a) prin acordul scris al părților;

 • b) distrugerea clădirii;

 • c) în caz de forță majoră cum este definită de legea română;

Art. 5.2. Pactul comisoriu: în caz de neexecutare culpabila a unei obligații de către una din părți, contractul se va desființa de drept fără necesitatea îndeplinirii oricărei alte formalități.

Art. 5.3. Comodatarul se obligă ca la încetarea prezentului contract să elibereze și să predea comodantului spațiul în termen de 48 de ore;

Art. 5.4. în situația în care intervin reglementări de natură patrimonială, care depăseșc limitele de competență ale comodantului, durata contractului se poate scurta, părțile convenind asupra modalităților concrete de conciliere.

a unității de învățământ, dacă aceasta are nevoie de clădire pentru procesul instructiv-educativ sau pentru nevoi cu caracter social sau dacă actele normative emise ulterior de organele ierarhic superioare vor prevedea aceasta;

Art. 5.6. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului conUagLe^amotifica celeilalte părți, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data la care încetaj           țsa-și


producă efectele.

VI. CLAUZE SPECIALE                                  țMj        j ” J

Art. 6.1. Sunt strict interzise subînchirierea, cedarea sau cesiunea contractului în total-itaț^sai m parte altor persoane.v.;" _

Art. 6.2. Prevederile de baza ale contractului, legate de coabitare, întreținere ch^^țăvșj a obligațiilor financiare convenite vor fi analizate în comun sau ori de câte ori estenevoie în vederea aplicării corecțiilor și pentru aducerea lor, neîntârziată, la nivelul stabilit.

Art. 6.3. Clauzele contractuale pot fi modificate prin act adițional, potrivit voinței părților.

VH. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 7.1. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresă/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 7.2. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fî transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

vin. LITIGII

Art. 8.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract, să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 8.2. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Art. 8.3. Contractul de comodat va fi interpretat în conformitate cu dreptul român;

IX. CLAUZE FINALE

Art. 9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 9.2. Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, un exemplar pentru fiecare parte contractanta si unul pentru Municipiului Ploiești in calitate de unitate deținătoare a imobilului.

COMODANT,

COMODATAR,

Asociația Părinților

C.N. Nichita Stanescu Ploiești Președinte,


Colegiul National „Nichita Stanescu”

Director,

VIZAT,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic- Investiții Director Executiv,


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții publice, Contracte,

Director Executiv


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE


\

i

i

COLEGIUL NATIONAL “NICHITA STANESCU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, STR.NALBEI, NR.3

-Școala europeana

telefon 0040.244.599540; fax 0040.244.599540; e-mail :colegiidnichitastanescu@gmail. com ->COD FISCAL 2843949


Prin prezenta va solicitam aprobarea contractului de comodat intre Colegiul National "Nichita Stanescu" cu sediul in Ploiești, str.Aleea Nalbei, nr.3 si Asociația părinților C.N. Nichita Stanescu Ploiești in vederea constituirii legale a Asociației sus amintite, al cărui scop este acela de a sprijinii, pe toate planurile, demersurile unitatii noastre școlare.

Totodată menționam ca spațiul necesar desfășurării activitatii asociației este o camera de 22,80 mp.

Cu stima,

MfNISTcRUi lUSTmHSERVICIUL COMUNICARE SI RELAȚII PUBLICE

DOVADA DISPONIBILITĂȚII DENUMIRII

1. Solicitantul :

Numele /denumirea : NEDELCU STEFANIA ELIZA

Domiciliul/sediul: PLOIEȘTI, STR. ȘIPOTE NR.4, BL.152J, ET. 1, AP. 4

2. Data înregistrării


29,02.2016


3. Categoria de persoana juridica fara scop patrimonial (asociație, fundație, federație) pentru care s-a efectuat verificarea disponibilității de denumire ASOCIAȚIE 4. Denumire propusa ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR C.N. NICHITA STĂNESCU PLOIEȘTI

W Este disponibila

O Nu este disponibila

 • a. a fost înscrisa o alta ASOCIAȚIE , sub nr. din Registrul National

 • b. a fost anterior rezervata pana la data de

5. Denumiri asemanatoare

ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR - ȘCOALA „NICHITA STĂNESCU” (BAIA MARE)

6. Numărul 151877


si data eliberării


10.03.2016Sef serviciu,


Data


4 a-y
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6


COMISIA PENTRUINVATAMANT, SANATATE, STIINTA, CULTURA, CULTE, TINERET SI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 22,80 mp din incinta Colegiului Național „Nichita Stănescu” către «Asociația Părinților C.N. Nichita Stănescu Ploiești» pentru desfășurarea activității administrative