Hotărârea nr. 136/2016

Hotãrârea nr. 136 privind prelungirea contractului de comodat nr. 22/03.05.2012 prin încheierea actului adiţional nr. 5 pentru imobilul din Ploieşti str. Înfrăţirii nr. 4 în care funcţionează Secţia nr. 3 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 136


privind prelungirea contractului de comodat nr. 22/03.05.2012 prin încheierea actului adițional nr. 5 pentru imobilul din Ploiești str. înfrățirii nr. 4 în care funcționează Secția nr. 3 a Inspectoratului de Poliție Județean Prahova

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de Motive a domnului viceprimar cu atribuții de primar, Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic-Investiții prin care se propune prelungirea contractului de comodat nr. 22/03.05.2012 prin încheierea actului adițional nr.5 pentru imobilul din Ploiești str. înfrățirii nr.4 în care funcționează Secția nr.3 a Inspectoratului de Poliție Județean Prahova.

Ținând cont de avizul favorabil din data de 05.04.2016 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

Luând în considerare faptul că imobilul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova;

Având în vedere art.112, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, actualizată;

Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

A

In baza adresei nr.4528/01.03.2016 transmisă de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova;

în temeiul art.36, alin.(2), lit „c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă prelungirea contractului de comodat nr.22/03.05.2012 pentru A

imobilul din Ploiești, str. înfrățirii nr.4 în care funcționează Secția de Poliție nr.3 a Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A

Art.2. împuternicește directorul Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” să semneze actul adițional nr.5 la contractul de comodat nr.22/03.05.2012.

Art.3. împuternicește viceprimarul cu atribuții de primar al Municipiului Ploiești să vizeze actul adițional nr.5 la contractul de comodat nr.22/03.05.2012.

Art.4. Direcția Tehnic-Investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Școala Gimnaziala „Nicolae Iorga” și Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești astăzi, 26 aprilie 2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEIa proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului nr.22/03.05.2012 prin încheierea actului adițional nr.5 pentru imWih din Ploiești str. înfrățirii nr.4 în care funcționează Secția nr.3 a Inspectoratului de Poliție Județean Prahova

Conform Hotărârii de Guvern nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, unitățile de învățământ preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public.

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, clădirile și terenurile în care își desfășoară activitatea Consiliul Local, primăria, instituții publice de interes local, fac parte din domeniul public al localității.

Potrivit art.112 alin (2) din Legea educației naționale nr.l, ,,terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale”.

în anul 2012 Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a solicitat Municipiului Ploiești alocarea în regim gratuit, a unui spațiu în suprafață construită de 455 mp din imobilul în care a funcționat Școala „Matei Basarab”, pentru a avea sediul Secția de Poliție nr.3. Astfel, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 178/2012, a fost încheiat contractul de comodat nr.22 pe o perioadă de un an, având ca obiect spațiul în suprafață de 455 mp din fosta Scoală „Matei Basarab”.

în temeiul Hotărârilor Consiliului Local nr.193/30.05.2013, nr. 143/29.04.2014 si nr.l40/23.04.2015 au fost încheiate acte adiționale in vederea prelungirii contractului de comodat nr.22/03.05.2012.

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr.4528/01.03.2016 Inspectoratul Județean de Poliție Prahova solicită prelungirea termenului contractului de comodat nr.22/03.05.2012 în aceleași condiții contractuale. Inspectoratul de Poliție Județean Prahova se obligă să asigure, contra cost, utilitățile necesare folosirii spațiului. Secția de Poliție nr.3 este situată în zona de Vest a municipiului Ploiești și asigură ordinea și siguranța publică din aceasta zonă.

Având în vedere cele menționate mai sus și ținând cont ca în ședința din data de 05.04.2016, Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotarare în sensul celor menționate mai sus, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.


DIRECȚIA TEHNIC-INVESTIȚIIRAPORT DE SPECIALITATE


11     ........ v

la proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de compdhtjj^^X nr.22/03.05.2012 prin încheierea actului adițional nr.5 pentru imobilul^

din Ploiești str. înfrățirii nr.4 în care funcționează Secția nr.3 a

Inspectoratului de Poliție Județean Prahova

Imobilele în care funcționează unitățile de învățământ preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul Municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public conform Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

A

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, clădirile și terenurile în care își desfășoară activitatea Consiliul Local, primăria, instituții publice de interes local, fac parte din domeniul public al localității.

Potrivit art. 112 alin (2) din Legea educației naționale nr.l ,, terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale ”,

Printre bunurile ce aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești se numără și imobilul situat în Ploiești, strada înfrățirii, nr.4, imobil în care a funcționat Școala „Matei Basarab”, aflat în administrarea Scolii Gimnaziale „Nicolae Iorga”.

în anul 2012, Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a solicitat Municipiului Ploiești alocarea în regim gratuit a unui spațiu în suprafață construită de 455 mp din imobilul în care a funcționat Școala „Matei Basarab”, pentru a-și desfasura activitatea Secția nr.3 de Poliție.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.l78, în anul 2012, s-a aprobat transmiterea în folosință gratuită pe o perioadă de un an a spațiului în suprafața de 455 mp din fosta unitate de învățământ, Școala „Matei Basarab”.

în temeiul Hotărârilor Consiliului Local nr.193/30.05.2013, nr.143/29.04.2014 și nr.140/23.04.2015, contractul de comodat nr.22/03.05.2012 a fost prelungit prin încheirea de acte adiționale.

Prin adresa înregistrata la Municipiul Ploiești la nr.4528/01.03.2016 Inspectoratul Județean de Poliție Prahova solicită prelungirea contractului de comodat nr.22/03.05.2012, prin act adițional, în aceleași condiții contractuale.

/fiRO4Q\

Secția nr.3 de Poliție este situată în zona de Vest a mumcipjdțyiPloîesiP/și asigură ordinea și siguranța publică din aceasta zonă.                               y\

Facem mențiunea că Inspectoratul Județean de Poliție Prahovă^e/obligâilia sa

•                    i            i     i                                                            \\O^‘ y        /

asigure, contravaloarea utilităților.

V V‘ Mufl-\

Situația a fost analizată de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului,

Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, in ședința din data de 05.04.2016 care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotarare in sensul celor menționate mai sus.

Prin urmare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

Director Executiv, Madalina CRĂCIUN


Director Executiv Adjunct,

Mariana STOCHITAAVIZAT,

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director Executiv,

Georgiana POPAîntocmit: Nitn Carmen

Verificat: Constantin Dorina

Anexa la HCL

Act adițional nr.5

la contractul de comodat nr.22/03.05.2012 încheiat in temeiul Hotărârii Consiliului Local nr.___

Părțile contractante:


 • A. Școala Gimnaziala „Nicolae Iorga” cu sediul in Ploiești, str. Minerva nr.4, județul Prahova, tel/fax 0244/552398, avand codul fiscal nr.29169408 si contul de virament nr.RO20TREZ5215004XXX011631, deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin director Iancu Veronica si contabil sef - Luca Dorina in calitate de comodant, pe de o parte,

si

 • B. Inspectoratul Județean de Politie Prahova, cu sediul în Ploiești, str. Vasile

Lupu nr.60-62, tel. 0244/595340, cod fiscal 2844960, cont nr.2844960ROTREZ52123610120XXXXX, reprezentat de ................ în calitate de

comodatar,

Convin, in temeiul art.1270 cod civil si art.3.1 din contract, asupra următoarei modificări contractuale:

Articol unic: Durata contractului de inchiriere prevăzută la Cap.3.1 din contract se prelungește cu l(un) an, respectiv de la data de 05.05.2016 pana la data 04.05.2017.

Restul clauzelor prevăzute in contractul de comodat nr.22/03.05.2012 si a actelor adiționale încheiate raman neschimbate.

Prezentul act adițional conține 1 (una) pagina si s-a întocmit in 2 (doua) exemplare originale.

COMODANT,

Școala Gimnaziala „Nicolae Iorga”


COMODATAR,

Inspectoratul de Politie Prahova Comisar sef de politie,


Director,


Contabil sef,

Comisar sef,


Contabil șef,


Sef serviciu logistic, Comisar sef,

Consilier juridic,

VIZAT,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Viceprimar cu atribuții de Primar,

Cristian Mihai GANEA


Direcția Tehnic- Investiții


Director Executiv, Director Executiv Adjunct,


Direcția Administrație Publica Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contract

Director Executiv,


Nr 101653 / 24.04.2015Act adițional nr.4

la contractul de comodat nr.22/03.05.2012 încheiat în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. Iho cAZcA

Părțile contractante:                          1 4. M.A!. 2015

A. Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” cu sediul în Ploiești, str. Minerva nr.4, județul Prahova, tel/fax 0244/552398, avand codul fiscal nr.29169408 și contul de virament nr.R020TREZ52Î5004XXX011631, deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin director Iancu Veronica și contabil șef - Luca Dorina în calitate de comodant, pe de o parte,

Și

B. Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, cu sediul în Ploiești, str. Vasile Lupu nr. 60-62, tel. 0244/595340, cod fiscal 2844960, cont nr. 2844960ROTREZ52123610120XXXXX, reprezentat de Viorel DOSARU în calitate de comodatar,

Convin, în temeiul art.1270 cod civil si art.3.1 din contract, asupra următoarei modificări contractuale: Articol unic: Durata contractului de închiriere prevăzută la Cap.3.1 din contract se prelungește cu l(un) an, respectiv de la data de 05.05.2015 până la data 04.05.2016.

Restul clauzelor prevăzute în contractul de comodat nr.22/03.05.2012 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional conține 1 (una) pagină și s-a întocmit în 3 (trei) exemplare originale.

COMODANT, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”
Direcția Tehnic - Investiți
Director Executiv, MihaelaDirector Executiv Adjunct, Mădălina CRĂCIUN


Direcția Administrație Publică

Juridic- Contencios, Contracte birector Executiv
•o^-aoiy Act adițional nr.3/

la contractul de comodat nr.22/03.05.2012

Z.F

ile contractante:                                                            v

A. Școala Gimnaziala „Nicolae Iorga” cu sediul in Ploiești, str. Minerva nf:4/^udețuf Prahova, tel/fax 0244/552398, avand codul fiscal nr.29169408 si contul de Apapenfo'^ nr.R094TREZ24A650401200103X, R013TREZ24A650401200104X, deschis la TrezTreria^ Ploiești, reprezentat prin director Iancu Veronica si contabil sef Luca Dorina, in calitate de comodant, pe de o parte,

si

B. Inspectoratul de Politie Județean Prahova, cu sediul în Ploiești, str. Vasile Lupu nr. 60-62, tel. 0244/595340, cod fiscal 2844960, cont RO86TREZ52123610120XXXXX, reprezentat de chestor Viorel Dosaru, în calitate de comodatar,

Convin, in temeiul art.1270 cod civil si art.4.1 din contract, asupra următoarei modificări contractuale:

Articol unic: Art.4.1, pete) va avea urmatoarul conținut: Neplata la termen a utilităților prevăzute la art. 4.1 lit. c atrage obligația comodatarului de a plăti penalitati pentru flecare zi de întârziere a plătii facturilor emise de comodant, care depășește termenul de plata, conform prevederilor legale,respectiv de la data 06.05.2014.

Restul clauzelor prevăzute in contractul de comodat nr.22/2012, completat prin acte adiționale raman neschimbate.

COMODANT,

Școala Gimnaziala ..NicoiaeJ^rgă-Director, __

Veronica IANCUI^^ectorafâMe

fo orei IZ)(X


ATAR,

>olitie Prahova


VIZAT,feef,

-—.—      no k »7      „

| CpmisaiRsefo^A ț ianilus _____

PENTRU CONjROL


xfeanel_________

AV | PENTRU CONSUL

V      FINANCIAR PREVENTiV

cd____>

teiîîis’âf sef/ CostelCREMEl

[IV £

Consilier j


Sef serviciu îogistiq/\


MUNICIPIUL PLOIEȘTIP

Iulian

Direcția Tehnic- Investiții

Director Executiv, Mihaela IAMANDI
Act adițional nr.2                /,

Ia contractul de comodat nr.22/2012 Încheiat in temeiul Hotărârii Consiliului Local nrH43/29.te2(rl^'ăw/ / *1

JDW A* s v  —y  j

Partilecontractante:

A. Școala Gimnaziala „Nicolae lorga” cu sediul in Ploiești, str. Minerva îMfludetul Prahova, tel/fax 0244/552398, avand codul fiscal nr.29169408 si contul de virament

nr.R094TREZ24A650401200103X, R013TREZ24A650401200104X, deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin director Iancu Veronica si contabil sef Luca Dorina, in calitate de comodant, pe de o parte, si

B. Inspectoratul de Politie Județean Prahova, cu sediul în Ploiești, str. Vasile Lupu nr.60-62, tel. 0244/595340, cod fiscal 2844960, cont RO86TREZ52123610120XXXXX, reprezentat de chestor Viorel Dosaru, în calitate de comodatar.

Convin, in temeiul art.1270 cod civil si art.3.1 din contract, asupra următoarei modificări contractuale:

contract se


Articol unic: Durata contractului de închiriere prevăzută la Cap.3.1 din prelungește cu l(un) an, respectiv de la data de 05.05.2014 pana la data 05.05.2015.

Restul clauzelor prevăzute in contractul de închiriere nr.22/2012 raman neschimbate. Prezentul act adițional conține 1 (una) pagina si s-a intocmit in 2 (doua) exemplare originale

COMOD AN T,

Școala Gimnaziala „Nicolae lorga"

Director,


Prof. Veronica IĂbfețJ


Contabil șef,

X I

AGIU


Consilier jund/c


Direcția Administrație Publica Juridic- Contencios, Contracte Director Executiv, /srfne^ALBU


Act adițional nr.l la contractul de comodat nr.22/2012 incheiat in temeiul Hotărârii Consiliului Local nr.l93/30.05^2(îi3

Părțile contractante:

A. Școala Gimnaziala„Nicolae Iorga” cu sediul in Ploiești, str. Minerva^.4.j'jydetul‘ Prahova, tel/fax 0244/552398, avand codul fiscal nr.29169408 si contul de virament nr.R020TREZ5215004XXX011631, deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin director Tancu Veronica si contabil sef Dinca Cristina, in calitate de comodant^c dc o parte, si

B. Inspectoratul de Politie Județean Prahova, cu sediul în Ploiești, str. Vasile Lupu, nr.60-62, tel.0244/595340,cod fiscal 2844960, cont nr.RO86TREZ52123610120XXXXX, reprezentat de comisar sef, Viorel Dosaru si contabil sef -comisar sef, Danelus Harabagiu încalitate de comodatar,

Convin, in temeiul art.1270 cod civil si art.3.1 din contract, asupra următoarei modificări contractuale:

Articol unic: Durata contractului de închiriere prevăzută la Cap.3.1 din contract se prelungește cu l(un) an, respectiv de la data de 04.05.2013 pana la data 04.05.2014.

Restul clauzelor prevăzute in contractul de închiriere nr.22/2012 raman neschimbate. Prezentul act adițional conține 1 originale.

(una) pagina si s-a intocmit in


2 (doua) exemplare
I i.F.J. PRAHOVA’

VIZAT

ComîSffifW,

VIZAT, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Director Executiv,

Mihaela IAMANDI


^:f>Uirectia Administrație Publica Juridic- Contencios, Contracte Director Executiv, Iulia ALEXANDRU


CONTRACT DE COMODAT

nr.       din                                    >

încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 178/21^^01£j$$K^ y^

L PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1. Școala cu clasele I-VIH „Nicolae lor ga” cu sediul in Ploi ești,str. Minerva nr. 4, județul Prahova, tel/fax.0244/552398, avand codul fiscal nr.29169408 si contul de virament nr. R020trez5215004XXX01I631, deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin director lancu Veronica si contabil sef Dinca Cristina , in calitate de comodant, pe de o parte,

Și

 • 2. Inspectoratul de Politie Județean Prahova, cu sediul în Ploiești, str. Vasile Lupu, nr. 60-62, tel./fax 0244/595340, cont 2844960R086TREZ52123610120XXXXX, cod fiscal 2844960 reprezentat de comisar sef Bogdan Despescu si contabil sef Danelus Harabagiu, în în calitate de comodatar,

au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea următoarelor clauze:

H. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1. Comodantul transmite în folosință temporară și gratuită comodatarului, spațiul in suprafața construita de 455 mp situat în Ploiești, strada înfrățirii, nr.4. Spațiul este ocupat de Secția de Politie nr. 3, sediu unde isi desfasuara activitatea.

HI. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3.1. Contractul de comodat este valabil pe o perioada de l(unu) an, începând cu data semnării acestuia.

Art. 3.2. Predarea-primirea spațiului se face pe baza de proces-verbal ce se va încheia în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. Obligațiile comodatarului sunt următoarele:

 • a. Să folosească spațiul potrivit destinației prevăzute în contract;

 • b. Să nu schimbe destinația spațiului dat în comodat;

 • c.  Să achite contravaloarea utilităților aferente utilizării spațiului (cheltuieli de întreținere, energie electrică, gaze, apă-canal, telefon, reparații, precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea spațiului) și să monteze contoare de curent, apometre, acolo unde este cazul, pentru un calcul cât mai exact al cotelor de întreținere;

 • d. Să achite contravaloarea utilităților aferente utilizării spațiului in contul de virament al comodantului, pana la data de 30 ale lunii, pe baza de factura;


 • e. neplata Ia termen a utilităților prevăzute la art. 4.1. litîc^tră^e^olțligatia

comodatarului de a plăti penalitati, pentru fiecare zi de intarz4e^e\Si..pIatii-fîi^turilor emise de comodant, care depășește termenul de plata, penalităuî^eAntârzibre stabilite prin codul de procedura fiscala, astfel:                                              A

 • a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de

și nu se calculează penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale^principaie.sțifisi'; J.   |

 • b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de PlefipiS>'elul:''penalității ’lțp

întârziere este de 5% din obligațiile fiscale principale stinse;     'XAS'        ^6^ p'

 • f. Sa nu efectueze nici un fel de modificări, amenajări sau construcțîi^jadini pientru^orice lucrare de reparație (curentă său capitală) necesară pentru buna desiășurăre'”a<activității centrului, fără aprobarea scrisă a comodantului. Lucrările vor fi executate pe cheltuiala comodatarului și vor rămâne la încheierea contractului de comodat, fără plată compensatorie (indemnizație) în propietatea comodantului;

 • g.  Să nu afecteze structura de rezistență a imobilului din care face parte spațiul dat în comodat, răspunde dacă clădirea se deteriorează din vina sa;

 • h. Să respecte normele sanitare și igienice, normele de prevenire și stingere a incendiilor și de protecție a mediului înconjurător. Pe linia prevenirii și stingerii incendiilor comodatarul iși va procura pe cheltuiala sa, stingătoarele de incendiu necesare ce vor fi verificate și reîncărcate periodic. De asemenea comodatarul iși va procura și celelalte mijloace de P.S.I. (accesorii pentru dotarea hidranților, dispozitive de semnalizare a incendiilor etc.) necesare. Verificarea și întreținerea mijloacelor de P.S.I. din spațiul respectiv se va face pe cheltuiala comodatarului. Comodatarul iși va obține, înainte de începerea activității în spațiul pus la dispoziție, avizul, autorizația, sau punctul de vedere P.S.I. de la organele abilitate. Obținerea avizelor și/sau autorizațiilor P.S.I. necesare se va face pe cheltuiala comodatarului, iar comodatarul are obligația de a întocmi planul de evacuare. Comodatarul va purta integral răspunderea în cazul unor eventuale incendii produse în spațiul respectiv sau a altor evenimente ce pot conduce la producerea de pagube sau alte prejudicii unității de învățământ;

 • i.  Să informeze imediat pe comodant asupra oricăror accidente și stricăciuni care s-au produs asupra clădirii;

 • j.  Să protejeze clădirea contra efracției, asigurarea bunurilor și obiectelor proprii din clădire, revenindu-i în totalitate comodatarului;

 • k.  Să-și asume propria răspundere civilă față de terți pentru evenimente produse în incinta clădirii;

 • l. Să predea clădirea liberă și dotările pe care le-a preluat conform procesului verbal, (anexa la contract) la terminarea sau rezilierea contractului de comodat în buna stare de funcționare, ținându-se cont de uzura normală;

 • m. Să permită accesul reprezentanților comodantului în spațiu pentru a verifica folosirea spațiului conform contractului;

 • n. Să plătească taxele și impozitul pentru spațiul dat în comodat prevăzute de lege, dacă este cazul;

 • o. Să nu afecteze sau să blocheze în nici un fel, prin activitatea sa, spațiile comune din cadrul unității de învățământ în care se află spațiul dat în comodat;

 • p. Să anunțe comodantului orice modificare în statutul juridic, act de înființare, etc. în termenul limita de 48 ore;

r. Să efectueze reparațiile curente necesare în spațiul dat în comodat și să asigure curățenia, igienizarea spațiului și a părților de folosință comună pe toată durata contractului.


Comodatarul va asigura permanent curățenia în spațiul ffgjoșit ze/^'tiiE&j^dhz dezinsecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico-sanlWă. ^4-/ î4"“i toodată asigurând evacuarea și transportul reziduurilor rezultatemi^me^tare^Șctivitățiiz-’/

Art. 4.2. Obligațiile comodantului sunt următoarele:              ' '7 ' .v. pv°\.

 • a) se obligă să pună la dispoziție comodatarului spațiul dat în comodat,

 • b) se obligă să calculeze și să factureze separat utilitățile furnizate;

 • c) să permită comodatarului instalarea unui post telefonic la cererea scrisă și pe cheltuiala acestuia;

 • V. ÎNCETAREA contractului

Art. 5.1.

 • a) prin acordul scris al părților;

 • b) distrugerea clădirii;

 • c) în caz de forță majoră cum este definită de legea română;

 • d) neplata utilităților pe doua luni, precum si nerespectare destinației pentru care spațiul a fost dat in folosința, constituie motiv de încetare de drept fara nici o formalitate prealabila a contractului din inițiativa comodantului si de evacuare necondiționata a comodatarului.

Art. 5.2. Pactul comisoriu de gradul IV: în caz de neexecutare culpabila a unei obligații de către una din părți, contractul se va desființa de drept fără necesitatea îndeplinirii oricărei alte formalități.

Art. 5.3. Comodatarul se obligă ca la încetarea prezentului contract să elibereze și să predea comodantului spațiul în termen de 48 de ore;

Art. 5.4. în situația în care intervin reglementări de natură patrimonială, care depăseșc limitele de competență ale comodantului, durata contractului se poate scurta, părțile convenind asupra modalităților concrete de conciliere.

Art. 5.5. Denunțare unilaterală la inițiativa conducerii Primăriei Municipiului Ploiești și a unității de învățământ, dacă aceasta are nevoie de clădire pentru procesul instructiv-educativ sau pentru nevoi cu caracter social sau dacă actele normative emise ulterior de organele ierarhic superioare vor prevedea aceasta;

Art. 5.6. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data Ia care încetarea urmează sa-și producă efectele.

 • VI. CLAUZE SPECIALE

Art. 6.1. Sunt strict interzise subînchirierea, cedarea sau cesiunea contractului în totalitate sau în parte altor persoane.

Art. 6.2. Prevederile de baza ale contractului, legate de coabitare, întreținere curentă și de plată a obligațiilor financiare convenite vor fi analizate în comun sau ori de câte ori este nevoie în vederea aplicării corecțiilor și pentru aducerea lor, neîntârziată, la nivelul stabilit.

Art. 6.3. Clauzele contractuale pot fi modificate prin act adițional, potrivit voinței părților.

 • VII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 7.1. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresă/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 7.2. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data

menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.


 • VIII. LITIGII

Art. 8.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului „contract, s fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.                       ' <                . ■>. ■■

Art. 8.2. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă,, părțile se „vor adresa instanțelor judecătorești competente.                                  r> '■

Art. 8.3. Contractul de comodat va fi interpretat în conformitate cu dreptul român;

 • IX. CLAUZE FINALE

Art. 9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 9.2. Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, un exemplar pentru fiecare parte contractanta, si unul pentru Municipiului Ploiești in calitate de unitate deținătoare a imobilului.

COMOD ANT,


Contabil $e

Cristina
COMODATAR,

■ '

’     ‘.i Inspectoratul de Politie Prahova

--Comisar sef, \

&W bogdan DESPESCU \.

VIzUț |                V

FINANCIAR IwîEVenTîVntabil Sef FROpfyu mellis HARAB AGIU

SEMNĂTURĂ

20 ÎL Luna țțȘ
Direcția Tehnic-Investiții ,

Director executiv,\ >  /

Teodora MArW>N f


Direcția de Gestiune Patrimoniu

DirebțOTgxecutiv,

Florin^ETRACl-IE


Șef Serviciu dezvoltare, întreținere unitati cultura, invatamant, sanatate Madalina CRĂCIUN


z Direcția Administartie Publica, Juridic- Contencios Achiziții Publice Contracte


Director executiv,


ROMÂNIAMINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE POLIȚIE PRAHOVA Număr cie prelucrare înregistrai la Autoritatea NalJională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal - 6983Către,PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTIȚII SERVICIUL DEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNITĂȚI CULTURĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE


Pentru buna desfășurare a activității lucrătorilor Secției nr. 3 Poliție Ploiești vă rugăm să prelungițiț în aceleași condiții, printr~un act adițional, contractul de comodat nr. 22 din 03.05.2012 privind spațiul situat în strada Minerva nr. 4, Ploiești.

Cu stimă,


Î/ȘEFUL INSPECTORATULUI,

Comisar șef de poliție

Eduard MIRIȚESCU


ȘEFUL SERVICIULUI LOGISTIC, C&nis'ă/' ș&fcle po/îție

Costel CREMENEANURed.VD

Daci.

23.02.20 IM J.P. Prahova - Serviciul Logistic/ 2 ex.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA, PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr.22/03.05.2012 prin încheierea actului adițional nr.5 pentru imobilul din Ploiești str. înfrățirii nr.4 în care funcționează Secția nr.3 a Inspectoratului de Poliție Județean PrahovaData: