Hotărârea nr. 135/2016

Hotãrârea nr. 135 privind aprobarea statului de funcții al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

lfgaljtW

mul (TE 8 yu

HOTĂRÂREA Nr. 135

privind aprobarea statului de funcții al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești 9                                                                                                                       9

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a Viceprimarului cu atribuții de Primar al municipiului Ploiești dl Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, avizat de Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea statului de funcții al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești:

5                                                  5                                                                                                                              9     ’

Luând în considerare raportul comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 20.04.2016;

Având in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor Primarului Municipiului Ploiești;

în conformitate cu prevederile art 64 alin.(2) din Legea nr.l88/1999, republicată in 2007, privind Statutul Funcționarilor Publici, modificată și completată ulterior;

în temeiul art. 36, alin. (2) lit. “a” si alin (3) lif’b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.-Aprobă statul de funcții al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.05.2016.

/V

Art.2.-Incepând cu aceeași dată, prevederile anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local nr.81/25.02.2016 se modifică conform prezentei.

Art.3.-Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.-Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 26 aprilie 2016

Președinte de ședin Gheorghe Simio

isemneaz;

Simonaț/


Secretar,

Ibu


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

9                                                                                                                       9

Prevederile art.36 alin.(2), lit.”a” si alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările si completările ulterioare, reglementează atribuțiile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și al instituțiilor și serviciilor publice aflate in subordine, aprobând, în condițiile legii, la propunerea primarului, statul de funcții ale acestora.

9

Conform prevederilor art.64, alin.(2) din Legea nr. 188/1999 republicată - Statutul Funcționarilor Publici, cu modificările și completările ulterioare, promovarea funcționarilor publici de execuție în gradul profesional imediat următor, ca modalitate de dezvoltare a carierei acestora se realizează prin examen organizat semestrial conform prevederilor Legii nr. 188/1999 republicată, Statutul Funcționarilor Publici, cu modificările și completările ulterioare și transformarea funcțiilor publice în gradele profesionale promovate. Astfel, în cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, un funcționar public a promovat examenul organizat în acest scop, conform raportului final anexat și în consecință propun transformarea gradului profesional imediat superior celui deținut.

Având in vedere aceste considerente, propun spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,


administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează atribuțiile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și al instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine, aprobând, în condițiile legii, la propunerea primarului, statul de funcții ale acestora.

Conform prevederilor art.64, alin.(2) din Legea nr. 188/1999 republicată - Statutul Funcționarilor Publici, cu modificările și completările ulterioare, promovarea funcționarilor publici de execuție în gradul profesional imediat următor, ca modalitate de dezvoltare a carierei acestora se realizează prin examen organizat semestrial cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

  • -  să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

  • -  să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii doi ani calendaristici;

  • -  să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune neradiată în condițiile legii.

Urmare solicitării Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a verificat în baza de date îndeplinirea cumulativă a condițiilor de către funcționarii publici propuși pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut și a eliberat adresa nr. 12857/2016, anexată, în care a nominalizat membrii în comisiile de concurs și de soluționare a contestațiilor. Astfel, un singur funcționar public a îndeplinit cumulativ condițiile, a promovat examenul conform raportului anexat, drept pentru care propunem transformarea funcției publice de consilier cl.I grad profesional principal in consilier clasa I grad profesional superior.

Ca urmare supunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

AVIZAT:

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director Executiv,

Popa GeorgianaCătre,

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

DOMNULUI DIRECTOR GENERAL DINU ION DAN

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 1994/2016, înregistrată la Agenția Națion ală a Funcționarilor Publici cu ii r♦ 1994/2016, vă corn un icăm u r mătoarele:

în conformitate cu.'dispozițiile:

- art, 26 alin. (2) lit. b) și art, 126 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru .aprobarea, normelor pri vind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de H.G. nr. 1173/2008, vă înaintăm nominalizarea reprezentanților Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru examenul/concursul de promovare îngrad profesional organizat în dată de 12 aprilie 2016 (proba scrisă), în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor:

Comisia de concurs: Vașile Vădan Trandafir, consilier juridic, Instituția Prefectului -județul Prahova .

Comisia de soluționare a contestațiilor: Nicușor Dumitru,/consilier Juridic^ Instituția Prefectului -Județul.Prahova

Cu stimă,

Președinte JozsefBIRTALANRAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI r (96 ,             ,Funcția publica sau funcțiile publice pentru care se organizează examenul de

1. Serviciu! Ajutoare încălzire Gaze, Lemne, Energie Electrica

Din consilier cl.I/grad principal in consilier cl.I/grad superior

Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor : 04.04.2016

Numele si prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelor

Motivul respingerii dosarului

OANCEA LILIANA MARINELA

ADMIS

Observații formulate de către membrii comisiei I .. .nu este cazul.

Informații privind proba scrisa

Data si ora desfășurării probei scrise : 12.04.2016 ora 9.00

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise ! nu este cazul

Numele si prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul ***)

l.OANCEA LILIANA MARINELA

98.00

ADMIS

Informații privind interviul

Data si ora desfășurării interviului:i2.04.20i6 ora 11.00

Numele si prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul***)

l.OANCEA LILIANA MARINELA

100.00

ADMIS

Rezultatul final al concursului


Numele si prenumele candidatului

Punctaj final al concursului

Rezultatul***)

l.OANCEA LILIANA MARINELA

198.00

ADMIS

Comisia de concurs:

Numele si prenumele

semnătură

IORDACHE ELENA

STANCU DANIELA IONELA

VASILE VAD AN TRANDAFIR

L

&

M

comisiei ...

Semnătură

  • 7)  Se va completa de câtre secretarul comisiei de concurs.

  • 8)  Se vor menționa : denumirea funcției publice , gradul profesional si compartimentul din cadrul autoritatii sau instituției publice in care este prevăzut postul.

***) Se va completa cu mențiunea « admis », respectiv « respins ».A.S.S.C cu sediul in PRAHOVA, PLOIEȘTI, POȘTEI nr. 4-6 avand codul fiscal 2843566

La H.C.L. nr.

Anexa;nr.—

tel. - fax

STAT DE FUNCȚII

țGtEk

" f......'   *

CONDUCERE

1

DIRECTOR GENERAL

Funcționar public de conducere

s

I

2

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Funcționar public de conducere

s

I

SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI SI FAMILIE

3

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

s

l

4

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

5

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

6

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

7

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

8

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I debutant

9

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I debutant

10

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I debutant


SERVICIUL LOCUINȚE SOCIALE

11

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                l

12

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

13

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

14

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

15

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

16

REFERENT.

Funcționar public de execuție

M

III superior

17

REFERENT.

Funcționar public de execuție

M

III superior

18

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior


AJUTOARE ÎNCĂLZIRE GAZE, LEMNE, ENERGIE ELECTRICA

19

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                   I

20

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

21

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

22

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

23

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

24

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

25

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

26

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

27

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

28

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

29

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superiorA.S.S.C cu sediul in PRAHOVA, PLOIEȘTI, POȘTEI nr.

La H.C.L.

Anexa nr. nr.

tel.-

fax

STAT DE FUNCȚII

te

....... '           .                              ' ii

30

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 ^ipăj^    4:/

31

REFERENT DE SPECIALITATE

Funcționar public de execuție

SSD

<1 sup^b^X^*^

32

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

s

IA

33

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

34

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

s

IA

35

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

s

IA

36

REFERENT

Personal contractual

M

IA

CENTRUL DE ZI PT. COPII PREȘCOLARI

37

SEF SERVICIU

Personal contractual

s

38

EDUCATOR

Personal contractual

s

PRINCIPAL

39

EDUCATOR

Personal contractual

s

PRINCIPAL

40

PSIHOLOG

Personal contractual

s

PRINCIPAL

41

PSIHOLOG

Personal contractual

s

PRINCIPAL

42

MUNCITOR CALIFICAT- BUCA TAR

Personal contractual

1

43

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

1

44

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

1

CANTINA SOCIALA


45

SEF SERVICIU

Personal contractual

46

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

47

MAGAZINER

Personal contractual

M.

1

48

REFERENT

Personal contractual

M

IA

FORMAȚIE PREPARARE DISTRIBUIRE HRANA

49

SEF FORMAȚIE MUNCITORI

Personal contractual

50

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATA R

Personal contractual                                              I

51

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual                                              I

52

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual                                              I

53

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual                                              I

54

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual                                              I

55

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual                                              I

56

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual                                              I

57

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual                                              I

58

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual                                              I

SERVICIUL TEHNIC, ÎNTREȚINERE PATRIMONIU

A.S.S.C cu sediul in PRAHOVA, PLOIEȘTI. POȘTEI nr.

4-6 avand codul fiscal 2843566 tel. - fax


STAT DE FUNCȚII


£33                                                                              ți                                                   ii

@3ff..................... i|   _____________________________Ji ______________________


SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

78

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                  I

79

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

80

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

81

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

82

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

83

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

84

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

85

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent


59

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

60

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

61

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

62

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

63

REFERENT

Personal contractual

M

IA

64

MUNCITOR CALIFICAT - TINICHIGIU

Personal contractual

I

65

MUNCITOR CALIFICAT-FOCHIST

Personal contractual

I

66

MUNCITOR CALIFICAT-FOCHIST

Personal contractual

I

67

MUNCITOR CALIFICAT - ELECTRICIAN

Personal contractual

I

68

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

Personal contractual

I

SERVICIUL SECURITATEA MUNCII, S1TUATI1 URGENTA RESURSE UMANE, REGISTRATURA

69

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                I

70

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

71

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

72

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

73

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

74

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

75

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

s

IA

76

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

s

IA

77

REFERENT

Personal contractual

M

IA

SERVICIUL JURIDIC, AUTORITATE TUTELARA

86

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S               I

87

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

88

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

SERVICIUL PRESTAT» SOCIALE

106

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                I

107

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

108

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

109

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

110

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

111

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

112

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

113

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l superior

114

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

115

REFERENT.

Funcționar public de execuție

M

III superior

116

REFERENT.

Funcționar public de execuție

M

III superior

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

117

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

118

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior


A.S.S.C cu sediul in PRAHOVA, PLOIEȘTI, POȘTEI nr. 4-6 a vând codul fiscal 2843566

Anexa nr.

La H.C.L. nr.

tel. - fax

STAT DE FUNCȚII

Să]

rfcW

...... !

\\        x             7    fii

89

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

... ^^£^,7

----------------f' A         ----------

90

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 supendr^*^^

91

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

92

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

93

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

94

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

SERVICIUL PERSOANE AFLATE IN DIFICULTATE,PROGRAME SOCIALE, RELAȚII CU ONG-uri

95

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

s

1

96

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

97

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

98

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

99

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

100

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

101

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

102

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

103

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

104

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

105

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal
A.S.S.C cu sediul in PRAHOVA, PLOIEȘTI, POȘTEI nr.

4-6 avand codul fiscal 2843566


tel. - fax


119 CONSILIER


STAT DE FUNCȚII


Funcționar public de execuțieI superior^" ’


SERVICIUL ADMINISTRATIV

120

SEF SERVICIU

Personal contractual

121

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

122

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

123

REFERENT

Personal contractual

M

IA

124

ȘOFER

Personal contractual

I

125

ȘOFER

Personal contractual

I

126

ȘOFER

Personal contractual

I

127

ȘOFER

Personal contractual

I

128

MANIPULA NT BUNURI

Personal contractual

129

MUNCITOR GALIFICAT-INSTALATOR

Personal contractual

I

130

ZUGRAV

Personal contractual

I

131

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I


CENTRUL SOCIAL DE URGENTA

132

SEF SERVICIU

Personal contractual

S

133

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

134

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

Personal contractual

I

135

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

l-

136

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I-

137

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I-

138

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

l-

139

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I-


COMPARTIMENT MEDIATORI SANITARI

140

MEDIATOR SANITAR(instructor educație)

Personal contractual

M

PRINCIPAL

141

MEDATOR SANHARținstructor educație)

Personal contractual

M

PRINCIPAL

142

MEDATOR SANITAR(instructor educație)

Personal contractual

M

PRINCIPAL

143

MEDATOR SANITAR(instructor educație)

Personal contractual

M

PRINCIPAL

144

MEDATOR SANITAR( instructor educație)

Personal contractual

M

PRINCIPAL


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMEf

PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare privind aprobarea statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

si a constatat:


PREȘEDINTE,

SECRETAR,


DATA: