Hotărârea nr. 134/2016

Hotãrârea nr. 134 privind aprobarea statului de funcţii al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 134


privind aprobarea statului de funcții al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Viceprimarului cu atribuții de primar, domnul Ganea Cristian Mihai și Raportul de Specialitate al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești avizat de Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ și de Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea statului de funcții al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, ca urmare a transformării unor grade ale unor posturi vacante;

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 20.04.2016;

având în vedere prevederile art.26 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizată, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

în temeiul art.36 alin.2 lit.„a” și alin.3 lit.„b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă statul de funcții al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.05.2016.

Art.2. începând cu aceeași dată anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.298/31.08.2015 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Plo


^©htrasemne^ză Secretar,


•p Utt

s 8 Simona Albu


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul privind aprobarea statului de funcții al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești

Art.26 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizată, coroborat cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, reglementează promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual.

Organizarea concursurilor se efectuează conform Titlului II - Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Astfel conducerea instituției solicită transformarea gradelor sau treptelor profesionale imediat superioare ale personalului contractual, conform anexei nr.l al procesului verbal al ședinței Consiliului Administrativ al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, anexată, după cum urmează:

 • -  din gradul profesional I în gradul profesional IA - două posturi de șef partidă din cadrul Orchestrei Simfonice;

 • -  din gradul profesional I în gradul profesional IA - patru posturi de artist instrumentist din cadrul Orchestrei Simfonice;

 • -  din treapta profesională I în treapta profesională IA - un post de referent studii medii din cadrul serviciului Resurse Umane, Administrativ și Pază.

Totodată se solicită transformarea gradelor profesionale a patru posturi vacante din cadrul Orchestrei Simfonice, transformarea unui grad profesional al unui post vacant din cadrul Orchestrei Populare și transformarea unui post vacant de instrumentist studii medii grad I în post de artist instrumentist studii superioare grad I din cadrul Orchestrei Populare.

Urmare celor menționate mai sus propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre anexat.


FILARMONICA “ PAUL CONSTANTINESCU” PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul privind aprobarea statului de funcții al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești


Art.26 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizată, coroborat cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, reglementează promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual.

Organizarea concursurilor se efectuează conform Titlului II - Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Astfel conducerea instituției solicită transformarea gradelor sau treptelor profesionale imediat superioare ale personalului contractual, conform anexei nr.l al procesului verbal al ședinței Consiliului Administrativ al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, anexată, după cum urmează:

 • -  din gradul profesional I în gradul profesional IA - două posturi de șef partidă din cadrul Orchestrei Simfonice;

 • -   din gradul profesional I în gradul profesional IA - patru posturi de artist instrumentist din cadrul Orchestrei Simfonice;

din treapta profesională I în treapta profesională IA - un post de referent studii medii din cadrul serviciului Resurse Umane, Administrativ și Pază.

Totodată se solicită transformarea unui post vacant de instrumentist studii medii grad profesional I în post de artist instrumentist studii superioare grad profesional I din cadrul Orchestrei Populare precum și transformarea gradelor profesionale ale următoarelor posturi vacante:

 • - din gradul profesional II în gradul profesional I al unui post de solist vocal din cadrul Orchestrei Populare;

 • - din gradul profesional I în gradul profesional II al unui post de dirijor din cadrul Orchestrei Simfonice;

 • - din gradul profesional I în gradul profesional II al unui post de artist instrumentist din cadrul Orchestrei Simfonice;

 • - din gradul profesional I în gradul profesional IA al unui post de solist instrumentist din cadrul Orchestrei Simfonice;

 • - din gradul profesional I în gradul profesional IA al unui post de șef partidă din cadrul Orchestrei Simfonice.

Aceste modificări se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în numărul total de posturi aprobate și în cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr.3 8/01.02.2016.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotarare anexat.

Manager

Filarmonica “Paul Gonstantinescu” Ploiești

Mat^escu Vlad->

Compartiment Juridic Sava Marius Claudiu


AVIZAT :

Direcția Ad-ție Publică, Juridic - Contencios

Achiziții Publice, Contracte Director executiv, Popa Georgiafaa <4

Șef Serviciu Rpșurse Umane, Organi


An

Filarmonica „Paul Constantinescu" Ploiești


STAT DE FUNCȚII

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publica

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivel studii

OBS.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

DIRECTOR

Director

S

2

DIRECTOR ADJUNCT

Director adjunct

S

ORACHESTRA SIMFONICA

3

Dirijor

IA

s

4

Dirijor

IE

s

5

Concert maestru

IA

s

6

Concert maestru

IA

S

7

Solist concertist

IA

s :

8

Solist concertist

H

s

9

Solist instrumentist

IA

s

10

Solist instrumentist

IA

s

11

Solist instrumentist

IA

s ;

12

Solist instrumentist

IA

s

13

Solist instrumentist

IA

s

14

Solist instrumentist

IA

s

15

Solist instrumentist

IA

s

16

Solist instrumentist

IA

s

17

Solist instrumentist

IA

s

18

Solist instrumentist

i

s

19

Sef partida

IA

s

20

Sef partida

IA

s

21

Sef partida

IA

s

22

Sef partida

IA

s

23

Sef partida

EA

s

-

24

Sef partida

IA

25

Sef partida

IA z

, A ---"

26

Sef partida

I jfo?

27

Sef partida

1    & r

28

Sef partida

i M

k «

29

Secretar (muzical)

1

’XS-V

30

Artist instrumentist

IA

31

Artist instrumentist

IA

S~’

NR.

CRT.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publica

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivel studii

OBS.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

32

Artist instrumentist

IA

S

33

Artist instrumentist

IA

S

34

Artist instrumentist

IA

s

35

Artist instrumentist

IA

s

36

Artist instrumentist

IA

s

37

Artist instrumentist

IA

s

38

Artist instrumentist

IA

s

39

Artist instrumentist

IA

s

40

Artist instrumentist

IA

s

41

Artist instrumentist

IA

s

42

Artist instrumentist

IA

s

43

Artist instrumentist

IA

s

44

Artist instrumentist

IA

s

45

Artist instrumentist

IA

s

46

Artist instrumentist

IA

s

47

Artist instrumentist

IA

s

48

Artist instrumentist

I

s

49

Artist instrumentist

I

s

50

Artist instrumentist

I

s

51

Artist instrumentist

I

s

52

Artist instrumentist

I

s

53

Artist instrumentist

I

s

54

Artist instrumentist

I

s

55

Artist instrumentist

I

s

56

Artist instrumentist

I

s

57

Artist instrumentist

I

s

58

Artist instrumentist

I

s

59

Artist instrumentist

I

s

60

Artist instrumentist

I

IXCȘKl

61

Artist instrumentist

I

62

Artist instrumentist

I

■ w

63

Artist instrumentist

1 j/O-v/

1 «K r’î

Za V

64

Artist instrumentist

I

m :

65

Artist instrumentist

i k

/ '--,7

66

Artist instrumentist

i V

67

Artist instrumentist

ii

68

Artist instrumentist

ii

s

69

Artist instrumentist

ii

s

NR.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publica

Funcția publica

Gradul

Nivel

Funcția contractuala

Treapta

Nivel

OBS.

CRT.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

h CldSa

profesional

studii

de conducere

de execuție

profesionala/ grad

studii

70

Artist instrumentist

II

S

71

Artist instrumentist

II

S

72

Artist instrumentist

II

s

73

Artist instrumentist

II

s

74

Artist instrumentist

II

s

75

Artist instrumentist

II

s

76

Artist instrumentist

II

s

77

Artist instrumentist

II

s

78

Artist instrumentist

II

s

79

Artist instrumentist

II

s

80

Artist instrumentist

II

s

81

Artist instrumentist

II

s

82

Artist instrumentist

II

s

83

Instrumentist

I

M

84

Instrumentist

I

M

85

Instrumentist

I

M

ORCHESTRA POPULARA

86

Dirijor

I

s

87

Solist vocal

I

s

88

Solist vocal

II

s

89

Solist vocal

II

s

90

Solist vocal

II

s

91

Solist vocal

III

M

92

Artist instrumentist

IA

S

93

Artist instrumentist

I

S

94

Artist instrumentist

I

S

95

Artist instrumentist

II

S

96

Instrumentist

I

M

97

Instrumentist

98

Instrumentist

99

Instrumentist

/o t

\ l^.

*

100

Instrumentist

i

1

101

Instrumentist

>!

102

Instrumentist

-w

103

Instrumentist

NE7 n

W'

104

Instrumentist

llT^™

M

ORGANIZARE EVENIMENTE

105

Impresar artistic      |

I I

s I

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publica

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivel studii

OBS.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

106

Bibliotecar

IA

S

107

Referent de specialitate

I

S

108

Referent de specialitate

l

S

CONTABIL SEF

109

Contabil sef

s

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

110

Referent de specialitate

I

s

111

Casier

M

COMPARTIMENT JURIDIC

112

Consilier juridic

IA

S

SERVICIUL RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV SI PAZA

113

sef serviciu

S

114

Referent

IA

M

115

Garderobier

M

116

Garderobier

M

117

Garderobier

M

118

Recuziter

l

119

Recuziter

I

120

Recuziter

I

121

Muncitor

(electroacustician)

I

122

Paznic

M

123

Paznic

M

124

Paznic

M

125

Paznic

M

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE                                                                                        .

126

Referent de specialitate


%. Wi?


Adresa : Str. Anton Pann, nr. 5

E-mail: office@filarmonicaploiesti.eu Tel./ Fax-0244/515.841 www.filarmonicaploiesti.roȘedința Consiliului administrativ din cadrul Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, din data de 01.04.2016, ora 09.30

Ordinea de zi:

 • 1. Procedura de intrare la persoanelor cu dizabilitati, la spectacole organizate de către Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești;

 • 2. Propunerea de modificare a prețului biletului de concert/spectacol pentru elevi/studenti, de la 10 lei, la 12 lei;

 • 3. Propunerea transformării de posturi, in vederea angajarii de personal in cadrul instituției;

 • 4. Propunerea modalităților de vanzare de bilete de spectacole, ale instituției, la sediul agenției teatrale ;

 • 5. Propunerea asocierii siglei si numelui Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, cu diferiți agenti economici care sa fie in asociere/in parteneriat pe marca unor produse comerciale, sub forma de etichete cu denumirea de „Vinul Filarmonicii”, in colaborare cu partenerul de vinuri Stenota si denumirea „Ciocolata Filarmonicii”, cu partenerul de produse de cofetărie Delice, toate in scopul creșterii imaginii si interesului instituției, in rândul agentilor economici pentru atragerea de spectatori de toate categoriile profesionale la toate manifestările artistice organizate de către Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești ;

 • 6. Propunerea spre aprobare a unui barem/proceduri la examenele de grade profesionale, in cadrul instituției;

 • 7. Propunerea spre aprobare a unei proceduri de evaluare profesionale, pe baza de audiție, care sa fie coroborata cu legislația specifica in domeniu ;

 • 8. Diverse

La ședința Consiliului administrativ au participat următoarele persoane:

dl. Vlad Mateescu - director - Președinte ;

dna. Istratescu Alina - reprezentant al autoritatii administrației publice locale - membru ; dl. Botez George Sorin - consilier local, numit prin H.C.L. nr. 90/29.03.2013 - membru ; dna. Frincu Georgiana - director adjunct artistic - membru;

d-na. Matei Mihaela Ioana - contabil sef- membru;

dl. Sava Marius Claudiu - consilier juridic- membru;

d-na. Radu Camelia - referent de specialitate - membru;

dna./dl.                                        ______ al Sindicatului „Artis"din cadrul Filarmonicii

„Paul Constantinescu" Ploiești- membru.

M^mjari ai Consiliului administrativ au discutat ordinea de zi (mai sus menționată) după cum urmeaza :

‘                du.


&r~ cuK lImAU'? c&ț^

LLttS a ute

5P^OVgl^U Jj> Ma^U/rA Ux?^g^VtT (Jfj


AL                 /A

! ?^4b/U\             2/p^


! /v^b/y, ccny/T^vvtu              v

eh

, dsr L </tvZ^ O

C</x/i
----------------------------------------------------------------------------------------------_-^_-------------------- Prezentul proces-verbal al ședinței Consiliului administrativ, conține 2 file si a fost încheiat'pstazi 28.01.2016. Semnaturile membrilor Consiliului administrativ

dl. Vlad Mateescu - director

dl. Botez George Sorin - consilier local

dna. Istratescu Alina - reprezentant al autoritatii administrației publice locale

dna. Frincu Georgiana - director adjunct artistic d-na. Matei Mihaela Ioana - contabil sef - membru dl. Sava Marius Claudiu - consilier juridic d-na. Radu Camelia-.referent.de specialitate dna./dl.          fkfab/ .                   al Sindicatului

Ploiești- membru.


iri

il J


9

Paul ConstantinesciFILARMONICA "PAUL CONSTANTINESCU

Anexa 1


POSTURI TRANSFORMATE DUPĂ EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRAD DIN 25.03.2016

Nr.

Crt.

Denumirea compartimentului

Funcția

Studii

Grad actual

Grad transformat

1

Orchestra simfonica

Sef partida

S

1

IA

2

Orchestra simfonica

Sef partida

S

1

IA

3

Orchestra simfonica

Artist instrumentist

S

1

IA

4

Orchestra simfonica

Artist instrumentist

S

1

IA

5

Orchestra simfonica

Artist instrumentist

S

1

IA

6

Orchestra simfonica

Artist instrumentist

S

1

IA

7

Serviciul RU administrative si paza

Referent

M

1

IA

POSTURI TRANSFORMATE PENTRU ANGAJAR1 POSTURI VACANTE

Nr.

Crt.

Denumirea compartimentului

Funcția

Studii

Grad actual

Grad transformat

1

Orchestra simfonica

Solist instrumentist

S

1

IA

2

Orchestra simfonica

dirijor

S

1

II

3

Orchestra simfonica

Sef partida

S

1

IA

4

Orchestra simfonica

Artist instrumentist

S

1

II

5

Orchestra populara

Solist vocal

S

II

1

6

Orchestra populara

Instrumentist-artist instrumentist

M-S

l-M

l-S

Consiliu Administrativ;


D-nul Vlad Mateescu-director


D-na Georgiana Frîncu-director artistic

D-na Matei Mihaela-contabil sef

D-na Radu Ca meii a-referent RU -    ;

D-nul Vîrga Mihai-lider sindicat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT