Hotărârea nr. 133/2016

Hotãrârea nr. 133 privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Ploiești

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 133 privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului cu atribuții de primar al Municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Poliției Locale Ploiești, prin care se propune un proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Ploiești;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 7- Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 20.04.2016;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2011 prin care s-a aprobat, în temeiul prevederilor legii nr. 155/2010, înființarea Poliției Locale Ploiești, ca instituție de interes public local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

In conformitate cu prevederile art. 6 lit. a, art. 29, alin.l, lit. c si art. 30, lit. g din Legea nr. 155/2010 -Legea Poliției Locale;

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Administrației si Internelor nr. 92/05.05.2011, privind aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale;

în temeiul art. 36 alin (2) lit. d, alin 6 lit. a, pct.7, art. 45 alin 2 și art. 115 alin (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l- Aprobarea PLANULUI DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ al Municipiului Ploiești, anexat la prezenta hotărâre.

Art. 2- Poliția Locală Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Ploiești

Având în vedere prevederile art. 29 lit. c din Legea 155/2010-Legea Poliției Locale, Comisia Locală de Ordine Publică elaborează proiectul Planului de Ordine și Siguranță Publică la nivelul unității administrativ teritoriale, pe care îl actualizează anual.

în conformitate cu art. 24 din H.G.l 332/2010-Regulamentul cadru de organizare și funcționare al Poliției locale aspectele referitoare la modul de elaborare a Planului de Ordine și Siguranță Publica al unității administrativ teritoriale se reglementează prin ordin al ministrului administrației și internelor11 ;

Prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr.92/2011s-a aprobat metodologia de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale;

Planul de ordine și siguranță publică va cuprinde analiza situației operative și are în vedere aspectele ce privesc amplasarea geografică a teritoriului, populația, evenimentele social-econimice, politice sau religioase, starea infracțională și contravențională înregistrată în anul anterior, dispozitivele de ordine și siguranță publică și zonele de responsabilitate, activități și misiuni executate în comun, efectivele și suportul logistic, harta unității administrativ-teritoriale, persoanele cu funcții de conducere, cu atribuții de coordonare si control.

Al

In conformitate cu prevederile art.36, alin. 6, lit.a, pct.7 și art.45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată, Comisia Locală de Ordine Publică a Municipiului Ploiești propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind Planul de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Ploiești.

VICEPRIMAR, cu atribuții de primar, Cristian Mihai Ganea

POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Ploiești


Cadrul general si procedurile privind aprobarea Planului de ordine si siguranță publică, îl reprezintă Ordinul 92/2011 emis de Ministerul Administrației si Internelor, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine si siguranța publica al politiei locale .

Potrivit actului normativ evocat mai sus, Planul de ordine si siguranța publică este documentul prin care se organizează anual activitatea structurilor de poliție locală pentru menținerea ordinii si siguranței publice pe teritoriul unei unități administrativ teritoriale.

La elaborarea Planului de ordine si siguranță publică se au în vedere aspectele ce privesc amplasarea geografică a teritoriului (așezarea geografică, suprafața și configurația terenului, căile de comunicații, legăturile cu alte unități administrativ-teritoriale, zone de agrement, obiective turistice, economice, instituții de inetes public, etc) populația ( numărul populației, fluctuația populației/, evenimentele social-economice, politice sau religioase (sărbători naționale, zilele municipiului, sărbători religioase manifestările tradiționale periodice), starea infracțională si contravențională înregistrată în anul anterior, dispozitivele de ordine si siguranță publică si zonele de responsabilitate (delimitarea sectoarelor de siguranță publică, a zonelor de patrulare și locurilor/perimetrelor unde acționează efectivele poliției locale), activități si misiuni executate în comun, efectivele si suportul logistic, harta unității administrativ teritoriale, elemente ce se regăsesc în proiectul de hotărâre supus spre aprobare.

Având în vedere cele expuse, apreciem că sunt îndeplinite condițiile de oportunitate si legalitate pentru adoptarea actului administrativ, motiv pentru care propunem aprobarea proiectului așa cum a fost formulat.


SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC CONTRACTE, PROCEDURI, Mocanu Gabrieia/lsabela


SEF SERVICIU ORDINE PUBLIpĂ ȘI PAZĂ Anton Că


VIZAT,


DIRECTOR EXECUTIV, DIRECȚIA ADMINISTREȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS, CONTRACTE

PLANUL


,2;

rrt

''•\ ,- c.\ A-' r- '-.

V-’

\vJ' *■<

V>


*2/


de ordine și siguranță publică al municipiului Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii nr.155 din 12 iulie 2010, privind înființarea, organizarea si funcționarea Politiei Locale, ale Hotărârii Guvernului României nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a Politiei Locale, prin Hotararea nr.7/31.01.2011, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a înființat, incepand cu data de 01.02.2011, Politia Locala, serviciul public local, specializat, cu personalitate juridica, in cadrul aparatului propriu de specialitate al acestuia.

Sediul Politiei Locale a Municipiului Ploiești a fost stabilit in Ploiești, B-dul Independentei nr.21. Planul de ordine si siguranța publica este documentul de organizare si planificare a activitatii la nivel teritorial pentru asigurarea ordinii și siguranței publice si paza obiectivelor.

CAPITOLUL I

Analiza situației operative

A)TeritoriuI

Municipiul Ploiești, reședința a județului Prahova, este situat in zona de sud-est a județului, pe malul drept al râului Teleajen, pe DN1 si Drumul European E 60, la intersecția unor importante rețele de transport auto si de cale ferata, care fac legătură intre capitala tarii - mun. București — si zonele de nord-est si nord-vest ale tarii.

Suprafața totala a municipiului Ploiești este de 5900 ha, din care 4700 reprezintă spațiu construibil. Rețeaua stradala este formata din 950 străzi, in lungime de circa 630 km, marea majoritate a acestora fiind asfaltate (circa 80%), permițând o deplasare rapida si in buna siguranța a vehiculelor si pietonilor.

Pe raza de competenta funcționează zece piețe agroalimentare: Piața Malu Roșu, Piața Aurora Vest, Piața 9 Mai, Piața Nord, Piața Muzicanți, Piața Sud, Piața Timken, Piața Mihai Bravu si , Piața Cocoș , Piața Halele Centrale si complexele comerciale tip “supermarket”: ” Afi Palace”, ” Artsani”,” Dedeman”, “Mall Mercur”, “Winmarkt Grand Center”, “Balif’, “Billa”, “Gama Center”, “Metro”, “Praktiker”, “Carrefour”, “Bricostore”, “Kaufland Sud, Nord și Vest”, “Selgros”, “Auchan”, ” Profi” , ”Lidl”, ”Penny”, ” Mega Image” ” West Mall” centre comerciale care deservesc populația din municipiu cat si din localitățile învecinate sau care tranzitează zona spre stațiunile montane, fapt pentru care, zilnic, in aceste locații, exista o concentrare mare de persoane.

In municipiul Ploiești, se afla un număr mare de obiective economice, cum ar fi: Lukoil, Timken, Upetrom, Rafînaria “Astra”, Uzuc, Amplo, Umerva, S.C. Coca-ColaS.A., S.C. Efes-Brewery S.A., S.C. British American Tabacco S.A., Rafînaria “Vega”, S.C. Dero Lever S.A., S.C. Bianca S.R.L., S.C. Cablul Romanesc S.A., Parcul Industrial Ploiești si altele, situație ce a dus la apariția de noi locuri de munca, cat si la o continua mișcare a locuitorilor municipiului si a altor persoane de pe raza localităților învecinate.

Pe teritoriul de competenta al Politiei Municipiului Ploiești se afla un număr de 52 instituții, așezăminte, lacasuri de cult si 6 muzee depozitare ale unor importante valori materiale si spirituale, in special din categoria celor din patrimonial cultural național.0 M >1

2 .< De asemenea, pe raza Municipiului Ploiești își desfășoară activitatea un pugrăr unități de învățământ, din care 19 licee și colegii de diverse profiluri, prec generale.                                                                                             /

Dintre zonele de agrement unde frecvent se concentrează un număr m ^cetaț^ni^ enumerând: Parcul Tineretului (suprafața 250.000 mp), Parcul Dendrologic “Milî Parcul Municipal teNichita Stanescu”, Stadioanele “Ilie Oana”, “ASTRA”, “TEIEAJEN”, “VEGA” si Sala Sporturilor “OLIMPIA”, Hipodromul Ploiești.

Zona Teleajen — Cartier Dorobantu - Stafia de Epurare a Apelor Dambu - Statia C.F.R. Ghighiu - Pod Tatarani - Islazul Tatarani este traversata de conductele magistrale de transport produs petrolier ce aparțin S.C. Petrotrans S.A., iar zona Cartier Mimiu — Statia Triaj Vest -Centura de Vest este traversata de conductele magistrale ce aparțin S.C. Conpet S.A., aceste tronsoane fiind in lungime de aproximativ 60 km.

In municipiul Ploiești funcționează 4 secții de politie, după cum urmeaza:

SECȚIA nr.l POLITIE:este amplasata in zona central a municipiului Ploiești, urmând a se învecina astfel:

-la sud cu Secția nr.4 Politie, cu limite, B-duI Independentei, str. Gh. Lazar, str. Nicolae Balcescu, str. Poștei, Pârâul Dambu (pe langa str. Apelor), Parcul Industrial Grivco, Poarta 4 Lukoil, Centura de Est.

-la vest cu Secția nr.3 Politie avand ca limite str. Lobacevschi, Ceahlau, Plaiesilor, Maramureș, Sitarului, Cerceluș.

-la nord cu Secția nr.2 Politie cu limite: str. Văleni, Al. Deparateanu, Radu de la Afumați, Andrei Muresanu, Republicii, Elena Doamna, Logofăt Tautu.

-la est cu corn. Bucov, sat Tantareni - sat Ploiestori.

SECȚIA nr.2 POLITIE:este amplasata in partea Nordica a municipiului Ploiești si se învecinează astfel:

-la nord cu COM. Blejoi, cu limita Șoseaua de Centura a orașului;

-la est cu corn. Blejoi si Secția nr.l Politie, avand ca limita str. Văleni, Al. Deparateanu, Radu de la Afumați, Andrei Muresanu, Republicii, Elena Doamna, Logofăt Tautu;

-la sud cu Secția nr.3 Politie, cu limite str. Ghe. Grigore Cantacuzino;

-la vest cu Centura de Vest.

SECȚIA nr.3 POLITIE: este amplasata in partea vestica a municipiului Ploiești, urmând a se învecina astfel:

-la nord cu Secția nr.2 Politie cu limita str. Gh. Grigore Cantacuzino;

-la nord-est cu Secția nr.l Politie, cu limite str. Lobacevschi, Ceahlau, Plaiesilor, Maramureș, Sitarului si Cerceluș;

-la est si sud cu Secția nr.4 Politie, cu limite B-dul Independentei, Sitarului, Bobalna, Depoului si zona perifericaSud-Vest;

-la vest cu corn. Strejnic.

SECȚIA nr.4 POLITIE: este amplasata in partea sudica a municipiului Ploiești, urmând a se învecina astfel:

-la nord si nord-est cu Secția nr.l Politie, cu limite B-dul Independentei, str. Gh. Lazar, str. Nicolae Balcescu, str. Poștei si Pârâul Dambu;

-la est cu Secția nr.l Politie, cu limite Parau! Dambu, Parcul Industrial Grivco, Poarta 4 Lukoil, Centura de Est;

-la sud-est, sud si sud-vest zona periferica sud a municipiului Ploiești, comuna Barcanesti - sat Tatarani;

-la vest cu Secția nr.3 Politie, cu limite B-dul Independentei, str. Bobalna, str. Depoului si zona periferica Sud-Vest.

 • B) Populația

Potrivit datelor statistice existente, conform ultimului recensământ al|populației din j anul 2011, rezulta faptul ca pe teritoriul municipiului Ploiești isi au domiciliul cîrg^*2Q^;0p(),,;;de    <

persoane. Componenta etnica este următoarea: români = 191238, maghiari = 172,^geririani'^90,< rromi = 5061, rusi-lipoveni ~ 39, ucraineni = 6, turci - 78, alte nationalitati^^5^/ețnL,e'c ' nedeclarata = 599.                                                                     ■

Zilnic, aproximativ 25.000 de persoane tranzitează municipiul, aceștia, fie ca lucrează la diferite societăți comerciale aflate pe teritoriul municipiului sau sunt persoane care tranzitează prin Gara de Vest si Gara de Sud, acestea facand legătură intre sudul tarii cu estul si vestul tarii.

Structura etnica a populației este constituita in majoritate de romani (circa 85%), rromi, evrei, germani, ruși, etc. Cetățenii de etnie rroma, a doua ca mărime, locuiesc in preponderenta in cartierele Radu de la Afumați (Secții nr. 1 si 2 Politie), Piața Sarbeasca si Bereasca (ambele pe raza Secției nr.l), Mimiu si Petrolului (ambele Secția nr.4), Vest (Secția nr.3) si Malu Roșu Secția nr.2 Politie).

Aproximativ 50% din populație isi desfasoara activitatea in diferite societăți comerciale si instituții publice, 15% urmeaza diferite cursuri de invatamant, 15% sunt pensionari, iar restul sunt șomeri sau de varsta preșcolara.

Pe raza municipiului Ploiești funcționează Universitatea Petrol-Gaze care are in componenta 5 facultati unde isi urmeaza studiile universitare un număr de circa 9.200 de studenti, aproximativ 1860 fiind cazați in căminele campusului universitar, dintre aceștia 400 fiind cetateni străini. In campusul universitar funtioneaza Biroul de Politie pentru Centrul Universitar, care are atribuții specific de menținere a ordinii si liniștii publice. In cele 19 licee si colegii de diverse profiluri, precum si in cele 32 de scoli generale invata circa 37.600 elevi, pregătirea acestora fiind asigurata de peste 2.200 cadre didactice.

C) Evenimente social-economice, politice si religioase:

Pe raza municipiului Ploiești au loc anual sărbători religioase si cultural-artistice, prilejuite de sărbătorirea “Zilei Unirii Principatelor Romane”-24 Ianuarie, :Ziua Veteranilor de razboi-29 Aprilie”, “Ziua internațional a Muncii-1 Mai”, “Ziua independentei de Stat a României - Ziua Europei-9 Mai”, “Ziua Eroilor Neamului -2 Iunie”, “Ziua Copilului-1 Iunie, “Ziua Armatei-25 Octombrie, “Ziua Naționala a României-1 Decembrie”, “Ziua Revoluției Romane-22 Decembrie”, Revelionul, când simt depuse coroane la monumentele comemorative de pe raza municipiului sau au loc spectacole cultural-artistice. Totodată, in cursul lunii mai-iunie a fiecărui an, se desfasoara manifestări cultural-artistice prilejuite de sărbătorirea “Zilelor Orașului Ploiești” ce polarizează grupuri mari de persoane.

D) Starea infracționala si contravenționala:

La nivelul Poliției Municipiului Ploiești (urban) se înregistrează o scădere cu 81 de infracțiuni stradale sesizate, de la 562 în 2014 la 481 în 2015, reprezentând o scădere de 14,41% constatându-se de asemenea că infracțiunile constatate în flagrant au crescut cu 5 fapte, de la 49 în 2014 la 54 în 2015.

Scăderi au fost înregistrate la infracțiunea tilhărie- 7 fapte, tentaivă tâlhărie-o faptă, viol- 3 fapte, ultraj- 1 faptă, furt din auto- 10 fapte, furt component exterioare-36 fapte, furt plăcuțe de înmatriculare- 2 fapte.

Astfel, creșteri au fost înregistrate la infracțiunile tentativă de viol +1 faptă, flirturi din S.C. + 4 fapte, furt din buzunare+ 4 fapte, furt de auto + 2 fapte.

Se constată că 48% dintre faptele stradale sesizate în anul 2015 la nivelul Poliției Municipiului Ploieștiau fost reprezentate de furturile din autoturisme, de componente auto și plăcuțe de înmatriculare ( în scădere de la 280 la 232 de fapte) 14% au fost furturi din buzunare ( în creștere de la 65 la 69) 10% tâlhării sau tentative de tâlhărie (în scădere de la 57 la 49) si 7% au fost furturi din societăți comerciale ( în creștere de la 29 la 33 de fapte).

MODURI DE OPERARE

în urma analizării faptelor înregistrate în anul 2015 se constată că pentru furturile din buzunare, poșete sau genți se bazează fie pe neatenția pâinii distragerea atenției sau se profită de zonele aglomerate. 29 din cele 69 de avut loc în mijloacele de transport în comun de pe raza Municipiului Ploiești.42 dintre cele 44 de tâlhării au fost comise prin smulgerea de obiecte.

Furturile din societățile comerciale sunt spargeri ale chioșcurilor stradale, având ca mod de operare forțarea ferestrei sau a ușii și spargerea geamurilor. Aceastea au de obicei sisteme de alarmare care se declanșează dar autorii apucă să fugă înainte de a interveni cineva.

Pentru furturile din autoturisme și de componente (inclusive numere de înmatriculare), ca moduri de operare se evidențiază demontarea unor componente exterioare (86), forțarea portierei ( 57- majoritatea la autoturisme Dacia Logan) și spargerea geamului (53). In 45 de cazuri autorii au profitat de faptul că mașinile au fost lăsate neasigurate chiar și pentru o perioadă scurtă de timp.

TIMPUL PROCEDURII

în ceea ce privește momentul comiterii faptelor, din analiza a rezultat că majoritatea faptelor stradale au avut loc după-amiaza și noaptea.

In timpul zilei, cele mai multe infracțiuni stradale au fost înregistrate în intervalul orar 14.00-16.00.

EVOLUȚIA CRIMINALITĂȚII JUDICIARE

La nivelul Poliției Municipiului Ploiești, în anul 2015, criminalitatea judiciară s-a înscris pe o curbă descendentă.

Au fost sesizate în anul 2015 un număr de 4390 infracțiuni de natură judiciară, față de 5101 în aceeași perioadă a anului 2014 ceea ce înseamnă o scădere de 711 fapte, respective -13,94%.

Pozitiv este faptul că s-a reușit scăderea infracțiunilor de furt cu 355 de fapte, respectiv cu 14,19% iar negativ este creșterea infracțiunilor de tâlhărie cu 8 fapte, respective +11,76%.

La nivelul Poliției Municipiului Ploiești, pe linie de tâlhării, în anul 2015 se înregistrează un numărde 76 de tâlhării sesizate, ceea ce reprezintă o creștere cu 12 infracțiuni de tâlhărie sesizate față de anul 2014 cînd au fost sesizate 68 de fapte de acest gen.

O pondere importantă, reprezentată de un procent de 85,05% din tâlhăriile comise a avut ca mod de operare smulgerile de bunuri 65 fapte înregistrate.

In ceea ce privește infracțiunile sesizate contra patrimoniului, o pondere însemnată o constituie infracțiunile de furt, care înregistrează un trend descendent, de la 2502anul 2014 la 2147 în anul 2015 (un minus de 355 fapte, respective -14,19%).

In domeniul faptelor de natura contravenționala au fost constatate si aplicate un număr de 133082de sancțiuni contravenționale. Din acest total, 2343 la Legea nr.12/1990 republicata, 120775 la Legea nr.61/1991 republicata, 466 la Legea nr. 333/2003, 1768 la OUG 97/2005, 7730 la OUG 195/2002.

Pe raza de competență a Politiei Municipiului Ploiești, in ceea ce privește actele de tulburare a ordinii si liniștii publice, efectuarea de acte de comerț neautorizat, acestea se manifesta mai ales in zona centrală (in apropierea caselor de schimb valutar) in zona Gării de Sud, Gării de Vest, a piețelor agroalimentare (Halele Centrale, Piața Sud, Piața Vest, Piața Nord, Piața Mihai Bravu), iar in zilele de sambata si duminica in zona Oborului din Ploiești, majoritatea pe fondul consumului de alcool.

Aceste activitati de natura contravenționala deși nu provoacă pagube importante bugetului statului, prin frecventa si modul de manifestare al persoanelor care le savarsesc, duc la crearea unei stări de disconfort a cetățenilor care locuiesc sau tranzitează aceste zone.Aceste fapte se comit de regula intre orele 10:00-18:00 când exista o afluența mare a cetățenilor.


 • 2. DISPOZITIVUL DE ORDINE ȘI SIGURANȚA PUBLICA, MISIUNILQEZONELE^DE RESPONSABILITATE ALE POLIȚIEI LOCALE PLOIEȘTI

A) DISPOZITIVELE DE ORDINE SI SIGURANȚA PUBLICA SI ZONEEE^DE RESPONSABILITATE:

Pentru prevenirea si combaterea faptelor prin care aduc atingere vieții, integrității corporale si avutului cetățenilor, proprietății de orice natura, avand in vedere situația operativa înregistrata la sfârșitul anului 2015, la nivelul Politiei Locale a Municipiului Ploiești au fost constituite zone de siguranța publica pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Ploiești, după cum urmează: Zona nr.l- limite:Bd Independenței intersecție cu str. Ghe. Lazăr, Bd. Independenței, Bd. Republicii, parcare Consiliul Județean, str. Erou Călin Cătălin, intersecție str. Erou Călin Cătălin cu str. Basarabilor, str. Mihail Kogâlniceanu, str. Toma Caragiu, str. Toma Caragiu intersecție cu str. Ghe. Lazăr, str. Ghe. Lazăr.

Zona nr,2 -limite: Bd. Independenței, Gara de Sud- sens giratoriu, str. B.P. Hașdeu, stația T.C.E Rondul 1, str. Mihai Eminescu, sens giratoriu -Gara de Sud, Bd. Independenței.

Zona nr. 3- limite: str. Emile Zolla, intersecția Emile Zolla cu str. Ulierului, str. Ulierului, intersecția str. Ulierului cu str. Ghe. Doja, str. Ghe. Doja, intersecția Ghe. Doja cu str. Gen. Vasile Milea, str. Vasile Milea, intersecție str. Gen. Vasile Milea cu str. Emil Zolla.

Zona nr. 4-limite:str. Horezului( zona aleii principale de acces), str. Horezului intersecție cu str.Caliman, str.Caliman,str.Caliman intersecție custr.Eroilor, str.Eroilor ( intrare parc), aleile de acces si perimetrul delimitat cu gard al Parcului Tineretului,

Zona nr. 5- limite: str. Gh. Doja, intersecție str. Gh. Doja cu str. Bucegi, str. Bucegi intersecție cu Bd. Republicii, B-dul Republicii, Piața Mihai Viteazul.

*Zona nr. 6: limite: str. Marin Mehedințeanu, str. Marin Mehedințeanu intersecție str. Mimiului,str. Mimiului, intersecție str. Mimiului cu str. Rafinorilor, str. Rafinorilor.

**Zona nr. 7: limite: str. Ștrandului, intersecție str. Ștrandului cu str. Dumbravei, str. Pomilor, intersecția str. Pomilor cu str. Zăvoiului, str. Zăvoiului, intersecția str. Zăvoiului cu str. Cuptoarelor, str. Cuptoarelor, intersecția str. Cuptoarelor cu str. Crâșmărițelor, str. Ștrandului. **Zona nr. 8: limite: Bd. Republicii, intersecția Bd. Republicii cu str. Cameliei,str. Cameliei,str. Cameliei intersecția str. Găgeni,str. Găgeni , intersecție str. Găgeni cu Șos. Nordului,Șos. Nordului, intersecția Șos Nordului cu str. Andrei Mureșanu, str. Andrei Mureșanu, intersecția Bd. Republicii cu str. Andrei Mureșanu, Bd. Republicii.

**Zona nr.9: limite: intersecția str. Gh. Gr. Cantacuzino cu Șos. Vestului, Șos.Vestului, intersecția Șos. Vestului cu str. Mărășești, str. Mărășești, intersecțiestr. Mărășești cu str. Soldat Erou Nicolae Arhip, str. Soldat Erou Nicolae Arhip , intersecțiestr. Soldat Erou Nicolae Arhip cu str. Baraolt, str. Baraolt , intersecțiestr. Baraolt cu str. înfrățirii, str. înfrățirii,intersecție str. înfrățirii cu str. Gen. Eremia Grigorescu, str. Gen. Eremia Grigorescu, intersecție str. Gen. Eremia Grigorescucu str. Gh. Gr. Cantacuzino,str. Gh. Gr. Cantacuzino.

***Zona nr. 10:limite:Șoseaua Buftea, Șoseaua Buftea intersecție cu str. Gaterului, str. Gaterului , str. Gaterului intersecție cu str. Canarului,str. Canarului, str. Canarului intersecție cu str. Fluturilor, str. Fluturilor, str. Fluturilor intersecție cu Șos. Buftea,Șos. Buftea.

Zonele de siguranță vor fi asigurate în funcție de efectivele aflate la dispoziție și situația operativă zilnică.

Patrulele pedestre/echipajele auto ale Poliției Locale Ploiești se vor deplasa pentru verificarea/rezolvarea sesizărilor cetățenilor pe întreg teritoriul Municipiului Ploiești.

* - Zonă asigurată cu un echipaj auto în zilele de marți și joi în intervalul orar 17.00-22.00. **- Zonă asigurată cu un echipaj auto (în funcție de efectivele aflate la dispoziție).

***- Zonă asigurată cu un echipaj auto în zilele de luni și miercuri în intervalul orar 10.00-18.00

DISPOZITIVUL DE PAZA

Obiective

1.Imobil aflat în administrarea A.S.S.C. Ploiești ( fosta clădire PETROM) (str. Piața Eroilor)

- 1 post de paza, permanent, neinarmat, in ture de 12 ore, intre orele 07:00-19:00; 19:00-

07:00;


 • 2. Direcția Generală de Dezvoltare Urbană (str. Ștefan Greceanu nr. 9) — 1 post de paza, neinarmat, permanent, funcționând in toate zilele saptamanii, in ture de 12 ore, intre orele 07:00-19:00; 19:00-07:00.

3. Sediul Poliției Locale Ploiești:
 • -  Intrare B-dul Independenței nr. 21 — 1 post de paza, neinarmat, permanent, funcționând in toate zilele saptamanii, in ture de 12 ore, intre orele 07:00-19:00; 19:00-07:00.

 • -  Intrare strada Nicolae Simache nr. - 1 post de paza, neinarmat, de luni până joi la program de 8 ore în intervalul 08-16.30 și vineri 08.00-14.00.

 • -  4.Direcția de Gestiune Patrimoniu ( strada Emile Zolla nr. 8)- 1 post de pază neînarmat de luni până joi la program de 8 ore în intervalul 08-16.30 și vineri 08.00-14.00.

B. MISIUNI SPECIFICE

In timpul executării serviciului polițistul local are următoarele obligații:

 • a) menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile legii;

 • b) menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;

 • c)  participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • d) acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistența socială în vederea soluționării problemeloracestora, în condițiile legii;

 • e)  constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;

 • f)  asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

 • g) participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • h) asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziuniiadministrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului București;

servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului București;

 • i)  constata contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competența;

 • j)  execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competența;

 • k) participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • l)  cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;

 • m) asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;

 • n) acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrativteritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice.

C. ACTIVITĂȚI ȘI MISIUNI EXECUTATE ÎN COMUN

Pentru realizarea masurilor stabilite prin planul de ordine si siguranță al municipiului Ploiești s-a impus colaborarea si cooperarea cu alte forte ale politiei, Inspectoratului Județean de Jandarmi Prahova , Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Prahova, precum si cu alte forte din sistemul de ordine publica (personal din sistemele de paza, personal din cadrul Direcției Silvice Prahova, A.J.V.P.S. Prahova, etc.), astfel:

-pentru menținerea ordinii si liniștii publice in zona municipiului Ploiești, efectivele Politiei Locale Ploiești actioneaza in comun cu Politia Municipiului Ploiești si cooperează cu efectivele Inspectoratului Județean de Jandarmi Prahova si Gruparea Mobila de Jandarmi;

-pentru situații speciale (accidente, incendii, explozii, inundații, calamitati, etc.) se colaborează cu Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Prahova, serviciul de ambulanta;

-pentru executarea de acțiuni specifice se cooperează cu Direcția Sanitar Veterinara Prahova, Oficiul pentru Protecția Consumatorului, Garda de Mediu, Direcția Generala a Finanțelor Publice Prahova, Garda Financiara, etc.

Menținerea legăturii se realizează prin stafiile de emisie-receptie fixe si mobile, telefonic prin dispeceratele unităților.

Modul de acțiune in situații speciale (incendii de proporții, explozii, catastrofe si calamitati naturale, in cazul acțiunilor de aparare civila, etc.).

In cazul in care patrulele sau echipajele auto de ordine publica actioneaza in dispozitivul de siguranța publica si sunt sesizate despre comiterea unui accident rutier sau in cazul infracțiunii contra vieții, sanatatii si integrității corporale a persoanei, indiferent daca sunt savarsite in strada, pe câmp deschis sau in imobile, ori in situația exploziilor, împreuna cu celelalte forte ale Jandarmeriei si Inspectoratului pentru Situații de Urgenta, serviciul de ambulanta, vor lua următoarele masuri:

salvarea victimelor;

raportarea prin orice mijloace a evenimentului la subunitatea din care fac parte; inlaturarea urmărilor;

conservarea urmelor; identificarea martorilor oculari; paza locului faptei pana la sosirea echipei operative; sprijină reprezentanții protecției civile si pompierilor in vederea înlăturării efectelor produse.

In cazul in care infractorul se afla la locul faptei sau împrejurimi, il vor identifica, vor lua masuri de imobilizare si ii vor asigura protecția pentru a nu suferi vătămări corporale din partea altor persoane si va fi condus la sediul subunității pentru cercetări si masuri in consecința.

CAPITOLUL m


EFECTIVELE

 • 1. FORTE LA DISPOZIȚIE

1.1.Pentru ordinea publica:

Efectiv încadrat - total = 97

-sef serviciu = 1


-șefi birou = 4 -agenti ordine publica =92

Auto de patrulare = 8

1.2.Pentru paza obiective

Efectiv încadrat - total = 20 -sef birou - 1

- personal contractual cu atribuții de pază- 19

 • 2. SUPORTUL LOGISTIC

  • 2.1. Pentru ordine publica

Armament:

-statii emisie-receptie:

-mobile = 68 buc. -fixe = 8 buc.

-bastoane de cauciuc = 97 buc.

-tomfe - 20 buc.

-spray irritant lacrimogen = 97 buc.

-cătușe - 97 buc.

-pistoale Glock 19 (letale) - cal. 9 mm = 20 buc. -pistoale Glock 19T (neletale) — cal. 9 mm = 50 buc.

2.2. Pentru paza obiective

-bastoane de cauciuc = 20

-spray irritant lacrimogen =20

-cătușe = 20

CAPITOLUL IV

INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA ACTIVITA CONTROLUL DISPOZITIVELOR

Zilnic, înainte de intrarea in serviciu, se asigura instruirea polițiștilor locali din dispozitivul de ordine, prin rotatie de către polițiștii locali cu atribuții de coordonare, inlocuitorii acestora, șefii formațiunilor de ordine publica si de către alti polițiști locali bine pregătiți si cu experiența in munca, conform graficelor de instruire si control elaborate.

Instruirea polițiștilor locali se efectuează de către șeful de birou/ polițist local cu atribuții de coordonare pe schimburi, inaintea plecării in teren, fiind de 10-15 minute si consta in:

 • ■  Verificarea prezentei, daca sunt apti fizic si psihic pentru executarea serviciului si daca au tinuta corespunzătoare si toate materialele din dotare asupra lor;

 • ■  Desfășurarea activității de pregătire planificata;

 • ■  Prezentarea situației operative pe ultimele 24 ore, a evenimentelor care au avut loc si a acțiunilor in curs de desfășurare pe raza de responsabilitate;

 • ■  Prelucrarea aspectelor reieșite din activitatea acestora desfasurata in ziua precedenta;

 • ■  Indicarea persoanelor, a obiectelor urmărite si a celor revocate;

 • ■ Verificarea nivelului de cunoaștere a consemnului postului (patrulei), precum si modul in care se actioneaza in diferite situării;

 • ■ Repartizarea in posturi; semnarea in Registrul dipozitivelor de siguranța publica, controlul tinutei, a mijloacelor din dotare si a armamentului;

Lunar, pe baza graficului aprobat de conducerea instituției, personalul de conducere de la ordine public și pază va controla dispozitivul de ordine, inclusiv pe timpul nopții.

Deficientele constatate cu ocazia controlului vor fi menționate in Registrul de control al echipelor de siguranța publica in spatiile destinate acestei activitati.

Polițiștii locali care executa controlul verifica Registrul de organziare zilnica a serviciului, registru care se regăsește la sediul instituției, după care in teren vor urmări:

 • ■ Prezenta polițiștilor locali in sectoarelor de siguranța publica;

 • ■ Cunoașterea si respectarea consemnului;

 • ■ Modul de îndeplinire a obligațiilor ce le revin si eficienta masurilor luate;

 • ■ Cunosterea persoanelor aflate in atentia politiei si date pentru completarea supravegherii;

 • ■ Activitățile desfășurate si legalitatea masurilor luate;

 • ■ Comportament fata de cetateni;

 • ■ Ținuta, modul de folosire si întreținere a mijloacelor din dotare, inclusiv autovehiculele, precum si modul cum se preocupa pentru instruirea si îndrumarea forțelor ajutătoare.

Polițistul local care efectuează controlul va sprijini si îndruma pe cei aflati in posturi pentru executarea in bune condiții a sarcinilor de serviciu si va lua masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Controlul activităților polițiștilor locali din dispozitivul de ordine se executa permanent de către polițiștii locali cu atribuții de coordonare, aceștia avand următoarele obligații:

 • ■  Sa urmareasca prezenta la program, tinuta si starea fizica si psihica a polițiștilor locali din serviciu si sa procedeze la repartizarea lor in sectoarele de siguranța publica, inclusiv a forțelor ajutătoare;

 • ■  Sa participe la instruirea polițiștilor locali împreuna cu șefii de tura planificați;

 • ■ Sa verifice si sa controleze daca polițiștii locali executa serviciul in mod regulamentar;

CAPITOLUL V DISPOZIȚII FINALE

Zilnic, se vor realiza informări reciproce intre structurile Politiei, Politiei Locale si Jandarmeriei la nivelul municipiului Ploiești, cu privire la evenimentele înregistrate in ultimele 24 de ore, a evoluției fenomenului infracțional stradal sau alte date de interes operativ.

După fiecare acțiune comuna executata se va intocmi sinteza activităților desfășurate si a rezultatelor obținute si va inainta spre informare lunar, trimestrial, semestrial si anual se va intocmi analiza cu activitățile desfășurate in comun, evenimentele inregistrate, rezultatele obținute, unele disfunctionalitati inregistrate si masuri de efîcientizare a activităților pentru creșterea gradului de siguranța publica.

La prezentul plan se anexeaza:

 • -  schița (harta, planul) teritoriului municipiului Ploiești cu amplasarea zonelor de siguranța publica;

 • -  tabelul cu personal la nivelul Poliției Locale Ploiești cu atribuții de control pentru efectivele de ordine publica si efectivele care asigura paza la obiective;

 • -  consemnul general si consemnele particulare ale zonelor de responsabilitate;

Planul de paza si ordine publica a municipiului Ploiești se va actualiza anual sau ori de cate ori situația o impune, in funcție de evoluția situației operative.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


___________,________________,_________________IEDERILOR ȘȚ/ LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMĂ^Ă- '


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DR


RAPORT


Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului d(


Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Ploiești și a emis

C.'PR^ȘEDțNTE,

adu Soboleanu


SECRETAR,


Gheorghe Sîrbu

oAz


Data:       C ^0