Hotărârea nr. 132/2016

Hotãrârea nr. 132 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 419/2014 privind aprobarea de măsuri referitoare la Spitalul de Pediatrie Ploieşti, modificată

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 132        ——

referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 419/2014 privind aprobarea de măsuri referitoare la Spitalul de Pediatrie Ploiești, modificată

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 419/2014 privind aprobarea de măsuri referitoare la Spitalul de Pediatrie Ploiești, modificată;

Ținând cont de Raportul Comisiei nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor si libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 20.04.2016;

Luând act de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 516/2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

Având în vedere adresa înregistrată la municipiul Ploiești sub nr. 8210/2016 prin care domnul Ionuț Ionescu și-a înaintat demisia din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pediatrie Ploiești;

Conform prevederilor art. 187 alin. 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată și actualizată;

In temeiul art. 36 alin. 1 și alin. 6 lit. a pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

H O T Ă R Ă ȘT E:

Art. 1, Modificarea art. 3 alin.l din Hotărârea Consiliului Local nr. 419/2014, modificată, în sensul înlocuirii domnului Ionuț Ionescu cu domnul Sîrbu Gheorghe din calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pediatrie Ploiești.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 419/2014, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 236/2015 rămân neschimbate.

Art. 3. începând cu data prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 95/2016 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4. Spitalul de Pediatrie Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre referitor Ia modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 419/2014 privind aprobarea de măsuri referitoare la Spitalul de Pediatrie Ploiești, modificată

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 419/2014 a fost aprobat transferul managementului asistenței medicale din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești către Consiliul Local Ploiești, precum și numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pediatrie Ploiești.

Ulterior, prin adresa înregistrată la municipiul Ploiești sub nr. 8210/2016, domnul Ionuț Ionescu și-a înaintat demisia din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pediatrie Ploiești.

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune înlocuirea domnului Ionuț Ionescu din Consiliul de Administrație al Spitalului de Pediatrie Ploiești cu un alt reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Față de cele expuse mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,

CRISTIAN M1HAIGANEA


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTE PUBLICE, CONTRACTE

Ș, ACHIZIȚII


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.419/2014 privind aprobarea de măsuri referitoare la Spitalul de Pediatrie Ploiești, modificată

Prin Hotărârea Guvernului nr. 999/2014 s-a aprobat transferul managementului asistenței medicale al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești de la Consiliul Local al Municipiului Ploiești la Consiliul Județean Prahova, transferul managementului asistenței medicale al Spitalului de Pediatrie Ploiești de la Consiliul Județean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploiești, precum și desființarea și reorganizarea unor unități sanitare din județul Prahova.

A

In conformitate cu art. 187 alin. 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată și republicată, Consiliul de Administrație pentru spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale este alcătuit din:

  • a) 2 reprezentanți ai Ministerului Sănătății sau ai direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului Sănătății sau al direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București;

  • b) 2 reprezentanți numiți de consiliul județean ori consiliul local, după caz, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, din care unul să fie economist;

  • c) un reprezentant numit de primar sau de președintele consiliului județean, după caz;

  • d) un reprezentant al universității sau facultății de medicină, pentru spitalele clinice;

  • e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

  • f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 419/2014 a fost aprobat transferul managementului asistenței medicale din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, precum și numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pediatrie Ploiești.

A

In urma demisiilor unor reprezentanți ai Consiliului Local, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 236/2015 a fost modificată componența Consiliului de Administrație al Spitalului de Pediatrie Ploiești.

Ulterior, prin adresa înregistrată la municipiul Ploiești sub nr. 8210/2016, domnul Ionuț Ionescu și-a înaintat demisia din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pediatrie Ploiești.

Prin prezentul proiect de hotărâre, se propune înlocuirea domnului Ionuț Ionescu din Consiliul de Administrație al Spitalului de Pediatrie Ploiești cu un alt consilier.

Față de aspectele menționate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV,

GEORGIANA POPADOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul, Ionuț Ionescu, domiciliat în Ploiești, str. Vasile Conta, nr. 17, CNP 1780415293091, reprezentant al Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliul de administrație al Spitalului de Pediatrie Ploiești, vă rog să luați act de demisia mea deoarece nu întrunesc condițiile prevăzute de art.187, alin.2 din Legea nr.95/ 2006, privind reforma în domeniul sănătății.Domnului Primar al Municipiului Ploiești

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


1N

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREADREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLĂMAȚII Ă

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 419/2014 privind aprobarea de măsuri referitoare la Spitalul de Pediatrie Ploiești, modificată și a emis             .

7 • vz.                  '

/ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDINTE, Socoleanu


Data: