Hotărârea nr. 131/2016

Hotãrârea nr. 131 privind aprobarea procedurii de acordare a eşalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acţiuni de inspecţie fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂRE Nr. 131 privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului cu atribuții de Primar al Municipiului Ploiești - dl Cristian Ganea și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l ”Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze a Consiliului Municipiului Ploiești din data de 20.04.2016;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

în conformitate cu prevederile art.185 alin.(l) lit.a) și alin.(6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor prevederilor art.45 alin.(l) și alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 administrației publice locale, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă Procedura de acordare a eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, conform Anexei- parte integrantă la prezenta hotărâre.

 • (1) Eșalonarea se va acorda doar pentru sumele rezultate, ca diferență de obligații bugetare, din rapoarte de inspecție fiscală, pentru sume mai mari de 100.000 lei, pe o perioadă de maxim 24 de luni. Obligațiile de plată curente se vor achita la termenele prevăzute de lege.

 • (2) Condiția acordării este ca, la data depunerii cererii de eșalonare, toate obligațiile bugetare restante și/sau curente, să fie achitate la zi, cu excepția sumelor reprezentând diferențe de impozite și taxe stabilite în urma raportului de inspecție fiscală.

Art.2. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE


privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești

A

In conformitate cu prevederile art.185 alin.(l) lit.a) și alin.(6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor prevederilor art.45 alin.(l) și alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 administrației publice locale, republicată și actualizată;


Având în vedere prevederile legale menționate mai sus, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, prin care se propune aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, propun Consiliului Local al municipiului Ploiești spre aprobare, prezentul proiect de hotărâre.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,

CRISTIAN MIHAI GANEA

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


cu modificările și completările ulterioare, la cererea temeinic justificată a contribuabilului, organul fiscal local poate acorda eșalonări și/sau amânări la plata obligațiilor fiscale, precum și a obligațiilor bugetare.

Astfel, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești propune aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală, din următoarele considerente:

 • 1. în cursul anului 2015 au fost efectuate un număr de 103 acțiuni de inspecție fiscală, dintre care, doar la 56 de agenți economici s-au constatat diferențe în sumă totală de 8.072.329 lei. De exemplu, urmare efectuării acestor acțiuni de inspecție fiscală, au fost constatate diferențe de plată cum ar fi: 11.968.539 lei, 5.530.494 lei, 2.374.300 lei, 1.861.606 lei, 1.483.713 lei, 1.402.962 lei, 464.794 lei, 188.586 lei, 187.480 lei, 108.903 lei.

 • 2. în anul 2016 sunt prevăzute în planul de control un număr de 50 acțiuni de inspecție fiscală care pot genera diferențe de plată suplimetare stabilite în sarcina agenților econmici.


 • 3. Instituția noastră a primit din partea unor agenți economici supuși acțiunilor de inspecție fiscală solicitări de eșalonare la plată a diferențelor stabilite suplimentar în urma acțiunilor de inspecție fiscală. Motivația expresă dată de către acești contribuabili a fost aceea că nu pot face față unei asemenea presiuni financiare, mai ales în această perioadă dificilă pentru întreaga economie.

 • 4. Cerințele și modul de acordare a eșalonării prevăzute în prezenta procedură sunt în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr.207/2015.

 • 5. Garanția solicitată în prezenta procedură, va proteja bugetul local de eventuala neseriozitate a beneficiarilor de eșalonări.

 • 6. Pe perioada eșalonării se percep majorări de întârziere și penalități care vor acoperi echivalentul lipsei folosinței sumelor respective la termenul scadent.

Drept urmare, pentru recuperarea obligațiilor bugetare rezultate în urma efectuării unor acțiuni de inspecție fiscală, datorate de agenții economici care întâmpină dificultăți economice generate de lipsa temporară a disponibilităților bănești și pentru a încuraja disponibilitatea acestora de a-și achita aceste obligații, înaintăm spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.


CEANU-VIȘEAN


Avizat,

Compartiment juridic

Cristiana Zamfir


Anexada/HCL nr.

,*'-v

A -'

\\

X


PROCEDURA

privind acordarea eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de ifispecție fiscal efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești

1. Beneficiarii eșalonării

Prezenta procedură se aplică agenților economici, cărora li s-au stabilit diferențe de plată î urma efectuării inspecției fiscale de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești.

2. Obiectul eșalonării

 • (1) Obiectul eșalonării îl reprezintă sumele rezultate, ca diferență de obligații bugetare, di rapoartele de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești

 • (2) Eșalonarea la plată se acordă doar pentru sume mai mari de 100.000 lei.

 • (3) La cererea temeinic justificată a contribuabilului - persoană juridică, organul fiscal poat acorda eșalonări, după cum urmează:

 • -  pentru sume cuprinse între 100.000 - 500.000 lei, plata se poate efectua eșalonat lunar, pe o perioadă de maxim 12 luni;

 • -  pentru sume mai mari de 500.000 lei, plata se poate efectua eșalonat, lunar, pe ( perioadă de maxim 24 luni.

 • (4) Eșalonarea la plată se acordă pe o perioadă de maxim 24 luni, în conformitate ci prevederile art. 185. alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, ci modificările și completările ulterioare.

 • (5) Nu se acordă eșalonare la plata obligațiilor bugetare curente și nici a majorărilor de întârziere calculate pentru neachitarea la termen a acestora. Acestea se vor achita la termenele prevăzute de lege (31.03 și 30.09).

I

3. Condiții de acordare a eșalonării

Pentru acordarea eșalonării la plată pentru obligațiile bugetare rezultate, ca diferență, din rapoarte de inspecție fiscală, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • -  Să depună o cerere (model prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta procedură);

 • -  Să se afle în dificultate generată de lipsa temporară a disponibilităților bănești;

 • -  Să aibă achitate la zi toate obligațiile bugetare restante și/sau curente la data depunerii cererii de eșalonare, cu excepția sumelor reprezentând diferențe de impozite și taxe stabilite în urma raportului de inspecție fiscală;

 • -  Să constituie garanții în conformitate cu art. 210 și art. 211 Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

 • -  Să nu se afle în procedura insolvenței;

 • -  Să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;


  de art. 184, alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificări și completările ulterioare, se depune la registratura instituției de către debitorul care a fost supi unei inspecții fiscale în sarcina căruia au fost stabilite creanțe bugetare finalizate prin emitere Deciziei de impunere .

  (2). Cererea de acordare a eșalonărilor la plata obligațiilor bugetare va cuprinde următoarei elemente:

  • a) Datele de identificare ale debitorului: denumirea societății, reprezentantul legal acesteia, domiciliul fiscal, codul unic de identificare, date de contact (telefon, fax, e-mail).

  • b) Perioada pentru care se solicită eșalonarea la plată, perioadă care nu poate fi mai mare d24 luni de la data emiterii acordului de principiu (vezi punctul 2 alin.3 din prezent procedură).

 • c) Suma totală pentru care se solicită eșalonarea la plată prevăzută în Decizia de impunere.

 • d) Justificarea stării de dificultate generate de lipsa temporară de disponibilități bănești.

 • e) Data și semnătura reprezentantului legal al societății.

 • f) Acceptul solicitantului privind comunicarea acordului de principiu pe email.

 • (3). Documentele justificative anexate cererii de acordare a eșalonării la plată.

La cererea de acordare a eșalonărilor la plata a obligațiilor bugetare rezultate din diferențe de obligații principale, respectiv obligații accesorii, stabilite prin Raportul de inspecție fiscală, se vor anexa următoarele documente:

 • a) Copie după ultima situație financiară anuală;

 • b) Extras de cont;

 • c) Situația încasărilor și plăților pe ultimele 6 (șase) luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eșalonării;

 • d) Copie după ultima balanță contabilă;

 • e) Orice alte documente pe care debitorul le consideră oportune.

5. Modul de soluționare a cererii

Cererea contribuabilului se soluționează în termen de 30 zile de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute în prezenta procedură, prin decizie de eșalonare la plată sau decizie de respingere de eșalonare la plată (modele prevăzute în Anexele nr.2 și 3 la prezenta procedură).

In termen de 5 (cinci) zile de la data înregistrării cererii de acordare a eșalonării, organul fiscal local poate solicita debitorului si alte documente pe care le considera necesare in vederea


scurtarea timpilor de răspuns.

A

In acordul de principiu organul fiscal precizează: perioada de eșalonare; data până la cai debitorul trebuie să constituie garanția (consemnarea de mijloace bănești la o unitate Trezoreriei Statului; scrisoare de garanție emisa de o instituție de credit sau polița de asigurai de garanție emisa de o societate de asigurare; ipoteca asupra unor bunuri imobile sau mobile di tara -în acest caz contribuabilul va prezenta raportul de evaluare al bunului in cauza, extras d carte funciara care sa confirme ca bunul este liber de sarcini si acordul beneficiarului esalonăr de-al oferi drept garanție în favoarea municipiului Ploiești prin Serviciul Public Finanțe Local Ploiești: -în termen de 10 zile de la data comunicării acordului); precum și cuantumul garanției.

De asemenea, în acordul de principiu se va menționa că eșalonarea va fi anulată pentn neplata la zi a obligațiilor bugetare născute după data eșalonării.In conținutul acordului de principiu, organul fiscal local va instiinta debitorul asupr; obligației acestuia de a-si achita si obligațiile cu termene scadente pe toata perioada eșalonării obligații necuprinse in conținutul graficului de eșalonare, in conformitate cu prevederile art. 15din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare.

Solicitantul eșalonării își va exprima în scris acordul final privind condițiile de eșalonare în termen de 48 de ore de la data comunicării acordului de principiu.

Cuantumul și termenele de plată a ratelor de eșalonare se stabilesc prin grafice de eșalonare care fac parte integrantă din decizia de acordare a eșalonării la plată.

Termenul de plată a ratelor de eșalonare este ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, data prevăzută în documentul de plată. Eșalonarea la plată întră în vigoare începând cu data de întâi a lunii următoare emiterii deciziei de acordare a eșalonării și are termen de plată în ultima zi lucrătoare a lunii respective.

I Cererea se soluționează prin decizie de respingere în cazul în care nu sunt respectate condițiile prevăzute de prezenta procedură.

6.Emiterea deciziei de eșalonare la plată

Eșalonarea la plata se acorda pe o perioada de cel mult 24 luni de la data emiterii deciziei de eșalonare..

Conform art. 185 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, pe perioada pentru care s-a aprobat eșalonarea la plata, pentru obligațiile bugetare principale eșalonate se datoreaza suplimentar pe lângă majorările de întârziere prevăzute de art. 183 din Codul de procedura fiscală, componenta de penalizare de 0,5% pe luna sau fracțiune de luna reprezentând echivalentul lipsei folosinței sumelor respective la termenul scadent. Pe perioada eșalonării, jumătate din componenta de penalizare a obligațiilor bugetare eșalonate se amână la plată și, după stingerea sumelor eșalonate, acestea se anulează.

A


In cazul in care debitorul intruneste toate condițiile prevăzute in Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va emite decizia de eșalonare, debitorului impreuna cu graficul de eșalonare. Graficul de eșalonare va plata, debit - diferența de plata stabilita prin decizie de impunere inspecție fiscala, majorări - prevăzute in decizia de accesorii conform fiscala, penalitatea de 0,25 % (partea din componenta de penalizare neamânâ             lu

sau fracțiune de luna reprezentând echivalentul lipsei folosinței sumelor respective la termen scadent, majorarea in cuantum de 1% pe luna sau fracțiune de luna calculate in condițiile a 183, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările completările ulterioare, obligațiile de plata ramase de achitat, rata lunara de plata.

Decizia de eșalonare se emite după garantarea creanței in favoarea Municipiul Ploies prin Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

7.Garanții

 • 1. In termen de 10 de zile de la data comunicării acordului de principiu debitorii trebuie s constituie garanții.

 • 2. Garanția trebuie să acopere totalul sumelor rezultate, ca diferență, din raportul de inspecți fiscală, eșalonate la plată, majorările de întîrziere datorate pe perioada eșalonării plus procentr de 50% din majorările de întârziere reprezentând componenta de penalizare.

 • 3. Garanția se constituie in condițiile legii, prin:

 • - Consemnarea de mijloace bănești la o unitate a Trezoreriei Statului;

 • - Scrisoare de garanție emisa de o instituție de credit sau polița de asigurare de garanție emisa de o societate de asigurare;

 • - Ipoteca asupra unor bunuri imobile sau mobile din tara; în acest caz contribuabilul ve prezenta raportul de evaluare al bunului in cauza, extras de carte funciara care sa confirme cs bunul este liber de sarcini, și acordul beneficiarului de-al oferi drept garanție în favoarea Municipiului Ploiești prin Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești și de a sprijini organul fiscal în întocmirea documentației necesare intabulării garanției.

 • 3. Termenul de 10 de zile se consideră îndeplinit dacă documentele necesare intabulării garanției sunt depuse în interiorul acestuia la Oficiul de Cadastru și Publicitate

O Imobiliară.

zx

 • 4. In cazul în care garanția nu a fost utilizată, după finalizarea eșalonării, aceasta va fi eliberată.

8. Condiții de menținere a valabilității eșalonării Ia plată

Eșalonarea acordată își menține valabilitatea dacă se respectă cuantumul, termenele de plată din graficul de eșalonare si toate condițiile prevăzute in prezenta procedura.

9. Majorări de întârziere

Pe perioada eșalonării se datorează majorării de intarziere ce reprezintă componenta de penalitate in cuantum de 0,25% pe luna/fractiune de luna conform art. 185, alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum și majorări de inta^erb-mpcuanțum 1% pe luna sau fracțiune de luna, in condițiile art. 183, alin. (2) din același .^^oribativ,

10. Pierderea valabilității eșalonării la plată                                       £ y

Neplata unei rate din graficul de eșalonare sau a obligațiilor de plată atrage după sine pierderea acestei facilități fiscale.

Nerespectarea termenelor si condițiilor prevăzute in prezenta procedura atrage după si. incetarea eșalonării la plata și i se va aduce la cunoștința debitorului de către Serviciul Publ Finanțe Locale Ploiești prin emiterea Deciziei de constatare a pierderii valabilității la pla (model prevăzut în Anexa nr.5).

Pierderea valabilității eșalonării la plată are drept consecință începerea și/sau continuare după caz, a executării silite pentru întreaga sumă nestinsă.

11. Executarea garanțiilor

In cazul pierderii valabilității eșalonării la plată, compartimentul de specialitate din cadn Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești va executa garanțiile în contul sumelor nestinse.

12. Suspendarea executării silite

După emiterea acordului de principiu si intocmirea graficului de eșalonare, Serviciul Publi Finanțe Locale Ploiești va aplica întocmai prevederile art. 203 din Legea nr. 207/2015 privin Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la suspendare masurilor de executare silita pe perioada acordării eșalonării la plata.

13. Emiterea certificatului de atestare fiscală

In cazul în care beneficiarul eșalonării va solicita eliberarea unui certificat de atestare fiscală în această perioadă, în documentul emis se va menționa faptul că este beneficiarul une facilități fiscale și va putea fi folosit la orice tranzacție sau operațiune, conform art. 157 și 15$ din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

14. Dispoziții finale

Dispozițiile prezentei proceduri se completează în mod corespunzător cu prevederile Codului de procedură fiscala. In cazul finalizării eșalonării la plata prin respectarea tututor condițiilor prervăzute in prezenta procendură, compartimentul de specialitate, transmite contribuabilului, în termen de 30 de zile de la data finalizării eșalonării, o adresa prin care i se va aduce la cunoștință acest fapt.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


CERERE DOAMNA DIRECTOR,Subscrisa...................

IF............................,

cu sediul in localitatea


nr.


nr.tel./fax

Prin.......


județul ......................, st

... bl. ... sc. ... et. ... ap. ... cod postai ........

e-mail.............................,            reprezentat

......................................., domiciliat în localitate nr. .. ....,e


județul......................, str.........................

bl. ... sc. ... et. ... ap. ... cod postai ............, nr.tel..

Q mail.............................., legitimat cu BI/CI seria ...... nr.

CNP....................'................ eliberat de..................................,solicit acordarea eșalonări

la plată a sumei totale de.................... rezultată,   ca diferență ca diferență de obligați

bugetare, din raportul de inspecție fiscală nr.....din data de....., pe o perioadă de.......luni, din care:

 • - suma de......................lei - obligație principală reprezentând......................

 • - suma de......................lei - obligații accesorii (majorări de întârziere) aferente


sc.


et.


Declar pe propria răspundere că:

 • •  Societatea se află în dificultate generată de lipsa temporară a disponibilităților bănești;

 • •  Voi constitui garanții în termenul și condițiile prevăzute de art. 211 din Legea nr. 207/2015

privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare coroborate cu prevederile HCL nr....../2016;

 • •  Solicit comunicarea acordului de principiu la adresa de email....................................

De asemenea, cunosc ca declararea de date si fapte care nu corespund adevărului constituie infracțiunea de fals in declarații prevăzută si pedepsita de Codul Penal.

Anexez la prezenta următoarele:


DATA .


CONTRIBUABIL-

Reprezentant legal al SC.....,

Nume - prenume (semnătură)Nr.______________/_______________

DECIZIE

de acordare a eșalonării Ia plată a obligațiilor bugetare rezultate, ca diferență, din raportul de inspecții fiscală nr.....din data de......

O Datele de identificare a contribuabilului Denumirea..................................

Adresa........................................

Cod de identificare fiscală.................


Datele de identificare ale împuternicitului

Nume- prenume..............................

Domiciliul....................................

CNP............................................


în temeiul prevederilor art.185 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, ci modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Local nr....../2016 privind aprobare:

Procedurii de acordare a eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscali efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

Având în vedere cererea dumneavoastră înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sul nr........din data de.............;

Luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Procedura privind acordarea eșalonării k plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, aprobată prin HCL nr....../2016, se emite următoarea decizie:

Se acordă eșalonarea la plată pe o perioadă de.....luni a obligațiilor bugetare rezultate, ca diferență,


din raportul de inspecție fiscală nr.....din data de...... în suma totală de............. reprezentând :

Nr. crt.

Denumirea obligației bugetare

Suma datorată

Debit

Accesorii

Total obligații

0

1

2

3

4-2+3

Cuantumul și termenele de plată a ratelor de eșalonare se stabilesc prin graficul de eșalonare, care face parte integrantă din prezenta decizie.

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 zile de la data sub sancțiunea decăderii.Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

o

GRAFIC EȘALONARE PLATĂ


Anexă la DECIZIA

de acordare a eșalonării nr..../.....


Suma totală.............lei pentru care se acordă eșalonarea, din care:

Debit

Majorări

Penalități

NR CRT.

TERMEN DE PLATĂ

NATURA DEBITULUI

DEBIT

MAJORĂRI 1

PENALITĂȚI

MAJORĂRI 2

REST DEBIT

REST MAJORĂRI

REST TOTAL

TOTAL RATĂ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DEBIT= diferența de plată stabilită prin decizia de impunere conform raportului de inspecție fiscală

MAJORĂRI 1 = majorări prevăzute în decizia de accesorii conform raportului de inspecție fiscală

PENALITĂȚI = cota de 0,25% reprezentând echivalentul prejudiciului, conform art.185 alin.(3) din Codul de procedură fiscală

MAJORĂRI 2= accesorii în cuantum de 1% calculate conform art.183 alin.(2) din Codul de procedură fiscală

DIRECTOR EXECUTIV,

CONTRIBUABIL,

-/Anexa .....

Z-o v<"'

f,.' /

Procedu


Nr.__________/__________

DECIZIE

de respingere a eșalonării la plată a obligațiilor bugetare rezultate, ca diferență din raportul de inspecție fiscală nr.....din data de......

Datele de identificare a contribuabilului

Denumirea ............................

Adresa.......................................

Cod de identificare fiscală.................


Datele de identificare ale împuternicitului

Nume- prenume..............................

Domiciliul....................................

CNP............................................


în temeiul prevederilor art.185 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, ci modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Local nr....../2016 privind aprobare;

Procedurii de acordare a eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscaU efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești i;

Având în vedere cererea dumneavoastră înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sut nr........din data de............;

Luând în considerare că NU sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Procedura privind acordarea eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, aprobată prin HCL nr....../2016, SE RESPINGE CEREREA DE EȘALONARE

LA PLATĂ:

Motivele de fapt:

r j)Temeiul de drept:

Mențiuni privind audierea contribuabilului:

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 zile de la data sub sancțiunea decăderii.Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Anexa nr.4-la ProcediMUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

B-dul Independentei, nr.16

TeI._0372/133.873; 0372/133.874; fax:0244-546711

Operator de date cu caracter personal nr.21443
ACORD DE PRINCIPIU


Datele de identificare a contribuabilului

Denumirea..................................

Adresa.......................................

Cod de identificare fiscală.................


Datele de identificare ale împuternicitului

Nume- prenume..............................

Domiciliul....................................

CNP............................................


în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr....../2016 privind aprobarea Procedurii d acordare a eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de cătr Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

O       Având în vedere cererea dumneavoastră înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești su

nr........din data de............;

Luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Procedura privind acordarea eșalonării h plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțt Locale Ploiești, aprobată prin HCL nr....../2016, se emite următorul acord de principiu privind:

1. Eșalonarea la plată a obligațiilor bugetare rezultate, ca diferență, din raportul de inspecții fiscală nr...............din data de............., pe o perioadă de.....luni, în sumă totală d<

Nr. crt.

Denumirea obligației bugetare

Suma datorată

Debit

Accesorii

Total obligații

0

1

2

3

4=2+3

2.


3.


în termen de 10 zile de la data comunicării prezentului acord de principiu trebuie să constituiți garanții: consemnarea de mijloace bănești la o unitate a Trezoreriei Statului; scrisoare de garanție emisa de o instituție de credit sau polița de asigurare de garanție emisa de o societate de asigurare; ipoteca asupra unor bunuri imobile sau mobile din tara -în acest caz contribuabilul va prezenta raportul de evaluare al bunului in cauza, extras de carte funciara care sa confirme ca bunul este liber de sarcini și acordul beneficiarului eșalonării de-al oferi drept garanție în favoarea municipiului Ploiești-prin Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

4.


Cuantumul și termenele de plată a ratelor de eșalonare se stabilesc prin graficul de eșalonare, care face parte integrantă din decizia de eșalonare;

5.


Pentru obligațiile necuprinse în conținutul graficului de eșalonare, cu termene scadente pe perioada eșalonării, aveți obligația achitării acestora, în conformitate cu prevederile art.154 din Legea nr.205/2015.privind Codul de procedură fiscală, coroborate cu prevederile HCL nr.../2016.

Eșalonarea va fi anulată, pentru neplata la zi a obligațiilor bugetare născute după data acordării eșalonării;

 • 6. în termen de 48 ore de la data comunicării prezentului acord de principiu aveți obligația de a vă exprima acordul final în scris privind condițiile eșalonării.

 • 7. Decizia de eșalonare se emite după garantarea creanței in favoarea municipiul Ploiești prin Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

DIRECTOR EXECUTIV,


Nr.______________/_______________

DECIZIE de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plată a obligațiilor bugetare rezultate, ca diferență, din raportul de inspecție fiscală nr.....din data de......

^0 Datele de identificare a contribuabilului

Denumirea..................................

Adresa.......................................

Cod de identificare fiscală.................


Datele de identificare ale împuternicitului

Nume- prenume..............................

Domiciliul....................................

CNP............................................


A

In temeiul prevederilor art.185 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, ci modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Local nr....../2016 privind aprobarea

Procedurii de acordare a eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

Având în vedere cererea dumneavoastră înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sub nr........din data de

Vă comunicăm că eșalonarea la plată, aprobată prin Decizie de eșalonare la plată nr...../

și-a pierdut valabilitatea, începând cu data de

Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității eșalonării la plată: C_ jTemeiul de drept:

Consecințele pierderii valabilității eșalonării la plată:

Mențiuni privind audierea contribuabilului:

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 zile de la data sub sancțiunea decăderii.Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii c acordare a eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecți fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești și a emis:
SECRETAR,

Sanda Dragulea

Data:  A?.