Hotărârea nr. 13/2016

Hotãrârea nr. 13 privind aprobarea documentaţiei necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploieşti şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 13 privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar cu Atribuții de Primar Cristian Mihai Ganea si a domnilor consilieri Radu Mateescu, Gabriel Constantin Minea, George Pană, Paulica Drăgușin, Gheorghe Sîrbu din Colectivul de coordonare și supervizare desemnat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 164/13.05.2015, modificată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 285/31.08.2015 si Hotărârea de Consiliu Local nr. 359/25.09.2015, precum si Dispoziția Viceprimarului cu atribuții de Primar nr. 1749/22.05.2015, modificată prin Dispoziția Viceprimarului cu atribuții de Primar nr. 2012/11.06.2015 si Dispoziția Viceprimarului cu atribuții de Primar nr. 36205/21.12.2015 și Raportul de specialitate comun al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte si Direcției Economice, prin care se propune aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

ținând cont de rapoartele Comisiei de specialitate nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecției mediului și Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia Juridica, ordine publică, respectarea drepturilor si libertăților cetățenești, petiții si reclamații, din data de 25 ianuarie 2016;

având in vedere adresa Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 329228/11.12.2015, înregistrată la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești cu nr. 7189/23.12.2015 si adresa Consiliului Concurenței nr. 14779/24.12.2015, înregistrată la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești cu nr. 62/06.01.2016;

în temeiul prevederilor Secțiunii a 8-a din Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 82/2015 si a Hotărârii de Consiliu Local nr. 218/23.06.2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiești;

ținând cont de prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 284/31.08.2015 referitoare la aprobarea Studiului de fundamentare privind oportunitatea delegării de gestiune prin concesiune a activităților de dezinsecție, deratizare, dezinfecție si a activității de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, in municipiul Ploiești;

ținând cont de prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

având in vedere prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

având in vedere prevederile Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

în temeiul prevederilor Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice si servicii in România, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1517/27.05.2009 si Ordinul Autorității Naționale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizițiilor Publice nr. 9574/16.07.2009;

luând în considerare prevederile art. 3, alin. 1, art. 8, alin. 1, 2 și 3, lit. a), d), art. 32, alin. 2, si art. 39, alin. 3 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și actualizată;

în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 1 si art. 6, alin. 1, lit. e), art. 9, alin. 1, lit. f), art. 20, alin. 1 si alin. 2, lit. e) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicata si actualizată;

în temeiul prevederilor art. 217 si următoarele din Ordonanța de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată;

în conformitate cu prevederile art. 14 si următoarele din Hotărârea de Guvern nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

ART.l. Aprobă documentația necesară delegării gestiunii prin concesiune pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, in municipiul Ploiești, formată din Fisa de date, Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune si Caietul de sarcini, ce constituie anexa nr. 1, anexa nr. 2, respectiv anexa nr. 3, la prezenta hotărâre.

ART.2. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești are obligația sa organizeze licitația publică pentru selectarea operatorului licențiat pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

ART.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației necesare prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitatea cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

Ca urmare a ședințelor din datele de 04.06, 10.07, 23.07, 05.08, 07.09, 14.09, 21.09.2015, 15.10.2015, 13.01.2016, 25.01.2016 ale Colectivului de coordonare și supervizare desemnat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 164/13.05.2015, modificată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 285/31.08.2015 si Hotărârea de Consiliu Local nr. 359/25.09.2015, precum si Dispoziția Viceprimarului cu atribuții de Primar nr. 1749/22.05.2015, modificată prin Dispoziția Viceprimarului cu atribuții de Primar nr. 2012/11.06.2015, Dispoziția Viceprimarului cu atribuții de Primar nr. 36205/21.12.2015 si in urma aprobării Studiului de fundamentare, a procedurii de atribuire, a redevenței de 5% din facturile încasate si a duratei contractului de 8 ani prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 284/31.08.2015, s-a stabilit in procesul verbal al ședinței din data de 21.09.2015, prezentarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, Consiliului Local al Municipiului Ploiești, in vederea aprobării acesteia.

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 218/23.06.2015 a fost aprobat Regulamentul serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiești, având la baza Regulamentul cadru aprobat prin Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 82/2015, care conține prevederi cu aplicabilitate la nivelul localităților, privind serviciul public de salubrizare.

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicata actualizata, la articolul 32, alineatul 2 prevede că “in vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, vor asigura elaborarea și vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum și documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii”.

De asemenea, articolul 8, alineatul 1 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicata si actualizata, prevede că “autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilități publice.”


Având in vedere ca Documentația necesara delegării gestiunii prin concesiune pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, in municipiul Ploiești, a fost supusă aprobării in ședința Consiliului Local din luna noiembrie 2015, dar proiectul de hotărâre a fost proprogat cu condiția obținerii de la Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice si de la Consiliul Concurenței de clarificări referitoare la exclusivitatea prestării acestor servicii specifice de salubrizare la toți utilizatorii (persoane fizice si juridice) din municipiul Ploiești. Ca urmare a răspunsurilor primite cu adresele nr. 329228/11.12.2015 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, înregistrată la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești cu nr. 7189/23.12.2015 si nr. 14779/24.12.2015 a Consiliului Concurenței, Înregistrată la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești cu nr. 62/06.01.2016, acestea au fost analizate in ședințele de lucru din datele de 13.01.2016, 25.01.2016 ale Colectivului de coordonare si supervizare.

Propunem Consiliului Local aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

Viceprimar cu atribuții de Primar,

Cristia


fai Ganea


Consilieri locali,

George Pana
REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE


Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației necesar prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activii cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului PI acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de n

Ca urmare a ședințelor din datele de 04.06, 10.07, 23.07, 05.08, 07.09, 14.09, 21.09.2015, 15.10.2015, 13.01.2016, 25.01.2016 a Colectivului de coordonare și supervizare desemnat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 164/13.05.2015, modificată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 285/31.08.2015 si Dispoziția Viceprimarului cu atribuții de Primar nr. 1749/22.05.2015, modificată prin Dispoziția Viceprimarului cu atribuții de Primar nr. 2012/11.06.2015, Dispoziția Viceprimarului cu atribuții de Primar nr. 36205/21.12.2015 si in urma aprobării Studiului de fundamentare, a procedurii de atribuire, a redevenței de 5% din facturile încasate si a duratei contractului de 8 ani prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 284/31.08.2015, s-a stabilit prin procesul verbal al ședinței din data de 21.09.2015, prezentarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, Consiliului Local al Municipiului Ploiești, in vederea aprobării acesteia.

Organizarea si desfășurarea serviciului public de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, s-a realizat in vederea satisfacerii unor cerințe de utilitate publica ale comunității locale.

Serviciul public de salubrizare face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice si cuprinde totalitatea acțiunilor si activităților de utilitate publica si de interes economic si social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autorităților administrației publice locale. Acesta cuprinde si activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al

municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau cj neutralizare.

4 Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 218/23.06.2015 a fost ap|0$t^SSlarQerîtul serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiești, având la baza r aprobat prin Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 82/2015, care conține prevederi cu aplicabilitate la nivelul localităților, privind serviciul public de salubrizare.

Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicata si actualizată, stabilește cadrului juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanțarea și controlul funcționării serviciului public de salubrizare a localităților. De asemenea, potrivit prevederilor articolului 15, alineatul 1, din Legea 101/2006, „operatorii serviciului de salubrizare care participă la procedurile organizate pentru delegarea gestiunii serviciului trebuie să facă dovada competenței tehnico-organizatorice, a celei privind calificarea personalului și a asigurării unei dotări tehnico-materiale adecvate, prin care să garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul parametrilor cantitativi și calitativi prevăzuți în regulamentul serviciului de salubrizare și pentru toate tipurile de activități contractate.”

In legislația specifică delegării gestiunii prin concesiune a serviciilor de utilități publice au intervenit modificări impuse de intrarea in vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 834/22.07.2009 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune servicii.

In vederea organizării licitației publice pentru delegarea gestiunii prin concesiune a activității de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, este necesara aprobarea următoarelor documente:

- Fisa de date;

 • -  Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune;

 • -  Caietul de sarcini.

Având in vedere ca Documentația necesara delegării gestiunii prin cojLCSSÎune pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, in municipiul Plofești<7:pusă


aprobării in ședința Consiliului Local din luna noiembrie 2015, dar proiectul de,Jiotarâre a fost proprogat cu condiția obținerii de la Autoritatea Națională de \Reglemeiitar^> sntru Serviciile Comunitare de Utilități Publice si de la Consiliul ConcurenfejL(iedHarificări referitoare la exclusivitatea prestării acestor servicii specifice de salubrizare la toți utilizatorii (persoane fizice si juridice) din municipiul Ploiești. Ca urmare a răspunsurilor primite cu adresele nr. 329228/11.12.2015 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, înregistrată la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești cu nr. 7189/23.12.2015 si nr. 14779/24.12.2015 a Consiliului Concurenței, inregistrată la


Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești cu nr. 62/06.01.2016, acestea au fost analizate in ședințele de lucru din datele de 13.01.2016, 25.01.2016 ale Colectivului de coordonare si supervizare.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

R.A.S.P. PLOIEȘTI


Director,

Ing. Vasile/Ionescu

Fi

1Sef Birou Salubritate, Floren/in IlieDirecția Economica Director Executiv, Nicoleta Craciunoi

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contrate 25:ol,l€

1

Director Executiv Adjunct, Carmen Patricia Radu A


Director Executiv, Georgiana Papa -
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare


PREȘEDINTE,

Gabriel Constantin Minea

SECRETAR,

Constantin Popa


Data: Z 5 'fi?-/- 2_t> Z/b

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA D LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

si a constatat:

3ț-vv u o           ci~

~~Ev Ezz ^7^7/00        C? CC ~~

Ă. Ăr

— AxiX'Z

(M

A-A

— M t ÎVJ o rA)— /C\

El


PREȘEDflNTE,

George fanăSECRETAR;

GheorghexȘîrbu


Data: =>2 t7 ■ V/V

ANEXA NR. 1 LAH.C.L. NR.

FISA DE DATE


SECȚIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA LI) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficiala: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

V' %           7

____________________F_A

Adresa: Adresa poștala: Bulevardul Republicii nr. 2                               ^7

Localitate: Ploiești

Cod postai:    Tara: Romania

100066

Punct(e) de contact: Serviciul Achiziții Publice si Contracte

In atentia: Carmen Patricia Radu

Telefon: +40 244516699/522

E-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

Fax:+40 244510736

Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.ploiesti.ro Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro


Alte informații pot fi obținute la:

 • ■ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

___________________________□ Altele: completați anexa A.I___________________________________ Caietul de sarcini poate fi obtinut la:

 • ■ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

____________________________□ Altele: completați anexa A.II____________________________________ Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:

Registratura Primăriei Municipiului Ploiești

Adresa poștala: B-dul Republicii, nr. 2, intrarea C, parter, Localitatea: Ploiești, Cod postai: 100066, Romania, Punct(e) de contact: Registratura, Tel. +40 244516699/480, Adresa internet (URL): www.ploiesti.ro

Număr zile pana la care se pot solicita clarificări inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9

1.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITĂȚILE PRINCIPALE)

■ Minister sau orice alta autoritate naționala sau federala, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

- Autoritate regionala sau locala

■ Servicii publice generale

- Servicii generale ale administrațiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

nu

SECȚIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

 • II.l) DESCRIERE______________________________________________________________

 • II.l.l) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractauta/entitatea contractanta_________________________________________________________________________________

DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNEA ACTIVITATII DE COLECTAREA

CADA VRELOR ANIMALELOR DE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SI PREDAREA ACESTORA CĂTRE UNITĂȚILE DE ECARISAJ SAU CĂTRE INSTALAȚIILE DE NEUTRALIZARE

 • II. 1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

  c) Servicii_____________

  Categoria serviciilor: (Pentru categoriile de s consultați anexa II la Krg^ttva/ 2004/18/CE).

  Locul principal de exfei Municipiul Ploiești Cod NUTS: RO316-  • 11.1.3) Procedura implica

  Un contract de achiziții publice________________________________________i

  • 11.1.4) Informații privind acordul-cadru: nu este cazul______________

  II. 1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

  Se achizitioneza, conform cerințelor Caietului de sarcini, servicii aferente activitatii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Ploiești si predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

  Operatorul va desfășura activitatea, în condițiile legii, în aria administrațiv-teritorială a municipiului Ploiești.

  Operatorul are obligația de a colecta toate cadavrele de animale de pe domeniul public al municipiului Ploiești și de a Ie preda către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

  Operatorul va colecta de pe domeniul public al municipiului Ploiești atat cadavrele animalelor de talie mica (păsări, pisici, câini, etc.), cat si cadavrele animalelor de talie mare (ovine, caprine, suine, bovine, cabaline, etc.).___________________________________

  II. 1.6) Clasificare CPV (voca


  Obiect principal


  Obiect(e) suplimentar(e)


  jularul comun privind achizițiile)

  Vocabular principal_________________

  90524300-9 Servicii de înlăturare a deșeurilor biologice__________________

  90500000-2 Servicii privind deseurile menajere si deseurile
 • II. 1.7) Contractul intra sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice nu ___________________________________________________________________

II. 1.8) împărțire in loturi (pentru precizări privind loturile utilizați nu______________________________________________________________________

II. 1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) da □ nu ■

n.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI________________________

 • II.2.1) Prestarea activitatii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea serviciului, indiferent anotimp sau condițiile meteo, pe întreaga durată de desfășurare a contractului, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;

 • c)  controlul calității serviciului prestat;

 • d) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • e) respectarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;

 • f)  prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • g) asigurarea capacității de lucru a utilajelor și dispozitivelor pentru efectuarea activității, în

întreaga arie administrativ-teritorială a municipiului Ploiești;

 • h) îndeplinirea indicatorilor de performanta a prestării activității, specificați în prezentul caiet de sarcini;


 • i)  asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat si i suficient;

 • j)  respectarea prevederilor legislației de mediu, protecției muncii, prcv^tdrii s incendiilor, in vigoare.

Valoarea estimata, faraTVA: 640.000 lei.

II.2.2) Opțiuni {după caz) nu ■

H.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE Durata contractului este de 8 ani.

H.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI_______________________________

 • II.4.1. Ajustarea prețului contractului

da_________________________________________________________________________________

Ajustarea prețului se va face ca urmare a apariției de modificări legislative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite, al căror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat prețul ofertat.

Tarifele pentru activitatile specifice se pot ajusta/modifica anual, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, la solicitarea operatorului, in raport cu evoluția parametrului de ajustare insotit de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuiala (indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistica pentru servicile de apa-canal-salubritate).

SECȚIUNEA UI: LNFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE in.l) CONDIȚII REFERITOARE LA CONTRACT______________________________

in.1.1) Depozite valorice si garanții solicitate {după caz)___________________________________________

IH.l.l.a) Garanție de participare

da__

Cuantum: 12.800 lei/6.400 lei pentru ofertantii IMM daca este cazul.

 • - Perioada de valabilitate a garanției de participare: 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor;

 • - Forma de constituire a garanției de participare: prin scrisoare de garanție bancara, prezentata in original, in cuantumul precizat mai sus si pana la data limita de depunere a ofertelor;

 • - Autoritatea contractanta va retine integral garanția de participare, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla in oricare dintre situațiile prevăzute de art. 87 alin. (1) din H.G. 925/2006. Nota: pentru echivalenta se va avea in vedere “echivalentul in leu/alta valuta la cursul stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor”

 • - Retumarea garanției de participare se va conform art. 88 din HG 925/2006, cu modificările si

completările ulterioare._________________________________________________________________________________

m.1.1) Principalele modalitati de finanțare si plata si/sau trimitere Ia dispozițiile relevante: Bugetul local al Municipiului Ploiești si utilizatori (persoane fizice si juridice din municipiul Ploiești). IH.1.2) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările si completările ulterioare (se completează si se prezintă Formularul 1 - in numele asocierii)

HI. 1.4) Executarea contractului este supusa altor condiții speciale (după caz) nu_____________________________________________________________


 • III. 1.5. Legislația aplicabila

 • a)    Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contracteloj^cfe achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesi, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si complltaril^. - 7£ ulterioare;

 • b)    Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prev^eriloi^^ referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica din Ordonanța de urgenta a ~ 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune publice si a contractelor de concesiune de servicii;

 • c)    Hotararea Guvernului nr. 71 din 24 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii prevăzute in Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii;

 • d)    Legea 51/2006 (republicata) privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificările si completările ulterioare

 • e)     Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările si completările ulterioare

Legea 346/2004; HG 525/2007; OUG 30/2006; HG 942/2006; HG 1660/2006; Legea 319/2006; Ordin ANRMAP 314/2010; Ordin ANRMAP 509/2011; Ordin ANRMAP 302/2011; Ordin ANRMAP 313/2011; Ordin ANRMAP 170/2012; Ordin ANRMAP 171/2012; www.mmediu.ro/acte_normative.htm;www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.htm; www.mfinante.ro;www.anrmap.ro

 • III.2) CONDIȚII DE PARTICIPARE______________________________________________

IH.2.1) Situația personala a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare Ia înscrierea in registrul comerțului sau al profesiei_______________________________________________________________

 • III.2.1.a) Situația personala a candidatului sau ofertantului:

Informații si formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor

 • 1. Declarație privind neincadrarea in situațiile prevăzute de art. 181 din OUG nr. 34/2006completarea si prezentarea Formularului 2.

 • 2. Declarație privind eligibilitatea - art. 180 din OUG nr. 34/2006: completarea si prezentarea Formularului 3.

3. prezentarea cazierului judiciar/certificat echivalent pentru operatorul economic;
 • 4. prezentarea certificatelor de atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si la bugetul local, in original/copie legalizata/copie "conform cu originalul”, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevăzut termenul limita de depunere a ofertelor.

In măsură in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situației datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declarație pe proprie răspundere potrivit art.l 1 alin.(4) din HG nr.925/2006.

Cerințele referitoare la obligațiile de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind îndeplinite în măsura în care operatorii economici prezintă înlesniri la plată de genul eșalonărilor sau compensărilor, aprobate de către organele competente în domeniu.

5. Declarație pe proprie răspundere conform art. 69 A1 din O.U.G. nr. 34/2006:
 • - completarea si prezentarea Formularului 4 si a anexei cu persoanele cu funcție de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

 • - d-nul IULIAN LIVIU TEQDORESCU - Viceprimar cu atribuții de Primar al Municipiului Ploiești;

 • - d-nul RÂUL ALEXANDRU PETRESCU - Viceprimarul Municipiului Ploiești;

 • - d-na IOLANDA BAZA VAN - Consilier local cu atribuții de Viceprimar


 • - d-na ANCA AGAPIE - Administrator Public al Municipiului Ploiești;

 • - d-na SIMONA ALBU - Secretar Municipiul Ploiești;

 • - d-na Elena Vasile - Director executiv, Direcția Economica;

 • - d-na Georgiana Popa - Director Executiv, Direcția Administrație Publica, Juridic Achiziții Publice, Contracte;

 • - dl. Cătălin Dobrescu - Consilier Juridic, Serviciul Juridic-Contencios, Contracte:

 • - d-na Carmen Radu - Director Execuți v-Adjunct, Direcția Administrație Publica, Achiziții Publice, Contracte;

 • - d-na Madalina Crăciun - Director Executiv, Direcția Tehnic Investiții;

 • - dl. Radu Brânzei - Director, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești;

 • - Vasile Ionescu - Director Tehnic R.A.S.P. Ploiești;

 • - Florentin Ilie - Sef Birou R.A.S.P. Ploiești;

 • - Consilieri locali: Cosma Marcian, Ganea Cristian Mihai, Dragulea Sanda, Bazavan Iolanda, Bazavan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Mateescu Radu Valentin, Constantin Silviu Sorin, Dragusin Paulica, Dumitru Cristian, Sugă Nicolae, Lupu Adrian Gelu, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel Puiu, Palas Alexandru Paul, Pana George, Petrescu Râul Alexandru, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Sirbu Simion Gheorghe, Ionescu Ionut Cristian, Stanciu Marilena, Socoleanu Marcel Radu, Teodorescu Iulian Liviu, Ursu Razvan Ion, Viscan Robert Ionut.

6. Certificat de participare Ia licitație cu oferta independenta conform Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010:

 • - completarea si prezentarea Formularului 5 prin care ofertantul certifica faptul ca participarea la procedura este făcută in concordanta cu regulile de concurenta.

Nota 1: In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligația de a prezenta documentele mai sus solicitate pentru demonstrarea situației personale.

Nota 2: Autoritatea contractanta va exclude din procedura organizata pentru atribuirea contractului de achiziție publica orice ofertant care se afla in oricare dintre situațiile prevăzute de art. 181 din O.U.G. 34/2006, cu modificările si completările ulterioare:

 • - a intrat in faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecatorul-sindic;

 • - nu si-a indeplinit obligațiile de plata a impozitelor, taxelor si contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;

 • - în ultimii 2 ani, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligațiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

 • - a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instanțe judecătorești, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli in materie profesionala;

 • - prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către autoritatea contractanta, in scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare si selecție.

In cazul in care exista incertitudini in ceea ce privește situația personala a ofertantilor, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informații de la autoritatile competente.

Nota 3: In cazul in care in tara de origine sau in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate la punctul III.2.1 .a), respectiv certificate, caziere judiciare, autoritatea contractanta are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere, iar in cazul in care in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declarația pe proprie răspundere, o declarație autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competente in acest sens.______________________________________________________

HL2.1.b) Capacitatea de exercitare a activi tatii profesionale

Informații si formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

pentru Persoane juridice/fizice romane:


 • 1. prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, rezulte ca serviciile ce fac obiectul contractului au corespondent in codul CAEN mer/fenât in. certificatul constatator (in original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea “conjbr&i cu^ originalul”/electronica). Informațiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fif valabile la data limita de depunere a ofertelor.

Nota: Ofertantului clasat pe primul loc, înainte de transmiterea comunicării privind rdș procedurii, i se va solicita prezentarea certificatului in original sau copie legalizata depus in copie conform cu originalul.

 • 2. prezentarea documentelor care atesta statutul de IMM, pentru a se beneficia de prevederile art. 16 din Legea nr. 346/2004, daca este cazul - Formularul 6.

3. prezentarea Autorizațiilor legale pentru prestarea serviciilor ce urmeaza a fi concesionate, valabile Ia data limita de depunere a ofertelor, de la:
 • (1) Agenția pentru Proiecția Mediului conform H.G nr. 48/2013 privind organizarea si funcționarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului si schimbărilor climatice, Ordinul nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, O.U.G nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, actualizata;

 • (2) Autoritatea de Sanatate Publica conform prevederilor O.M.S nr. 1.030 / 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru funcționarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populației,

 • (3) Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara si pentru Siguranța Alimentelor conform prevederilor Ordinului 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de inregistrare/autorizare sanitar-veterinara a unitatilor/centrelor de colectare/exploatatiilor de origine si a mijloacelor de transport din domeniul sanatatii si al bunăstării animalelor, a unitatiilor implicate in depozitarea si neutralizarea subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman si a produselor procesate.

Autorizațiile solicitate vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”.

pentru Persoane juridice/fizice străine:

 • 1, prezentarea de documente edificatoare care sa dovedească o forma de înregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Informațiile cuprinse in respectivele documente trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.

 • 2. Documente echivalente pentru Autorizațiile legale pentru prestarea serviciilor ce urmeaza a fi concesionate, solicitate operatorilor economici romani de la Agenția pentru Protecția Mediului, Autoritatea de Sanatate Publica, Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara si Siguranța Alimentelor, valabile la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care ofertantul persoana fîzica/juridica străină este declarat câștigător si legislația naționala o impune, respectivul ofertant va trebui sa obțină autorizațiile menționate anterior.

Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”, insotite de traducerea autorizata legalizata a acestora in limba romana.

Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea din contract pe care o realizează.___________________________

 • III.2.2) Capacitatea economica si financiara_________

Informații si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

Modalitatea de îndeplinire


Valoarea cifrei de afaceri globale, calculata ca medie anuala pe ultimii 3 ani, sa fie de minim 600.000 lei fara TVA.

completarea si prezentarea

Formularului 7


Se solicita:

L prezentarea Fisei de informații generale, cuprinzând valoarea cifrei de afaceri globala medie anuala pe ultimii 3 ani, respectiv 2012, 2013 si 2014;

2. prezentarea bilanțurilor contabile/balantelor de plati/alte documente echivalente.

Nota: In cazul depunerii unei oferte comune, cerința minima poate fi indeplinita de către oricare dintre asociati sau prin cumularea resurselor deținute de toti asociații.

Pentru echivalenta se va cursul mediu anual lei/vaJi^®e!omun^aVăte BNR pentru anii 2 012, 2013 -Si ,;20 14.^ '

H        fi

$

in.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informații si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

Modalitatea de îndeplinire

Declarația si Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca aceștia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privați

completarea      si      prezentarea

Formularului 8

Experiența similara:

Prestarea in ultimii 3 ani (calculați anterior datei limita de depunere a ofertelor), in baza a maxim 3 contracte, de servicii care au avut ca obiect prestarea/concesiunea unor servicii similare celor ce fac obiectul prezentului contract (colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare), in valoare cumulata de minim 300.000 Iei fara TVA.

Se vor prezenta:

 • 1. un Formular de Experiența similara pentru fiecare contract menționat in susținerea experienței similare;

 • 2. certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de către clientul privat beneficiar care sa indice valoarea, perioada si locul prestării serviciilor si daca acestea au fost realizate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si duse la bun sfarsit (servicii recepționate parțial si servicii recepționate la sfârșitul prestării - sfârșitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanție). Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”.

Nota:Zn cazul in care un srun de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

- completarea si prezentarea

Formularului 9

Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR din fiecare an.

Declarația referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani

- completarea si prezentarea Formularului

10

Lista cu personalul angajat/de care poate dispune ofertantul in derularea contractului

- completarea si prezentarea Formularului

10.1

Necesar minim de personal specializat:

1) Agenti instruiti conform legislației in vigoare, pentru prestarea serviciului de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, respectiv conform prevederilor O.M.S nr. 1.225   /  24.12.2003


(*actualizat*)privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea noțiunilor fundamentale de igiena - minim 5 persoane;

 • 2) Responsabil de contract - 1 persoana instruita cel puțin in funcția de agent menționat la pct.l), conform legislației in vigoare;

 • 3) Medic Veterinar - 1 persoana atestata de Colegiul Medicilor Veterinari din Romania.

Se solicita:

 • a) declarația de disponibilitate din care sa rezulte poziția pentru care persoana este nominalizata in contract, semnata de persoana in cauza, in original;

 • b)  dovada raporturilor juridice dintre personalul nominalizat si ofertant sau angajamentul de participare din partea personalului nominalizat, in cazul in care, la momentul ofertării, intre acesta si operatorul economic nu exista raporturi juridice (de munca/colaborare etc.).

 • c) certificatele de instruire pentru personalul menționat la pct. 1 si 2, emise de instituții abilitate în conformitate cu legislația în vigoare (O.M.S. nr. 1225/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igiena), cu modificările si completările ulterioare, in copie legalizata sau copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”;

 • d) Pentru personalul menționat la pct. 3, se vor prezenta documente eliberate de instituțiile abilitate -diplome de studii, atestate.

Nota 1. Ofertantul declarat câștigător, va prezenta în termen de maxim 10 zile după semnarea contractului contractele de munca/colaborare ale personalului tehnic de specialitate propus pentru îndeplinirea contractului (copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”).

Nota 2: Ofertantul declarat câștigător se va asigura ca personalul ce va fi implicat in executarea contractului deține toate atestate le/autorizatiile/certificarile prevăzute de legislația naționala.

Nota 3; Oricare dintre persoanele cheie nominalizate in oferta declarata castigatoare va putea fi înlocuit de către ofertantul câștigător numai cu o alta persoana cu experiența si calificări cel puțin egale cu cele ale persoanei înlocuite si numai cu aprobarea autoritatii

contractante.

Nota 5: Cerințele minime impuse cu privire la personalul de specialitate pot fi îndeplinite cumulat de către asociati.

Declarația si Lista privind utilajele, instalațiile, echipamente tehnice la care acces (are în dotarea sa sau poate dispune) ofertantul pentru indeplinirea corespunzătoare a contractului. Toate aceste echipamente trebuie sa fie disponibile pe perioada in care este necesara implicarea lor in derularea contractului.

- completarea si prezentarea

11                 A r'VTTI \ ♦

I i:

Dotări minime solicitate operatorului economic, necesare in vederea desfășurării activitatilor sunt:

 • (1) Utilaje portabile - vermorele cu care sa realizeze dezinfectarea locului de unde se colectează cadavrele de animale - minim 2 bucăți;

 • (2) Mijloace de transport - autospeciale frigorifice -minim 2 bucăți. Un autovehicul pentru transportul cadavrelor de animale, după ce s-a realizat activitatea de colectare de pe domeniul public., iar celalalt autovehicul pentru transportul cadavrelor de animale la punctul de neutralizare. De preferat, un mijloc de transport sa fie destinat colectării cadavrelor de animale mici, iar cel de al doilea sa fie de capacitate mai mare, pentru a putea colecta cadavrele de animale mari. Cu aceste mijloace auto se transporta si personalul, utilajele portabile pentru dezinfectarea locului, produsele dezinfectante, uneltele pentru ridicarea cadavrelor de animale, saci, recipienti metalici pentru depunerea sacilor cu cadavre de animale, etc.

Pentru toate utilajele si mașinile de transport din declarație, ofertantul trebuie sa faca dovada deținerii si/sau a disponibilității utilajelor si echipamentelor prin prezentarea in copie legalizata/ in copie lizibila “conform cu originalul” după facturi fiscale de achiziție/ contracte de vanzare cumpărare/ închiriere, contracte de leasing/ contracte de prestări servicii/ acorduri/ angajamente pentru punerea la dispozitie/carti de identitate autovehicule;

Autoritatea contractanta poate solicita pe parcursul evaluării vizualizarea echipamentelor, utilajelor si mijloacelor de transport prezentate in declarație.

IIL2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii

Informații si/sau nivel(uri) minim (e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

Modalitatea de indeplinire

Certificat care sa ateste faptul ca ofertantul respecta standardele de asigurare a calitatii SR EN ISO din seria 9001/2008/document echivalent pentru activitatile ce

- prezentarea certificatului in copie legalizata/copie lizibila “conform cu originalul” valabile la data limita de

fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit

In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligația de a prezenta aceste documente pentru activitatile ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.

depunere a ofertelor;

1 a ■                    !

1 ța

Certificat care sa ateste faptul ca ofertantul respecta standardele de asigurare a calitatii SR EN ISO din seria 14001:2004/document echivalent pentru activitatile ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit

In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligația de a prezenta aceste documente pentru activitatile ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.

- prezentarea certificatului               J

legalizata/copie lizibila ((comtofV§JU?' originalul” valabile la data 1 iimta^f depunere a ofertelor;

III.2.4) Contracte rezervate nu

 • III.3) CONDIȚII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII in.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii nu___________________________________________________________

in.3.2) Persoanele juridice au obligația sa indice numele si calificările nu

SECȚIUNEA IV: PROCEDURA

 • IV.l) PROCEDURA_____________________________

 • IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfășurare________

 • IV.l.l.a) Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire

Offline ■____________________________________________________

 • IV.l.l.b) Tipul procedurii Licitație deschisa

 • IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE______________________________________________

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Punctajul total acordat factorului se va calcula prin insumarea punctelor acordate fiecărei activitati. Pentru tariful cel mai mic se acorda punctajul stabilit si prevăzut in Caietul de sarcini - îndreptarul tarifelor solicitate.

Pentru celelalte tarife, punctele acordate se calculează astfel:

Ptarif=(Vm/Vn)xN

 • -   Ptarif- punctaj tarif

 • -  Vm - valoare minima tarif

 • -  Vn - valoare tarif orfertant n

N - număr de puncte aferente activitatii prevăzute in Caietul de sarcini- îndreptarul tarifelor solicitate.

IV.3) INFORMAȚII ADMINISTRATIVE______________________________________

IV.3.1) Număr de referința atribuit dosarului de autoritatea contractanta nu__________________

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare____________________________________________________________________________________

Romana___________________________________________________________________

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mențină oferta 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI


Propunerea tehnica prezentata de ofertant va trebui sa demonstreze corespondenta cu Caietului de sarcini.

In propunerea tehnica ofertantii isi vor prezenta concepția proprie privind:

- modalitatea de organizare si funcționare a serviciului;

- modul de organizare, activitatile si sarcinile concrete care vor fi încredințate person; îndeplinirea contractului de concesiune;


 • - orice alte alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare.a propunerii tehnice si pentru demonstrarea corespondentei acesteia cu cerințele caietului de sarcini.

Se vor prezenta, de asemenea:

 • - o Declarație pe proprie răspundere din care sa reiasa ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligațiile referitoare la condițiile de munca si protecția muncii rezultate din reglementările respective la nivel național si care trebuie respectate pe tot parcursul îndeplinirii contractului de servicii -Formularul 12;

 • - o Declarație pe proprie răspundere din care sa reiasa ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligațiile referitoare la protecția mediului rezultate din reglementările respective la nivel național si care trebuie respectate pe tot parcursul îndeplinirii contractului de servicii - Formular 12.1;

Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național si se refera la condițiile de munca si protecția muncii, securității si sanatatii în munca, se pot obține de la Inspecția Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html, iar cele privind protecția mediului de pe site-ul www.anpm.ro._______________________________________________________________________

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare__________________________________________

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informațiile cu privire la preț (tarifele ofertate) si sa fie in concordanta cu propunerea tehnica.

Preturile ofertate vor fi exprimate in lei, fara TVA, si vor cuprinde toate costurile aferente prestării serviciilor, prevăzute in caietul de sarcini.

Se vor prezenta:

 • a) Formularul de oferta si Anexa la formularul de oferta; in Formularul de oferta se va face trimitere la preturile unitare din anexa la acesta;

 • b) Declarația privind insusirea sau formularea de amendamente referitoare la clauzele specifice din

formularul de contract.______________________________________________________________________________

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei_________________________________________________________

 • - Data limita de depunere: conform Anunțului de participare;

 • - Număr de exemplare: 2, original si copie;

 • - Documentele ofertei vor fi numerotate pe fiecare pagina si vor fi prezentate pe baza de opis;

 • - Se vor prezenta plicuri separate pentru documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara; acestea se vor introduce intr-un plic sigilat si netransparent care va fi insotit, la exterior, de scrisoarea de inaintare (Formularul 13) si de dovada constituirii garanției de participare.

Pe plicul sigilat se va specifica procedura la care se depune oferta, precum si mențiunea: „A nu se deschide înainte de______________, ora______” (se vor menționa data si ora stabilite prin Anunțul de

participare pentru deschiderea ofertelor).

 • - Ofertantii au obligația de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere, stabilite in Anunțul de participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majora, cad in sarcina ofertantilor.

 • - Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decât cea stabilita sau după expirarea datei limita pentru depunere este declarata inacceptabila si se returneaza nedeschisa.

 • - Ofertele pot fi modificate sau retrase numai pana la data si ora de depunere stabilite prin Anunțul de participare.

SECȚIUNEA VI: INFORMAȚII SUPLIMENTARE

VL1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC                             nu

VI.2) Contractul/Concursul se înscrie intr-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare nu

VI.3) ALTE INFORMAȚII)                                              M "

Se solicita completarea Declarației privind calitatea de participant la procedura de^®hizjfi^j^®riform formular nr. 5.1, ca o necesitate de natura administrativa menita sa faciliteze arceâul’          d&

identificare ale participantilor la procedura, in scopul aplicării prevederilor art. 69 iuSce 2Ălfeffi) di»' OUG nr. 34/2006.                                                   VA.

Punctajul total acordat fiecărei oferte se va calcula prin insumarea punctelor acordatc^^pareiactiVitai^K Pentru tariful cel mai mic se acorda punctajul stabilit si prevăzut in Caietul de sarcim^jnareptoffl tarifelor solicitate.

Pentru celelalte tarife, punctele acordate se calculează astfel:

Ptarif = (Vm / V„) X N

 • -  Pt - punctaj tarif

 • -  Vm - valoare minima tarif

 • -  Vn - valoare tarif orfertant n

N - număr de puncte aferente activitatii prevăzute in Caietul de sarcini- îndreptarul tarifelor solicitate. Daca doua sau mai multe oferte obțin același punctaj total se va solicita respectivilor ofertanti o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului cu cel mai mare punctaj obtinut in urma recalculării punctajului financiar.

Documentația de atribuire este publicata in SEAP: Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătură electronica).

Documentele ofertei redactate in alta limba, trebuie prezentate in traducere autorizata si legalizate.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Denumire oficiala: Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor

Adresa: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3

Localitate: București

Cod postai: 030084

Tara: Romania

E-mail: office@cnsc.ro

Telefon:+40 213104641

Adresa Internet (URL) http://www.cnsc.ro

Fax: +40 213104642 /+40 218900745

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac:

termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevăzute la art.2562 din OUG nr.34/2006"

- In cazul formulării de contestatii/cereri/plangeri, contestatorul are obligația de a constitui garanția de buna conduita conform prevederilor art. 271A1 din O.U.G. nr. 34/2006 modificata si completata prin O.U.G.nr. 51/2014.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea cailor de atac

Denumire oficiala: Primăria Municipiului Ploiești - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Adresa: B-dul Republicii, nr. 2, etaj 3

Localitate: Ploiești

Cod postai: 100066

Tara: Romania

E-mail:

Telefon: +40 244516699/404

Adresa Internet (URL) www.ploiesti.ro

Fax:

ADRESE SUPLIMENTARE SI PUNCTE DE CONTACT


I) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBT SUPLIMENTARE

Denumire oficiala:

R v1

Adresa:

Localitate:

Cod postai:

Tara:

xs.Z f ,

Punct(e) de contact:

Telefon:

In atentia:

E-mail:

Fax:

Adresa Internet (URL):


II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBȚINE CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZIȚIE DINAMIC)

Denumire oficiala:

Adresa:

Localitate:                                 Cod postai:

Tara:

Punct(e) de contact: In atentia:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Adresa Internet (URL):

HI) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE

Denumire oficiala: Primăria Municipiului Ploiești

Adresa: B-dul Republicii, nr. 2, intrarea C

Localitate: Ploiești                         Cod postai:

Tara:

Punct(e) de contact: Registratura In atentia:

Telefon:

E-mail:

Fax: .

Adresa Internet (URL):

ACORD DE ASOCIEREîn vederea participării la procedura de atribuire a contractului d$*

DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A ACTIVITATIID

A CADA VRELOR ANIMALELOR DE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIU SI PREDAREA ACESTORA CĂTRE UNITĂȚILE DE ECARISAJ SAU CĂTRE INS DE NEUTRALIZARE

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006.

 • 1. Părțile acordului:

_________, reprezentată prin................................, în calitate de.............. (denumire operator economic, sediu, telefon)

Șt

______________________________reprezentată prin................... în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

 • 2. Obiectul acordului:

  • 2.1 Asociații au convenit să desfășoare în comun următoarele activități:

 • a) participarea la procedura de achiziție publică organizată de...................................

................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)

 • b) derularea în comun a contractului de achiziție publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câștigătoare.

 • 2.2 Alte activități ce se vor realiza în comun:

 • 1._____________________________________________________________

 • 2.____________________________________________________

  • 2.3 Contribuția financiară/tehnică/profesională a fiecărei părți la îndeplinirea contractului de achiziție publică este:

 • 1. ________% S.C._______________________________

 • 2. _______% S.C.______________________________

  • 2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitățile comune desfășurate de asociați se va efectua proporțional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

 • 1. ________% S.C._______________________________

 • 2. ________% S.C.______________________________

 • 3. Obligațiile asocierii

  • 3.1 Asociații își asumă răspunderea colectivă și solidară pentru îndeplinirea contractului.

  • 3.2 Liderul asociației este împuternicit să se oblige și să primească instrucțiuni în numele tuturor asociaților și este răspunzător în nume propriu și în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului.

  • 3.3 Toți asociații din Asociere sunt obligați să rămână în Asociere pe întreaga durată a procedurii si a contractului.

 • 4. Durata asocierii

  • 4.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire și se prelungește corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție).

 • 5. Condițiile de administrare și conducere a asociației:

 • 5.1 Se împuternicește SC..............................., având calitatea de lider al asociației pentru întocmirea

ofertei comune, semnarea și depunerea acesteia în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

 • 5.2 Se împuternicește SC..............................., având calitatea de lider al asociației pentru semnarea

contractului de achiziție publică în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul ac£I desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție).


6. încetarea acordului de asociere
 • 6.1 Asocierea își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

 • a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

 • b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităților prevăzute lVaf^ 2 din acpr^;"

 • c) alte cauze prevăzute de lege.

7. Comunicări
 • 7.1 Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris și va fi transmisă la

adresa/adresele......................................................., prevăzute la art..........

 • 7.2 De comun acord, asociații pot stabili și alte modalități de comunicare.

8 Litigii
 • 8.1 Litigiile intervenite între părți se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluționate de către instanța de judecată competentă.

9. Alte clauze
 • 9.1 In cazul in care oferta Asocierii este declarata castigatoare, ne obligam sa prezentam autorității contractante, înainte de data semnării contractului, contractul de asociere autentificat la notar.

 • 9.2 Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte,

astăzi............................{data semnării lui)

Liderul asociației:

(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,

ASOCIAT 2,

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)


DECLARAȚIE

privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea

operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menționează procedura) pentru atribuirea

contractului de achiziție publică având ca obiect.......................(denumirea produsului, serviciului sau

lucrării), codul CPV............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea

autorității contractante), declar pe propria răspundere că nu ma aflu in situațiile prevăzute de art.181 din O.U.G.34/2006, respectiv:

 • a)  nu am intrat in faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecatorul-sindic.             De

asemenea, nu sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

 • b) mi-am îndeplinit obligațiile de plata a impozitelor, taxelor si contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania (tara in care este stabilit);

 • c) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit integral si corespunzător obligațiile contractuale și nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;

 • d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională.

 • e) informațiile prezentate pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare si selecție sunt complete si conforme cu realitatea.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării

Operator economic,

(semnătură autorizată)

(denumirea)


DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA


Subsemnatul, reprezentant împuternicit al_____________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situația prevăzută la art. 180 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declarație este valabilă până la data de_______________________________.

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării......................

Operator economic,

(semnătură autorizată)


DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU OFERTANTI /CANDID ATI/OFERTANȚIASOCIAȚT/SUB CONTRA TERTI SUSȚINĂTORI CONFORM ART 69 A1

Subsemnatul, ................................................................................ reprezentant împuternicit al

(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 69A1 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație / organ de conducere sau de supervizare și nu am acționari ori asociați persoane care sunt soț / soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relații comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, menționate in Fisa de date a achiziției la pct. III.2.l.a).

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării.............

Operator economic,


(semnătura autorizată)

Anexa:

l A Persoanele cu funcție de decizie in cadrul autoritatii contractante:


- d-nul IULIAN LIVIU TEODORESCU - Viceprimar cu atribuții depim^Ș^) Municipiului Ploiești;                                             rj.

.     . — . —   . , —    ________________ _         .        . - -    . .  .                          v,Z'


 • - d-nul RÂUL ALEXANDRU PETRESCU - Viceprimarul MunicipiuI^J^es^ț/

 • - d-na IOLANDA BAZAVAN - Consilier local cu atribuții de ViceprimaN^Xl^*^

 • - d-na ANCA AGAPIE - Administrator Public al Municipiului Ploiești;

 • - d-na SIMONA ALBU - Secretar Municipiul Ploiești;

 • - d-na Elena Vasile - Director executiv, Direcția Economica;

 • - d-na Georgiana Popa - Director Executiv, Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte;

 • - dl. Cătălin Dobrescu - Consilier Juridic, Serviciul Juridic-Contencios, Contracte;

 • - d-na Carmen Radu - Director Executiv-Adjunct, Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte;

 • - d-na Madalina Crăciun - Director Executiv, Direcția Tehnic Investiții;

 • - dl. Radu Brânzei - Director, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești;

 • - Vasile Ionescu - Director Tehnic R.A.S.P. Ploiești;

 • - Florentin Ilie - Sef Birou R.A.S.P. Ploiești;

 • - Consilieri locali: Cosma Marcian, Ganea Cristian Mihai, Dragulea Sanda, Bazavan Iolanda, Bazavan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Mateescu Radu Valentin, Constantin Silviu Sorin, Dragusin Paulica, Dumitru Cristian, SugaNicolae, Lupu Adrian Gelu, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel Puiu, Palas Alexandru Paul, Pana George, Petrescu Râul Alexandru, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Sirbu Simion Gheorghe, Ionescu lonut Cristian, Stanciu Marilena, Socoleanu Marcel Radu, Teodorescu Iulian Liviu, Ursu Razvan Ion, Viscan Robert lonut.

CERTIFICAT


de participare la licitație cu ofertă independentă
 • I. Subsemnatul/Subsemnații,........................., reprezentant/reprezentanți legali âjl£ăi

întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziție publică organizata în calitate de autoritate contractantă, cu nr......................din data de.....................

prin prezenta ca informațiile conținute sunt adevărate și complete din toate punctele de

 • II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele

  următoarele:


 • 1. am citit și am înțeles conținutul prezentului certificat;

 • 2. consimt/consimțim descalificarea noastră de la procedura de achiziție publica în condițiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate și/sau incomplete în orice privință;

 • 3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnata să înainteze oferta de participare, inclusiv în privința termenilor conținuți de ofertă;

 • 4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înțelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulam prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiași proceduri de achiziție publica sau ar putea oferta, întrunind condițiile de participare;

 • 5. oferta prezentată a fost concepută și formulată în mod independent față de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înțelegeri sau aranjamente cu aceștia;

 • 6. oferta prezentata nu conține elemente care derivă din înțelegeri între concurenți în ceea ce privește prețurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenția de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenția de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătura cu obiectul respectivei proceduri;

 • 7. oferta prezentata nu conține elemente care derivă din înțelegeri între concurenți în ceea ce privește calitatea, cantitatea, specificații particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

 • 8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunțată de contractor.

 • III. Sub rezerva sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare, declar/declarăm câ cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate și întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,

Data


Reprezentant/Reprezentanți legali

(semnături)

FORMULAR 5.1

OPERATOR ECONOMIC


(denumirea operatorului economic ), declar pe propria răspundere , sub sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publica ___________________( se menționează procedura ), avand ca obiect________________( denumirea produsului, serviciului sau lucrării si codul CPV ) , la data de__________(zi/luna/an ), organizata

de_______________________(denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta :

 • □ in nume propriu

 • □ ca asociat in cadrul asociației__________________

 • □ ca subcontractant al.__________________________

( Se bifeaza opțiunea corespunzătoare)

 • 2. Subsemnatul declar ca:

 • □ nu sunt membrul al niciunui grup sau rețele de operatori economici;

 • □ sunt membru in grupul sau rețeaua a cărei lista cu date de recunoaștere o prezint in anexa.

( Se bifeaza opțiunea corespunzătoare)

 • 3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificări in

prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publica sau , in cazul in care vom fi desemnați câștigători , pe parcursul derulării contractului de achiziție publica .

 • 4. De asemenea, declar ca informațiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita , in scopul verificării si confirmării declarațiilor, situațiilor si documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare in scopul verificării datelor din prezenta declarație .

 • 5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție , societate comerciala , banca , alta persoane

juridice sa furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ________________________________(

denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legătură cu activitatea noastra.

Operator economic,

(semnătură autorizată )

DECLARAȚIE

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijI. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii

Adresa sediului social

Cod unic de înregistrare

Numele și funcția

(președintele consiliului de administrație, director general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii

Indicați, după caz, tipul întreprinderii:

[ ] întreprindere autonomă. în acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situația economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va tabelul de mai jos.

[ ] întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos.

[ ] întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1

Exercițiul financiar de referință1 2

Numărul mediu anual de salariați

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)

Active totale (mii lei/mii Euro)

Important: Precizați dacă, față de exercițiul financiar anterior, datele

înanciare au înregistrat modificări

care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

 • □ Nu

 • □ Da (în acest caz se va completa și se va atașa o declarație referitoare la exercițiul financiar anterior)

Semnătura.....................................................................................

(numele și funcția semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)

Declar pe propria răspundere că datele din această declarație și din anexe sunt conforme cu realitatea.

Data întocmirii.................................... Nume, prenume....................................

Semnătura.......................................... Funcție..............................................

Operator economic


(denumirea/numele)


FIȘĂ DE INFORMAȚII GENERALE
 • 1. Denumirea /numele:

 • 2.  Codul fiscal:

 • 3. Adresa sediului central:

 • 4.  Telefon:_________________, fax:_______________________, e_mail:

 • 5.  Certificatul de înmatriculare /înregistrare


(numărul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

 • 6. Obiectul de activitate, pe domenii:

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

 • 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

 • 8.  Principala piața a afacerilor:

 • 9. Cont________________________________________deschis la Trezoreria__________________

 • 10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

  Nr.

  Anul

  Cifra de afaceri medie anuala

  Cifra de afaceri medie anuala

  crt.

  (lei)

  (echivalent valuta)

  1.

  2.

  3.

  Media anulă

Obs: Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru anii 2012, 2013 si 2014

Operator economic (denumirea/numele)

Operator economic

(denumirea / numele)

DECLARAȚIEPRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................... (denumirea /numele și sediul /adresa

candidatului /ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informații reprezentanților autorizați ai...............(denumirea și adresa autorității

contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

(semnătura autorizată)

Nr.

Crt.

Obiectul contractului

Codul

CPV

Denumirea/ numele beneficiarului / clientului

Adresa

Calitatea prestatorului3)

Prețul total al contractului

Procent îndeplinit de prestator %

Cantitatea

(U.M.)

Perioada de derulare4)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

2.

Operator economic,

(semnătura autorizată)

Operator economic


EXPERIENȚA SIMILARA


L Denumirea si obiectul contractului de servicii:

Numărul si data contractului:

 • 2. Denumirea beneficiarului:

Adresa beneficiarului:

 • 3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

 • □ contractant unic

 • □ contractant asociat

 • □ subcontractant

 • 4. Perioada si locul execuției lucrărilor:

 • 5. Valoarea contractului (fara TVA):

  exprimata in moneda in care s-a incheiat contractul (euro)

  exprimata in echivalent lei

  inițiala - la data semnării contractului

  finala - la data recepției finale a serviciilor

  valoarea serviciilor prestate in calitate de contractant asociat/subcontractant

5. Natura si cantitatea serviciilor prestate in baza contractului, precum si alte aspect relevante prin care ofertantul isi susține experiența similara:

Data: ________________

Operator economic,

Declarație privind efectivul mediu anual al personalului angajat și al cadrelor de conducere


Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJA

ȘI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................

(denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai.................................................................

[denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Personal angajat

Din care personal de conducere

(în cazul solicitării)

Anexez la declarație CV-urile personalului de conducere, precum și a personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Data completării                                                    Operator economic,

(semnătură autorizată)

OPERATOR ECONOMIC Denumire


LISTA

CU PERSONALUL DE CARE POATE DISPUNE OFERTANTUL IN li'ERULARE^ CONTRACTULUI

Subsemnatul _____________________________, reprezentant legal al ....................................

(denumire operator economic) declar pe propria răspundere că pentru                              ”

__________________________________________________________________” voi folosi următorul personal:

Nr. crt.

Specialitate

Numele și prenumele

Angajat Permanent temporar

0

1

2

3

4

1.

2.

Data completării:


Operator economic,

Operator economic

(denumirea/numele)


DECLARAȚIE
PRIVIND UTILAJELE, INSTALAȚIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI
 • 1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................

(denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

2.Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

3.Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ................................................................. {denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

 • 4. Prezenta declarație este valabila pana Ia data de.......................................

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

(semnătură autorizată)

LISTĂ

echipamentele tehnice

Nr. crt.

Denumire echipamente tehnice

U.M

Cantitate

Forma de dețfMete. "           /

Proprietate

în chirie^

o^Ghere la dispoziție

Operator economic,

(semnătură autorizată )

OPERATOR ECONOMIC


DECLARAȚIEprivind respectarea Legii nr. 319/2006

Subsemnatul ............................................... (nume și prenume în clar a persoanei

autorizate), reprezentant al ............................. (denumirea ofertantului) declar pe propria

răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei am ținut cont de toate obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de securitatea și sănătatea muncii pentru activitățile ce se vor desfășura pe parcursul îndeplinirii contractului de .............................., în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr.

319/2006 și ale celorlalte reglementări din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabile.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele și prenume)________________________, (semnătura și ștampila), în calitate de

______________________, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

(denumire/nume operator economic)

OFERTANTUL

(denu mirea/n u mele)

OPERATOR ECONOMIC


DECLARAȚIE privind protecția mediuluiSubsemnatul ............................................... (nume și prenume în clar a persoanei

autorizate), reprezentant al ............................. (denumirea ofertantului) declar pe propria

răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei am ținut cont de toate obligațiile referitoare la protecția mediului rezultate din reglementările aplicabile la nivel național pentru activitățile ce se vor desfășura pe parcursul îndeplinirii contractului de...............................

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele și prenume)________________________, (semnătura și ștampila), în calitate de

_____________________, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

(denumire/nume operator economic)

OFERTANTUL

(den u mir ea/n urnele)

Model scrisoare de înaintare

OPERATORUL ECONOMIC

(denumire /sediu)


SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către______________________________________

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului/invitației de participare nr. _______ din _________________, privind

aplicarea procedurii de________________________(denumire procedură) pentru atribuirea contractului

_________________________________________________(denumirea contractului de achiziție publică),

noi______________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă

transmitem alăturat următoarele:

 • 1. Documentul __________________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanția

pentru participare, în cuantumul și în forma stabilită de dumneavoastră prin documentația de atribuire;

 • 2. Pachetul/plicul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, în original și într-un număr de ___________copii:

 • a) oferta;

 • b) documentele care însoțesc oferta.

 • c) mostre, schițe după caz.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării_____________ Cu stimă,

Operator economic, (semnătura autorizată )

Model - SCRISOARE DE GARANȚIE PENTRU PARTICIPARE LA LICITAȚIE

SOCIETATEA BANCARA / DE ASIGURĂRI

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE


pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achiziție publica

DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A A CTIVITA TII DE COLECTARE A CADAVRELOR ANIMALELOR DE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SI PREDAREA ACESTORA CĂTRE UNITĂȚILE DE ECARISAJ SAU CĂTRE INSTALAȚIILE DE NEUTRALIZARE

Către,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, 100066, cod fiscal: 2844855

Cu privire la procedura de DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNEA ACTIVITATII DE COLECTARE A CADAVRELOR ANIMALELOR DE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI PL OIEȘTI SI PREDAREA A CESTORA CA TRE UNITA TILE DE ECARISAJ SA U CA TRE INSTALA TIILE DE NEUTRALIZARE pentru atribuirea contractului de servicii

noi __________________________________ (denumirea societății bancare / de asigurări), avand sediul

înregistrat la______________________________________, (adresa societății bancare / de asigurări), ne obligam fata de MUNICIPIUL PLOIEȘTI ca,

 • a)  in mod condiționat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat,

sau

 • b)   in mod necondiționat, respectiv la prima cerere scrisă a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, să plătim următoarele sume:

12.800 lei/6.400 Iei pentru ofertantii IMM-uri, in cazul existentei uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

 • a) ofertantul___________________________(denumirea ofertantului) si-a retras oferta in perioada de

valabilitate a acesteia;

 • b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul__________________________________(denumirea

ofertantului) nu a constituit garanția de buna execuție in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului;

 • c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul__________________________________(denumirea

ofertantului) a refuzat sa semneze contractul de achiziție publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanție de participare este irevocabila si este valabila 120 (o suta douăzeci) de zile de Ia data limita de depunere a ofertelor, respectiv pana la data de__________________________..

Prezenta Parafata de societatea bancara / de asigurări ________, luna___________, anul__________.

(semnătură autorizata)


Formular de ofertă - servicii

(denumirea/numele ofertant)FORMULAR DE OFERTĂ

Către....................................................................................................

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

 • 1.  Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului ......

[denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm activitățile de: COLECTARE A CADAVRELOR ANIMALELOR DE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SI PREDAREA ACESTORA CĂTRE UNITĂȚILE DE ECARISAJ SAU CĂTRE INSTALAȚIILE DE NEUTRALIZARE pentru suma de.................................. (suma în litere și în cifre, precum și moneda

ofertei) platibilă după recepția serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de ........................................... (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei)

 • 2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă, (se va indica anexa la formular)

 • 3.   Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ...................................................................................zile (durata în litere și cifre)

respectiv până la data de.......................(ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate

fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

 • 4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

 • 5. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare)

LJ depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

 • 6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

 • 7. înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data______/______!______

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

.......................................(denumirea/numele operatorului economic)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

Nr. crt.

Activitate

Unitatea de măsură

Tarif (lei fara TVA)

Puncte acordate

1.

Colectarea cadavrelor animalelor mici de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

kg

2.

Colectarea cadavrelor animalelor mari de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

kg

TOTAL

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII PRIN CONCES

A ACTIVITATIIDE COLECTAREA CADAVRELOR ANIMALELOR Dlț^ PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SI PREDAREA ACESTORA CAT

ECARISAJ SA U CA TRE INSTALA TIILE DE NE UTRALIZA încheiat astăzi

în temeiul Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicata si actualizată; a Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată; a Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților; a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată; a Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

Urmare a Hotărârii Consiliului Local nr....../...... de aprobare a delegării serviciului de

salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești si predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

CAPITOLUL I - PĂRȚILE CONTRACTANTE

Intre

 • 1.1. Municipiul Ploiești cu sediul în str..............................,  nr........, telefon

..........................., fax ............................. cod  fiscal ..............................., cont ............................................. Trezoreria ........................, reprezentat legal prin Primar ...................... si Director Economic ........................................... in calitate de CONCENDENT, pe de o parte,

si
 • 1.2. Societatea Comercială ..................................., cu sediul principal în Ploiești, str.

......................nr........, bl............., ap........județul................, cont nr..........................deschis la ............................., cod unic de înregistrare nr.........., reprezentată prin................. având funcția de.........................., în calitate de concesionar, pe de altă parte s-a încheiat prezentul contract.

CAPITOLUL n - OBIECTUL CONTRACTULUI
 • 2.1. Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

 • 2.2. Categoria de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea contractului sunt bunurile proprii care, la încetarea contractului, rămân în proprietatea concesionarului.

 • 2.3. Prestarea serviciului se face cu respectarea cerințelor din caietul de sarcini.

 • 2.4. Obiectivele (scopul contractului) concedentului:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;

 • b) susținerea dezvoltării economico-sociale a municipiului Ploiești;


 • c) promovarea calității și eficienței serviciului de colectare a cadavrelor animalelo public al municipiului Ploiești;

 • d) dezvoltarea durabilă a serviciului;

 • e) gestionarea serviciului de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul p Ploiești pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;

 • f) protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;

 • g) consultarea cu beneficiarii serviciului, în vederea stabilirii politicilor și str domeniu;

 • h) informarea periodică a beneficiarilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului;

 • i) respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești.

CAPITOLUL HI - DURATA CONTRACTULUI
 • 3.1. Durata prezentului contract este de 8 ani, cu drept de prelungire în condițiile legii, dar numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

 • 3.2. Executarea contractului va incepe numai după constituirea garanției de bună execuție pentru primul an de concesionare, care va fi în cuantum de 10% din contravaloarea anuala a serviciilor prestate de operator si decontate din bugetul local, conform caietului de sarcini.

CAPITOLUL IV - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR § Drepturile părților

4.1. Concedentul are următoarele drepturi:
 • a) sa stabilească și sa aprobe programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente;

 • b) sa aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea serviciului de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești, cu respectarea cerințelor impuse de legislația privind protecția mediului în vigoare;

 • c) sa participe la constituirea unei asociații de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării unor investiții de interes comun din infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești;

 • d) sa stabilească și sa aprobe indicatorii de performanță ai serviciului de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești, după dezbaterea publică a acestora;

 • e) sa ajusteze tarifele propuse de concesionar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • f) sa sancționeze concesionarul, în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești;

 • g) sa monitorizeze și sa exercite controlul cu privire la fumizarea/prestarea serviciului de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și sa ia măsurile necesare în cazul în care concesionarul nu asigură indicatorii de performanță și continuitate a serviciului pentru care s-a obligat;

 • h) sa solicite informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului furnizat/prestat;

 • i) sa refuze, în condiții justificate, aprobarea ajustării tarifelor propuse de concesionar;

 • j) sa rezilieze contractul și sa organizeze o nouă procedură pentru delegarea gestiunii serviciului, in cazul in care concesionarul nu își respectă obligațiile contractuale;

 • k) sa rezilieze contractul și sa organizeze o nouă procedură pentru delegarea gestiunii serviciului, in cazul in care concesionarul nu adoptă programe de măsuri care să respecta condițiile contractuale și să asigure atingerea, în termenul stabilit de către concedent orijf;wtifjca parametrilor de calitate asumați;


 • l) sa rezilieze contractul și sa organizeze o nouă procedură pentru Tdejegarca ^gestiunii serviciului, în cazul în care concesionarul este sancționat contravențional, pe baza de^r^e^^rb^ necontestat sau menținut printr-o hotărâre judecătorească definitiva si irevocabila^de miți^^ori^n*

 • m) sa inspecteze activitățile și serviciile publice delegate, precum și satisfăcut interesul public;

 • n) sa verifice respectarea obligațiilor asumate prin contract, cu notificarea^pubaiaflTă concesionarului și în condițiile prevăzute în caietul de sarcini și în regulamentul serviciului.

4.2. Concesionarul are următoarele drepturi:
 • a) sa încaseze contravaloarea serviciului prestat, corespunzător tarifelor aprobate de concedent;

 • b) prezervarea echilibrului contractual pe durata contractului de delegare;

 • c) sa propună ajustarea tarifelor, în raport cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică pentru serviciile apă-canal-salubritate;

 • d) sa exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, activitățile și serviciile publice care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii;

 • e) sa inițieze modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;

 • f) sa suspende sau sa limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, daca sumele datorate nu au fost achitate in termen de 45 de zile de la primirea facturii;

§ Obligațiile părților

4.3. Concedentul are următoarele obligații:
 • a) să nu tulbure concesionarul în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare;

 • b) să notifice concesionarul in cazul apariției oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;

 • c) sa verifice periodic următoarele: serviciile publice furnizate și nivelul de calitate al acestora; îndeplinirea indicatorilor de performanță și aplicarea penalităților pentru neîndeplinirea acestora; menținerea echilibrului contractual rezultat prin licitație, planul social de limitare a efectelor negative ale concedierilor.

 • d) să aducă la cunoștință publică hotărârile și dispozițiile având ca obiect serviciul de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești;

 • e) să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financiare privind activitatea concesionarului, altele decât cele de interes public;

 • f) să achite concesionarului sumele convenite prin contract pentru prestațiile pe care acesta Ie efectuează pe domeniul public și privat al concedentului;

 • g) să respecte angajamentele asumate față de concesionar prin clauzele contractuale stabilite prin prezentul contract.

4.4. Concesionarul are următoarele obligații:

a) să obțină de la autoritățile teritoriale competente autorizațiile necesare spațiului de depozitare de pe raza municipiului Ploiești, in termen de 30 de zile de la încheierea contractului;

b) sa respecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii, precum și legislația, normele, prescripțiile și regulamentele privind igiena muncii, protecția muncii, goșprotecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenj incendiilor;

 • c) să respecte prevederile regulamentului serviciului, caietului de sarciflt celorlalte reglementări specifice serviciului concesionat;

 • d) să respecte indicatorii de performanță și calitate stabiliți prin con gestiunii și precizați în caietul de sarcini;

 • e) să aplice metode performante de management care să conducă la reduceffea^c operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare;

 • f) să exploateze, să întrețină și să asigure reparația utilajelor proprii cu personal autorizat si modernizarea bazei de producție;

 • g) să furnizeze către concedent și către A.N.R.S.C. informațiile de interes public solicitate și să asigure accesul la documentațiile și informațiile necesare, în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești, în conformitate cu prevederile regulamentului serviciului, ale prezentului contract și ale acordului și autorizației de mediu;

 • h) să elaboreze planuri anuale de revizii și reparații ale mașinilor și utilajelor proprii, executate cu forțe proprii și/sau cu terți;

 • i) să realizeze un sistem de evidență a sesizărilor și reclamați il or, respectiv de rezolvare operativă a acestora;

 • j) să țină evidența orelor de funcționare a utilajelor, conform reglementărilor în vigoare;

 • k) să asigure personalul necesar pentru prestarea activității asumate prin contract, precum și conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • l) să nu subconcesioneze serviciul sau parte din acesta și bunurile care fac obiectul concesiunii;

 • m) la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât ajungerea la termen sau forța majoră, este obligat să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile;

 • n) să respecte condițiile impuse de natura activităților sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului etc.);

 • o) în cazul în care concesionarul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității serviciului;

 • p) să respecte toate celelalte condiții specifice stabilite de concedent;

 • q) să presteze serviciul cu respectarea principiilor universalității, accesibilității, continuității și egalității de tratament între utilizatori;

 • r) să aplice tarifele aprobate prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • s) să respecte orice prevederi care derivă din legile și reglementările în vigoare, precum și din hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • t) să ridice toate cadavrele animalelor de pe domeniul public, la sesizarea cetățenilor, a dispeceratului primăriei, a reprezentanților concedentului sau la autosesizare, in termen de maxim 2 ore;

 • u) in temeiul prevederilor Legii nr. 124/1995 privind unele ordonanțe ale Guvernului, concesionarul, în caz de calamități naturale sau alte situații de urgență, va pune la dispoziția concedentului, contra cost, toate mașinile și utilajele din dotare;

 • v) sa respecte toate obligațiile și răspunderile personalului operativ ale operatorului, cuprinse în Regulamentul serviciului de salubrizare al municipiului Ploiești.

x) sa prezinte în termen de maxim 10 zile după semnarea contractului contractele de munca/colaborare ale personalului tehnic de specialitate propus pentru îndeplinirea c ctului (copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”).                              „    ~      '


 • 4.5. In conformitare cu art. 1523 alin. 1 din Codul Civil, Concesionaru^Ote de drept 4 întârziere la simpla împlinire a termenelor stabilite pentru executarea obligațiilor iifcntionăteda-arf^ 4-4-                                                         £&%/ i ’

CAPITOLUL V - NIVELUL ȘI PLATA REDEVENȚEI
 • 5.1    Pentru serviciul de colectare a cadavrelor animalelor de pe domenrtiH-pt’fb^^al municipiului Ploiești concesionat, concesionarul va plăti o redevența în cuantum de 5% din venitul anual provenit din activitățile decontate de la bugetul local, care se va achita prin rețineri proporționale din valoarea fără T.V.A. a fiecărei facturi fiscale emise la plată către concedent si încasata de concesionar, pe întreaga durată a contractului de concesiune.

 • 5.2   Plata redevenței totale se face în contul Municipiului Ploiești R039TREZ52121A300530XXXX. Codul de înregistrare fiscală al Municipiului Ploiești este RO 2844855.

 • 5.3 ' Redevența plătită în condițiile prezentului contract reprezintă creanța bugetară supunându-se prevederilor legale în vigoare .

 • 5.4  în cazul în care, pe perioada derulării prezentului contract, concesiunea devine grevata de regimul T.V.A., cota T.V.A. se va aplica la redevența stabilită.

CAPITOLUL VI -INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

Indicatorii de performanță constituie anexa 4 la prezentul contract de concesiune.

CAPITOLUL VII - ALOCAREA RISCURILOR
 • 7.1. Riscul de exploatare este preluat integral de concesionar, care se obligă să-și asume toate riscurile organizării activității de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, precum și răspunderea asupra desfășurării activității ce face obiectul concesiunii.

CAPITOLUL VIII - TARIFELE PRACTICATE ȘI PROCEDURA DE MODIFICARE / AJUSTARE A ACESTORA
 • 8.1. Prin prețul contractului se înțelege contravaloarea anuala a serviciilor prestate de concesionar, in raza administrativ teritoriala a municipiului Ploiești, decontate de la bugetul local.

 • 8.2. Contravaloarea anuala a serviciilor prestate pentru activitatea de colectare a cadavrelor de animale de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, care este decontate de la bugetul local, va fi stabilita prin prevederea bugetara anuala, aprobata de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

 • 8.3. Tarifele la serviciul delegat la data semnării prezentului contract sunt cuprinse în Anexa nr. 4.

 • 8.4. Tarifele aprobate se pot ajusta/modifica anual, la solicitarea operatorului, cu aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești, în raport cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică pentru serviciile apa - canal — salubritate.

 • 8.5. Pentru tarifele modificate/ajustate anual si aprobate prin hotărâre a consiliului local se va încheia act adițional la contractul de concesiune.

 • 8.6. Concesionarul va prezenta concedentului, pana pe data de 15 a fiecărei luni, factura pentru contravaloarea serviciilor de colectare a cadavrelor de animale de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de


 • 9.2. Executarea contractului va începe numai după constituirea garanției de buna execuție pentru primul an de concesionare, care va fi in cuantum de 10% din contravaloarea fara TVA, a serviciului de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

 • 9.3. Contravaloarea anuala a servicilor prestate va fi stabilita prin Hotarare a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

 • 9.4. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție, concedentul are obligația de a notifica concesionarul pentru neindeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii prin concesiune pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, acordandu-i acestuia un termen de 48 de ore pentru soluționare, in zilele lucratoare. In caz de nesolutionare in termenul stabilit, acesta din urma are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție.

 • 9.5. Concedentul are obligația de a restitui anual scrisorile de garanție bancara daca si-a îndeplinit obligațiile contractuale in anul pentru care a fost emisa sau in termen de 10 zile lucratoare de la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale la expirarea acestuia.

CAPITOLUL X -RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ SI PENALITATI
 • 10.1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor prevăzute în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • 10.2. Partea în culpă este obligată la plata penalităților prevăzute în prezentul contract, precum și la despăgubiri, în funcție de prejudiciul produs. Dacă acestea nu acoperă integral prejudiciul, partea prejudiciată poate solicita acordarea de daune în completare, potrivit dispozițiilor dreptului comun.

 • 10.3. în cazul în care concesionarul nu isi îndeplinește la termen obligațiile asumate prin contract si in anexele la acesta, concedentul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,04%, din valoarea aferenta pârtii neexecutate din contract, pentru fiecare zi de întârziere, calculata de la data scadentei obligației de indeplinit, când concesionarul este de drept in întârziere.

 • 10.4. Penalitățile de întârziere prevăzute in cadrul prezentului capitol se vor scadea, in principal, din obligațiile de plata scadente pe care concedentul le are fata de concesionar si/sau vor fi acoperite prin executarea garanției de buna execuție (daca acestea nu sunt îndestulătoare pentru concedent, acesta va acționa conform Capitolului XX - Litigii).

CAPITOLUL XI - FORȚA MAJORĂ
 • 11.1. Forța majoră consta intr-o împrejurare de fapt imprevizibila si de neînlăturat care împiedica in mod efectiv si fara nici o culpa din partea vreunei părți executarea obligațiilor contractuale. Sunt considerate asemenea împrejurări: războaie, revoluții, cutremure, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo. Nu este considerata forța majora o împrejurare asemenea celor enunțate, fara a exista o imposibilitate efectiva de executare.

 • 11.2. Forța majora, astfel cum a fost definita la punctul 11.1., apără de răspundere partea care o invocă.

 • 11.3. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de

executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi retffnșTpîao prezentului contract de concesiune, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoâre ă obligației^ respective a fost cauzată de forța majoră.                                        ff Ș

 • 11.4. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte par$în ț^ffefen^de 5 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării coliseciri^loT lpi. £•

 • 11.5. Dacă în termen de 30 zile consecutive de la producerea evenimentuhîji|rpp^sî^itșt^ de executare respectivă nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetareaX^e^jjn^-d^^tw prezentului contract de concesiune, fără ca vreuna dintre ele să pretindă plata niciunei 'despăg^ftir

 • 11.6. întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive de forță majoră nu atrage pentru niciuna din părți penalizări sau alte compensații. Perioada de executare a contractului de concesiune va fi prelungită cu perioada pentru care a fost invocată și acceptată forța majoră.

CAPITOLUL XII -CONDIȚII DE REDEFINIRE A CLAUZELOR CONTRACTUALE
 • 12.1. Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

 • 12.2. Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de concesiune, cu notificarea prealabilă cu 30 de zile a concesionarului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz, sau în cazul apariției unor alte acte normative în domeniu, în cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire. în caz de dezacord între concedent și concesionar cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanța judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate, în niciun caz, să permită concesionarului să nu-și execute obligațiile contractuale.

 • 12.3. Prezentul contract nu poate fi modificat prin act adițional, în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul delegării gestiunii.

CAPITOLUL XIII - MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL
 • 13.1. Raporturile contractuale dintre concedent și concesionar se bazează pe principiul echilibrului financiar al concesiunii între drepturile care îi sunt acordate concesionarului și obligațiile care îi sunt impuse prin prezentul contract.

 • 13.2. Concesionarul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma unui caz de forță majoră sau caz fortuit.

CAPITOLUL XIV -REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

14.1 Concedentul are dreptul sa rezilieze contractul dacă constată nerespectarea de către concesionar a obligațiilor contractuale, cu excepția celor prevăzute la pct. 13.2. și dacă acesta nu adoptă, în termenul stabilit de concedent prin notificare, programe de măsuri care să respecte condițiile asumate.

 • 14.2. Pact comisoriu expres - în caz de neexecutare a obligațiilor prevăzute la art.4.4 lit. 1) si r), din vina exclusiva a concesionarului, concedentul are dreptul de a considera contractul desființat de plin drept, fara intervenția instanței de judecata. Rezilierea produce efecte de la data constatării neexecutarii obligațiilor, fara punerea in întârziere si fara îndeplinirea altei formalități prealabile.

CAPITOLUL XV- INTERDICȚIA SUBDELEGĂRII ȘI CESIONAREA CONTRACTULUI
 • 15.1. Se interzice concesionarului să încheie cu terți, cu excepția celor declarați in oferta, contracte de subdelegare având ca obiect prestarea serviciului delegat sau parti din acesta.

 • 15.2. Cesionarea contractului de delegare de către concesionar unei alte societăți nu este admisă decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înființării ca

  filială a societății aparținând concesionarului, cu aprobarea concedentului și cor condițiilor inițiale de atribuire a gestiunii.


  CAPITOLUL XVI -ÎNCETAREA CONTRACTULUI

  a)  b)


  c)


  d)


  e)


  f)


  16.1. Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații’ la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părțili prelungirea acestuia în condițiile legii;

  în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

  în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, în caz de dezacord competentă instanța de judecată;

  în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului, în caz de dezacord competentă instanța de judecată;

  la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a sistemului concesionat sau a unei importante din acesta;

  prin acordul de voință al părților, exprimat în scris.


  către fiind


  către fiind


  părți


CAPITOLUL XVII - CLAUZA CONTRACTUALĂ PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI
 • 17.1. Concesionarul se obligă ca pe perioada derulării contractului de concesiune să respecte legislația, reglementările, precum și hotărârile consiliului local în vigoare privind protecția mediului.

CAPITOLUL XVIII - STRUCTURA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIA SOCIALĂ A ACESTEIA
 • 18.1. Concesionarul are următoarele obligații:

 • a) să folosească personal calificat;

 • b) să asigure timpul de lucru de 40 ore/săptămână, fara ca aceasta sa afecteze continuitatea serviciului;

 • c) să asigure echipament de protecție pentru fiecare funcție în parte, potrivit normativului în vigoare;

 • d) să asigure materiale igienico-sanitare pentru fiecare lucrător/angajat în parte;

 • e) să asigure controlul medical periodic al salariaților;

 • f) să asigure drepturile prevăzute prin contractul individual de muncă, în cazul accidentelor de invaliditate;

 • g) să asigure condițiile de igienă personală la ieșirea din schimb;

 • h) sa protejeze mediul înconjurător;

 • i) sa protejeze flora si fauna, inclusiv cea subacvatica.

CAPITOLUL XIX - SANCȚIUNI
 • 19.1. în caz de nerespectare a prevederilor prezentului contract se vor aplica sancțiunile prevăzute în Regulamentul de salubrizare a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.218/2015, precum și în Hotărârea Consiliului Local nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții.

CAPITOLUL XX - LITIGII

 • 20.1. Concesionarul și concedentul vor depune toate eforturile pent amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi î legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 20.2. Dacă, după 45 de zile de la începerea acestor tratative, concesion reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solie soluționeze de către instanțele judecătorești.

CAPITOLUL XXI - DISPOZIȚII FINALE
 • 21.1. Prezentul contract are următoarele anexe:

 • a) Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii;

 • b) Anexa nr. 2 - Regulamentul de salubrizare al municipiului Ploiești;

 • c) Anexa nr. 3 - Indicatorii de performanță ai serviciului;

 • d) Anexa nr. 4 - Tarifele practicate;

 • e) Anexa nr. 5 - Oferta concesionarului.

Aceste anexe sunt obligatorii la prezentul contract și devin, în consecință, parte integrantă din acesta, din care vor decurge și efecte economico-fînanciare care pot fi revizuite conform prevederilor contractuale, cu acordul ambelor părți.

 • 21.2. Limba care guvernează contractul este limba română.

 • 21.3. Modificarea prezentului contract de delegare a gestiunii se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

 • 21.4. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris, la adresele stabilite în prezentul contract.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

 • (3) Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării:

 • a) concesionar: fax :_______________ , e-mail:__________________

 • b) concedent: fax :________________ , e-mail:__________________

 • 21.5. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

  Municipiul Ploiești

  Primar,


SOCIETATEA.................

Director

Direcția Economica,

Director,

Direcția Administrație Publica Juridic Contencios

Director,

ANEXA 3 LA CONTRACT

ț~ CC-

INDICATORI DE PERFORMANTA DIN CAIETUL DE SARCINI

PENTRU DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A ACTIVITATII DE COLECTAREA CADA VRELOR ANIMALELOR DE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SI PREDAREA ACESTORA CĂTRE UNITĂȚILE DE ECARISAJ SA U CA TRE INSTALA TIILE DE NEUTRALIZARE

Indicatori de performanta generali

Realizați in anul...........

1. Mas urarea, facturarea si încasarea contravalorii prestațiilor

Valoarea totala a facturilor încasate, raportata la valoarea totala a facturilor emise

100%

al) valoarea facturilor încasate

a2) valoarea facturilor emise

2. îndeplinirea prevederilor din contract cu privirea la calitatea serviciilor prestate

Numărul total de sesizări fondate rezolvate, privind calitatea serviciilor prestate de operator, raportat la numărul total de sesizări fondate primite

100%

al) număr de sesizări fondate primite in scris

a2) număr de sesizări fondate primite telefonic

3. Soluționarea in timp util a sesizărilor utilizatorilor referitoare la activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

Numărul total de sesizări fondate soluționate in timp util, raportat la numărul total de sesizări fondate primite

100%

a) Numărul total de sesizări fondate primite

b) Numărul de sesizări soluționate in maxim 2 ore

c) Numărul de sesizări soluționate in maxim 1 zi

d) Numărul de sesizări soluționate in maxim 2 zile

ANEXA 4 LA CONTRACTTARIFELE PRACTICATE

Nr. crt.

Activitate

Unitatea de măsură

Tarif (lei fara TVA)

1.

Colectarea cadavrelor animalelor mici de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

kg

2.

Colectarea cadavrelor animalelor mari de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

kg

li'

"TREGULAMENTUL

SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN MUNICIPIUL P

CAPITOLUL. I - DISPOZIȚII GENERALE

SECȚIUNEA 1 ’

Domeniul de aplicare

ART.l
 • (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare în municipiul Ploiești, denumit în continuare serviciu de salubrizare, pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul municipiului Ploiești.

 • (2) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator.

 • (3) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor și echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

 • (4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate și de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare pe teritoriul municipiului Ploiești, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

ART.2

Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare:

 • a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • c) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • d) operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

 • e) sortarea deșeurilor municipale și deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • f) maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • g) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare;

 • i) organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • j) administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • k) dezinsecția, dezinfecția și deratizarea.

ART;3 '

Modul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza ^următoarelor principii: â) protecția sănătății populației;

 • b) responsabilitatea față de cetățeni;

 • c) conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • d) asigurarea calității și continuității serviciului;

 • e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • f) securitatea serviciului;

 • g) dezvoltarea durabilă.

ART»4

Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

 • 4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Q Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

 • 4.2. biodeșeuri - deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori din magazine de vânzare cu amănuntul, compatibile cu deșeurile provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare;

 • 4.3. compost - produs rezultat din procesul de fermentare aerobă și/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deșeurile supuse compostării;

 • 4.4. colectare - strângerea deșeurilor, inclusiv sortarea și stocarea preliminară a deșeurilor în vederea transportării la o instalație de tratare;

 • 4.5. colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora;

 • 4.6. curățarea zăpezii/gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță;

 • 4.7. curățarea rigolelor - operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip și praf de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare și/sau stropire;

 • 4.8. depozit - depozit care a început să funcționeze înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri;

 • 4.9. deratizare - activitatea de stâipire a șoarecilor și șobolanilor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi microbiene;

 • 4.10. deșeu - orice substanță sau obiect din categoriile stabilite de legislația specifică privind regimul deșeurilor, de care deținătorul se debarasează, are intenția sau obligația de a se debarasa;

 • 4.11. deșeuri biodegradabile - deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de gradină și care pot fi valorificate material;

 • 4.12. deșeu cu regim special - deșeu a cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supune unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;

 • 4.13. deșeuri din construcții provenite din locuințe - deșeuri generate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor;

 • 4.14. deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu;

 • 4.15. deșeuri menajere - deșeuri provenite din gospodării/locuințe, inclusiv fracțiile colectate separat, și care fac parte din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidență "gestiunii’ deșeurilor” și pentru aprobarea Estei cuprinzând’deșeurile, inclusiv ’ deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;

 • 4.16. deșeuri municipale - deșeurile menajere și similare, inclusiv fracțiile colectate separat;


 • 4.17. deșeuri periculoase - orice deșeuri care prezintă una sau mai multe din propr^^^^Sri^Loase prevăzute în anexa nr. 4 la Legea 211/2011;

 • 4.18. deșeuri de producție - deșeuri rezultate din activități industriale, ce fac p

14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioar

 • 4.19. deșeu reciclabil - deșeu care poate constitui materie primă într-un proces1 lâ obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;

 • 4.20. deșeuri reziduale - deșeurile nevalorificabile, colectate separat, inclusiv ci proceselor de tratare, altele decât deșeurile reciclabile; • 4.21. deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale;

 • 4.22. deșeuri similare - deșeuri provenite din activități comerciale, din industrie și instituții care, din punctul de vedere al naturii și al compoziției, sunt comparabile cu deșeurile menajere, exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere;

 • 4.23. deșeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă;

 • 4.24. deșeuri voluminoase - deșeuri solide de diferite proveniențe, care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului;

 • 4.25. deșeuri de echipamente electrice și electronice - denumite în continuare DEEE - echipamentele electrice și electronice care constituie deșeuri conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, inclusiv toate componentele, subansamblurile și produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului în momentul în care acestea devin deșeuri;

 • 4.26. deținător de deșeuri - producătorul deșeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora;

 • 4.27. dezinfecție - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;

 • 4.28. dezinsecție - activitatea de combatere a insectelor în stadiul de larvă sau adult cu substanțe chimice specifice;

 • 4.29. eliminare - orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, chiar și în cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie.

 • 4.30. gestionarea deșeurilor - colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;

 • 4.31. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale;

 • 4.32. incinerare - operația de tratare termică a deșeurilor, cu sau fără recuperare de căldură, realizată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea deșeurilor;

 • 4.33. instalație de incinerare - orice instalație tehnică fixă sau mobilă și echipamentul destinat tratamentului termic al deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate, al cărei randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.34. indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți Ia nivelul operatorului;

 • 4.35. licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

 • 4.36. maturat - activitatea de salubrizare a localităților, care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curatare a suprafețelor de circulație, de odihnă sau de agrement ale așezărilor urbane ori rurale;

 • 4.37. neutralizare a deșeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deșeurilor de origine animală prin procesare, incmerare/coincinerare, transformarea lor în

produse stabile biologic» nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;

r ■- 4.38.. producător de deșeuri - orice persoană ale cărei activități generează deșeuri, producător de deșeuri- sau orice persoană care efectuează operațiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziției acestor deșeuri;

439. reciclare - orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția inițială ori pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de umplere;

 • 4.40. rețetă - ansamblu de specificații - sortimente, cantități, concentrațiile soluțiilor - care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune - deratizare, dezinfecție sau dezinsecție - și un anumit tip de obiectiv;

 • 4.41. salubrizare - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

 • 4.42. sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;

 • 4.43. sortare - activitatea de separare pe sortimente și depozitare temporara a deșeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați;

 • 4.44. spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apă, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deșeurilor și prafului de pe străzi și trotuare;

 • 4.45. stație de transfer - spațiu special amenajat pentru stocarea temporară a deșeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de tratare;

 • 4.46. stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care consta în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura imbracamintei acestora, spații de odihna și de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților și evitării formarii prafului;

 • 4.47. tratare — operațiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării;

 • 4.48. tratare mecano-biologică - tratarea deșeurilor municipale colectate în amestec utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare, mărunțire, omogenizare, uscare și operații de tratare biologică prin procedee aerobe și/sau anaerobe;

 • 4.49. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deșeurilor;

 • 4.50. utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii;

 • 4.51. valorificare - orice operațiune care are drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general.

 • 4.52. vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om.

ART. 5
 • (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităților, denumit în continuare sistem de salubrizare.

 • (2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:

 • a) puncte-de-colectare separată a deșeurilor; .......- -........... -     - - ....... • •

 • b) stații de transfer;

 • c) stații de tratare mecano-biologică;

 • d) stații de producere compost;

 • e) stații de sortare;


  <F


 • f) baze de garate și întreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubrizare;

 • g) depozite de deșeuri;

 • h) incineratoare.

ART. 6

Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de pd£fș de sarcini al serviciului și contractul de delegare a gestiunii serviciului, aprobați de municipiului Ploiești sau, după caz, de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară.

SECȚIUNEA a 2-a

Accesul la serviciul de salubrizare

ART. 7
 • (1) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul municipiului Ploiești au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu.

 • (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifam și la clauzele contractuale.

 • (3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice, utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

 • (4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de Municipiul Ploiești, cu excepția cazurilor de forță majoră care sunt menționate în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare a serviciului.

SECȚIUNEA a 3-a Documentația tehnică

ART. 8
 • (1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură serviciul de salubrizare.

 • (2) Regulamentul stabilește documentele necesare exploatării, precum și modul de întocmire, actualizare, păstrare și manipulare a acestor documente.

 • (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

ART. 9
 • (1) Fiecare operator va avea și va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate, următoarele documente:

 • a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

 • b) planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;

 • c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și instalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările;

 • d) planurile clădirilor sau construcțiilor speciale având notate toate modificările sau completările la zi;

 • e) cărțile tehnice ale construcțiilor;

 • f) documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

 • g) procese-verbale de constatare în timpul execuției și planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

h) proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe ■obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;

‘ i)* documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor cu:

 • 1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

 • 2. procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;

 • 3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

 • 4. procese-verbale de punere în funcțiune;

 • 5. lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice;

 • 6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor;

 • 7. documentele de aprobare a recepțiilor și de predare în exploatare;

j) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui agregat și/sau ale fiecărei instalații,


inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

k) instrucțiunile producătorilor/fumizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fîșele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

 • l) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

 • m) planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului m caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

 • n) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

 • o) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii;

 • p) inventarul instalațiilor și liniilor electrice, conform instrucțiunilor în vigoare;

 • q) instrucțiuni privind accesul în incintă și instalații;

 • r) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

 • s) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;

 • t) bilanțul de proiect și rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu.


  (2) Documentațiile referitoare la construcții energetice se vor întocmi, completa și păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției".


ART. 10
 • (1) Documentația de bază a lucrărilor și datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective.

 • (2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, și să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii și reparării instalațiilor proiectate.

 • (3) Organizațiile de execuție și/sau de montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea

și schemele, planurile de situații și de execuție modificate conform situației de pe teren. în cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu’s-au făcut modificări în timpul execuției...............ART. XI
 • (1) Operatorii care au primit iu gestiune delegata serviciul de salubrizare unele activități componente ale acestuia, au obligația să-și organizeze o arhivă documentelor de baza prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poa cu ușurință.

 • (2) La încheierea activității, operatorul va preda Municipiului Ploiești sau, Dezvoltare Intercomunitare, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

SECȚIUNEA a 4-a

îndatoririle personalului operativ

ART. 12
 • (1) Personalul de deservire operativă se compune din toți salariații care deservesc construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit a unui echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

 • (2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în procedurile operaționale.

 • (3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii ni funcție de:

 • a) gradul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;

 • b) gradul de automatizare a instalațiilor;

 • c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;

 • d) necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic.

ART. 13
 • (1) în timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnică-administrativă.

 • (2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât sa se asigure:

 • a) protejarea sănătății populației;

 • b) protecția mediului înconjurător;

 • c) menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a localităților;

 • d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri și reciclarea acestora;

 • e) continuitatea serviciului.

CAPITOLUL. II - ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ȘI CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA 1

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori

ART. 14

Următoarele categorii de deșeuri vor fi colectate separat de pe teritoriul municipiului Ploiești și transportate la stațiile/instalațiile de tratare stabilite de Municipiul Ploiești sau de Asociația de

7 Dezvoltare/Inter comunitară, în strategia locală și județeană cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare:

 • a) deșeuri reziduale;

 • b) deșeuri biodegradabile;

 • c) deșeuri reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă), inclusiv deșeuri de ambalaje;

 • d) deșeuri periculoase din deșeurile menajere;

 • e) deșeuri voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici,

ART, 15

Operatorul care colectează și transportă deșeuri menajere și deșeuri similare trebuie să cunoască:

 • a) tipul și cantitatea de deșeuri care urmează să fie transportate, pentru fiecare categorie de deșeuri în parte;

 • b) cerințele tehnice generale;

 • c) măsurile de precauție necesare;

 • d) informațiile privind originea, destinația și tratarea deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente.


ART. 16

 • (1) Operatorul, împreună cu Municipiul Ploiești, are obligația să identifice toți producătorii de deșeuri, indiferent de natura acestor deșeuri, și să acționeze în vederea creării facilităților necesare prestării activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și deșeurilor similare.

 • (2) Municipiul Ploiești aprobă/instituie tarife/taxe de salubrizare pentru constituirea fondurilor necesare finanțării activității.

ART. 17
 • (1) Persoanele fizice și juridice, producătoare de deșeuri municipale, trebuie să realizeze activitatea de colectare separată, conform sistemului de colectare stabilit la nivelul municipiului Ploiești, în condiții salubre, în spații special amenajate și asigurate de către Municipiul Ploiești/operatorul de salubrizare.

 • (2) Fracția biodegradabilă din deșeurile menajere și similare va fi colectată separat în containere sau recipiente special destinate acestui scop și vor fi transportate și predate la instalațiile de tratare stabilite de Municipiul Ploiești.

  (3) în vederea realizării activității de colectare separată, punctele de colectare amenajate sunt dotate.


conform legii, cu recipiente și containere de colectare prin grija operatorului sau a Municipiului Ploiești, după caz. La gospodăriile individuale colectarea se va face în recipiente, pungi/saci sau alte mijloace care prezintă un grad de siguranță ridicat din punct de vedere sanitar și al protecției mediului.

 • (4) Recipientele și containerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deșeuri vor fi inscripționate cu denumirea deșeurilor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului administrației și internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective.

 • (5) Pentru stimularea precolectării selective, se pot prevedea în contractele cu operatorul serviciului de salubrizare coeficienții de reducere a facturii serviciilor efectuate.

 • (6) Operatorul serviciului de salubrizare are obigația, potrivit prevederilor A.N.R.S.C., să revizuiască și să adapteze contractele încheiate cu producătorii de deșeuri de pe teritoriul municipiului Ploiești.

 • (7) în vederea realizării activității de colectare a deșeurilor menajere, operatorul va dota punctele amenajate, conform legii, curecipienți de colectare gratuit.


1 A? ART. 18
 • (1) Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate în culorile stabilite c în vigoare, având capacitatea de stocare corelată cu numărul de utilizatori arondați ș| ridicare, asigurând condiții de acces ușor pentru autovehiculele destinate colectării.

 • (2) Numărul de recipiente de colectare a deșeurilor municipale se stabilește coi        __

Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localităților. Deșeuri urbane. PrescripțiiSȘ^^^^^^ a punctelor pentru precolectare.

■ (3) In vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deșeurilor municipale, acestea vor fi inscripționate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi șters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile.

 • (4) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient și se stochează deșeuri municipale în -afara lor.


 • (5) Menținerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția și dezinsecția punctelor de colectare revin persoanelor fizice și/sau juridice în cazul în care acestea se află în spații aparținând utilizatorului, ori operatorului în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.

 • (6) Pentru asociațiile de locatari/proprietari, condominii, gospodarii individuale, care nu dispun de spațiile interioare de colectare a deșeurilor se vor amenaja puncte de colectare exterioare dotate cu recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor. Aceste puncte vor fi amenajate conform prevederilor din strategia locală de dezvoltare a serviciului și amplasate în locuri care să permită accesul ușor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a punctelor de colectare se va face astfel încât distanța până la ferestrele spațiilor cu destinație de locuință să fie mai mare de 10 m.

 • (7) Platformele spațiilor necesare colectării deșeurilor care se vor realiza prin grija Municipiului Ploiești, vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate, și în cazul în care nu sunt asigurate condiții de scurgere a apei provenite din exfîltrații ori a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la rețeaua de canalizare.

 • (8) Operatorul va urmări starea de etanșeitate a recipientelor de colectare, urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat.

 • (9) Operatorul, împreună cu Municipiul Ploiești, au obligația să identifice toți producătorii de deșeuri, indiferent de natura acestor deșeuri.

 • (10) Municipiul Ploiești, conform legii, are calitatea de deținător legal al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, depozitate în recipientele amplasate în aria teritorială.

 • (11) Municipiul Ploiești sau Asociația de Dezvoltare Intercomunitară are posibilitatea de a se asocia sau coopera cu persoane juridice care preiau obEgațiile operatorilor economici responsabili pentru realizarea obiectivelor privind gestiunea deșeurilor de ambalaje, deșeurior de echipamente electrice și electronice, bateriilor și acumulatorilor uzați din deșeurile municipale, în condițnle prevăzute de lege.

ART. 19

(1) In funcție de sistemul de colectare separată adoptat prin strategia de dezvoltare a serviciului public de salubrizare a localităților, colectarea în containere și recipiente a deșeurilor menajere și similare se realizează astfel:

 • a) deșeurile reziduale se colectează în recipiente de culoare gri/negru și sunt de tip:

 • 1. resturi de came și pește, gătite sau proaspete;

 • 2. resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frișca);

 • 3. ouă întregi;

 • 4. grăsimi animale și uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat);

 • 5. excremente ale animalelor de companie;

 • 6. scutece/tampoane;

 • 7. cenușă de la sobe (dacă se ard și cărbuni);

- 8. resturi vegetale din curte tratate cu pesticidc;

 • 9. lemn tratat sau vopsit;

 • 10. conținutul sacului de la aspirator;

-11. mucuri de țigări;

!.12. veselă din porțelan/sticlă spartă, geamuri sparte.

 • b) deșeurile biodegradabile se colectează în recipiente de culoare maro și sunt de tip:

 • 1. resturi de fructe și de legume proaspete sau gătite;

 • 2. resturi de pâine și cereale;

 • 3. zaț de cafea/resturi de ceai;

 • 4. păr și blană;

 • 5. haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunțite;

 • 6. coji de ouă;

 • 7. coji de nucă;

 • 8. cenușă de la sobe (când se arde numai lemn);

 • 9. rumeguș, fân și paie;

 • 10. resturi vegetale din curte (frunze, crengi și nuiele mărunțite, flori);

 • 11. plante de casă;

 • 12. bucăți de lemn mărunțit;

 • 13. ziare, hârtie, carton mărunțite, umede și murdare.

 • c) deșeurile reciclabile de tip hârtie și carton, curate și mărunțite, se colectează în recipiente de culoare albastră;

 • d) deșeurile reciclabile din material de tip plastic și metal se colectează în recipiente de culoare galbenă;

 • e) deșeurile reciclabile din material de tip sticlă albă/colorată se colectează, pe culori, în recipiente de culoare alb/verde, nefiind permis amestecul sticlei cu deșeuri din materiale de tip porțelan/ceramică.

ART. 20
 • (1) După colectare, deșeurile menajere și deșeurile similare vor fi supuse procesului de sortare/tratare.

 • (2) Este interzisă depozitarea deșeurilor biodegradabile și a deșeurilor reciclabile colectate separat.

ART. 21
 • (1) Colectarea deșeurilor ”din poartă în poartă" se realizează cu următoarele frecvențe de colectare:

 • a) pentru deșeurile reciclabile uscate, o dată la două săptămâni;

 • b) pentru deșeurile biodegradabile și reziduale, o dată pe săptămână.

 • (2) Colectarea din punctele de colectare se realizează cu următoarele frecvențe de colectare:

 • a) pentru deșeurile reciclabile uscate, o dată la 3 zile;

 • b) pentru deșeurile biodegradabile și reziduale:

 • 1. zilnic, în perioada 1 aprilie-30 septembrie, în zona centrală, de la sectorul alimentar, hoteluri, piețe, spitale, grădinițe și creșe și o dată la două zile în celelalte cazuri;

 • 2. o dată la cel mult 3 zile, în perioada 1 octombrie- 31 martie.

Intervalul între două colectări prevăzute la alin. (1) și (2) poate fi mărit cu avizul Municipiului Ploiești, ținând cond de punctul de vedere al Direcției de Sănătate Publică Prahova.ART. 22
 • (1) Colectarea deșeurilor menajere și similare se poate face în următoarele moduri:

 • a) colectarea în containere/recipiente închise;

 • b) colectarea prin schimb de recipiente;

 • c) colectare realizată prin selectare în saci/pungi de plastic asigurați de operator;

 • d) alte sisteme care îndeplinesc condițiile impuse prin normele igienico-sanitare și de protecție a

mediului. ' .......... ''             .............. ■ ------- ------------- ------ ...... --------

 • (2) Colectarea deșeurilor municipale se efectuează folGsindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.


ibilitatea eîSfcutarea • (3) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să împrăștierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul operațiunilor specifice, în condiții de siguranță și de eficiența.

 • (4) încărcarea deșeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în^u^eK^

 • (5) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipie producă praf, zgomot sau să se răspândească deșeuri în afara autovehiculelor de recipientele vor fi așezate în locul de unde au fost ridicate.

 • (6) în cazul deteriorării unor recipiente, pungj/saci de plastic și al împrăștierii accidentale a deșeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deșeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate.

— (7)-Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deșeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și măturat chiar dacă există deșeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare.

 • (8) în cazul în care în/lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate și deșeuri din construcții, acestea vor fi colectate separat, după caz, înștiințând în scris utilizatorul despre acest fapt, precum și despre suma suplimentară pe care trebuie s-o plătească pentru colectarea acelor deșeuri.

 • (9) Recipientele amplasate pe caile publice pentru depozitarea deșeurilor stradale trebuie să fie în număr suficient, cu volume adecvate și la distante optime între ele, golindu-se zilnic.

 • (10) Autovehiculele care transporta deșeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit și să fie personalizate cu sigla operatorului.

 • (11) Autovehiculele trebuie aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura localităților și structura arhitecturala a diferitelor clădiri, dotarea tehnica necesara pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni aparute în timpul transportării deșeurilor.

 • (12) Starea tehnica a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice, fara scurgeri de carburanți, lubrifiant! sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot și gaze de eșapament), și să prezinte o buna etanșeitate a benelor de incarnare.

 • (13) ) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului.

 • (14) Pe toată această perioadă operatorul are obligația să doteze punctele de colectare caie vor fi folosite de utilizatorii afectați cu capacități de precolectare suficiente și să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul.

 • (15) După colectare, deșeurile municipale vor fi supuse procesului de sortare/tratare conform Sistemului de Management Integrat al deșeurilor Prahova, iar depozitarea finală va fi la rampa ecologică de la Boldești-Scăieni.

ART. 23

Operatorul are obligația să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale, și să le predea persoanelor juridice care desfasoara activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionarii anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piața anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizarii, daca acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii.

ART. 24

Colectarea deșeurilor menajere periculoase se realizează cu mașini specializate pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase. Colectarea se va realiza după un program stabilit la începutul anului în puncte fixe. Atât programul de colectare, cât și punctele de staționare a mașinii vor fi comunicate cetățenilor din municipiul Ploiești la începutul fiecărui an. Deșeurile periculoase menajere colectate vor fi transportate și stocate temporar în spațiile special amenajate în acest scop. Preluarea, stocarea

temporară, precum și tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase menajere se realizează în condițiile legii.

ART. 25

Deșeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din


activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au același regim cu cel al deșeurilor rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice.

Persoanele care își administrează singure tratamente injectabile la domiciliu și cadrele medicale care


aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deșeurile rezultate în recipiente cu pereți rezistenți (cutii din carton,- cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistență medicală publică, care are obligația de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislația specifică în domeniu. Se interzice colectarea deșeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deșeurilor municipale.

ART.26
 • (1) în cazul unităților sanitare și veterinare, operatorii de salubrizare sunt responsabili numai pentru colectarea deșeurilor similare celor menajere. Este interzisă amestecarea cu deșeurile similare sau predarea către operatorii de salubrizare, dacă aceștia nu sunt autorizați, a următoarelor categorii de deșeuri rezultate din activitățile unităților sanitare și din activități veterinare și/ori cercetări conexe:

 • a) obiecte ascuțite;

 • b) fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de sânge și sânge conservat;

 • c) deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor;

 • d) substanțe chimice periculoase și nepericuloase;

 • e) medicamente citotoxice și citostatice;

 • f) alte tipuri de medicamente;

 • g) deșeurile de amalgam de la tratamentele stomatologice.

 • (2) Colectarea și stocarea deșeurilor prevăzute la alin. (1) se realizează în condițiile reglementate de legislația specifică, aplicabilă deșeurilor medicale. Colectarea, transportul și eliminarea acestor tipuri de deșeuri se realizează de către operatori economici autorizați în condițiile legii.


  ART. 27


 • (1) Deșeurile voluminoase constau în deșeuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare,. saltele, obiecte mari de folosință îndelungată, altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor municipale.

 • (2) Municipiul Ploiești are obligația de a organiza colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.

 • (3) Deșeurile voluminoase provenite de la deținătorii de deșeuri vor fi colectate periodic de către operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit și aprobat de Municipiul Ploiești.

 • (4) Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deșeuri, prin stabilirea zilelor și intervalului orar de așa natură încât deținătorii de deșeuri voluminoase să poată preda aceste deșeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să poată asigura colectarea și transportul periodic al deșeurilor voluminoase spre instalațiile de tratare.

 • (5) Deșeurile voluminoase vor fi transportate de deținătorul acestora în vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de Municipiul Ploiești și amenajate în acest scop și unde există căi de acces pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spațiului limitat, deșeurile vor fi aduse de deținător în alte locuri special stabilite de Municipiul Ploiești sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulația rutieră.

 • (6) Colectarea deșeurilor’vblumindăise’se poate "face si’ direct de la" dețmătdrulacestdfa, în urina solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicelor și cantităților acestora. în această situație, operatorul de salubrizare poate să stabilească o altă dată și oră decât cea


operația de colectare, prin corelarea volumului deșeurilor preluate și capacitatea justifică din punct de vedere economic.

 • (7) Operatorul trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării deșeuri rezulte:

 • a) data în care s-a realizat colectarea, transportul și depozitarea la instalația dt^tra

 • b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;

 • c) cantitățile totale preluate de la populație, persoane juridice de drept public și

 • d) cantitățile de deșeuri rezultate în urma tratării, pe sortimente;

 • e) cantitățile ce urmează a fi transportate la depozitul de deșeuri.


ART. 28
 • (1) Transportul deșeurilor, în funcție de tipul acestora, se realizează numai de operatorul serviciului de salubrizare care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăștierea deșeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.

 • (2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice și să prezinte o bună etanșeitate a benelor de încărcare, fără scurgeri de levigat sau alte lichide.

 • (3) Autovehiculele care transportă deșeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit și să fie personalizate cu sigla operatorului.

 • (4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura localităților și structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute în timpul transportării deșeurilor.

 • (5) Personalul operativ care deservește mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță, să dețină toate documentele de însoțire și să nu abandoneze deșeurile pe traseu.

 • (6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, care au fost aprobate de Municipiul Ploiești. Pentru minimizarea distanțelor de transport se vor utiliza stațiile de transfer.

 • (7) Municipiul Ploiești sau Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, după caz, stabilește intervalul orar de colectare a deșeurilor municipale, preferabil între orele 22,00-6,00 pentru asociațiile de proprietari acolo unde se poate interveni pe arterele cu iluminat public corespunzător, în funcție de trafic și de posibilitățile de acces ale operatorului la spațiile de colectare și între orele 06,00-16,00 pentru locuitorii de la case, bloc turn și celelalte platforme, fiind posibilă și decalarea programului.

 • (8) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor și utilizarea eficientă a parcului de autovehicule, Municipiul Ploiești va analiza oportunitatea colectării deșeurilor municipale exclusiv în intervalul orar 22:00-6:00 de la operatorii economici și instituțiile publice care dispun de spații de colectare.

 • (9) Vehiculele vor fi întreținute astfel încât să corespundă scopului propus, benele și containerele vor fi spălate la cel mult două zile și vor fi dezinfectate săptămânal în interior și la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai în spațiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localității. Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la stația de epurare a apelor uzate a localității, dacă nu există stație de epurare proprie.

ART. 29
 • (1) In situația în care, ca urmare a execuției unor lucrări planificate la infrastructura tehnico-edilitară, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite și/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deșeurilor municipale și/sau al oricărui alt tip de deșeu, operatorul, pe baza notificării transmise de Municipiul Ploiești, trebuie să anunțe utilizatorii cu cel puțin 5 zile înainte despre situația intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează temporar în această perioadă și programul de colectare.

•'(2)'Pe-’toată această perioadă operatorul are obligația să doteze punctele de colectare care vor fi folosite de utilizatorii afectați cu capacități de precolectare suficiente și să reducă intervalul între două colectări succesive, daca este cazul.

 • (3) în cazul apariției unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităților contractate de la utilizatori, operatorul are obligația să anunțe această situație și să factureze numai cantitățile sau serviciile efectiv realizate.

ART. 30

Operatorii economici producători de deșeuri, precum și operatorii economici specializați în conceperea și proiectarea activităților tehnologice ce pot genera deșeuri au următoarele obligații:

 • a) să adopte, încă de la faza de concepție și proiectare a unui produs, soluțiile și tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deșeurilor;

 • b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deșeuri rezultate din activitățile existente;


 • c) să nu amestece deșeurile periculoase cu deșeuri nepericuloase;

 • d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri în mediu;

 • e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deșeurilor să se facă în condiții de respectare a reglementărilor privind protecția populației, a mediului și a prezentului regulament;

 • f) să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

 • g) să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

ART. 31

Operatorii care prestează activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale au și următoarele obligații:

 • a) să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte proveniența deșeurilor/locul de încărcare, tipurile de deșeuri transportate, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;

 • b) să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului și care au fost aprobate de Municipiul Ploiești;

 • c) să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deșeurile municipale;

 • d) să informeze populația privind colectarea separată a deșeurilor, precum și modalitățile de prevenire a generării deșeurilor. Informarea și conștientizarea populației se va realiza prin campanii de informare și conștientizare, prin distribuția de pliante, broșuri, afișe, prin activități educative, prin clipuri publicitare la radio și televiziune.

SECȚIUNEA a 2-a

Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora                               ......

ART. 32

Deșeurile din construcții provenite de la populație sunt deșeuri solide generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor proprietate individual de la casele și cele de la blocurile de locuințe din municipiul Ploiești. în mod uzual, aceste deșeuri conțin beton, ceramică, cărămizi, țigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolație și altele asemenea.

ART. 33

 • (1) Deșeurile din construcții provenite de la populație se colectează prin grija, transportate de către operator în baza unui contract de prestări servicii concasare/sortare/valorifîcare sau la depozitele conforme, dacă acestea nu pot fi va|

 • (2) Colectarea deșeurilor din construcții se realizează numai în containere st® fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deșeuri în recipientele sau containei deșeurile municipale.

 • (3) Transportul deșeurilor din construcții provenite de la populație se realizează în^oSmnerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.

 • (4) în cazul deșeurilor din construcții prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă.

 • (5) Eliberarea autorizațiilor de construire/desfîințare de către Direcția Generală de Dezvoltare Urbană este condiționată de existența unui aviz de gestionare a deșeurilor și a unui contract de prestări servicii încheiat cu operatorul serviciului de salubrizare, pentru evacuarea deșeurilor din construcții rezultate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor.

 • (6) Deșeurile rezultate din construcții, care nu sunt poluante, cum ar fi pământul și rocile excavate în cadrul lucrărilor de săpătură, pot fi utilizate, cu acordul autorităților de mediu, la alte lucrări de construcție, în agricultură sau silvicultură, amenajări hidrotehnice, construcția drumurilor, atât în cazul în care acestea sunt realizate pe raza teritorială a municipiului Ploiești, cat și în alte localități.

 • (7) Producătorul de deșeuri se adresează operatorului serviciului de salubrizare pentru evacuarea deșeurilor rezultate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor, cel din urmă va asigura un contract de prestări servicii între părți, aplicându-se tarifele aprobate de Consiliul Local al municipiului Ploiești, la care se adaugă taxa de depozitare în rampa ecologică agreată de municipiul Ploiești.

 • (8) Operatorul serviciului de salubrizare va asigura containere (de diferite dimensiuni - preferabil metalice) în funcție de cantitatea de deșeuri generată de producători în urma reamenajarii interioare și/sau exterioare a locuințelor.

 • (9) Tarifele aplicate producătorilor de deșeuri rezultate din reamenajarea interioară și/sau exterioară a locuințelor, vor fi structurate astfel încât să existe o valoare minimă care să se aplice în funcție de cantitatea garantată de deținătorii de deșeuri (ex. lucrări de unde rezultă și se evacuează cantități mari de deșeuri) și un nivel maxim aplicabil celor care generează deșeuri în cantitate mică. Acestea vor fi structurate de către operatorul serviciului de salubrizare conform fișelor de fundamentare aprobate de A.N.R.S.C. luând în calcul toate cheltuielile legate de această activitate, pentru a se asigura ridicarea deșeurilor generate din această activitate indiferent de cantitate.

ART. 34

Eliminarea deșeurilor se face la depozitele conforme, în sectoarele stabilite pentru depozitarea deșeurilor din construcții și demolări, cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată.

ART. 35
 • (1) Deșeurile rezultate din construcții, care conțin azbest, nu se amestecă cu celelalte deșeuri și vor fi colectate separat, în așa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul.

 • (2) Containerele în care se colectează deșeurile periculoase din construcții trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și să fie inscripționate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE".

ART. 36

Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și demolări pe domeniul public sau privat al municipiului Ploiești.

Pentru această activitate se aplică tariful pentru încărcat și transportat a acestor tipuri de deșeuri pentru colectarea deșeurilor abandonate pe domeniul public al municipiului Ploiești (terenuri virane, zonele aferente cailor de rulare etc.), având în vedere că în proporție de 90% sunt aceste tipuri de deșeuri.

SECȚIUNEA a 3-a Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor

ART. 37
 • (1) Indiferent de natura deșeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică.


 • (2) Operatorii trebuie să își organizeze activitatea astfel încât să se asigure un grad cât mai mare de valorificare a deșeurilor.

 • (3) Metodele și tehnologiile de valorificare a deșeurilor trebuie sa respecte legislația în vigoare și să . fie în concordanță cu planurile de gestionare a deșeurilor la nivelul municipiului Ploiești.

ART. 38
 • (1) Deșeurile biodegradabile colectate separat, inclusiv cele preponderent vegetale provenite din parcuri, grădini, curți și alte spații verzi sunt transportate la stația de compostare pentru obținerea de compost, care trebuie să îndeplinească condițiile de calitate pentru utilizarea să în agricultură.

 • (2) Gazele de fermentare și apele exfîltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

ART. 39

în cazul gospodăriilor individuale de la periferia municipiului Ploiești se pot amenaja instalații proprii de neutralizare prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul și nu produc disconfort, amplasate la cel puțin 10 m de locuințe, în incinta gospodăriei.

ART. 40

Instalațiile de incinerare a deșeurilor vor trebui să aibă autorizații de funcționare conform legislației în vigoare, asigurându-se monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosferă.

ART. 41
 • (1) în vederea predării deșeurilor municipale și a celor asimilabile acestora la instalațiile de incinerare în vederea neutralizării, operatorul trebuie să întocmească documentația necesară acceptării acestora în vederea tratării termice, în conformitate cu actele normative în vigoare.

 • (2) Operatorul trebuie să determine masa fiecărei categorii de deșeuri, conform clasificării prevăzute în actele normative în vigoare, înainte să se accepte recepția deșeurilor în instalația de incinerare sau de coincinerare.

 • (3) Trebuie cunoscute:

 • a) compoziția fizică și, în măsura posibilului, compoziția chimică a deșeurilor;

 • b) toate celelalte informații care permit să se aprecieze dacă sunt apte să suporte tratamentul de incinerare;

 • c) riscurile inerente deșeurilor, substanțele cu care ele nu pot fi amestecate și măsurile de precauție ce trebuie luate în momentul manipulării lor.


ART. 42

Operatorul va defini în procedurile operaționale proprii modul de prel valorificare materială și/sau energetică a deșeurilor, astfel încât cantitatea de d minimă.

SECȚIUNEA a 4-a

Operarea/Administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale

ART. 43
 • (1) Municipiul Ploiești, împreună cu Consiliul Județean Prahova, Primăria Boldești-Scăieni în parteneriat cu administratorul Rampei ecologice Boldești-Scăieni stabilește și aprobă strategia de dezvoltare a acestora, respectând proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeuri în Județul

—Rrahoval’.

 • (2) Amplasarea și înființarea altui depozit de deșeuri, precum și a stafiilor de transfer, se fac ținând seama de prevederile proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeuri în Județul Prahova și a Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și ale Planului național de gestionare a deșeurilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 870/2013, precum și de planurile regionale de gestionare a deșeurilor, cu luarea în considerare a oricărei modificări sau completări ulterioare. Deșeurile municipale provenite din municipiul Ploiești se vor transporta la rampa ecologică de la Boldești-Scăieni.

ART. 44

Proiectarea și construirea stațiilor de transfer se realizează în concordanța cu cerințele din planul de gestionare a deșeurilor și a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Prahova

ART. 45

Operarea stațiilor de transfer se va realiza de către operatori numai după obținerea avizelor și autorizațiilor solicitate prin actele normative în vigoare.

ART. 46

Transportul deșeurilor din zona de colectare la stația de transfer se va face numai de către operatori licențiați de A.N.R.S.C. pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale.

SECȚIUNEA a 5-a

Sortarea deșeurilor municipale în stațiile de sortare

ART. 47
 • (1) Deșeurile de hârtie și carton, de plastic și metal colectate separat de la toți producătorii de deșeuri pe teritoriul municipiului Ploiești, se transportă către stația de sortare realizată prin proiectul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Prahova numai de către operatorii licențiați A.N.R.S.C. care au contracte de delegare a gestiunii încheiate cu Municipiul Ploiești/Asociația de Dezvoltare Intercomunitară sau, în cazul gestiunii directe, au hotărâre de dare în administrare a acestei activități.

 • (2) Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, în funcție de cerințele de calitate solicitate de operatorii reciclatori.

 • (3) în situația în care transportul deșeurilor sortate de la stația de sortare către instalațiile de tratare, inclusiv reciclare, nu face obiectul unui contract de delegare, aceste servicii se asigură de către operatorii economici care au contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu operatorul stației de sortare, în condițiile legii.

i* '              ■ '•

. , ■ b .< ’

•                 * -v.

•r.'i..'ifriu,’' n

ART. 48

. ■ ,(l);Deșeurile de sticlă colectate separat de la producătorii de deșeuri vor fi transportate de către operatorii de salubrizare la spațiile de stocare temporară, special amenajate în incinta stațiilor de sortare sau a stațiilor de transfer.

 • (2) Operatorii stațiilor de tratare, respectiv ai stațiilor de transfer asigură predarea către operatorii reciclatori a deșeurilor de sticlă colectate separat.

 • (3) în cazul sistemelor de precolectare separata a deșeurilor majoritar organice, biodegradabile sau în urma unei acțiuni de selectare și separare a deșeurilor organice de alte deșeuri provenite din activitatea menajera, acestea vor fi procesate în stații speciale de compostare.

 • (4) Deșeurile specifice, predominant vegetale, care provin din gospodăriile individuale ale populației, din parcuri și din piețe vor fi colectate separat și vor fi transportate la stafiile de compostare

ART. 49

Operatorii care asigură activitatea de sortare a deșeurilor au și următoarele obligații specifice:        <

 • a) să dețină spații special amenajate pentru stocarea temporară a deșeurilor ce urmează a fi sortate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • b) să asigure valorificarea întregii cantități de deșeuri sortate, evitând formarea de stocuri;

 • c) să folosească, pentru sortarea deșeurilor, tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora;

 • d) să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deșeurilor.

ART. 50

Spațiile în care se desfășoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

 • a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor și pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deșeu reciclabil;

 • b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia și înregistrarea datelor la dispecer și cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate;

 • c) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare și spălare;

 • d) să aibă instalație de spălare și dezinfectare;

 • e) să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la stațiile de epurare a apelor uzate aparținând localității;


 • f) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

 • g) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare, fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;

 • h) să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;

 • i) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare care să asigure o luminanță necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;

 • j) sa fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul;

 • k) să fie prevăzute cu instalații de presare și balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile.

SECȚIUNEA a 6-a

Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

ART. 51

 • (1) Operațiunile de măturat manual și mecanizat, curățare și răzuîre a rigolelor, spălare, stropire și întreținere a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public-suprafetele asfaltate, betonate, balastate ce constituie cale publica.

 • (2) în vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acțiunii patogene a microorganismelor exiștentâ în praful stradal, Municipiul Ploiești va stabili intervalul orar de efectuare a


operațiunilor de stropire» măturare și spălare a căilor publice. Intervalul orar și orc^^d®;^^ fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomerații efectuează aceste activități. De regulă, intervalul orar recomandat pentru efe stropire, măturare și spălare va fi între orele 22,00-6,00 pe arterele care au si$e corespunzător.

 • (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) operațiile de stropire și spălare nu\gJ»Ș$j zile în care plouă pe toată perioada zilei.

 • (4) Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii și numărul de treceri în ziua respectivă pe/în

  care se execută activitatea de stropit, măturat și spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului.


 • (5) Măturatul se efectuează pe o lățime de minimum 2 metri de Ia bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau

—acțiuniLvântului să nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare.

 • (6) Pentru evitarea formării prafului și pentru crearea unui climat citadin igienic, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale sau dacă temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheț.

 • (7) în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare este obligat să efectueze numai ■ operațiile de salubrizare manuală și întreținere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.

 • (8) în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de strada pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operațiile de salubrizare stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menținerea stării de salubrizare a

. străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului.

 • (9) Municipiul Ploiești, prin administratorii rețelelor stradale din localitate, au obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite și reprezentantul operatorului de salubrizare stradală care acționează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare.

ART.52
 • (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

 • (2) Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

 • (3) întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei și cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi și în scrumiere, în

: scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (4) Operațiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

 • (5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate, și se vor transporta cu mijloace de transport adecvate. în situația în care nu există spații special amenajate colectarea reziduurilor stradale se poate face în saci, iar transportul acestora să se faca în aceasi zi.

 • (6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului în cazul când exista spații special amenajate, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea.

 • (7) Deșeurile reziduurile stradale rezultate din activitatea de măturat, dacă nu au fost amestecate cu deșeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deșeuri, fără a fî necesară efectuarea operației de sortare.

* 1 <

f?/ VIL ... J

ART. 53

 • (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce

poate fi modificată de Municipiul Ploiești, în funcție de condițiile meteorologice concrete.

 • (2) Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire și spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

 • (3) La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea.

ART. 54
 • (1) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor.

 • (2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să Q realizeze presiunea prescrisă.

 • (3) Operațiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice concrete și la o temperatură exterioară de cel puțin 7°C.

 • (4) Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros, în intervalul orar 13,00- ‘ 17,00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

 • (5) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (4) și pentru planificarea operațiilor de stropire și spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate-măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 și prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie.

 • (6) Operatorul are obligația să anunțe Municipiul Ploiești, despre toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare.

 • (7) Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Razuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvența stabilită în caietul de sarcini, dar nu mai puțin de o dată pe lună.

 • (8) Lățimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

ART. 55

 • (1) Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luata din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Ploiești sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea Municipiului Ploiești, pe baza avizului sanitar.

 • (2) în cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi și apă prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (3) în toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (4) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de Municipiul Ploiești.

SECȚIUNEA a 7-a

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

ART. 56......... ......... ;

(1) "Operatorul care prestează activitatea de curățare și de transport al zăpezii își va organiza sistemul de informare și control asupra stării drumurilor, precum și a modului de pregătire și acționare pe timp de iarnă.condiții de sigur Municipiul Ploiești/jp combaterea poleifl^ c • (2) Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în operatorul va întocmi anual un program comun de acțiune cu pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea și măsuri:

 • a) pregătitoare;

 • b) de prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire;

 • c) de prevenire și combatere a poleiului.

ART. 57

Municipiul Ploiești, împreună cu operatorul, va lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

 • a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității și dotarea necesară —deszăpezirii pe timp de iarnă;

 • b) organizarea unităților operative de acțiune;

 • c) întocmirea programului de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii.

ART. 58

La nivelul Municipiului Ploiești se va întocmi anual, până la data de 1 noiembrie, programul de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii, care va cuprinde cel puțin:

 • a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanților și lubrifianților;

 • b) centralizatorul utilajelor și mijloacelor de deszăpezire, combatere polei și încărcare a zăpezii;

 • c) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa;

 • d) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;

 • e) lista străzilor pe care se află obiective sociale (creșe, grădinițe, cămine de bătrâni, stații de salvare, spitale, unități de învățământ);

 • f) lista mijloacelor de comunicare;

 • g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă;

 • h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere;

 • i) lista stațiilor și refugiilor de transport în comun;

 • j) lista locațiilor de depozitare a zăpezii;

 • k) dispunerea spațiilor pentru adunarea și odihna personalului.

ART. 59

Operațiunile de curățare și transport al zăpezii și de acționare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor și al cursurilor de apă.

ART. 60

'    (1) îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât și mecanizat, în funcție de condițiile specifice

din teren.

 • (2) îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât și noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate și sănătate a muncii.

 • (3) Operatorul serviciului de salubrizare va avea o convenție încheiata cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă.

 • (4) în funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

ART. 61
 • (1) în-cazul depunerii stratului de zăpada și formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de ■transport . în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor de tramvai, căile de acces la instituțiile publice și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

 • (2) în cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore, se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

 • (3) Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul municipiului Ploiești.

 • (4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

ART. 62
 • (1) Evidența activității privind combaterea poleiului și deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit "jurnal de activitate pe timp de iarnă".

 • (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al Municipiului Ploiești, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate.

 • (3) în cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele:

 • a) numele și prenumele dispecerului;

 • b) data și ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

 • c) data și ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

 • d) străzile pe care s-a acționat;

 • e) activitatea prestată;

 • f) forța de muncă utilizată;

 • g) utilajele/echipele care au acționat;

 • h) materialele utilizate și cantitatea acestora;

 • i) temperatura exterioară;

 • j) condițiile hidrometeorologice;

 • k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie;

 • l) semnătura dispecerului;

 • m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.

 • (4) Evidența se va ține pe schimburi, separat pentru acțiunea cu utilaje și separat pentru acțiunea cu forțe umane.


ART. 63
 • (1) Municipiul Ploiești, prin Comandamentul de deszăpezire și în baza Planului de Masuri adoptat anual, trebuie să stabilească locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat.

 • (2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:

 • a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;

 • b) suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a pennite depozitarea întregii cantități de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă;

 • c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzută pe suprafața pentru care se realizează operația de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată;

d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire și de deversa^rf^ftsjfc^^mi în rețeaua de canalizare a localității, în punctele avizate de operatorul serviciului de apmee canalizare.                                                                  [ Șf

 • (3) Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în țgpW avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare^ • (4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecții, pe spații verzi saw^Șț^e/'T^vJpf

 • (5) încărcarea, transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii și a gheții                   să se

realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activității de deszăpezire.

 • (6) Municipiul Ploiești poate stabili și alte intervale de timp în care operatorul trebuie să asigure deszăpezirea, îh funcție de importanța străzilor, abundența cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice și umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.

 • (7) Transportul, depozitarea și descărcarea zăpezii și a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire.

ART. 64

Municipiul Ploiești, prin Comandamentul de Deszăpezire, va lua măsuri pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii străzilor din cadrul municipiului, pe toată perioada iernii, și de apărare a lor împotriva degradării, în perioada de dezgheț.

ART. 65

■ (1) împrăștierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.

 • (2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părții carosabile.

 • (3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau

■ alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă.

 • (4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă ori prin lovire și/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă.

 • (5) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului și pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de Municipiul Ploiești, prin Comandamentul de Deszăpezire.

ART. 66

Municipiul Ploiești sau operatorul serviciului de salubrizare au obligația să anunțe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca Urmare a lucrărilor de curățare și transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum și orice alte informații legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea și a celorlalte autovehicule.

*. • \ . SECȚIUNEA-a 8-a                                                                          . ;

> i , Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de . ecarisaj sau către instalații de neutralizare

ART. 67                                                                        ’

Municipiul Ploiești este responsabil de neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe raza municipiului, prin unități de ecarisaj autorizate, conform legislației în vigoare.

ART. 68
 • (1) Operatorul are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public și să le predea unității de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală, pe raza municipiului Ploiești, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate și amenajate în acest scop care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare.

ART. 69

Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum două ore de la semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente.

ART. 70

Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație.

ART. 71

Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție și să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități.

ART. 72

Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

ART. 73
 • (1) Operatorul are obligația sa țină o evidență referitoare la deșeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire la predarea acestor deșeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutralizare.

 • (2) în cazul în care operatorul realizează neutralizarea deșeurilor de origine animală colectate, acesta trebuie să păstreze evidențele cu privire la tipul deșeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, șarja/lotul, precum și, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare și trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.

 • (3) Toate documentele se arhivează și se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare.

SECȚIUNEA a 9-a


Organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale

ART. 74

 • (1) în stația de tratare mec ano-biologică prevăzută prin proiectul Sistemului al Deșeurilor Prahova se primesc, în vederea tratării prin procedee mecanice și umedă din deșeurile municipale (deșeuri reziduale colectate în amestec cu deșeur sunt acceptate la tratare deșeurile reciclabile colectate separat și deșeurile periculoase.

 • (2) Biodeșeurile colectate separat sunt acceptate la stațiile de tratare mecano-biologică numai dacă acestea sunt dotate cu celule special amenajate pentru producerea de compost.

ART. 75

---(1) Instalațiile de tratare mecanică se operează astfel încât să se separe mecanic componenta biodegradabilă din deșeurile municipale de materialele care nu pot fi tratate biologic sau care se descompun greu, inclusiv de metalele feroase și neferoase cu potențial de valorificare.

 • (2) Deșeurile reciclabile care simt recuperate în urma procesului de separare vor fi colectate, stocate temporar și transportate spre instalațiile de valorificare.

 • (3) Pregătirea pentru omogenizare a componentei biodegradabile se face prin mărunțire.

ART. 76

. Instalațiile de tratare biologică se operează astfel încât din componenta biodegradabilă să se obțină compost și/sau o fracție biostabilizată ce poate fi utilizată ca material de umplere ori transportată la depozitul conform.

ART. 77

Fracția biostabilizată rezultată din procesul de tratare biologică poate fi pregătită prin procedee ulterioare de tratare mecanică în combustibil alternativ cu potențial de valorificare energetică, în industria cimentului sau în cadrul incineratoarelor de deșeuri.

ART. 78

Biogazul rezultat din procesele de tratare biologică se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

ART. 79

Apele uzate rezultate din procesele de tratare biologică sunt colectate și gestionate conform prevederilor din autorizațiile de gospodărire a apelor.

ART. 80

Pentru protecția și prevenirea poluării solului, toate suprafețele din cadrul stației de tratare mecano-biologică trebuie să fie betonate.

ART. 81
 • (1) Operatorul stației de tratare mecano-biologică are obligația de a monitoriza următorii parametri:

 • a) cantitatea și tipul de deșeuri intrate în stație; cantitatea de deșeuri și datele de identificare ale vehiculului vor fi notate într-un registru de evidență;

 • b) tipul și cantitățile de deșeuri reciclabile generate pe amplasament;

 • c) cantitatea și calitatea deșeurilor stabilizate din punct de vedere biologic;

 • d) cantitatea deșeurilor reziduale, transportate pentru eliminare la depozit.

 • (2) Operatorii stațiilor de tratare mecano-biologică vor defini în procedurile operaționale proprii modul de valorificare a deșeurilor/materialelor rezultate, astfel încât cantitatea de deșeuri reziduale trimisă la depozit să fie minimă.

'    ■■■     (}■■■•       •- h

SECȚIUNEA a 10-a

" • Administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale

ART. 82
 • (1) Depozitarea deșeurilor municipale este permisă numai în depozite amenajate conform legislației și normelor tehnice în vigoare cuprinse în proiectul Sistemului de Management Integrat al deșeurilor

■ Prahova, iar depozitarea finală va fi la rampa ecologică de la Boldești-Scăieni.

 • (2) Amplasarea și înființarea unui depozit de deșeuri, precum și a altor instalații de eliminare se fac ținând seama de prevederile Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și ale Planului național de gestionare a deșeurilor, precum și de prevederile din proiectul Sistemului de Management Integrat al deșeurilor Prahova.

ART. 83

Depozitele zonale de deșeuri trebuie să deservească cel puțin 150.000 de locuitori, la construirea acestora avându-se la bază abordarea regională a gestiunii deșeurilor.

ART. 84

Depozitele de deșeuri, precum și alte instalații de eliminare se înființează sub controlul, conducerea sau coordonarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara.

ART. 85

Depozitele de deșeuri și instalațiile de eliminare a deșeurilor trebuie înființate, proiectate, construite și administrate astfel încât să se realizeze condiții de împiedicare a eliminării și diseminării poluanților în mediul natural: sol, ape de suprafață, ape subterane, aer sau în mediul urban.

ART. 86

La înființarea depozitelor de deșeuri se va ține cont de:

 • a) distanțele de la perimetrul depozitului de deșeuri la zonele de locuit și de agrement, cursuri de apă, ape stătătoare și la alte zone rurale sau urbane;

 • b) existența unor ape subterane, de coastă sau zone naturale protejate în regiune;

 • c) condițiile geologice și hidrogeologice din zona respectivă;

 • d) riscul producerii de inundații, tasări, alunecări de teren sau avalanșe;


 • e) protecția naturii și a patrimoniului cultural din regiune.

ART. 87

La proiectarea și realizarea depozitului de deșeuri se vor avea în vedere condițiile meteorologice, luându-se măsurile adecvate pentru:

 • a) controlul apei provenite din precipitații care intră pe teritoriul depozitului;

 • b) evitarea pătrunderii apei de suprafață și/sau a apelor subterane în deșeurile depozitate;

 • c) colectarea apei contaminate și a levigatului, dacă în urma unei evaluări bazate“pe analizarea amplasamentului depozitului și a deșeurilor care urmează să fie depozitate se stabilește că acestea prezintă un pericol potențial pentru mediu;

 • d) tratarea apei contaminate și a levigatului colectat din depozit conform standardelor adecvate necesare pentru evacuarea acestora. Această prevedere nu se aplică depozitelor pentru deșeuri inerte.

ART. 88

La depozitare vor fi îndeplinite următoarele condiții:

 • a) prevederea și respectarea metodelor șf tehnicilor adecvate de acoperire și asigurare a deșeurilor; ” acoperirea și asigurarea se fac zilnic;

 • b) în cursul operațiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al deșeurilor vor circula numai pe drumurile amenajate interioare ale depozitului. Dacă accesul autovehiculelor de transport pe suprafața


deșeurilor nu poate fi evitat în mod temporar, se asigură condiții de spălare și dezinfi autovehiculelor la ieșirea din depozit;

 • c) pe perioada exploatării depozitului se aplica măsuri de combatere a insectei dezinsecție și deratizare;

 • d) organizarea depozitului va asigura protecția sănătății populației în gener personalului și protecția mediului; se acordă atenție deosebita împrejmuirii și perdel

ART. 89

Depozitarea deșeurilor se face exclusiv în depozitele amplasate, construite, exploatate și monitorizate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005, cu modificările și completările ulterioare, și a celorlalte acte în vigoare, subsecvente acesteia.

ART. 90

Depozitul de deșeuri poate fi administrat numai după autorizare, conform legislației în vigoare.


ART. 91

Administrarea și exploatarea depozitului se realizează numai de operatori licențiați de A.N.R.S.C.

ART. 92
 • (1) Protejarea solului, a apelor subterane și a apei de suprafață pe perioada exploatării se realizează prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare a bazei rampei, iar pe perioada postînchiderii se realizează prin combinarea unei bariere geologice și cu o impermeabilizare la suprafață.

 • (2) Bariera geologică trebuie să aibă o capacitate de atenuare suficientă pentru a preveni riscul potențial pe care depozitul îl poate prezenta pentru sol și pentru apele subterane.

 • (3) Sistemul de colectare a levigatului și de etanșeizare trebuie sa garanteze faptul că acumularea de levigat de la baza rampei de gunoi este menținută la nivelul minim posibil.

ART. 93
 • (1) în depozitele de deșeuri, mai ales în acelea în care fracțiunea organică este mare, se va acorda o atenție deosebită controlului asupra gazelor formate în depozit, luându-se măsurile necesare pentru a controla acumularea și migrarea gazelor generate.

 • (2) Gazul generat în depozit trebuie colectat pentru a fi tratat și apoi utilizat. Când gazul colectat nu poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars.

 • (3) Operațiile de colectare, tratare și utilizare a gazelor generate în depozitele de deșeuri se efectuează astfel încât să minimizeze efectele negative sau deteriorarea mediului și riscul pentru sănătatea umană.

ART. 94
 • (1) în depozitele pentru deșeuri Nepericuloase pot fi depozitate deșeurile reziduale inerte care au rezultat în urma procesului de sortare, de tratare mecano-biologică și de incinerare, precum și deșeurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantității acestora sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea umană ori pentru mediu și nici nu pot fi valorificate.

 • (2) Depozitele pentru deșeuri inerte pot fi utilizate doar pentru depozitarea acestui tip de deșeuri.

 • (3) Depozitele pentru deșeuri nepericuloase pot fi utilizate pentru depozitarea:

 • a) deșeurilor municipale;

 • b) deșeurilor nepericuloase de orice altă origine care îndeplinesc criteriile de acceptare a deșeurilor în depozitele pentru deșeuri nepericuloase stabilite în conformitate cu prevederile prezentului regulament și a actelor normative în vigoare;

 • c) deșeurilor periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate etc., care se comportă în ceea ce privește levigatul în mod similar cu deșeurile nepericuloase menționate la lit. b) și care îndeplinesc condițiile de acceptare relevante stabilite în conformitate cu prezentul regulament și cu

actele normative în vigoare. Aceste deșeuri periculoase nu se depozitează m spații destinate deșeurilor „ nepericuloase biodegradabile.

ART. 95
 • (1) Pentru a putea fi depozitate, deșeurile trebuie să îndeplinească condițiile necesare acceptării acestora în depozitele autorizate. Condițiile de acceptare se stabilesc de operatorul care administrează depozitul, în conformitate cu dispozițiile actelor normative în vigoare.

 • (2) Operatorii care administrează depozitele de deșeuri trebuie să stabilească criteriile de acceptare a deșeurilor intr-o anumită categorie de depozit pe baza analizei:

 • a) măsurilor necesare pentru protecția mediului și în special a apelor subterane și a apelor de suprafață;

 • b) asigurării funcționării sistemelor de protecție a mediului, în special cele de impermeabilizare și de tratare a levigatului;

 • c) protejării proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deșeurilor în interiorul rampei;

 • d) protecției împotriva pericolelor pentru sănătatea umană.                                      =


 • (3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietățile deșeurilor trebuie să cuprindă:

 • a) cerințe referitoare la cunoașterea compoziției;

 • b) limitări ale conținutului în materie organică al deșeurilor;

 • c) cerințe sau limitări privind gradul de biodegradabilitate a deșeurilor organice;

 • d) limitări ale cantității de componenți specificați, posibil dăunători/periculoși;

 • e) limitări ale nivelului potențial și estimat al levigatului în cazul anumitor componenți, posibil dăunători/periculoși;

 • f) proprietăți ecotoxicologice ale deșeurilor și ale levigatului rezultat.

ART. 96

Cheltuielile cu deschiderea, exploatarea, precum și cele estimate pentru închidere și operațiile postîiichidere și postmonitorizare pentru o perioadă de minimum 30 de ani sunt acoperite de tariful practicat de operator pentru depozitarea tipurilor de deșeuri autorizate a fi depozitate.

ART. 97

Pentru exploatarea depozitelor de deșeuri operatorul care asigură activitatea de administrare a depozitului trebuie să'aibă documente relevante din care să rezulte:

 • a) categoria depozitului de deșeuri;

 • b) lista tipurilor definite și cantitatea totală de deșeuri autorizată spre depunere în depozitul de deșeuri;

 • c) gradul de pregătire a depozitului, pentru operațiile de depozitare a deșeurilor și pentru procedurile de supraveghere și control, inclusiv planurile pentru situații neprevăzute, precum și cerințele temporare pentru închidere și operațiile postînchidere;

 • d) obligația operatorului de a informa cel puțin trimestrial autoritățile competente cu privire la:

 • 1. tipurile și cantitățile de deșeuri depozitate;

 • 2. rezultatele programului de monitorizare;

 • 3. toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care să rezulte respectarea condițiilor impuse și modul de comportare a diferitelor deșeuri în depozite;

 • e) controlul de calitate al operațiilor analitice ale procedurilor de supraveghere și control și/sau al analizelor menționate obligatorii efectuate în laboratoarele de specialitate.

ART. 98
 • (1) Operatorul care asigură operarea depozitului trebuie să aibă și să întocmească o documentație spedfic^unnărmi stării și comportării depozitului în funcție de factorii de mediu și de deșeurile depozitate.

 • (2) Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a calității factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate conform legii.


 • (3) Din punctul de vedere al deșeurilor intrate în depozit se vor zilnice următoarele:

 • a) cantitățile de deșeuri intrate în depozit pe tipuri de deșeu;

 • b) compoziția deșeurilor intrate în depozit;

 • c) proveniența deșeurilor;

 • d) data și ora fiecărui transport;

 • e) locul de depozitare în cadrul depozitului.

 • (4) Operatorul care administrează depozitul trebuie să:

 • a) accepte introducerea în depozit numai a deșeurilor permise, menționate în autorizație, și să respecte tehnologia de depozitare aprobată de autoritatea care a avizat înființarea depozitului;

 • b) supravegheze permanent modul de depozitare a deșeurilor sub aspectul stabilității și etanșeității și să efectueze măsurătorile necesare stabilite în prezentul regulament și în autorizație, pentru exploatarea în condiții de siguranță a depozitului;

 • c) exploateze la parametrii proiectați instalațiile de depoluare cu care sunt dotate și să se doteze cu instalații pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc;

 • d) execute controlul și monitorizarea emisiilor și imisiilor de poluanți, prin laboratorul propriu sau în colaborare cu alte laboratoare atestate;

 • e) nu permită accesul în incinta depozitului a persoanelor neautorizate.

ART. 99
 • (1) în vederea depozitării deșeurilor la depozitele autorizate, operatorul care prestează activitatea de transport a deșeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că deșeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condițiile stabilite de operatorul care administrează depozitul de deșeuri și că deșeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament și în actele cu caracter normativ în vigoare.

 • (2) Se interzice amestecarea deșeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozitare.

SECȚIUNEA a 11-a Dezinsecția, dezinfecția și deratizarea

ART. 100

Municipiul Ploiești, instituțiile publice, operatorii economici, cetățenii cu gospodării individuale și asociațiile de proprietari/locatari au obligația de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor și rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort din spațiile pe care le dețin cu orice titlu, la frecvența prevăzută la art. 103 și 104.

ART. 101
 • (1) în vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecție și deratizare, operatorul, împreună cu Municipiul Ploiești întocmesc, anual, un program unitar de acțiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde:

 • a) tipul de vectori supuși tratamentului;

 • b) perioadele de execuție;

 • c) obiectivele la care se aplică tratamentele.

 • (2) Perioada de execuție a tratamentelor se decalează de comun acord cu Municipiul Ploiești, în cazul în care se înregistrează condiții meteo nefavorabile.

 • (3) Obiectivele din programul unitar de acțiune la care se aplică tratamentele sunt:

 • a) spațiile deschise din domeniul public și privat al localității;

 • b) spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice;

 • c) spațiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice și persoanelor juridice (casa scării, subsol și alte asemenea);

. d) căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare.

v •   (4) -Toate* persoanele fizice și juridice din municipiul Ploiești au obligația să asigure, în perioada de

execuție a tratamentelor, accesul la obiectivele din programul unitar de acțiune aflate în administrarea/proprietatea acestora.

(5) Plata operațiunilor de dezinsecție și deratizare pentru tratamentele executate la obiectivele prevăzute în programul unitar de acțiune se face în baza documentelor de lucru confirmate de către:

 • a) Municipiul Ploiești pentru spațiile deschise din domeniul public și privat al municipiului;

 • b) Municipiul Ploiești pentru spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice, în cazul în care tratamentele de dezinsecție pentru combaterea țânțarilor se execută de pe aliniamentul stradal al căilor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de ceață rece sau caldă montate pe autovehicule;

 • c)  persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociații de proprietari/locatari, după caz, pentru spațiile deschise din proprietatea acestora, în cazul executării tratamentelor de dezinsecție cu aparate portabile, precum și pentru tratamentele de deratizare;


 • d) reprezentanții instituțiilor publice din subordinea Municipiul Ploiești pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al instituției publice, documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul Municipiului Ploiești;

 • e)  persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociațiilor de proprietari/locatari, pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al asociației de proprietari, documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul Municipiului Ploiești;

 • f) reprezentanții administratorilor rețelelor tehnico-edilitare sau reprezentanții Municipiului Ploiești pentru căminele și canalele aferente rețelelor; Municipiul Ploiești are obligația să solicite prezența reprezentanților respectivi în vederea asigurării accesului la obiectivele supuse tratamentului.

 • (6) Finanțarea și decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul unitar de acțiune se asigură de către Municipiul Ploiești, în baza documentelor de lucru prevăzute la alin.

 • (5) lit a), b), d) și f), precum și în baza documentelor de lucru confirmate de reprezentanții instituțiilor publice din subordine pentru orice alte tratamente de dezinsecție, dezinfecție și deratizare executate, împotriva oricărui vector sau agent patogen, în spațiile închise ale clădirilor instituțiilor respective.

 • (7) Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acțiune și confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prevăzute la alin. (5) lit. c) și e), se suportă de aceste persoane sau de către Municipiul Ploiești, în baza hotărârii de aprobare { adoptate de Consiliul Local al municipiului Ploiești.

 • (8) Contravaloarea tratamentelor executate în alte spații închise ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice, ale clădirilor instituțiilor publice, altele decât cele din subordinea Municipiului Ploiești, precum și orice alte tratamente suplimentare ori împotriva altor vectori și agenți patogeni față de cele/cei prevăzuți în programul unitar de acțiune, se facturează de operator în baza documentelor de lucru confirmate de beneficiari și se suportă de către aceștia.

ART. 102

(1) Dezinsecția se efectuează în:

 • a) clădiri ale unităților sanitare de pe raza municipiului Ploiești;

 • b) clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare;

 • c) spațiile comune închise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol și alte asemenea) ale persoanelor fizice și juridice, inclusiv asociații de proprietari/locatari;

 • d) spațiile deschise din domeniul public și privat al municipiului Ploiești: terenuri ale instituțiilor publice din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri, oboare, bâlciuri și alte asemenea;

 • e) spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice: terenuri ale operatorilor

economici, terenuri ale persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari/locatari, terenuri ale instituțiilor publice, altele decât-cele prevăzute Ia lit. d);......... • - -     ............................

f) căminele și canalele aferente rețelelor edilitare: alimentare cu apă, canaliza termică, telefonie, rețele subterane de fibră optică și alte asemenea; • g) clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv ap tip condominiu;


i) depozite de deșeuri municipale, stații de compostare a deșeurilor biodegra stații de sortare și alte instalații de tratare/eliminare a deșeurilor;

j) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare și care pot pune în pericol sănătatea


oamenilor și a animalelor.

(2) Dezinfecția se efectuează în:

 • a) depozitele de deșeuri municipale, stații de compostare deșeuri biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare și alte instalații de tratare/eliminare a deșeurilor;

 • d) mijloace de transport în comun;

 • e) clădiri ale instituțiilor publice, ale operatorilor economici și ale persoanelor fizice;

 • f) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

 • (3) Deratizarea se efectuează la obiectivele în care:

 • a) este prevăzută operațiunea de dezinsecție;

 • b) este prevăzută operațiunea de dezinfecție, cu excepția mijloacelor de transport în comun;

 • c) sunt identificate focare de infestare sau condiții de dezvoltare a rozătoarelor în spațiile interioare sau exterioare ale persoanelor fizice ori juridice, care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor, inclusiv fir zonele demolate și/sau nelocuite.

ART. 103
 • (1) Din punctul de vedere al frecvenței, dezinsecția pentru combaterea țânțarilor se execută:

 • a) lunar, în sezonul cald, pentru spațiile deschise prevăzute în programul unitar de acțiune, inclusiv cămine și canale aferente rețelelor edilitare;

 • b) minimum 3 tratamente pe an și ori de câte ori este nevoie, în spațiile comune închise ale clădirilor.

 • (2) Pentru combaterea altor vectori, dezinsecția se execută:

 • a) trimestrial și ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil nealimentar, instituțiilor publice și spațiile comune închise ale clădirilor;

 • b) lunar și ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar și ale unităților sanitare;

 • c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spațiile cu destinație de locuință.

ART. 104

Din punctul de vedere al frecvenței, deratizarea se execută:

 • a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar și asociațiile de proprietari/locatari, cel puțin o dată pe semestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;

 • b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puțin o dată pe trimestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;

 • c) pentru spațiile deschise din domeniul public și privat al municipiului Ploiești în conformitate cu programul unitar de acțiune, dar nu mai puțin de 3 tratamente pe an;

 • d) pentru persoanele fizice, Ia solicitarea acestora sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar.

ART. 105

Dezinfecția se execută numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.

' AkT.106 fl ! i

. Toate produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție vor fi avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide.

ART. 107
 • (1) Persoanele fizice sau juridice deținătoare de spații construite, indiferent de destinație, curți și/sau terenuri virane sau amenajate, unitățile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituțiile publice, precum și unitățile care au în exploatare rețele tehnico-edilitare sunt obligate să asigure efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție și deratizare ori pentru stingerea unui focar, în spațiile deținute de acestea.

 • (2) Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se prestează numai de către operatorul licențiat de A.N.R.S.C. căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată de către Municipiul Ploiești, în condițiile legii.

 • (3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operațiilor de deratizare, dezinsecție și/sau Q dezinfecție au obligația să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operația

și să mențină spațiile pe care le au în proprietate salubre, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deșeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale și de remediere a defecțiunilor tehnice la instalațiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri și/sau pe terenurile deținute.

ART. 108

Operatorul care prestează activitățile de deratizare, dezinfecție și/sau dezinsecție are următoarele obligații:

 • a) înainte de începerea operațiunii de dezinsecție sau deratizare la obiectivele din programul unitar de acțiune, să notifice, în scris, Municipiul Ploiești și să aducă la cunoștința populației, prin mass-media, cu cel puțin 7 zile înainte, următoarele:

 • 1. tipul operațiunii ce urmează a se efectua;

 • 2. perioada efectuării tratamentelor;

 • 3. substanțele utilizate, gradul de toxicitate a acestora;

 • 4. măsurile de protecție ce trebuie luate, în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, albine,

animale și păsări;                                                                             Q

 • b) să stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data și ora începerii tratamentelor de dezinfecție, dezinsecție, deratizare în spațiile închise și pe suprafețele deținute de acestea și să comunice acestora gradul de toxicitate a substanțelor utilizate și măsurile de protecție ce trebuie luate;

 • c) înainte de începerea operațiunii de deratizare, dezinfecție sau deratizare în spațiile închise ale operatorilor economici, instituțiilor publice, persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari/lo catari, să informeze beneficiarul cu privire la substanțele utilizate și măsurile de protecție ce trebuie luate și să stabilească, de comun acord cu acesta, data și intervalul orar de efectuare a tratamentelor;

 • d) să solicite la terminarea operațiunii confirmarea efectuării tratamentelor, prin încheierea unui document de lucru.

ART. 109

In cazul în care persoanele fizice sau persoanele juridice refuză să permită accesul pe proprietatea acestora pentru efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție și deratizare ori pentru stingerea unui focar, operatorul are obligația să anunțe Municipiul Ploiești pentru luarea măsurilor legale.

ART. 110              ......

 • (1) în cazul în care în urma unui tratament efectuat se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietății beneficiarului, acest fapt va fi menționat în documentul de lucru și va fi comunicat în mod expres


operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură sănătatea oamenilor și viețuitoarelor.

 • (2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzat^ viețuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă s-au utili pentru aceștia, daca nu s-au luat măsurile necesare informării populației sau

CAPITOLUL. HI - DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

SECȚIUNEA 1

Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare

ART. 111
 • (1) Operatorii serviciului de salubrizare vor acționa pentru implicarea deținătorilor de deșeuri în gestionarea eficientă a acestora și transformarea treptată a producătorilor de deșeuri în "operatori activi de mediu11, cel puțin la nivelul habitatului propriu.

 • (2) Municipiul Ploiești are obligația să înființeze sistemele de colectare separată și să se implice în instruirea populației privind condițiile de mediu, impactul deșeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unitățile de învățământ pe care le gestionează.

 • (3) Operatorii vor asigura condițiile materiale pentru realizarea colectării separate, în paraieî cu informarea și conștientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deșeuri care se depun în recipientele de colectare.

ART. 112

Drepturile și obligațiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul:

 • a) hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare;

 • b) regulamentului serviciului de salubrizare;

 • c) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

 • d) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori.

ART. 113

Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi:

 • a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de Consiliul Local al municipiului Ploiești, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

 • b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

 • c) sa solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;

 • d) să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

 • e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza municipiului Ploiești pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • f) să aplice la facturare tarifele aprobate de Consiliul Local al municipiului Ploiești;

 • g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului de salubrizare, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii;

 • h) să solicite recuperarea debitelor în instanță.

ART. 114

Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligații:

 • a) să țină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate;

 • b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale și cu respectarea prezentului regulament, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

 • c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;

 • d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului și să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului de salubrizare sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contractele de prestare;

 • e) să furnizeze Municipiului Ploiești, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • f) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatată în desfășurarea activităților;

 • g) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare;

 • h) să respecte angajamentele față de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • i) să presteze serviciul de salubrizare la toți utilizatorii din municipiul Ploiești pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deșeuri municipale și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de colectare și domeniul public;

 • j) să doteze punctele de colectare cu recipiente și/sau containere în cantități suficiente, cu respectarea normelor în vigoare;

 • k) sa țină la zi, împreună cu Municipiul Ploiești, evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestației direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens;

 • l) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;


 • m) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;

 • n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în condițiile stabilite de prezentul regulament;

 • o) să verifice starea tehnică a recipientelor de colectare și să le înlocuiască pe cele care prezintă defecțiuni sau neetanșeități în maximum 24 de ore de la sesizare;

 • p) să asigure curățenia și igiena căilor publice, a stațiilor mijloacelor de transport în comun;

 • q) să asigure curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice, din"stațiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate și să le mențină în funcțiune pe timp de polei sau de îngheț;

t) să asigure desfășurarea corespunzătoare a operațiunilor de dezinsecție și deratizare, conform programului unitar de acțiune aprobat de Municipiul Ploiești;

s) să factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate;

t) să înființeze activitatea de dispecerat și de înregistrare a reclamațiilor, având un program de funcționare permanent;

u) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de

rezolvare~ce setimpun. în registra se vor consemma numele și prenumele persoanei care a reclamat și ale--------

celei care a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat potentului. La sesizările scrise operatorul are obligația sa răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;


 • v) să țină evidența gestiunii deșeurilor și să raporteze periodic autorităților competenți reglementărilor în vigoare.

SECȚIUNEA a 2-a

Drepturile și obligațiile utilizatorilor

ART. 115
 • (1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori iridwfi de salubrizare.

 • (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum și Ia informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

ART. 116

Utilizatorii au următoarele drepturi:

 • a) să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condițiile contractului de prestare;

 • b) să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

 • c) să sesizeze Municipiului Ploiești șl autorităților competente orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubrizare și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului;

 • d) să se asocieze în organizații neguvemamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii;

 • e) să primească și să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către Municipiul Ploiești, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

 • f) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvemamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubrizare;

 • g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, Municipiului Ploiești sau autorităților centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect;

 • h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condițiile prezentului regulament, al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;

 • i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

 • j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau Municipiului Ploiești și autorităților centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

 • k) să fie dotați de operator, în condițiile prezentului regulament, cu recipiente de colectare adecvate mijloacelor de încărcare și de transport ale acestora;

 • l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare și de utilizare a acestora.

ART. 117

Utilizatorii au următoarele obligații:

 • a) să respecte prevederile prezentului regulament și clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

 • b) să achite în termenele stabilite obligațiile de plata, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare, sau să achite taxa de salubrizare aprobată de Municipiul Ploiești, în cazul în care beneficiază de prestarea activității fără contract;

 • c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor Ia punctele de colectare;

 • d) să execute operațiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de Municipiul Ploiești. Fracțiunea umedă a deșeurilor va fi depusă în saci de plastic și apoi în recipientul de colectare;

 • e) să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deșeurile reciclabile rezultate din activitățile pe care le desfășoară, în recipiente diferite inscripționate corespunzător și amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spațiile special amenajate de Municipiul Ploiești;

 • f) să aplice măsuri privind deratizarea și dezinsecția, stabilite de Municipiul Ploiești prin planul unitar și de Direcția de Sănătate Publică Prahova;

 • g) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului de salubrizare ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

 • h) să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;

 • i) să încheie contracte pentru prestarea unei activități a serviciului de salubrizare numai cu operatorul căruia Municipiul Ploiești i-a atribuit, în gestiune directă sau în gestiune delegată, activitatea respectivă;

 • j) să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face colectarea, în cazul camerelor de precolectare din proprietatea acestora, precum și recipientele în care se depozitează deșeurile municipale în vederea colectării;

 • k) să execute operațiunea de deversare/abandonare a deșeurilor în recipientele de colectare în condiții de maximă siguranță din punctul de vedere al sănătății populației și al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut și răspândirea de deșeuri;

 • l) să nu introducă în recipientele de colectare deșeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de Direcția Sanitar-Veterinară Prahova sau de autoritățile de mediu;

 • m) să asigure curățenia incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobil și domeniul, public (până la limita de proprietate); Municipiul Ploiești se va îngriji de salubrizarea spațiilor aflate în proprietatea publică sau privată a sa;

 • n) să asigure curățenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrifîanților sau de lichide rezultate din spălarea autovehiculelor;

 • o) să nu arunce deșeuri și obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în locuri publice;

 • p) să depună hârtiile și resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de <

  transport și a activității desfășurate pe străzile localității în coșurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor și în alte asemenea locuri;

  q) să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

  r) să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor îh care locuiesc;

  s) să păstreze curățenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri și oboare, în parcuri, locuri, de joacă pentru copii și în alte locuri publice.


CAPITOLUL IV. - DETERMINAREA CANTITĂȚILOR ȘI VOLUMULUI DE LUCRĂRI PRESTATE
ART. 118
 • (1) La încheierea contractului de prestări servicii, operatorii au obligația de a menționa în contract cantitățile de deșeuri ce urmează a fi colectate.

 • (2) In cazul asociațiilorde proprietari/locatari sau al •utilizatorilor care dețin m proprietate gospodării individuale, contractul se încheie pentru numărul total de persoane care au adresa cu același cod poștal.

 • (3) în cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.

"x»


 • (4) Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii de

 • a) proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

 • b) asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

 • c) operatori economici;

 • d) instituții publice.


ART. 119
 • (1) în vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru colectarea separată a deșeurilor menajere și similare provenite de la producătorii de deșeuri, operatorii împreună cu Municipiul Ploiești vor stabili pe bază de măsurători compoziția și indicii de generare a acestor deșeuri, pe categorii de deșeuri și tipuri de materiale.

 • (2) Pentru deșeurile provenite de la operatorii economici, cantitățile de deșeuri produse, tipul acestora, compoziția, modul de tratare, condițiile de transport, modul de depozitare vor fi cele menționate în autorizația de mediu eliberată de autoritățile competente.

 • (3) Determinarea cantităților de deșeuri primite la instalațiile de tratare, respectiv eliminare se face numai prin cântărire.

 • (4) Pentru deșeurile din construcții provenite de la populație, determinarea volumului acestora se va face estimativ.

ART. 120
 • (1) Pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, cantitatea prestațiilor se stabilește pe baza suprafețelor, a volumelor, așa cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini.

 • (2) Pentru curățarea și transportul zăpezii și al gheții de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, calculul se realizează pe baza suprafețelor degajate, cantităților calculate și a rețetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii și a formării poleiului.

 • (3) Reprezentantul Municipiului Ploiești va controla prin sondaj și/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.

 • (4) Pe baza procesului-verbal de constatare, Municipiul Ploiești aplică penalitățile menționate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unități procentuale din valoarea lunară totală a contractului.

ART. 121

Pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, măsurarea cantității prestaților se face în funcție de doza și de rețeta utilizată pe unitatea de suprafață sau de volum.


CAPITOLUL V - INDICATORI DE PERFORMANTA ȘI DE EVALUARE AI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

ART. 122
 • (1) Consiliul Local al Municipiul Ploiești și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară stabilește și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare și penalitățile aplicate operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterea publică a acestora.

 • (2) Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare se precizează în caietul de sarcini, precum și în hotărârea de dare în administrare sau contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, după caz.

 • (3) Municipiul Ploiești si Asociația de Dezvoltare Intercomunitară sunt responsabili de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea țintelor/obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor.


 • (4) Municipiul Ploiești sau Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, după caz, aplică penalități contractuale operatorului serviciului de salubrizare îh cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

ARI. 123

Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților cu privire la:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) atingerea obiectivelor și țintelor pentru care Municipiul Ploiești este responsabil;

 • c) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • d) adaptarea permanenta la cerințele utilizatorilor;

 • e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;


 • g) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

ART. 124

Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

 • a) contractarea serviciului de salubrizare;

 • b) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • d) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • e) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

 • f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din municipiul Ploiești pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanță;

 • h) atingerea țintelor privind gestionarea deșeurilor.

ART. 125

în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure:

 • a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

 • b) gradul asigurării colectării separate a deșeurilor menajere și similare;

 • c) gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deșeuri;

 • d) evidența clară și corectă a utilizatorilor;

ejînregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • f) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

ART. 126

în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, Municipiul Ploiești, precum și A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

 • a) modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C.;

 • b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • c) ’ calității și'eficienței serviciilor prestate' la’nivelul ■indicatorilor de’perfonnahță stabiliți îă contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii;


 • d) modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în firncți modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredi delegare a gestiunii;

 • e) modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;

 • f) respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și prin norme metodol

CAPITOLUL VI - DISPOZIȚII TRANZITORII și finale

ART. 127
 • (1) Prezentul regulament cuprinde contravențiile în domeniul serviciului de salubrizare pentru utilizatori persoane fizice și juridice, precum și pentru operatori, cu specificarea acestora si a cuantumului amenzilor aplicabile.

 • (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Municipiului Ploiești.

 • (3) încălcarea de către operatori și utilizatori persoane fizice și juridice a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament, constituie contravenție și se sancționează cu avertisment sau cu amendă, conform ' Anexei.


AKT. 128

Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcție de modificările de natură tehnică, tehnologică și legislativă, făcute prin ordin al președintelui A.N.R.S.C.


ANEXA

CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

NR. CRT.

CONTRAVENȚIE

, CUANTUMUL AMENZII

PERSOANE FIZICE

PERSOANE JURIDICE

OPERATORI SALUBRITATE

1.

Nerespectarea prevederilor articolului

23-

-

-

1.500-2.500

2.

Nerespectarea prevederilor articolului 30 - literele c), d)> f)3 g)

-

500-1.000

-

3.

Nerespectarea prevederilor articolului 31 - literele a), d)

- ’ . •

-

’ 1.500-2.500-

4.

Nerespectarea prevederilor articolului 33 - alienatele (1), (5), (7)

100-500

500-1.000

-

5.

Nerespectarea prevederilor articolului 33 - alineatele (3), (4), (8)

-

-

1.500-2.500

6,

Nerespectarea prevederilor articolului 47 - alineatul (1)

100-500

500-1.000

-

7.

Nerespectarea prevederilor articolului 51 - alineatul (3)

-

-

1.500-2.500

8.

Nerespectarea prevederilor articolului 51 - alineatul (8)

-

500-1.000

-

9.

Nerespectarea prevederilor articolului

53 - alineatul (3),

-

-

. 1.500-2.500

10.

Nerespectarea prevederilor articolelor 60 - alineatul (3), 61 — alineatul (4), si 62 - alienatele (3). (4)

-

-

1.500-2.500

11.

Nerespectarea prevederilor articolului

69

1.500-2.500

12.

Nerespectarea prevederilor articolului

72

100-500

500-1.000

-

13.

Nerespectarea prevederilor articolului

101 - alineatul (4) si articolului 107

100-500

500-1.000

14.

Nerespectarea prevederilor articolului

108, litera a)

-

1.500-2.500

15.

Nerespectarea obligațiilor prevăzute la . articolul 114

",

-

1.500-2.500

16.

Nerespectarea obligațiilor prevăzute la articolul 117

100-500

500-1.000

ANEXA NR. 3 LAH.C.L.NR.....

CAIET DE SARCINI
PENTRU DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A ACTIVITA TII DE COLECTAREA CADA ERELOR ANIMALELOR DE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SI PREDAREA ACESTORA CĂTRE UNITĂȚILE DE ECARISAJ SAU CĂTRE INSTALAȚIILE DE NEUTRALIZARE

CAPITOLUL I - OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activității de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, indiferent de modul de gestiune adoptat.

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

ART. 4
 • (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

 • (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activității de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare și care simt în vigoare.

Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul se w^iulnrd^ salubrizare în municipiul Ploiești, astfel:                                                      St            v A

deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu suîwppestj^^^'ns^nijlui uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale;

 • -  incinerare - operația de tratare termică a deșeurilor, cu sau fără recuperare^^^^^b^nzată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea deșeurilor;

 • -  instalație de incinerare - orice instalație tehnică fixă sau mobilă și echipamentul destinat tratamentului termic al deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate, al cărei randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, republicată;

neutralizare a deșeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deșeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;

CAPITOLUL II - CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

ART. 6

Operatorul serviciului de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare va asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în prezentul caiet de sarcini;

 • d) furnizarea către Municipiul Ploiești, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, în condițiile legii;

 • e) respectarea angajamentelor luate prin contractul de prestare a serviciului de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • f) prestarea serviciului de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, pentru care are contract de delegare a gestiunii;

 • g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • h) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • i) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • j) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • k) personalul necesar pentru prestarea activității asumate prin contract;

 • l) conducerea operativă a activitatii prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • m) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice, necesare pentru prestarea activității în condițiile stabilite prin contract;

 • n) alte condiții specifice stabilite de Municipiul Ploiești,

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului simt cuprinse^în'CReg serviciului de salubrizare in municipiul Ploiești.                                        '


CAPITOLUL III - DESCRIEREA ACTIVITATII

ART.8
 • (1) Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de colectare a cadavre domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Ploiești.

 • (2) Serviciul de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare se realizează in condiții de exclusivitate, numai de operatorul care va fi desemnat in urma procedurii de atribuire a contractului de concesiune a serviciului care face obiectul prezentului caiet de sarcini.

ART. 9
 • (1) Operatorul are obligația de a colecta toate cadavrele de animale de pe domeniul public al municipiului Ploiești și de a le preda către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (2) Operatorul va colecta de pe domeniul public al municipiului Ploiești atat cadavrele animalelor de talie mica (păsări, pisici, câini, etc.), cat si cadavrele animalelor de talie mare (ovine, caprine, suine, bovine, cabaline, etc.).

ART. 10
 • (1) Activitatea se va executa de preferința pe timp de zi, iar in funcție de necesitați si pe timp de noapte, cu acordul sau la cererea expresa a reprezentanților beneficiarului.

 • (2) In cazul constatării apariției unor cadavre de animale pe domeniul public al municipiului Ploiești, acestea vor fi ridicate în termen de maximum două ore de la semnalarea prezentei acestora de către populație, reprezentanți ai agentilor economici sau instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării operatorului ca urmare a activității curente.

ART. 11
 • (1) Cadavrele animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești vor fi colectate si transportate de către operator în mijloace auto special destinate, amenajate si inscripționate în acest scop, care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare si vor fi predate către unitățile de ecarisaj sau instalațiile de neutralizare.

 • (2) Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte, în locurile special amenajate pentru această operațiune.

ART. 12
 • (1) Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție și să fie dotat cu mijloace corespunzătoare, astfel încât să nu vină în contact direct cu cadavrele animalelor colectate.

 • (2) Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități.

 • (3) In timpul prestării serviciului, personalul de deservire al operatorului trebuie sa asigure funcționarea utilajelor si echipamentelor in conformitate cu instrucțiunile si procedurile interne. Subordonarea pe linie operativa si tehnico-administrativa, obligațiile, drepturile si responsabilitățile personalului de deservire operativa, se trec in fisa postului si procedura operaționala.


 • (4) Personalul operatorului care deservește mijloacele de transport a cadavrelor de fie bine instruit, sa dețină toate documentele prevăzute de legislația in vigoare si străzile din municipiul Ploiești.

 • (5) In urma sesizărilor primite, personalul operatorului se va deplasa in/câ m

  locului (dar nu mai mult de doua ore), va ridica cadavrele de animale si va d


ART. 13

iții decât


Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea cadavrelor animalei cele stabilite de legislația în vigoare.

ART. 14
 • (1) Operatorul are obligația să țină o evidență la zi referitoare la cadavrele animalelor colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire la predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

 • (2) Operatorul va asigura pe toata perioada de derulare a contractului, un contract de incinerare a ambalajelor substanțelor periculoase, rezultate in urma activitatii prestate in municipiul Ploiești.

 • (3) Operatorul trebuie sa faca dovada predării cadavrelor de animale la unitățile de ecarisaj sau instalațiile de neutralizare, pe baza documentelor de recepție semnate si stampilate de societatea autorizata.

 • (4) în cazul în care operatorul realizează neutralizarea cadavrelor animalelor colectate, acesta trebuie să păstreze evidențele cu privire la tipul deșeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, șarja/lotul, precum și, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare și trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile ovine/caprine, bovine, suine sau cabaline.

 • (5) Toate documentele se arhivează și se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare.

ART. 15
 • (1) După încheierea contractului de delegare de gestiune, operatorul va înființa si va dota cu echipament necesar, in termen de maxim 30 de zile de la semnarea contractului, un dispecerat care va funcționa in regim permanent, prin care vor fi preluate reclamatiile, sesizările sau situațiile de urgenta. Acesta va fi in legătura directa cu Dispeceratul Primăriei Municipiului Ploiești.

 • (2) Sesizările si reclamatiile, precum si modalitățile de rezolvare a acestora, vor fi aduse in timp util la cunoștința reprezentanților beneficiarului, care monitorizează activitatea operatorului, pentru a se lua masurile necesare desfășurării corespunzătoare a activitatii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

 • (3) Pentru buna desfășurare a activitatii, operatorul va asigura, utilajele, echipamentele si mijloacele de transport, dar si mijloacele de comunicare si echipamentele necesare desfășurării operațiunilor.

 • (4) Operatorul isi va dimensiona personalul, parcul auto si echipamentele pentru prestarea activitatii, in funcție de volumul de lucrări. De asemenea, va dispune de un echipaj de intervenție, pus permanent la dispoziția beneficiarului.

 • (5) De asemenea, in maxim 30 de zile de la semnarea contractului, va dispune si de un spațiu special amenajat si autorizat, in baza documentelor emise de instituțiile abilitate (Direcția de Sanatate Publica Prahova, Direcția Sanitar-Veterinara Prahova, Agenția de Protecția Mediului Prahova, etc.) pentru depozitarea utilajelor, echipamentelor si pentru personalul de execuție, spațiu dotat cu vestiar, grupuri sanitare si toate utilitățile de funcționare.

 • (6) Ofertantul trebuie sa faca dovada deținerii acestui spațiu special amenajat si autorizat sau sa prezinte un document care sa ateste ca in termen de 30 zile de la semnarea contractului va avea un astfel de spațiu pe teritoriul municipiului Ploiești. • (7) Operatorul trebuie sa faca dovada prin facturile insotite de documente cSfîtafiile iiîrd^^ate,

ca deține sub orice forma, indiferent de modalitatea juridica, utilajele si mijloaceufde traAsporfn

pentru buna desfășurare a activitatii.


L7VLXXU.                CL «VUTAIOUI.

 • (8) Utilajele prezentate in oferta trebuie menținute in stare tehnica optifria^peh'frtvVE

continuitatea serviciului pe toata perioada de derulare a contractului.

 • (9) Operatorul va prezenta obligatoriu in oferta tehnica, propria concep^ ^tivmd^p^?tarca

serviciului, corelat cu tarifele ofertate, cu respectarea tuturor cerințelor minimale dincaiet de

sarcini.

 • (10) Operatorul va asigura pe toata perioada de derulare a contractului, un contract de predare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești, incheiat cu o societate specializata si autorizata in acest sens.

 • (11) Cadavrele animalelor colectate pot fi stocate provizoriu in instalația frigorifica maxim 2 saptamani, in conformitate cu cerințele legale, după care trebuie predate către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

ART. 16
 • (1) Activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare se va organiza si va funcționa avand in vedere sa se realizeze un raport calitate/pret cat mai bun pe perioada de derulare a contractului de delegare si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

 • (2) Tarifele se vor intocmi, orientativ, după forma si structura din Ordinul A.N.R.S.C. 109/2007, insotite de note de fundamentare si vor cuprine si contravaloarea si neutralizării cadavrelor de animale de către o societate autorizata.

 • (3) Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației si se vor intocmi respectând prevederile legale in vigoare.

 • (4) Tarifele aprobate se pot ajusta/modifica anual, la solicitarea operatorului, cu aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești, în raport cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică pentru serviciile apa - canal - salubritate.

ART. 17
 • (1) In cazul investițiilor realizate pentru modernizarea si dezvoltarea serviciului de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, acestea cad exclusiv in sarcina operatorului si se vor amortiza pe perioada derulării contractului de delegare, in conformitate cu prevederile legale.

 • (2) Programul de investiții va prezenta sursa de finanțare pentru utilajele, instalațiile, echipamentele si dotările necesare asigurării unei bune funcționari a activitatii.

 • (3) Investițiile care se realizează din fondurile proprii ale operatorului raman in proprietatea acestuia după finalizarea contractului de delegare.

ART. 18
 • (1) Activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, parte componentă a serviciului de salubrizare, are ca obiectiv principal protecția sănătății oamenilor și a mediului împotriva efectelor dăunătoare generate de cadavrele de animale, care sunt purtătoare de boli microbiene, atât la oameni cât și la animale.

 • (2) Operatorul va respecta condițiile de mediu prevăzute in reglementările legale in vigoare, avand obligația de a lua toate masurile necesare protejării mediului pe perioada derulării contractului de delegare. De asemenea va răspunde de activitatea prestata in fata organelor abilitate.

 • (3) Activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare este organizata și funcționează pe baza următoarelor principii:

 • a) protejarea sănătății populației;


 • b) conservarea si protecția mediului înconjurător;

 • c)  asigurarea calității și continuității serviciului;

 • d) responsabilitatea față de cetățeni;

 • e) transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;

 • f)  securitatea serviciului;

 • g) dezvoltarea durabilă.

ART. 19

Prestarea activitatii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea serviciului, indiferent anotimp sau condițiile meteo, pe întreaga durată de desfășurare a contractului, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;

 • c)  controlul calității serviciului prestat;

 • d) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • e) respectarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;

 • f)  prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • g) asigurarea capacității de lucru a utilajelor și dispozitivelor pentru efectuarea activității, în întreaga arie administrativ-teritorială a municipiului Ploiești;

 • h) îndeplinirea indicatorilor de performanta a prestării activității, specificați în prezentul caiet de sarcini;

 • i)  asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat si instruit, în număr suficient;

 • j)  respectarea prevederilor legislației de mediu, protecției muncii, prevenirii si stingerii incendiilor, in vigoare.

CAPITOLUL IV - DURATA CONCESIUNII

ART. 20

Durata contractului va fi de 8 ani, cu drept de prelungire în condițiile legii, numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

CAPITOLUL V - DOTAREA TEHNICO-MATERIALA SI PERSONALUL

ART. 21
 • (1) Operatorul serviciului are obligația de a-si dimensiona parcul auto, utilajele si echipamentele, precum si personalul calificat, conform cerințelor minimale ale caietului de sarcini, astfel incat sa asigure desfasurarea activitatii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, pe toata perioada derulării contractului de delegare, cu respectarea normelor de sanatate si securitate in munca.

 • (2) Utilajele, materialele si echipamentele minime solicitate operatorului, necesare in vederea desfășurării activitatii sunt:

 • a)  autovehicule pentru transportul cadavrelor de animale, prevăzute cu instalație frigorifica si dotate cu sistem de monitorizare GPS, avand toate autorizările cerute de legislația in vigoare;

 • b) aparate portabile pentru dezinfectarea locului de unde se colectează cadavrele de animale;

 • c) produse dezinfectante a zonei de unde se colectează cadavrele de animale, avizate de Conjisi Naționala pentru Produse Biocide;


 • d) unelte pentru ridicarea cadavrele animalelor (clește, lopata, mânuși de unica folositita, .etc,)

 • e) saci pentru colectarea cadavrelor animalelor;                                  "

 • f)  recipient metalic pentru depunerea sacilor cu cadavrele animalelor in autovehic

 • g) echipamente de lucru si protecție, care vor respecta cerințele normative individualizate si inscripționate cu denumirea societarii prestatoare;

 • h) mijloace de comunicare pentru operativitate.

 • (3) Personalul minim solicitat operatorului, necesar in vederea desfășurării activității’:

 • a)  agenti instruiti conform legislației in vigoare pentru prestarea serviciului de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

 • b) responsabil de contract - va răspunde de derularea contractului de delegare, de intocmirea documentelor de lucrări, si va tine pemanent legătură cu reprezentanții beneficiarului;

 • c) medic veterinar, atestat de Colegiul Medicilor Veterinari din Romania - va asigura desfasurarea in bune condiții a activitatii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

ART. 22

Operatorul va prezenta obligatoriu certificate de calificare si instruire pentru personalul menționat la art. 22, emise de instituții abilitate in conformitate cu legislația in vigoare, astfel:

 • a) certificate de instruire profesionala, eliberate in conformitate cu prevederile OMS nr. 1225/2003 actualizat, privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea noțiunilor fundamentale de igiena;

 • b) alte documente eliberate de instituțiile abilitate (diplome, atestate, etc.).

CAPITOLUL VI - OBLIGAȚII REFERITOARE LA REALIZAREA SERVICIULUI

ART. 23
 • (1) Verificarea lucrărilor executate de operator se face de către reprezentanții beneficiarului, care vor controla permanent, prin sondaj și/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației, activitatea efectuata de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia, acestea nefiind acceptate la plata.

 • (2) După executarea activitatii, operatorul va întocmi procese-verbale de recepție, in care se vor menționa tipul cadavrelor de animale colectate si numărul acestora, respectiv kilogramele, insotite de documentele de la incinerator care atesta neutralizarea acestora, pe care le va prezenta reprezentanților beneficiarului in vederea confirmării. Confirmarea lucrărilor executate se va face de către reprezentanții beneficiarului prin semnarea proceselor-verbale de recepție.

 • (3) Operatorul va întocmi lunar, pe baza proceselor-verbale de recepție, situația de lucrări cantitativa si valorica, semnata de ambele parti, in vederea efectuării plătii.

 • (4) Plata serviciilor se va efectua de beneficiar, in baza situației de lucrări lunara, semnata de ambele parti, care cuprinde constatările din proceselor-verbale de recepție.

CAPITOLUL VII - OBLIGAȚII REFERITOARE LA PROTECȚIA MEDIULUI

ART. 24

(1) Obligațiile privind protecția mediului, care decurg direct din prestarea activitatii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, precum si cele derivate din activitatile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor si a parcului auto, sunt in sarcina exclusiva a operatorului.

(2) Acolo unde nu se îndeplinesc prevederile privind protecția mediului, se vo ica sancțiuni corespunzătoare.


ART. 25

Modalitati de protecție a mediului:

 • a) evitarea poluării solului prin colectarea cu operativitate a cadavrelor de

 • b) evitarea efectelor negative asupra vieții sociale si economice a populației;^

 • c) evitarea poluării aerului si a poluării fonice, prin dotarea cu autovehicule no

CAPITOLUL VIII - CUANTUMUL GARANȚIILOR

ART. 26

Garanția de buna execuție a contractului

 • (1) Cuantumul garanției de buna execuție va fi in procent de 10% din valoarea anuala fara TVA a serviciilor prestate de operator, aprobata de Consiliul Local al municipiului Ploiești (5% pentru ofertantii IMM daca este cazul), prin scrisoare de garanție bancara.

 • (2)  Executarea contractului va incepe numai după constituirea garanției de buna execuție pentru primul an de concesiune, care va fi in cuantum de 10% din contravaloarea anuala a serviciilor prestate pe domeniul public.

 • (3) Valoarea servicilor prestate de operator va fi stabilita anual prin Hotarare de Consiliu Local al municipiului Ploiești.

 • (4) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție, concedentul are obligația de a notifica concesionarul pentru neindeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, acordandu-i acestuia un termen de 48 de ore pentru soluționare, in zilele lucratoare. In caz de nesolutionare in termenul stabilit, concedentul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție.

 • (5) Concedentul are obligația de a restitui anual concesionarului scrisorile de garanție bancara daca acesta si-a indeplinit obligațiile contractuale in anul pentru care a fost emisa sau in termen de 10 zile lucratoare de la Îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale, la expirarea acestuia.

ART. 27

Garanția de participare

 • (1) Cuantumul garanției de participare este de 2% din valoarea estimata a contractului, fara TVA, respectiv din suma de 640.000 lei.

 • (2) Societățile care fac dovada ca sunt I.M.M.-uri, beneficiază de o reducere de 50%.

CAPITOLUL IX - REDEVENTA

ART. 28
 • (1) Pentru serviciul de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești concesionat, concesionarul va plăti o redevența în cuantum de 5% care se va achita prin rețineri proporționale din valoarea fără T.V.A. a fiecărei facturi fiscale emise la plată către concedent si încasata de concesionar, pe întreaga durată a contractului de concesiune.

 • (2)    Plata redevenței totale se face în contul Municipiului Ploiești R006TREZ241740501200109X, deschis la Trezoreria Ploiești CUI 23828461. Codul de înregistrare fiscală al Municipiului Ploiești este RO 2844855.

 • (3) Redevența plătită în condițiile prezentului contract reprezintă creanța bugetară supunându-se prevederilor legale în vigoare.


 • (4) In cazul în care, pe perioada derulării prezentului contr regimul T.V.A., cota T.V.A. se va aplica la redevența stabilită.

CAPITOLUIX - SANCȚIUNI

ART. 29

Pentru executarea necorespunzatoare a serviciilor prevăzute in

H.C.L. nr. 218/2015 privind aprobarea Regulamentului de salubrizare in municipiului Ploiești, si prevederile H.C.L. nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodărirea localității, precum si constatarea faptelor ce constituie contravenție, ori de cate ori este nevoie, avandu-se in vedere prevederile Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

CAPITOLUL XI - IMPACTUL SOCIAL AL CONCESIUNII

ART. 30

Obiectivele pe care trebuie sa le atingă activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești si predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, care face obiectul concesiunii, simt următoarele:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;

 • b) promovarea calității și eficienta serviciului prestat;

 • c)  dezvoltarea durabilă a serviciului;

 • d) protecția si conservarea mediului înconjurător, cu evidențierea masurilor de protecție a mediului pe etape de dezvoltare si a sanatatii populației;

 • e)  respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la serviciul prestat.

CAPITOLUL XII - RISCURILE CONCESIUNII

ART. 31

Operatorul are obligația sa isi asume toate riscurile organizării activitatii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești si predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, precum si răspunderea asupra desfășurării întregii activitati ce face obiectul concesiunii.

CAPITOLUL XIII - MODUL DE ORGANIZARE PROPRIU AL OFERTANTULUI

ART. 32

Ofertantii vor prezenta in documentația de oferta, concepția proprie privind modalitatea de organizare si funcționare a serviciului, referiri la utilajele din dotare folosite (altele mai performante decât cele prevăzute in caietul de sarcini), la modul de asigurare a coeficientului de utilizare al acestuia, facilitățile oferite conform celor specificate in fisa de date, precum si investiții cu privire la ridicarea standardelor de calitate a serviciului.

CAPITOLUL XIV - RELAȚIA CU ALTE AUTORITATI PUBLICE

ART. 33

Operatorul serviciului va avea relații cu:

Agenția Naționala de Reglementare a Serviciilor Comunitare;

- Agenția pentru Protecția Mediului, care va elibera autorizația de mediu, ale cărei obiective vor fi monitorizate in permanenta;

 • -  Direcția de Sanatate Publica Prahova, care va monitoriza calitatea prestării serviciului si respectarea normelor sanitare;

 • -  Direcția Sanitar Veterinara Prahova, care va monitoriza serviciul prestat;


  sa serviciului la


 • -  Consilii Locale din comunele invecinate pentru a stabili planuri d limita de hotar intre municipiul Ploiești si comune.

CAPITOLUL XV - MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN

ART. 34

Operatorul serviciului va lua următoarele masuri:

 • a) asigurarea timpului de lucru de 40 ore/saptamana pentru fiecare salariat;

 • b) asigurarea echipamentului de protecție pentru fiecare funcție in parte, potrivit normativului in vigoare, inclusiv echipamente speciale pentru personalul care executa serviciul si intra in contact cu cadavrele de animale si substanțele dezinfectante;

 • c) asigurarea materialelor igienico-sanitare pentru fiecare salariat;

 • d) asigurarea controlului medical periodic al salariatilor;

 • e) asigurarea drepturilor prevăzute prin contractul individual de munca in cazul accidentelor invalidate;

 • f) asigurarea curățirii, spălării si dezinfectării autovehiculelor si echipamentelor folosite;

 • g) asigurarea condițiilor de igiena personala la ieșirea din schimb;

 • h) folosirea de personal calificat in domeniu de activitate;

 • i) protejarea mediului inconjurator.

CAPITOLUL XVI - DISPOZIȚII FINALE

ART. 35
 • (1) Condițiile prevăzute in prezentul caiet de sarcini sunt minimale pentru desfasurarea licitației pentru delegarea activitatii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public în aria administrațiv-teritorială a municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

 • (2) Ofertantii pot prezenta si alte condiții preconizate a fi favorabile unei bune desfășurări a activitatii acestui serviciu.

ART. 36

Prezentul caiet de sarcini a avut la baza următoarele prevederi legale:

 • a) Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților, republicata;

 • b) Hotararea de Guvern nr. 71/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice si contractelor de concesiune de servicii prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;

 • c)  Hotararea de Guvern nr. 834/22.07.2009 privind modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din O.U.G. nr. 34/2006;

 • d) O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările si completările ulterioare;

 • e) Ordinul 82/2015 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C) privind aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de salubritate a localităților;

 • f)  Ordinul 109/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C) privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare si/sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

  • g) Ordinul 111/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C) privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

  • h) Ordinul nr. 1517/2009 al Ministerului Finanțelor Publice, privind^ aprobăreaxC^dului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice si servicii in Roii^ania^actualizatb'ț

  • i)  Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarek ^p&^iț;)ăe ■

  recomandărilor privind mediul de viata al populației;                                     i *

  • j)  Regulamentul de organizare si funcționare al serviciului de salubnfâte/m^mja^ip^ul Ploiești, aprobat prin H.C.L nr. 218/2015.

  ena si aCAPITOLUL XVII - INDICATORI DE PERFORMANTA

ART. 37

Indicatorii de performanta specifici serviciului de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare sunt prezentați in tabelul de mai jos:

Indicatori de performanta generali

Realizați in anul...........

1. Masurarea, facturarea si încasarea contravalorii prestațiilor

Valoarea totala a facturilor incasate, raportata la valoarea totala a facturilor emise

100%

al) valoarea facturilor incasate

a2) valoarea facturilor emise

2, îndeplinirea prevederilor din contract cu privirea la calitatea serviciilor prestate

Numărul total de sesizări fondate rezolvate, privind calitatea serviciilor prestate de operator, raportat la numărul total de sesizări fondate primite

100%

al) număr de sesizări fondate primite in scris

a2) număr de sesizări fondate primite telefonic

5. Soluționarea in timp util a sesizărilor utilizatorilor referitoare la activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

Numărul total de sesizări fondate soluționate in timp util, raportat la numărul total de sesizări fondate primite

100%

a) Numărul total de sesizări fondate primite

b) Numărul de sesizări soluționate in maxim 2 ore

c) Numărul de sesizări soluționate in maxim 1 zi

d) Numărul de sesizări soluționate in maxim 2 zile

CAPITOLUL XVIII - ÎNDREPTARUL TARIFELOR SOLICITATE


ART. 38

Tarifele vor fi calculate si intocmite potrivit prevederilor legale in vigoare.

Fisa de fundamentare, insotita de memoriul justificativ pentru stabilirea specifice serviciului se va prezenta pentru fiecare operațiune in parte, după cum

Nr. crt.

Activitate

Unitatea de măsură

Tarif (lei fara TVA)

a k acorarte**

1.

Colectarea cadavrelor animalelor mici de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

kg

65

2.

Colectarea cadavrelor animalelor mari de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

kg

35

TOTAL

100


Colectivul de coordonare si supervizare pentru atribuirea contractului de delegare de gestiune a activitatii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

 • 1.    George Pana - membru - consilier local;

 • 2.    Radu Mateescu - membru - consilier local;

 • 3.    Gheorghe Sîrbu - membru - consilier local;

 • 4.    Gheorghe Constantin Minea - membru - consilier local;

 • 5.    Paulica Dragusin - membru - consilier local;

 • 6.    Nicoleta Craciunoiu - membru - Director Executiv - Direcția Economica;

 • 7.    Carmen Radu - membru -Director Executiv-Adjunct - Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

 • 8.    Cătălin Dobrescu - membru - Sef Serviciu - Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

 • 9.     Vasile Ionescu - membru - Director Tehnic - R.A.S.P. Ploiești;

 • 10.    Florentin Ilie - secretar - Sef Birou - R.A.S.P. Ploiești.


  SȘTI 6^1.

  ROMAN IA

  "~CONSILIUL CONCURENȚEI


  Piața Presei Libere nr.1, Sector 1, București, Cod poștal: 013701 E-mail: office@consiliulconcurentei.ro •


  Domnului Cristian GANEA - Viceprimar PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI 9Subiect: Adresa Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 022765/19.11.2015, înregistrată

la Consiliul Concurenței cu nr. RG/14779/23.11.2015


ROMÂNIA

CONSILIUL CONCURENTEI

REGISTRATURA GENERALA

Nr. Ieșire.......tâLZ?..................

Stimate domnule Viceprimar,


20.Luna .............Litiu LLtL...

Alăturat prezentei, vă transmitem punctul de vedere al Consiliului Concurenței privind măsurile propuse de autoritățile administrației publice locale din Municipiul Ploiești pe piața serviciilor publice de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, respectiv de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public, din perspectiva prevederilor Legii concurenței nr.21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


-ILr


/■

sROMÂNIA

CONSILIUL CONCURENȚEI>:’'^>assei L&snentl.Seaer L tores$.* Mr$21)SI8 sm$n)318 11$5 • ?axi$2i?31g4§3E-

X<


'• -    ■           E-rirait ^Hke^o^fcto^ui^îtei.FO * Weir mi-wxOfi§ffiti1ÎOft.K>. xw/w.cansih^oriasrenies.fE:

r7L*

Î A.J -


S •!: i; t a-

l JL,*^ t-—fr </ 1


PUNCT DE VEDERE

privind măsurile propuse de autoritățile administrației publice locale din Municipiul Ploiești pe piața serviciilor publice de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, respectiv de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public, din perspectiva prevederilor Legii concurenței nr.21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Analizând solicitarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 022765/19.11.2015, înregistrată la Consiliul Concurenței cu nr. RG/14779/23.11.2015 privind emiterea de către, autoritatea națională de concurență a unui punct de vedere referitor la măsurile administrative propuse de autoritățile administrației publice locale din Municipiul Ploiești (denumite în continuare UATM Ploiești) în vederea delegării activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, respectiv a activităților de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau instalațiile de neutralizare din Municipiul Ploiești,

CONSILIUL CONCURENȚEI

în temeiul art. 19 alin. 4) lit. c) și al art. 28 lit. c) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea concurenței}, emite următorul:

PUNCT DE VEDERE:
1. Situația supusă atenției Consiliului Concurenței

UATM Ploiești a solicitat Consiliului Concurenței emiterea unui punct de vedere referitor la măsurile administrative propuse în vederea delegării a două servicii publice distincte5, care au ca obiect prestarea activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, respectiv a activităților


de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea afl&șiara cqtre unitățile de ecarisaj sau instalațiile de neutralizare din Municipiul Ploiești, în spefâ' ;âgjîp^rea\ a două proceduri de atribuire a contractelor de concesiune distincte corespunz categorii de activități identificate mai sus, respectiv acordarea, în beneficiuVo^ câștigători ai acestor proceduri de licitație, a exclusivității prestării acestor activități atât în ceea ce privește domeniul public al UATM Ploiești, cât și în ceea ce toți utilizatorii serviciilor în cauză (în speță, persoane fizice și persoane juridice) de pe raza UATM Ploiești.


UATM Ploiești precizează că documentațiile pentru aplicarea celor două proceduri de atribuire a contractelor de concesiune pentru activitățile menționate au fost finalizate și supuse spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în ședința ordinară din luna octombrie 2015, prin intermediul unor proiecte de hotărâre. Proiectele de hotărâre care aprobă documentațiile au fost prorogate, pe motiv că în acestea sunt prevăzute clauze privind drepturile operatorului de a presta aceste activități tuturor utilizatorilor de pe raza Municipiului Ploiești, în condiții de exclusivitate.

2. Aspectele din domeniul politicii concurențiale asupra cărora Consiliul Concurenței își exprimă punctul său de vedere

Având în vedere datele și informațiiile transmise de UATM Ploiești (în speță, Consiliul Local al Municipiului Ploiești), autoritatea națională de concurență precizează următoarele:

 • 1.  serviciul public de salubrizare a localităților face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice, așa cum acestea sunt definite în Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiind totodată de un cadru de reglementare propriu, respectiv Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată (denumită în continuare Legea serviciului de salubrizare);

 • 2.  activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, respectiv activitățile de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare reprezintă activități incluse în sfera serviciilor publice de salubrizare a localităților6;

 • 3.  serviciile publice de salubrizare a localităților, respectiv serviciile publice de dezinsecție, dezinfecție și deratizare și serviciile publice de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare sunt în responsabilitatea autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale. în acest sens, autoritățile administrației publice locale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților7. Pe cale de consecință, UATM Ploiești poate delega în mod separat cele două categorii de activități de salubrizare arătate mai sus;

 • 4. Ordinul .nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de

■ salubrizare a localităților, emis de ANRSC, pune în aplicare prevederile cadrului primar de reglementare din domeniul serviciilor publice de salubrizare a localităților, inclusiv cele privind serviciile publice de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, respectiv serviciile publice de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare. Astfel, potrivit cadrului de reglementare8, operatorii serviciilor publice de salubrizare, în particular operatorii care prestează serviciile publice identificate mai sus, au dreptul la exclusivitatea prestării acestor servicii pe raza de competență teritorială a autorităților administrației publice locale care deleagă gestiunea serviciilor în cauză. Potrivit cadrului actual de reglementare arătat mai sus, acest drept exclusiv vizează atât domeniul public al UATM Ploiești, cât și utilizatorii serviciilor în cauză (în speță, persoane fizice și persoane juridice) de pe raza UATM Ploiești.

Prin urmare, potrivit cadrului de reglementare, serviciile de salubrizare a localităților și pe cale de consecință, serviciile publice de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, respectiv serviciile publice de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare sunt desfășurate în regim de monopol reglementat9, manifestarea concurenței dintre operatorii ce furnizează servicii de utilități publice realizându-se doar cu ocazia licitației derulate în vederea desemnării întreprinderii câștigătoare10.

în acest sens, potrivit cadrului de reglementare, cuantumul și regimul tarifelor și taxelor speciale ofertate/aprobate de către operatorii serviciului de salubrizare se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autoritățile administrației publice locale11, în baza fișelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de către operatori, în conformitate cu

normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor specifice serviciului de salubrizare a localităților, elaborate de către A.N.R.

Cu deosebită considerație, • 8 Ordinul ANRSC nr. 709/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților.


Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

9


Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

9

O“SERVrdifWBUCE RA.


PLOIEȘTI 5^?


nr. Înregistrare.


I-j u,..rrT i i iii___irilr r

23

SILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului

Bd. Republicii nr. 2, Ploiești, Fax: 0244513829

Domnului Viceprimar Cristian Ganea


Referitor la adresa dumneavoastră nr. 22766/19.11.2015 înregistrată la A.N.R.S.C. cu nr. 329228/DC/23.11.2015, prin care ne solicitați unele clarificări cu privire la prevederile din documentația de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, și respectiv a contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, facem următoarele precizări:

1. Toate serviciile/activitățile de utilități publice, așa cum acestea sunt definite în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, și legile speciale, indiferent că sunt din sectorul apei, energiei termice, salubrizării, iluminatului public etc., sunt fumizate/prestate în interesul general al membrilor colectivității locale, persoane fizice și persoane juridice, și nu în interesul unei anumite categorii de benefîciari/consumatori.

Cele două activități menționate de dumneavoastră fac parte, potrivit art. 2 alin. (3) lit. h) și k) din Legea nr. 101/2006, republicată, din serviciul public de salubrizare a localităților, care este un serviciu de utilitate publică de interes general, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 51/2006, republicată, respectiv In înțelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilități publice, denumite în continuare servicii de utilități publice, sunt definite ca totalitatea activităților reglementate prin prezenta lege și prin legi speciale, care asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general cu caracter social ale colectivităților locale, cu privire la:

e) salubrizarea localităților.

Dispoziții similare, sunt și la art. 1 alin. (4) și art. 7 alin. (1) din Legea nr. 51/2006, republicată, respectiv Serviciile de utilități publice fac parte din sfera serviciilor publice de interes general și Serviciile de utilități publice sunt supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes general, fiindu-le aplicabile obligațiile de serviciu public.

Pag. 2 / 3

a . 7- Prin urmare, autoritățile administrației publice locale în calitatea lor de autorități .cofttractante au obligația, în cadrul procedurilor de licitație deschisă, să estimeze / cantitățiie/volumele de prestații necesare satisfacerii interesului general al tuturor f ^utilizatorilor din unitatea administrativ-teritorială (populație, instituții publice și agenți y 'economici) și nu doar pe cele aferente interesului propriu al autorității contractante.

X.p) ,2, Contractul de concesiune este unul dintre tipurile de contracte de delegare a gestiunirserviciilor de utilități publice, prevăzut la art. 29 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 51/2006, republicată.

Conform prevederilor art. 20 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 101/2006, republicată, autoritatea administrației publice locale poate institui, în aria teritorială de competență, pentru operatorul cu care a încheiat contractul de concesiune, un drept exclusiv acordat atât prin hotărârea de atribuire a contractului cât și prin contract, respectiv Operatorii au dreptul la: exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pe raza unităților administratîv-teritoriale, acordată fie în baza hotărârii de dare în administrare, fie în baza hotărârii de atribuire și a contractului de delegare a gestiunii.

Având în vedere specificul celor două activități care, față de celelalte activități de salubrizare, au caracter mai mult sanitar decât salubru, considerăm că pentru asigurarea sănătății publice și a eficienței tratamentelor se justifică, pe deplin, instituirea unui asemenea drept exclusiv.

în subsidiar, menționăm că Directiva 2014/23/UE privind atribuirea contractelor de concesiune definește mult mai clar noțiunile de concesiune de servicii și drepturi exclusive^ care urmează a fi transpuse în noua legislație din domeniul achizițiilor publice, postată pe site-ul ANAP, ce va abroga O.U.G. nr. 34/2006, astfel:

 • - contract de concesiune de servicii - contract cu titlu oneros, asimilat potrivit

legii actului administrativ, încheiat în scris prin care una sau mai multe autorități contractante sau entități contractante încredințează prestarea și gestionarea de servicii altele decât executarea de lucrări menționată la lit. (i) unuia sau mai multor operatori economici, în care contraprestația pentru servicii este reprezentată fie exclusiv de dreptul de a exploata serviciile care fac obiectul contractului, fie de acest drept însoțit de o plată.                                                       .......

Atribuirea unui contract de concesiune de lucrări sau de servicii implică în mod obligatoriu transferul către concesionar a unei părți semnificative a riscului de operare aferent contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile art. 6 din prezenta lege.

 • - drepturi exclusive - drepturi acordate de o autoritate competentă prin orice act legislativ sau act administrativ al cărui efect constă în limitarea exercitării unei activități relevante la o singură entitate și care afectează capacitatea altor entități de a desfășura o astfel de activitate.

Așadar, prevederile legale în vigoare sunt în acord cu prevederile din legislația națională ce urmează a fi adoptată în domeniul achizițiilor publice, potrivit căreia prin contractul de concesiune operatorul beneficiază de un drept exclusiv în aria de delegare, ca urmare a transferului de către concedent către concesionar a unei părți semnificative


deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie șrmstitațu, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • - măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • - curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • - administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • - dezinsecția, dezinfecția și deratizarea.

Pentru celelalte activități, implicit pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, ANRSC nu acordă licență, în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 101/2006, republicată, respectiv Activitățile specifice serviciului de salubrizare se gestionează și se exploatează prin intermediul unor structuri specializate, denumite în continuare operatori, licențiate în condițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu excepția operatorilor care desfășoară activitățile prevăzute la art 2 alin. (3) Ut b)-e), h) și i), care sunt reglementate prin legi speciale și/sau care se desfășoară ocazional.

Prin urmare, autoritatea administrației publice locale are obligația, potrivit prevederilor legale în vigoare, să introducă ca cerință de calificare în documentația de atribuire, prezentarea de către ofertanți a licenței ANRSC doar în cazul atribuirii contractului de concesiune pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, și nu la atribuirea contractului de concesiune a activității de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

Cu stimă,


1

Datele sunt calculate în conformitate cu Art.6 din Legea 346/2004, modificată și completată prin OG 27/2006.

2

Datele cu privire la numărul mediu anual de salar iați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați. în cazul întreprinderilor nou înființate datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale se determină și se declară pe propria răspundere.

3

Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație); contractant asociat; subcontractant.

4

Se va preciza data de începere și de finalizare a contractului.

5

Din adresa UATM Ploiești reiese faptul că autoritatea administrației publice locale competentă a inițiat procedura de întocmire a două documentații distincte necesare pentru delegarea gestiunii, prin concesiune, a activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, respectiv a activității de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau instalațiile de neutralizare.

6

Astfel, la art 2 alin. (3) lit. k), respectiv lit. h) din Legea serviciului de salubrizare se prevede că dezinsecția, dezinfecția și deratizarea respectiv colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare constituie activități incluse în sfera serviciului public de salubrizare.

7

Serviciile de salubrizare a localităților și pe cale de consecință, serviciile publice de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, respectiv serviciile publice de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare se prestează în două modalități distincte: a) fie în modalitatea gestiunii directe, caz m care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la prestarea serviciului de salubrizare, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de salubrizare; b) fie în modalitatea gestiunii delegate, caz în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, asociațiile, de dezvoltare intercomunîtară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind fumizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract de delegare a gestiunii,

8

Potrivit art. 20 alin. 2 lit e) din Legea serviciului de salubrizare operatorii, în conformitate cu prevederile legale, au dreptul Ia exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pe raza unităților administrativ-teritoriale, acordată fie în baza hotărârii de dare în administrare, fie m baza hotărârii de atribuire și a contractului de delegare a gestiunii.

9

Potrivit Legii serviciului de salubrizare, delegarea gestiunii, precum și exercitarea atribuțiilor de administrare asupra bunurilor aparținând patrimoniului public sau privat al UAT se realizează pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență.

10

A se vedea Decizia Consiliului Concurenței nr. 58/13.X1.2009 referitoare la încălcarea art. 9 alin. (1) din Legea concurenței nr.21/1996, republicată, de către autoritățile administrației publice locale din Municipiul București, prin intervențiile acestora pe piața serviciului de salubrizare a localităților.

11

In conformitate cu prevederile art 26 alin. (5) din Legea serviciului de salubrizare.