Hotărârea nr. 129/2016

Hotãrârea nr. 129 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploieşti

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA Nr. 129

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea și a comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze Gheorghe Popa, Constantin Popa, Sanda Drăgulea, Radu Mateescu, Geta Șerban, Marilena Stanciu si Ionuț Ionescu, precum și Raportul de Specialitate al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, prin care se propune rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii”Paul Constantinescu”Ploiești;

Având in vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice si Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.04.2016;

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016 și a Legii 340/2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 ;

In temeiul art.36, alin.4, litera „ a” și art.45, alin.2, lit„.a”din Legea nr.215/2001 republicată,cu modificările și completările ulterioare, privind Administrația Publică Locală;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Ordonatorul principal de credite și Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești astăzi, 26 aprilie 2016

Președinte de ședință, GheorgheJSimionjSîHk


Contrasemnează Secretar,

V Simona Âlbu


CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli

al Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploiești, pentru anul 2016

în conformitate cu prevederile Legii 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, s-a procedat la rectificarea bugetului, pentru care s-a avut in vedere Referatul nr. 304/18.03.2016 emis de Direcția Relații Publice, Comunicare din cadrul Primăriei Ploiești. Filarmonica ‘Paul Constantinescu’ Ploiești urmeaza sa participe, in calitate de partener, alaturi de Institutul Cultural Roman, Uniunea Elena din Romania, Asociația Femeilor Românce din Grecia si Asociația de Prietenie Romano-Elena ‘Sf. Constantin si Elena’ din Aspropyrgos in organizarea la Atena si Aspropyrgos in perioada 13-15 mai 2016 la o serie de evenimente de diplomație culturala, in cadrul proiectului ‘Zilele Culturii Romane’.

In cadrul acestui proiect Filarmonica Ploiești va organiza un concert de muzica folclorica susținut de Orchestra ‘Flacara Prahovei’.

Pentru finanțarea acestei deplasări sunt necesari 18 mii lei, suma cu care se majoreaza art. 20.06.02 ‘deplasări in străinătate’ si se diminuează art. 20.06.01 ‘deplasări in tara’ cu 10 mii lei si art. 20.01.09 ‘materiale si prestări servicii cu caracter funcțional’ cu 8 mii lei.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR, Cristian Mihai Canea

COMISIA DE SPECIALITATE,


Gheorghe Popa Popa Constantin ...

Sanda Drăgulea^4^J Mateescu Radu Geta Șerb an Stanciu Marilena Ionescu Ionut


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploiești pentru anul 2016

în conformitate cu prevederile Legii 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, s-a procedat la rectificarea bugetului, pentru care s-a avut in vedere Referatul nr. 304/18.03.2016 emis de Direcția Relații Publice, Comunicare din cadrul Primăriei Ploiești. Filarmonica ‘Paul Constantinescu’ Ploiești urmeaza sa participe, in calitate de partener, alaturi de Institutul Cultural Roman, Uniunea Elena din Romania, Asociația Femeilor Românce din Grecia si Asociația de Prietenie Romano-Elena ‘Sf. Constantin si Elena’ din Aspropyrgos in organizarea la Atena si Aspropyrgos in perioada 13-15 mai 2016 la o serie de evenimente de diplomație culturala, in cadrul proiectului ‘Zilele Culturii Romane’.

In cadrul acestui proiect Filarmonica Ploiești va organiza un concert de muzica folclorica susținut de Orchestra ‘Flacara Prahovei’. Se vor deplasa 14 persoane pentru care trebuie asigurate 3 nopți de cazare, 4 zile de diurna si transportul.

Pentru finanțarea acestei deplasări sunt necesari 18 mii lei, suma cu care se majoreaza art. 20.06.02 ‘deplasări in străinătate’ si se diminuează art. 20.06.01 ‘deplasări in tara’ cu 10 mii lei si art. 20.01.09 ‘materiale si prestări servicii cu caracter funcțional’ cu 8 mii lei.

Menționam ca bugetul de venituri si cheltuieli al instituției pentru anul 2016 nu va fi influențat, in sensul majorării sau diminuării acestuia.

Prezenta rectificare de buget are caracter de urgenta datorita deplasării in Grecia, cheltuielile neputand fi efectuate fara prevedere bugetara.


Contabil sef,


Matei Mihaela IoanaJUDEȚUL: PRAHOVA FILARMONICA PAUL CONSTANTINESCU PLOIEȘTI


BUGET INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN VENITURI


// , ' k \

SI ACȚIUNILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PROPRII, PE ANUL 2016

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2016

INFLUENTE

+/-

BUGET

RECTIFICAT

2016

TOTAL VENITURI - din care:

5042

0

5042

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

5026

0

5026

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice, sportive

33.10.19

100.00

100

Donații si sponsorizări

37.10.05

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (-)

37.10.03

-16.00

-16

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

4942.00

4942

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

16

0

16

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (+)

16

16

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5042.00

0.00

5042

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5026.00

0.00

5026

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF+55SF+57+59)

01

5026.00

0.00

5026

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4403.00

0.00

4403

Cheltuieli salarlale in bani (cod 10.01.01 Ia 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3421.00

0.00

3421

Salarii de baza

10.01.01

3046.00

3046

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

265.00

265

Alte sporuri

10.01.06

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10,01.11

-

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salarlale in bani

10.01.30

110.00

110

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

982.00

0.00

982

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

708.00

708

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

17.00

17

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

173.00

173

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

56.00

56

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

28.00

28

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

623.00

0.00

623

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

320.00

-8.00

312

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

5

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6.00

6

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

70.00

70

Apa, canal si salubritate

20.01.04

5.00

5

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

5.00

5

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

15.00

15

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

110.00

-8

102

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

104.00

104

Reparații curente

20.02

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2016

INFLUENT^

+//

BECTiErc^N

2016

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

'o c0/oo

Medicamente

20.04.01

1

,'W   1 0

Materiale sanitare

20.04.02

o

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

‘i UN.

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

25.00

0.00

25

Uniforme si echipament

20.05.01

0

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

25.00

25

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

50.00

8.00

58

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

50.00

-10

40

Deplasări în străinătate

20.06.02

18

18

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0

Consultanta si expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

10.00

10

Protecția muncii

20.14

13.00

13

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0

Studii si cercetări

20.16

0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0

Tichete cadou

20.27

0

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

205.00

0.00

205

Reclama si publicitate

20.30.01

0

Protocol si reprezentare

20.30.02

5.00

5

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

0

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

200.00

200

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

16.00

0.00

16

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

16.00

0.00

16

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

16.00

0.00

16

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

16.00

0.00

16

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

16.00

16

Alte active fixe

71.01.30

0

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0

0


CONTABIL SEF,

MATEI MIHAELA IOANA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Filarmonicii “Paul Conatantinescu” Ploiești pe anul 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Filarmonica “Paul Conatantinescu” Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Prezenta rectificare nu modifica bugetul de venituri si cheltuieli al acesteia, respectiv: -venituri proprii                              100,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 4.942,00 mii lei

TOTAL         5.042,00 mii lei

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale”.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4)„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

  • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

  • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de încasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta CRACIUNOltfDIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA,

JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana POPA

SEF SERVICE BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIUCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT


PREȘEDINTE,

Constantin Popa

SECRETAR,

Sanda Dragulea


Data: