Hotărârea nr. 128/2016

Hotãrârea nr. 128 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură I.L. Caragiale a Municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 128

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Cristian Mihai Ganea, Viceprimar cu atribuții de Primar, a Comisiei de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, a consilierilor locali Constantin Popa, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Gheorghe Popa, Geta Șerban, Marilena Stanciu, Ionut Ionescu precum și Raportul de Specialitate al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură "I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești;

Având în vedere HCL nr. 516/15.12.2015, privind preluarea atribuțiilor Primarului Municipiului Ploiești ;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.04.2016;

în conformitate cu prevederile art. 19 si art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art. 5 din Ordinul nr.l661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice;

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Aprobă Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2016 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Ordonatorul principal de credite și Casa de Cultură "I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4: Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești astăzi, 26 aprilie 2016


Contrasemnează Secretar, Simona Albu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură "l.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, bugetul Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "l.L.Caragiale" a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 87/29.03.2016.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este impusă de analiza execuției de casă la data de 31.03.2016, de previzionarea cheltuielilor pentru perioada următoare și de aplicarea Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor si sponsorizărilor de către instituțiile publice, art. 5 „Instituțiile publice care beneficiează de donații/sponsorizări au obligația să solicite ordonatorilor de credit ierarhic superiori majorarea bugetului de venituri si cheltuieli ... ”. Astfel sumele rezultate din sponsorizări vor fi folosite pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de participarea la „Zilele Culturii Române” la Atena, unde Municipiul Ploiești alături de Uniunea Elenă din România, Asociația Femeilor Românce din Grecia și Asociația de Prietenie Româno-Elenă „Sf. Constantin și Elena” din Aspropyrgos participă cu o seric de manifestări în perioada 13-15 mai 2016, precum și susținerea altor proiecte culturale cuprinse în Planul minimal.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere Raportul de specialitate al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "l.L.Caragiale" propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,

Cristian Mihai GaneaCONSILIERI,Constantin Popa

Sanda Dragulea

Radu Mateescu Gheorghe Popa Geta Șerban Marilena Stanciu

IonuțIonescu


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale”

în conformitate cu prevederile Legii 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, bugetul Casei de Cultură a municipiului Ploiești "I.L.Caragiale" a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 87/29.03.2016.

Prezenta rectificare de buget are caracter de urgenta, datorita necesității deplasării in Grecia, iar cheltuielile nu pot fi efectuate fara prevedere bugetara.

Aceasta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli are la baza analiza execuției de casa la data de 31.03.2016, de previzionarea cheltuielilor pentru perioada următoare și de aplicarea Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor si sponsorizărilor de către instituțiile publice, art. 5 „Instituțiile publice care beneficiează de donații/sponsorizări au obligația să solicite ordonatorilor de credit ierarhic superiori majorarea bugetului de venituri și cheltuieliAstfel sumele rezultate din sponsorizări vor fi folosite pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de participarea la „Zilele Culturii Române” la Atena unde Municipiul Ploiești alături de Uniunea Elenă din România, Asociația Femeilor Românce din Grecia și Asociația de Prietenie Româno-Elenă „Sf. Constantin și Elena” din Aspropyrgos participă cu o serie de manifestări în perioada 13-15 mai 2016, precum și susținerea altor proiecte culturale cuprinse în Planul minimal.

Bugetul de venituri și cheltuieli actual al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L. Caragiale", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2016, a fost structurat astfel:

Venituri totale:

553,00 mii lei

536,00 mii lei

10,00 mii lei

7,00 mii lei 553,00 mii lei 386,00 mii lei 167,00 mii lei


 • -  subvenție de la bugetul local

 • -  venituri din activitatea proprie

 • -  sponsorizări

Cheltuielile totale

capitolul 10 „Cheltuielile de personal”

 • -  capitolul 20 „Bunuri și servicii”


Venituri totale pentru noul buget rectificat sunt în suma de 563,00 mii lei

 • -  subvenție de la bugetul local                  536,00 mii

 • -  venituri din activitatea proprie                  10,00 mii

 • -  sponsorizări                                     17,00 miiCheltuielile totale pentru noul buget rectificat sunt in suma de 563,00 mii lei, astfel:

La titlul II „Bunuri și servicii” apare o majorare de +10,00 mii lei, astfel:

la alineatul 20.01.09 - “Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” este influențat de sponsorizările in valoare de 10.00 mii lei (participarea la ,, Zilele Culturii Române ” la Atena unde Municipiul Ploiești alături de Uniunea Elenă din România, Asociația Femeilor Românce din Grecia și Asociația de Prietenie Româno-Elenă „Sf Constantin și Elena” din Aspropyrgosparticipă cu o serie de manifestări în perioada 13-15 mai 2016, precum și susținerea altor proiecte culturale cuprinse în Planul minimal).

Anexăm prezentului raport de specialitate bugetul rectificat de venituri și cheltuieli cu modificările mai sus specificate și Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2016.
JUDEȚUL: PRAHOVA


Unitatea administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică; CASA DE CULTURA 'T.L. CARAGIALE"

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUMț

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2016

influente

(+,-)

BIG RECIT

2016

Venituri proprii

33.10.17

10,00

0,00

10,00

|                        Donații si sponsorizări

37.10.01

7,00

10,00

17,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

536,00

0,00

536,00

|                              Alte venituri

37.10.50

0,00

0,00

0,00

TOTAL VENITURI - din care:

553,00

10,00

563,00

i                    Veniturile secțiunii de funcționare

553,00

10,00

563,00

Veniturile secțiunii de dezvoltare

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

553,00

10,00

FriNCTIONARF.+SF.CTTUNFA DF DF7VOT,TARF?i

563,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

553,00

10,00

563,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

553,00

10,00

563,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

386,00

0,00

386,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

312,00

0,00

312,00

Salarii de baza

10.01.01

312,00

0,00

312,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

74,00

0,00

74,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

50,00

0,00

50,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2,00

0,00

2,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

17,00

0,00

17,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

1,00

0,00

1,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

4,00

0,00

4,00

Contribuții-la-Pondul de garantare a creantelo^salari-ale

W.03.07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20

167,00

10,00

177,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

128,70

10,00

138,70

Furnituri de birou

20.01.01

1,50

0,00

1,50

M ateri al e pentru curaten i e

20.01.02

0,50

0,00

0,50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

11,50

0,00

11,50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,50

0,00

0,50

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

2,10

0,00

2,10

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

6,00

0,00

6,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

57,60

10,00

67,60

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

49,00

0,00

49,00

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGETL

2016/

i^'<EgriE ‘zcGT"‘

4'JW. RECIF

Hrana pentru animale

20.03.02

// £

/fe/c

7 Cte

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

w

■ 0,00

f l>00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.0

20.05

>    0,0(f

/f A, oo

Uniforme si echipament

20.05.01

o,oo

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,50

0,00

0,50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,50

0,00

0,50

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

0,20

0,00

0,20

Protecția muncii

20.14

1,20

1,20

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări

20.19

0,00

si servicii de interes nublic local. în baza unor convenții sau contracte

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publici

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 2

20.24

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in

20.25

0,00

reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Pichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+2

20.30

36,40

0,00

36,40

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00

Chirii

20.30.04

36,40

0,00

36,40

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+31

30.02

0,00

0,00

0,00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0,00

0,00

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL VFONDURI DE REZER VA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

i '

|     DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2016

i/'Mt

HK-W

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE

51

0,00

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

ci m       ni n^u-^i ni 1/1-l«i m ic-i_ci ni ouci M/Kxci.ni ^u_«i

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

51.01

0,00

O ' -v/

55

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)

55.02

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

0,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59

0,00

0,00

0,00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

^OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0.00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati

80.03

Alte împrumuturi

80.30

[TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01'81.02)

81

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.0:

81.01

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 Ia 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

.......

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2016

IM I.I I.VI 1

(+,-)

1 l<

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

ofeo

0,00

(LUI)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

*1

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

"            . 9-

x Q'' y/1'

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

84

85.01

0,00

0,00

0,00PLANUL MINIMAL CU PROGRAMELE ȘI PROIECTELE CULTURALE ALE

CASEI DE CULTURĂ "I.L.CARAGIALE” A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

2016

Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestării or

Responsabil proiect

Buget parțial 2016 (ianuarie-iunie)

1

2

3

4

1. ZIUA CULTURII NAȚIONALE

166 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, Concursul județean de recitări "Ca un luceafăr am trecut prin lume", ediția a IV-a,

Ianuarie

Diferite locații din Municipiul Ploiești,

Gelu Nicolae Ionescu, Madalina Rotaru

1100

2. Program cultural "NICHITA STANESCU"

 • 2.1 Festivalul Internațional de Poezie" NICHITA STĂNESCU", ed.a XXVIII-a

 • 2.2 Concursul de recitare "Sub aripa lui Nichita", ed. a IX-a

 • 2.3 Târg de carte

 • 2.4 Alte proiecte cultural-educative. Editare carte, catalog

Martie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu, Gheorghe Grama, Alin Nicodim, Bardut Roxana, Madalina Rotaru, Elena Grigore, Zoica Akyurek

5600

3. Ziua Internațională a Poeziei -Caravana poeziei

Martie

Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu

500

4. Programul cultural "ZILELE PLOIEȘTIULUI"

 • 4.1 Spectacole, concursuri

 • 4.2 Editare carte

 • 4.3 Workshop-uri

 • 4.4 Ateliere de lucru pentru copii

 • 4.5 Târg de carte

 • 4.6 Diferite activități educaționale

 • 4.7 Alte evenimente

Mai- Iunie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu, Gheorghe Grama, Alin Nicodim, Bardut Roxana, Madalina Rotaru, Elena Grigore, Zoica Akyurek

5. Concurs pictură - grafică "Ploiești, orașul meu, oraș european ", ediția a IX-a

Mai

Primăria Ploiești, alte locații

Madalina Rotaru

1200

Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestării or

Responsabil proiect

Buget parțial 2016 (ianuarie-iunie)

1

2

3

4

6. Festivalul Național "I.L. CARAGIALE" ediția a-XIII-a Concurs național de proza scurta Concurs național de teatru liceal

Mai

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești, Centrul Civic Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu

7500

7. Expoziția SALONUL

ARTELOR

Editare catalog "Salonul de primăvară’',

Editare catalog "Salonul de toamnă".

Octombrie / Aprilie

Galeria de Artă, Muzeul Județean de Artă "Ion Ionescu Quintus" de Artă

Madalina Rotaru

8. Programul cultural "Caravana cu talente" - Spectacole dedicate copiilor:

Spectacol "Vine, vine primăvara";

Spectacol "Zâmbet de copil"; Spectacol "Ghiozdănelul cu talente";

Spectacol "Ghetuța cu cadouri";

Mai-Iunie

Ploiești

Alin Nicodim

800

9. TABĂRA

INTERNAȚIONALĂ DE CREAȚIE PLASTICĂ "DAN PLATON"

Iulie

Prahova

Madalina Rotaru

10. FESTIVALUL CASTANILOR-IN MEMORIAM GABI DOBRE, Concurs național de muzică folk, ediția a XVI-a.

Octombrie

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești

Alin Nicodim,

11. CONCURSUL NAȚIONAL DE POEZIE "IULIA HASDEU", ediția a XlV-a

Octombrie -Noiembrie

Casa de

Cultură "I.L.Caragiale" , Muzeul "Iulia Hasdeu" Câmpina

Gelu Nicolae Ionescu

12.FESTIVALUL "E VREMEA COLINDELOR", ediția a Xl-a, Spectacole de datini si obiceiuri din toată țara Recitaluri de muzică populară

Decembrie

Ploiești

Gheorghe GramaPrograme și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestării or

Responsabil proiect

Buget parțial 2016 (ianuarie-iunie)

1

2

3

4

13. Festivalul concurs național de interpretare a muzicii populare românești "CUNUNĂ DE CÂNTEC ROMÂNESC ", ed. a IlI-a

Decembrie

Casa de Cultură a Sindicatelor sau altă locație

Crama Gheorghe

14. Pregătirea și participarea Ansamblului Prahova și a Ansamblului Prahova Junior la diferite manifestări în municipiul Ploiești, județ țară și străinătate.

2015

Diferite locații

Grama Gheorghe

18000

15. Participarea formațiilor aristice de muzică corală a Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești la diferite manifestări artistice în țară și străinătate;

2015

Diferite locații

Alin Nicodim Colaboratori

500

16. PROGRAMUL CULTURAL "ATITUDINI" (Cenaclul ATITUDINI, Revista ATITUDINI, Serata ATITUDINI, Trupa de teatru liceal ATITUDINI, Spectacole de muzică și poezie, Excursii culturale, Editarea "Antologiei Cenaclului Atitudini", Editarea Calendarului selectiv a evenimentelor culturale pentru anul 2017), alte proiecte culturale.

Tot timpul anului

Casa de Cultură "LL.Caragialc" , Muzeul de Artă "Ion Ionescu Quintus" Ploiești, instituții de învățământ și culturale

Gelu Nicolae Ionescu

11200

17. UNIVERSITATEA POPULARA "DIMITRIE GUȘTI" SIMPOZIOANE, COLOCVII, CONFERINȚE

octombrie-iunie

Instituții de învățământ din Ploiești, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția Silvică, Regia Apelor, etc.

Elena Grigore, Roxana Bardut

2400Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestării or

Responsabil proiect

Buget parțial 2016 (ianuarie-iunie)

1

2

3

4

18. PROIECTE EDUCAȚIONALE Organizarea de proiecte educative în colaborare cu instituții de învățământ din Ploiești, județul Prahova și țară. Ex.: Proiectul "Școala altfel -Sa știi mai multe, sa fii mai bun", ateliere de lucru, proiectul "Atelierele lui Moș Crăciun", alte proiecte educaționale).

Tot timpul anului săptămânal (cercuri)

Grădinițe, școli, licee

Casa de

Cultură “I.L.

Caragiale”, alte locații

Madalina Rotaru

2000

19. Festival național muzica ușoara pentru copii și adolescenți, ediția I.

Ploiești

Alin Nicodim

20. Diferite alte manifestări culturale și activități cu organizate pe plan național și internațional (spectac simpozioane, concerte, concursuri, expoziții,worksh culturale, editare carte, etc), alte cheltuieli cu bunui pe parcursul anului care pot fi organizate independt Casa de Cultură "I.L.Caragiale" sau în colaborare din țară și străinătate.

turale

ole,

op-uri, excursii ri și servicii ivite mt de către cu alte instituții

16800

TOTAL BUGET ESTIMAT

67600


CONTABIL ȘEF

ADRIANA MIHA

DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE, COMUNICARE COMPARTIMENTUL „ORGANIZARE EVENIMENTE" Nr.304/18 martie 2016


REFERAT


Municipiului Ploiești a primit propunerea de a fi partener, alături de Institutul Cultural Român, Uniunea Elenă din România, Asociația Femeilor Românce din Grecia și Asociația de Prietenie Româno-Elenă „Sf Constantin și Elena" din Aspropyrgos în organizarea, la Atena și Aspropyrgos, (Grecia), în perioada 13 - 15 mai 2016, a unei serii de evenimente de diplomație culturală, în cadrul proiectului „Zilele Culturii Române".

Instituțiile de profil aflate în subordinea Primăriei vor fi prezente la aceste manifestări susținând momente artistice adecvate acestui eveniment, după cum urmează:

- Teatrul „Toma Caragiu" - susținerea unei piese de teatru pentru copii;

Casa de Cultură „i.L.Caragiale" - moment artistic susținut de echipa de dansuri populare;

Filarmonica „Paul Constantinescu" - organizarea unui concert.

Menționăm că respectivele costuri, reprezentând deplasarea la această manifestare, vor fi suportate din bugetul propriu al fiecărei instituții de cultură menționată mai sus sau, după caz, din sponsorizări.

Persoana desemnata din partea municipiului Ploiești pentru coordonarea acestui proiect este dna Alina Mihaela Istratescu, directorul executiv al Direcției Comunicare, Relații Publice. Cheltuielile ocazionate in implementarea acestui proiect sunt prevăzute in bugetul local capitolul 51.02.20 -„promovarea imaginii municipiului Ploiești".


[RĂTESCU

£ej^l</ții PubliceCaragiu" PloieștiVLAD MATEESCU Director General Filarmonica „Paul Constantinescu"


Luminița Avram

Director p.

Casa de Cultură JyLCaragiale" Ploiești


întocmit, Consilier, Li liana lliescuJUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura a municipiului Ploiești “I.L.Caragiale” pe anul 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Casa de Cultura a municipiului Ploiești “I.L.Caragiale” in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

După prezenta rectificare bugetul acesteia se prezintă astfel:

-venituri proprii                             10,00 mii lei

- sponsorizări                               17,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local  536,00 mii lei

TOTAL                      563,00 mii lei

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează

creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin, (fi),, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:   a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta CRACIUNODIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV, Georgiana POPA a

SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești ”I.L.Caragiale”

și a emis:

r