Hotărârea nr. 127/2016

Hotãrârea nr. 127 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

JKAJlVJLAfXlA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 127 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții de primar a Municipiului Ploiești domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016;

ținând cont de raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

având în vedere Raportul comisiei de specialitate, Comisia de Buget Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze din data de 20.04.2016;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 516/2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

în conformitate cu Legea nr. 15/1990 actualizată privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art.8, alin (5) si art.54 din Legea nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, art.15 si art.19 din ale Legea nr.340/2015 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, art.2 alin (3), lit.b din Legea nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, actualizată, art.2 din Ordinul nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și art.4 alin (1) lit. c, art.6 alin (1), art.8 alin (1) si (2), art.9 alin (1), (2) si (3), art.10 alin (1) si (2) din Ordonanța nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, modificată și completată prin O.U.G. nr.8/26.04.2014, Legea nr.47/17.04.2014, O.U.G. nr.88/23.12.2014, O.U.G. nr.2/11.03.2015 și O.G.l 1/27.01.2016;

având în vedere Contractul de prestări servicii nr.l din 01.07.2002 încheiat între Regia Autonomă de Servicii Publice și Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

în temeiul art.36 alin.2, lit.a și lit.d și alin.4, lit.a și lit.f și art.45, alin.2, lit.a din Legea nr.215/2001 republicată și actualizată - Legea Administrației Publice Locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă rectificarea Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform Anexei nr.l, respectiv Anexa de fundamentare nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Ordonatorul principal de credite și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 26 aprilie 2016


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A. Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de înregistrare: RO1343872

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat

2016

Propuneri rectificare 2016

%

Prevederi

%

An 2017

An 2018

9=7/5*100

10=8/7*100

0

1

2

3

4

5

6=5/4*100

7

8

9

10

L

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

6,929.18

7,054.18

101.81

7,054.18

7,054.18

100.00

100.00

1

Venituri din exploatare, din care:

2

6,923.03

7,048.03

101.81

7,048.03

7,048.03

100.00

100.00

a)

subvenții, cf. prevederilor

3

b)

transferur, cf. prevederilor

4

2

Venituri financiare

5

6.15

6.15

100.00

6.15

6.15

100.00

100.00

3

Venituri extraordinare

6

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+R21)

7

6,873.54

6,998.54

101.82

6,998.54

6,998.54

100.00

100.00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

6,873.44

6,998.44

101.82

6,998.44

6,998.44

100.00

100.00

A

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

2,236.72

2,348.76

105.01

2,348.76

2,348.76

100.00

100.00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

59.27

61.45

103.68

61.45

61.45

100.00

100.00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

4,350.39

4,361.17

100.25

4,361.18

4,361.18

100.00

100.00

CO

Cheltuieli de natura salariata (rd.13+rd.14)

12

3,341.01

3,349.92

100.27

3,349.92

3,349.92

100.00

100.00

C1

ch. cu salariile

13

2,999.28

3,007.43

100.27

3,007.43

3,007.43

100.00

100.00

C2

bonusuri

14

341.73

342.49

100.22

342.49

342.49

100.00

100.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

90.48

90.48

100.00

90.48

90.48

100.00

100.00

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

hotarari jud

90.48

90.48

100.00

90.48

90.48

100.00

100.00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

17

156.88

156.88

100.00

156.88

156.88

100.00

100.00

C5

cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale

18

762.03

763.90

100.25

763.90

763.90

100.00

100.00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

227.06

227.06

100.00

227.06

227.06

100.00

100.00

2

Cheltuieli financiare

20

0.10

0.10

100.00

0.10

0.10

100.00

100.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

0.00

III.

REZULTATUL BRUT(profît/pierdere)

22

55.64

55.64

100.00

55.64

55.64

100.00

100.00

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

23

16.32

16.32

100.00

16.32

16.32

100.00

100.00

V.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

39.32

39.32

100.00

39.32

39.32

100.00

100.00

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

27

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2016

Propuneri rectificare 2016

%

Prevederi

An 2017

An 20u/<

.9=7/5*100

/ r--A .

10=8/7*100

J       ■ \

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

fj <— I c

ur

X?

^44) -c

1 » i

is: 44/4

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd. 25.26.27,28 Si 29.

30

39.32

39.32

100.00

39.32

39.32

100.00

100.00

7

Participarea salariatilor Ea profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința

31

3.93

3.93

100.00

3.93

3.93

100.00

100.00

8

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societatilor/companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

33.42

33.42

100.00

33.43

33.43

100.01

100.00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

35

1.97

1.97

100.00

1.97

1.97

100.03

100.00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

105.50

105.50

100.00

105.50

105.50

100.00

100.00

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

105.50

105.50

100.00

105.50

105.50

100.00

100.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

101

102

100.99

102

102

100.00

100.00

2

Nr. mediu de salariati total

49

101

102

100.99

102

102

100.00

100.00

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2016

Propuneri rectificare 2016

%

Prevederi

%

An 2017

An 2018

9=7/5*100

10=8/7*100

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.12/rd.49)*1000

50

2,662

2,643

99.29

2,643

2,643

100.00

o o

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile

(rd.13/rd.49)*1000

51

2,475

2,457

99.29

2,457

2,457

K'l

100.00

■ ....

100.00

■ y

5

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.49)

52

68.54

69.10

100.81

69.10

69.10

100.00

100.00

6

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000

54

991.97

992.11

100.01

992.11

992.11

100.00

100.00

8

Plăti restante

55

9

Creanțe restante

56

CONDUCĂTORII lonesCONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL Carmen Voicu

■/InexQ oc 2


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A.

Sedlul/Adresa: Plata Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de înregistrare: R01343872

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli


mii lei

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

An 2015

An 2016

%

9=8/6x100

%

10=8/6ax100

Propuneri an 2016 din care:

Aprobat

Realizat 2015

Aprobat

Realizat la

29.02.2016

Propuneri rectificare 2016

cf.Ordln

2032/2013

cf.Hotarare CA

cf.Ordln 20/2016

cf.Hot CA

Trlml

Trlm II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

i.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.2B)

1

7,322.57

7,322.57

7,305.42

6,929.18

6,929.18

1,169.48

7,054.18

96.56

101.81

1,799.85

3,659.27

5,438.44

7,054.18

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

7,317.15

7,317.15

7,299.48

6,923.03

6,923.03

1,168.94

7,048.03

96.56

101.81

1,798.86

3,656.69

5,434.21

7,048.03

a)

din producția vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

7,317.15

7,317.15

7,299.48

6,923.03

6,923.03

1,168.94

7,048.03

96.56

101.81

1,798.86

3,656.69

5,434.21

7,048.03

a1)

din vanzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

7,290.05

7,290.05

7,276.09

6,897.94

6,897.94

1,167.11

7,022.94

96.52

101,81

1,793.09

3,644.65

5,414.90

7,022.94

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

2,342.79

2,342,79

2,227.67

2,083.33

2,083.33

378.24

2,208.33

99.13

106.00

561.25

1,193.60

1,784.29

2,083.33

a3)

din redevente si chirii

6

3.10

3.10

3.10

3.09

3.09

0.53

3.09

99.68

100.00

0,77

1.54

2.31

3.09

a4)

alte venituri

7

24.00

24.00

20.29

22.00

22.00

1.29

22.00

108.43

100.00

5.00

10.50

17.00

22.00

b)

din vanzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei da afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

c1

subvenții, cf.prevederitor legale in vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21). din care:

14

f1)

din amenzi si penaliteti

15

f2)

din vanzarea activelor sl alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:

16

- active corporale

17

• active necorporaîe

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd,24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

5.42

5.42

5.94

6.15

6.15

0.54

6.15

103.54

100.00

0.99

2.58

4,23

6.15

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferente de curs

25

i

d)

din dobânzi

26

5.42

5.42

5.94

6.15

6.15

0.54

6.15

103.54

100.00

0.99

2.58

4.23

_

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28Nr.Crt

INDICATORI

Nr. rd.

An 2015

An 2016

%

9=8/5x100

%

10=8/Sax10C

Propuneri an 2016 din care:

Aprobat

Realizat 2015

Aprobat

Realizat la

29.02.2016

Propuneri rectificare 2016

cf.Ordln

2032/2013

cf.Hotarare CA

cf.Ordln

20/2016

cf.Hot. CA

Trim I

Trim 11

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

6,543.58

6,543.58

5,918.71

6,873.54

6,873.54

848.30

6,998.54

118.24

101.82

1,735.75

3,654.92

5,347.21

6,998.54

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

6,543.18

6,543.18

5,918.71

6,873.44

6,873.44

848.30

6,998.44

118.24

101.82

1,735.66

3,654.83

5,347.12

6,998.44

Ă. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

2,085.28

2,085.28

1,784.16

2,236.72

2,236.72

247.18

2,348.76

131.65

105.01

606.84

1,223.33

1,834.91

2,348.76

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd,33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

288,80

288.80

222.85

285.43

285.43

33,33

289.74

130.02

101.51

100.93

162.36

230.14

289.74

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

116.50

116.50

87.86

122.33

122.33

8.67

125.45

142.78

102.55

47.55

72.92

102.24

125.45

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

26.80

26.80

19.29

40.46

40.46

1.17

40.46

209.75

100.00

14.70

20.82

35.67

40.46

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

33.30

33.30

26.74

27.50

27.50

3.92

30.00

112.19

109.09

9.40

15.81

21.00

30.00

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

51.80

51.80

39.37

53.78

53.78

0.09

54.51

138.46

101.36

10.98

27.93

51.57

54.51

d)

cheltuieli privind energia si apa

38

120.50

120.50

95.62

109.32

109.32

24.57

109.78

114.81

100.42

42.40

61.51

76.33

109.78

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terii (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

66.10

66.10

50.77

95,80

95.80

7.67

126.81

249.77

132.37

24.79

83.47

110.64

126.81

a)

cheltuieli cu intretinerea si reparațiile

41

24,20

24.20

12.51

52.00

52.00

1.05

82.26

657.55

158.19

14.20

61.68

77,56

82.26

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:

42

27.50

27.50

26.41

26.50

26.50

4.40

26.50

100.34

100.00

6.63

13.26

19.89

26.50

b!)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

2.00

12.00

100.00

100.00

3.00

6.00

9.00

12.00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

15.50

15.50

14.41

14.50

14.50

2.40

14.50

100.62

100.00

3.63

7.26

10.89

14.50

c)

prime de asigurare

45

14.40

14.40

11.85

17.30

17.30

2.22

18.05

152.32

104.34

3.96

8.53

13.19

18.05

A3

Cheltuieli cu alte servicii executata de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67 +Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

1,730.38

1,730.38

1,510.54

1,855.49

1,855.49

206.18

1,932.21

127.92

104.13

481.12

977.50

1,494.13

1,932.21

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

5.00

5.00

0.80

3.80

3.80

0.00

3.80

475.00

100.00

0.95

1.90

2.85

3.80

b1) | cheltuieli privind consultanta juridica

49

o)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

9.60

9.60

9.60

11.00

11.00

0.48

11.00

114.58

100.00

2.00

5.50

8.00

11.00

d)

cheltuieli de protocol, din care:

51

8.60

8.60

8.60

9.00

9.00

0.48

9.00

104.65

100.00

1.50

4.50

6.50

9.00

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

53

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

0.00

2.00

200.00

100.00

0.50

1.00

1.50

2.00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pistil, promovarea pieței, promovarea pe plete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch.cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

I

d1) |ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

58Nr.Crt

INDICATORI

Nr. rd.

An 2015

An 2016

%

9=8/5x100

%

Propuneri an 2016 din care:

Aprobat

Realizat 2015

Aprobat

Realizat la

28.02.2016

Propuneri rectificare 2016

cf.Ordln

2032/2013

cf.Hotarare CA

cf.Ordln 20/2016

cf.Hot CA

Triml

Trim II

Trim III

Trim IV

0| 1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

d2}

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

62

1.40

1.40

0.99

13.00

13.00

0.45

13.00

1,313.13

100.00

3.00

6.00

10.00

13.00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

26.27

26.27

14.13

7.09

7.09

0.00

7.09

50.18

100.00

0.16

6.77

6.93

7.09

- cheltuieli cu diurna (Rd.65-i-Rd.66), din care:

64

2.40

2.40

0.03

0.64

0.64

0.00

0.64

100.00

0.16

0.32

0.48

0.64

- interna

65

2.40

2.40

0.03

0.64

0.64

0.00

0.64

2,133.33

100.00

0.16

0.32

0.48

0.64

- externa

66

fj)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

29.50

29.50

24.81

27.90

27.90

3.20

27.95

112.66

100.18

6.97

13.97

20.96

27.95

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

10.00

10.00

9.21

9.00

9.00

1.43

9.00

97.72

100.00

2.15

4.45

6.75

9.00

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, dini care:

69

1,647.71

1,647.71

1,450.79

1,778.70

1,778.70

200.61

1,855.37

127.89

104.31

463.29

935.81

1,434.44

1,855.37

i1)

cheltuieli de asigurare si paza

70

357.10

357.10

343.72

401.00

401.00

57.56

457.53

133.11

114.10

88.50

225.83

351.03

457.53

i2)

cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul

71

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

15.73

15.73

12.45

5.40

5.40

0.00

5.40

43.37

100.00

0.00

5.40

5.40

5.40

Î4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporate, din care:

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

I5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

16)

cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.109/2011

76

1.40

0.36

1.40

0.00

1.40

388.89

1.40

1.40

1.40

1.40

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

j)

alte cheltuieli

78

0.90

0.90

0.20

5.00

5.00

0.00

5.00

2,500.00

100.00

2,60

3.10

4.20

5,00

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

55.40

55.40

48.06

59,27

59.27

8.17

61.45

127.86

103.68

23.84

33.13

52.12

61.45

a)

ch.cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale

81

o)

ch.cu taxa de licența

82

4.00

4.00

3.00

3.00

3.00

0.75

3:00

100.00

100.00

0.75

1.50

2.25

3.00

d)

ch.cu taxa de autorizare

83

2.96

2.96

0.96

7.96

7.96

1.20

7.96

829.17

100.00

5.74

5.98

6.22

7.96

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0.10

0.10

0.00

0.01

0.01

0.00

0.01

100.00

0.01

0.01

0.01

0.01

f)

ch. cu alte taxe si impozite

85

48.34

48.34

44.10

48.30

48.30

6.22

50.48

114.47

104.51

17.34

25.64

43.64

50.48

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)

86

4,172.11

4,172.11

3,919.11

4,350.39

4,350.39

577.33

4,361.17

111.28

100.25

989.90

2,275.18

3,286.97

4,361.17

CO

Cheltuieli de natura salariata (Rd.88+Rd.92)

87

3,192.60

3,192.60

3,017.61

3,341.01

3,341.01

472.89

3,349.92

111.01

100.27

785.24

1.711.41

2,505.20

3,349.92

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

2,887.52

2,887.52

2,736.05

2,999.28

2,999.28

431.27

3,007.43

109.92

100.27

717.46

1,501.11

2,229.15

3,007.48

a) salarii de baza

89

2,196.23

2,196.23

2,070.47

2,245.74

2,245.74

341.93

2,251.35

108.74

100.25

667.13

1,122.20

1,687.50

2,251 .iNr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

An 2015

An 2016

%

9=8/5x100

%

10=8/6ax100

Propuneri an 2016 din care:

Aprobat

Realizat

2015

Aprobat

Realizat la

29.02.2018

Propuneri rectificare 2016

cf.Ordin 2032/2013

cf.Hotarare CA

cf.Ordin 20/2016

cf.Hot CA

Trlml

Trlm 11

Trim 111

Trim IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)

90

691.29

691.29

665.58

753.54

753.54

89.34

756.08

113.60

100.34

160.33

378.91

541.65

756.08

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd,93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

305.08

305.08

281.56

341.73

341.73

41.62

342.49

121.64

100.22

67.78

210.30

276.05

342.49

a) cheltuieli sociale prevăzute de art.25 (3) b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

57.75

57.75

42.56

50.24

50.24

5.71

50.40

118.42

100.32

12.01

25.13

37.32

50.40

- tichete de cresa cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masa;

96

197.20

197.20

192.67

213.44

213,44

33.50

214.04

111.09

100.28

53.36

107.12

160.68

214.04

c) tichete de vacanta;

97

d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut în anul precedent

98

36.26

36.26

36.26

64.42

64.42

0.00

64.42

177.66

100.00

0.00

64.42

64.42

64.42

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

13.87

13.87

10.07

13.63

13.63

2.41

13.63

135.35

100.00

2.41

13.63

13.63

13.63

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

138.66

138.66

119.08

90.48

90.48

0.00

90.48

75.98

100.00

0.00

90.48

90.48

90.48

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

102

138.66

138.66

119.08

90.48

90.48

0.00

90.48

75.98

100.00

0.00

90.48

90.48

90.48

c) ch, de natura salariate aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:

104

112.78

112.78

104.10

156.88

156.88

3.71

156.88

150.70

100.00

30.37

72.54

114.71

156.88

a) pentru directori/directorat

105

76.07

76.07

72.32

63.60

63.60

0.00

63.60

87.94

100.00

15.90

31.80

47.70

63,60

componenta fixa

106

76.07

76.07

72.32

63.60

63.60

0.00

63.60

87.94

100.00

15.90

31.80

47.70

63.60

componenta variabila

107

b) pentru consiliul de admrnistratie/consiliul de supraveghere, din care:

108

36.71

36.71

31.78

93.28

93.28

3.71

93.28

293.52

100.00

14.47

40.74

67.01

93.28

componenta fixa

109

36.71

36.71

31.78

93.28

93.28

3.71

93.28

293.52

100,00

14.47

40.74

67.01

93.28

componenta variabila

110

c) pentru AGA si cenzori

111

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legate (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119 ), din care:

113

728.08

728.08

678.31

762.03

762.03

100.73

763.90

112.62

100.25

174.28

400.74

576.58

763.89

a) ch, privind contribuția la asigurările sociale

114

503.89

503.89

471.48

525.30

525.30

69.01

526.59

111.69

100.25

118.54

275.26

396.96

526.59

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

115

15.95

15.95

14.79

16.62

16.62

2.17

16.66

112.64

100.24

3.75

8.71

12.56

16.66

o) ch.privind contribuția 1a asigurările sociale de sanatate

116

165.83

165.83

155.88

172.88

172.88

22.74

173.31

111.18

100.25

39.01

90.59

130.64

173.31Nr.Crt

INDICATORI

Nr. rd.

An 2015

An 2016

%

9=8/6x100

%

10=8/6ax100

Propuneri an 2016 din care:

Aprobat

Realizat 2015

Aprobat

Realizat la

28.02.2018

Propuneri rectificare 2016

cf.Ordin

2032/2013

cf.Hctarare CA

cf.Ordin 20/2016

cf.Hot CA

Trlml

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

42.41

42.41

36.16

47.22

47.22

6.80

47.33

130.89

100.23

12.98

26.17

36.41

47.33

e) ch. privind contribuția unitatiî la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

120

230.39

230.39

167.39

227.06

227.06

15.61

227.06

135.65

100.00

115.08

123.19

173.12

227.06

a)

cheltuieli cu majorări si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:

121

9.10

9.10

8.06

91.00

91.00

5.00

91.00

1,129.03

100.00

86.00

91.00

91.00

91.00

- către bugetul general consolidat

122

1.00

1.00

0.46

10.00

10.00

5.00

10.00

2,173.91

100.00

5.00

10.00

10.00

10.00

- către alti creditori

123

8.10

8.10

7.60

81.00

81.00

0.00

81.00

1,065.79

100.00

81.00

81.00

81.00

81.00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

0.80

0.80

0.71

0,50

0.50

0.00

0.50

70.42

100.00

0.50

0,50

0.50

0.50

c)

cheltuieli aferente transterunlor pentru plata personalului

125

d)

alte cheltuieli

126

57.00

57.00

38.47

53.60

53.60

1.04

53.60

139.33

100.00

7.53

35.56

44.59

53.60

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

127

127.30

127.30

86.99

158.00

158.00

15.30

158.00

181.63

100.00

36.60

76,10

117.00

158.00

0

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

36.19

36.19

33.16

-76.04

-76.04

-5.73

-76.04

-229.31

100.00

-15.55

-79.97

-79.97

-76.04

cheltuieli privind ajustările si provizioanele

129

79.97

79.97

76.94

3.93

3.93

0.00

3.93

5.11

100.00

0.00

0.00

0.00

3.93

f1.1)

provizioane privind participarea la profit a salariatilor

130

64.42

64.42

64.42

64.42

64.42

0.00

64.42

100.00

100.00

3.93

f1.2)

provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

0.00

0.00

0.00

f2)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

43.78

43.78

43.78

79.97

79.97

5.73

79.97

182.66

100.00

15.55

79.97

79.97

79.97

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.133+Rd.134+Rd,135), din care:

132

43.78

43.78

43.78

79.97

79.97

5.73

79.97

182.66

100.00

15.55

79.97

79.97

79.97

- din participarea salariatilor la profit

133

36.26

36.26

36.26

64.42

64.42

0.00

64.42

177.66

100,00

0.00

64.42

64.42

64.42

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

134

- venituri din alte provizioane

135

7.52

7.52

7.52

15.55

15.55

5.73

15.55

206.78

100.00

15.55

15.55

15.55

15.55

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

0.40

0.40

0.01

0.10

0.10

0.01

0.10

1,000.00

100.00

0.10

0.10

0.10

0.10

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

0.00

0.00

0.00

a1) (aferente creditelor pentru investiții

138

a2) (aferente creditelor pentru activitatea curenta

139

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141 +Rd.142), din care:

140

0.40

0.40

0.01

0.10

0.10

0.01

0.10

1,000.00

100.00

0.10

0.10

0.10

0.10

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

h

b2)

aferente creditelor pt. activitatea curenta

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

ti

3

Cheltuieli extraordinare

144Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

An 2015

An 2016

%

9=8/6x100

% 10=8/6ax100

Propuneri an 2016 din care:

Aprobat

Realizat

2015

Aprobat

Realizat la

29.02.2016

Propuneri rectificare 2016

cf.Ordin

2032/2013

cf.Hotarare CA

cf.Ordin

20/2016

cf.Hot. CA

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

778.99

778.99

1,386.71

55.64

55.64

321.18

55.64

4.01

100.00

55.64

venituri neimpozabile

146

40.07

40.07

43.78

79.98

79.98

5.73

79.98

182.69

100.00

79.98

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

103.72

103.72

100.50

126.34

126.34

5.40

126.34

125.71

100.00

126.34

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

134.82

134.82

250.00

16.32

16.32

51.34

16.32

6.53

100.00

16.32

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)

150

3,192.60

3,192.60

3,017.61

3,341.01

3,341.01

472.89

3,349.92

111.01

100.27

785.24

1,711.41

2,505.20

3,349.92

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

2,887.52

2,887.52

2,736.05

2,999.28

2,999.28

431.27

3,007.43

109.92

100.27

717.46

1,501.11

2,229.15

3,007.43

a)

Cheltuieli cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat n plata

21.01

21.01

21.01

0.00

5.29

13.15

21.01

3

Nr. de personal prognozat la finele anuui

152

104

104

99

101

101

101

102

103.03

100.99

101

102

102

102

4

Nr. mediu de salariati

153

101

101

96

101

101

97

102

106.25

100.99

101

102

102

102

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000

154

2,382.45

2,382.45

2,375.04

2,474.65

2,474.65

2,223.04

2,457.05

103.45

99.29

2,367.85

2,452.79

2,428.27

2,457.05

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000

155

2,556.60

2,556.60

2,551.03

2,662.00

2,662.00

2,408.14

2,643.06

103.61

99.29

2,551.91

2,650.10

2,618.15

2,643.06

6

a)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)

156

72,447.05

72,447.05

76,036.19

68,544.85

68,544.85

12,050.91

69,098.33

90.88

100.81

17,810.50

35,849.90

53,276.57

69,098.33

b)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)W=QPF/Rd.153

157

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care:

158

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

- preț mediu (p)

160

- valoare=QPF*p

161

- pondere in venituri totale de e<ploatare=

Rd.161/Rd.2

162

7

Plăti restante

163

8

Creanțe restante, din care:

164

6.99

9.28

"-de la operatori cu capital integra/majoritar de stat

165

"-de la operatori cu capital privat

166

6.99

9.28

"-de la bugetul de stat

167

"-de la bugetul de local

168

"-de la alte entitati

169

9

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

170

CONDUCAT
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL Carmen Volcu
REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTIRAPORT DE SPECIALITATE

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 201

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești funcționează ca entitate de interes public aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești. Activitatea pe care o desfășoară răspunde interesului general al comunității locale de satisfacere a nevoilor cetățenilor și îmbunătățire a calității serviciilor prestate la nivelul exigențelor actuale.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2016 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.46/01.02.2016 și în conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016-Art8 (5) și Art.54, Legii nr.340/2015 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016-Artl5 și Art.19, Legii nr.15/1990, actualizată, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale-Art3, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată-Art.2 alin.(3),lit.b), Ordinului nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli-Art.2, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și Ordonanței nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară - Art.4, alin.(l), lit. (c), Art.6, alin (1), Art,8, alin.(l), (2), Art.9, alin (1), (2), (3) și Art.10, alin. (1) si alin. (2), modificată și completată prin O.U.G. nr.8/26.04.2014, Legea nr.47/17.04.2014, O.U.G. nr.88/23.12.2014, O.U.G. nr.2/11.03.2015 și O.G. 11/27.01.2016;

Având in vedere:

Preluarea de către R.A.S.P. Ploiești a monitorizării evoluției post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen aflat în patrimoniul Primăriei Municipiului Ploiești, pentru realizarea obligațiilor ce revin conform legislației de mediu, respectiv urmărirea evoluției factorilor de mediu precizați în proiectul tehnic și Acordul de mediu emis de Agenția pentru Protecția Mediului Prahova și în conformitate cu HG nr. 349/2005 art.25 care stabilește obligativitatea monitorizării post-închidere a depozitelor de deșeuri pe o perioadă de minim 30 de ani

Și

Modificarea organigramei, a statutului de funcții si a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin schimbarea denumirii -Birou Protecția Mediului- care se va numi Birou Protecția Mediului si Monitorizare Post închidere Rampa Teleajen și va funcționa cu structura de un (1) post conducere de inginer - șef birou și 6 posturi de execuție, din care un (1) post vacant de inspector de specialitate nou înființat,

prezenta rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli produce modificări conform Anexelor nr.l și 2.

Din datele furnizate de Proiectul Tehnic “închiderea depozitului urban neconform din Ploiești” (volumul ACB), evaluarea costurilor și analiza de piața sunt estimate cheltuieli de personal și cheltuieli de funcționare, administrare pentru perioada mai - iulie 2016, conform sursei alocate de Primăria Municipiului Ploiești.

Monitorizarea mediului presupune inspecția si testarea periodică făcută pentru a evalua reducerea impactului acestor lucrări asupra mediului și se compune din:

 • - Sistemul de monitorizare a apelor subterane;

 • - Sistemul de monitorizare a apelor de suprafața (Teleajen);

 • - Sistemul de monitorizare a levigatului;

 • - Sistemul de monitorizare a biogazului;

 • - Monitorizarea topografiei depozitului și a datelor meteorologice.


Sistemul de monitorizare a apelor subterane

Pentru monitorizarea aspectelor menționate s-au realizat în cadrul proiectului:

o 1 puț de monitorizare a apei freatice în amonte de depozit și 2 puțuri aval;

o 5 puțuri de monitorizare levigat.

Suplimentar prin sistemul de monitorizare a apelor freatice se urmăresc semestrial valorile următorilor parametrii: nivelul apei subterane și compoziția fîzico-chimică ( temperatură, miros, conductivitate, CBO5, CCO, SO4, Amoniac, N organic, CI, Zn, As, Cd, Cu, Ni, Fenoli, Fosfați, total solide, solide volatile, solide suspendate, solide dizolvate).

Sistemul de monitorizare a apelor de suprafața

Se face prin inspecții vizuale frecvente care presupun semne evidente asupra florei si faunei moarte sau bolnave, apariția unor șuvoaie vizibile de levigat, claritate, culoare sau miros al apei.

Monitorizarea apei de suprafața (Teleajen) presupune urmărirea calității apei amonte și aval de depozit, analizând semestrial următorii indicatori: pH, CBO5, CCO-Cr, azotiți, azotați, cianuri, sulfați, zinc, cupru, plumb, cadmiu, nichel, suspensii, produs petrolier.

Sistemul de monitorizare a levigatului

Monitorizarea levigatului urmărește determinarea semestrială a următorilor indicatori: pH, CBO5, CCO-Cr, azotiți, cianuri, sulfați, zinc, cupru, cadmiu, nichel, suspensii, produs petrolier.

Sistemul de monitorizare a biogazului

Monitorizarea aerului presupune prelevarea și analiza semestrială a posibilelor gaze specifice fermentării deșeurilor din depozit respectiv CH4, H2S, compuși organici volatili, CO2, NH3 . Determinările indicatorilor precizați se vor face cu ajutorul analizorului de gaze, care va fi predat municipalității conform prevederilor din proiect. Valorile determinate se vor compara cu cele prevăzute în legislație. Rezultatele vor fi înregistrate și raportate trimestrial la Agenția pentru Protecția Mediului Prahova. Anual se vor raporta și valorile emisiilor pentru Registrul Poluanților Emiși și Transferați.

Rezultatele monitorizărilor vor fî înregistrate pe întreaga perioadă de monitorizare și se vor raporta trimestrial la APM Prahova.

Orice efect negativ înregistrat în programul de monitorizare va fi raportat la APM Prahova în maxim 12 ore de la sesizare.

Monitorizarea topografiei depozitului și a datelor meteorologice

Acestea presupun observații privind comportarea la tasare a masei depozitului și a construcțiilor (drumuri interioare, protecția cu gabioane a malului râului Teleajen s.a), respectiv starea tehnică a puțurilor de eliminare și monitorizare a biogazului, a apelor freatice și a puțurilor de colectare a levigatului.

De asemenea trebuie făcute observații privind starea tehnică și funcțională a șanțului perimetral dalat pentru colectarea apelor pluviale precum și a stării de vegetație a înierbării aplicate pe întreaga suprafață a depozitului.

Monitorizarea datelor metorologice constă în informații zilnice privind:

- cantitatea de precipitații;


 • -  temperatura minimă și maximă la ora 1500;

 • -  viteza și direcția dominantă a vântului;

 • -  evaporarea;

 • -  umidititatea atmosferică la ora 1500.

Datele necesare vor fi preluate de la stația meteorologică cea mai apropiat^/^

Monitorizarea evoluției post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri munîcipâle^Teleajen, presupune atât asigurarea cheltuielilor necesare realizării obligațiilor ce revin conform legislației de mediu cât și a cheltuielilor de funcționare, administrare a depozitului ecologizat de deșeuri: cheltuieli privind analiza de risc,cheltuieli cu asigurarea pazei, monitorizare și intervenție, instalare sistem panică (Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor), cheltuieli cu impozite și taxe locale (Legea nr.227/2015- privind Codul Fiscal), cheltuieli cu asigurarea bunurilor existente pe amplasament, cheltuieli cu energia electrică, cheltuieli privind securitatea si sănătatea în muncă (Legea nr.319/2006 a securității si sănătății în muncă), cheltuieli de personal pentru un (1) post inspector de specialitate nou înființat.

Prezenta rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli produce următoarele modificări conform Anexelor nr. 1 și 2:

Veniturile totale în sumă de 6.929,18 mii lei se majorează cu 125,00 mii lei, sursă ce acoperă cheltuielile alocate în perioada 01.05.2016-31.07.2016.

Sumele alocate din Bugetul Local se majorează cu 150,00 mii lei (cu TVA).

 • 1. Veniturile din exploatare în sumă de 6.923,03 mii lei se majorează cu 125.00 mii lei, după cum

urmează:

a) venituri din producția vândută în sumă de 6.923,03 mii lei se majorează cu 125.00 mii lei, respectiv:

a2) venituri din servicii prestate se majorează cu 125.00 mii lei:

- veniturile din servicii prestate se majorează cu 125.00 mii lei urmare a extinderii obiectului de activitate al Regiei Autonome de Servicii Publice.

 • 2. Veniturile financiare în sumă de 6,15 mii lei nu se modifică.

Cheltuielile totale în sumă de 6.873,54 mii lei se majorează cu suma 125.00 mii lei, sumă ce acoperă cheltuielile pentru monitorizare post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, cheltuieli alocate pentru perioada 01.05.2016 - 31.07.2016, astfel:

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii în sumă de 2.236,72 mii lei se majorează cu 112,04 mii lei, respectiv:

Al. Cheltuielile privind stocurile în sumă de 285,43 mii lei se majorează cu 4,31 mii lei necesar suplimentar de combustibil, obiecte de inventar, materiale consumabile si utilități.

A2. Cheltuielile privind serviciile executate de terți în sumă de 95,80 mii lei se majorează cu 31,01 mii lei pentru:

 • - cheltuieli cu lucrări de întreținere suprafață înierbată (cosire mecanizată, reînsămânțare la nevoie pe 12% din suprafața), întreținere analizor, întreținere si reparații construcții (puțuri de monitorizare a apei freatice și puțuri de monitorizare levigat) 30,26 mii lei.

 • - cheltuieli cu prime de asigurare 0.75 mii lei ( prime de asigurare aferente mijloacelor fixe, construcțiilor existente pe amplasament);

A3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terți în sumă de 1.855,49 mii lei se majorează cu 76,72 mii lei după cum urmează:

 • - cheltuieli cu telefonia 0.05 mii lei;

 • - cheltuieli cu paza 56,53 mii lei, conform Legii nr.333/2003 privind /paza obiectivelor,

bunurilor, valorilor si protecția persoanelor;                             j Ș

-cheltuieli cu servicii medicale 0,14 mii lei, conform Legii nr,319/2006 a,^Sg^tații)Jîfî sănătății în muncă;                                                                    /

 • - cheltuieli cu analize indicatori mediu 14,00 mii lei, conform HG nr.349/20(

depozitarea deșeurilor;

 • - cheltuieli cu analiza de risc 1,00 mii lei, conform Legii nr.333/2003 ;          "

 • - cheltuieli cu monitorizare date meteo, metrologie 1,80 mii lei, conform HG nr.349/2005;

 • - cheltuieli cu monitorizare, intervenție și instalare sistem de panică 3,20 mii lei, conform Legii nr.333/2003.

 • B.    Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 59,27 mii lei se majorează cu 2,18 mii lei, reprezentând taxe locale (taxă teren).

 • C.    Cheltuielile cu personalul în sumă de 4.350,39 se majorează cu 10.78 mii lei urmare modificării organigramei R.A.S.P. cu suplimentarea unui post la Birou Protecția Mediului si Monitorizare Post închidere Rampa Teleajen datorită extinderii obiectului de activitate al Regiei Autonome de Servicii Publice cu activitatea de monitorizare post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, după cum urmează:

C0. Cheltuielile de natură salariala în sumă de 3.341,01 mii lei se majorează cu 8,91 mii lei astfel:

CI. Cheltuielile cu salariile în sumă de 2.999,28 mii lei se majorează cu 8,15 mii lei, respectiv:

 • - cheltuielile cu salarii de baza se majorează cu 5,61 mii lei;

 • - cheltuielile cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază conform CCM se majorează cu 2,54 mii lei.

C2. Bonusurile în sumă de 341,73 mii lei se majorează cu 0,76 mii lei după cum urmează:

 • - cheltuieli sociale se majorează cu 0,16 mii lei

 • - cheltuieli cu tichetele de masă se majorează cu 0,60 mii lei;

C3. Alte cheltuieli cu personalul în sumă de 90,48 mii lei nu se modifică.

C4. Cheltuielile aferente contractului de mandat în sumă de 156,88 mii lei nu se modifică.

C5. Cheltuielile cu asigurările si protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale în sumă de 762,03 mii lei se majorează cu 1,87 mii lei ca urmare a majorărilor de mai sus.

 • D.   Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 227,06 mii lei nu se modifică.

Veniturile neimpozabile în sumă de 79,98 mii lei nu se modifică și au următoarea componență:

 • -  venituri din anularea provizioanelor pentru concedii de odihnă aferente anului 2015, efectuate în anul 2016 în sumă de 15,56 mii lei;

 • -  venituri din anularea provizioanelor pentru participarea salariaților la profit din anul 2015, acordat în anul 2016, în sumă de 64,42 mii lei.

Cheltuielile nedeductibile în sumă de 126,34 mii lei nu se modifică si au următoarea componență:

 • -  cheltuieli cu asigurare clădire sediu R.A.S.P. 3,00 mii lei;

 • -  cheltuieli cu taxă judiciară de timbru 4,00 mii lei (recuperare prejudiciu Dacia Duster-Raport Curte Conturi);

 • -  cheltuieli cu penalități (cheltuieli de judecată, accesorii buget stat, terți) 111,11 mii lei (procese drepturi salariale aferente an 2013);

 • -  cheltuieli cu onorarii expertiză 3,80 mii lei (proces drepturi salariale aferente an 2013);

 • -  cheltuieli privind activele cedate 0,5 mii lei;

 • -  cheltuieli cu provizioanele pentru participarea salariaților la profit (din anul 2016) 3,93 mii lei;
Profitul net propus pentru repartizare, în sumă de 39,32 mii lei, are în legale în vigoare astfel:

 • - 85% reprezentând vărsăminte la bugetul local;

-10% participarea salariaților la profit;

 • - 5% surse de finanțare.

Pentru estimările aferente anilor 2017-2018 sumele din buget sunt la nivelul anului 2016.

Având în vedere Raportul de specialitate al Directorului Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești și anexele nr.1-2 de fundamentarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


Conta bil-șef,

Carmen Voicu

Sef B. J.C.A.P.U.C., Consilier juridic, Chivu Madalina


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Regia Autonoma de Servicii Publice R.A. Ploiești in calitate de regie autonoma in subordinea Consiliului Local este finanțata pentru activitatea de prestări servicii. Astfel pe anul 2016 din bugetul local s-a alocat suma de 2.500,00 mii lei inclusiv TVA pentru prestări servicii R.A.S.P.

Urmare prezentei rectificări suma inițial aprobata se va majora cu suma de 150,00 mii lei, prin diminuarea sumei alocate S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. pe anul 2016, pentru monitorizarea evoluției postinchidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen aflat in patrimoniul municipiului Ploiești, conform adresei Regiei Autonome de Servicii Publice R.A. Ploiești nr.2426/14.04.2016.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale" si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4/, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Având in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b)  Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRACI
DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,

SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIUROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituTTșii Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești R.A. pe anul 2016

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești R.A. funcționează ca entitate de interes public aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Prin activitatea pe care o desfășoară urmărește interesul general al comunității locale de satisfacere a nevoilor cetățenilor și îmbunătățirea calității acestor servicii la nivelul exigențelor actuale.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2016 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.46/01.02.2016 și în conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr.340/2015 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, Legii nr. 15/1990, actualizată, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Ordinului nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și ale Ordonanței nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, modificată și completată prin O.U.G. nr.88/2014, O.U.G. nr.2/11.03.2015.

Acesta a fost elaborat în conformitate cu prevederile contractuale, respectiv Contractul de prestări servicii nr. 1/01.07.2002 încheiat cu Primăria Municipiului Ploiești și Protocolul încheiat cu SC Apa Nova conform HCL nr.302/2006 prin care a fost aprobat tariful de epurare ape uzate.

Pentru anul 2016 prevederile privind cheltuielile, respectiv prețul prestației serviciilor efectuate de R.A.S.P. Ploiești pentru Municipiul Ploiești au fost determinate de obligațiile și atribuțiile regiei asumate prin contract pentru urmărirea și monitorizarea activităților ce fac obiectul contractelor încheiate cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate, alimentare cu energie termică produsă centralizat, precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. și de S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Având in vedere:

- preluarea de către R.A.S.P. Ploiești a monitorizării evoluției post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen aflat în patrimoniul Primăriei Municipiului Ploiești, pentru realizarea obligațiilor ce revin conform legislației de mediu, respectiv urmărirea evoluției factorilor de mediu precizați în proiectul tehnic si Acordul de mediu emis de Agenția pentru Protecția Mediului Prahova și în conformitate cu HG nr. 349/2005 art.25 care stabilește obligativitatea monitorizării post-închidere a depozitelor de deșeuri pe o perioadă de minim 30 de ani;

- modificarea organigramei, a statutului de funcții si a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin schimbarea denumirii -Birou Protecția Mediului- care se va numi Birou Protecția Mediului si Monitorizare Post închidere Rampa Teleajen și va funcționa cu structura de un (1) post conducere de inginer -șef birou și 6 posturi de execuție, din care un (1) post vacant de inspector de specialitate nou înființat,

se rectifică Bugetul de venituri și cheltuieli, conform Anexelor nr. 1 si 2.

Estimarea cheltuielilor are la baza Proiectul Tehnic "închiderea depozitului urban neconform din Ploiești” (volumul ACB), evaluarea costurilor și analiza de piața pentru cheltuieli de personal și cheltuieli de funcționare, administrare, pentru perioada mai - iulie 2016, conforrpsursei alocate de Primăria Municipiului Ploiești.


Anexele nr. 1 și 2, se modifică după cum urmează:

Veniturile totale în sumă de 6.929,18 mii lei se majorează cu 125,00 mii lei. Sumele alocate din Bugetul Local se majorează cu 150,00 mii lei (cu TVA). Cheltuielile totale în sumă de 6.873,54 mii lei se majorează cu 125,00 mii lei. Rezultatul brut în sumă de 55,64 mii lei nu se modifică.

Impozitul pe profit în sumă de 16,32 mii lei nu se modifică.

Față de cele prezentate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR,

CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,

Cristian Mihai Ganea

HOTARAREA NR. 5 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE din data de

18.04.2016 ora 15 00


ORDINEA DE ZI :

APROBĂRI / AVIZARI:

 • 1. Avizarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.S.P. Ploiești pe anul 2016.

 • 2. Avizare privind aprobarea organigramei, statului de funcții si a Regulamentului de Organizare si Funcționare si modificarea si completarea obiectului de activitate ale Regiei Atonome de Servicii Publice Ploiești.

DIVERSE :

Consiliului de Administrație a aprobat completarea si introducerea pe Ordinea de zi a următoarelor:

 • 1. Referatul înregistrat la R.A.S.P. Ploiești cu nr. 2459/15.04.2016 privind aprobarea înregistrării penalităților pentru depășirea concentrațiilor maxime admise impuse de H.G. nr. 352/2005 NTPA 001, 011 si prin Autorizația de gospodărire a apelor elaborata de AN « ApeleRomane », Administrația Bazinala de Apa Buzau-lalomita nr. 5/01.02.2016, pentru activitatea de colectare si epurare ape uzate - Statia de epurare a municipiului Ploiești;

 • 2.Punctul 2 de pe Ordinea de zi de la Aprobari/Avizari va avea următoarea denumire : «Avizare privind organigrama, a statului de funcții, a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești ».


Consiliul de Administrație aproba Ordinea de zi, astfel cum a fost moaiTicaia si completata.


După ce a fost expusa ORDINEA DE ZI, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂȘTE:

 • 1. Consiliul de Administrație avizeaza rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.S.P. Ploiești pe anul 2016, urmând ca in curs de 3 luni, pe baza constatărilor făcute, după preluarea in administrare a Rampei Teleajan sa se faca demersurile pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de aceata activitate pe intreg exercițiul bugetar.

 • 2. Consiliul de Administrație avizeaza organigrama, statul de funcții si Regulamentul de Organizare si Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

 • 3.  Consiliul de Administrație aproba inregistrarea penalităților pentru depășirea concentrațiilor maxime admise impuse de H.G. nr. 352/2005 NTPA 001, 011 si prin Autorizația de gospodărire a apelor elaborata de AN « ApeleRomane », Administrația Bazinala de Apa Buzau-lalomita nr. 5/01.02.2016, pentru activitatea de colectare si epurare ape uzate - Statia de epurare a municipiului Ploiești pana la soluționarea Plângerii contravenționale si /sau in limita de cel mult trei luni, conform dispozițiilor legale in vigoare, in contul 473 - Operațiuni in curs de clarificare. Se vor efectua toate demersurile legale către instanțele judecătorești, in vederea urgentării termenelor de judecata.

  COPrezenta hotarare a fost întocmită in conformitate cu procesul verbal nr.5/18.04.2016, semnat de membrii Consiliului de Administrație.

întocmit - consilier juridic - Chivu Madalina

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești in anul 2016

si a constatat:

*

/ .

PREȘEDINTE,

Popa ConstanțiSECRETAR,

Dragulea Sanda