Hotărârea nr. 126/2016

Hotãrârea nr. 126 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 126 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții, a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Viceprimarului cu atribuții de Primar, domnul Ganea Cristian Mihai și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, avizat de Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ și de Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, ca urmare a preluării investiției „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești și construirea stațiilor de transfer a deșeurilor aferente SMID în județul Prahova, din cadrul proiectului : „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova”;

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 20.04.2016;

având în vedere prevederile art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor actualizată, cu modificările și completările ulterioare, care stabilește obligativitatea monitorizării postînchidere a depozitelor de deșeuri pe o perioadă de minim 30 de ani;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 actualizată privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr.51/2006 actualizată privind serviciile comunitare de utilități publice, coroborate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art.36 alin.2 lit.„a” și alin.3 lit.„b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l.Aprobă organigrama și statul de funcții ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexelor nr.l și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.05.2016.

Art.2.Aprobă Regulamentul de Organizare si Funcționare al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.05.2016.

Art.3.începând cu aceeași dată art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.265 din 06.08.2015 își încetează aplicabilitatea.

Art.4.Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5.Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 26 aprilie 2016

Contrasemnează Secretar, Simona Albu


lbu


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului deȚuq^ii^^ a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2006, actualizată privind serviciile comunitare de utilități publice, coordonează și monitorizează activitățile desfășurate de operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, iluminat public, protecția mediului, salubritate, alimentare cu energie termică produsă centralizat, activitatea de administrare a domeniului public și privat realizat de către S.C. „Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești” S.R.L. și activitatea de monitorizare a serviciului public desfășurat de S.C. „Transport Călători Express” S.A. Ploiești.

Prin preluarea investiției „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești și construirea stațiilor de transfer a deșeurilor aferente SMID în județul Prahova, din cadrul proiectului : „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova” operatorul este obligat, conform prevederilor legale să efectueze monitorizarea post - închidere, pe o perioadă stabilită de către autoritatea de mediu competentă (minimum 30 ani). Această perioadă poate fi prelungită dacă în cursul derulării programului de monitorizare se constată că depozitul nu este încă stabil și poate prezenta riscuri pentru factorii de mediu și sănătate umană.

La punctul 5.3. din „Documentație privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în timp” - Manual de operare al investiției se propune ca Echipa de monitorizare din cadrul Departamentului tehnic să fie formată din 3 (trei) funcții: un șef echipă monitorizare/Inginer, un tehnician, un post de personal necalificat - prelevare probe, mici reparații curente.

Astfel se impune modificarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin suplimentarea cu un post vacant de execuție de inspector de specialitate nou înființat (care va prelua monitorizarea evoluției post-închidere a acestui depozit ecologizat) în cadrul Biroului Protecția Mediului ce își va schimba denumirea în Biroul Protecția Mediului și Monitorizare post-închidere Rampă Teleajen și care va funcționa cu structura de 1 post conducere de inginer - sef birou și 6 posturi de execuție.

Biroul Protecția Mediului din cadrul Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești a avut până în anul 2008 atribuții privind realizarea Bilanțurilor de mediu, nivel I și nivel II pentru urmărirea și ecologizarea rampei de deșeuri Teleajen, iar proiectul de închidere al rampei Teleajen a fost inițiat tot de Biroul Protecția Mediului care a întocmit întreaga documentație în baza căreia s-a obținut Avizul de mediu nr. 1/11.06.2008 pentru închiderea și ecologizarea rampei de deșeuri municipale Teleajen, emis de Agenția pentru Protecția Mediului Prahova.

Totodată propun aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr.3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.05.2016.

Pentru realizarea obligațiilor ce revin conform legislației de mediu, precum și pentru asigurarea pazei obiectivului, se impune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al regiei.

Față de cele menționate mai sus supun spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

VICEPRIMAR /

CU ATRIBUȚII DE PRIMAR, GANEA CRISTIANMIHAI

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții a Regulamentului de Organizare și Funcționare, ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești


Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2006, actualizată privind serviciile comunitare de utilități publice, coordonează și monitorizează activitățile desfășurate de operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, iluminat public, protecția mediului, salubritate, alimentare cu energie termică produsă centralizat, activitatea de administrare a domeniului public și privat realizat de către S.C. „Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești” S.R.L. și activitatea de monitorizare a serviciului public desfășurat de S.C. „Transport Călători Express” S.A. Ploiești.

Prin preluarea investiției „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești și construirea stațiilor de transfer a deșeurilor aferente SMID în județul Prahova, din cadrul proiectului : „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova” operatorul este obligat, conform prevederilor legale să efectueze monitorizarea post - închidere, pe o perioadă stabilită de către autoritatea de mediu competentă (minimum 30 ani). Această perioadă poate fi prelungită dacă în cursul derulării programului de monitorizare se constată că depozitul nu este încă stabil și poate prezenta riscuri pentru factorii de mediu și sănătate umană.

La punctul 5.3. din „Documentație privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în timp” - Manual de operare al investiției se propune ca Echipa de monitorizare din cadrul Departamentului tehnic să fie formată din 3(trei) funcții : un șef echipă monitorizare/Inginer, un tehnician, un post de personal necalificat - prelevare probe, mici reparații curente.

Astfel se impune modificarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin suplimentarea cu un post vacant de execuție de inspector de specialitate nou înființat (care va prelua monitorizarea evoluției post-închidere a acestui depozit ecologizat) în cadrul Biroului Protecția Mediului ce își va schimba denumirea în Biroul Protecția Mediului și Monitorizare Postînchidere Rampă Teleajen și care va funcționa cu structura de 1 post conducere de inginer - șef birou și 6 posturi de execuție.

Prin aceste modificări, numărul maxim de posturi al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești se suplimentează de la 114 la 115, respectiv de la 17 posturi de conducere și 97 posturi de execuție la 17 posturi de conducere și 98 posturi de execuție, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 5/18.04.2016


Pentru realizarea obligațiilor ce revin conform legislației de mediu, precum și pentru asigurarea pazei obiectivului, se impune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al regiei.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.


DIRECTOR R.A.S.

IONESCU W


A'u^o

regia <

PLOIEȘ1

SElERVldl «felCE R.A.

1 XAVIZAT:

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios Achiziții Publice, Contracte Director ex POPA GEȘef Birou Jurțdi

Achiziții Publice și Urmărire Contracte CHIVU ROXANA MĂDĂLINA uuAftcw

Sef Birou Management Integrat Compartiment Resurse Umane ENACHE CĂTĂLINA MANUELA


Șef Servicjy Resiirse Umane, Organi^ăre'și ANGELESCU
inistrativ -DANIELA


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


STAT DE FUNCȚIINR.CRT.

FUNCȚIA

SfrUDll

1

1

DIRECTOR

tei i

RESPONSABIL MANAGEMENT INTEGRAT

A&v? '

2

1

DIRECTOR TEHNIC

'o.          :

3

1

ASISTENT MANAGER

4

1

RESPONSABIL CU PROTECȚIA MUNCII SI P.S.I.

s

BIROUL

JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE SI URMĂRIRE CONTRACTE

5

1

SEF BIROU - CONSILIER JURIDIC

S

6

1

CONSILIER JURIDIC

S

7

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

8

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

9

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

SERVIC

IUL APA CANAL

10

1

SEF SERVICIU-INGINER

s

11

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

12

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

13

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

14

4

SUBINGINER

SSD

15

5

REFERENT

M

BIROUL EPURARE APE UZATE

16

1

SEF BIROU - MAISTRU

M

17

1

OPERATOR

G

18

2

OPERATOR

G

19

3

OPERATOR

G

20

4

OPERATOR

G

21

5

OPERATOR

G

22

6

OPERATOR

G

23

7

OPERATOR

G

24

8

OPERATOR

G

25

9

OPERATOR

G

26

10

OPERATOR

G

27

11

OPERATOR

G

28

12

OPERATOR

G

29

13

VIDANJOR

G

BIROUL ILUMINAT PUBLIC

30

1

SEF BIROU - INGINER

S

31

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

32

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

33

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

34

4

SUBINGINER

SSD

BIROUL DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT

35

1

SEF BIROU - INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

36

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

37

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

38

3

SUBINGINER

SSD

39

4

REFERENT

M

BIROUL ÎNCĂLZIRE URBANA

40

1

SEF BIROU-INGINER

S

41

1

INGINER

S

42

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

43

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

BIROUL REȚELE, CONTORIZARE SI REPARTITOARE COSTURI

44

1

SEF BIROU - INGINER

S

45

1

INGINER

s

46

2

INGINER

s

47

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

48

4

REFERENT

M

SERVICIUL SALUBRITATE SI PROTECȚIA MEDIULUI

49

1

SEF SERVICIU - INGINER

s

50

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

51

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

52

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

53

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S


NR.CRT.

FUNCȚIA

STUDII

BIROUL SALUBRITATE

54

1

SEF BIROU - INSPECTOR DE SPECIALITATE

S           P

55

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S Za

56

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

57

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S .7^/

58

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S           .---c

59

5

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S              '

60

6

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S V    '■

61

7

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s V -: .

62

8

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S V .• -Z

63

9

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

64

10

REFERENT

M

65

11

REFERENT

M

66

12

TEHNICIAN

M

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI SI MONITORIZARE POSTINCHIDERE RAMPA TELEAJEN

67

1

SEF BIROU - INGINER

S

68

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

69

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

70

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

71

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

72

5

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

73

6

REFERENT

M

BIROUL MONITORIZARE TRANSPORT PUBLIC URBAN

74

1

SEF BIROU-INGINER

s

75

1

INGINER

s

76

2

INGINER

s

77

3

ECONOMIST

s

78

4

ECONOMIST

s

BIROUL DISPECERAT, SESIZĂRI SI RELAȚII PUBLICE

79

1

SEF BIROU - INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

80

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

81

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

82

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

83

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

84

5

INGINER

s

85

6

SUBINGINER

SSD

86

7

SUBINGINER

SSD

87

8

TEHNICIAN

M

88

9

REFERENT

M

89

10

REFERENT

M

CONTABIL SEF

90

1

ECONOMIST

S

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

91

1

SEF BIROU - ECONOMIST

S

92

1

ECONOMIST

S

93

2

ECONOMIST

S

94

3

ECONOMIST

S

95

4

ECONOMIST

s

96

5

CONTABIL

M

97

6

CASIER

M

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV SI DESERVIRE AUTO

98

1

ECONOMIST

s

99

2

REFERENT

M

100

3

REFERENT

M

101

4

ÎNGRIJITOR

G

102

5

ÎNGRIJITOR

G

103

6

ȘOFER

M

104

7

ȘOFER

M

105

8

ȘOFER

M

106

9

ȘOFER

M

COMPARTIMENTUL INFORMATIZARE

107

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

108

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

BIROUL MANAGEMENT INTEGRAT

109

1

SEF BIROU - INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

110

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

111

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

112

1

ECONOMIST

s

113

2

ECONOMIST

s

UNITATEA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI - "STAT1E DE EPURARE"

114

1

INGINER

s

115

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s


w x Z z


CAPITOLUL I

DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA DE FUNCȚIONARE

ART.1. REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI (denumita in continuare R.A.S.P. Ploiești sau Regia), este unitate de interes local si funcționează ca persoana juridica pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, potrivit prezentului regulament si a reglementarilor legale in vigoare si este reprezentata de director.

ART.2. R.A.S.P. Ploiești a fost înființata prin Decizia nr. 125/1991 a Prefecturii Prahova (sub denumirea de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE) si a fost reorganizata prin: Hotararea Consiliului Local nr.13/1995, Hotararea nr.65/1998 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești si Hotararea Consiliului Local nr. 114/28.06.2002.

Actuala denumire, structura de personal, atribuții si obiect de activitate au fost stabilite prin : Hotararea Consiliului Local nr.302/18.12.2006, Hotararea Consiliului Local nr.314/21.12.2007, Hotararea Consiliului Local nr.82/28.03.2008, Hotararea Consiliului Local nr. 179/28.05.2009, Hotararea Consiliului Local nr.371/24.11.2009, Hotararea Consiliului Local nr.78/28.02.2011, Hotararea Consiliului Local nr.156/31.05.2011, Hotararea Consiliului Local nr.504/19.12.2013 si Hotararea Consiliului Local nr.135/23.04.2015.

ART.3. R.A.S.P. Ploiești, cu sediul social in Ploiești, str. Piața Victoriei nr. 17, județul Prahova are personalitate juridica in baza Certificatului de înregistrare cu seria B nr.1547743 eliberat la data de 26 iunie 2008 de Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J 29/378/1991 si cod unic de înregistrare RO 1343872.

ART.4. Unitățile bancare si conturile prin care isi derulează operațiunile economice Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești sunt:

 • a) Trezoreria Ploiești:     - R031TREZ5215069XXX000714

- R004TREZ5215043XXX000269

 • b)  Banca Comerciala Ploiești:

 • -  R005RNCB0205044878000001

 • -  R005RNCB0205044878000195

 • -  R010RNCB0205044878000008

 • -  R077RNCB0205044878000063

 • -  R080RNCB0205044878000009

 • -  R095RNCB0205044878000030

 • c) Raiffeisen Bank Ploiești: - R091RZBR0000060008924889

ART.5. Durata de funcționare a R.A.S.P. Ploiești este nelimitata.

ART.6. Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare - denumit in continuare R.O.F., se avizeaza de Consiliul de Administrație si se aproba de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

F/v?

ART.7. Obiectul de activitate al R.A.S.P Ploiești a fost stabilit in conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.114/28.06.2002, Hotararea Consiliului Local nr.43/30\03?2004Hotararea Consiliului Local nr. 161/29.09.2005 si ale Hotărârii Consiliului Local nr. 207/29^1,3005 coroborate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.302/18.12.2006, Hotărârii ConsiliuiuFLpcaT nr.314/21.12.2007, Hotărârii Consiliului Local nr.82/28.03.2008, Hotărârii Consiliului Local-nr.63/26.02.2010, Hotărârii Consiliului Local nr.156/31.05.2011, Hotărârii Consiliului Local nr.415/22.11.2012 si a Hotărârii Consiliului Local nr.265/06.08.2015, avand la baza sarcinile ce revin autorităților publice locale privind cadrul juridic unitar pentru organizarea, monitorizarea si controlul funcționarii serviciilor de gospodărie comunala.

Corespunzător acestor prevederi, RASP Ploiești, in baza contractului de prestări servicii încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Ploiești, urmărește si monitorizează activitatile ce fac obiectul contractelor încheiate de Municipiul Ploiești cu operatorii de servicii publice de alimentare cu apa si canalizare, iluminat public, salubrizare, alimentare cu energie termica produsa centralizat, administrare a domeniului public si privat, transport public local, monitorizează activitățile cu impact asupra mediului si asigura primirea, înregistrarea si verificarea operativa a sesizărilor transmise telefonic de cetateni, prin Biroul Dispecerat, Sesizări si Relații Publice.

R.A.S.P. Ploiești, ca împuternicit al Consiliului Local asigura monitorizarea programelor de investiții in relația cu operatorii selectați in domeniul serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, iluminat public, salubrizare, alimentare cu energie termica produsa centralizat, administrare a domeniului public si privat respectiv transport public local.

R.A.S.P. Ploiești are calitatea de operator pentru activitatea de epurare a apelor uzate si evacuare a apei epurate in emisar, specifica serviciului public de canalizare, conform cerințelor legale in vigoare.

RASP Ploiești desfasoara si activitatea de vidanajare la populație, instituții publice si agenti economici.

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești desfasoara următoarele activitati :

8411

Servicii de administrație publica generala (Monitorizarea si controlul funcționarii serviciilor publice; Prestări servicii de interes public către persoane fizice si juridice)

3530 3700

 • 3811

 • 3812

 • 3821

 • 3822 3832 3900 4312

 • 4321

 • 4322 4329 4941 4520 4950 4669 6209 6399 7021 7120 7490 8121

Furnizarea de abur si aer condiționat

Colectarea si epurarea apelor uzate

Colectarea deșeurilor nepericuloase

Colectarea deșeurilor periculoase

Tratarea si eliminarea deșeurilor nepericuloase

Tratarea si eliminarea deșeurilor periculoase

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Activitati si servicii de decontaminare

Lucrări de pregătire a terenului

Lucrări de instalații electrice

Lucrări de instalații sanitare, de încălzire si de aer condiționat

Alte lucrări de instalații pentru constuctii Transporturi rutiere de mărfuri întreținerea si repararea autovehiculelor Transporturi prin conducte

Comerț cu ridicata al altor mașini si echipamente

Alte activitati de servicii privind tehnologia informației

Alte activitati de servicii informaționale n.c.a.

Activitati de consultanta in domeniul relațiilor publice si al comunicării Activitati de testări si analize tehnice

Alte activitati profesionale, științifice si tehnice n.c.a.

Activitati generale (nespecializate) de curățenie interioara a clădirilor

8129

8219


8220

8299

8412


Alte activitati de curățenie


Activitati de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activitati spe'âglîĂate^ 1 de secretariat                                                                   II v


Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (caii center). U

Alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.           <. z           . • "V

Reglementarea activitatilor organismelor care prestează seiviățgiff xip^i^niutj/ îngrijirii sanatatii, invatamantului, culturii si al altor activitatii soc^le^^cjy^ixr proiecția sociala.

ART.8. Pentru realizarea acestor activitati Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești exercita următoarele atribuții:

A. Reglementare

 • a) face propuneri privind regulamentele de organizare si funcționare ale serviciilor publice de producere-transport-distributie energie termica, de salubrizare, de iluminat public, de alimentare cu apa si de canalizare in vederea aprobării de către Consiliul Local;

 • b) pune in aplicare si urmărește respectarea Regulamentelor de organizare si funcționare ale serviciilor publice de către furnizori si utilizatori;

 • c)  exercita in numele Consiliului Local si al Primarului, coordonarea si controlul calitatii serviciilor publice de salubrizare, de iluminat public, de alimentare cu apa, de canalizare, de alimentare cu energie termica in sistem unificat de producere - transport - distribuție, administrarea domeniului public si privat, transport public local;

 • d) prezintă Primarului un raport anual detaliat privind starea sistemelor si calitatea serviciilor publice din municipiul Ploiești. Raportul cuprinde o descriere a sistemelor si a performantelor tehnico-economice ale activitatii pe parcursul anului încheiat, stadiul investițiilor, evoluția tarifelor si preturilor acestor servicii si o caracterizare a activitatii operatorilor sistemelor, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare, pentru aducerea la cunoștința Consiliului Local;

 • e) verifica documentațiile de modificare si ajustare a tarifelor si preturilor aferente serviciilor publice de interes local, mai sus menționate, si prezintă Primarului si Consiliului Local rapoarte de specialitate in vederea aprobarii/avizarii lor conform prevederilor legale in vigoare;

 • f)  analizeaza si promovează programele anuale de eficientizare a serviciilor publice, mai sus menționate, propuse de operatori;

 • g) monitorizează, supraveghează si controlează modul de realizare a indicatorilor de performanta din contractele si regulamentele serviciilor;

 • h) urmărește organizarea, de către operatori, a sistemului de monitorizare a indicatorilor de performanta prevazuti in regulamentele serviciilor publice;

 • i)  verifica documentele depuse de agenții economici, care transporta deșeuri pe teritoriul municipiului, in vederea notificării acestora;

 • j)  exercita activitatea de dispecerat la nivelul Primăriei Municipiului Ploiești rezolvând operativ sesizările primite de la cetateni si agenti economici;

 • k) administrează, gestionează si asigura exploatarea statiei de epurare ape uzate a Municipiului Ploiești, in condiții de eficienta si siguranța;

 • l)  administrează si monitorizează calitatea factorilor de mediu pentru obiectivul Rampa de deșeuri ecologice Teleajen a municipiului Ploiești.

B. Monitorizare, supraveghere si control privind activitatea desfasurata de operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice:

 • a) monitorizează, ca instituție subordonata Consiliului Local, implementarea proiectelor de investiții legate de modernizarea sau extinderea sistemului public de alimentare cu apa si canalizare, iluminat public, salubrizare, alimentare cu energie termica produsa centralizat, administrare a domeniului public si privat si a activitatii de transport public local ;

  b)


  C)


  d)


  e)


  • f)

  • g)


  h)  -/ \

  monitorizează, supraveghează si controlează menținerea in exploatare normala Jajntregulufâ, sistem public de interes local, inclusiv realizarea de reparații si intervenții la apariția unorv^ fe* avarii, incidente sau defecțiuni;

  monitorizează, supraveghează si controlează asigurarea parametrilor utilităților publice, in scopul realizării exigentelor consumatorilor pe întreaga durata a exploatării;             , Vj '

  monitorizează împreuna cu Direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei realizarea inventarierii patrimoniului public aferent serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat, apa canal, salubrizare, iluminat public, administrarea domeniului public si privat si transport public local;

  asigura monitorizarea modului in care operatorii se achita de obligațiile stabilite prin contracte, reglementările legale in domeniu si prin licențe;

  organizează acțiuni de educare si conștientizare a cetățenilor privind protecția mediului; monitorizează calitatea factorilor de mediu in municipiul Ploiești si postinchidere rampa Teleajen, precum si respectarea legislației de protecția mediului si prezintă Primarului informări asupra stării mediului din municipiu;

  monitorizează implementarea proiectului investitional „Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești”, conform Convenției 5546/13285/25.10.2006 încheiata intre Ministerul Mediului si Pădurilor si Municipiul Ploiești, raportează periodic către Primar modul in care operatorii se achita de obligații in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare, in vederea informării Consiliului Local.


C. Prestator de servicii

 • a) asigura activitati de relații cu publicul privind: înregistrarea, investigarea, soluționarea sesizărilor cetățenilor privind calitatea serviciului si informarea acestora de termenele si modul de rezolvare a problemelor aparute; organizează programe de audiente cu persoane fizice si juridice, pune la dispoziție, in condițiile legii, informațiile de interes public privind domeniul specific de activitate;

 • b) realizează contorizarea individuala rezidențiala;

 • c)  realizează repartizarea lunara a costurilor si cantitatii de energie termica pentru încălzire la imobilele echipate cu repartitoare si robineti termostatati;

 • d) realizează repartizarea costurilor si cantitatilor pentru apa rece, apa rece pentru prepararea apei calde de consum si a energiei termice consumate pentru prepararea apei calde;

 • e) monitorizează activitățile cu impact asupra mediului, gestionează întreaga baza de date privind deșeurile municipale, implementează la nivel local programe de colectare selectiva a deșeurilor;

 • f)  asigura activitati de vidanjare ale puțurilor absorbante pentru persoane fizice si juridice.

CAPITOLUL III

PATRIMONIUL R.A.S.P. PLOIEȘTI

ART. 9. R.A.S.P. Ploiești are la data prezentului regulament de organizare si funcționare un patrimoniu propriu in valoare 1.006.591,99 lei. Pentru desfasurarea activitatii regiei i-au fost date spre administrare bunuri din domeniul public in valoare de 1.051.685,75 lei cu terenuri in suprafața de 66.036,5 mp si bunuri apartinand domeniului privat in valoare de 6.618.930,90 lei cu o suprafața de teren de 32 mp, conform contractului de administrare nr. 014729/12.08.2014 si a procesului verbal de predare primire din aceeași data.

CAPITOLUL IV


STRUCTURA DE ORGANIZAREA R.A.S.P. PLOIEȘTI

ART.10. Organigrama, statul de funcții si numărul de personal ale R.A.S.P. Ploiești se^izeazațdjs. către Consiliul de Administrație al regiei si se aproba de către Consiliul Local al^MuniGipiuluf Ploiești, la propunerea Primarului.

ART.11. Atribuțiile compartimentelor funcționale ale R.A.S.P. Ploiești, relațiile dintre acestea, delegările de autoritate pentru reprezentarea R.A.S.P. Ploiești in relațiile cu tertii, se stabilesc de către Consiliul de Administrație al regiei, conform propriului sau regulament.

ART.12. Structura organizatorica este formata din următoarele elemente componente:

 • a)     FUNCȚIA (POSTUL) - al cărei conținut este format din totalitatea sarcinilor de serviciu care sunt atribuite in sarcina unui salariat si care trebuie realizate de acesta.

 • b)    NORMA DE CONDUCERE - reprezintă numărul de salariati sau de compartimente care se afla in subordinea nemijlocita a unei funcții de conducere si este reprezentata in organigrama regiei.

 • c)     COMPARTIMENTELE FUNCȚIONALE, (la nivelul R.A.S.P. Ploiești sunt: servicii, birouri, compartimente), formate dintr-un număr de salariati subordonați unei autoritati unice (sef ierahic) si care sunt delimitate in organigrama.

 • d)    NIVELELE (TREPTELE) IERAHICE - la nivelul R.A.S.P. Ploiești sunt:

 • 1)     Consiliul de Administrație

 • 2)     Director

 • 3)     Director Tehnic

 • 4)     Contabil Sef

 • 5)     Reprezentant management integrat

 • 6)     Responsabil Protecția Muncii si PSI

 • 7)      Șefi servicii

 • 8)      Șefi birouri

 • 9)     Personal de execuție

 • e)    RELAȚIILE ORGANIZATORICE - sunt stabilite in cadrul structurii organizatorice descrisa in organigrama din ANEXA I.

 • f)     ANEXA II conține structura de personal.

CAPITOLUL V

CONDUCEREA

ART.13. Conducerea R.A.S.P. Ploiești este asigurata de:

 • A. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 • B. DIRECTOR

 • C. DIRECTOR TEHNIC

 • D. CONTABIL SEF

 • E. REPREZENTANT MANAGEMENT INTEGRAT

 • A. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ART.14. Membrii Consiliului de Administrație au următoarele atribuții, răspunderi si competente:

 • a) se numesc si sunt eliberați din funcție prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare pe o perioada de 4 ani;

 • b) Președintele Consiliului de Administrație este ales cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație al regiei;


[ț-it

 • c) isi pastreaza calitatea de angajați la instituția sau societatea de la carej[pi_

drepturile si obligațiile derivând din calitatea de salariat la acea instituție; \\                  T

 • d) sunt platiti pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate, cu o indemnizație stabilita/;

conform legii;                                                                   x \ v c

 • e) nu pot fi membri ai Consiliului de Administrație persoanele care, potrivit legii sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni care ii fac incompatibili cu aceasta calitate (ca de exemplu: gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals si uz de fals, mărturie mincinoasa, delapidare, furt, înșelăciune, dare sau luare de mita, s.a.);

 • f) sunt incompatibili cu activitatea de membru al Consiliului de Administrație cei care, personal ori soțul (soția), rudele sau afinii până la gradul al doilea inclusiv, sunt, în același timp, patroni sau asociați la societăți comerciale cu același profil, sau care se găsesc în același profil, sau cu care se găsesc în relații comerciale directe cu societăți comerciale de același profil, cei care dețin calitatea de consilier ales în administrația publică locală, deputat sau senator.

ART.15. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

 • 1. Aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a regiei autonome;

 • 2. Asigura elaborarea strategiei de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, reorganizare a Regiei, pe care o supune spre aprobare Consiliului Local;

 • 3. Verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;

 • 4. în termen 90 de zile de la data numirii sale, Consiliul de administrație elaborează și prezintă autorității publice tutelare spre aprobare Planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat;

 • 5.  Completează sau revizuiește Planul de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract la solicitarea Consiliului Local;

 • 6.  Elaborează raportul semestrial, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului;

 • 7. Numește și revocă directorul regiei si stabilește remunerația lui, conform prevederilor legale in vigoare;

 • 8. încheie contracte de mandat cu directorul/directorii.

 • 9. Evaluează activitatea directorului, verifică execuția contractului de mandat al acestuia;

 • 10. Elaborează raportul semestrial, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat ale directorului/directorilor;

 • 11. Aproba Planul de management întocmit de director;

 • 12. Poate cere completarea sau revizuirea Planului de management dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

 • 13. Evalueaza activitatea directorului anual și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a Planului de management

 • 14. Analizează trimestrial, raportul întocmit de director cu privire la activitatea de conducere executiva si cu privire la evoluția regiei, raport care va fi comunicat de acesta;

 • 15.  Urmărește respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător, respectarea normelor de securitate și sănătatea muncii în cadrul regiei.

 • 16. Aprobă tactica și strategia activității de marketing.

 • 17. Avizează contractarea de împrumuturi bancare pe termen scurt, mediu sau lung și modul de rambursare a acestora cu aprobarea Consiliului local.

 • 18. Avizează rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești și hotărăște cu privire la diferențele constatate propuse de Comisia centrală de inventariere.

 • 19. Aprobă și propune tarife pentru lucrările și serviciile prestate de către Regia

Servicii Publice Ploiești altele decât cele aprobate de Consiliul Local al Municipiului IPI^ieștL-în?y A conformitate cu obiectul de activitate al regiei și legislația în vigoare.        I ș 1 MCI \ '

 • 20. Aprobă măsurile necesare pentru menținerea echilibrului economico-financiar a^regiei ' ('$ fc

 • 21. Stabilește și aprobă plata premierilor pentru personalul regiei, cu excepția cazurîldrj prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă al Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești.

 • 22. Analizează modul cum au fost împlinite hotărârile anterioare și propune măsurile^ per,care sJZ le consideră necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate ca și sancțiunile aplicabile celor ce se fac vi novați de neîndeplinirea acestora.

 • 23. își însușește studiile de fezabilitate și dcumentațiile tehnico - economice ce urmează a fi aprobate conform legii.

 • 24. Aprobă programul anual de investiții în limita surselor de finanțare aprobate de Consiliul Local prin bugetul de venituri și cheltuieli.

 • 25. își însușește structura organizatorică a regiei pe care o supune spre aprobare Consiliului Local.

 • 26. Asigură elaborarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al regiei pe care îl supune spre aprobare Consiliului Local.

 • 27. Propune spre aprobarea Consiliului Local modificarea obiectului de activitate, mutarea sediului Regiei, înființarea, desființarea unor puncte de lucru, după caz, precum și modificări ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al regiei.

 • 28. Aprobă delegarea de competențe pentru directorul regiei.

 • 29. Numește reprezentanții in vederea negocierii si semnării Contractului Colectiv de Muncă din partea conducerii regiei, conform Legii dialogului social nr. 62/2011, actualizata, cu modificările si completările ulterioare.

 • 30. Aprobă încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunurile aflate în patrimoniul regiei, cu aprobarea Consiliului Local atunci când legea impune acest lucru.

 • 31. Aprobă încheierea contractelor pentru care nu a delegat competențe directorului regiei.

 • 32. își însușește și propune proiecte de acte normative specifice domeniului de activitate al Regiei în vederea bunei desfășurări a activității acesteia.

 • 33. Aprobă programul anual de reparații capitale, reparații curente, reparații tehnico - edilitare cu încadrarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli si urmărește modul de realizare al acestora.

 • 34. Aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea mijloacelor fixe din patrimoniul acesteia conform legislației în vigoare și face propuneri de scoatere din funcțiune și valorificare Consiliului Local pentru mijloacele fixe aflate în administrare, proprietate publică și privată a municipiului Ploiești.

 • 35. Aprobă acțiuni de cooperare economică cu agenți economici din străinătate și cu organizații de interes național cu informarea si/sau aprobarea Consiliului Local.

 • 36. Avizează proiectul bugetului de venituri pe care-l supune spre aprobare Consiliului Local.

 • 37. Analizează lunar activitatea economico-financiară a regiei, ia măsuri de eliminare a deficiențelor, si face propuneri, iar în situația în care măsurile depășesc competențele informează Consiliul Local.

 • 38. Aprobă trecerea pe cheltuieli de exploatare a debitelor care nu se mai pot recupera, după parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de lege.

 • 39. Avizează situațiile financiare anuale și contul de profit și pierdere pe care le supune aprobării Consiliului Local.

 • 40. Răspunde de administrarea eficientă cu respectarea legii a patrimoniului regiei, precum și a celui format din bunurile aflate în administrare și folosință.

 • 41. Elaborează în baza Regulamentului-cadru propriul Regulament de Organizare și Funcționare pe care îl supune spre aprobare Consiliului Local.

 • 42. îndeplinește orice alte atribuții care derivă din actele normative în vigoare sau dispuse de Consiliul Local.

 • 43. Informează de îndată Consiliul Local asupra oricărei tranzacții:

 • a) cu administratorii ori directorii sau, cu angajații, sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții.

/î / ■ "''-s

>--- ’

i ^rr^zz~)

 • b) în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai

persoanelor prevăzute la alineatul precedent.                                            r         ;| i j,

 • c) asupra oricărei tranzacții încheiate de regie cu o altă întreprindere publică, dacă tranzacția are p , valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în iei a 100.000 euro>^^^c

 • 44. Directorul/directorii supun aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacțid^cfiri categoria celor prevăzute la punctul 43, lit.a. Pentru a decide asupra tranzacției, Consilîâl^^^ Administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

 • 45. în rapoartele semestriale și anuale ale Consiliului de Administrație sau, după caz, ale directorilor se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin. 30 precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. în rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

 • 46.  Elaborează un raport anual privind activitatea regiei, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a Regiei;

 • 47. Directorul elaborează trimestrial și prezintă Consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța regiei sau perspectivele sale strategice;

ART.16. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor regiei autonome trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

ART.17. (1) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor regiei autonome trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) și (2) răspunde pentru daunele produse regiei autonome.

Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și de actul de înființare.

(2) Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate regiei prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar și nici autorității publice tutelare.

Răspunderea pentru actele săvârșite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administrație împotrivirea lor și i-au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni, auditorul financiar și autoritatea publică tutelară.

Acțiunea în răspundere împotriva administratorilor este introdusă de autoritatea publică tutelară, prin conducătorul acesteia, in termen de 90 de zile de la aprobarea situațiilor financiare.

B. DIRECTORUL

ART.18. Directorul Regiei este numit Consiliul de Administrație cu care încheie contract de mandat. Eliberarea din funcție a directorului regiei este de competenta Consiliului de Administrație.

ART.19. Directorul Regiei asigura conducerea, organizarea si funcționarea R.A.S.P. eficienta maxima.


ART.20. Directorul Regiei are următoarele atribuții, răspunderi si competente:

 • 1.  asigura conducerea si continuitatea activitatii curente a Regiei, in limitele competentelor' legale aprobate si a celor stabilite de Consiliul de Administrație, in condițiile minimizării riscurilor si consecințelor posibile ale acestora;

 • 2.  angajeaza Regia in relațiile cu tertii;

 • 3.  încheie sau desface contracte de munca pentru angajatii Regiei, selectează personalul cu calificarea necesara in vederea angajarii, semnează actele administrative emise de Regie, acorda recompense si stabilește sancțiuni, după caz;

 • 4.  stabilește sarcinile de lucru pentru serviciile/birourile/compartimentele funcționale care privesc realizarea obiectului de activitate al Regiei, urmărește permanent prin intermediul șefilor de servicii/birouri/compartimente funcționale realizarea acestora si ia masurile necesare pentru ducerea lor la îndeplinire;

 • 5.  coordonează activitatea tuturor serviciilor/birourilor/compartimentelor funcționale si verifica permanent modul in care se duc la îndeplinire atribuțiile si competentele șefilor de servicii/birouri/compartimente, pentru asigurarea optimului organizational;

 • 6.  răspunde de derularea in bune condiții si in conformitate cu cerințele legale si de reglementare a tuturor activitatilor Regiei;

 • 7.  asigura respectarea cerințelor legale privind sanatatea si securitatea muncii, situațiile de urgenta, a pararea împotriva incendiilor si protecția mediului, in activitatile desfășurate de Regie;

 • 8.  organizează paza si urmărește asigurarea integrității bunurilor materiale ale Regiei si ia masurile legale pentru recuperarea oricăror prejudicii;

 • 9.  analizeaza si avizeaza propunerile de achiziționare de materii prime, materiale, utilaje etc, selectează ofertele împreuna cu serviciile/birourile/compartimentele funcționale de specialitate;

 • 10. dispune premierea personalului Regiei in funcție de posibilitățile financiare ale acesteia, de fondurile de premiere aprobate de Consiliul de Administrație si de criteriile de premiere stabilite in Regulamentul Intern si Contractul Colectiv de Munca;

 • 11. propune Consiliului de Administrație masuri de optimizare, rentabilizare, eficientizare a activitatilor Regiei, inclusiv in ceea ce privește introducerea de noi mecanisme de administrare a riscurilor;

 • 12. negociază, personal sau prin delegat, Contractul Colectiv de Munca si il semnează in numele Regiei;

 • 13. urmărește periodic pregătirea si perfecționarea personalului angajat in conformitate cu cerințele si necesitățile activitatilor Regiei;

 • 14. stabilește politicile si obiectivele de dezvoltare a activitatii Regiei prin planificări anuale a activitatilor care conduc la realizarea obiectivelor, cu termene si responsabilități pentru ducerea Ia îndeplinire a acestora, urmărește si evalueaza periodic progresele înregistrate in scopul realizării obiectivelor si adecvării continue a strategiei de dezvoltare;

 • 15. analizeaza anual riscurile care împiedica atingerea obiectivelor si elaborează anual planuri corespunzătoare in direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri, pe baza rapoartelor si planurilor elaborate de șefii de servicii /birouri/ compartimente funcționale responsabili cu gestionarea riscurilor in desfasurarea activitatii;

 • 16. pe baza datelor culese si analizate de șefii de servicii/birouri/compartimente funcționale, analizeaza periodic rezultatele monitorizării activitatii din cadrul Regiei, documentate prin rapoarte de activitate si situații economico-financiare si dispune masuri corective si preventive pentru atingerea obiectivelor, pentru imbunatatirea performantelor si pentru atenuarea manifestării riscurilor ce ar putea avea impact negativ asupra derulării activitatii;

 • 17. răspunde in fata Consiliului de administrație pentru buna organizare a activitatii, de modul de desfășurare a acesteia, de realizarea obiectivelor si sarcinilor ce ii revin in competenta;

 • 18. desemnează un locțiitor pentru perioadele cat lipsește din Regie;

 • 19. prezintă Consiliului Local al municipiului Ploiești situația economico-financiara a R.A.S.P. Ploiești, informează asupra derulării activitatilor, prezintă toate situațiile si informațiile

necesare din obiectul de activitate privind serviciile publice de alimentare ț'cuj energie. // termica in sistem unificat de producere - transport - distribuție, produsa centraiizaț, alimentare cu apa si de canalizare, salubritate, iluminat public;                 V'/-.

 • 20. prezintă Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru aprobare, la termenul; stâbiljț^v^ bugetul de venituri si cheltuieli al R.A.S.P. Ploiești;

 • 21. verifica îndeplinirea recomandărilor si masurilor dispuse de echipele de control sau de auditori;

 • 22. analizeaza și răspunde de modul cum au fost îndeplinite hotărârile anterioare proprii si ale Consiliului de Administrație și dispune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate precum și sancțiunile aplicabile celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea acestora;

 • 23. conlucrează ierarhic cu personalul subordonat, luând deciziile ce se impun pentru desfasurarea in condiții de eficienta si eficacitate a activitatii;

 • 24. ia masuri pentru efectuarea inventarierii bunurilor aflate in administrarea regiei;

 • 25. răspunde de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management implementate prin:

 • a)  comunicarea in cadrul organizației a importantei cerințelor legale si de reglementare;

 • b)  stabilirea politicii in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

 • c)  asigurarea faptului ca sunt stabilite si analizate obiectivele calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

 • d)  asigurarea planificării sistemelor de management implementate;

 • e)  conducerea analizelor efectuate de management;

 • 26. numește responsabilul cu protecția mediului si responsabilul cu sanatatea si securitatea in munca conform cerințelor legale si de reglementare in vigoare;

 • 27. răspunde de asigurarea planificării si integralității sistemelor de management implementate;

 • 28. răspunde de alocarea resurselor pentru realizarea planurilor de management si realocarea acestora in concordanta cu modificarea ierarhizării priorităților;

 • 29. răspunde de asigurarea ca cerințele cetățenilor sunt identificate si satisfăcute in scopul creșterii satisfacției acestora;

 • 30. răspunde de asigurarea ca politica in domeniul calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale:

 • a) este adecvata fata de scopul organizației;

 • b) include angajamentul pentru satisfacerea cerințelor sl pentru îmbunătățire continua;

 • c) asigura un cadru pentru stabilirea si analizarea obiectivelor;

 • d) este comunicata si înțeleasa in cadrul organizației si disponibila pârtilor interesate;

 • e) este analizata pentru adecvarea ei continua;

 • 31. răspunde de asigurarea ca sunt definite si comunicate in cadrul organizației, responsabilitățile si autoritatile;

 • 32. răspunde de asigurarea ca procesele stabilite in cadrul sistemelor de management integrat si managenentul riscurilor sunt implementate si menținute conform documentelor aplicabile;

 • 33. răspunde de asigurarea ca sunt stabilite in cadrul organizației procese adecvate de comunicare;

 • 34. răspunde de protecția si promovarea intereselor regiei printr-o politica de apropiere de organizații naționale sau internaționale in domeniile de activitate;

 • 35. asigura derularea activitatii de relații cu publicul in scopul creșterii satisfacției cetățenilor;

 • 36. in exercitarea atribuțiilor ce-i revin directorul regiei emite decizii cu caracter obligatoriu pentru personalul din subordine;

 • 37. coordonează activitatea de stabilire, modificare sau ajustare a preturilor si tarifelor pentru serviciile prestate de regie.

 • C. DIRECTORUL TEHNIC:

Relații de colaborare si subordonare

a) Relații de colaborare:

• cu toate compartimentele funcționale din cadrul Regiei.;

® 4? x.

 • b) Relații de subordonare:                                                 $

ff 07   / "k *'7

• fata de Directorul Regiei.

ART.21. Directorul tehnic are următoarele atribuții, răspunderi si competente:

 • 1.  angajeaza Regia cu tertii in toate relațiile contractuale care privesc serviciile p^îhce din ■ subordinea sa;

 • 2.  răspunde direct de derularea cu eficienta si eficacitate a activitatii serviciilor/birourilor/; compartimentelor din subordine si asigura bunul mers al relațiilor de colaborare cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, iluminat public si alimentare cu energie termica produsa centralizat;

 • 3.  coordonează activitatea tuturor serviciilor/birourilor/compartimentelor funcționale din subordine si verifica permanent modul in care se duc la îndeplinire atribuțiile si competentele șefilor de servicii/birouri/compartimente din subordine, pentru asigurarea optimului organizational;

 • 4.  urmărește permanent derularea conforma cu cerințele legale si de reglementare a activitatii serviciilor/birourilor/ compartimentelor din subordine si implicit a contractelor aferente serviciilor publice monitorizate de Regie, prin îndrumare, verificare si aprobare a înregistrărilor elaborate de aceștia;

 • 5.  răspunde de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management implementate, in derularea propriei activitati;

 • 6.  propune spre analiza si aprobare Conducerii masuri de optimizare, rentabilizare, eficientizare a activitatii (inclusiv masuri ce atenueaza manifestarea riscurilor si tratarea situațiilor dificile);

 • 7.  analizeaza si evalueaza, periodic, rezultatele obținute prin monitorizarea activitatii operatorilor serviciilor publice de distribuție a apei, canalizare, iluminat public si alimentare cu energie termica produsa centralizat, documentate prin rapoartele de activitate ale serviciilor/birourilor/ compartimentelor din subordine si elaborează programe de activitate pentru imbunatatirea performantelor si reducerea șanselor de apariție a riscurilor, împreuna cu aceștia;

 • 8.  analizeaza si evalueaza, periodic, rezultatele monitorizării activitatii proprii serviciilor/birourilor/ compartimentelor din subordine, documentate prin rapoarte de activitate si situații economico-financiare si dispune masuri corective de eliminare a deficientelor, iar în situația în care masurile ii depasesc competentele, informează Directorul;

 • 9.  analizeaza si avizeaza propunerile anuale pentru necesarul de resurse financiare (alocate din bugetul regiei sau din bugetul local) elaborate de șefii serviciilor/birourilor/ compartimentelor din subordine, in vederea derulării optime a activitatii si a programelor investitionale de a căror monitorizare este răspunzătoare Regia;

 • 10. verifica si propune spre aprobare Conducerii achiziționarea de materii prime, materiale, utilaje etc, inclusiv specificațiile tehnice pentru documentația de atribuire elaborate împreuna cu serviciile/birourile/compartimentele funcționale din subordine;

 • 11. răspunde in fata Conducerii pentru buna organizare a activitatii, de modul de desfășurare a acesteia, de realizarea obiectivelor si sarcinilor ce ii revin in competenta;

 • 12. desemnează un locțiitor pentru perioadele cat lipsește din Regie;

 • 13. verifica îndeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori;

 • 14. analizeaza și răspunde de modul cum au fost îndeplinite hotărârile Directorului si ale Consiliului de Administrație și dispune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate precum și sancțiunile aplicabile celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea acestora;

 • 15. răspunde de aplicarea, in activitatea proprie, a politicilor in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

 • 16. participa la întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;

 • 17. asigura coordonarea derulării activitatii serviciilor /birourilor funcționale din subordine in conformitate cu cerințele legale si de reglementare, in limitele competentelor aprobate, in condițiile minimizării riscurilor si consecințelor posibile ale acestora;

 • 18. aplica masuri corective si preventive pentru atingerea obiectivelor, pentru imburTatațirea

performantelor, pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor in derularea actiyitaw(cle care este răspunzător;                                                                 i

 • 19. conlucrează ierarhic cu personalul subordonat, luând deciziile ce se impbjfi^pe^ru^

desfasurarea in condiții de eficienta si eficacitate a activitatii;                               V ’

 • 20. asigura derularea activitatii de relații cu publicul in scopul creșterii satisfacției cetatenilor.' : _

 • D. CONTABILUL-SEF

Relații de colaborare si subordonare

 • a)  Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale

 • b) . Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Directorului

 • •  are in subordine Biroul Financiar-Contabilitate

ART.22. Contabilul -Sef are următoarele atribuții, răspunderi si competente:

 • 1.  conduce si asigura continuitatea activitatii financiar - contabile, in limitele competentelor legale aprobate, in condițiile minimizării riscurilor si consecințelor posibile ale acestora ;

 • 2.  răspunde direct in fata conducerii pentru buna organizare a activitatii financiar - contabile de derularea cu eficienta a activitatii personalului din subordine, de realizarea obiectivelor si sarcinilor ce ii revin in competenta;

 • 3.  asigura permanent derularea activitatii Biroului Financiar-Contabilitate in conformitate cu cerințele legale si de reglementare, prin îndrumare, verificare a tuturor înregistrărilor elaborate in activitatea financiar - contabila;

 • 4.  urmărește execuția anuala a bugetelor, a listelor de investiții, conform finanțărilor aprobate;

 • 5.  organizează contabilitatea in cadrul Biroului financiar-contabilitate, asigurând însușirea si aplicarea corecta a reglementarilor legale in vigoare privind contabilitatea operațiunilor patrimoniale;

 • 6.  asigura întocmirea si/sau verificarea documentelor justificative pentru orice operațiune care afecteaza patrimoniul Regiei;

 • 7.  asigura verificarea înregistrării in contabilitate a operațiunilor patrimoniale si controlul asupra operațiunilor patrimoniale efectuate;

 • 8.  asigura si organizează inventarierea patrimoniului R.A.S.P. Ploiești;

 • 9.  asigura valorificarea rezultatelor inventarierii patrimoniului;

 • 10. organizează, urmărește si răspunde in legătură cu reflectarea in expresie baneasca a bunurilor mobile si imobile, a tuturor bunurilor cu potențial economic, a disponibilităților bănești, a titlurilor de valoare, a datoriilor si creanțelor Regiei, precum si mișcările si modificările intervenite in urma operațiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile si rezultatele obținute prin acestea;

 • 11. asigura asistenta de specialitate la negocierea contractelor si angajeaza regia la încheierea de contracte;

 • 12. participa la elaborarea documentației de stabilire, modificare/ajustare a preturilor si tarifelor pentru serviciile prestate de Regie;

 • 13. informează conducerea Regiei asupra tuturor problemelor de natura economica si/sau financiara ce rezulta din derularea operațiunilor economico-financiare, contractuale, cele privind tarifele, precum si asupra realizărilor economico-financiare ale Regiei, evaluarea riscurilor si propuneri de masuri de diminuare a acestora;

 • 14. efectuează controlul financiar preventiv care are ca scop sa asigure respectarea stricta a legii in utilizarea fondurilor, identificarea si eliminarea cheltuielilor care nu sunt necesare, oportune si preîntâmpinarea oricăror forme de risipa;

 • 15. asigura analiza balanțelor de verificare întocmite lunar pe care le semnează;

 • 16. participa la auditarea si/sau controlul activitatii financiar-contabile a Regiei;

 • 17. întocmește "Notele explicative” la situațiile financiare anuale si "Raportul de gestiune al administratorilor”,verifica si transmite bilanțul contabil;

 • 18. răspunde de asigurarea ca sunt definite si comunicate in cadrul biroului din subordine responsabilitățile si autoritatile;


19. răspunde, in activitatea proprie, de aplicarea politicilor si respectarea cerir              n *

domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii\-/sK securității-?-ocupationale;>•


 • 20. angajeaza regia prin transmiterea declarațiilor prin semnătură electronica la-ANAF^si Ministerul Finatelor;

 • 21. răspunde de asigurarea planificării, de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managenentul riscurilor, implementate;

 • 22. răspunde de monitorizarea derulării activitatii biroului privind realizarea obiectivelor si îndeplinirea indicatorilor de performanta specifici activitatii financiar-contabile, documentata prin rapoarte periodice supuse analizei si aprobării Conducerii;

 • 23. răspunde de îndeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori si verifica modul in care acestea au fost îndeplinite de personalul din subordine;

 • 24. analizeaza și răspunde de modul cum au fost îndeplinite hotărârile Directorului si ale Consiliului de Administrație și dispune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate, ce ii revin in competenta și propune spre aprobare Conducerii sancțiunile aplicabile celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea acestora;

 • 25. coordonează contabilizarea stocurilor: materiile prime si materialele, investițiile, decontările cu furnizorii si conturile asimilate, impozitele si taxele locale, împrumuturile, veniturile si cheltuielile;

 • 26. verifica evidenta decontărilor cu bugetul statului privind TVA, impozitul pe profit si a impozitului pe venit;

 • 27. verifica evidenta decontărilor cu Bugetul Local a impozitelor si taxelor datorate pentru bunuri mobile si/sau imobile aflate in patrimoniul regiei sau deținute in administrare;

 • 28. monitorizează activitatea privind evidenta disponibilităților in lei/valuta, urmărirea garanțiilor bancare;

 • 29. întocmește bugetul de venituri si cheltuieli, rectifica, verifica si răspunde de încadrarea in sumele aprobate pe tipuri de activitati si/sau de costuri;

 • 30. raportează, periodic, Consiliului de Administrație si Directorului, pe baza de analiza, pe activitati si tipuri de costuri, încadrarea realizărilor comparativ cu prevederile aprobate;

 • 31. monitorizează realizarea politicii de investiții din punct de vedere al încadrării in sursele de finanțare aprobate;

 • 32. elaborează analize privind disponibilitățile bănești pentru susținerea financiara necesara desfășurării activitatii proprii Regiei si raportează Conducerii rezultatul acestora;

 • 33. aplica masuri corective si preventive pentru atingerea obiectivelor, pentru imbunatatirea performantelor, pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor;

 • 34. propune spre analiza si aprobare Conducerii, oridecateori considera necesar, masuri de optimizare, rentabilizare, eficientizare a activitatii, inclusiv masuri ce atenueaza manifestarea riscurilor si tratarea situațiilor dificile;

 • 35. asigura instruirea personalului din subordine in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare privind derularea activitatii financiar - contabile, gestionarea si managementul riscurilor;

 • 36. analizeaza anual riscurile care împiedica atingerea obiectivelor, documentate prin rapoarte si elaborează anual planuri corespunzătoare in direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri, pe care le transmite Conducerii in vederea avizării;

 • 37. urmărește si evalueaza progresele înregistrate in scopul realizării politicilor si obiectivelor Regiei, raportează anual gradul de respectare a cerințelor legale si de reglementare, transpunerea obiectivelor Regiei in activitatile realizate, stadiul de realizare al obiectivelor specifice, măsură in care au fost atinși indicatorii de performanta stabiliți;

 • 38. in urma analizei “efort-efect” si revizuirea riscurilor, propune anual, spre aprobare Conducerii necesarul de resurse umane, materiale si financiare (alocate din bugetul Regiei sau din bugetul local), in scopul derulării optime a activitatii, evitând dispersarea acestora in zone nerelevante pentru strategia de dezvoltare a Regiei;

E. REPREZENTANT MANAGEMENT INTEGRAT - RMI Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Directorului

 • •  are in subordine Biroul Management Integrat


ART.23. Reprezentantul managementului integrat (RMI) are următoarele atribuții, răspunderi si competente:

 • 1. asigura stabilirea, implementarea si menținerea sistemului de management integrat; in acest scop va fi auditor intern autorizat in sistemul de management integrat (calitate, mediu si sanatate si securitate in munca);

 • 2.  raportează managementului la cel mai inalt nivel despre funcționarea sistemului de management integrat si despre orice necesitate de îmbunătățire ;

 • 3. coordonează auditurile de prima si secunda parte

 • 4.  urmărește funcționarea eficace si eficienta a sistemului de analize si de audit;

 • 5.  urmărește aplicarea acțiunilor corective;

 • 6.  asigura pregătirea organizației pentru recertificarea sistemului de management integrat si interfața cu organismele terte privind auditarea;

 • 7.  asigura promovarea, in cadrul Regiei, a conștientizării referitoare la cerințele clientilor si a cerințelor legale si de reglementare privind calitatea, protecția mediului si la sanatatea si securitatea ocupationala;

 • 8.  menține relația cu părțile externe in chestiuni legate de sistemului de management integrat

 • 9.  este subordonat si raportează nemijlocit directorului Regiei. Masurile luate de către reprezentantul managementului integrat pot fi schimbate sau invalidate numai de către directorul Regiei;

 • 10. are autoritatea sa dea instrucțiuni pentru rezolvarea problemelor referitoare la calitate, proiecția mediului, sanatate si securitate ocupationala si sa aplice masuri corective, preventive si de îmbunătățire a sistemului de management integrat in toate compartimentele organizației;

 • 11. răspunde de monitorizarea derulării activitatii proprii biroului management integrat privind realizarea obiectivelor si îndeplinirea indicatorilor de performanta ;

 • 12. aplica masuri pentru imbunatatirea performantelor si pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor in activitatea biroului management integrat;

 • 13. propune spre analiza si aprobare Conducerii, oridecateori considera necesar, masuri de optimizare, rentabilizare, eficientizare a activitatii (inclusiv masuri ce atenueaza manifestarea riscurilor si tratarea situațiilor dificile) ce ii revin in competenta;

 • 14. verifica îndeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori;

 • 15. răspunde, in activitatea proprie, de aplicarea politicilor si respectarea cerințelor legale in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

 • 16. răspunde de asigurarea planificării, de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managenentu! riscurilor, implementate;

 • 17. elaborează programe de instruire, pregătire si perfecționare a personalului din subordine in conformitate cu cerințele si necesitățile activitatii, le transmite responsabilului de resurse umane, in vederea analizei si aprobării Conducerii;

 • 18. răspunde de asigurarea ca sunt definite si comunicate in cadrul biroului management integrat, responsabilitățile si autoritatile;

 • 19. răspunde de asigurarea unității de acțiune prin punerea de acord cu serviciile /birourile /compartimentele funcționale privind calitatea serviciilor lor, importanța îndeplinirii cerințelor cetățenilor/petenților ca și a standardelor și a reglementărilor aplicabile serviciului oferit si verificarea eficacității masurilor de management integrat inter-compartimentale.

CAPITOLUL VI

COMPARTIMENTELE FUNCȚIONALE :

 • A. ASISTENT MANAGER

Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu toate compartimentele funcționale din cadrul Regiei;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei


ART. 24. Asistentul manager are următoarele atribuții, răspunderi si competente:

 • 1.  primește persoanele romane sau străine, angajați ai organizației sau reprezentanți ai diferitelor instituții publice, colaboratori, reprezentanți ai societăților comerciale care vin in contact cu directorul Regiei in interes de serviciu;

 • 2.  asigura activitatile de protocol in cadrul întâlnirilor, in conformitate cu cerințele zilnice;

 • 3. recepționează, preia si transmite mesajele telefonice la timp, in mod corect și complet;

 • 4.  primește corespondenta (trimisa prin posta, electronic sau fax), o evidențiază in registrul de corespondenta, o prezintă directorului Regiei si o distribuie personalului caruia i-a fost repartizata;

 • 5. elaborează programele de audiente pentru cetateni si asigura evidenta acestora;

 • 6. expediază corespondenta elaborata de personalul Regiei, prin posta, electronic sau fax, după caz;

 • 7.  păstrează și utilizează ștampilele Regiei, conform prevederilor legale si de reglementare in vigoare;

 • 8.  asigura, după caz, tehnoredactarea de note interne, scrisori, răspunsuri la scrisori, precum si multiplicarea materialelor la solicitarea Directorului;

 • 9.  asigură evidenta si arhivarea documentelor, dosarelor si înregistrărilor Directorului;

 • 10. răspunde de asigurarea planificării, de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managenentul riscurilor, implementate, in activitatea proprie;

 • 11. aplica masuri corective pentru dispariția disfunctionalitatilor si masuri preventive pentru îmbunătățire si reducerea șanselor de apariție a riscurilor specifice activitatii proprii;

 • 12. răspunde, in activitatea proprie, de aplicarea politicilor cuprinse in Declarația si angajamentul Directorului si respectarea cerințelor legale si de reglementare in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

 • 13. difuzează șefilor de birouri/servicii/compartimente din cadrul R.A.S.P, atunci când este cazul, decizii, note interne, proceduri, instrucțiuni de lucru;

 • 14. urmărește documentele interne daca sunt înregistrate, semnate si stampilate înainte de a fi expediate;

 • 15. realizează “agenda directorului” constând in programarea ședințelor, a diverselor întâlniri, efectuarea de rezervări;

 • 16. pastreaza confidențialitatea cu privire la problemele de serviciu în cadrul vehiculării informațiilor prin orice mijloace;

 • 17. îndeplinește recomandările, masurile corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori privind activitatea proprie;

 • 18. răspunde de modul cum au fost îndeplinite hotărârile Directorului si ale Consiliului de Administrație privind activitatea proprie.

B. RESPONSABIL PROTECȚIA MUNCII SI PS1 Relații de colaborare si subordonare

 • c)  Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale

 • d) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Directorului

 • 1. asigura cunoașterea si aplicarea politicii, responsabilitățile si atribuțiile privind securitatea si sanatea in munca, situații de urgenta, aparare împotriva incendiilor;

 • 2. asigura conștientizarea aspectelor legate de securitate si sanatate in munca, situatii/dezurgerița,?

a parare împotriva incendiilor si face propuneri de îmbunătățire;                    T

3 elaborează și actualizeaza planul de prevenire și protecție;

 • 4. elaborează instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementarilor de-securițațej

și sanatate în munca, situații de urgenta, aparare împotriva incendiilor, ținând seâmâ^dej;;.\ particularitățile activităților și ale regiei, precum și ale locurilor de munca/ posturilor de Idcruj^iJ^

 • 5.  propune atribuții și răspunderi în domeniul securității și sanatatii in munca, situații de urgenta, aparare împotriva incendiilor, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fisa postului, cu aprobarea angajatorului;

 • 6. verifica cunoașterea și aplicarea de către toți lucratorii a masurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității si sanatatii in munca, situații de urgenta, aparare împotriva incendiilor;

 • 7. întocmește necesarul de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucratorilor în domeniul securității și sanatatii în munca, situații de urgenta, aparare împotriva incendiilor si elaborează programul de instruire-testare la nivelul organizației;

 • 8. asigura întocmirea planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent și se asigura ca toti lucratorii să fie instruiți pentru aplicarea lui;

 • 9. stabilește zonele care necesita semnalizare de securitate și sanatate în munca situații de urgenta, aparare împotriva incendiilor, precum si tipul de semnalizare necesar și amplasarea acestora;

 • 10. asigura evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare si/ sau care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;

11 .monitorizează funcționarea sistemelor și dispozitivelor de protecție;

12.verifica starea de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum și a sistemelor de siguranța;

13.informează Directorul, în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate la locurile de munca și propune masuri de prevenire și protecție;

14.identifica echipamentele individuale de protecție necesare pentru posturile din organizație și întocmește necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție;

 • 15. elaboreaza rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucratorii din organizație;

 • 16. urmărește realizarea masurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;

 • 17. colaborează cu lucratorii și/sau reprezentanții lucratorilor, serviciile externe de prevenire și protecție, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire și protecție;

 • 18. actualizeaza planul de avertizare, planul de protecție și prevenire și a planul de evacuare;

 • 19. efectueaza activitati legate de supravegherea stării de sanatate a lucratorilor în conformitate cu cerințele legale in vigoare;

 • 20. asigura relații din proprie inițiativa sau la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul sanatatii si securității ocupationale;

C. BIROUL JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE SI URMĂRIRE CONTRACTE : Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu toate compartimentele funcționale din cadrul Regiei;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei

ART.25. Biroul Juridic - Contencios, Achiziții Publice si Urmărire Contracte are următoarele atribuții:

 • 1. asigura asistența de specialitate conducerii Regiei, precum si tuturor birourilor/compartimentelor/serviciilordin cadrul R.A.S.P. Ploiești;

 • 2.  asigura interpretarea si informarea unitara a dispozițiilor legale/problemelor juridice cu care este sesizat sau pe care le initiaza, la nivelul birourilor/compartimentelor/serviciilor Regiei;

 • 3.  susține interesele si apara drepturile R.A.S.P. Ploiești, conform legii, în fata insiagțelelo7;'dș^/ \ *’

judecată sau celor de arbitraj, in cauzele în care este implicata aceasta;                             lg

 • 4.  reprezintă R.A.S.P. Ploiești, pe bază de delegare/imputernicire, în domeniile? proprii: d.e^f activitate în fața instanțelor judecătorești, arbitrate, a altor organe jurisdicționaleMfcjane ale^z<A/ puterii sau administrației de stat, organe de urmărire penală, cabinete notariale, predum’șhîn' raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, protejând drepturile și interesele RegteiHTF^ condițiile legii;

 • 5. depune toate diligentele pentru protejarea intereselor Regiei in fata instanțelor judecătorești, in exercitarea atribuțiilor de reprezentare a interesului R.A.S.P. Ploiești, in conformitate cu legislația in vigoare;

 • 6.  in litigiile in fata instanțelor judecătorești in care R.A.S.P. Ploiești are calitate procesuala, obligația de reprezentare si diligenta a consilierului subzista pana la investirea cu formula executorie a hotărârii judecătorești definitive si irevocabile pronunțate in dosarul respectiv;

 • 7.  avizează actele cu implicații juridice, din punct de vedere al legalității conținutului;

 • 8.  participă la pregătirea și negocierea contractului colectiv de muncă, în condițiile legii;

 • 9. răspunde de legalitatea avizelor date asupra măsurilor ce urmează a fi luate de conducerea Regiei, precum si de legalitatea punctelor de vedere exprimate in scris în legătură cu aspectele legale asupra carora este sesizat/se autosesizeaza;

 • 10. promovează, cu avizul conducerii, cereri de chemare in judecata si alte cereri solicitate si justificate cu acte de personalul/responsabilii de procese din cadrul compartimentelor/birourilor/serviciilor;

 • 11. prelucrează normele legale cu caracter normativ, la solicitarea conducerii sau șefilor corn parti mentei o r/birourilor/servicii lor in scopul cunoașterii și corectei aplicări a acestora de către salariații Regiei;

 • 12. semnalează eventualele deficiențe in aplicarea dispozițiilor legale constatate în activitatea desfasurata de R.A.S.P si propune măsuri de remediere și prevenire a unor astfel de deficiențe;

 • 13. urmărește, in măsură in care este sesizat, aplicarea corectă a legislației în activitatea Regiei și propune masurile corective în cazul în care se constată abateri;

 • 14. realizează orice lucrări cu caracter juridic rezultate din acte normative sau dispuse de conducerea Regiei;

 • 15. gestionează si pastreaza publicațiile de specialitate în domeniu (Monitorul Oficial, legislație, practică judiciară, literatură de specialitate etc.) repartizate;

 • 16. îndruma si instruiește personalul din subordine privind asimilarea si abordarea conceptului de gestionare a riscului cat si atitudinea fata de risc;

 • 17. conlucrează ierarhic cu personalul subordonat si verifica modul in care se aduc la îndeplinire atribuțiile si competentele personalului din subordine;

 • 18. desemnează un locțiitor pentru perioadele cat lipsește din Regie;

 • 19. verifica îndeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori, in domeniul propriu de activitate;

 • 20. analizeaza și răspunde de modul cum au fost îndeplinite deciziile directorului regiei si hotărârile Consiliului de Administrație și dispune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate, ce ii revin in competenta;

 • 21. răspunde de monitorizarea derulării activitatii proprii privind realizarea obiectivelor si îndeplinirea indicatorilor de performanta planifica anual activitatile pentru realizarea obiectivelor specifice activitatii proprii, cu termene si responsabilități pentru ducerea la îndeplinire a acestora, urmărește si evalueaza periodic progresele înregistrate in scopul realizării politicilor si obiectivelor Regiei;

 • 22. analizeaza anual riscurile care împiedica atingerea obiectivelor, documentate prin rapoarte si elaborează anual planuri corespunzătoare in direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri, pe care le transmite Conducerii in vederea avizării;

 • 23. analizeaza anual gradul de respectare a cerințelor legale si de reglementare, transpunerea obiectivelor Regiei in activitatile realizate, stadiul de realizare al obiectivelor specifice, măsura in care au fost atinși indicatorii de performanta stabiliți, documentata prin raport;

 • 24. asigura confidențialitatea informațiilor juridice care au caracter secret, conform legii;

 • 25. întocmește apararea cauzelor, întocmind in acest caz: întâmpinare, nota de probatorii, obiectiuni la rapoartele de expertiza, concluzii scrise. De asemenea, are obligația sa solicite  inițierea procedurii de atribuire;

  stabilirea criteriilor de calificare, selecție si atribuire; publicarea anunțurilor de intenție, participare si de atribuire; evaluarea ofertelor;

  garanția de participare, garanția de buna execuție.


documentele de la toate compartimentele regiei in timp util, sa conspecteze dosarele^flatein'; arhiva instanțelor si sa asigure evidenta acestora si a termenelor de judecata;                <

 • 26. declara si motivează caile de atac in termenele prevăzute de lege;

 • 27. întocmește cereri de chemare in judecata, in baza referatului aprobat, ină^ptât, de'

compartimentul de specialitate;                                                    X/

 • 28. colaborează la intocmirea proiectelor de hotarari, a regulamentelor, instrucțiunilor si altor acte" cu caracter normativ elaborate de birourile/compartimentele/serviciile din cadrul Regiei;

 • 29. avizeaza deciziile de încadrare, acte adiționale, delegări, detasari, preavize, suspendarea contractelor de munca, încetarea contractelor de munca sau de reîncadrare a personalului precum si deciziile de sancționare;

 • 30. formulează răspunsuri cererilor pe linie de contencios administrativ;

 • 31. răspunde de lansarea, derularea și finalizarea procedurilor de achiziții publice de produse, servicii și lucrări, în conformitate cu actele normative ce reglementează activitatea de achiziții publice si face propunerile de validare a rezultatelor;

 • 32. asigura respectarea cerințelor legale si de reglementare in ceea ce privește:

>

>

>

>

>

 • 33. propune conducerii, spre aprobare, componenta comisiilor de evaluare si adjudecare a ofertelor;

 • 34. participă în comisiile de evaluare a ofertelor sau atribuirea contractelor de achiziții publice, în comisiile de recepție a bunurilor achiziționate, de recepție la terminarea lucrărilor și la recepția finală, după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor;

 • 35. asigura evitarea apariției unor situații de natura sa determine existenta unui conflict de interese si/ sau manifestarea concurentei neloiale, asa cum sunt definite de actele normative;

 • 36. asigura eficienta utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achiziție publica;

 • 37. elaboreaza programul anual al achizițiilor publice pe baza necesităților si priorităților comunicate prin referate de către compartimentele funcționale, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare;

 • 38. elaboreaza sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire sau, in cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;

 • 39. îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, conform actelor normative in vigoare;

40.organizează efectuarea studiului pieței si constituirea bazei de date cu privire Ia furnizori, executanti sau prestatori, potențiali si acceptați, al căror obiect de activitate poate asigura dobândirea produselor, lucrărilor sau serviciilor pe care regia intenționează sa le achiziționeze;

 • 41. elaborează note justificative, conform cerințelor legale,;

 • 42. utilizează mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire si pentru realizarea achizițiilor directe;

 • 43. constituie si pastreaza dosarul achiziției publice pentru fiecare contract de achiziție publica atribuit, pe toata durata în care contractul produce efecte juridice;

 • 44. elaborează, ulterior încheierii contractelor de achiziție publica, rapoartele, fisele si documentele care trebuie înaintate, conform prevederilor legale, la Agenția Naționala pentru Achizițiile Publice (ANAP), Ministerul Finanțelor Publice, Direcția Generala a Finanțelor Publice;

 • 45. asigura analiza si monitorizarea derulării proceselor de achiziții;

 • 46. monitorizează derularea contractelor pana la recepția finala, pe baza informațiilor de la compartimentele de specialitate din regie care au ca obligație verificarea acestora si informează conducerea, periodic, privind respectarea disciplinei contractuale.

 • 47. participa la intocmirea Regulamentului de Organizare si Funcționare, Regulamentului Intern si Contractului Colectiv de Munca ale regiei;

 • 48. raspunde de asigurarea planificării, de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managenentul riscurilor, implementate, in domeniul propriu de activitate.


 • D. SERVICIUL APA CANAL

Relații de colaborare si subordonare'.

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei

 • •  are in subordine Biroul Epurare Ape Uzate

ART.26. Serviciul Apa Canal are următoarele atribuții :

 • 1.  monitorizează si verifica permanent respectarea prevederilor din contractul de delegare prin concesiune a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare ;

 • 2.  urmărește si verifica respectarea prevederilor Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Ploiești;

 • 3.  urmărește elaborarea documentației autorizațiilor si contractelor necesare pentru administrarea patrimoniului STEP, prin îndrumare, verificare si avizare a tuturor înregistrărilor elaborate;

 • 4.  asigura baza de date tehnice necesare elaborării documentației privind stabilirea si ajustarea tarifelor pentru epurarea apelor uzate ;

 • 5.  asigura si urmărește permanent:

 • •  derularea activitatii de colectare si epurare a apelor uzate, documentat prin rapoarte periodice supuse analizei si aprobării Conducerii:

 • •  respectarea prevederilor Protocolului privind preluarea patrimoniului si a Convenției privind deversarea apelor uzate din rețeaua publică de canalizare a municipiului Ploiești;

 • •  respectarea cerințelor de licențiere si autorizare;

 • •  monitorizarea derulării contractelor încheiate in scopul colectării și epurării apelor uzate si administrarea STEP;

 • •  organizarea, coordonarea si monitorizarea derulării activității în sistemul de tratare a apelor uzate la parametrii calitativi și cantitativi conform cerințelor din actele de reglementare;

 • •  elaborarea, modificarea și actualizarea Regulamentul de exploatare al STEP si verificarea aplicării acestuia;

 • 6. pune in aplicare si urmărește respectarea prevederilor Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Ploiești, in scopul asigurării exigentelor consumatorilor pe întreaga durata a exploatării;

 • 7. exercita coordonarea si controlul calitatii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, obiect al contractului de concesiune;

 • 8. analizeaza si promovează programele anuale de investiții din Fondul de lucrări si fondurile proprii ale concesionarului;

 • 9. monitorizează si controlează periodic modul de realizare a indicatorilor de performanta prevazuti in licența operatorului si regulamentul serviciului public de alimentare cu apa si-canalizare;

 • 10. primește si analizeaza rapoartele tehnice si financiare conform Contractului de concesiune privind activitatea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, si propune masuri de îmbunătățire;

 • 11. urmărește permanent aplicarea si respectarea de către concesionar a obligațiilor stabilite prin contract si a cerințelor legale si de reglementare in domeniul serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, in scopul asigurării exigentelor consumatorilor pe întreaga durata a exploatării;

 • 12. verifica, când este necesar, documentația de modificare si ajustare a tarifelor, in conformitate cu prevederile contractului de concesiune ;

 • 13. asigura interfața intre operator si Consiliul Local in cadrul Comitetului de Coordonare;

 • 14. monitorizează si controlează permanent menținerea in exploatare normala a întregului sistem public de alimentare cu apa si de canalizare, inclusiv realizarea de reparații si intervenții la apariția unor avarii, incidente sau defecțiuni, documentate prin rapoarte supuse analizei si avizării șefului ierarhic;

 • 15. participarea la acțiunea de inventariere periodica si recepție a obiectivelor noi rezultate din investițiile realizate de operatorul serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si casarea mijloacelor fixe înlocuite din Municipiul Ploiești, precum si la inventarierea mijloacelor fixe


aferente sistemului de alimentare cu apa si canalizare si a terenurilor aferente transmise, in", administrarea operatorului;                                                              £ £

 • 16. monitorizează implementarea proiectelor de investiții generate de contractul de concesiune

privind serviciul public de alimentare cu apa potabila si de canalizare in municipiul Rlpifesti,' si corelarea acestora cu celelalte programe ale Consiliului Local si cu nevoile populatjeiJv documentata prin rapoarte supuse analizei si avizării șefului ierarhic;                               •

 • 17. întocmește documentația de specialitate pentru realizarea proiectelor de hotarare a Consilulur Local, în cadrul contractului de concesiune; ajustarea tarifelor, programul de investiții al operatorului, elaborarea, modificarea, actualizarea regulamentul serviciului de alimentare cu apa si canalizare;

 • 18. contribuie la formarea unui comportament civilizat al cetățenilor orientat către menținerea rețelelor de apa si de canalizare la nivelul de funcționare optim;

 • 19. primește (in regim controlat), analizeaza, verifica in teren (daca este cazul) si soluționează cererile, sesizările si reclamatiile privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare, documentate prin note de constatare;

 • 20. acorda consultanta si informații, soluționează cererile si sesizările cetățenilor in cadrul audientelor zilnice sau telefonice de la Dispeceratul UAT sau SAC;

 • 21. monitorizează relația cu cetățenii prin centralizarea situației sesizărilor scrise si a audientelor;

 • 22. informează asupra masurilor luate de municipalitate in domeniul asigurării alimentarii cu apa potabila a localității si canalizării;

 • 23. evalueaza periodic calitatea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare pe baza informațiilor culese de la cetateni si din sistemele de monitorizare;

 • 24. respecta si îndeplinește sarcinile si obligațiile ce revin din implementarea, menținerea si imbunatatirea sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala;

 • 25. colaborează permanent cu Biroul Dispecerat Sesizări si Relații Publice prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, constatate in teren (împreuna cu reprezentantul operatorului), aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați.

 • E. BIROUL EPURARE APE UZATE

Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Serviciului Apa Canal si conducerii Regiei

ART.27. Biroul Epurare Ape Uzate are următoarele atribuții: asigura permanent derularea, coordonarea si controlul activitatii de exploatare a STEP in regim de continuitate, funcționarea si întreținerea instalațiilor, construcțiilor, utilajelor si echipamentelor aferente;

 • 1.  asigura utilizarea raționala a utilităților si materialelor tehnologice necesare in derularea optima a activitatii;

 • 2.  asigura controlul si monitorizarea procesului de epurare a apelor uzate, documentat prin rapoarte supuse analizei si aprobării șefului ierarhic;

 • 3.  asigura întocmirea bazelor de date necesare monitorizării si gestionarii calitatii apei epurate;

 • 4.  organizează colectarea reziduurilor reținute de grătarele statiei si transportul lor Ia rampa ecologica a orașului;

 • 5.  asigura depozitarea, evacuarea si valorificarea nămolului provenit din procesul de epurare;

 • 6.  monitorizează cantitativ deversările produselor rezultate din vidanjare;

 • 7.  asigura execuția de vidanjari ale puțurilor absorbante la populație, instituții publice si agenti economici;

 • 8.  gestionează si urmărește rezolvarea situațiilor de criza, a incidentelor si a alertelor la STEP;

 • 9.  îndeplinește responsabilitățile stabilite prin Autorizațiile de gospodărire a apelor si de mediu;

 • 10. asigura continuitatea procesului de epurare la parametrii claitativi si cantitativi conform cerințelor din actele de reglementare;

 • 11. urmărește efectuarea lucrărilor prevăzute in :


V programul de mentenanta al echipamentelor din STEP ;

J programul de întreținere utilaje ;

si asigura condițiilor necesare respectării acestora si diminuării riscurilor de nein

 • 12. colaborează permanent cu Biroul Dispecerat Sesizări si Relații Publice prir^jd^ptifj6^<^ sesizărilor specifice activitatii proprii, aplicarea de masuri in vederea solutionarimb^i^iye monitorizarea rezolvării acestora.                                                       0 H0 '

 • F. BIROUL ILUMINAT PUBLIC

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează : Conducerii Regiei

ART.28. Biroul Iluminat Public are următoarele atribuții:

 • 1. asigura permanent gestionarea si monitorizarea derulării Contractului de Delegare al Serviciului de Iluminat Public din municipiul Ploiești, conform cerințelor legale si de reglementare in vigoare;

 • 2.  asigura controlul calitatii si continuității serviciului de iluminat public de către operatori;

 • 3.  propune, spre aprobare, autoritatii administrației publice locale, programul anual de investiții al serviciului de iluminat public si urmărește realizarea obiectivelor cuprinse in programul anual aprobat;

 • 4. elaborează, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare, si supune spre aprobare autoritatii administrației publice locale regulamentul serviciului de iluminat public;

 • 5.  elaborează specificațiile tehnice pentru documentația de atribuire, privind delegarea, prin concesiune, a serviciului de iluminat public;

 • 6. gestionează, monitorizează si urmărește respectarea clauzelor contractuale cuprinse in contractul de delegare a serviciului;

 • 7. analizeaza rapoartele prezentate periodic de operator privind controlul calitatii serviciului, de realizare a indicatorilor de performanta pentru serviciul de iluminat public si propune masuri pentru eliminarea aspectelor negative;

 • 8. comunica periodic datele solicitate de autoritatile de reglementare competente;

 • 9.  monitorizează implementarea proiectelor de investiții privind sistemul de iluminat public ;

 • 10. elaborează prognozele anuale pentru necesarul de resurse financiare (alocate din bugetul regiei sau din bugetul local) in vederea derulării optime a contractelor si a programelor investitionale de a căror monitorizare este răspunzător;

 • 11. monitorizează si controlează starea tehnica si modificările patrimoniului public al sistemului de iluminat public, conservarea si dezvoltarea patrimoniului public, inclusiv realizarea planului anual de întreținere si reparații, intervenții, soluționarea avariilor, incidentelor sau defecțiunilor;

 • 12. participa la acțiunea de inventariere periodica si recepție a sistemului de iluminat public;

 • 13. eliberează avizele de amplasament aferente rețelei de iluminat public;

 • 14. monitorizarea contractului de furnizare energie electrica pentru alimentarea Sistemului de Iluminat Public din municipiul Ploiești, (inclusiv efectuarea in fiecare luna a citirii contorilor de energie electrica împreuna cu reprezentanții SC Electrica);

 • 15. asigura monitorizarea contractului de prestări servicii pentru asistenta tehnica si service a ceasurilor publice;

 • 16. monitorizează modul de respectare a procedurii de lucru privind rețelele si cablurile neconforme amplasate pe stâlpii de pe raza municipiului Ploiești si aplica sancțiuni contravenționale in cazul nerespectarii cerințelor legale si de reglementare.

 • 17. planifica si monitorizează activitati de iluminat ornamental (periodic);

 • 18. planifica si monitorizează derularea contractelor de execuție a focurilor de artificii;

 • 19. asigura alimentarea cu energie electrica a instalațiilor necesare pentru manifestările care au loc la Sala Sporturilor, Parcul Nichita Stanescu, Statuia Mihai Viteazul, Parc Aurora Vest;

 • 20. creeaza, întreține si actualîzeaza baza de date privind calitatea serviciilor (sesizări ale consumatorilor, abateri de la parametrii de lucru prestabiliți, abateri de facturare, etc) inclusiv analiza cauzelor si formularea masurilor pentru eliminarea abaterilor;


 • 21. desfasoara activitati de relații cu publicul si colaborează, permanent, cu reprezentant^Birouiui Dispecerat Sesizări si Relații Publice prin identificarea sesizărilor specifice ^tjyitatnjpro^ constatate in teren (împreuna cu reprezentantul operatorului), aplicarea de măguri, in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicatî^^K^^ ‘o


 • 22. verificarea si certificarea (privind realitatea, legalitatea si regularitatea) lucrâri|5r?^supî decontării si confirmarea încadrării valorilor in sumele alocate.

 • G. BIROUL DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei

Art.29. Biroul Domeniul Public si Privat are următoarele atribuții:

 • 1. monitorizează si urmărește derularea contractuala a activitatilor edilitar - gospodărești delegate

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SA :

 • •   întreținere si amenajare a parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor si a zonelor verzi din municipiu! Ploiești;

 • •  asigurarea întreținerii si mentenantei spatiilor publice date in administrare (prin activitati de reparații curente);

 • •  realizarea programelor de investiții aprobate;

 • 2. asigura controlul privind realizarea indicatorilor de performanta prevazuti in Regulamentul de organizare si funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

 • 3. urmărește respectarea Regulamentului de organizare si funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

 • 4. exercita controlul si monitorizarea calitatii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, in scopul asigurării exigentelor cetățenilor pe întreaga durata a delegării gestiunii;

 • 5. asigura, menține si actualizeaza datele de identificare ale operatorului serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

 • 6. analizeaza rapoartele transmise de operator privind desfasurarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, asigurarea parametrilor de performanta si imbunatatirea acestora prin masuri specifice;

 • 7. asigura supravegherea modului in care operatorii se achita de obligațiile stabilite prin contracte si prin reglementările legale in domeniul administrării domeniului public si privat de interes local;

 • 8. analizeaza prognozele anuale pentru necesarul de resurse financiare (alocate din bugetul Regiei sau din bugetul local) in vederea derulării optime a contractelor si a programelor investitionale de a căror monitorizare este răspunzător;

 • 9. elaborează, în cursul verificărilor cantitative, calitative si valorice a serviciilor prestate si/sau lucrărilor executate, documentele aferente deconturilor de cheltuieli certificate, supuse avizării/aprobării ordonatorului de credite;

 • 10. colaborează permanent cu Biroul Dispecerat Sesizări si Relații Publice prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, constatate in teren (împreuna cu reprezentantul operatorului), aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați;

 • H. BIROUL ÎNCĂLZIRE URBANA

Relata de colaborare si subordonare:

a) Relații de colaborare:

• cu celelalte compartimente funcționale

b) Relații de subordonare:

• se subordonează Conducerii Regiei

ART.30. Biroul încălzire Urbana are următoarele atribuții:

 • 1.  monitorizează modul de respectare si de derulare a contractului de delegare serviciului public de alimentare cu energie termica a municipiului Ploiești si a acestuia in concordanta cu prevederile Regulamentului serviciului aprobat de


  pri^econcesiurie â/<^ bi

  Con sili til^LocaV


 • 2.  propune spre aprobare autoritatii administrației publice locale programul anual de investiții a SACET si monitorizează periodic realizarea programului aprobat;

 • 3. elaborează, in conformitate cu reglementarile-cadru emise de A.N.R.S.C., si supune spre aprobare autoritatii administrației publice locale următoarele:

 • •  regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica;

 • •  caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica si pentru exploatarea SACET;

 • •  contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica, după caz;

 • 4.  monitorizează proiectele de investiții care privesc sistemul de alimentare cu energie termica, finanțate din fonduri publice;

 • 5. urmărește indeplinirea clauzelor contractuale, pentru gestiunea delegata;

 • 6. comunica periodic datele solicitate de autoritatile de reglementare competente;

 • 7. elaborează si urmărește realizarea programului de contorizare a SACET;

 • 8. elaborează si actualizeaza formularele de raportare a calitatii, anexate la regulamentul serviciului de alimentare cu energie termica;

 • 9. analizeaza rapoartele prezentate periodic de operator privind controlul calitatii serviciului de alimentare cu energie termica ;

 • 10 monitorizează si evalueaza menținerea in exploatare normala a punctelor termice din municipiul Ploiești, documentat prin fise de constatare (in colaborare cu operatorul);

 • 11 monitorizează si evalueaza realizarea indicatorilor de performanta ai întregului sistem de alimentare cu energie termica;

 • 12 urmărește respectarea cerințelor legale si de reglementare privind Serviciul public de alimentare cu energie termica produsa centralizat cu privire la modul de exploatare si funcționare a punctelor termice ;

 • 13 verifica documentația de modificare/ajustare a tarifelor elaborata de operatorul serviciului de alimentare cu energie termica, in conformitate cu prevederile contractului de delegare prin concesiune a serviciului de alimentare cu energie termica ;

 • 14 colaborează permanent cu Biroul Dispecerat Sesizări si Relații Publice prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați.

 • I. BIROUL REȚELE, CONTORIZARE SI REPARTITOARE COSTURI

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relata de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei

 • b) Relata de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei

ART.31. Biroul Rețele, Contorizare si Repartitoare Costuri are următoarele atribuții:

 • 1.  urmărește respectarea cerințelor legale si de reglementare privind Serviciul public de alimentare cu energie termica produsa centralizat cu privire la modul de exploatare si funcționare a rețelelor de agent termic primar si secundar;

 • 2.  urmărește si asigura derularea contractelor de prestări servicii cu asociațiile de proprietari privind :

 • •  montajul si exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire (repartitoare de costuri);

 • •  repartizarea lunara a costurilor si consumurilor pentru energia termica pentru încălzire ;

7C—| v

• activitatea de service a repartitoarelor de costuri;                      f y x

 • 3.  participa in comisiile de inventariere periodica si recepție a bunurilor proprii ^Regiei si ale

sistemului de alimentare cu energie termica din municipiul Ploiești;                          <

 • 4. monitorizează implementarea de proiecte noi privind masurarea si repartizarea consumurilor din sistemul de alimentare cu energie termica ( contorizare, repartitoare de costuri etc.);

 • 5.  colaborează permanent cu Biroul Dispecerat Sesizări si Relații Publice prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați.

 • J. SERVICIUL SALUBRITATE SI PROTECȚIA MEDIULUI

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei

 • •  are in subordine Biroul Salubritate si Biroul Protecția Mediului si Monitorizare Postinchidere Rampa Teleajen.

ART.32. Serviciul Salubritate are următoarele atribuții:

 • 1.  asigura organizarea si monitorizarea funcționarii serviciului public de salubrizare si activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației in municipiul Ploiești, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare;

 • 2.  elaborează si propune spre aprobare autoritatii administrației publice locale, după caz, specificații tehnice pentru documentațiile de atribuire a gestiunilor delegate prin concesiune si cerințele de reglementare privind serviciul public de salubrizare si activitatile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației in municipiul Ploiești;

 • 3.  verifica documentele de modificare si ajustare a tarifelor si preturilor aferente serviciului public de salubrizare si prezintă Consiliului Local rapoarte in vederea a proba rii/a vizării lor, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare;

 • 4.  urmărește permanent respectarea clauzelor contractuale, pentru gestiunea delegata;

 • 5.  urmărește realizarea indicatorilor de performanta din Regulamentul serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiești.

 • 6.  asigura documentația necesara (informații, programe,etc) in numele municipiului Ploiești in cadrul Asociația de Dezvltare Intercomunitara de Deșeuri Prahova (A.D.I. PH) avand in vedere calitatea municipiului Ploiești de membru in aceasta ;

 • 7.  propune si întocmește strategii locale la nivelul activitatii de salubritate ;

 • 8.   participa in comisii de licitații in domeniul de activitate specific la nivelul municipiului Ploiești cat si la întocmirea caietelor de sarcini.

 • K. BIROUL SALUBRITATE

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Serviciului Salubritate si Conducerii Regiei.

ART.33. Biroul Salubritate are următoarele atribuții:

1. asigura organizarea si monitorizarea funcționarii serviciului public de salubrizare si activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de

Pag 24


animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deseu&^anii^âlie^? provenite din gospodăriile populației in municipiul Ploiești, in conformitate cu ceripTeleJegai^sl/ ) de reglementare;

urmărește permanent respectarea clauzelor contractuale, pentru gestiunea delegafa^C^—> urmărește respectarea Regulamentului serviciului public de salubrizare in municipiul^®iestijj^%X exercita coordonarea, controlul si monitorizarea calitatii serviciului public de salui^îZaVe^irr scopul asigurării exigentelor consumatorilor pe întreaga durata a exploatării;

asigura, menține si actualizeaza datele de identificare ale operatorilor serviciului public de salubrizare;

urmărește organizarea de către operatori a sistemului de monitorizare a indicatorilor de performanta prevazuti in Regulamentul serviciului de salubrizare, in vederea îndeplinirii acestora;

analizeaza rapoartele transmise de operatori privind desfasurarea serviciului de salubrizare a municipiului, asigurarea parametrilor de performanta si imbunatatirea acestora prin lucrări specifice;

asigura supravegherea modului in care operatorii se achita de obligațiile stabilite prin contracte si prin reglementările legale in domeniul salubrizării localităților;

participa, împreuna cu reprezentanții Direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Ploiești, la inventarierea patrimoniului public aferent serviciului public de salubrizare;

 • 10. analizeaza rapoartele primite de la operatori privind îndeplinirea planurilor de mentenanta si reparații conform prevederilor contractuale pentru bunurile din sistemul public de salubrizare in municipiul Ploiești;

 • 11. monitorizează derularea programelor de investiții legate de modernizarea sau extinderea serviciului public de salubrizare;

 • 12. elaborează prognozele anuale pentru necesarul de resurse financiare (alocate din bugetul Regiei sau din bugetul local) in vederea derulării optime a contractelor si a programelor in vestit ionale de a căror monitorizare este răspunzător;

 • 13. colaborează permanent cu Biroul Dispecerat Sesizări si Relații Publice prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, constatate in teren (împreuna cu reprezentantul operatorului), aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați;

 • 14. monitorizează activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie pe care le executa operatorul

pe domeniul public, la unitățile de invatamant, spitale si spatii ALA;

 • 15. verifica respectarea graficului de execuție aprobat;

 • 16. verifica daca operatorul are asigurat numărul necesar de utilaje si personal calificat;

 • 17. verifica daca operatorul de salubritate a făcut anunțuri prin mass-media privind programul de lucru;

 • 18. verifica, prin sistem GPS, daca operatorul a realizat traseele de lucru pe care trebuie sa le parcurgă fiecare autovehicul, de la momentul începerii execuției serviciilor si pana la finalizarea acestora;

 • 19. verifica daca operatorul de salubritate a ridicat cadavrele de animale de pe domeniul public si a deseurile animaliere din gospodăriile populației in termenul legal si in conformitate cu prevederile contractuale.


2.

 • 3.

 • 4.


5.


6.


7.


8.


9.


L. BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI SI MONITORIZARE POSTINCHIDERE RAMPA TELEAJEN Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Serviciului Salubritate si Conducerii Regiei

ART.34. Biroul Protecția Mediului si Monitorizare Postinchidere Rampa Teleajen are următoarele atribuții :

1. coordonează si implementează la nivel local programe de colectare selectiva a deșeurilor;


2.


3.


4.


 • 5.

 • 6.

7.


8.


9.


10.


monitorizează activitatile de colectare selectiva a deșeurilor, transportul si eliminarea lor.? Deseurile gestionate sunt: ambalaje, echipamente electrice si electronice, uleiiar^si grăsimi , comestibile si deseurile de baterii si acumulatori;

monitorizează sistemul integrat privind gestionarea deșeurilor provenite dirXîdqrariXle construire/desfiintare a construcțiilor de pe raza municipiului Ploiești;                        lV‘i cV

emite autorizații privind colectarea, transportul si valorificarea deșeurilor reciciabile pe^raza'’ municipiului Ploiești;

emite avize de gestionare a deșeurilor provenind din lucrări de construcții si demolări; gestionează întreaga baza de date privind deșeurile municipale;

desfasoara acțiuni de conștientizare a populației privind aspecte legate de protecția mediului, cu ocazia unor evenimente de referința pentru protecția mediului;

antrenează asociațiile de proprietari și studenții în acțiuni de curățenie și întreținere a blocurilor, spațiilor verzi aferente acestora;

participa saptamanal si de cate ori se impune la Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova pentru emiterea acordurilor, avizelor si autorizațiilor de mediu pentru activitatile generatoare de impact asupra mediului din județ; raportează periodic, conform prevederilor legale situația gestiunii deșeurilor si transmite periodic situații:


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


anual către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, Registrul Poluantilor Emisi si Transferati( E-PRTR), cu referire la Statia de Epurare municipala;

anual către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, datele necesare evaluării dispersiei poluantilor atmosferici din municipiul Ploiești,;

anual către Agenția Naționala pentru Protecția Mediului, realizarea Raportului National de Implementare a Strategiei CEE/ONU privind educația pentru dezvoltare durabila;

anual către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova raportează informații privind Planul Local de Mediu;

anual către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova chestionarele “Generarea si gestionarea deșeurilor’’;

lunar situația deșeurilor municipale si asimilabile;

lunar informația de mediu;

bianual datele centralizate de la S.C. SGU SRL, S.C. APA NOVA, Direcția Generala de Dezvoltare Urbana, Direcția de Sănătate Publică Prahova, Parcul Memorial „Constantin Stere” , RATP, Direcția Tehnic-lnvestitii, pentru Planul Local de Acțiune pentru Mediu ( PLAM) si Planul Regional de Acțiune pentru Mediu ( PRAM);

initiaza întocmirea Harților strategice de zgomot pentru municipiul Ploiești si participa la evaluarea nivelului acustic urban;

coordonează întocmirea planurilor de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot rezultat din Hărțile strategice de zgomot pentru municipiul Ploiești;

adopta/propune strategii de aplicare a planurilor de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot;

participa la Comisia Județeană de implementare a Strategiei județene de gestionare a deșeurilor;

colaborează la întocmirea Strategiei Locale cu privire la dezvoltarea si funcționarea pe termen mediu si lung a Serviciului de Salubrizare si de Gestionare a Deșeurilor din municipiul Ploiești; colaborează cu Unitatea Administrativ Teritoriala - Municipiul Ploiești, Direcția Integrare Europeana, la implementarea de proiecte privind protejarea/ conservarea mediului urban; elaborează prognozele anuale pentru necesarul de resurse financiare (alocate din bugetul regiei sau din bugetul local) in vederea derulării optime a contractelor si a programelor investitionale de a căror monitorizare este răspunzător;

întocmește si/sau participa la întocmirea documentațiilor in vederea obținerii următoarelor acte de reglementare:

 • -   modificarea/reactualizarea autorizației de mediu, pentru Centrul municipal de colectare DEEE-uri, uleiuri si grăsimi comestibile si baterii portabile;

 • -   modificarea/reactualizarea autorizației de mediu si autorizației si avizului de gospodărire a apelor, pentru statia de epurare municipala;

monitorizează, pe baza datelor furnizate lunar de ANP, conformarea calitatii apei distribuite in rețeaua municipala si respectarea cerințelor legale;


Pag 26monitorizează, pe baza datelor furnizate lunar de ANP, calitatea apelor uzate descajrate-.in rpfpaiia nilihlira rlo ranalivoro-                                                            ff       4'^'


20.


21.

22.


23.


 • 24.

 • 25.


26.


 • 27.

 • 28.

29.


30.


rețeaua plublica de canalizare;                                                  # gf z

monitorizează, pe baza datelor furnizate de APM Prahova calitatea aerului in munipj^tu; / colaborează împreuna cu Inspectoratul Școlar Prahova la realizarea de acțiuni informativ educative in școlile municipiului Ploiești;

colaborează cu Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ploiești in realizarea proiectăloț ce, urmăresc participarea municipiului la acțiuni, programe, competiții in domeniul protecției^ mediului înconjurător;

initiaza sau participa la inițierea de hotarari de consiliu local;

colaborează permanent cu Biroul Dispecerat Sesizări si Relații Publice prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, constatate in teren (impreu na cu reprezentantul operatorului), aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați;

participa împreuna cu ANP la verificare in teren si întocmirea Convențiilor de descărcare a apelor uzate in rețeaua publica de canalizare si le avizeaza;

asigura funcționarea conforma a centrului municipal de colectare DEEE;

asigura informații de mediu publicului si agentilor economici interesați;

monitorizează evoluția factorilor de mediu in contextul post-inchiderii fostului depozit de deșeuri municipal Teleajen;

realizează si gestionează baza de date aferenta monitorizării factorilor de mediu respectiv:

 • -  sistemul de monitorizare a apelor subterane;

 • -   sistemul de monitorizare a apelor de suprafața (Teleajen),

 • -   sistemul de monitorizare a levigatului,

 • -   sistemul de monitorizare a biogazului.

 • 31. urmareaste comportarea in timp a construcțiilor aferente fostului depozit de deșeuri municipal Teleajen;

 • 32. monitorizează topografia depozitului și a datelor meteorologice conform cerințelor legale in vigoare;

 • 33. gestionează situația monitorizării precizata la pct. 29-32 si raportează factorilor competenti rezultatele acesteia;

 • 34. informează pe linie ierarhica despre eventualelor probleme aparute după ecologizarea fostului depozit de deșeuri municipal Teleajen si propune masuri pentru remedierea aspectelor neconforme;

 • 35. Responsabilul cu protecția mediului are următoarele atribuții, responsabilități, competente:

a)

respecta actele de reglementare din punct de vedere al protecției mediului, potrivit cerințelor legale in vigoare;

propune masuri de protejarea a factorilor de mediu in condițiile prevederilor din actele de reglementare obținute;

asistă persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control in protecția mediului, punindu-le la dispoziție documentele solicitate de acestea și le facilitează controlul activității;

insoteste persoanele împuternicite pentru verificare și control (Garda de Mediu, DSP Prahova), la instalațiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de control/depoluare a mediului, precum și in spațiile sau in zonele aferente acestora;

participa la realizarea, in totalitate și la termen a măsurilor impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activități de verificare și control; colaborează cu Serviciul Apa Canal in gestionarea datelor privind calitatea efluentului stafiei de epurare in vederea raportării autorităților competente pentru protecția mediului sau conform prevederilor actelor de reglementare, rezultatele monitorizării emisiilor poluante;

colaborează cu Serviciul Apa Canal la informarea autorităților competente, in caz de eliminări accidentale de poluanți in mediu sau de accident major;

adopta masuri de depozitare temporara a deșeurile de orice fel conform cerințelor legale; adopta masuri si/sau monitorizează lucrări de refacerea ecologică a terenurilor afectate de impactul unor activitati poluante;

informează pe linie ierarhica asupra eventualelor probleme ce vizeaza mediul urban;


b)


c)


d)


e)


f)


g)


 • h)

 • i)


j)


k) participa in limita competentelor la elaborarea de planuri si programe local a mediului urban.

M. BIROUL MONITORIZARE TRANSPORT PUBLIC URBAN Relații de colaborare si subordonare:


 • a) Relații de colaborare:

• cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei;

 • b) Relații de subordonare:

• se subordonează Conducerii regiei

Art.35. Biroul Monitorizare Transport Public Urban are următoarele atribuții:

 • 1.  monitorizează dezvoltarea si promovarea de către operator a calitatii si eficientei transportului public local de persoane, prin curse regulate in scopul asigurării mobilității populației, in funcție de necesitățile acesteia si dezvoltarea economica a municipiului Ploiești;

 • 2.  urmărește ca exploatarea bunurilor concesionate sa se realizeze astfel incat sa se asigure executarea transportului public local de persoane in condițiile impuse de legislația in vigoare privind regularitatea, siguranța, confortul si protecția mediului pe întreaga durata a contractului de delegare a gestiunii;

 • 3.  urmărește modul in care operatorul realizează modernizarea infrastructurii aferente transportului public local de persoane;

 • 4.  analizeaza propunerile de modificare/ajustare a tarifelor la transportul public local de persoane si se asigura ca la fundamentarea acestora s-a avut in vedere calculul gradului de suportabilitate al populației conform legislației in vigoare, in vederea supunerii pentru aprobarea/respingerea UATM Ploiești privind modificarea acestora;

 • 5.  monitorizează respectarea planului de transport prin asigurarea de către operator a corelării mijloacelor de transport cu nivelul fluxurilor de calatori;

 • 6.  participa in comisiile de inventariere a bunurilor proprietate publica si privata care compun infrastructura tehnico-edilitara concesionata de către operator, conform dispoziției UATM Ploiești;

 • 7.  participa împreuna cu reprezentanții UATM Ploiești in comisiile de specialitate întrunite pentru stabilirea tarifelor, structurii rețelei de trasee, sau alte aspecte privind monitorizarea activitatii operatorului ținând cont de dezvoltarea economica a municipiului in concordanta cu cererile de transport si cu nivelul mobilității populației;

 • 8.  propune operatorului masuri pentru remedierea/inlaturarea eventualelor deficiente aparute in efectuarea serviciului delegat;

 • 9.  Biroul Monitorizare Transport Public Urban din cadrul R.A.S.P. Ploiești prin agenții sai constatatori (împuterniciți ai Primarului) are dreptul:

 • -   de a sancționa operatorul in cazul in care acesta nu prestează serviciul la parametrii de performanta, eficienta si calitate la care s-a obligat prin contractul de delegare a servicului de transport public local de persoane in Municipiul Ploiești.

 • -   de verificare a activitatii controlorilor de calatori ai operatorului de transport public local si a modului cum isi exercita aceștia atribuțiile, putând propune masuri conducerii UATM Ploiești atunci când se constata abateri disciplinare privind respectarea prevederilor legale in acest sens.

 • 10. monitorizeaza nivelul indicatorilor de performanta semestriali si anuali ai operatorului stabiliți in contractul de delegare de gestiune si întocmesc rapoarte semestriale si anuale către UATM Ploiești;

11 .verifica daca mijloacele de transport puse in circulație de către operator:

 • -   îndeplinesc cerințele stabilite prin legislația in vigoare;

 • -   sunt intretinute si reparate astfel incat sa fie adecvate scopului pe care ii deservesc, iar dispozitivele instalate sunt operaționale;

 • -  respecta numărul minim de compostoare conform contractului de delegare a gestiunii;

- verifica daca operatorul are încheiate contracte de asigurari^pențr^x \ calatorii/bunurile transportate.

12 verifica si monitorizează respectarea de către operator a capacitatilor de transportași;-' -SCw/ programelor de circulație impuse prin contractul de delegare a gestiunii;                            Ă

 • 13. monitorizează sistemul aparatului de transport public local de persoane, realizat (dispec^ețatrgL a modului de rezolvare a sesizărilor si reclamatiilor;

 • 14. verifica lunar realitatea, regularitatea si legalitatea facturilor si calculelor de decont emise^e^^ către operator, reprezentând contravaloarea subvențiilor acordate către cetateni pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, precum si a documentelor justificative ce

au stat la baza întocmirii acestora;

 • 15. verifica respectarea de către operator a oricărei alte obligații conform contractului de delegare a gestiunii transportului public local de persoane in municipiul Ploiești.

N. BIROUL DISPECERAT, SESIZĂRI SI RELAȚII PUBLICE

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii regiei

ART.36. Biroul Dispecerat, Sesizări si Relații Publice are următoarele atribuții :

 • 1. primește, înregistrează si verifica operativ sesizările telefonice din partea cetățenilor, informează directiile/serviciile/agentii economici din subordinea Primăriei Municipiului Ploiești/ Consiliului Local Municipal, asupra necesității soluționării operative a problemelor aparute si monitorizează rezolvarea lor, aducand la cunoștința cetățenilor numărul de evidenta ai sesizării cit si termenul estimativ de rezolvare ;

 • 2. asigura evidenta sesizărilor, solicitărilor de servicii si/sau intervențiilor telefonice in regim de urgenta primite de la cetateni, date despre autorii apelurilor, descrierea si domeniul problemelor, cauza care a creat problema, operatorul serviciului public răspunzător de rezolvarea acesteia sau spre care s-a redirectionat apelul in vederea rezolvării; răspunsuri care presupun reveniri sau confirmări de rezolvare din partea celui care a emis apelul; evidenta, in format elecronic, se afiseaza permanent prin intermediul rețelelor de intranet a Regiei si a Primăriei municipiului Ploiești;

 • 3. asigura , telefonic, consiliere cetățenilor constând in ghidarea si îndrumarea cetățenilor privind parcursul diverselor etape birocratice in vederea rezolvării problemelor semnalate si informează cetățenii privind masurile luate de municipalitate în domeniul serviciilor publice si/sau activitatile de interes general sau local;

 • 4. centralizează apelurile telefonice in funcție de tipul sesizării, iar acestea sunt transmise prin raportări zilnice/ saptamanale/ lunare/anuale directorului, primarului sau persoanelor desemnate de către aceștia ;

 • 5. urmare apelurilor telefonice verifica disfunctionalitatile punctelor termice din municipiul Ploiești si transmite informații despre acestea celor interesați;

 • 6. transmite imediat comunicatul privind by-pass-area apei uzate colectata in statia de epurare (deversare in emisar), cat si cauzele producerii acestuia celor in drept;

 • 7. informează Primăria, conducerea regiei despre avariile, evenimentele deosebite si/sau situațiile de urgenta aparute in prestarea serviciilor publice, masurile aplicate sau necesitatea adoptării masurilor operative de cei direct răspunzători;

 • 8. asigura legătură cu organele de politie, pompieri, salvare, politie locala atunci când este cazul;

 • 9. participa, in colaborare cu compartimentele funcționale ale Regiei, la evaluarea periodica a calitatii serviciilor publice pe baza monitorizării informațiilor culese de la cetateni.

 • 10. asigura activitatea de relații publice a instituției;

 • 11. asigura culegerea, prelucrarea, analiza si sintetizarea informațiilor privitoare la activitatea si imaginea Regiei;

 • 12. coordonează activitatea din domeniul audiențelor la conducerea regiei (înscriere în audiență, participare la audiență și consemnare în registru de audiente, emitere notă de audiență cu

'v\<X

soluția propusă de conducător, înregistrare răspuns, urmărire acordare răspuns în (termenul v u

le9a|);                                                         fcv îF j Q

 • 13. participa la realizarea de acțiuni informativ - educative a cetățenilor din municipiul Ploiești; ■//       7

 • 14. elaborează, editează si tipărește materiale informative privind activitatea Regiei^.'servicii^

oferite, modalitati de accesare a informațiilor (afișe, fluturași, broșuri, rapoarte anuale,

 • 15. colaborează permanent cu birourile/serviciile/compartimentele pentru identificareâ "’sr^ centralizarea sesizărilor primite si rezolvate,pe domenii de activitate;

 • 16. verifica, prin sondaj, modul de soluționare a sesizărilor de către factorii implicați, in scopul creșterii satisfacției cetățenilor;

 • 17. colaborează cu serviciile și compartimentele de specialitate la reactualizarea permanentă a bazei de date ce conține informațiile ce se oferă cetățenilor;

 • 18. evidențiază și expediază răspunsuri la petițiile sosite on-line pe site-ul instituției,in colaborare

cu cu serviciile /birourile/compartimentele de specialitate ;

 • 19. preia și înregistrează solicitările de informații de interes public

 • 20. oferă informații cetățenilor privind modalitatea de a obține documente (certficate, autorizații,

avize, adeverințe) care intră în sfera de competență a R.A.S.P.Ploiești;

 • 21. elaborează si da publicității raportul privind accesul la informațiile de interes public, raportul de activitate al regiei si buletinul informativ cuprinzând informații de interes public privind activitatea instituției;

 • 22. colaborează cu serviciile și compartimentele de specialitate la reactualizarea bazei de date ce conține gradul de satisfacție al cetățenilor privind activitatea Regiei si a operatorilor monitorizați;

 • 23. coordonează activitatile derulate pentru pagina de web a instituției;

 • 24.verifica in teren sesizările primite de la cetateni

O. BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul regiei

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii regiei

ART.37. Biroul Financiar Contabilitate are următoarele atribuții:

 • 1.  asigura derularea activitatii financiar - contabile conform cerințelor legale si de reglementare in vigoare;

 • 2.  asigura întocmirea, editarea si pastrarea registrelor de contabilitate obligatorii, respectiv: registrul-jurnal, registrul-inventar si cartea mare, conform normelor elaborate de Ministerul Economiei si Finanțelor;

 • 3.  emite, contabilizează facturile de clienti si de furnizori cu urmărirea încasărilor/plăților in termen a creanțe Io r/datorii lor;

 • 4.  contabilizează stocurile, materiile prime si materialele, investițiile, decontările cu furnizorii si conturile asimilate, impozitele si taxele locale, împrumuturile, veniturile si cheltuielile;

 • 5.  asigura evidenta decontărilor cu bugetul statului privind TVA, impozitul pe profit si elaborează lunar/trimestrial decontul de taxa pe valoare adaugata respectiv declarația privind obligațiile de plata privind impozitul pe profit;

 • 6.  derulează si monitorizează activitatea privind evidenta disponibilităților in lei/valuta, aflate in conturi la banei si in casierie ;

 • 7.  asigura evidenta deconturilor privind deplasările si a celor de aprovizionare;

 • 8.  elaborează si răspunde pentru întocmirea bugetelor de venituri si cheltuieli, le rectifica, urmărește încadrarea in sumele aprobate si bugetare pe tipuri de activitati, de costuri;

 • 9.  raportează pe baza de analiza pe activitati si tipuri de costuri privind încadrarea realizărilor comparativ cu prevederile aprobate;

 • 10. monitorizează realizarea politicii de investiții din punct de vedere al încadrării in sursele de finanțare aprobate si a obiectivelor de investiții cuprinse in listele anuale;

 • 11. elaborează analize privind disponibilitățile bănești pentru susținerea activitatii financiare necesare desfășurării activitatii proprii Regiei;

 • 12. asigura gestiunea si urmărirea garanțiilor bancare, a altor titluri de valoare si a alftft^alo^j/.^vl


 • 13. derulează activitatii de incasari si plăti prin casierie ;                                                     ' 'P'

 • 14. derulează activitati privind disponibilitățile bănești si mișcarea acestora: transfe|ur^a^‘caira^7 /

rentabilizarea sub forma de depozite bancare, etc;                             vC ' '         4*


 • 15. elaborează lunar balanța contabila de verificare si o supune spre analiza,^ semnare contabilului-sef;

 • 16. întocmește situațiile financiare anuale, notele explicative la situațiile financiare anualF'si "Raportul de gestiune al administratorilor”, bilanțul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate, supus aprobării, verificării si avizării șefului ierarhic si Conducerii;

 • 17. elaborează anual declarația privind impozitul pe profit;

 • 18. participa la auditarea activitatii si a bilanțului;

 • 19. elaborează analize privind evoluția mișcărilor patrimoniale, a costurilor si a veniturilor pe tipuri de activitati si pe perioade;

 • 20. elaborează fundamentări - baza pentru negociere a tarifelor pornind de la costuri înregistrate si influente nefavorabile/favorabiie;

 • 21. asigura evidenta veniturilor si a cheltuielilor înregistrate pe tipuri de activitati;

 • 22. elaborează statele de salarii, întocmește si depune declarația privind obligațiile de plata a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, asigura decontarea cu BASFS (Bugetul de asigurări sociale si fonduri speciale) respectiv BS (Bugetul statului) a obligațiilor ce decurg din remunerarea personalului;

 • 23. elaborează si transmite raportări către Institutul National de Statistica, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, avizate de șeful ierarhic ;

 • 24. asigura evidenta scriptica pentru inventarierea patrimoniului unitatii;

 • 25. asigura valorificarea rezultatelor inventarierii;

 • 26. asigura furnizarea, publicarea, pastrarea - după caz - a informațiilor cu privire la situația patrimoniului si rezultatele financiare obținute de Regie ;

 • 27. furnizează date de specialitate la negocierea contractelor;

 • 28. urmărește derularea din punct de vedere economic si financiar a contractului cu Primăria Municipiului Ploiești, conform clauzelor specifice;

 • 29. furnizează informații pentru întocmirea fundamentărilor de tarife si participa la negocierea lor cu autoritatile de reglementare in domeniu;

  conturile din balanța contabila si


 • 30. răspunde de corectitudinea înregistrărilor efectuate in corespondenta analiticelor cu contul sintetic ;

  privind deficiente întâmpinate in


 • 31. informează șeful ierarhic asupra tuturor problemelor derularea activitatii in vederea analizei si rezolvării lor.

 • 32. asigura întocmirea documentelor justificative pentru orice operațiune care afecteaza patrimoniul Regiei si înregistrarea, in contabilitate, a operațiunilor patrimoniale;

 • 33. participa la elaborarea fundamentărilor pentru stabilirea, modificarea/ajustarea preturilor si tarifelor pentru serviciile prestate de Regie;

P. COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SI DESERVIRE AUTO:

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei

ART.38. Compartiment Administrativ si Deservire Auto are următoarele atribuții:

 • 1. analizeaza rezultatele monitorizării periodice a activitatii administrative si propune Conducerii

masuri de optimizare;

 • 2.  asigura aprovizionarea cu rechizite, materiale necesare pentru întreținere si alte materiale in vederea executării reparațiilor din regie ;

 • 3.  urmărește respectarea aplicării cerințelor legale referitoare la confecționarea ștampilelor, folosirea si evidenta acestora in colaborare cu Biroul Financiar Contabilitate si consilierul juridic;

 • 4.  monitorizează derularea contractelor privind alimentarea cu apa, energie electrjda^ehergiex '

termica si canalizare si asigura continuitatea prin masuri privind reparația si/’mentenanta instalațiilor, urmărește executarea lor si participa la recepții;                                       >

 • 5.  participa la inventarierea periodica, casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;)

 • 6.  monitorizează (cantitativ si calitativ) derularea contractelor privind aproviziona rea compartimentelor funcționale cu necesarul de resurse materiale aprobat de conducere^prih-Xl) emiterea comenzilor si a bonurilor de consum si participare la recepții;

 • 7.  coordonarea activitatii arhivarului, privind întocmirea a nomenclatorului arhivistic, verificarea și confirmarea acestuia de Arhivele Statului, verificarea și preluarea documentata a înregistrărilor de la compartimentele funcționale, asigurarea evidentei din depozitul de arhiva, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare specifice;

 • 8.  monitorizează periodic încadrarea in resursele aprobate a cheltuielilor privind convorbirile pe baza abonamentelor de telefonie mobile si linii directe, consumurile de apa, energie termica si electrica;

 • 9. monitorizează derularea contractelor de paza in colaborare cu Biroul Epurare Ape Uzate si cu Biroul Protecția Mediului si Monitorizare Postinchidere Rampa Teleajen;

 • 10. coordonează derularea activitatii de curierat, secretariat, înregistrarea si repartizarea documentelor interne si externe, comunicarea operativa cu toate compartimentele funcționale ale Regiei prin centrala telefonica prin personal specializat;

 • 11. asigura curățenia la sediul regiei prin personal specializat

 • 12. organizează activitatea de exploatare, întreținere și reparare a mijloacelor de transport auto din dotare, monitorizează verificarea stării tehnice a acestora și remedierea deficiențelor constatate;

 • 13. monitorizează periodic încadrarea in resursele aprobate a cheltuielilor privind transportul in interes de serviciu si după caz transportul mărfurilor cu autoturismele din dotare, analizeaza rezultatele si propune Conducerii masuri de optimizare;

R. COMPARTIMENT INFORMATIZARE :

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) . Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei

 • b) Relații de subordonare:

 • •   se subordonează Conducerii Regiei.

ART.39. Compartimentul Informatizare are următoarele atribuții:

 • 1. instalează, menține și intretine calculatoarele din rețeaua locală administrată, în acord cu contractele de licențiere;

 • 2. creeaza si administrează conturile de utilizatori pe rețeaua locala si pe serverele de comunicații din Regie;

 • 3. asigura securitatea rețelei administrate și p revine/rezol va situațiile de virusare a calculatoarelor din rețea, întreține și administrează rețeaua locală de calculatoare și echipamentele de conectare;

 • 4. intervine prompt in localizarea, izolarea, remedierea si restaurarea funcționării rețelei la parametrii maximi optimi;

 • 5. contribuie la extinderea rețelei locale asigurând integrarea noilor echipamentelor de calcul;

 • 6. coordoneaza/realizează activitatile de întreținere a echipamentelor din cadrul rețelei pe care o coordonează;

 • 7. consiliază și asista personalul din Regiei asupra modului de utilizare a software-lui, atat a celui destinat aplicațiilor locale cat si a celui dedicat serviciilor Internet, a diverselor programe deja instalate si funcționale;

 • 8. asigura asistenta software, pentru aplicațiile existente sau nou achiziționate în măsură competentelor sau contactează firmele specializate sau persoanele autorizate care au realizat aplicațiile respective;

 • 9. administrează securitatea domeniului local, prin gestionarea resurselor si a utilizatorilor;

 • 10. concepe si actualizeaza site-ul R.A.S.P ;


 • 11. colaborează cu personalul Compartimentului Informatizare din PMP pentru jfihețineXea'

soft-urilor dedicate, asigurând configurările hard și soft necesare instalam ș£WcțidnaFij^\ acestora;                                                                        |o 5/   '

 • 12. urmărește depanarea hardware a echipamentelor defecte împreună cu tanîzorii de??

echipamente de calcul;                                                                   J

 • 13. instalează în rețeaua administrata, în colaborare cu furnizorii, dispozitiveX>perjferice?\>°?>'// specifice: scannere, inscriptoare de CD, imprimante etc.;

 • 14. elaborează specificațiile tehnice necesare elaborării documentațiilor de atribuire pentru achizițiile de tehnica de calcul.

S. BIROUL MANAGEMENTUL INTEGRAT

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte birouri/servicii/compartimente funcționale si cu direcțiile de specialitate din cadrul U.A.T.M. Ploiești;

 • b) Relații de subordonare:

 • •   se subordonează Conducerii Regiei

ART.40. Biroul Management Integrat are următoarele atribuții:

 • 1. verifica si monitorizează întreaga activitate a Compartimentului Resurse Umane.

 • 2.  planifica, menține si dezvolta sistemul de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala la nivelul Regiei;

 • 3.  monitorizează elaborarea, implementarea si actualizarea documentației sistemului de management integrat;

 • 4.  verifica menținerea eficace a sistemului de management integrat prin audituri interne, recomanda acțiunile de corecție si îmbunătățire si supraveghează aplicarea acțiunilor corective si preventive;

 • 5.  pune de acord cu serviciile/birourile/compartimentele implicate, pilotarea, verificarea eficacității masurilor de management integrat inter-compartimentale;

 • 6.  asigura evaluarea periodica a realizării planurilor de obiective ale calitatii, mediului, sanatatii si securității ocupationale, a fiselor de neconformitati, rapoartelor de audit, rapoartelor de acțiuni corective, rapoartelor de acțiuni preventive si a altor înregistrări care cuprind informații privind conformitatea cu cerințele si satisfacția clientilor si a altor parti interesate si raportare către reprezentantul managementului integrat;

 • 7.  elaborează planificarea auditurilor interne ;

 • 8.  pregătește organizația si coordonează activitatea compartimentelor funcționale in vederea auditurilor de secunda/terta parte;

 • 9.  asigura completarea corecta a rapoartelor și chestionarelor statistice referitoare la activitatea de management resurse umane;

 • 10. asigura permanent consultanta privind aplicarea cerințelor legale si de reglementare privind sistemul de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala in toate serviciile/birourile/compartimentele organizației.

T. COMPARTIMENT RESURSE UMANE :

Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu toate compartimentele funcționale din cadrul Regiei;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Biroului Management Integrat si conducerii Regiei

ART.41.Compartiment Resurse Umane are următoarele atribuții, răspunderi si competente:

 • 1. urmărește și asigura aplicarea corectă a reglementărilor legale în vigoare referitoare la încadrarea, salarizarea, promovarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de munca pentru personalul din Regie;

  2.


  3.


  4.


  • 5.

  • 6.


  7.


  8.


  9.


  asigura organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante șțșigura \ secretariatul comisiilor de concurs ;

  participa la elaborarea structurii organizatorice a Regiei - organigrama și stâtdl (de;functii7 j care vor fi înaintate spre semnare conducerii, avizare Consiliului de Administrație "si ulterior / spre aprobare Consiliului Local;

  intocmeste contractele individuale de munca ale salariatilor si orice acte prin^ca^g^z'z completează, modifica sau inceteaza acestea (decizii, acte adiționale, preavize, delăgâri, detasari, anexe, etc) si le înregistrează in Programul REVISAL;

  intocmeste contractele de garanție in numerar pentru personalul care deține gestiune ; tine evidenta si comunica salariatilor aspecte legate de drepturile de personal prevăzute in legislația in vigoare si in Contractul Colectiv de Munca (ca exemplu sporurile de salariu, zilele de concediu, etc);

  intocmeste contracte de munca cu timp parțial si tine evidenta speciala prevăzută de lege a persoanelor angajate cu contracte de munca cu timp parțial;

  elaborează proiecte de decizii privind numirea/eliberarea, modificarea sau suspendarea raportului de serviciu/muncă, sancționare pentru personalul Regiei;

  înregistrează in termen actele prevăzute de lege la Direcția Județeană de Munca Ploiești sau Inspectoratul Teritorial de Munca Ploiești;


 • 10. intocmeste documentele necesare pensionarii personalului R.A.S.P. Ploiești conform cerințelor legale in vigoare ;

 • 11. intocmeste diverse adeverințe ;

 • 12. asigura întocmirea, completarea permanentă, pastrarea și evidența dosarelor personale si profesionale ale tuturor angajatilor Regiei;

 • 13. verifica foile colective de prezenta ale salariatilor si intocmeste pontajul general - lunar;

 • 14. asigura elaborarea fișelor postului pentru toate funcțiile din structura de personal, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al regiei, in colaborare cu șefii serviciilor/birourilor/ compartimentelor;

 • 15. acordă asistența de specialitate șefilor de birouri/servicii și salariaților regiei pentru aplicarea corectă a legislației în vigoare;

 • 16. elaborează documentația privind programarea concediilor de odihnă pentru salariații regiei, o supune aprobării Directorului și urmărește modul de efectuare sau reprogramare a acestor concedii;

 • 17. primește, înregistrează, ține evidența declarațiilor de avere ale persoanelor care dețin funcții de conducere, asigură scanarea și transmiterea acestora către compartimentul Informatizare în vederea publicării pe site-ul instituției, asigurând totodată și transmiterea către Agenția Națională de Integritate ;

 • 18. primește, înregistrează, ține evidența declarațiilor de interese ale persoanelor, asigură scanarea și transmiterea acestora către compartimentul Informatizare în vederea publicării pe site-ul instituției, asigurând totodată și transmiterea către Agenția Națională de Integritate ;

 • 19. întocmește și actualizează Registrul Declarațiilor de interese ;

 • 20. întocmește și actualizează Registrul Declarațiilor de avere ;

 • 21. participa la întocmirea Regulamentului de Organizare si Funcționare, Regulamentului intern si Contractului Colectiv de Munca ale regiei;

 • 22. solicită și centralizează, conform prevederilor legale in vigoare, fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului regiei;

 • 23. asigură aplicarea prevederilor legale in vigoare privind drepturile si obligațiile regiei fata de salariatele gravide;

 • 24. întocmește documentația în vederea acordării concediului pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani, pe baza solicitărilor personalului conform prevederilor legale in vigoare

 • 25. intocmeste diverse situații statistice;

 • 26. răspunde, in activitatea proprie, de aplicarea politicilor cuprinse in Declarația si angajamentul directorului si respectarea cerințelor legale si de reglementare in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

 • 27. răspunde de asigurarea menținerii integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managementul riscurilor, implementate in domeniul propriu de activitate.


U. UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI “STATIE DE EPURARE

Relații de colaborare si subordonare:

a) Relații de colaborare cu:

 • •   direcțiile de specialitate din cadrul U.A.T.M. Ploiești;

 • •    Ministerul Mediului Apelor si Pădurilor si Ministerul Administrației Publice

 • b) Relații de subordonare:

• se subordonează Conducerii Regiei

Art.42. Unitatea de Implementare a Proiectului „Statie de Epurare” are următoarele atribuții:

 • 1.  respecta cerințele legale si de reglementare in scopul reluării implementării proiectului;

 • 2.  propune forma caietului de sarcini pentru expertizarea/actualizarea proiectului si întocmirea estimării lucrărilor ramase de executat pentru demararea procedurii de achiziție a serviciului menționat;

 • 3. asigura depunerea documentației pentru obținerea Certificatului de Urbanism pe baza datelor transmise de Direcția Generala de Patrimoniu la Direcția Generala de Urbanism;

 • 4.  asigura corespondenta si deplasările la ministerele de resort in scopul obținerii de eventuale fonduri nerambursabile si a demarării procedurii de negociere a termenelor de conformare impuse de legislația in vigoare;

 • 5.  asigura, ori de cate ori este cazul, deplasări la statia de epurare in vederea însoțirii persoanelor fizice si/sau juridice pentru soluționarea anumitor probleme privind lucrările executate;

 • 6.  participa împreuna cu reprezentanții UATM Ploiești la întocmirea documentației de licitație a lucrărilor ramase de executat;

 • 7.  propune bugetul si il transmite spre aprobare UATM Ploiești;

 • 8.  emite rapoarte de progres;

 • 9.  soluționează corespondenta aferenta proiectului;

 • 10. asigura arhivarea documentației existente;

 • 11. monitorizează, daca e cazul, contractul de expertizare/actualizare proiect pentru lucrările ramase de executat;

 • 12. participa la comandamentele aferente proiectului;

 • 13. asigura, daca este cazul, recepția si decontarea documentației de expertiza;

 • 14. colaborează cu expertul/proiectantul pentru realizarea in bune condiții a expertizei, a avizelor solicitate prin certificatul de urbanism si pentru obținerea autorizației de construire;

 • 15. asigura colectarea, prelucrarea informațiilor și a datelor in vederea implementării proiectului;

 • 16. informează imediat șeful ierarhic, în scris, în legătură cu orice dificultate/problema întâmpinată pe parcursul implementării proiectului;

 • 17. asigura, daca este cazul, gestionarea investiției, monitorizarea proiectului, realizarea lucrărilor, recepția și punerea în funcțiune a obiectivului de investiții;

 • 18. participa la întâlnirile de lucru organizate de UATM Ploiești in sensul derulării in condiții de eficacitate si eficienta a investiției;

 • 19. asigura convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea si/sau recepția lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției , în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;

 • 20.   participa la întocmirea documentelor aferente dosarului privind decontarea cheltuielilor certificate.

V. Șefii de serviciu/birou/compartiment funcțional au următoarele atribuții, răspunderi si competente:

1. conduc si asigura continuitatea activitatii curente a serviciului /biroului /compartimentului, in limitele competentelor legale aprobate, în condițiile minimizării riscurilor si consecințelor posibile ale acestora ;

7 K/' :'    "

,7 <7/ ,7...

 • 2.   stabilesc sarcinile de lucru pentru personalul din subordine, care privesc realiza'rea/acțivitatîi? proprii, urmăresc permanent realizarea acestora si iau masurile necesare pentrupdihcerea lorj< Ia Îndeplinire;

 • 3.  răspund direct in fata conducerii pentru buna organizare a activitatii servicidlm^/biroWL. /compartimentului, de derularea cu eficienta si eficacitate a activitatii personalufuîW^^ subordine, de realizarea obiectivelor si sarcinilor ce ii revin in competenta;

 • 4.  răspund de derularea in conformitate cu cerințele legale si de reglementare a contractelor aferente serviciului public de a cărui monitorizare este răspunzător, raportează lunar Conducerii gradul de conformare si respecta bunul mers al relațiilor de colaborare cu operatorul de servicii publice;

 • 5.   au obligația notificării conducerii Regiei si Primăriei municipiului Ploiești, in timp util, oricăror aspecte importante ce tin de derularea contractelor aferente serviciului public de a cărui monitorizare este direct răspunzător;

 • 6.   asigura permanent derularea activitatii serviciului/biroului/compartimentului in conformitate cu cerințele legale si de reglementare, prin îndrumare, verificare si avizare a tuturor înregistrărilor elaborate in activitatea proprie;

 • 7.   planifica anual activitatile care conduc la realizarea obiectivelor specifice activitatii proprii, cu termene si responsabilități pentru ducerea la îndeplinire a acestora, urmărește si evalueaza periodic progresele înregistrate in scopul realizării politicilor si obiectivelor Regiei;

 • 8.  analizeaza anual riscurile care împiedica atingerea obiectivelor, documentate prin rapoarte si elaborează anual planuri corespunzătoare in direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri, pe care le transmite conducerii in vederea avizării;

 • 9.  analizeaza anual gradul de respectare a cerințelor legale si de reglementare, transpunerea obiectivelor Regiei in activitatile realizate, stadiul de realizare al obiectivelor specifice, măsură in care au fost atinși indicatorii de performanta stabiliți, documentata prin raport;

 • 10. in urma analizei “efort-efect” si revizuirea riscurilor, propune anual, spre aprobare Conducerii necesarul de resurse umane, materiale si financiare (alocate din bugetul Regiei sau din bugetul local), in scopul derulării optime a activitatii proprii si a programelor investitionale (de a căror monitorizare este răspunzător) si/sau masuri în vederea concentrării resurselor in zonele de interes pentru atingerea obiectivelor, evitând dispersarea acestora in zone nerelevante pentru strategia de dezvoltare a Regiei;

 • 11. răspund de monitorizarea derulării activitatii proprii privind realizarea obiectivelor si îndeplinirea indicatorilor de performanta;

 • 12. asigura culegerea datelor din activitatea proprie si din activitatea operatorului (de a cărui monitorizare este răspunzător), analiza rezultatelor obținute prin monitorizare, masurile corective luate pentru eliminarea neconformitatilor si propuneri de masuri preventive referitoare la posibile disfunctionalitati si/sau diminuare a riscurilor, documentata prin rapoarte de activitate lunare pe care Ie supune analizei si aprobării Conducerii;

 • 13. aplica masuri corective si preventive pentru atingerea obiectivelor, pentru imbunatatirea performantelor, pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor;

 • 14. propune spre analiza si aprobare conducerii, ori de cate ori considera necesar, masuri de optimizare, rentabilizare, eficientizare a activitatii (inclusiv masuri ce atenueaza manifestarea riscurilor si tratarea situațiilor dificile);

 • 15. asigura instruirea personalului din subordine in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare privind derularea activitatii proprii;

 • 16. îndruma si instruiește personalul din subordine privind asimilarea si abordarea conceptului de gestionare a riscului cat si atitudinea fata de risc;

 • 17. conlucrează ierarhic cu personalul subordonat si verifica modul in care se aduc la îndeplinire atribuțiile si competentele personalului din subordine;

 • 18. desemnează un locțiitor pentru perioadele cat lipsește din Regie;

 • 19. verifica îndeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori, in domeniul propriu de activitate;

 • 20. analizeaza și răspunde de modul cum au fost îndeplinite hotărârile Directorului si ale Consiliului de Administrație și dispune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate, ce ii revin in competenta și propune spre aprobare conducerii sancțiunile aplicabile celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea acestora;

  21.


  22.


  23.


  24.


  25.


  26.

  27.


  28.


  . ■                                        [ ^l^al \ *'

  răspund, in activitatea proprie, de aplicarea politicilor cuprinse in Declarația si an^^jarn^eli^iil?/ U directorului si respectarea cerințelor legale si de reglementare in domeniur^estionariiy > riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale; ..   .

  răspundere privind asigurarea planificam, de menținerea integralității si imbWatațire.ă^o?^ sistemelor de management integrat si managementul riscurilor, implementate in tfe&efciuk^ propriu de activitate;

  elaborarea de programe de instruire, pregătire si perfecționare a personalului din subordine in conformitate cu cerințele si necesitățile activitatii, le transmite responsabilului de resurse umane, in vederea analizei si aprobării conducerii;

  răspunde in ceea ce privește asigurarea ca sunt definite si comunicate in cadrul serviciului/biroului/ compartimentului, responsabilitățile si autoritatile;

  analizeaza si propun spre aprobare conducerii achiziționarea de materii prime, materiale, utilaje etc,elaborează specificațiile tehnice pentru documentația de atribuire si selectează ofertele împreuna cu compartimentele funcționale de specialitate;

  asigura imbunatatirea comunicării, participării si consultării;

  asigura permanent si monitorizează derularea activitatii de relații cu publicul in scopul creșterii satisfacției cetățenilor;

  asigura documentarea derulării activitatii prin raportări:

  • •  saptamanale - transmise'conducerii in vederea analizei si aprobării, in vederea publicării acestora pe site-ul Regiei si site-ul Municipiului Ploiești, cu scopul de creștere a gradului de informare si implicit de satisfacție a cetățenilor;

  • •  periodice - transmise conducerii in vederea monitorizării si evaluării progreselor înregistrate in scopul îmbunătățirii performantelor, realizării politicilor si obiectivelor Regiei si dispunerea de masuri corective de eliminare a deficientelor si/sau masuri de îmbunătățire a activitatii si diminuare a apariției riscurilor;

  • •  anuale - transmise spre analiza, verificare, evaluare si aprobare conducerii si ulterior primarului, in scopul prezentării activitatii Regiei, conforme cu prevederile contractuale.


X. Angajatii R.A.S.P. Ploiești au următoarele atribuții, răspunderi si competente:

 • 1.  răspund de cunoașterea si aplicarea cerințelor legale si de reglementare specifice domeniului de activitate;

 • 2.  au obligația sa-si desfasoare activitatile cu profesionalism si spirit de răspundere, comportandu-se astfel incat Regia si Primăria municipiului Ploiești sa nu sufere nici o paguba sau prejudiciu moral;

 • 3. răspund de cunoașterea, respectarea si aplicarea cerințelor sistemelor de management implementate;

 • 4.  răspund de îndeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori;

 • 5.  răspund, conform principiului subordonării ierarhice, pentru îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților si competentelor încredințate, inclusiv a celor privind calitatea, protecția mediului, sanatatea si securitatea ocupationala si gestionarea riscurilor;

 • 6.  asigura necondiționat si întocmai deciziile scrise sau verbale ale șefilor ierarhici;

 • 7.  asigura cunoașterea si respectarea cadrul normativ specific funcției si atribuțiilor de serviciu care ii revin, precum si cel referitor la etica si conduita specifica activitatii sale;

 • 8.  executa lucrări de buna calitate, profesionale, complete, cu respectarea cerințelor legale si de reglementare si la termenele cerute sau, după caz, prevăzute in actele normative incidente in vigoare;

 • 9. aplica masuri corective si preventive pentru atingerea obiectivelor, pentru imbunatatirea performantelor, pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor;

 • 10. comunica șefului ierarhic apariția neconformitatilor si problemelor posibile sau existente referitoare Ia calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala sau posibile disfunctionalitati ce duc la apariția riscurilor;

 • 11. informează șeful ierarhic de orice defecțiune tehnica sau alta situație nedorita care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala;

 • 12. informează șefului ierarhic, in cel mai scurt timp posibil, accidentele de muq^a|suferîte?de^

persoana proprie sau alti angajați si/sau accidentele de mediu;                  Uc55        ’ j

 • 13. oprește lucrul la apariția unui pericol iminent de producere a unui accident \sionf6rmeâiâ

imediat conducătorul locului de munca;                                        V

 • 14. refuza întemeiat executarea unei sarcini care ar pune in pericol de accidentare sau Îmbolnăvite^./ profesionala persoana sa sau a celorlalți angajați;

 • 15. utilizează echipamentele individuale de protecția muncii corespunzător scopului pentru care a fost acordat;

 • 16. in caz de pericol iminent, angajatul poate iua, in lipsa șefului ierarhic, masurile care se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor angajați.

EVIDENTA CONTABILA SI BILANȚUL CONTABIL

ART.43. R.A.S.P. Ploiești întocmește anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilanțul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit reglementarilor in vigoare.

ART.44. Bugetul de venituri si cheltuieli se avizeaza de Consiliului de Administrație si se aproba de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

ART.45. R.A.S.P. Ploiești tine evidenta contabila in lei, prin compartimentele de specialitate.

ART.46. Operațiile de încasări si plăti ale R.A.S.P. Ploiești se efectuează de regula prin conturi deschise la banei care sunt persoane juridice române sau prin banei finanțatoare străine in cazul unor împrumuturi avizate de Consiliul de Administrație si aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești. Pentru necesitați curente, R.A.S.P Ploiești poate efectua operațiuni de incasari si plăti in lei prin casieria proprie, in limitele stabilite de Banca Naționala a României.

ART.47. Relațiile comerciale ale R.A.S.P. Ploiești privind aprovizionarea, execuția de prestații si desfacerea serviciilor ce fac obiectul de activiate, se realizează pe baza de contracte guvernate de principiul libertății contractuale si de reglementările cuprinse in legislația româna, in Codul Civil, Codul Comercial Român si celelalte acte normative in vigoare.

CAPITOLUL VII

CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITULUI

ART.48. Profitul R.A.S.P. Ploiești se stabilește pe baza bilanțului contabil, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

ART.49. Profitul impozabil se stabilește conform legii.

ART.50. Repartizarea profitului net se Stabilește de către Consiliul de Administrație, cu respectarea legii.

ART.51. In cazul in care se înregistrează pierderi, Consiliul de Administrație va analiza cauzele si va dispune masurile care trebuie luate si perioadele de timp pentru recuperarea pierderilor, anunțând totodată Consiliul Local al Municipiului Ploiești despre aceasta.

CAPITOLUL VIII

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVARE, LICHIDARE, LITIGII

ART.52. (1) R.A.S.P. Ploiești isi poate modifica forma juridica si se poate transforma in societate comerciala numai in conformitate cu legea si/ sau aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

 • (2) Reorganizarea R.A.S.P. Ploiești este de competenta Consiliului Local al Municipiului Ploiești.


ART.53. (1) Dizolvarea R.A.S.P. Ploiești poate avea loc in următoarele situații:

 • a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

 • b) faliment;

 • c) in alte situații prevăzute de lege.

 • (2) Dizolvarea R.A.S.P. Ploiești trebuie sa respecte prevederile legale si sa fieYhsensa^fa Registrul Comerțului si publicata in Monitorul Oficial.

 • (3) Dizolvarea R.A.S.P. Ploiești are ca efect deschiderea procedurii lichidării judiciare.

 • (4) Lichidarea R.A.S.P. Ploiești si repartiția patrimoniului se vor face in condițiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ART.54. Litigile R.A.S.P. Ploiești cu persoane fizice sau juridice române sau străine sunt de competenta instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturi contractuale comerciale dintre R.A.S.P. Ploiești si persoane române sau străine pot fi soluționate atat de instanțele de judecata, cat si prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII FINALE

ART.55. Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare se completează cu prevederile Legii nr. 677/2001 - pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, actualizata, cu modificările si completările ulterioare si Legii nr. 202/2002 - privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, precum si cu prevederile celorlalte acte normative in vigoare.

ART.56. Regulamentul de Organizare si Funcționare sta la baza întocmirii Regulamentului Intern al R.A.S.P. Ploiești.

Regulamentul de Organizare si Funcționare a fost avizat in ședința Consiliului de Administrație al R.A.S.P.PIoiesti din data de 18.04.2016 prin Hotararea nr.5.

HOTARAREA NR. 5

.....

/ !""7"

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

// !■'

din data de

Inii

P ■              fl

18.04.2016 ora 15 00

F <      .

ORDINEA DE ZI:

APROBĂRI / AVIZARI:

 • 1. Avizarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.S.P. Ploiești pe anul 2016.

 • 2. Avizare privind aprobarea organigramei, statului de funcții si a Regulamentului de Organizare si Funcționare si modificarea si completarea obiectului de activitate ale Regiei Atonome de Servicii Publice Ploiești.

DIVERSE :

Consiliului de Administrație a aprobat completarea si introducerea pe Ordinea de zi a următoarelor:                     ‘   *

 • 1. Referatul înregistrat la R.A.S.P. Ploiești cu nr. 2459/15.04.2016 privind aprobarea înregistrării penalităților pentru depășirea concentrațiilor maxime admise impuse de H.G. nr. 352/2005 NTPA 001, 011 si prin Autorizația de gospodărire a apelor elaborata de AN « ApeleRomane », Administrația Bazinala de Apa Buzau-lalomita nr. 5/01.02.2016, pentru activitatea de colectare si epurare ape uzate - Statia de epurare a municipiului Ploiești;

 • 2.Punctul 2 de pe Ordinea de zi de la Aprobari/Avizari va avea următoarea denumire : « Avizare privind organigrama, a statului de funcții, a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești ».

Z V— '4'A

Consiliul de Administrație aproba Ordinea de zi, astfel cum a fQs^ho,dWcațaf sr\ 4 completata.                                                 țH± 4"        Ș

"S ■/o;V

După ce a fost expusa ORDINEA DE ZI, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE : V

HOTĂRĂȘTE:

 • 1. Consiliul de Administrație avizeaza rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.S.P. Ploiești pe anul 2016, urmând ca in curs de 3 luni, pe baza constatărilor făcute, după preluarea in administrare a Rampei Teleajan sa se faca demersurile pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de aceata activitate pe întreg exercițiul bugetar.

 • 2. Consiliul de Administrație avizeaza organigrama, statul de funcții si Regulamentul de Organizare si Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

 • 3. Consiliul de Administrație aproba înregistrarea penalităților pentru depășirea concentrațiilor maxime admise impuse de H.G. nr. 352/2005 NTPA 001, 011 si prin Autorizația de gospodărire a apelor elaborata de AN «ApeleRomane », Administrația Bazinala de Apa Buzau-lalomita nr. 5/01.02.2016, pentru activitatea de colectare si epurare ape uzate - Statia de epurare a municipiului Ploiești pana la soluționarea Plângerii contravenționale si /sau in limita de cel mult trei luni, conform dispozițiilor legale in vigoare, in contul 473 - Operațiuni in curs de clarificare. Se vor efectua toate demersurile legale către instanțele judecătorești, in vederea urgentării termenelor de judecata.

Prezenta hotarare a fost întocmită in conformitate cu procesul verbal nr.5/18.04.2016, semnat de membrii Consiliului de Administrație.

Întocmit - consilier juridic-Chivu Madalina

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI

LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘIRECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții, a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome

de Servicii Publice Ploiești

A/

(PREȘEDINTE, eatiu Radu MarcelData:  He.o'T'ZclX