Hotărârea nr. 125/2016

Hotãrârea nr. 125 privind transmiterea către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti a dreptului de administrare asupra terenului proprietate publică a Municipiului Ploieşti, situat in tarlaua T13 parcela 194 si a investiţiei realizată pe acesta Închidere depozit de deşeuri neconform din Ploieşti

ROMÂNIA                              î

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nn 125

privind transmiterea către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești a dreptului de administrare asupra terenului proprietate publică a Municipiului Ploiești, situat in tarlaua T13 parcela 194 si a investiției realizată pe acesta „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Iulian-Liviu Teodorescu, Radu Mateescu, Cristian Dumitru, Gheorghe Popa și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu la proiectul de hotărâre privind transmiterea către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești a dreptului de administrare asupra terenului proprietate publică a Municipiului Ploiești, situat in tarlaua TI 3 parcela 194 si a investiției realizată pe acesta „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești’';

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 19.04.2016 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere faptul că imobilul - teren care face obiectul prezentei hotărâri, face parte din domeniul public al municipiului Ploiești fiind înscris în Cartea funciară nr. 131092 a UAT Ploiești cu numărul cadastral 131092, iar obiectivul de investiții „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești” realizat pe acest teren a fost recepționat prin Procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 24509/17.12.2015;

Luând în considerare Hotărârea nr.l 14/29.03.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind retragerea dreptului de administrare asupra terenului proprietate publică a Municipiului Ploiești pe care s-a realizat obiectivul de investiții „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești” în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova ’

Luând în considerare prevederile art.3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și art.10 alin.6 lit.a din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

în temeiul art. 36, alin. 2, lit.c) și art.123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă transmiterea către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești a dreptului de administrare asupra terenului proprietate publică a Municipiului Ploiești, situat în tarlaua TI 3 parcela 194 și a investiției realizată pe acesta „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești”, identificate conform Anexei nr.l si Anexei nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Transmiterea terenului si a investiției realizată, identificate la art.l. în administrarea Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești se va efectua pe bază de proces-verbal de către o comisie numită prin Dispoziție a Viceprimarului cu atribuții de Primar al Municipiului Ploiești.

Art.3. Aprobă ca Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești să asigure paza, conservarea și măsurile de monitorizare stabilite prin Programul de Conformare închidere Depozit Deșeuri Urbane Ploiești, anexă la Avizul de Mediu nr.l din 11.06.2008 emis de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Agenția pentru Protecția Mediului Prahova.

Art.4.(l).Aprobă modificarea corespunzător prevederilor art.l al prezentei hotărâri a anexelor la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 270/2014 și a anexelor la Contractul de Administrare nr. 14726/2014 încheiat între municipiul Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

(2).împutemicește Viceprimarul cu atribuții de Primar al municipiului Ploiești să semneze actul adițional corespunzător la Contractul de Administrare nr. 14726/2014 încheiat între municipiul Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, conform prevederilor sus-menționate.

Art.5. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte si Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești si Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 26 aprilie 2016MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția Gestiune PatrimoniuAviz.ni,

CONSILIER CU ATRIB&CTV'C^ DE VICEPRIMAR

RAZVAN ION URSU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind transmiterea către Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești a dreptului de administrare asupra terenului proprietate publică a Municipiului Ploiești, situat in tarlaua TI3 parcela 194 si a investiției realizată pe acesta „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești"*

Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata, cu modificările si completările ulterioare, in exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.36 alin.(2) lit.c), referitoare la administrarea domeniului public si privat, consiliul local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii.

De asemenea, consiliul local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local sa fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie închiriate.

Prin Hotararea nr.308/23.09.2009, potrivit art.4, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat „transmiterea in administrarea Consiliului Județean Prahova a Rampei de Gunoi Teleajen (teren in suprafața de 31 ha), domeniul public al municipiului Ploiești, teren aferent depozitului municipal neconform de la Ploiești"" pentru ecologizare in cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor in județul Prahova"".

Suprafața de teren de 31 ha care a făcut obiectul acestei investiții, face parte din tarlaua TI3 parcela 194 (rampa de gunoi) care aparține domeniului public al Municipiului Ploiești potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova, Anexa G, poziția 147.

Imobilul teren sus-mentionat este înscris in Cartea Funciara nr. 131092 a localității cu numărul cadastral 131092.

In urma finalizării lucrărilor obiectivului „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești”, a fost încheiat Procesul- verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.24509/17.12.2015.

De asemenea, Consiliul Județean Prahova, prin adresa nr.3974/ XII/A/02.03.2016 înregistrata la municipiul Ploiești sub numărul 4717/03.03.2016, a transmis Hotararea Consiliului Județean Prahova nr. 11/26.02.2016 ,,privind transmiterea dreptului de administrare, constituit in favoarea Consiliului Județean Prahova, asupra unui imobil-teren proprietate publica a municipiul^^^A^f^in favoarea unitatii administrativ-teritoriale titulara a dreptului de proprj&îăte"puflicâ3f\

Potrivit acestei hotarari, art.l alin(l) a fost aprobata „transmiterea dreptului d^\ administrare din favoarea Consiliului Județean Prahova in favoa^fa\Municipiului\ Ploiești asupra imobilului identificat in CF 131092, nrAopogmfffJ310'92 suprafața de 31 hectare, apartinand domeniului public al municipîaliîi^Rlbipsff1'(situat in tarlaua TI 3 parcela 194 pe care s-a realizat obiectivul de'tinvestitii „Închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești ’'), obiectiv a cărei valoare este de 17.890.580,78 lei, potrivit art.l alin(2) din Hotararea Consiliului Județean nr. 11/26.02.2016.

Prin adresa nr.478/27.01.2016 înregistrata la Municipiul Ploiești sub numărul 1946/27.01.2016 Regia Autonoma de Servicii Publice a comunicat faptul ca „avand in vedere ca s-au finalizat lucrările aferente ecologizarii fostului depozit de deșeuri municipale Teleajen, după preluarea terenului ecologizat este necesara asigurarea pazei obiectivului si realizarea masurilor ce privesc monitorizarea postinchidere a factorilor de mediu precizați in proiectul tehnic si Acordul de mediu emis de Agenția pentru Protecția Mediului Prahova si in conformitate cu Hotararea de Guvern nr.349/2005 art.25 care stabilește obligativitatea monitorizării postinchidere a depozitelor de deșeuri pe o perioada de minim 30 de ani 3 3.

S-a precizat faptul ca, monitorizarea parametrilor de mediu presupune inspecția si testarea periodica pentru a evalua impactul depozitului de deșeuri asupra mediului prin asigurarea unui sistem de monitorizare a apei freatice, a celei de suprafața (Teleajen), a levigatului si a biogazului.

Prin adresa menționata, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești a solicitat asigurarea finanțării obligațiilor care-i revin Primăriei Municipiului Ploiești privind procedura de monitorizare postinchidere a fostei rampe de deșeuri (conform prevederilor H.G. nr.349/2005) si de asemenea „transferul responsabilității acestor obligații către SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL care poate asigura paza, intretinerea lucrărilor existente si monitorizarea factorilor de mediu3

In ședința din data de 22.03.2016, după analizarea tuturor informațiilor prezentate, Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Consiliului Județean Prahova asupra terenului proprietate publică a Municipiului Ploiești pe care s-a realizat obiectivul de investiții „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești33 si transmiterea acestui teren si a investiției realizate in concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești, in ședința din data de 29.03.2016 a adoptat Hotararea nr. 114/2016, potrivit careia a fost retras dreptul de administrare a Consiliului Județean Prahova asupra terenului proprietate publică a Municipiului Ploiești pe care s-a realizat obiectivul de investiții „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești33 si a aprobat includerea in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești3 3 a investiției realizata în valoare de 17.890.580,781ei (inclusiv TVA).

Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat preluarea acestui imobil-teren si a investiției realizate, din administrarea Consiliului Județean Prahova in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești pe baza de proces-verbal de către o comisie numită prin Dispoziție a Viceprimarului cu atribuții de Primar al Municipiului Ploiești, dar nu a aprobat si transmiterea acestora în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L .

Astfel, comisia numita prin Dispoziția Viceprimarului cu atribuții de Primar al Municipiului Ploiești nr.23711/06.04.2016, a procedat la preluarea bunurilor mobile si imobile aferente obiectivului de investiții,,închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești”, realizat în c adrul proiectului ,,S istem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova” conform Procesului Verbal de Predare-Preluare inregistrat la Consiliul Județean Prahova sub nr.6900/07.04.2016 si la Municipiul Ploiești sub nr.7316/07.04.2016.

Ca atare, avand in vedere cele prezentate, necesitatea asigurării pazei, conservării și măsurilor de monitorizare stabilite prin Programul de Conformare închidere Depozit Deșeuri Urbane Ploiești pentru acest obiectiv si obiectul de activitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, se constata ca se impune cu necesitate transmiterea acestui teren si a investiției realizate in administrarea Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Situația a fost prezentata in ședința din data de 19.04.2016 a Comisiei nr.2-Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat inițierea unui proiect de hotarare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești corespunzător.

Direcția Gestiune Patrimoniu


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin TăbîrcăȘef Serviciu, Gabriela Mîndruțiu


AVIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții

Publice, Contracte,

Director Executiv,

Georgiana Popa

Direcția Economica


Director Executiv, Nicoleta Crăciufioiu / /întocmit: Ana Petru Marius

Dumitri/Corinăfr

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind transmiterea către Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești a dreptului de administrare asupra terenului proprietate publică a Municipiului Ploiești, situat in tarlaua TI 3 parcela 194 si a investiției realizata pe acesta „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești ’3

Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata, cu modificările si completările ulterioare, in exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.36 alin.(2) lit.c), referitoare la administrarea domeniului public si privat, consiliul local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii.

De asemenea, consiliul local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local sa fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie închiriate.

Municipiul Ploiești deține in domeniul public terenul in suprafața de 31 ha pe care s-a realizat obiectivul de investiții „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești33 în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova3

Consiliul Județean Prahova, prin adresa nr.3974/XII/A/02.03.2016 inregistrata la municipiul Ploiești sub numărul 4717/03.03.2016, a transmis obligațiile care revin municipiului Ploiești ca urmare a finalizării acestui obiectiv de investiții si adoptării Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 11/26.02.2016 „privind transmiterea dreptului de administrare, constituit in favoarea Consiliului Județean Prahova, asupra unui imobil-teren proprietate publica a municipiului Ploiești in favoarea unitatii administrativ-teritoriale titulara a dreptului de proprietate publica3 3.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești, in ședința din data de 29.03.2016 a adoptat Hotararea nr.l 14/2016, potrivit careia a fost retras dreptul de administrare a Consiliului Județean Prahova asupra terenului proprietate publică a Municipiului Ploiești pe care s-a realizat obiectivul de investiții „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești33 si s-a aprobat includerea in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești33 a investiției realizate în valoare de 17.890.580,781ei (inclusiv TVA).

Având in vedere obiectul de activitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești si necesitatea asigurării pazei, intretinerea lucrărilor existente si monitorizarea factorilor de mediu este necesara transmiterea acestui teren si a investiției menționate mai sus in administrarea Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Față de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

.4

l

Consiliul Județean Prahova

Proiect Sistem de management integrat al deșeuilor în județul Prahova - SMIS 39601

OBIECTIV: ÎNCHIDERE DEPOZIT NECONFORM A DEȘEURILOR PLOIEȘTI


Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 24509/17.12.2015

LEI

Nr. Crt

Descriere/ Activități principale (Obiective)

UM

Preț unitar fără TVA

Valoare

(fără TVA)

Lei

Preț unitar inclusiv

TVA

Valoare (inclusiv TVA) Lei

Lucrări de construcții/ amenajare depozit neconform deșeuri

Buc

*

14.462,927,74

*

17.890.580,78

1

Lucrare de acoperire depozit

10.749.844,04

10.749.844,04

13.329.806,61

13.329.806,61

2

Săpătură și compactare deșeuri diverse și neprevăzute

1.505.458,65

1.505.458,65

1.866.768,73

1.866.768,73

3

Evacuare gaz = 23 Buc

23 Buc

526.327,28

526.327,28

652.645,83

652.645,83

4

Foraj monitorizare biogaz

3 Buc

58.576,17

58.576,17

72.634,45

72.634,45

5

Foraj monitorizare freatic

3 Buc

31.415,82

31.415,82

38.955,62

38.955,62

6

Foraj monitorizare levigat

5 Buc

34.231,12

34.231,12

42.446,59

42.446,59

7

Drumuri și platforme, inclusiv dispozitive de scurgere apă pluvială

1.163.678,43

1.163.678,43

1.442.961,24

1.442.961,24

din care:

-■ .

Drumuri și platforme Suprafața = 13.001,73 mp

mp

1.131.442,15

1.131.442,15

1.402.988,27

1.402.988,27

1 Buc podeț tubular Dn 500, L=6 m

1 Buc

3.940,02

3.940,02

4.885,62

4 885 62

5 Buc podeț tubular Dn 500, L=4 m

5 Buc

13.109,55

' 13.109,55

16.255,84

16.255,84

1 Buc podeț tubular Dn 500, L=12 m

' »• '. . •                    • y • •

1 Buc

8.353,10

8.353,10

W.357,84

W.357,84

■ -Șx;' X

1 Buc Podeț tubular Dn 500, L=10.m

1 Buc

6.309,80

' ■ - •

6.309,80

7.824,15

■ ■     ;

’ .. 7.824,15

3 buc Indicatoare pt circulație rutiera

3 Buc

234,27

234,27

.

290,49

290,49

12 mp Indicatoare longitudinale, transversale si diverse pentru circulație rutiera

12 mp

208,44

208,44

258,47

258,47

Manoperă indicatoare

SA W|

81,10

100,56

100,56

8

Analizator de gaze mobil

22.781,82

22.781,82

28.249,46

28.249,46

9

Avize taxe și cote legale

181.864,76

181.864,76

182.062,68

182.062,68

10

Organizare de șantier

188.749,65

188.749,65

234.049,57

234.049,57

Manager de proiect

Asistent manager

Andreea Năchilă


Silvia Consfentinescu

Anexa nr.2 IaH.C.L.nrJ

Nr. ort.

Codul de clasifica re

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz darii in folosința

Valoarea de inventar (lei)

Situația juridica actuala

Teren Rampa de Gunoi Teleajen Ecologizata -închidere depozit de deșeuri neconform Ploiești ’ ’

T 13 parcela 194

Suprafața 31 ha

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare

Rampa de Gunoi Teleajen Ecologizata -„închidere depozit de deșeuri neconform Ploiești' ’

Situata in TI3 parcela 194, in suprafața de 31 ha

2016

17.890.580,78

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare

Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice Hotararea nr.l 1/26.02.2016 a Consiliului Județean Prahova

Hotararea nr.l 14/29.6001:6^

Consiliului Loca^aKMbnicipî^^

Ploiești OL. \

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT