Hotărârea nr. 124/2016

Hotãrârea nr. 124 privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 124


privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a dlui Viceprimar cu atribuții de primar al municipiului Ploiești, dl Cristian Mihai Ganea, și a domnilor consilieri din Comisia Buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Popa Constantin, Dragulea Sanda, Popa Gheorghe, Mateescu Radu, Șerban Geta, Stanciu Marilena, Ionescu Ionuț și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

Având în vedere HCL nr. 516/15.12.2015, privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr.l, Comisia de Buget, finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze, din data de 20.04.2016;

în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, actualizată, republicată și ale Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

în temeiul art. 36, alin.4, lit.a, art.45, alin.2, lit.a, din Legea nr. 215/2001-republicată și actualizată, privind administrația publică locală:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, pentru activitatea "Asigurări și asistență sociala", conform Anexei nr.l și pentru activitatea "învățământ", conform Anexei nr.2, anexe care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2: Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 : Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, vă aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 26 aprilie 2016

Președinte de ședință, Gheorghe ~


Contrasemnează Secretar, Simona Âlbu


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuieli, pe anul 2016, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești 5                                                                                                                             5


In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, Legii asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr.340/2015, Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, actualizată, republicată, Legea privind promovarea și protecția drepturilor persoanelor cu handicap nr.448/2006, republicată, Legea privind venitul minim garantat nr.416/2001, actualizată, Legea nr.l 14/1996 privind locuințele, republicată, Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, a fost aprobat prin HCL nr. 43/ 01.02.2016 bugetul de cheltuieli al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, rectificat ulterior prin HCL nr. 54/25.02.2016.

Prezenta rectificare este impusa de necesitatea reîncadrării din punct de vedere al clasificației funcționale a prevederii privind plata tichetelor sociale de grădiniță, la capitolul 65.02 - “învățământ” în sumă de 93,62 mii lei, în structura bugetului efectuându-se următoarele modificări:

  • - diminuarea cu suma de 93,62 mii lei la capitolul " Asigurări si asistență socială" - 68.02, conform Anexa nr.l;

  • - majorarea cu suma de 93,62 mii lei la capitolul "învățământ" - 65.02, conform Anexa nr.2.

Față de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR

CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,

CRISTIAN MIHAI GANEACOMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

STUDII, STRATEGII, PROGNOZE:

POPA CONSTANTIN


DRAGULEASANDA /      POPA GHEORGHE

xȚ      MATEESCURADU Z

V W      ȘERB AN GETA

STANCIU MARILENA

IONESCU ION

al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr.339/2015, Legii asigurărilor sociale de stat nr.340/2015, Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, actualizată, republicată, Legii privind promovarea si protecția drepturilor persoanelor cu handicap nr.448/2006, republicată, Legii privind venitul minim garantat nr.416/2001, actualizată, Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, a fost aprobat prin HCL nr. 43 /01.02.2016 bugetul de cheltuieli al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, rectificat ulterior prin HCL nr. 54/25.02.2016.

Prezenta rectificare este impusă de necesitatea reîncadrării din punct de vedere al clasificației funcționale, a prevederii privind plata tichetelor sociale de grădiniță, la capitolul 65.02 - “învățământ” în suma de 93,62 mii lei, sumă repartizată conform Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești nr. 1903/12.02.2016 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea drepturilor stabilite de Legea nr.248/2016 privind stimularea participării in invațământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate și Hotărârii Consiliului Local nr.56/25.02.2016.

Suma mai sus menționată va fi prevăzută în bugetul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare la capitolul 65.02 „învățământ” - „Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, așa încât s-a procedat la rectificarea bugetului de

cheltuieli pe anul 2016, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, astfel :

$ z

-

BUGET ANEXA NR .1 - 68.02 - ACTIVITATE PROPRIE


Față de prevederea inițială în suma de 13.213,62 mii lei, se propune diminuare cu suma de 93,62 mii lei, la Titlul IX, Asistență socială, capitol 57, conform Anexa nr. 1, astfel:

> La art. 57.02.01 - Ajutoare sociale - față de prevederea inițială în sumă de 993,62 mii lei, se propune diminuare în suma de 93,62 mii lei.

BUGET ANEXA NR.2 - 65.02 - ÎNVĂȚĂMÂNT

Față de prevederea inițială în sumă de 0 mii lei, se propune majorare cu suma de 93,62 mii lei, la Titlul IX, Asistenta sociala, capitol 57, conform Anexa nr.2, astfel:

> La art. 57.02.02 - Ajutoare sociale - față de prevederea inițială în sumă de 0 mii lei, se propune majorare in suma de 93,62 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR/?,

/<>   \ Zv O .

ION DINU


a:


ȘEF SERVICIU FINANCIARCd\TABILITATE, FLOREbmN^MA'NEA

JUDEȚUL: PRAHOVA

ASSC PLOIEȘTI

68.02.50 ACTIVITATEA PROPRIE


BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCA PE ANUL 2016 PROPUS SPRE RECTIFICAREDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2016

INFLUENȚE?-.

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

13.213,62

-93,62

13.120,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

13.173,62

-93,62

13.080,00

CHELTUIELI CURENTE

01

13.173,62

-93,62

13.080,00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.080,00

0,00

5.080,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

4.152,00

0,00

4.152,00

Salarii de baza

10.01.01

4.140,00

0,00

4.140,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

12,00

0,00

12,00

Contribuții

10.03

928,00

0,00

928,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

648,00

0,00

648,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

21,00

0,00

21,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

216,00

0,00

216,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

7,00

0,00

7,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

36,00

0,00

36,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4.450,00

0,00

4.450,00

Bunuri sl servicii

20.01

868,00

0,00

868,00

Furnituri de birou

20.01.01

40,00

0,00

40,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15,00

0,00

15,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

120,00

0,00

120,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

30,00

0,00

30,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

20,00

0,00

20,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

50,00

0,00

50,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

200,00

0,00

200,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

393,00

0,00

393,00

Reparații curente

20.02

630,00

0,00

630,00

Hrana

20.03

2.650,00

0,00

2.650,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

2.650,00

0,00

2.650,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare

20.04

2,00

0,00

2,00

Medicamente

20.04.01

1,00

0,00

1,00

Materiale sanitare

20.04.02

1,00

0,00

1,00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de Inventar

20.05

60,00

0,00

60,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

60,00

0,00

60,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

100,00

0,00

100,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

100,00

0,00

100,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5,00

0,00

5,00

Consultanta si expertiza

20.12

30,00

0,00

30,00

Pregătire profesionala

20.13

60,00

0,00

60,00

Protecția muncii

20.14

10,00

0,00

10,00

Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2016

INFLUENTE

BUGET FINAL

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

7     r-

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

O

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

35,00

0,00

35,00

Reclama si publicitate

20.30.01

5,00

0,00

5,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

1,00

0,00

1,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

15,00

0,00

15,00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

14,00

0,00

14,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

3.643,62

-93,62

3.550,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

3.643,62

-93,62

3.550,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

993,62

-93,62

900,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

2.650,00

0,00

2.650,00

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

40,00

0,00

40,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

40,00

0,00

40,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

40,00

0,00

40,00

Active fixe

71.01

40,00

0,00

40,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

40,00

0,00

40,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


ȘEF SERVICIU F1NANCIR CONTABILITATE, MANEA FLO TINA /


JUDEȚUL: PRAHOVA

ASSC PLOIEȘTI

65.02.50 ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI


ANEXA NR.2


BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 PROPUS SPRE RECTIFICARE

TRANSFERURI DE LA BUGETUL DE STATDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2016

---------------.'■'.."T-—7'-----1

\\ *• ^0 x

INFLUENTE/'

---—-©n

BUGET FJ^ĂL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

0,00

93,62

93,62

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0,00

93,62

93,62

CHELTUIELI CURENTE

01

0,00

93,62

93,62

I

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0,00

93,62

93,62

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

93,62

93,62

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0,00

93,62

93,62

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABLITATE,JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI
RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare pe anul 2016Administrația Serviciilor Sociale Comunitare in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 finanțat integral din bugetul local.

Astfel: total alocație bugetara - 41.087,62 mii lei, din care:

  • - Sanatate - suma de 4.710,00 mii lei ;

  • - Asigurări si asitenta sociala - suma de 36.377,62 mii lei.

Prin prezenta rectificare se diminuează capitolul “ Asigurări si asistenta sociala” cu suma de 93,63 mii lei, suma care va fi alocata pentru “Invatamant - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului”.

Menționam ca rectificare nu va modifica alocația bugetara de 41.087,62 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4f, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Având in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

  • b)  Urmărirea modului de realizare a veniturilor

  • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRACIDIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana POPA

SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIUCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2016 si estimări pentru anii 2017-2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

și a emis:

PREȘEDINTE,SECRETAR,

Sanda Dragulea

Data:     oh Q