Hotărârea nr. 123/2016

Hotãrârea nr. 123 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 123

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând expunerea de motive a Domnului Viceprimar cu atribuții de primar -domnul Ganea Cristian Mihai și a domnilor consilieri-Popa Constantin, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Mateescu Radu, Popa Gheorghe, Serban Geta si Ionescu Ionuț, precum și raportul de specialitate al Spitalului Municipal Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Municipal Ploiești,

având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 516/15.12.2015, privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești,

ținând cont de avizul favorabil al Comisiei nr. 1 - Comisia de Buget, Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public si Privat, Studii, Strategii si Prognoze din data de 20.04.2016,

în conformitate cu prevederile art. nr. 19 și art. nr. 49 din legea finanțelor publice nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.36 alin(4) lit (a) și art.45 alin (2) lit (a) din Legea 214/2001 privind administrația publică locală- republicată, și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2016 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Aprobă modificarea listei de investiții, sursa buget local, conform Anexei nr. 2C.

Art. 3 - Ordonatorul Principal de credite și Spitalul Municipal Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Direcția Administrare Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești astăzi, 26 aprilie 2016

Președinte de ședință Gheorghe Simion Șîcb


Contrasemnează Secretar, Simona Albu


JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI

Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat prin HCL nr. 41/01.02.2016 și rectificat cu aprobarea HCL nr. 53/25.02.2016 și HCL nr. 88/29.03.2016, în conformitate cu prevederile:

  • > Legii 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016;

  • > Legea nr.340/2015 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 ;

  • > Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

  • > Legii nr. 273 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Actuala rectificare bugetară se realizează în conformitate cu art. nr. 19 și art. nr. 49 din legea finanțelor publice nr. 273/2006, cu modificările și completările și este impusă de necesitatea includerii pe lista de investiții a unei căi de evacuare în caz de urgență la Secția Oncologie etaj și de efectuare a unor modificări la instalațiile de utilizare a gazelor naturale ale spitalului care sunt subdimensionate pentru nevoile actuale, iar la una dintre instalații, stâlpii de susținere prezintă coroziuni foarte mari. Aceste obiective de investiții nu presupun o suplimentare a bugetului întrucât am temporizat alte obiective care nu sunt atât de urgente, respectiv anveloparea unor clădiri. S-a considerat că este o prioritate siguranța pacienților și a personalului sanitar în caz de calamități, precum și siguranța în exploatare a instalațiilor de gaze naturale. Totodată se disponibilizează temporar la bugetul local suma de 500 mii lei, de la dotarea cu aparatura a centrului de radioterapie, avand în vedere faptul ca la acest moment suntem în stadiul de a elabora un studiu de fezabilitate pentru acest obiectiv de investiții.

Venituri totale - prevederea de 41537 mii Iei se diminuează cu 500 mii lei (venituri de la bugetul local) și devine 41037 mii lei

Cheltuielile totale - prevederea de 45094 mii lei se diminuează cu 500 mii lei și devine 44594 mii lei.


a

- Titlul I -Cheltuieli de personal, Titlul II -Bunuri și servicii și Titlul X -Alte cheltuieli, nu suferă modificări.

- Titlul XII Cheltuieli de capital - prevederea de 5572 mii lei se diminuează cu 500 mii lei și devine 5072 mii lei.

Modificarea este la articolul 71.01.02 (Mașini, echipamente și mijloace de transport). Prevederea de 3992 se diminuează cu 500 mii lei și devine 3492 mii lei.

Față de cele de mai sus, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pe care o supunem spre aprobare.


ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT , STUDII , STRATEGII Șl PROGNOZE :RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI pe anul 2016

Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat prin HCL nr. 41/01.02.2016 și rectificat cu aprobarea HCL nr. 53/25.02.2016 și HCL nr. 88/29.03.2016, în conformitate cu prevederile:

  • > Legii 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016;

  • > Legea nr.340/2015 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 ;

  • > Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,cu modificările și completările ulterioare;

  • > Legii nr. 273 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Actuala rectificare bugetară se realizează în conformitate cu art. nr. 19 și art. nr. 49 din legea finanțelor publice nr. 273/2006, cu modificările și completările și este impusă de necesitatea includerii pe lista de investiții a unei căi de evacuare în caz de urgență la Secția Oncologie etaj și de efectuare a unor modificări la instalațiile de utilizare a gazelor naturale ale spitalului care sunt subdimensionate pentru nevoile actuale, iar la una dintre instalații, stâlpii de susținere prezintă coroziuni foarte mari. Aceste obiective de investiții nu presupun o suplimentare a bugetului întrucât am temporizat alte obiective care nu sunt atât de urgente, respectiv anveloparea unor clădiri. Am considerat că este o prioritate siguranța pacienților și a personalului sanitar în caz de calamități, precum și siguranța în exploatare a instalațiilor de gaze naturale. Totodată se disponibilizează temporar la bugetul local suma de 500 mii lei, de la dotarea cu aparatura a centrului de radioterapie, avand în vedere faptul ca la acest moment suntem în stadiul de a elabora un studiu de fezabilitate pentru acest obiectiv de investiții.

Venituri totale - prevederea de 41537 mii lei se diminuează cu 500 mii lei (venituri de la bugetul local) și devine 41037 mii lei

Cheltuielile totale - prevederea de 45094 mii lei se diminuează cu 500


- Titlul XII Cheltuieli de capital - prevederea de 5572 mii lei se diminuează cu 500 mii lei și devine 5072 mii lei.

Modificarea este la articolul 71.01.02 (Mașini, echipamente și mijloace de transport). Prevederea de 3992 se diminuează cu 500 mii lei și devine 3492 mii lei.

Față de cele de mai sus , s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pe care o supunem spre aprobare.

MANAGER,

EC. lordănescu Maria Mihaela


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Ec. Muscă Marilena


Consilier juridic, Sandu Andrei


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


ANEXA NR. 1


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2016 confHCL nr.88/2016

Influenta +/-

Buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

41537,00

-500,00

41037,00

VEN tota

II 1 URILE SECȚIUNII DE FUNCIIUNARE -- din care:

35965,00

0,00

35965,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

20,00

0,00

20,00

Venituri din dobânzi

31.10.03

1,00

0,00

1,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

818,00

0,00

818,00

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

34950,00

0,00

34950,00

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sanatate. Dublica din sume alocate de la

33.10.30

244,00

0,00

244,00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

29,00

0,00

29,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-1197,00

0,00

-1197,00

Subvenții de Ia bugetele locale pentru sDitale

43.10.10

1100,00

0,00

1100,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul

43,10,14

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE -total - din care:

5572,00

-500,00

5072,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

1197,00

0,00

1197,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatîi ,

43.10.14

4375,00

-500,00

3875,00

Subvenții din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echinamentelnr de rnmi minat ii in sanatate

43.10.16.01

0,00

0,00

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.02

0,00

0,00

0,00

SUM& OiO V&hitufiie        ăi& Mihi&l&r'tjlui

Sanatatîi către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta în

43.10.17.01

0,00

0,00

0,00

IUI AL UHELIUibLI (SEUIJUNEAUE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

45094,00

-500,00

44594,00

atL 1 IU NEA UE t-UNU liuNAKE țCOO 01+80+81+841

39522,00

0,00

39522,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50

01

39522,00

0,00

39522,00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (codii

10

14304,00

0,00

14304,00

Cheltuieli salariate în bani (cod 10.01.01 la 10.

10.01

11072,00

0,00

11072,00

Salarii de baza

10.01.01

9085,00

0,00

9085,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

645,00

0,00

645,00

Alte sporuri

10.01.06

264,00

0,00

264,00

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

1060,00

0,00

1060,00

indemnizații plătite unor persoane din afara i

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de

10.01.15

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

18,00

0,00

18,00

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

700,00

0,00

700,00

Tichete de masa *)

10.02.01

700,00

0,00

700,00

Norme de hrana

10.02.02DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2016 conf HCL nr.88/2016

Influenta +/-

Buget rectificat

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si fan

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2532,00

0,00

2532,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1706,00

0,00

1706,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

69,00

0,00

69,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

564,00

0,00

564,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

35,00

0,00

35,00

Prime de asigurare de viață plătite de anaaiator Dentru anaaiati

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

158,00

0,00

158,00

TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

25168,00

0,00

25168,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20

20.01

2330,00

0,00

2330,00

Furnituri de birou

20.01.01

66,00

0,00

66,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

80,00

0,00

80,00

încălzit, Iluminat si forța metrica

20.01.03

1078,00

0,00

1078,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

182,00

0,00

182,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

40,00

0,00

40,00

Piese de schimb

20.01.06

14,00

0,00

14,00

Transport

20.01.07

20,00

0,00

20,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

75,00

0,00

75,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

510,00

0,00

510,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si fun<

20.01.30

265,00

0,00

265,00

Reparații curente

20.02

450,00

0,00

450,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

650,00

0,00

650,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

650,00

0,00

650,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.

20.04

20035,00

0,00

20035,00

Medicamente

20.04.01

18500,00

0,00

18500,00

Materiale sanitare

20.04.02

450,00

0,00

450,00

Reactivi

20.04.03

1000,00

0,00

1000,00

Dezinfectanti

20.04.04

85,00

0,00

85,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod:

20.05

1000,00

0,00

1000,00

Uniforme si echipament

20.05.01

50,00

0,00

50,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

50,00

0,00

50,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

900,00

0,00

900,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 +3

20.06

15,00

0,00

15,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

15,00

0,00

15,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

44,00

0,00

44,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

14,00

0,00

14,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

50,00

0,00

50,00

Protecția muncii

20.14

50,00

0,00

50,00

Muniție, furnituri si armament de natura active

20.15

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al

20.18

0,00

0,00

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pe

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si inghet

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuți

20.24

Comisioane si alte costuri aferente imprumu

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumu

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Ufie din stat

Ituîeii judiciare sl extrajudiciare derivate acțiuni in reprezentarea intereselor ului, potrivit dispozițiilor legale

20.25DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2016 conf HCL nr.88/ 2016

Influenta +/-

Buget rectificat

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30J

20.30

530,00

0,00

530,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturile

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului i

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

530,00

0,00

530,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.3(

40

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ I

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

IITLULX ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+

59

50,00

0,00

50,00

BURSE

59.01

50,00

0,00

50,00

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+8

80

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod

81

IIILUL XVII PLATI EFEC/UA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

5572,00

-500,00

5072,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5572,00

-500,00

5072,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01

71

5572,00

-500,00

5072,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

5572,00

-500,00

5072,00

Construcții

71.01.01

1000,00

0,00

1000,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

3992,00

-500,00

3492,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corp

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

580,00

0,00

580,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților cc

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE71TANI1 PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate

85.01Pentru buget 2016: Excedentul din anii precedenti de 3557 mii lei va fi directionat astfel: 1188 mii lei se directioneaza pentru finanțarea cheltuielilor de investiții prezentate in anexa 2B, iar diferența de 2369, erirea golurilor de casa.

^sM^rizșîkgin anii precedenti:241,268,22 lei

RTERTIAR DE CREDITE,

7IA MIHAELAz<

a

|j ME(MpRț?flNE8C

x- • ploiești M

1 DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

EC. MUSCA MARILENA


■ 'dkbotSSPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

ANEXA 2C


LISTA

Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare de la BUGETUL LOCAL - Anul 2016

Mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

Prevedere inițiala

Influente

Prevedere conform bugetului rectificat

Nota de fundamentare

Cantitate

Valoare

Cantitat e

Valoare

Cantitate

Valoare

1

2

3

4

5

6

7

8

71.0130. ALTE ACTIVE FIXE (inclusiv reparartii capitale)

1 Reparație acoperiș clădire radioterapie

90

0

90

Invelitoarea metalica este ruginita, prezintă fisuri si se infiltrează apa.

2. Anvelopare clădire Reumatologie

110

-110

0

Se temporizează aceste obiective de investiții pentru a confecționa o cale de evacuare suplimentara Ia secția Oncologie -etaj si pentru a a realiza unele modificări la instalațiile alimentare cu gaze naturale ( traseu radiologie- bucătărie, si traseu secție Fizioterapie - atelier mecanic.).

3. Anvelopare clădire Fizioterapie si Recuperare Medicala.

170

-170

0

4. Anvelopare Corp E

80

-80

0

71.01.02 MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

5 .Cofinantare 10%

Aparat radiologie

1

100

0

0

1

100

Acest aparat este necesar in ambulatoriul de specialitate întrucât cel existent este uzat fizic si moral.

6.Sistem detectare si alarma fum pentru toate clădirile spitalului

200

0

200

Se are in vedere creșterea nivcluluixdef siguranța pentru pacienti si personal fawdC' incendii.

7.Paturi pentru pacienti

150

970

0

0

150

970

Paturile existente in spital sunt jtaecihi si uzate.                                  '

----------—

8.Platforma pentru pacienti cu 2 statii pentru Secția Medicina Interna

1

65

0

0

1

65

Este necesara pentru transportul pacientilor nedeplasabili Ia etajul clădirii.

9. Platforma transport pacienti cu 4 statii pentru secția Recuperare, MedicinaFIizica si Balneologie

1

90.

0

0

1

90

Este necesara pentru transportul pacientilor nedeplasabili la etajul clădirii.

Cofinantare proiectare, construire , CENTRU MEDICAL DE RADIOTERAPIE

10. Mașini, echipamentesi mijloace de transport 71.01.02

Cofinantare aparatura centrul medical radioterapie

1500

-500

1000

Se disponibilizeaza temporar suma de 500 de mii lei de la acest obiectiv de investiții.

11. Construcții 71.

01.01.

Cofinantare proiectare, construire , centrul medical radioterapie

1000

0

1000

Cofinantare proiectare, construire Centrul Medical de Radioterapie

71.01.30. ALTE ACTIVE FIXE (inclusiv reparartii capitale)

12. Modificare a instalației de utilizare a gazelor naturale indicativ DGSPHPL115001352

0

+95

95

Modificare a traseului si a instalației de utilizare a gazelor naturale care alimentează centrala termica Radiologie-Radioterapie-Oncologie, Capela, Statia de sterilizare 2, Blocul alimentar si centrala termica Spalatorie-Computer      tomograf

Reumatologie). Instalația existenta este., subdimensionata fata de cerințele actuale^iar,' sistemul de susținere a pârtii exterioare situata la o inaltime de aproximatiy G metri este deteriorat (stâlpii de susținere, prezintăcoroziuni foarte mari).

13. Modificări la instalația de utilizare a gazelor naturale DGSPHPL115001347

0

+ 16,5

16,5

Modificările sunt la instalația de gaze ce deservește secția de Fizioterapie si atelierul mecanic, care este subdimensionata pe zona de alimentare stradala pana la centrala termica a Secției de Fizioterapie.

14, Cale de evacuare suplimentara Secția Oncologie -etaj ,corp L

0

+248,5

248,5

Este necesara aceasta cale suplimentara de evacuare întrucât pacientii internați (spitalizare continua si de zi), personalul medical si apartinatorii, aproximativ 100 persoane/zi in secția Oncologie -etaj nu pot fi evacuați pe singura cale de acces existenta in cazul unor calamitati (incendii, cutremure).

TOTAL

4375

-500

3875

MANAGER

Ec. Iordanescu Maria Mihaela


DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL Ec. Musca Marilena


SEF SERVICIU ADMINISTRATIV

Ing. Georges^u SilviuJUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalul Municipal Ploiești pe anul 2016

Spitalul Municipal Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Astfel: Veniturile -venituri proprii                            36.062,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 5.475,00 mii lei

TOTAL                 41.537,00 mii lei

Cheltuieli - 45.094,00 mii lei.

Prin prezenta rectificare se diminuează subventiile/transferurile de la bugetul local cu suma de 500,00 mii lei, veniturile instituției fiind in suma de 41.037,00 mii lei si cheltuielile in suma de 44.594,00 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4/, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’ ’.

Având in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

  • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

  • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta C CIUNOIU
DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana POPA

SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIUCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești

și a emis:


SECRETAR,

Sanda Dragulea

Data:        ly